A PÁSZTÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁSZTÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. OM azonosító: 201303"

Átírás

1 A PÁSZTÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító:

2 NEVELÉSI ROGRAM Én azt hiszem, annál nincs nagyo öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyo jótétemény sem. (Móricz Zsigmond) 2

3 TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 Helyzetelemzés...6 Dózsa György székhelyintézmény...6 Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Pedagógiai alapelvek Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai...11 Esélyegyenlőség iztosítása...14 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése...14 Logopédia...15 Gyógytestnevelés A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnök feladatai A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségstratégia területei Az egészségnevelés feladatai, eszközei Drogprevenciós programterv Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA környezetvédelmi nevelés alapelvei, céljai, feladatai Tanulásszervezés és tartalmi keretek Kapcsolatrendszer, kommunikáció A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A tehetség, képesség kiontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A eilleszkedési magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI Együttműködés különös szakértelmet igénylő ellátás esetén Továi segítő kapcsolatok

4 10. FELVÉTEL, ÁTVÉTEL, TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A felvétel és az átvétel helyi szaályai Felvétel, átvétel helyi szaályai a felvételi kötelezettség teljesítése után fennmaradó szaad férőhelyekre A tanulmányok alatti vizsgák helyi szaályai Független vizsgaizottság előtti vizsga iránti kérelem...42 HELYI TANTERV AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK ÉS ÓRASZÁMOK A 2013/2014-es tanéven 1. és 5. osztálytól felmenő rendszeren evezetésre kerülő óraterv Az előírt tananyag és követelményei TANKÖNYV, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY, A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE Értékelési alapelveink A szöveges értékelés célja, elvei, szempontjai, módszerei, a szöveges minősítés kategóriái A tanulói teljesítményre vonatkozó követelményszintek, érdemjegyek és osztályzatok A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése A tanulók eszámoltatásának, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulók íráseli és szóeli eszámoltatásának szaályai Az otthoni felkészüléshez előírt íráseli és szóeli feladatok meghatározása A tanulók fizikai állóképességének mérése, értékelése...62 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Melléklet I. A felmenő rendszeren evezetésre kerülő óratervek kiegészítve a 10%-kal (első tantárgyi és óraszámemelés esetén) II. III. Függelék IV. Kifutó tantárgyi tantervek 2-4. évfolyam Kifutó tantárgyi tantervek 6-8. évfolyam Az 1. és 2. évfolyam szöveges értékelésének, minősítésének helyi szaályai 4

5 INTÉZMÉNYI ADATOK Az iskola hivatalos elnevezése: Pásztói Általános Iskola Az iskola fenntartója: Kleelserg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay utca Az iskola székhelye, postacíme: 3060 Pásztó, Nagymező út 36. Tagintézmények/ telephelyek neve: Hatályos alapító okirat szerint Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény 3060 Pásztó Nagymező u. 34. Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény 3060 Pásztó Nagymező u. 36. Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény 3060 Pásztó Deák Ferenc u. 17. Az intézmény jogállása: A KLIK önálló jogi személyiségű szervezeti egysége. Felvehető tanulók száma a két épületen: fő között. Az intézmény által ellátandó tevékenységek Hatályos alapító okirat szerint. 5

6 Helyzetelemzés Pásztó Városi Önkormányzat 86/2009. (III.26.) számú határozata alapján létrejött a Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája, mely két tagintézményől áll: Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény, és a Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény. A két intézmény egymás szomszédságáan működik, diákjai elsősoran pásztóiak, de az egykori és azóta megszűnt társulás következtéen a Mátraszőlős, Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Gará és Kutasó községekől ejáró tanulókat is ellátjuk. Iskolánk figyeleme veszi a társadalmi elvárásokat, és különösen a szülőket igyekszik evonni az iskola életée. Erősíti az iskola értékrendje iránti elkötelezettséget. A közös cél érdekéen a szülőkkel való kapcsolattartásan partneri viszonyra törekszünk. Az iskola egészét érintő fontos kérdéseken írásan is kikérjük a szülők véleményét. A tanulócsoportok összetétele, a családi háttér, a képességek szintje, illetve a tanulói attitűdök vonatkozásáan igen differenciált. Az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás folyik, a felső tagozaton pedig a diákok szükségletéhez igazodva napközis csoportot és tanulószoai foglalkozást szervezünk a szülők igényei szerint. Az óvodákkal korrekt, jó kapcsolatunk van. Közös szülői értekezletek, nyílt tanítási napok, óralátogatások st. segítik az együttműködést. A városan működő középiskolával is tartjuk a kapcsolatot az eredményes eiskolázás érdekéen. Tartalmas és hatékony munkakapcsolatunk van a városi TIT-tel, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, a Gyermekek Átmeneti Otthonával, a városi Rendőrkapitánysággal, a városi könyvtárral és művelődési házzal, zeneiskolával. Továra is tartjuk a régen kiépített jó kapcsolatot a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézettel. Dózsa György székhelyintézmény Az iskola közvetlen társadalmi környezete A Dózsa György Általános Iskola /továiakan iskola/ két helyen működik: - a Nagymező úton a központi épület, amely a 4-8. évfolyamosoknak iztosít tanulási lehetőséget, - a Deák Ferenc úton a Kis Dózsa működik, ahol az 1-3. évfolyamosok tanulnak. A környező településekről közel 40 ejáró tanulónk van. Tagiskolánk diákjainak összetétele változó: sok a halmozottan hátrányos helyzetű, tö mint a fele hátrányos helyzetű és jelentős a ejáró tanulók száma is. Iskolánk a pedagógiai szakszolgálati tevékenységét járási szinten látja el logopédiáól és gyógytestnevelésől. 6

7 Iskolai hagyományok Iskolánk, a tanulók szülőföldhöz kötődését az iskolai hagyományok ápolásával erősíti. Programjaink a gyermekek érdeklődésének, életkori sajátosságaiknak megfelelően széles skálán segítik tanulóink sikerélményhez jutását. A gyermekek aktív ekapcsolásával ünnepeljük a nemzeti ünnepeket, emlékezünk az ismert történelmi eseményekről, kiemelkedő személyiségekről, írókról, költőkről, st. Pedagógiai munkánkan a népszokások felelevenítésével, ünnepi megjelenítésével alkalmat teremtünk a gyermekek számára a szűke közösségen túl a történelmi nagy közösséghez, a nemzethez tartozás intuitív megélésére /szüret, etlehemezés, farsangolás, advent, húsvét, st/. Figyelünk az Európai-uniós polgárrá válás alakítására. Az iskolai élet eseményeit, élményeit, a gyermekmunkákat az évente megjelenő Dózsa Krónika tartalmazza. A diákok által nagyon kedvelt a Dózsa Napok sorozat, amelynek tanórán kívüli programját a gyermekek állítják össze és vezetik le. Sportprogramjaink közül a Miénk a tornaterem, és az évenként két alkalommal megrendezésre kerülő Fut a Suli futóverseny a közös szórakozást, a sportolást szolgálják. Az iskolai életet kiegészítik és színesítik az évenként megrendezésre kerülő táorok. Tárgyi erőforrás jellemzői Iskolánk épületeinek, udvarainak, pályáinak állaga szükségessé teszi a fokozott karantartást, felújítást. Az iskolai könyvtárnak, mint forrásközpont -nak a fejlesztése folyamatos, kiegészült két informatika szaktanteremmel és nyelvi tantermekkel. Az intézmény rendelkezik egy nagyméretű tornateremmel, egy pincehelységen kialakított tornaszoával, illetve itumenes kézilada pályával. A tornaterem kihasználtsága maximális, a szükséges eszközök rendelkezésre állnak, folyamatos fejlesztéssel, karantartással a jó színvonalú munka feltételeit iztosítják. A nevelő-oktató munka eredményei Az iskola heterogén összetétele ellenére a tanulók töségének magatartása és szorgalma jó, illetve elfogadható. A továtanulók főleg a város és a megye középiskoláian folytatják tanulmányaikat, sikeresen. Vannak, akik országosan elismert jó hírű középiskoláka nyernek felvételt. Általáan a tanulók kétharmada gimnáziumokan, ill. szakközépiskolákan, az egyharmada szakiskolákan, ill. pályaorientációs képzésen folytatja tanulmányait. A nevelőtestület kiemelt figyelmet fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére, ösztönzésére. Ezt szolgálják az iskolai házi és a megyei tanulmányi versenyek. A versenyek támogatói között vannak iskolánk alapítványai is /Ma a Holnapért Alapítvány, Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány/. Az iskolai versenyeken a tehetséges tanulók nagy száman vesznek részt. Iskolánkan a Herkules Diáksport Egyesület széles skálán kínál lehetőséget a gyerekeknek a különöző szakosztályokan való részvételre. A tanulóközösség összetételéől következően a felzárkóztatás a mindennapi pedagógiai munkánk szerves része. A továhaladáshoz szükséges minimumszint elsajátítását alapfeladatnak tekintjük. Az iskola különös ánásmódot fordít a hátrányos helyzeten élő, lemaradással érkező tanulók felzárkóztatására, valamint a jó képességűek tehetséggondozására. A hátránykompenzáció leküzdése érdekéen számítógépes szakkört, néptánccsoportot szervezünk számukra, melyet nagy lelkesedéssel, szívesen látogatnak. Az eredményességünk kulcsa aan rejlik, hogy törekszünk minden diákunknak sikerélményt nyújtani. 7

8 Iskolánk diákönkormányzata példás munkát végez, iztosítva a gyermekek számára a demokrácia gyakorlását /Diákparlament, vetélkedők, pályázatok, st./. A székhely intézmény közösségének kiemelkedő díjai: Dózsa Emlékplakett a 8 éven át kitűnően végzett munkáért Jó tanuló, jó sportoló Jó sportoló Pedagógus Emlékérem a kollégák elismerésére Szülők Emlékplakettje a szülők elismerésére. A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány díja: Kimagasló tanulmányi munkáért. Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézmény Az iskola közvetlen társadalmi környezete Szülői környezetünk, foglalkozását és egzisztenciális helyzetét tekintve heterogén. Egyre jellemző a munkanélküliség, de a széthullott, rossz körülmények között élő család sem ritka. Ez sikereink és kudarcaink alapja. Az iskoláa érkező tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekeink száma évről-évre nő. A környező településekről nagy arányú a ejáró tanulók száma. Iskolánk diákjainak összetétele változó: Emelkedik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, és egyre tö a hátrányos helyzetű gyermek. Iskolai hagyományok Hagyományainkkal a nevelési és oktatási célok megvalósítását tanítási órán kívüli tevékenységekkel is segítjük. Művelődést, mint értéket tartalmazó hagyományok: tanulmányi versenyek (házi, városi, megyei, országos) kulturális - és sportversenyek kulturális rendezvények kiállítások, színházlátogatások tanulmányi kirándulások Gárdonyi-napok programjai Érzelmeket, emeri kapcsolatot gazdagító hagyományok: nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó műsorok Mikulás adventi gyertyagyújtás a karácsony megünneplése farsang jótékonysági ál anyák napja pedagógusnap gyermeknap, diákönkormányzati nap őszi-tavaszi-téli túrák, sportrendezvények Hagyományértékű rendezvények az évnyitó, évzáró, atyusál, allagás, amelyek az iskolához való kötődést erősítik. 8

9 Tárgyi feltételek: Iskolánk a város legrégi intézménye, 2010-en ünnepelte fennállásának 113. évfordulóját. Intézményünk telephelye Nagymező út tanteremen 16 iskolai és 1 tanulószoai csoportan folyik az oktatás. Tornatermünk kicsi, túlterhelt, de állapota jó. Sportudvarunk száma kettő, melyet pályázati pénzől 2000-en újítottunk fel an az egyik pálya aszfaltorítást kapott. Szemléltetőeszközeinket folyamatosan igyekszünk korszerűsíteni. Informatika és technika szaktantermekkel rendelkezünk. Könyvtárunk felszerelt, de az utói éveken kevés pénz jutott fejlesztésére. Épületeink állagának megóvását a legszükségese karantartásokkal próáljuk iztosítani, ami nem követi az évenkénti elhasználódást. Külső-első felújítása 2003-an megtörtént. Az önkormányzat pályázatáól az iskola fűtéskorszerűsítésére 2008-an került sor. Berendezéseinket, eszközeinket pályázati pénzől folyamatosan újítjuk. Az audiovizuális eszközök, a számítógépek alapvetően iztosítottak, de elhasználódásuk mértékéen folyamatosan felújításra, illetve kicserélésre szorulnak. Feladatunk: a még használható eszközök felújítása, a hiányok pótlása. Nevelő oktató munkánk jellemzői A kedvező adottságok, s remélhetően pedagógiai munkánk eredményeként a szülők szívesen választják tagiskolánkat. Nevelőink szívügyüknek tekintik a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő tanítványaink megsegítését. Sajátos nevelési igényű, tanköteles korú gyerekek részére differenciált oktató- és nevelőmunkát végzünk egyéni adottságaik és képességeik figyelemevételével. Tehetséges tanítványainknak tanórán kívüli foglalkozások szervezésével és versenyeztetéssel is lehetőséget teremtünk képességeik kiontakoztatására. Innovációs készségünket jelzi, hogy 2009-től a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolája vagyunk. Továtanulási mutatók: A fogadó középfokú intézmények visszajelzései alapján a felvett tanulóink jól megálljak helyüket. Az iskola pedagógusainak értékelését megízhatónak, reálisnak minősítik. A Pásztói Általános Iskola humán erőforrásai Tantestületünk stail. Pedagógusaink rendszeresen vesznek részt továképzéseken. Ennek köszönhetően folyamatosan növekszik a másoddiplomával, szakvizsgával, egyetemi végzettséggel rendelkező kollégák száma. Továképzéseink tartalmát és formáját a mindenkori célok és feladatok határozzák meg. Szakmai munkaközösségek irányításával végzik tevékenységüket, amelyek számát az utói éveken - anyagi okok miatt - csökkentettük. A döntések előkészítése széles kören történik, jellemzőek a kollektív döntések. Egyszemélyi vezetői döntések a napi feladatok vonatkozásáan történnek. A döntéshozatalan meghatározott szerepe van a nevelők véleményének. Biztosított a nevelői szaadság, a szakmai és emeri segítségadás. Az iskola munkáját adminisztációs feladatokat végző és technikai alkalmazottak segítik. Az iskolaorvosi és védőnői ellátás rendszeres. 9

10 1. A Pedagógiai program felépítése A Pedagógiai program iskolánk olyan szakmai stratégiai programja, amely meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának pedagógiai elveit, céljait, feladatait, tananyagát, gyakorlatát. Rögzíti intézményünk nevelő-oktató munkájának szakmai szaályait és feltételeit, tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az intézményünken igénye vehető közoktatási szolgáltatásokról. Pedagógiai Programunk két, egymástól elhatárolható, de nem különálló része a nevelési program és a helyi tanterv. A Nevelési program tartalmazza a helyi tanterv végrehajtásának legfontosa általános szaályait, meghatározza mindazokat a pedagógiai célú feladatokat és módszereket, amelyekkel a helyi tanterveken foglaltakat végre kell hajtani. A Helyi tanterv az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, tanórai foglalkozásokat azok tananyagát foglalja magáan. 2013/2014-es tanéven 1. és 5. osztálytól felmenő rendszeren evezetésre kerülő óratervek és helyi tanterv A 2013/2014-es tanévtől kifutó óratervek és helyi tantervek (2-4. és 6-8. évfolyam) Mellékletek: A szöveges értékelés (1-2. évfolyam) helyi szaályai 2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 1.1 Pedagógiai alapelvek Pedagógiai alapelvünk értékpreferenciáit, iskolánk arculatának jellemzőit az elfogadó, humánus és gyermekközpontú pedagógia, az egyéni képességfejlesztés, iztos alapozás, jól működő első- és külső kapcsolatok, családias légkör határozza meg. A köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat. Az Alaptörvényen foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog iztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését iztosító első szakmai vizsga efejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. A nem állami (egyházi és magán) intézményrendszer működésének minőségét az állam szaályozással és ellenőrzéssel iztosítja. A köznevelés középpontjáan a gyermek és a pedagógus, továá a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. Az alsó tagozat feladata a nevelés, az alapvető kompetenciák életkornak megfelelő fejlesztése, meghatározott ismeretek elsajátíttatása, a művészeti nevelés és a mindennapos testmozgás iztosítása. A felső tagozat feladata a nevelés, a kompetenciák fejlesztése és a mindennapos testmozgás mellett a szaktárgyi tanulmányoka való fokozatos evezetés, felkészítés a középfokú tanulmányok folytatására. 10

11 Alapelvünk lényegét meghatározó törekvéseink: Olyan iskola szeretnénk lenni, kívánunk maradni: ahol a tanulók, és az ott dolgozók jól érzik magukat, ezért törekszünk a szeretetteljes emeri kapcsolatok kialakítására: - tanuló és tanuló, - tanuló és nevelő, - szülő és nevelő, - nevelő és nevelő között. ahol a korszerű ismeretek oktatásával felkészülnek tanulóink a középiskolai tanulmányok folytatására, ahol minden gyermek megkapja azt a pedagógiai gondoskodást, amely adottságai kifejlesztéséhez szükséges, ahol a gyermek nem csupán alanya a nevelő-oktató munkának, hanem tevékeny résztvevője, ahol a tehetséges és a hátrányos helyzetű gyermek is sikereket érhet el, ahol a gyermekközpontú szemlélet nemcsak szólam, hanem életforma, ahol átorítást kap a kezdeményezés és az alkotó munka, ahol a prolémák keletkezésekor közösen keressük a megoldási lehetőségeket. 1.2 Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai Célok a köznevelési törvény értelméen: - Az emerek tudatáan, tudásáan és értékrendjéen is szükséges nemzeti megújulást elősegítő új oktatási rendszer kialakítása. - Jelentős mértéken javuljon az iskolarendszer eredményessége, húzóerővé váljék a tudás. - Az értékeken alapuló köznevelési rendszer. - Kiemelt cél a leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. - A leszakadó területek és társadalmi csoportok visszavezetése a minőségi oktatása. - A munka világa, a munkaerőpiac fokozott figyeleme vétele. - Az idegen nyelvek tanulásának minőségi és mennyiségi mutatókkal mérhető jelentős javulása. - Tényleges esélyek teremtése mind a felzárkóztatás, mind a tehetségfejlesztés oldalán. - Az egyéni jogok hangsúlyozása helyett közösségi érdekek és értékek. A személyiség fejlődésének elősegítése, azaz a tágan értelmezett nevelés válik a köznevelési rendszer elsődleges feladatává, amelynek értékalapját az új törvény és a törvényi felhatalmazás alapján készült új Nemzeti alaptanterv teremti meg. 11

12 Minden egyes gyermeknek megadni a lehetőséget és esélyt arra, hogy tanulmányainak, iskolai fejlődésének eredményeképpen majd saját munkájáól megélő, önálló egzisztenciával rendelkező, értelmesen gondolkodni és cselekedni képes polgárrá váljék. A test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteleten tartásával a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése. Egységes, jó minőségű, magas színvonalú oktatás iztosítása minden gyermek részére annak érdekéen, hogy a közjót és mások jogait tiszteleten tartó, képességein elül a lehető legteljese önálló életre, és céljainak elérésére alkalmas emereket neveljen. Az intézményes nevelés keretei között a nevelési feladatokat az intézmények és a pedagógusok megosztják és összehangolják a gyermekek szüleivel illetve gondviselőivel. E közös tevékenység alapja a izalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. A sajátos nevelési igényű és a eilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelemevétele, optimális fejlődésük elősegítése, a minél teljese társadalmi eilleszkedés lehetőségeinek megteremtése a nevelési-oktatási rendszer kiemelt feladatai közé tartozik. Az oktatási rendszer töletszolgáltatásokkal iztosítja ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését. Fejlesztési területek, nevelési célok a NAT szerint Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Kompetenciafejlesztés A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes oldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi eilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárul a sikeres élethez egy tudás alapú társadaloman. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emeri cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatáan formálódik. Tö kompetencia részen fedi egymást, és egymása fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területet és fordítva. Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. 12

13 Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: pl. a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a prolémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Nevelőtestületünk a kulcskompetenciák meglétét áttekintette mind a Nevelési Programan, mind a Helyi tanterven, és ahol kellett, a szükséges kiegészítéseket megtette. A kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematika kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az alapkészségek fejlesztése, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni képességfejlesztés, melyek kifejtése a programunk továi részéen található. A kompetencia alapú oktatás feltételei: módszertan széleskörű megismerése, evezetése és elterjesztése; a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szaott fejlesztése; újszerű tanulásszervezési eljárások evezetése; digitális írástudás elterjesztése. A kompetenciafejlesztés területei, színterei: A kulcskompetenciák közül minden tantárgyól, minden órán és tanórán kívüli foglalkozáson, az iskola teljes tevékenységi köréen kihasználjuk a lehetőségeket: az anyanyelvi kommunikáció, a hatékony, önálló tanulás, gondolkodási képességek, a szociális és állampolgári kompetencia, a kezdeményezőkészség, vállalkozói kompetencia fejlesztésére. A természettudományokhoz kötődő tanórai és tanórán kívüli tevékenység során kiemelten kezeljük a megismerésen, prolémamegoldásan a matematikai kompetenciák, ill. a természettudományos és technikai kompetenciák fejlesztését. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztésének elsődleges színtere a magyar nyelv és irodalom, történelem, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, mozgókép- és médiaismeret, valamint a testnevelés. Tanulóinknak és pedagógusainknak közös tanulást ösztönző és feltételező feladata a digitális kompetenciafejlesztés. 13

14 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az idegen nyelvi tanórákon, szakkörön és felzárkóztató foglalkozáson történik. Mindehhez fontos az esélyegyenlőség érvényesítése, szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. Esélyegyenlőség iztosítása Valljuk, hogy az esélyegyenlőség iztosítása, az egyéni különségekre alapozott nevelés egyaránt fontos és az egyetlen eredményre vezető út a tehetséges, jo körülmények közül érkező gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. A differenciálás mindenki számára a személyiségének leginká megfelelő fejlesztést iztosítja, figyeleme véve előzetes tudását, gyengé és erőse területeit, igényeit, törekvéseit, érdeklődését. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez és ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek részese. A hátránykompenzálásan kiemelt szerepe van az osztályfőnököknek. Ezt a tevékenységet külső szervezetek evonásával, a Nevelési Tanácsadóval, szakszolgálatokkal, családvédelmi intézményekkel együttműködve végezzük. A eiratkozásnál az iskola gondosan tanulmányozza át az óvodáktól megküldött iskolaérettségi véleményt. Amennyien prolémára utaló jelet találnak, - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ezekre utaló jelek, magatartászavar, eszédhia, hyperaktivitás, figyelemzavar vagy egyé részképesség-zavar - a szakvéleményt meg kell ismerni a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak. A gyermekkel foglalkozó logopédus, pszichológus sokat segíthet a proléma eredményes megközelítéséen, a pedagógus kérje ki véleményüket. Iskolánkan csakis normál osztályan integráltan tudjuk e tanulók oktatását, nevelését végezni. A tanítási órákon differenciált foglalkoztatás szükséges. A tanítási órákon túl fejlesztő felzárkóztatást szervezünk számukra. Amennyien SNI-s prolémára a eiratkozásnál nem derül fény, úgy az osztálytanító, szaktanár kötelessége, hogy a proléma észlelésekor a megfelelő intézkedést megtegye: Konzultáljon nevelőtársaival az adott eset kapcsán, valóan a jelzett proléma áll-e fenn. Beszélje meg az észlelt prolémát tapintatosan a szülővel, ifjúságvédelmi felelőssel. Kérje a tanuló nevelési tanácsadói vizsgálatát. Tájékoztatassa az iskolavezetést a vizsgálatokról, kérjen intézkedést, ha szükséges. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése Iskolánk felvállalja az integrálható sajátos nevelési igényű tanulók (kivéve az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat) nevelését/oktatását, a tanulási esélyek egyenlőségének iztosítása érdekéen. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat, tanulói közösségeinket a sérült, fogyatékkal élő emertársaik elfogadására és segítőkész magatartás tanúsítására neveljük. 14

15 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljáráseli differenciálástól eltérő, nagyo mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A fentiek értelméen pedagógiai tevékenységünken fontosnak tartjuk a tanulási, magatartási és eilleszkedési nehézségekkel, motivációs prolémákkal küzdő és az SNI tanulók személyiségének fejlesztését. Célunk a korai észlelés, a prolémák korai felismerése, ezért a személyiségfejlesztési feladatok megtervezését, végzését megelőzi a tanulók köréen végzett felmérés, szűrés. Logopédia Cél: A eszédhiák megelőzése, a már kialakult eszédhiák és azok következményeként fellépő másodlagos elváltozások korrekciójával ép eszéd létrehozása. Feladat Eszközök, eljárás A teljesülés kritériuma Logopédiai diagnosztikus eszközök: Alapos, precíz, korrekt diagnosztika. - nyelv és eszéd alaki és tartalmi vizsgálata A szülők tájékoztatása. - szükség szerinti részképességek vizsgálata. Az ellátási körzete tartozó gyerekek/tanulók eszéd és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése, logopédiai vizsgálata. Nyilvántartása vétel. Szükség esetén továi vizsgálatok kezdeményezése. A kiszűrt gyerekek fejlesztési tervének elkészítése, rendszeres logo-terápiája. A fejlesztő eavatkozások dokumentálása. Az egész személyiség pozitív efolyásolása, az életkor figyelemevétele, csoport és egyén kapcsolata. Esélyegyenlőség, szegregáció mentesség. Folyamatos kapcsolattartás a szülővel, a pedagógusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, pszichológussal. Az adott eszédprolémának megfelelő metodikai lépések kidolgozása. Munkanapló, forgalmi napló rendszeres vezetése. - folyamatos fejlesztés - motiváció - kitartás, együttműködés - elfogadás, együttműködés a csoporttal - kudarctűrés - egyenlő ánásmód, fejlesztés - heterogén osztályok - tolerancia Együttműködés más szakemerekkel, team munka fontossága, esetmegeszélés. A legcélravezető módszerek kiválasztása. Tudatosság, tervszerűség. Áttekinthetőség, napra készség, precízség. Stressz mentesség. Frusztráció mentesség. Érzelmi stailitás fontossága. Pozitív tanulási helyzeten a tanuló önmagához mérten fejlődjön! 15

16 A fejlesztést segítő tevékenységformák, módszerek: egyéni ánásmód, egyéni foglalkoztatás egyénre szaott feladatok kijelölése hossza türelmi idő iztosítása pozitív megnyilvánulások megerősítése a tanítási program változatos feldolgozása a gyermek/tanuló sokoldalú tevékenykedtetése; a tananyag differenciált feldolgozása; az egyéni tanulási stílus és ütem tekintete vétele; teljesítményszintek széles sávjának elfogadása; pármunka, csoportmunka, valamint egyéni feldolgozás váltakozása A eszédfogyatékossága miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséen, oktatásáan, fejlesztéséen részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - logopédus tanár/terapeuta az együttműködés során: segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; javaslatot tesz a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremen, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő útorok, eszközök alkalmazása st.); segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásáan, tájékoztat a eszerzési lehetőségekről; javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, alkalmazására; figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékeléséen, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; együttműködik a töségi pedagógusokkal, figyeleme veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; Gyógytestnevelés Cél: Az egyre növekvő számú mozgásszervi, elgyógyászati elváltozásokan szenvedő gyerekek rendszeres foglalkoztatása szakorvosi javaslattal testnevelés eszközeivel, hogy a panaszokat megelőzzük (prevenció), csökkentsük (rehailitáció), illetve megszüntessük. Feladat Eszközök, eljárás A teljesülés kritériuma Az orvosi vizsgálatok: felvételi állapot ellenőrző vizsgálatok Besorolás kategóriáka. Nyilvántartás: dokumentumok megléte, tárolása, vezetése Személyi és tárgyi feltételek kialakítása. Kapcsolatok, szakmai együttműködés: szülő, egészségügyi szakemerek, pedagógusok. A kiszűrt gyerekek fejlesztése. Foglalkozási formák: csoportos óra - szűrés: évente két alkalommal (május 15., októer 1.). - szakorvos, védőnő, gyógytestnevelő - rendszeres foglalkozások tiszta környezet, megfelelő testnevelési és speciális eszközök megléte - tanulók megfelelő sportfelszerelése - szülők tájékoztatása - együttműködés - differenciálás Minden rászoruló tanuló szükség szerint vegyen részt gyógytestnevelés órákon. Nyilvántartás vezetése. Rendszeresség megléte, eszközök rendeltetésszerű használata. A gyermek megfelelő felszerelése. Szülői értekezlet, tájékoztató. Egymás elfogadása, tolerancia. 16

17 (azonos típusú etegség és azonos intellektusú gyermekek egy csoportan). Egyéni órák (egyénre szaottan gyakoroltatni). Otthoni adekvát gyakorlás előkészítése. Testi, lelki harmónia: elemi anatómiai ismeretek, speciális gyakorlatok pontos végrehajtása, játék fontossága. A személyiség pozitív efolyásolása az életkor figyelemevételével. Csoport és egyén kapcsolata. - önkorrekció képessége A mozgás örömének visszaadása. Házi feladat elvégzése. - ismeretszerzés a testünkről (csontváz) - tanulási képességek fejlesztése - tudatosság, kitartás fejlesztése - motiváció - folyamatos fejlesztés - együttműködés - kudarctűrés - egyéni ánásmód - esélyegyenlőség A saját maguk és társuk egészségéért érzett felelősség. A mozgás, a játék örömének megléte. Stresszmentesség. Az állóképesség fejlesztése a gyakorlás, a gyermek igénye legyen. Érzelmi stailizáció. 1.3 A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka itt emutatott feladatai, eszközei, eljárásai az intézményünk alapelveinek, közös célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják. Alapelveinknek megfelelően munkánk középpontjáan a személyiségfejlesztés, az önfejlődés elősegítése áll. Legfontosa feladatunk, hogy az egyéni sajátosságoknak megfelelő, differenciált pedagógiai módszereket alkalmazzunk. Mindehhez olyan széleskörű tevékenységrendszert, eszközöket, eljárásokat rendelünk, amelyek segítik a saját élményű tapasztalatszerzést, az alapkészségek, kompetenciák fejlődését, a továhaladáshoz szükséges ismeretek megszerzését. Feladat Személyiségközpontú nevelés megvalósítása. A tanórai légkör oldottságának, feszültségmentességének iztosítása. Korszerű ismeretek nyújtása, személyre szóló készség- és képességfejlesztés. Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása. Szilárd alapkészségek kialakítása. Kompetencia alapú oktatás evezetése, a kulcskompetenciák fejlesztése, alkalmazásképes tudás kialakítása. Az egyéni teljesítményre, egyéni képességszintre támaszkodó tanulási technikák elfogadása, elsajátítása és fejlesztése Eszköz, eljárás Pozitív pedagógiai attitűd, izalom érvényesülése, motiváló értékelés, a hiányok feladatként való megjelölése. Rendszeres pozitív megerősítés. Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, gyakorlatorientált feladatok megoldása. Az adott témának megfelelő tanulásszervezési eljárások alkalmazása: moduláris oktatás projektoktatás témanap, témahét drámapedagógia, st. Differenciált óravezetés. Az adott témának megfelelő tanulási-tanítási módszerek alkalmazása: egyéni, frontális, pár, csoport, kooperatív tanulási módszerek. Belső és külső mérések eredményeinek figyeleme vétele. Az országos kompetenciamérések évenkénti elemzése, értékelése, felhasználása a tanulási 17

18 Feladat Megismerési vágy, önmegvalósítás iránti igény felkeltése, kielégítése, fejlesztése. Tehetségek kiontakoztatása, fejlesztése. Adottságoknak, képességeknek megfelelő követelmények támasztása. Rendszeres visszajelzés az előrehaladásról a tanulók és szülők számára. Munkához szoktatás, kitartás, munkaírás fokozása, akarati nevelés. Pozitív értékrend, szaálytudat, felelősségvállalás kialakítása, fejlesztése. Nehézségek, konfliktusok megoldásához vezető technikák, utak megismertetése, gyakoroltatása. A szülőhelyhez, lakóhelyhez, iskolához, névadóhoz való kötődés, identitás-tudat erősítése. A közösségi tevékenység iránti igény felkeltése, lehetőség iztosítása az iskolai közéleten való aktív részvételre. Egészséges és környezettudatos életmód iránti igény felkeltése, az ennek megfelelő tevékenységek, sportolási lehetőségek iztosítása. Preventív védelem. Önfegyelem, az iskola szaályainak megfelelő viselkedés gyakoroltatása Proléma felismerés és kezelés. Kapcsolati, eilleszkedési, közösségi prolémák feldolgozása. Tartós vagy alkalmi viselkedési, magatartási prolémák, teljesítményzavarok felismerése, kezelése. A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének iztosítása. A tolerancia, a másság elfogadásának fejlesztése. A szülőkkel való kapcsolat, együttműködés erősítése Eszköz, eljárás program módosításáan. Felzárkóztató foglalkozások szervezése. Könyvtári, múzeumpedagógiai órák, szakkörök, önképzőkörök, versenyek, tanulók számára kiírt pályázatok (tantárgyi, művészeti, sport). Követelmények egyértelmű megfogalmazása. Tantárgyi értékelések, magatartás és szorgalom értékelése (szóeli és íráseli). Szülői értekezlet, fogadóóra. Aktivizálás, motiválás a tanórákon és egyé foglalkozásokon. Példaadás, pozitív megerősítés. Tanórai és tanórán kívüli alkalmak teremtése, kihasználása. Konfliktuskezelési technikák eépítése a nevelőmunka folyamataia. A tanulók evonásával történő közös esetmegeszélés. Ünnepélyek, kirándulások, osztályfőnöki és tantárgyi órák. Vetélkedők, jeles napok. Osztályszintű feladatok, felelősi rendszer működtetése, diákönkormányzati tevékenységek. Osztályfőnöki órák, egyé foglalkozások. Kirándulások, túrák, erdei iskolák. Mentálhigiénés programok. DSE, ISK foglalkozások. Pedagógus közösség, osztályfőnökök, szaktanárok együttműködése, egységes pedagógiai hatások érvényesítése. Szükség esetén külső segítők: nevelési tanácsadó, pszichológus, családsegítő központ, iskolaorvos, gyermekjóléti szolgálat evonása. Tanórai és tanórán kívüli alkalmak teremtése, kihasználása. A vonatkozó jogszaályi előírások szerint képesség-kiontakoztató és integrációs felkészítés. Gyógypedagógus szakemerek evonása, egyéni fejlesztési tervek készítése és alkalmazása. Családlátogatás, fogadó óra, szülői fórumok, közös programok, partneri igény- és elégedettség felmérése. Az erdei (természeti) iskola az ismeretszerzés és személyiségfejlesztés sajátos színtere. Mindez az iskola falain kívül szervezett, tö napon keresztül tartó (entlakó vagy ejáró), iskolai foglalkozás, melyen főleg a földünk - környezetünk, az emer és természet, életvitel és gyakorlat műveltségterület egy-egy témájának a feldolgozása történik. Az erdei iskoláan és egyé táorokan való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, a hozzájárulás legmagasa összegét az iskolai szülői közösséggel 18

19 kell egyeztetni. A programokon való részvételt nem vállaló tanulók esetéen az intézmény gondoskodik a foglalkoztatásukról. A nevelési módszer a kitűzött nevelési cél elérése érdekéen alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységekre késztessük, valamint kiküszööljük a negatív hatásokat. A nevelés módszereit, eljárásait meghatározó tényezők: a nevelési cél és feladat, a tanulók életkora, értelmi fejlettsége, képessége, a nevelők személyisége, pedagógiai kulturáltsága, felkészültsége, vezetési stílusa, a pedagógiai szituáció és annak tartalma. Pedagógiai munkánkan alkalmazott módszereink alapértékeinkől adódnak. Az értékeinkhez megválasztott, illetve alkalmazott módszereinket az alái tálázat foglalja össze. Gyermekközpontúság Egyéni képességfejlesztés Együttműködés, kapcsolatok Családias légkör Megértés, türelem, családi háttér ismerete. Követelés, megízás, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás, pozitív megerősítés, dicséret, iztatás. Példaadás, eszélgetések, iztatás, elismerés, dicséret, jó tanár-diák, diák-diák, tanár-szülő, tanár-tanár kapcsolat. Elfogadás, szeretet, izalom, tolerancia. A nevelési eredmények teljesülésének kritériumai: Biztosítjuk a pedagógiai alapelveink szerinti működést. Iskolánk törekszik a tanulólétszám megtartására. Intézményünk megőrzi gyermekközpontú szemléletét, módszereit, eljárásait. Akkor tekinthetjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha 8. osztály végére diákjaink minden tantárgyól megfelelnek az alapfokú nevelés oktatás kerettanterveien meghatározott továhaladás feltételeinek. Pozitív visszajelzést kapunk partnereinktől. (Tanulási teljesítmény, viselkedésmagatartáskultúra). 3. A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 3.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai Munkakörével összefüggésen, a tantárgyfelosztás, a munkaterv, a munkaköri leírás, illetve a vezető megízása alapján 1 munkaköri feladatként ellátja mindazokat a feladatokat, melyek pedagógiai szakértelmet igényelnek. A pedagógus alapvető feladata a ráízott tanulók nevelése, oktatása, melyen a tantárgyfelosztás szerint vesz részt, így különösen: 1 Köznevelési törvény

20 Munkáját tervszerűen, tanmenet alapján végzi, melyet minden év szeptemer 20-ig a munkaközösség-vezetővel ellenőriztet, és az iskolavezetésnek jóváhagyásra emutat. Tanítási óráira, tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen megtartja. Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. Aktívan részt vesz a nevelőtestület, munkaközösség munkájáan. Közreműködik a tanulmányi idő alatti vizsgák (javító-, osztályozó-, különözeti-, szintező- vizsga) leonyolításáan. Aktívan közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáan. Segíti a diákönkormányzat munkáját. Részt vesz a tanulóalesetek megelőzésével összefüggő feladatok végrehajtásáan, eosztás szerint a tanulók felügyeletének ellátásáan. Gondoskodik a (szak)tárgyához, feladata elvégzéséhez tartozó szakmai anyag, eszköz megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, leltározásáról, továá megízásra közreműködik szakleltárak, könyvtári leltár elkészítéséen. A tanulókkal kapcsolatos ellenőrző, értékelő tevékenységével összefüggésen: A tanuló tudását szóan és írásan rendszeresen értékeli. A tanulók íráseli munkáját az intézmény Pedagógiai programjáan és Házirendjéen elfogadottak szerint ellenőrzi, és határidőn elül javítja, értékeli. Együttműködik a tanulók fejlődése érdekéen az osztályfőnökkel, a vele egy osztályan tanító kollégákkal, az intézmény dolgozóival. Részt vállal a tanulók magatartásának és szorgalmának értékeléséen, szükség szerint felveszi a kapcsolatot a szülővel is. Adminisztrációs munka A tanügyi dokumentációit (osztálynapló, csoportnapló, foglalkozási napló) naprakészen, pontosan vezeti. A hét utolsó napján szükség szerint pótolja a ejegyzéseket. A tanulók érdemjegyeit rendszeresen eírja, vagy eíratja az Ellenőrző füzete. A pedagógiai munkával összefüggő egyé adminisztratív feladatait határidőre, pontosan elvégzi. Munkafegyelem Munkájának megkezdése előtt köteles 15 perccel munkahelyén megjelenni. A pedagógus köteles a munkáól való rendkívüli távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal elő, de legkéső az adott munkanapon 7 óra 40 percig az iskolavezetésnek ejelenteni, ismételt munkáa állásának idejéről legkéső az előtte lévő napon tájékoztatást adni. Helyettesítése esetén hozzájárul a tanítási anyag, valamint a taneszközök mielői átadásával a helyettesítés szakszerűségéhez. Helyettesítési feladatát az intézmény vezetőjének elrendelése szerint pontosan, szakszerűen végzi, dokumentálja. 20

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben