A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ: A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI JELLEMZİINEK ALAKULÁSA... 6 A KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ADATAI... 6 A KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSHÁLÓZATÁNAK, GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JELLEMZİI... 8 FOGLAKOZTATÁS A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS RENDSZERE JOGFORRÁS VÁLTOZÁSOK KÖZÖTT, PROGNOSZTIZÁLHATÓ VÁLTOZÁSOK A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FORMÁI, A KISTRÉSÉGI TELEPÜLÉSEK ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGE: A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE, A MŐKÖDTETÉS SZERVEZETI KERETEI: FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN: ALAPÉRTÉKEK, FEJLESZTÉSI KERETEK: A HELYZETELEMZÉS FİBB MEGÁLLAPÍTÁSAI: FEJLESZTÉSI IRÁNYOK: JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK ÜTEMTERVE ZÁRÓ GONDOLATOK A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ FELHASZNÁLTUNK A KÖVETKEZİ JOGSZABÁLYOKAT:

3 1. ELİSZÓ: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92 (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú önkormányzat, a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót szükséges készíteni. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a koncepciót a társulás készíti el. A koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció készítésének határideje társulások számára elıírt határidı a évi CLXX. Tv. 56 (12) bekezdése alapján december 31. napja volt. A kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót a Társulási Tanács a 36/2008. (VII. 22.) KGy. határozatával fogadta el, azzal a kitétellel, hogy január 31-ig soron kívül felülvizsgálja annak érdekében, hogy a törvényben megjelölt határidıvel összhangba kerüljön a fenntartói feladat. A korábbi koncepció legfıbb értéke, hogy összeállításával elıször készült teljes körő áttekintés a kistérségben mőködı szociális szolgáltatásokról, intézmény-struktúrákról. Az elemzés kiterjedt a társadalmi - gazdasági környezet vizsgálatára is. A kistérségi szolgáltatástervezési koncepció keretet teremt a települési önkormányzatok koncepciói számára, hogy meghatározzák a saját ellátórendszerére vonatkozó fejlesztési prioritásokat, a megvalósításhoz szükséges eszközöket, valamint a kistérségi szintő szolgáltató rendszer célterületeinek, részelemeinek a fejlesztését. A kistérség 11 települése közül korábban a hatályos jogszabályok alapján Balatonalmádi, Balatonkenese, Balatonfőzfı és Litér települések készítettek települési szintő koncepciót. Azonban ezek összehangolása az intézményfenntartó társulások létrejöttét követıen a kistérségi koncepcióban valósult meg. A jelenlegi dokumentumban összefoglalásra kerültek a kistérségi szociális ellátórendszert leginkább jellemzı adatok és folyamatok, a kistérségbe tartozó településeken nyújtott ellátások, esetenként a kistérség határán átnyúló szolgáltatások, az ellátórendszer fejlesztésének általános irányvonalai és a rendszerrel szemben támasztható településenkénti minimális fejlesztési szükségletek. A koncepcióban a kistérség fenntartásában mőködı, valamint ellátási szerzıdés alapján szolgáltatást nyújtó intézményrendszer sajátosságai kerültek ismertetésre, majd a szükséges stratégiai lépések, fejlesztési területek kerültek leírásra. A felülvizsgálat során a következı területekre helyeztük a hangsúlyt: az eltelt idıszak jogszabályi változásai, amelyek az ellátási kötelezettségeket is érintik, a demográfiai és szükségletorientált változások, az ellátási lefedettség, az alapszolgáltatások kapacitásbeli változásai, a többcélú kistérségi társulás szerepvállalásai. A fejlesztési irányok meghatározásakor felhasználtuk azokat az információkat, melyek az egyeztetés alatt álló alábbi programokban rendelkezésre állnak: o Új Magyarország Fejlesztési Terv, o Társadalmi Megújulás Operatív Program, o Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program o Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program o Regionális Operatív Programok. 3

4 Célunk, hogy a lakossági igényekre és szükségletekre reagáló szociális szolgáltató és ellátórendszer fejlıdési folyamatában a szolgáltatástervezési koncepció járuljon hozzá: - a települési önkormányzatok szükségletorientált alapszolgáltatásának, ellátásainak tovább fejlesztéséhez, nehézségek, akadályok, problémák feltárásához, - a többcélú kistérségi társulás fejlıdéséhez, a fejlıdési folyamat nehézségei, akadályai, problémái feltárásához. Szándékunk, hogy a koncepció, mint kistérségi szintő összefoglaló dokumentum használható legyen a gyakorlatban: az ellátások korszerősítésének rövid és középtávú tervezésénél, a fejlesztések prioritási sorrendjének meghatározásánál, a nemzetközi és regionális forrásszerzésnél. Így megvalósíthatjuk azon emberközpontú törekvéseinket, amely a kistérség területén élık esélyegyenlıtlenségének mérséklıdéséhez vezet. A szolgáltatástervezési koncepció középpontjában szociális törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások állnak. Csak szükség szerint, a szociálpolitikai ellátórendszer egységébe helyezve említjük a szociális ellátások fogalomkörébe tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott támogatásokat, vagy az egészségügy kérdéseit, miközben a kistérség szociális ellátásáról való gondoskodás eddigi eredményeit részletezzük, a törvényekben megfogalmazottak és a lakossági szükségletek szempontjából. A koncepció a szociális ellátórendszer keresztmetszeti képének vizsgálatán keresztül, az érzékelt társadalmi szükségletek által kijelölt inercia-rendszerben mutat utat a kistérségi szinten szükséges szolgáltatási stratégia és operatív program megvalósításához. Így alapját jelenti az operatív tervekbıl származtatott fejlesztési irányok meghatározásának, valamint az egyes szolgáltatási szinteken és színtereken szükséges konkrét fejlesztési projekteknek. Így elsısorban azzal a szándékkal született, hogy kifejezze a kistérség szociálpolitikai értékválasztását, valamint kifejezze a szakemberek, a fenntartók és a döntéshozók fejlesztési szándékát. A koncepció ezáltal az elemi tevékenységek szintjén nem oszt le és nem delegál feladatokat egyetlen önkormányzat és intézmény felé sem, ellenben utat nyit a közös fejlesztési prioritások mentén megfogalmazott célok eléréséhez, és ezáltal meghatározza a kistérségi szociálpolitikai stratégia-építés fı kereteit, építıköveit is. A koncepció célja, hogy a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely a szolgáltatók kölcsönösen hasznos együttmőködésén nyugszik, összehangoltan, koordináltan mőködik. A minıségi és differenciált szolgáltatások középpontjában az egyén és a szükséglet áll, ami bizonyíték arra, hogy azok egyénre szabottak, adekvát segítséget nyújtanak, a rászorulók számára a szolgáltatások széles körben hozzáférhetıek. A koncepció felülvizsgálatát követıen is figyelmet kell tehát fordítani a folyamatos tervezésre és a stratégia menedzselésére mind a hivatali, mind az intézményi struktúrán belül. Az elképzelések megvalósítása az alapvetı feltételt jelentı eszközök és a hatékony intézményrendszer kiépítése erısen függ a politikai és társadalmi szituációtól. A szolgáltatások fejlesztésében két alapvetı érték között kell egyensúlyt teremteni: szolidaritás, méltányosság: a leszakadó társadalmi csoportok támogatása, felzárkóztatása, feszültségek mérséklése hatékonyság: a szolgáltatásokat az igényekhez maximálisan alkalmazkodó optimális irányba állítani Azokat a fı irányokat tartjuk továbbra is szem elıtt, amelyek elérésére ez idáig is törekedtünk, azaz a meglévı intézményeink tárgyi és személyi feltételeinek fokozatos megteremtését a jogszabály elıírásoknak megfelelıen, továbbá a településeken felmerülı lakossági szükségletek kielégítését, amelyek igazodnak az egyes célcsoportok, speciális 4

5 helyzetének és igényeihez, azaz a szükségletek és a szolgáltatások egyensúlyának megteremtését. A Koncepció felülvizsgálatánál támaszkodtunk a megjelenített felmérésekre, adatgyőjtésekre, jogszabályokra. Ugyanakkor aktualizált lekérdezést végeztünk a települési intézményeknél, a szakosított ellátóknál. Ez úton is köszönjük az adatszolgáltatók korrekt együttmőködését! 5

6 2. A Kelet Balatoni Kistérség demográfiai, településszerkezeti, foglalkoztatási jellemzıinek alakulása A KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ADATAI A Kelet-Balatoni Kistérség a Közép-Dunántúli Régióban, Veszprém megyében, a Balaton északkeleti csücskében található. A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásához 11 település tartozik. A lelket számláló kistérség központja legnagyobb települése, a 8986 fıs Balatonalmádi város. A kistérségben két település város Balatonalmádi és Balatonfőzfı - a többi település község. Balatonkenese 2009-ben kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. A kistérség települései: Balatonalmádi, Balatonfőzfı, Balatonkenese, Balatonfıkajár, Alsóörs, Felsıörs, Csajág, Küngös, Szentkirályszabadja és Litér, Balatonvilágos. A kistérségben az átlagos településnagyság így 2580 fı. Egyetlen település lélekszáma haladja meg jelentısen e mutatószámot: Balatonalmádi városé. Ennek ellenére a kistérség K-Ny irányban elhúzódó hosszanti fekvése, a tanácsi-járási rendszerben kialakult igazgatási szervezeti rendszer hagyományai, valamint a rendszerváltást megelızıen Balatonfőzfın jelenlévı két óriásvállalat megyei szinten is túlmutató felszívóképessége miatt, a térségben hagyományosan három település bír centrális erıvel: Balatonalmádi, Balatonfőzfı és Balatonkenese. E három település a közszolgáltatások területén a környezı kistelepülések részvételével gesztor-jellegő tevékenységeket is ellát. A települések megoszlása lakosságszámuk alapján: 1000 fınél kisebb Csajág, Küngös fı közötti Alsóörs, Balatonfıkajár, Balatonvilágos, Felsıörs fı közötti Balatonkenese, Litér, Szentkirályszabadja 4000 fınél nagyobb Balatonalmádi, Balatonfőzfı Népességszám alakulása a kistérségen belül települések arányában (2008.) településenkénti népességszám 7% 5% 3% 5%2%7% 32% 13% 5% Alsóörs Balatonfıkajár Balatonvilágos Csajág Küngös Szentkirályszabadja 16% 5% Balatonalmádi Balatonfőzfı Balatonkenese Felsıörs Litér 6

7 A kistérség jelentıs része vidéki jellegő, népsőrősége 87,6 fı /km 2. A évi népességszámhoz képest az állandó lakosság száma 2008-ban11%-os növekedést mutat. A demográfiai mutatószámok növekvı tendenciái tükrözik kistérség természetes növekedésének adatait és a növekvı betelepedési tendenciát. A lakónépesség számának változása között kistérség Közép- Dunántúl Magyarország Az országos átlaghoz viszonyítva az ezer lakosra jutó természetes növekedés a kistérségben kedvezı képet prognosztizál. Ennek oka egyrészt a közeli megyeszékhelyrıl a vidéki kisebb településekre költözı városi lakónépesség kiáramlásának intenzívebbé válásával, másrészt a fiatal párok beköltözésével, valamint a születésszám növekedéssel összefüggı folyamat. A kistérség települései az új lakhelyet keresık számára vonzó környezeti adottságukkal a megyeszékhelyrıl elvándorlók számára kedvezı lakhatási klímát teremtenek. Egyetlen településen, Balatonfıkajáron érzékelhetı a népesség csökkenése közel 4,2 %-os mutatószámmal. Az állandó népesség lélekszámának változása között 1 Állandó népesség 2001 Állandó népesség Különbözet lélekszám Különbözet % Alsóörs ,44 Balatonalmádi ,17 Balatonfıkajár ,19 Balatonfőzfı ,06 Balatonvilágos ,63 Balatonkenese ,61 Csajág ,94 Felsıörs ,64 Küngös ,91 Litér ,98 Szentkirályszabadja ,41 Összesen: ,04 1 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Megyei Évkönyve és a TeIR, népesség-nyilvántartás 7

8 A legkedvezıbb adatok Felsıörsön és Alsóörsön jelentkeznek. Hátterében az önkormányzat tudatos népességmegtartó és népesség-növelı politikája áll: az új építési telkek kialakítása, valamint a harmonikus településkép, a helyben és a közeli településeken elérı magas szintő szolgáltatások is erısen hatnak a bevándorlási kedvre. Ennek a szerencsés folyamatnak a fenntartásához azonban szükséges a megnövekedett lakosságszámot kielégíteni tudó közszolgáltatások kapacitásának hozzáigazítása az esetleges többletigényekhez, különösen a gazdaságilag aktív kisgyermekes családokat, illetve az idıseket ellátó szolgáltatások terén. Figyelemre méltó az is, hogy annak ellenére, hogy a kistérségben Küngös a 240/2006. (XI.30) sz. kormányrendelet szerint különbözı okok miatt leghátrányosabb helyzető településnek minısül, népességszáma mégis enyhén növekvı tendenciát (3,91%) mutat és ez a mutatószám alig marad el a megyeszékhelyhez közelebb fekvı települések (Szentkirályszabadja, Litér) növekedésétıl. Kedvezıtlennek tekinthetı azonban az a folyamat, hogy a népesség korcsoport szerinti összetételében eltolódás tapasztalható a 60 éven felüli korcsoportok irányába, mely az élve születések számának növekedése ellenére enyhe emelkedést mutat. A 60 éves és idısebb népesség aránya az állandó népességhez viszonyítva a évi adatok alapján az élve születések számának növekedése ellenére 23%-os! Az állandó lakosságszám korcsoportok szerinti bontásban Település /város x Állandó lakosság kiemelve/ január 01-én Alsóörs Balatonalmádi Balatonfıkajár Balatonfőzfı Balatonkenese Balatonvilágos Csajág Felsıörs Küngös Litér Szentkirályszabadja Összesen: A KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSHÁLÓZATÁNAK, GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JELLEMZİI A kistérségek tagoltsága és fejlettségi szintjei eltérı szinteket mutatnak. Az alkalmazott jelzıszámok alapján öt összevont fejlettségi térségtípust lehet meghatározni: - dinamikusan fejlıdı térségeket, ahol a jelzıszámok zöme több mint 10%-kal meghaladja a vidéki átlagot, - fejlıdı térségek azok, ahol a mutatók zöme a vidéki átlag felett van, de az eltérés mértéke nem haladja meg a 10%-ot, 8

9 - felzárkózó térségek azok, ahol a mutatók zöme közelíti a vidéki átlagot, s a növekedés jeleit is mutatják, - stagnáló térségek azok, ahol a vidéki átlagtól való elmaradás a jelzıszámok zöménél eléri, illetve közelíti a 10%-ot, - lemaradó térségek esetében a jelzıszámok zöménél a vidéki átlagtól való elmaradás legalább 15%. A Kelet-Balatoni Kistérség a fejlıdı kistérségek közé tartozik. FOGLALKOZTATÁS A kistérség foglalkoztatási rátája, munkaerı-piaci pozíciója, nyilvántartott munkanélküliek száma igen eltérı a 11 településen. A Foglalkoztatási Hivatal adatforrása szerint negyedévében megyénk foglalkoztatási rátája 51.6%-os. A Kistérség településeinek munkanélküli nyilvántartását és regisztrációját két Munkaügyi kirendeltség látja el. A regisztrált munkanélküliek száma negyedévében mintegy 253 fıvel több, mint egy évvel korábban. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint negyedévében a munkanélküli ráta 2 Veszprém megye területén átlagosan 7,79 %-os volt. A megyében található kilenc kistérségbıl kedvezıbb helyzetképet csak a Veszprémi (5,55%), Zirci (6,42%) és a Balatonfüredi (7,27%) kistérség mutatószámai jelenítenek meg. A Balatonalmádi kistérség a kilenc kistérség közül az ötödik helyen reprezentál a 8,59%-os mutatóval. A munkanélküliségi ráta alakulása éves szinten: összehasonlító diagramm Balatonalmádi Veszprém Veszprém megye Ha a munkanélküliség alakulásának dinamikus statisztikáját tekintjük át a kistérségben, az alábbi adatsorból látható, hogy a nyolc éves idıintervallumban a munkanélküliségi ráta folyamatos emelkedést mutat a foglalkoztatottak számának csökkenése mellett. Talán a éves idıszakban találunk e kedvezıtlen dinamikában egy rövid stagnáló szakaszt. A évi 4. negyedéves adatok még nem tükrözik teljes megbízhatósággal a gazdasági recesszió hatását, de a mutatószámok egyenletes emelkedése a évi 4. negyedéves adatok alapján megtörik, így valószínősíthetı, hogy ennek okaként a gazdaság, így a foglalkoztatás területére is kiható recessziót jelölhetjük meg. 2 A gazdaságilag aktívak és munkanélküliek arányát megjelenítı mutató 3 Forrás: ÁSZF adatsor 9

10 A kistérség különösen veszélyeztetett a foglalkoztatás-szerkezete miatt. A munkavállalók jelentıs része a recesszió által sújtott építıipari, szálloda-turizmus, valamint kis-és közepes vállalkozások alkalmazottjaiként foglalkoztatott. A munkanélküliségi ráta alakulása /4. negyedév 2002/4. negyedév 2003/4. negyedév 2004/4. negyedév 2005/4. negyedév 2006/4. negyedév 2007/4. negyedév 2008/4. negyedév Mnk ráta % A térség gazdasági szerkezete következtében - nem tekinthetı homogénnek a foglalkoztatás szempontjából sem. Az egyes települések sajátosságait figyelembe véve különbözı mikro-körzetek alakíthatóak ki. A szolgáltatási szférába sorolt foglalkoztatottak aránya a vízparti települések esetében meghatározó, ez alól Balatonfőzfı (ipari város) képez kivételt. A foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek számának dinamikája munkanélküli fı foglalkoztatott /4. negyedév 2003/4. negyedév 2005/4. negyedév 2007/4. negyedév A kistérség aktív korú lakosságuk közel 65%-át 1990-ig a Nitrokémia Ipartelepek és a Főzfıi Papírgyár foglalkoztatta. Ezenkívül jelentıs munkaerı-felvételt biztosított a Balatonfıkajári Mezıgazdasági Tsz, továbbá az övezetben található vállalati üdülık után: nagyvállalatok leépítését követıen a foglalkoztatottak (ingázó, alacsony szakképzettségő, betanított munkavállalók, nık) számának radikális visszaesése következett be. A kistérség valamennyi településén a rendszerváltást követı 18. évben a vállalkozások számának emelkedése mellett is- továbbra is- jellemzı a helyi foglalkoztatók hiánya. 10

11 A szezonális foglalkoztatás a térségben döntıen az idegenforgalommal összefüggı szolgáltatási szektorban, valamint mezıgazdasági és építıipari területen jelentkezik a tavasztól ıszig tartó idıszakban. A szezonális foglalkoztatók elsısorban a fiatalabb, gyermektelen korosztályokat a rugalmasabb, a változó munkakörülményekhez, munkarendekhez jobban alkalmazkodni tudó munkavállalókat keresik. Foglalkoztatásuknál a helyben lakás, idegen nyelvismeret és a több szakképesítés elınyt élvez. Kedvezıtlen jelenség, hogy a szolgáltatási szektor részesedése a kistérségen belül megnıtt ugyan a 90-es években, de nem éri el az EU-s, sıt országos átlagot sem. A szolgáltatási szektor - súlyának növekedése ellenére - foglalkoztatásban betöltött szerepe alacsonyabb az országosnál. A foglalkoztatás belsı szerkezetében jelentıs átrendezıdés volt tapasztalható az elmúlt 10 évben. Nagy mértékő az alkalmazottak számának visszaesése. Jelentıs csökkenés tapasztalható a szállítás, raktározás, posta, távközlés illetve a pénzügyi tevékenység és kiegészítı szolgáltatásai területén a foglalkoztatottak számában. Nıtt az önfoglalkoztatás és az egyéni vállalkozások száma. Az idegenforgalomban résztvevı munkaadók kis méretük, sok esetben egyféle tevékenységi profiljuk és az élımunkára vonatkozó szabályozások miatt nem érdekeltek, és nem is képesek munkavállalóikat a szezonon túl foglalkoztatni. Rendkívül magas a regisztrált munkanélküliek között a 8. általános és a szakmunkás végzettséggel rendelkezık aránya, a kistérségben eléri a 30-38%-ot is. A helyben foglalkoztatottak száma, valamint a szolgáltatói és ipari, építıipari szektorban a nem szezonális jellegő munkahelyek száma az országos mutatókhoz képest is kedvezıtlen A 3000 fı alatti lakónépességgel rendelkezı településeken a fı foglalkoztatást változatlanul az önkormányzatok és intézményeik és a közeli megyeszékhely munkáltatói, valamint a Székesfehérváron és a megyeszékhelyen található multinacionális cégek biztosítják. 4 Az intézmények nyilvántartásai alapján az egyes ellátásokban részesülık jelentıs része a szürkegazdaságban foglalkoztatott. A Megye Munkaügyi Központ statisztikai adatai szerint kismértékben emelkedett megyénkben a regisztrált munkanélküliek átlagos képzettségi szintje. A munkanélküliek 17%-a a év 4. negyedévének végén nem rendelkezett szakképzettséggel, azaz legfeljebb 8 általános iskolát végzett, 47%-uk szakmunkás bizonyítvánnyal, 20%-uk érettségivel, és mindössze 16%-uk rendelkezik diplomával. A korábbi évekhez képest a nyolc általánost végzık száma mérséklıdött, ugyanakkor emelkedett az érettségizettek és a fıiskolások aránya. A nyilvántartott munkanélküliek átlagos képzettségi szintje, kistérségi szinten szinte homogénnek tekinthetı. Általánosságban véve elmondható, hogy a regisztráltak képzettsége a megyei átlaghoz közelít. A Megyei Munkaügyi Központ statisztikai adatai szerint a megyében regisztrált munkanélküliek átlagéletkora év adataihoz képest nem változott, a korcsoportonkénti megoszlás azonban némiképp módosult. Mérséklıdött a évesek súlya, ahogy csökkent a évesek aránya is. Emelkedett ugyanakkor a évesek, valamint a pályakezdı fiatalok, s közülük is fıként a évesek részaránya. 4 Forrás: KSH, A K-Balatoni Kistérség Gazdaságfejlesztési Programja, Megyei Munkaügyi Központ kimutatásai, valamint lekérdezett adatok 11

12 Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonalmádi Kirendeltségének adatai alapján a rendszeres szociális segélyben részesülı, tartósan nem foglalkoztatott és regisztrált munkanélküliek száma 172 fı a kistérségben. 5 A települések állandó lakosságszámához viszonyítottan a rendszeres szociális segélyben részesülık legmagasabb mutatóját Küngösön (2,9%), míg a legalacsonyabbat Balatonalmádiban (0,2%) találjuk. Település RSzS-ben részesül december 31-én/ fı Alsóörs 7 Balatonalmádi 26 Balatonfıkajár 16 Balatonfőzfı 26 Balatonkenese 34 Balatonvilágos 4 Csajág 13 Felsıörs 5 Küngös 17 Litér 5 Szentkirályszabadja 20 Kelet-Balatoni Kistérség 173 KÖZLEKEDÉS, TELEPÜLÉSSZERKEZET, LAKÁSHELYZET A kistérség part menti települései közül a két város, Balatonalmádi (1989) és Balatonfőzfı (2000) eltérı történelmi-gazdasági elızmények révén jöttek létre. Így a kistérség 3000 fıt meghaladó három településének településszerkezete sem egységes. Balatonalmádiban négy (Budatava, Vörösberény, Városközpont, Káptalanfüred), Balatonkenesén kettı (Balatonkenese, Balatonakarattya) Balatonfőzfın három (Főzfıfürdı, Csebere, Főzfıgyártelep) szerkezeti és városképi szempontból is karakteresen eltérı egymástól elhatárolható településrész alakult ki. A fenti települések a településrészei eltérı fejlıdési pályán mozogtak, így lakótelepi, üdülıövezeti, és központi részekre tagolhatók. Jellegzetesen egyutcás, útvonal-tengelyes település a többi part menti település, amelyek azonban a parti sávtól távolabbra - a terep adottságoktól függı távolságra - is elhúzódtak. (Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonvilágos) a partmenti települések további jellegzetessége, hogy a tényleges tópart sőrő beépítettsége miatt csak kevés területen biztosított a tó megközelítése. A parttól távolabb lévı települések az átszelı közútra főzıdtek fel, illetve késıbbi terjeszkedés folytán átmenetet képeznek - terepviszonyoktól függıen - a halmaz - illetve újabban a településrendezési elıírások alapján tervezett - sakktáblaszerő beépítettség között. Valamennyi településre jellemzı volt az utóbbi évtizedekben a régi épületek újjá-, illetve átépítése, új utcasorok kialakítása. A települések nagy elınye a tájképi szépség, a viszonylagos rendezettség, a komfortosság, amelyek fontos telepítı tényezıi a kistérség falvainak, városainak. A közlekedési infrastruktúra területén is kimutatható a part menti és a háttér települések 5 KdRMK Balatonalmádi Kirendeltség adatai 12

13 közötti eltérés. A kistérség megosztottságát világosan tükrözi a parti sávban végighaladó fıutak, és a vasútvonal elhelyezkedése is. A part mentén húzódó, a Balaton körüljárhatóságát egyedül biztosító 71-es fıút a legtöbb település esetében egyben a település fı utcája is. Az útterhelést némileg csökkentette a 711-es elkerülı-út megnyitása az M7-es autópálya Balatonfüredi lehajtója és Balatonfőzfı között. A kistérség egyes települései között a közlekedés a tömegközlekedés szerkezetváltása miatt kedvezıtlen. A 27-es számú Hajmáskér-Lepsény vasúti szárnyvonal megszüntetése következtében, valamint a vonatpótló autóbuszjáratok és menetrendszerinti Volán járatok összehangolatlansága, járatszerkezete miatt a települések között és az ingázó övezet városainak irányába is /Balatonalmádi és Balatonfőzfı kivételével/ nehezített a nem személygépjármővel történı közlekedés. A kistérség egyes településein (Balatonfıkajár, Csajág, Küngös) élı vidéki munkavállalók és középiskolai tanulmányokat folytató fiatalkorúak és családjaik az ingázás miatt foglalkoztathatósági és hozzáférési hátrányoknak vannak kitéve. A kistérségben jellemzı a családi, társasházas lakóövezetek magas aránya. A lakótelepi övezetek száma elenyészı. Átlagosan 1,2 fı él egy lakásban a kistérség területén. Balatonalmádiban és Balatonfőzfı Főzfıgyártelepi városrészében jelenik meg a lakótelepi lakókörnyezet, azonban ezeken a településrészeken sem jellemzıek a 12 lakásnál nagyobb társasházi lakóközösségek. A lakótelepi övezetekben magas a bérlık aránya, de ez növekvı tendenciát mutat Balatonalmádi, Balatonfőzfı családi házas övezeteiben is. A kistérség 8 települése rendelkezik szociális bérlakás állománnyal. Az ehhez való hozzáférést azonban nem mindenhol szabályozza helyi rendelet, de minden esetben pályázat útján, testületi döntés keretében döntenek arról, hogy kivel kötnek az önkormányzatok bérleti szerzıdést. Bérlakás-építési program egyetlen településen sincs, állami energia megtakarítási programokban, panelprogramokban a társasházi közösségek önállóan indulhatnak Önkormányzati kezességvállalás nélkül. A lakhatás költségeinek (szolgáltatási díjak, a lakásvásárláshoz szükséges hitelek törlesztı részleteinek) radikális emelkedése miatt egyre nagyobb számban fordulnak elı ingatlan-végrehajtások. Ennek a folyamatnak a megfékezésére lehetıséget teremtenek a veszélyeztetett lakhatást mérsékelı, az adósságspirál bemeneti szakaszában lévı családok számára biztosított adósságkezelési programok. Azonban ilyen programot a kistérségben egyetlen önkormányzat sem mőködtet annak ellenére, hogy a központi kormányzat által biztosított szociális normatívák között szerepel a lakhatási feltételek javítását célzó segélyezési forma finanszírozása A prevenciós jellegő programok mellett azonban szükségszerő a hajléktalanság problémájával való szembenézés is a nagyobb településeken. A szakellátást biztosító intézmények hiányát két településen hajléktalan-ellátást biztosító szolgáltatási szerzıdéssel biztosítják. SZEGÉNYSÉG, DEPRIVÁCIÓ A szociális ellátás keretében az önkormányzatok segélyezési nyilvántartásának elemzésébıl következtethetünk a lakosság szociális helyzetének romlására. Amíg 17 évvel ezelıtt a pénzbeli szociális ellátások igénylése szinte elenyészı volt, addig az elmúlt mintegy tíz évben radikálisan növekedett a segélyre szorulók száma. Az eladósodott, adósságspirálba sodródott családok számának felmérése, kimutatása egyetlen településen sem történt meg átfogóan, csak eseti jelleggel, egy-egy aktuális problémakörhöz kapcsoltan. 13

14 Az idısek, és különösen a nagyon idısek magas aránya jellemzi fıként a kistérségi településeket. A falvakban sokan egyedül élnek, és segítségre, ellátásra szorulnak. Számukra gyakran még orvosi rendelésre, gyógyszertárba eljutni is nehézséget okoz. A kisgyermekes, vagy fogyatékossággal élı, esetleg idıs rokont gondozó családok kistelepülésekre áramlása sem állt meg, ezért feltétlenül indokolt figyelmet fordítani az elsısorban a nık terheit csökkentı, ápolást, gondozást, napközbeni ellátást biztosító szociális szolgáltatások kialakítására, fejlesztésére, a jelenlegi szolgáltatási kapacitások szükségletekhez való hozzáigazítására. Súlyos problémaként jelentkezik a beteg, ágyhoz kötött idıs korú, ápolásra szorulók folyamatos ellátása. Ennek biztosítására a kistérségben csupán meghatározott óraszámban OEP-finanszírozás alapján, kórházból történı hazabocsátást követıen van mód. Ebben az esetben is csupán az ápolási-gondozási szükségletek minimális mértékét kielégítıen. Az érintett populációra vonatkozóan a mai napig nem történtek átfogó felmérések a kistérségben. Akárcsak fenti csoportokról, a pszichiátriai és szenvedélybeteg emberekrıl sincsenek megbízható, friss adatok, melyek a tervezést elısegítenék.. 14

15 3. A Szociális alapszolgáltatás rendszere JOGFORRÁS VÁLTOZÁSOK KÖZÖTT, PROGNOSZTIZÁLHATÓ VÁLTOZÁSOK A kistérség népessége az országos trendeknél gyorsabban növekszik. A települések életében a szociális szolgáltatások rendszerének kiépítése nem ad-hoc jellegő döntés eredménye. A szolgáltatók/fenntartók szigorú törvényi szabályozás és szakmai külön jogszabályok alapján biztosíthatják a kötelezı vagy önként felvállalt szociális szolgáltatásokat. A szociális ellátórendszerre jelenleg egyre nagyobb terhet ró az idısek - aktuális egészségi állapotukból adódó - szükségleteire reagáló ellátások kiépítése, a változó igények szerinti rugalmas átalakítása, vagy további mőködtetése. A meglévı, folyamatban lévı vagy párhuzamosan futó tervek, Operatív Programok több, szociális területet érintı fejlesztésben gondolkodnak, ami mindenképpen pozitív változást sejtet. A szociális és az egészségügyi problémák a szociálpolitika területén is összefonódnak,- a fejlesztési prioritásokban is sokhelyütt együtt jelenik meg (pl. akadály-mentesítés, kórházi szociális munkásokkal való szoros kooperáció, addiktológiai-rehabilitációs programokkal való, kistérségi határokon túlnyúló együttmőködés), ami egy komplex rendszerszemléletet feltételez, melynek eredménye a szolgáltatásokat igénybe vevık több szálon futó gondozása. A szociális alapszolgáltatás rendszerét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) szabályozza a következıképpen: A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövı nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett felelısségtıl vezérelve az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: 1. (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. (2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 2. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelısségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A törvény a szociális szolgáltatások területén elsısorban az önkormányzatok ellátási felelısségét teszi hangsúlyosabbá. A két legalapvetıbb - az élethez és az emberi méltósághoz való jogot is érintı - alapszolgáltatás, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetén a törvény megteremti az önkormányzat háttérfelelısségét abban az esetben, ha az önkormányzat maga nem tudja e két szolgáltatás bármelyikét a rászoruló számára nyújtani. A törvény szerint ebben az esetben - amely akár a szolgáltatás teljes hiánya, akár kapacitáshiány miatt felléphet - a rászorulót ellátó másik állami, nem állami vagy egyházi 15

16 fenntartó követelheti az ellátásra köteles települési önkormányzattól az intézményi és a személyi térítési díj közötti különbözetet. A közötti idıszakban hatályba léptetett legfontosabb törvényi és jogszabályi változások: 1. A törvény szerint január 1-jétıl ellátási szerzıdés megkötése esetén az önkormányzat lesz jogosult az ıt megilletı szociális és gyermekjóléti alap-normatíva lehívására. Azonban az étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás (idısek klubja) szolgáltatások esetében az Sztv a alapján szolgáltatási szerzıdéssel biztosított ellátások tekintetében a szolgáltatást nyújtó nem állami intézmény jogosult a normatív támogatás lehívására. Ennek jelentısége abban áll, hogy a törvényalkotó szándéka szerint az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartók tekintetében a mutatószámok alapján nyújtott fajlagos összegek differenciáltan kerüljenek a különbözı szolgáltatókhoz. A szabályozási metodika elıször a évi költségvetési törvényben jelent meg. Ettıl az évtıl ugyanis ezeket a szolgáltatásokat ellátó nem állami intézmények a normatív támogatások 30%-ára voltak jogosultak. 2. A differenciált támogatási metodika a kiegészítı normatív támogatások rendszerében is megjelenik. A törvényalkotó a kiegészítı támogatások jogosultsági feltételeinél három feladat ellátási formát különít el, melynek mentén a normatív támogatások fajlagos mutatóit lépcsızetesen állapítja meg. Ezek: 2.1. többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény, 2.2. intézményfenntartó társulás által fenntartott intézmény útján, illetve 2.3. az Sztv a alapján, illetve a Gyvt alapján szerzıdés, vagy feladatellátási megállapodás által mőködtetett szolgáltatás. 3. Az Sztv 2007-tıl a szociális szolgáltatások tekintetében meghatározza a szociális rászorultságot. (63. (4) (5) bekezdés; 65. (4) bekezdés; 65/C. (4) (5) bekezdés) 4. Az Szt. 65/A (3) bekezdése bıvítette a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbő ellátás keretében ellátandó feladatokat. 5. Fontos jogszabályi változás, hogy a házi segítségnyújtás és étkeztetés szakfeladatokon az ellátotti mutatószámokon túl az ellátásba vont klienseknek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum által megállapított sávok szerinti jövedelmi helyzetét is figyelembe kell venni a normatív támogatások igénylésénél. A teljes normatív támogatások csak annál az ellátottnál illetik meg a fenntartót, akinek havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át. A magasabb jövedelmi sávba esı ellátottak tekintetében a fajlagos mutatók jelentısen csökkennek! A törvényalkotó célja az, hogy a szociális gondoskodás rendszerében a hagyományosan redisztributív jelleggel mőködtetett állami gondoskodás költségvetési igényét csökkentve arra ösztönözze a szolgáltatókat, hogy a magasabb jövedelemmel, egzisztenciális biztonsággal rendelkezı igénylıket elterelje a privát szolgáltatást nyújtó, piaci alapon mőködı szolgáltatók felé. Ezek elérhetısége azonban szinte kizárólag a nagyvárosokban biztosított! 6. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvény rendelkezései alapján január 01-tıl a szerzıdéses ellátások esetében a Költségvetési tv. 8. melléklete alapján biztosított kiegészítı állami támogatások nem vehetık igénybe! A szerzıdéses szolgáltató fenntartója így kizárólag az alapnormatívára lesz jogosult. 16

17 évben az Út a munkába program megalkotásával összefüggésben az Sztv paragrafusa alapján bevezette a rendelkezésre állási támogatást a rendszeres szociális segély mellett, melyre az aktív korú tartósan nem foglalkoztatott munkaerı-piaci szempontból rehabilitálható és a programban együttmőködı személyek jogosultak. A program végrehajtásának elısegítését a kormány két rendelet megalkotásával biztosította. A munkanélküliek foglalkoztatását elısegítı program az önkormányzatokra jelentıs feladatokat ró. 17

18 4. A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FORMÁI, A KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGE: A szők értelemben vett szociális gondoskodás rendszere három pillérre épül. Ezek: 1. A szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. A természetben nyújtott szociális ellátások és a 3. A szociális szolgáltatások Az elsı körbe tartozó szolgáltatások: Rendszeres szociális segély (RSzS) évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/B 37/C. (2) bek. alapján Rendelkezésre állási támogatás( RÁT) évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. Idıskorúak járadéka évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B és 32/C Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Ápolási díj évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. Temetési segély A pénzbeli ellátások szabályozásánál az Sztv. utolsó változásai során nagy hangsúlyt kapott a szociális rászorultság elve. A pénzbeli ellátások biztosításának és finanszírozásának szabályai, az elmúlt közel másfél év rossz tapasztalatainak eredményeként a közelmúltban megváltoztak. A rendszeres segélyek és egyes szociális problémák, meghatározható élethelyzetekhez, valamint a munka-erıpiaci helyzethez kapcsolódóan, törvény által elıírt feltételek mentén biztosítottak, ahogyan ennek központi kormányzati finanszírozása is. Jelentıs változásra került sor a rendszeres szociális segélyben részesülık jogosultsági feltételeinek megállapításánál, valamint az új rendelkezésre állási támogatási ellátás megalkotásánál. Az elmúlt években csökkent az önkormányzatok mérlegelési joga a segélyezési döntések körében. Ezért a települési önkormányzatok segélyezési gyakorlatát azokban a segélyfajtákban tárhatjuk fel, amelyek helyi szabályozás alá esnek, illetve a címkézetlen tehát nem konkrét feladat ellátásához kötött, nem közvetlenül elszámolandó -, a központi költségvetés által az önkormányzatok számára biztosított szociális normatíva keretébıl kerülnek kifizetésre. A segélyezés egyértelmően települési hatáskör. A térségi összehasonlítás és áttekintés azonban hasznos lehet, hiszen összevethetıvé válnak az egyes helyi gyakorlatok. Jelen koncepció helyzetelemzı részében csupán annyit állapítunk meg, hogy igen eltérı a segélyezési gyakorlat a térségben, néhány közös vonás azonban felsejlik. Ezt leginkább a az átmeneti segélyezés gyakorlatában követhetjük nyomon, de más segélyek jogosultságának megállapításánál is tetten érhetı. Az átmeneti segélyezés gyakorlata az utóbbi idıben megváltozott. Gyakorlatilag a segélyben részesülık köre állandó összetételő, a megállapított eseti jelleggel kiutalt támogatások mértéke ahhoz igazodik, hogy a kérelmezı számára a helyi rendelet alapján az egy fıre egy évben megállapítható keretbıl a rászoruló mennyit használt fel. Ez a tendencia azt tükrözi, hogy az eseti jellegő pénzbeli támogatások alapvetı célja meggyengült: az átmeneti támogatások kvázi rendszeres jövedelemként funkcionálnak és beépülnek az abban részesülık egyéni családi bevételi forrásai közé. Ennek oka az, hogy a jövedelemmel nem rendelkezı, vagy alacsony jövedelemmel bíró rászorultak számos más támogatási formából a jogosultsági feltételek hiányában kiszorulnak, vagy olyan hatékony ellátási formában nem részelnek, melyek az élethelyzetüknek megfelelıen adekvát. Így 18

19 jellemzıen a hátralékot felhalmozó, vagy a lakhatási veszéllyel fenyegetett, és hajléktalan személyeket érinti ez a gyakorlat. Kényszerő út ez a szakellátások és szakszolgáltatások hiányában, melyek közül a háztartásszervezés, az adósságkezelés, vagy a hajléktalan ellátás hiánya a leginkább a folyamatra ható tényezı. A természetbeni juttatások Sztv. által szabályozott formáin túlmenıen a helyi önkormányzatok igen széles támogatási palettát alakítottak ki a gyakorlatban. A leggyakoribb juttatás téli idıszakban a tüzelı-anyag biztosítása. A hatályos szociális törvény szerint a szociális szolgáltatások terén a következı kötelezettségek érintik a térség településeit: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény valamennyi önkormányzatot kötelezi az alapszolgáltatások biztosítására, ami településnagyságtól függetlenül jelenti az étkeztetést és a házi segítségnyújtást. A falugondnoki szolgáltatás 600 fı alatti településeken az alapellátások biztosítására. a tanyagondnoki szolgáltatás fıs külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen mőködtethetı településnagyság és térszerkezet függvényében lakosúnál nagyobb településeken a családsegítésnek, felett nappali ellátás biztosítása szükséges. A jogszabályi kötelezések láthatóan különféle önkormányzati kötelezettségeket írnak elı, ugyanakkor nyilvánvalóan látható, hogy amennyiben a több települést érintı szolgáltatások esetében nem vállal fel a kistérség a kötelezın túlmutató, illetve más ágazatokkal összehangolt fejlesztéseket, ebben az esetben nagyon komoly helyi társadalmi problémáknak és elvárásoknak fordítanak hátat. Ezek a döntések belátható idın belül jelentısebb problémák kialakulását, ezáltal költségesebb programok indításának szükségességét eredményezik. A kistérségben három olyan település található, amely meghaladja a 3000 fıs lélekszámot és ezáltal a szolgáltatási kötelezettségei az étkeztetés és házi-segítségnyújtás, családsegítés szakfeladatokon túlmutatóan kiterjednek a családsegítés és nappali ellátás biztosítására is. Azonban külön ki kell hangsúlyozni, hogy a többi települések jelentıs hányadában a fenntartók felismerték annak jelentıségét, hogy jogszabályi kötelezettség nélkül is kell és szükségszerő megszervezni ezeknek a szolgáltatásoknak a településen történı elérését. Így nappali ellátást biztosít a törvényi kötelezettségek nélkül is Litér, Felsıörs, Alsóörs saját belterületén, valamint a többi településen is operatív programok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy a szolgáltatások egyenlı hozzáférésének biztosítása érdekében minden helyben elérhetıek legyenek a többletszolgáltatások. A települési önkormányzatok közül az alacsony lélekszámú, vagy fıs külterülettel rendelkezı községek az alapvetı szociális szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében tanyagondnoki szolgáltatást mőködtethetnek. Ez az ellátási forma két településen mőködik (Felsıörs, Balatonvilágos) A szolgáltatás elısegíti a külterületen élık számára ez egyébként nehezítetten megközelíthetı közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások elérését. A kötelezı alapszolgáltatásokon túlmutatóan a kistérség minden településére kiterjedı illetékességgel mőködik támogató szolgálat feladat ellátási megállapodás alapján, valamint szakosított ellátásként egy magánfenntartó által mőködtetett több mint 100 férıhelyes idısek otthona és nyugdíjas ház Balatonfőzfın. Örömteli, hogy a kistérségben a fiatal felnıtteket is érintıen évben létrejött a városi szintő Kábítószer Ellenes Fórum, és 2009 tavaszán a Kistérségi KEF is megalakult, melynek munkacsoportja stratégiai célkitőzései mentén számos program megvalósításán dolgozik. A koncepcióban kiemelt figyelmet érdemelnek a civil szervezetek, melyek minden településen ellátják azokat a feladatokat, melyeket az önkormányzati feladatellátás jellege 19

20 miatt ezek a szervezetek hagyományosan hatékonyabban tudnak ellátni. Tevékenységi körük fókuszában az adományszervezés és elosztás áll. A hatályos jogszabályok alapján kötelezıen biztosítandó ellátások köre a települések lélekszámához igazítottan nem mutat túl az alapellátások szintjén, azonban a térség környezeti, társadalmi adottságai, a szociális ellátórendszerben jelenlévık problémastruktúrája számos új szolgáltatás megvalósítását igényelné. Így szükségszerő lenne a családsegítı szolgálatokhoz kapcsoltan az adósságkezelési szolgáltatás megvalósítása, vagy az intézmények klienskörének összetétele alapján a család-és pszichoterápiás szolgáltatások folyamatos jelenléte szolgáltatási palettán. Nagy hangsúlyt kell fektetni a különféle dependenciák kezelésére is, így különösen az alkohol rehabilitációs programok pszichiátriai gyógyintézeti utógondozása terén a felnıtteket érintı speciális pszichológiai szolgáltatások útján. A városokban pedig a szükségszerőnek tartjuk a családsegítıkben megjelent forgalommutatók alapján a hajléktalan ellátás utcai gondozó szolgáltatásának biztosítását akár más kistérségekkel közösen. A szociális törvény január 01-jével nevesíti önálló szolgáltatásként a jelzırendszeres házi segítségnyújtást, s a nél magasabb lakosságszámú településeket kötelezi annak megszervezésére. Addig modellkísérleti programok keretében mőködött. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı haladéktalan megjelenését. A kiérkezı a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedéseket megteszi, valamint szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás biztosítását kezdeményezi. További lehetıség a fogyatékkal élı személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzırendszeres házi segítségnyújtás. A szolgáltatást biztosító együttmőködik a hatékony segítés érdekében a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. E szolgáltatási forma, amennyiben megfelelı szakmai tartalommal és háttérrel kerül megvalósításra, jelentıs mértékben növeli a rászoruló idısek biztonságérzetét és életminıségét, ugyanakkor ugyanolyan hatékonyan képes csökkenteni a drágább szolgáltatások iránti igényt. Ezért feltétlenül indokolt ezt a formát a térség egészére kiterjeszteni. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás korábbi szabályozása és finanszírozási feltételei ezen a területen a piaci szereplık megjelenését és térfoglalását eredményezte. Azonban az új, differenciált támogatási mód, valamint a finanszírozási feltételek szigorodása következtében várható e szereplık kivonulása errıl a szolgáltatási színtérrıl. Ezért, amennyiben a kistérség házi segítségnyújtást érintı operatív programjában megjelöli és kimunkálja ezt a szolgáltatási területet, célszerőnek tartjuk azt a már meglévı intézményi keretbe illesztve megvalósítani. A jelzırendszeres házi-segítségnyújtás egyetlen településen sem mőködik. Ennek szükségletfelmérése decemberében történt meg kistérségi szinten. Korábban minden házi segítségnyújtást végzı szolgáltató saját településén belül szondázta az igényeket. A szükségletek évi feltárása 510 fıs minta alapján történt, melyben a települések lakosságszám arányosan biztosították a mintavételt. A mintában a férfi, nıi válaszadók aránya 27,8 %( ffi) és 72,1 % (nı), a fogyatékkal élı 65 éven aluliak száma 15 fı volt. A mintavételi eljárás során felmérést végzı szakemberek egyedülálló, valamint inaktív hozzátartozóval és aktív korú hozzátartozóval élıket egyaránt megkérdeztek. A felmérés eredményei azt mutatták, hogy Balatonkenesén és a Balatonkenesei Intézményfenntartó társulás által ellátott 20

21 településeken 128 fı igényelné az ellátást, míg Balatonalmádiban és az ellátási körzetében csak 38 fı. Abban az esetben azonban, ha a szolgáltatásokért térítési díjat is kell fizetni, az igénylık jelentıs része (79%) a szolgáltatást nem venné igénybe. Ennek ellenére, mivel a jelenleg hatályos jogszabályok 10 ezer fı-nél nagyobb ellátási területeken minimálisan 40 jelzıkészülék kihelyezésével állami támogatást biztosított e feladat ellátásához, célszerőnek tartjuk a szolgáltatás modellezésének elvégzését és szükség szerint annak bevezetését, tekintettel a térség demográfiai adataira, korösszetételére, az érintett korcsoport magas arányára. A lélekszám fölötti településeknek van törvényi kötelezettségük a közösségi ellátás biztosítására vonatkozóan. A közösségi ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történı gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elısegítése. A szociális alapszolgáltatást igénylı a közösségi ellátások keretében segítséget kap: a lakókörnyezetében maradásához, az önálló életvitelének fenntartásához, a meglevı képességeinek megtartásához, illetve fejlesztéséhez. Ennek szolgáltatási formának az elınye, hogy az alapellátásban (családsegítés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) jelentkezı, de annak szakmai, mőködési feltételrendszerével nem ellátható rászorulók szakszerő gondozását biztosítja. A gondozás során a segítı a háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevı állapotának folyamatos figyelemmel kísérését teszi lehetıvé. A pszicho-szociális rehabilitáció, a szociális és mentális gondozás, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelés, és megkeresı programok szervezésével segít az ellátásra szoruló személyek érdekében. A közösségi ellátások tekintetében egy korábbi törvénymódosítás (2007.) újradefiniálta a szolgáltatás feladatait, meghatározta a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek közösségi ellátásának szakmai tartalmát. A szolgáltatás szempontjából meghatározó, hogy a saját lakókörnyezetben történı ellátás során az önálló életvitel fenntartásában való segítségnyújtás, a folyamatos kapcsolattartás a kezelıorvossal, illetve a háziorvossal, valamint a pszicho-szociális rehabilitáció megvalósítása jelenti a szolgáltatási formák szakmai tartalmát. A közösségi szolgáltatások kiépítettsége megyei szinten is elégtelen, így az érintett rászorulók ellátása vagy az ambuláns vagy a kórházi egészségügyi szolgáltatók és/vagy a szociális alapellátás intézményeinek útján, illetve bentlakásos szociális intézményekben, az ellátott lakóhelyétıl távol történik. Hagyományosan szociális jelzıt kapnak és a tényleges szociálpolitikai ellátórendszer részét képezik a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. Tv által szabályozott ellátások is, így többek között a pénzbeli ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a szolgáltatások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, a nappali ellátást biztosító szolgáltatások területén belül a bölcsıdei ellátás. Alább ezeknek a Gyvt. hatálya alá tartozó szolgáltatásoknak a körét csak jelzésszerően tekintjük át. Azonban e terület fontossága, valamint számos jó és hatékony eredményt felmutató kistérségi megoldás arra hívja fel a figyelmet, hogy e terület koncepcionális kérdéseit összhangban a szociális szolgáltatástervezési koncepcióval külön dokumentumban szükséges lefektetni! 21

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ:... 3 2. A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVİ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

/2006. (V. 25.) 12/2000. (III.

/2006. (V. 25.) 12/2000. (III. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006. (V. 25.) sz. rendelete a szociális ellátások rendjérıl szóló 12/2000. (III. 27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben