4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901"

Átírás

1 nehézséggel küzd% tanulók fejleszt% programja 4 sz. MELLÉKLET A nem organikus hátter sajátos nevelési igény tanulók (SNI.b), és a tanulási magatartási - beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejleszt, programja Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901

2 nehézséggel küzd% tanulók fejleszt% programja A nem organikus hátter sajátos nevelési igény tanulók (SNI.b), és a tanulási-magatartási-beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejleszt, programja 2008 Tartalom 1. Általános bevezet%, az SNI meghatározása 1.1. A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavar meghatározása Tanulási zavarok Beilleszkedési és magatartási zavarok f%bb formái 1.2. A tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézség meghatározása Tanulási nehézség Beilleszkedési és magatartási nehézség f%bb formái 1.3. A zavar és nehézség meghatározása, diagnosztizálása 2. Általános irányelvek 3. Az együttnevelés 3.1. Az együttnevelés objektív tényez%i Személyi feltételek Tárgyi feltételek 3.2. Az együttnevelés szubjektív tényez%i 4. A helyi tantervbe beépül% elemek, az SNIb. és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanulók fejlesztését segít% program 4.1. Dyslexia 4.2. Dysgrafia 4.3. Dyscalculia 4.4. Fejlesztési lehet%ségek tantárgyakra lebontva 4.5. Hiperkinetikus vagy aktivitászavar/nehézség, a figyelemzavar/nehézség 4.6. Magatartási-beilleszkedési nehézség 4.7. Követelmények és értékelés 5. Az egyéni fejlesztési terv 5.1. Célja 5.2. Feladatai 5.3. Tartalma és tevékenységei 5.4. Követelmények 6. Aktuális intézményi helyzetelemzés Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 902

3 nehézséggel küzd% tanulók fejleszt% programja 6.1. Az alapfeladatok rangsorolása 6.2. A diagnosztizált (vagy el%re jelzett) SNI tanulók létszáma 6.3. Iskolán kívüli együttmködési lehet%ségeink 6.4. Iskolánk fejleszt% tevékenységének jellege 6.5. Szakemberek 6.6. Helyiségek 7. Célok, feladatok a 2008/2009-es tanévre 7.1. Tanítást tanulást segít% és értékel% eszközrendszer elemei 7.2. Az integrációt segít% módszertani elemek 7.3. Mhelymunka a tanári együttmködés formái 7.4. Az értékelési rendszer eszközei 7.5. Multikulturális tartalmak 7.6. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 903

4 1. Általános bevezet,, az SNI meghatározása Az utóbbi két évtizedben a fogyatékossággal, és a fogyatékosokkal kapcsolatos terminológia rengeteget változott. A fogyatékosság az orvostudomány és a gyógypedagógia tradicionális megközelítésében a biológiai állapot megváltozását jelenti: Az adott egyén tulajdonságaiban, fejl%désmenetében mennyiségi és min%ségi változások lépnek fel a normálishoz képest s ezek deficitként értelmez%dnek. Az egészséges fejl%désmenett%l való eltérésre, a WHO 1980-ban fogalmazta meg fogyatékosság - definícióját. Meghatározása szerint az eltérések különböz% szinteken nyilvánulnak meg: 1. károsodás orvosi szinten; 2. fogyatékosság, képességzavar pszichés funkciók, képességek szintjén; 3. társadalmi hátrány szociális szinten: akadályozottság (handicap). Koncepciójukat 1997-t%l újabb szempontokkal b%vítették, majd 2001-ben jóváhagyta a módosítást, mely szerint: Az ember komplex, bio - pszicho - szociális lény, így a fenti dimenziók csak együtt értelmezhet%k. A fogyatékosság három szintje között kölcsönös egymásra hatást feltételez. Minden gyermeknek más és más a nevelhet%sége, s ahhoz, hogy az általános iskolai követelményeknek megfeleljenek, mindegyiknek másfajta megsegítésre van szüksége. A közoktatásnak minden egyes tanulóhoz alkalmazkodnia kell(ene) a követelményekben és a segítségnyújtásban is. Ha az iskolai elvárásoknak nem megfelel% teljesítménnyel találkozunk érdemes megvizsgálni mindkét oldalról: gyakran a gyermek zavarának tulajdonítjuk, ám az % szemszögéb%l nézve az adott oktatási intézmény nem tudja a pedagógiai folyamatot a gyermek nevelhet%ségéhez hozzáilleszteni. A fogyatékos gyermekek biológiai károsodásuk miatt váltak sajátos nevelhet%ségvé, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. értelmében, ezért jogosultak a különleges bánásmódra. A többletszolgáltatások, a nagyobb anyagi ráfordítás és az egyénre szabott pedagógiai eljárások segítségével képesek az elvárásoknak megfelel%en teljesíteni. A gyógypedagógusok a fogyatékosság kifejezést%l elszakadnak, hisz ez arra utal, hogy a gyermekben a hiba. Az orvosi jelleg osztályozást felváltja a pedagógiai hangsúly. A közoktatási törvény 2003-ban módosított változatában már a sajátos nevelési igény elnevezés szerepel évi LXXIX. tv. a közoktatásról 121..(1)bekezdés 29.pontja alapján Sajátos nevelési igény gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakért%i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes el%fordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismer% funkciók vagy a viselkedés fejl%désének organikus okra visszavezethet% tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismer% funkciók vagy a viselkedés fejl%désének organikus okra vissza nem vezethet% tartós és súlyos rendellenességével küzd Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 904

5 1.1. A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavar meghatározása A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében részképességzavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy a felsoroltak halmozott el%fordulása áll fenn. Nem határozhatunk meg egységes jellemz% jegyeket; az egyes állapotok a tünetek/tünetegyüttesek komplexitásától függ%en a funkciógyengeségt%l a komplex személyiség-, illetve általános tanulási zavarig terjedhetnek. A percepciós bázis többdimenziós érintettsége miatt az olvasás, írás, számolás elsajátításában különböz% súlyosságú akadályt jelent, az enyhe zavartól egészen a funkcióképtelenségig. a) A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények els%sorban az alapvet% eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik. Jellemz%, hogy az adott részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó, súlyos teljesítménybeli elmaradás mutatkozik, valamint teljesítményszóródás mutatható ki az intelligenciafaktorok, a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. A részképességzavarok tüneteit mutató tanulók általános jellemz%je a számukra nehéz iskolai feladatok iránti feltn% közömbösség, érdektelenség, amely a nehézségek következtében fokozatosan elmélyül, és a tanulással kapcsolatos tevékenységek (olvasás, írás, számolás) elutasításában fejez%dhet ki. b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte esetén az érintett tanuló rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni, az általánosnál sokkal több cselekvéses tanulási helyzetet igényel. Azok a tanulók, akik súlyos figyelemzavaruk (helyzetidegenség, hibás-hiányos helyzetfelismerés) vagy fejletlen önirányítás, gyenge önértékelési képesség miatt nem tudnak a tanulási szituációba beilleszkedni, állandó személyes kontrollra, meger%sítésre szorulnak. Míg a részképességzavarok gyakran ép érzékszervek esetén is az érzékszervi fogyatékosság (gyengénlátás, enyhe nagyothallás) látszatát kelthetik, addig a hiperaktivitás, a nyugtalanság, a túlmozgások, a figyelemzavar el%fordulásakor a tanulók általánosan gyenge képességnek, értelmi fogyatékosnak tnhetnek. Az idegrendszer csökkent terhelhet%ségének, érési lelassulásának jelei a tanulási, magatartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen trik a zajokat, nehezen viselik el a várakozási feszültséget, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthet% és követhet% szabályokat Tanulási zavarok Összefoglaló kifejezés a különböz%, nem képességhiányból ered% tanulási zavarokra. Dyslexia F 81.0 (Olvasási zavar): Az olvasási teljesítmény - az olvasás pontosságát vagy a megértést egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva- lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. A zavar jelent%sen Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 905

6 kihat az iskolai teljesítményre, vagy az olvasási jártasságot igényl% mindennapi élettevékenységekre. Dysgraphia F 81.1 (Írásbeli kifejezés zavar) Az íráskészség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva (vagy az íráskészség funkcionális becslése)- lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. A zavar jelent%sen kihat az iskolai teljesítményre, vagy az íráskészséget igényl% mindennapi élettevékenységekre. Ha érzékelési deficit van jelen, az íráskészség nehézségei meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét. Dyscalculia F 81.2 (Számolási zavar) A számolási képesség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva - lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak. A zavar jelent%sen kihat az iskolai teljesítményre, vagy a számolási képességet igényl% mindennapi élettevékenységekre. Ha érzékelési deficit van, a számolási nehézségek meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét. Tanulási zavar Ide tartoznak azok a tanulási zavarok, amelyek nem teljesítik egyik speciális tanulási zavar kritériumait sem. A kategória mindhárom fent részletezett terület problémáit magában foglalja, amelyek együttesen jelent%sen befolyásolják az iskolai teljesítményt, még akkor is, ha az egyes jártasságokat vizsgáló tesztekben mért teljesítmény nincs lényegesen a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárható szint alatt. A tanulási zavar hátterében sokszor koordináció-fejl%dési zavar áll A motoros koordináció lényegesen alatta marad a személy biológiai kora és mért intelligencia alapján elvárhatónak. Ez megnyilvánulhat a motoros fejl%dés különböz% lépcs%fokainak késleltetett elérésében, dolgok elejtésében, ügyetlenségben, gyenge sportteljesítményben vagy a kézírás min%ségében. Mindez kihat az iskolai teljesítményre vagy a mindennapi élettevékenységekre Beilleszkedési és magatartási zavarok f,bb formái Hiperaktivitás Figyelemzavar- ADHD szindróma Impulzivitás Magatartási zavarok Oppozíciós zavar Emocionális zavarok Kevert magatartási és emocionális zavarok A szocializáció zavarai TIC zavarok Egyéb viselkedési és emocionális rendellenességek (nem organikus eredet enuresis és encopresis, dadogás, hadarás, táplálási zavar, stb.) Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 906

7 1.2. A tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézség meghatározása Tanulási nehézség: normál vagy átlag feletti értelmi képességek mellett a tanulási teljesítmény nem felel meg az egyén intellektuális fejl%désének. Beilleszkedési és magatartási nehézség az a tünetegyüttes, amikor a tanuló viselkedése jelent%sen eltér az adott életkorban megkívánható helyes magatartástól. Az iskolai környezetben ez úgy jelentkezik, hogy ezeknél a tanulóknál az általánosan használt nevelési eljárások nem hatékonyak. Az ilyen tanulók nem tudnak, vagy nem akarnak alkalmazkodni a környezetükben érvényes szociális szabályokhoz. Az ilyen problémák okai lehetnek átmenetiek: a családban bekövetkezett változás, iskola- vagy tanárváltás, túl nagy követelmény. Az állandó okok között meg kell említeni a nem megfelel% szociális hátteret, az iskola és a család eltér% nevelési elveit, normarendszerét. Tünetként el%fordulhat agresszív, a környezet ellen forduló viselkedés, de a passzív, szorongó, gátolt gyermekek is különleges figyelemre szorulnak, speciális pedagógiai tevékenységet igényelnek Tanulási nehézség A tanulási nehézségek a beszélt vagy írásos nyelv alapvet% elsajátításának akadályai. A súlyosság fokától függ%en gátolják a diákot az információk felfogásában, bevésésében vagy kinyilvánításában. Ezek a nehézségek megmutatkozhatnak a figyelem, a gondolkodás, a beszéd, az olvasás, az írás és a matematikai feladatmegoldás területén. A tanulási nehézségekkel él% diákoknak gyakran nehézségeik vannak a vizuális információk befogadásával is. Tanításuk differenciálásában mindezeket figyelembe kell vennünk. Dyslexiás (Olvasási nehézség), az a gyermek/tanuló az olvasás-írás tanulásában jóval elmarad azok mögött az elvárások mögött, melyekre intelligenciaszintje és a tanulásba fektetetett er%feszítések feljogosítanak. Az ilyen tanuló számára túl kevés az elsajátításra biztosított id%, a gyakorlóanyag, és túl nagyok a szokványos olvasás-tanítási módszerek lépései. A nehézség kihat az iskolai teljesítményre, vagy az olvasáskészséget igényl% mindennapi élettevékenységekre. Dysgraphiás (Írásbeli kifejezés nehézség) Az íráskészség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva (vagy az íráskészség funkcionális becslése) - lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség és a tanulásba fektetett er%feszítések alapján elvárhatónak. Az ilyen tanuló számára túl kevés az elsajátításra biztosított id%, a gyakorlóanyag, és túl nagyok a szokványos írás-tanítási módszerek lépései. A nehézség kihat az iskolai teljesítményre, vagy az íráskészséget igényl% mindennapi élettevékenységekre. Dyscalculiás (Számolási nehézség) A számolási képesség - egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva - lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség és a tanulásba fektetetett er%feszítések alapján elvárhatónak. Az ilyen tanuló számára túl kevés az elsajátításra biztosított id%, a gyakorlóanyag, és túl nagyok a szokványos matematika-tanítási módszerek lépései. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 907

8 A nehézség kihat az iskolai teljesítményre, vagy a számolási képességet igényl% mindennapi élettevékenységekre Beilleszkedési és magatartási nehézség f,bb formái A tüneti megjelenés megegyezik a magatartási beilleszkedési zavarnál leírtakkal, csak azoknál enyhébb fokú. Ezek a tanulók az általánosan használt nevelési eljárások mellett speciális pedagógiai tevékenységet igényelnek A zavar és nehézség meghatározása, diagnosztizálása Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd%, vagy sajátos nevelési igény, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakért%i és rehabilitációs bizottság dönt. A sajátos nevelési igény tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd% tanulót - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint - a szakért,i és rehabilitációs bizottság szakért,i véleménye vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekb%l az értékelés és a min%sítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekb%l mentesítik az értékelés és min%sítés alól, az iskola - az e törvény 52. -ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott id%keret terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a köztes vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési id%t, az írásbeli beszámolón lehet%vé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történ% felváltását. Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, illetve a megismer% funkciók vagy a viselkedés fejl%désének organikus okra vissza nem vezethet% tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejleszt% foglalkoztatásra jogosult. A fejleszt% foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. (1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról 30..) 2. Általános irányelvek A NAT alkalmazása a SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentum, a benne meghatározott, kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók számára is érvényesek. Az intézmény pedagógiai programjának és helyi tantervének elkészítésekor figyelembe kell venni: Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 908

9 - a közoktatási törvényt, a NAT és az Irányelv vonatkozó el%írásait, - a helyi önkormányzat intézményfenntartó min%ségirányítási programját, - a szül%k elvárásait, - és a tanulók sajátosságait. Az Irányelv biztosítja, hogy: - a fejlesztés megfelel% tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, - a követelmények igazodjanak a fejl%dés lehetséges üteméhez, - ha szükséges a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor el%tti képességfejl%dés területeire is, - a fejleszt% célú terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai programjának tartalmi elemeivé, - a tanulókat a nevelés-, oktatásfejlesztés ne terhelje túl. Ennek érdekében az irányelv meghatározza: - a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását, - a képességek fejleszt% célú korrekciójának területeit, - a nevelés, oktatás és fejlesztés a szokásosnál nagyobb mérték kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat. A SNI.b és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejleszt, célú ellátása A SNI.b és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanulók gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltér%, jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program kialakításakor kell figyelembe venni. Az ellátás közös elvei: a) A feladatokat az intézmény dokumentumai tartalmazzák. E feladatok hosszú távúak és az iskola egész nevelési - oktatási rendszerét átfogják. b) A fejleszt% tevékenység szakmaközi együttmködésben valósul meg, szervezett, nyitott tanítási - tanulási folyamat, s a tanulók igényeit%l függ% eljárások, id%keret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszi szükségessé. A fejleszt% tevékenység közös célja és feladatai: - a hiányzó vagy dysfunkciók helyreállítása, újak kialakítása, - a meglév% ép funkciók er%sítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, - a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, - a szükséges speciális fejleszt% eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, - az egyéni sikereket segít%, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok kialakítása. A fejleszt% tevékenységet meghatározó tényez%k: a) a dysfunkciók típusa, súlyossága, b) a dysfunkciók kialakulásának ideje, c) a SNI.b és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanuló életkora, állapota, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglév% ismeretei, d) a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, életvitel. A SNI.b és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmaknak, tevékenységeknek, követelményeknek meg kell jelenni: Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 909

10 - a pedagógiai programban, - a min%ségirányítási programban tervezési és ellen%rzési szinten, - helyi tantervben a tantárgyak programjában, - a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, - egyéni fejlesztési tervben. A pedagógiai feltételeket a közoktatási törvény határozza meg. Többletszolgáltatásokat biztosít a SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanuló számára. 3. Az együttnevelés Célja: Az SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását el%segítheti a nem sajátos nevelési igény tanulókkal együtt történ% integrált oktatásuk. A törvény kimondja, hogy A sajátos nevelési igény gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelel# pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezd#d#en, hogy igényjogosultságát megállapították (1) Sikerkritériumnak a tanuló többi tanulóval való együtt haladása tekinthet%, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényez%k biztosítják Az együttnevelés objektív tényez,i Napjainkban az integráció azt jelenti, hogy a SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% gyermekek beilleszkednek a többségi nevelési intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé. Az együttnevelés sikeres megvalósítása érdekében a befogadó iskoláknak rendelkezniük kell azokkal a tárgyi és személyi feltételekkel, amelyeket a törvény el%ír. Az 1993-ban megszületett közoktatási törvény és annak módosításai, valamint az évi Esélyegyenl%ségi törvény rögzítik azokat a körülményeket, melyek által megvalósulhat a sikeres integráció. Az integrációt vállaló intézmények feladatai: Alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igény gyermekek integrált nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen SNI csoporthoz tartozó gyermekekr%l van szó. Ktv (5) Átdolgozott pedagógiai programja és a helyi tanterve tartalmazza az SNI típusához és fokához igazodó fejleszt% programot. Ktv a.) b.) Szakemberek biztosítása: szükségleteknek megfelel%en gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor. Ktv (11), Ktv (1) 28. Az iskola fejleszt, tevékenységének jellege: - órai differenciált foglalkozás, - komplex képességfejlesztés, - logopédiai terápia, - gyógytestnevelés, - pedagógiai célú fejleszt% foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Szakért%i Bizottság szakért%i véleménye, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 910

11 Személyi feltételek A fejleszt% tevékenységeket végz% szakemberek: - gyógypedagógus, - logopédus, - pszichológus, - gyógytestnevel%, - fejleszt% pedagógus, - pedagógus Tárgyi feltételek A fejleszt% tevékenységekhez szükséges tárgyi feltételek: Helyiségek: - tanterem, - fejleszt% szoba/logopédiai helyiség, - tornaterem, - pszichológiai vizsgáló, tanácsadó szoba. Fejleszt, eszközök, tanórai segédletek biztosítása: Ktv (1) 28. A fejleszt% szoba tárgyi felszereltsége a helyi fejlesztés minél sokoldalúbb megvalósítását hivatott szolgálni: - tér az elemi mozgásformák gyakorlásához (pl.: iránygyakorlatok vagy feszültségoldó mozgások, ismeret-rögzítést el%segít% mozgássorok stb.), - variálható (szét-és összetolható) tanulói asztalok, - 6 db szék, - sz%nyeg (legalább a helyiség ötven százalékának lefedésére), - 200x60 cm-es tükör, - fejleszt% eszközök, könyvek, játékok, - nyitott és zárható polcok (szekrények), - tárolók dobozok, - tábla (krétához és filctollhoz való), - fogas, - szeméttároló. Pszichológiai vizsgáló, tanácsadó szoba tárgyi felszereltsége: - 1 db asztal, - 4 db szék, - 1 db gyermekasztal, - 4 db gyermekszék, - 1 db zárható szekrény, - 1 db nyitott játék- és könyvespolc, - sz%nyeg (legalább a helyiség ötven százalékának lefedésére), - 1 db fogas, - tesztek (Nevelési Tanácsadó hatásköre), játékok Az együttnevelés szubjektív tényez,i Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 911

12 A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb jelent%séggel bírnak a szubjektív tényez,k. Biztosítani kell: a SNIb. és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanuló beilleszkedését és együtthaladását a többi tanulóval, ez segíti a nyitottabb személyiség formálását, a Szakért%i Bizottság, és a Nevelési Tanácsadó által adott javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe, a pedagógusok, a szül,k és a többi gyermek felkészítését, a fejleszt, szemlélet érvényesítését, dysfunkció-specifikus módszerek alkalmazását, folyamatos értékelést, együttmködést a szakemberekkel. Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvev% szakemberek team-munkában dolgozzanak, együtt kell meghatározni a tennivalókat. Alapvet% tényez% továbbá, hogy a pedagógusok jártasak legyenek differenciált tanulásszervezésben. A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellen%rzés, értékelés, számonkérés típusát stb. Ez a fajta tanulásszervezés az osztály valamennyi tagjának számára kedvez%. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren kiemelked%, tehetséges, illetve ki és miben marad el társaitól. Az er%sségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel az elmaradott területek fejleszthet%k. A differenciálás megvalósulhat: - a feladatok szintjén, - a tevékenységek szintjén, - a szociális keretek szintjén, - a tanulási stílus szerint, - a célok szintjén, - az értékelésben. A szül%k szerepe, befolyásoló hatása is jelent%s a fejlesztés hatékonysága szempontjából. Els%sorban az egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztálytanítóval és a fejleszt% pedagógussal. Az iskola és a szül%k közti ideális kapcsolatnak a következ% alapelvekre kell épülnie: a szül% és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, érezzék a szül%k, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvev% pedagógusok elfogadják gyermekük egyediségét, érezzék, hogy %k is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak. A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép (nem SNI, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséget nem mutató) gyermekek szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert fontos, hogy a szül%k támogassák gyermeküket a sajátos nevelési igény tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertessék az osztálytársakkal a dysfunkció mibenlétét, a segítségnyújtás lehet%ségeit, a különböz%ség fogalmát, a miben vagyok er%s, miben vagyok gyengébb néz%pontjából. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 912

13 Együttmködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek, létszámnak megfelel% szakembereket biztosít. A fejleszt% pedagógus feladata sokrét: egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel, kapcsolatot tart a szül%kkel, nyomon követi a gyermek fejl%dését, koordinálja a fejleszt% munkában résztvev% más szakemberek munkáját, kapcsolatot tart az osztályban tanító többi pedagógussal, folyamatosan konzultál velük, segíti a szakvélemény értelmezését, szakmai támogatást, tanácsadást nyújt a dysfunkció specifikus fejlesztése érdekében, javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális módszerek alkalmazására. 4. A helyi tantervbe beépül, elemek, az SNIb. és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejlesztését segít, program A részképességzavarok körébe els%sorban az alapvet% eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az általuk kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex tünetegyüttesét sorolják. Kiemelt célok, feladatok - Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése. - A tanulási zavarok/nehézség kialakulásáért felel%s funkciók fejlesztése. - Tankötelezettségük teljesítését több szakember segítségével végezzék. - Az SNI.b és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézséggel küzd% tanuló túlterhelésének elkerülése a fejleszt% folyamatban. - Kudarctr% képesség növelése. - Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. - A tanuló fejlettségének megfelel%en egyéni továbbhaladás biztosítása. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes mveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztend% képességek (azok fejl%dési útjai, módjai és kialakulásuk id%tartama) mindenkor a tanulók egyéni fejl%désének függvénye. A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthet%k, a fejlesztés tanítási-tanulási folyamata azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és eszközzel valósítható meg. A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesztését. E feladatoknak minden mveltségterületen meg kell jelennie. Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Mvészetek és ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai között. A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom mveltségi terület fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 913

14 Az él% idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív és beszédközpontú (kommunikálható) módszereinek el%térbe helyezése javasolt, az SNI.b és a tanulási nehézséggel küzd% tanulóknál az els% és második osztályban erre fokozott figyelmet kell fordítani. A Mvészetek mveltségi területen belül a komplex mvészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. A Testnevelés és sport mveltségi területen a szenzoros mozgáskoordináció fejlesztése javasolt. A Matematika területén a kompenzációs lehet%ségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést, (kis lépések, többoldalú, egyszersített, megismételt magyarázat). Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar indokolt a korszer, rugalmas szervezeti keretek (csoportmunka) és módszerek (projektmódszer, id%keretek rugalmas kezelése) el%térbe helyezése a helyi tanterv készítésénél Dyslexia A dyslexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszintt%l független olvasási és helyesírási gyengeség. Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-bet kapcsolat, gyakori és makacs bettévesztések fordulnak el%, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek el%hívása észlelhet%. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés Dysgrafia Dysgrafia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemz% a rossz kéztartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való el%rehaladáshoz viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának és alapkultúrtechnikaként való alkalmazásának folyamata. A formai-kivitelezési problémák mellett rendszerint tartalmi jellegzetességeket is találunk: az olvasáshoz hasonlóan az írásban is megjelennek bettévesztések, kihagyások, betoldások, perszeveratív ismétlések. Az összkép többnyire kevéssé tagolt, átjavítgatott, sokszor maszatos, nehezen követhet%. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a dysgrafiás tanulók. A fejlesztés célja: Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskoláskorban, hogy kialakítsa a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelel% ért% olvasás-írás készséget, fejlessze kifejez% készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. A fejlesztés feladatai: a testséma biztonságának kialakítása, a téri és id%i relációk kialakítása praktikus és verbális szinten, a vizuomotoros koordináció gyakorlása, a látás, hallás, mozgás koordinált mködtetése, Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 914

15 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütem, hangoztató-elemz%, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vev%, valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel, illetve a többféle érzéklet összekapcsolódásával meger%sített rögzítés, az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, az él% idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, illetve többféle érzéklet összekapcsolásával segített rögzítéssel, olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkeszt% használatának megtanításával és alkalmazásával. beszédfejlesztés, aktív szókincs b%vítése, helyes ejtése, verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, hang - bet kapcsolat kialakítása, fonémahallás fejlesztése, makacs bettévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-, ö-% ), figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között, toldalékok körültekint% olvasása, olvasástechnika, tempó fejlesztése, olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemz% vagy diszlexia prevenciós módszerrel, minimum 2 évre kiterjesztve, olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt, idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, segít% környezet folyamatos rendelkezésre állása, kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során. A megvalósítás szinterei minden tanórán, fejleszt% foglalkozáson, felzárkóztató foglalkozáson Dyscalculia A dyscalculia különböz% számtani mveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegennyelv tanulás) jó színvonala mellett. Nehezítetté válik az érzékelés-észlelés folyamata, a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, a fogalmak kialakulása, a fogalmakkal végzett gondolkodási mveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, valamint az emlékezet és a figyelem. A dyscalculiás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdekl%dés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. A fejlesztés feladatai: a testséma kialakítása, a téri relációk biztonsága, a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, a szerialitás er%sítése, Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 915

16 a fogalmak, így a szám- és mveletfogalom kialakításakor a manipuláció el%térbe helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális meger%sítés, a fokozott mennyiség gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segít% technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. számfogalmak kialakítása és b%vítése, a manipuláció el%térbe helyezése, képi vizuális meger%sítés, az érzékelés - észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése, segít%, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.), az alapmveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megtartása, sokoldalú gyakorlásuk a már birtokolt számfogalmakkal építkez% számkörökben, a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása, A megvalósítási színterei matematika óra, fizika óra, kémia óra és minden számolással kapcsolatos tevékenység, fejleszt% foglalkozás, felzárkóztató foglalkozás Fejlesztési lehet,ségek tantárgyakra lebontva: Tantárgyi fejleszt, feladatok: Magyar nyelv és irodalom Látás, hallás, mozgás koordinált mködése. Beszédfejlesztés, aktív szókincs er%sítése, helyes ejtése. Verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése. Hang-bet kapcsolat kialakítása, fonéma-alkalmazás fejlesztése. Bettévesztések kiküszöbölése. Figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között. Olvasás, írás tanítása hangoztató-elemz% vagy diszlexia-prevenciós módszerrel. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Idegen nyelv Speciális módszerek használata, auditív segédeszközökkel. Egyszer élethelyzetek játékos modellezése. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Informatika A számítógép mködési elvének megismerése, a folyamatok megértése. A számítógép felhasználhatósága a mindennapokban. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Matematika Számok világának leképezése tárgyakkal, rajzokkal, majd a számok szimbolikus szintjén. A mennyiségállandóság fogalmának kialakítása. Szövegértés, lényeg- kiemelés, adatok csoportosítása, elvonatkoztatása nyitott mondatokban. A matematikai nyelvi relációk tudatosítása. Az alapmveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megtartása, sokoldalú gyakorlás. Problémamegoldó képességfejlesztés. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 916

17 Tantárgyi fejleszt, feladatok: Történelem, Ember és társadalomismeret, Etika, Hon- és népismeret Önismeret, reális önértékelés, kommunikáció fejlesztése minden mveltségi területen. Korszer, rugalmas szervezeti keretek és módszerek el%térbe helyezése mindenkor a tanulók egyéni fejl%désének függvénye. A feladatok, a fejlesztend% képességek megegyeznek a NAT-ban leírtakkal, a fejl%dés útjai, módjai és kialakításuk id%tartama módosulhat. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz, Egészségtan Rajzos vázlatok készítése. Kész vázlatok biztosítása a lényegkiemelés megkönnyítése. Számonkérésnél az id%tényez% növelése, lehet%ség a kiválasztásra (írásbeli felelet helyett, szóbeli, szóbeli helyett írásbeli). Feleletnél a vázlat használatának engedélyezése. Számítógép használat. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Környezetismeret Tér- és id%viszonyok kialakítása, tájékozódási ismeretek kialakítása. Életszer helyezetek megtapasztalása. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Ének-zene Ritmusérzék, a hallási figyelem fejlesztése. A kommunikációs és metakommunkációs képesség fejlesztése. Kapcsolatteremt% képességek kibontakoztatása. Személyiségfejlesztés improvizációs játékokkal. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Vizuális kultúra, Technika Az önkifejezés lehet%ségének megteremtése. Nagy- és finommozgások fejlesztése. Alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Tánc- és dráma, Mozgókép és médiaismeret Látás, hallás, mozgás koordinált mködtetése. Komplex mvészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésében fontos feladata van. Tantárgyi fejleszt, feladatok: Testnevelés Szenzoros integrációs programmal fejlesztés vagy gyógyúszás. Testséma biztonságának kialakítása. Látás, hallás, mozgás koordinált mködése. Helyes magatartási szokások kialakítása. Jellemtulajdonságok fejlesztése. Személyiség formálása csoport ill. csapatjátékokon keresztül. Kudarctr% képesség növelése Hiperkinetikus vagy aktivitászavar/nehézség, a figyelemzavar/nehézség Hiperkinetikus vagy aktivitás zavar Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 917

18 A halmozott fejl%dési zavar a beszéd/nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltér% és egyenetlen fejl%dését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges. Már az els% öt évben kialakuló tünetegyüttes, melyet jellemez a tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív mködések zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejl%désének késése. Másodlagos szöv%dménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. A hiperkinetikus vagy aktivitás nehézsége, illetve a figyelmi nehézség esetében ugyanezek a tünetek jelennek meg, csak enyhébb fokban. A percepció minden területét fejleszteni kell: a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességeket, a beszéd és nyelvi készség állandóságát. A pedagógus együttmködése a családdal és más szakemberekkel feltétlenül szükséges. A megvalósítás szinterei tanóra, fejleszt%pedagógiai foglalkozás, pszichológiai ellátás Magatartási-beilleszkedési nehézség Jellemz%i a visszatér% és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartás-sémák. A viselkedés er%sen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdül%kori lázadás és hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyeget% er%fitogtatás, indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek megfelel% érzékelésére. Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdekl%- désének, terhelhet%ségének ismeretében. A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének segítése. A pedagógus együttmködése a családdal és más szakemberekkel. A fejl%dés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. A megvalósítás szinterei tanóra, fejleszt%pedagógiai foglalkozás, Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 918

19 pszichológiai ellátás. A pedagógiai célú fejleszt, foglalkozásokat a tanórai foglalkozásokon túl is biztosítjuk. Ktv (2), Ktv (7), Ktv (6) Ez jelenik meg az iskola óratervében, mely az SNI és a tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézség típusától függ%en az évfolyamra meghatározott heti tanórák óraszámának 15-50%-a lehet Követelmények és értékelés A helyi tantervben az SNI és a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal/nehézséggel küzd% diákok egyéni sajátosságainak megfelel%en vesszük figyelembe az egyes tantárgyak témaköreire, tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat. A tanulmányi követelmények megegyeznek a nem SNI-s, illetve a tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézséggel nem küzd% tanulók követelményeivel. Ehhez azonban a tananyagban menynyiségi, min%ségi szelektálásra, a tanítási, -tanulási folyamat módszerében, eszközeiben, id%- keretében differenciált, rugalmas kezelésre van szükség. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakért,i és Rehabilitációs Bizottság szakért,i véleménye, valamint a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye, javaslata alapján az igazgató egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és min,sítése alól felmentést ad, eltér% haladási tempót, vagy a számonkéréseknél hosszabb id%tényez%t engedélyez a rászoruló tanulóknál. Ktv (9) Az értékelésre-min%sítésre vonatkozó szakért%i vélemények, illetve szakvélemények mindig az adott tanuló szükségleteire fogalmazódnak meg. Például: dönt%en szóban adhasson számot tudásáról, hogy elakadásnál megsegíthet% legyen, illetve, hogy tudása reálisan számon kérhet% legyen. Differenciáltan a segítségadásban: Ha azonos tananyagot dolgozunk fel, a tanulási nehézséggel küzd% gyermek több segítséget igényel pl.: a feladat megismétlése nekik megfelel% nyelvi szinten, a feladatok kis lépésekre bontása, példa bemutatása, mintaadás (algoritmus) stb. Differenciáltan a feladatok szintjén: Írásos munkáit differenciáltan értékeljék. Több id%, illetve arányosan kevesebb feladat, vagy különböz% nehézségi fokozatú, a tanuló képességeihez alakított feladatok adása. A feladatok technikai kivitelezése: íráskészség esetén csak egyeztetés, színezés, öszszekötés. Exteriorizációs szint: inkább felismerés, megnevezés legyen a feladat, mint alkalmazás, reprodukció tehát rétegfeladatok legyenek! Utasítások (egyszerre egy, az is egyszersítve). Segédeszközök használata: pl. számológép, számítógép az írásos munkákhoz, korong, pálcika, színes rúd készlet, táblázatok, szorzótábla, helyesírási szabályzat, értelmez% szótár, stb használata. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 919

20 Differenciáltan a tevékenységek szintjén: A tanórán való részvétel kötelez%, de érdemjegyet ne kapjon. Differenciáltan a szociális keretek szintjén: Egyedül, párban, kiscsoportban tanuljanak. A tanulási nehézséggel küzd% gyermeknél hasznos lehet, ha társsal vagy társakkal dolgoznak (ösztönzés, segítség oldja az elszigeteltséget, kontroll stb.). Differenciáltan a tanulási stílus szerint: Vannak vizuális, illetve auditív vagy motoros területre támaszkodó, illetve kombinált típusú tanulók, akiknél meger%sít% hatású lehet az egyszerre több csatorna. Differenciáltan a célok szintjén: Érdemes egy minimális, de mköd%képes és szilárd tudást kiépíteni, amire a következ% szint ráépíthet%. Differenciáltan az értékelésben: Az osztályozás önmagában nem elég. A szöveges értékelés a tanulóknak szóljon, utaljon az önmagához mért fejl%dés ütemére. A kötelez% órakeret terhére az iskola foglalkoztatást szervez (kimehet a tanuló az óráról egyéni fejlesztésre) A matematikai gondolkodásban megnyilvánuló számolási nehézségeket vegyék figyelembe minden olyan tantárgyban, ahol számolásos tananyagrészek vannak, illetve ezek a munkák nem értékelhet%ek (pl: fizika, kémia esetében). A helyesírás értékelése alóli felmentés. A külalak értékelése alóli felmentés. Tantárgyi felmentés. Az els% évfolyamon az értékelés és min%sítés alól mentesített tanuló számára egyéni továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet osztálytársaitól egyes tantárgyakban. Ktv (7) (8) (9) (10). A SNI gyerekek teljesítménye nem vethet% össze a többségével, nem fejezhet% ki érdemjegyekkel. Jellemz%en szöveges, vagy százalékos értékelést alkalmazunk. A továbbhaladás azaz a következ% évfolyamba lépés feltételének érvényesítésekor figyelembe vesszük a szakért%i véleményben foglaltakat is. Az értékel% folyamat szerves része a szül% tájékoztatása, illetve az eredmények értelmezése, a jöv%re vonatkozó tennivalók meghatározása. Különös gondot fordítunk arra, hogy a tanulók eredményeit diszkréten kezeljük, azokat csakis a szül%jével, és a tanulóval osztjuk meg, nem az osztály nyilvánossága el%tt. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 920

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program 2009. Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI PROGRAM 2013-2021

ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI PROGRAM 2013-2021 Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 ISKOLA NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI, SZAKMAI

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Budapest, 2006. április

Budapest, 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.)OM

Részletesebben

ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: A Budai Speciális Szakiskola Nevelőtestülete (2004) Módosította (2007) Az Újbudai Speciális Szakiskola Nevelőtestülete 1119 Budapest

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS REHABILITÁCIÓS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged 2010. Hatályos: 2010.szeptember 1-től, módosítás 2014. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium T a t a Fényes fasor 1. Tartalom I. Nevelési program... 4 1. Az iskola története... 4 2. Nevelési alapelveink,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben