Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A Balatoni Hajózási Rt. alaptevékenységeinek hatékonysága és jövedelmez2sége, a személyhajózás kiemelt vizsgálata Küls szakmai konzulens: Lain Ferenc Operatív konzulens: Dr. Gazsó József Kántor Zoltán Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003

3 Tartalomjegyzék: 1. A balatoni hajózás kialakulása és történetének fontosabb állomásai a XIX. századtól napjainkig Az alaptevékenységek ismertetése Személyhajózási tevékenység Kompközlekedés Vitorláskiköt"i szolgáltatás Az alaptevékenységek hatékonyságának vizsgálata A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata A kompközlekedés hatékonyságának vizsgálata A vitorláskiköt"i tevékenység hatékonyságának vizsgálata Az alaptevékenységek jövedelmez"ségének vizsgálata A személyhajózás jövedelmez"ségének vizsgálata A kompközlekedés jövedelmez"ségének vizsgálata A vitorláskiköt"i tevékenység jövedelmez"ségének alakulása A személyhajózás kiemelt vizsgálata A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata A szállítási szerkezet alakulása (menetrendi hajózás, rendezvényhajók, sétahajók, programhajózás) A személyszállítási teljesítmények elemzése A forgalom várható alakulása Szállítási kapacitás Javaslatok a hatékonyság javítására A személyhajózás jövedelmez"ségének vizsgálata Az árbevételek alakulása Költségek, ráfordítások alakulása A személyhajózás jövedelmez"ségének elemzése Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

4 1. A balatoni hajózás kialakulása és történetének fontosabb állomásai a XIX. századtól napjainkig A XIX. század els felében már Magyarországon is nyilvánvalóvá vált, hogy fejlett ipar és kereskedelem elképzelhetetlen tervszer"en kiépített közlekedési hálózat nélkül, ám a feudális viszonyok között nem sokat tördtek ezzel. Hazánk természet adta úthálózata - a Duna és a Tisza - sem volt kellen kihasználva. A Balaton esetében még rosszabb volt a helyzet, mindössze néhány a halászathoz szükséges kis csónak szelte a Balaton vizét (ezek voltak az un. bödönhajók). John Paget angol utazó aki 1835-ben járt a Balatonnál jól jellemzi az akkori feudális magyar világot: angol embernek nehéz elképzelni, hogy egy ilyen szép tó teljesen kihasználatlanul legyen a kereskedelem és szórakozás számára. Egyetlen vitorlást, keresked bárkát sem látni rajta. Gróf Széchenyi István könyveiben, országgy"lési beszédeiben hirdette a közlekedési hálózat kiépítésének halaszthatatlanságát. Kossuth a Pesti Hírlap hasábjain harcolt az elmaradottság felszámolásáért. E két politikus figyelmét nem kerülhette el a kor annyi éget, országos problémája mellett a Balaton kihasználatlansága sem. A Balaton-part meglehetsen kihalt képet mutatott ebben az idben, Balatonfüred volt az egyetlen kedveltebb nyaralóhely. Elsként Kossuth hívta fel a figyelmet a balatoni gzhajózás lehetségére nyarán Füreden nyaralt, s itt írta Füredi fürdlevél néven ismert írását, melyben éles kritikával bírálja az elmaradottságot: Húsz mérföldnyi sima út, nagyobb mint néhány vármegye, mint néhány fejedelemség s honnak legszebb vidéke által körítve, s rajta mégis egyetlen hajó sem libeg Volna csak másutt e tó, amarra nyugat felé, s virító városok körítenék, s fürge gzösök ünnepelnék az emberész diadalát. Nálunk élettelen, henye, mint egy roppant sír. 3

5 Talán éppen Kossuth hatására a balatoni birtokosok szorgalmazni kezdték a gzhajózás megindítását, s Széchenyi Istvánt kérték fel ügyük pártfogolására. Széchenyi fáradhatatlan energiával fogott hozzá a balatoni gzhajózás megteremtéséhez, s bár nem volt meggyzdve a balatoni hajózás közvetlen jövedelmezségérl, de azt zseniálisan látta, hogy a tó környékének gazdasági fejldését jelentsen elsegítheti a víziközlekedés beindulása. Ezt támasztja alá a Balatonról alkotott véleménye: A Balatonon mostanság egyetlen megfelel hajó, de csak egy t"rhet csónak sincs. Lebegjen csak egyszer rajta gzös: ami bányászokat fog elidézni a hegyekben, és a gz használatára sürgetendi a gondolkozót, új életszikrát lövell az égre és a most ugyan kies, de mintegy álomban szenderg vidéket olly vidor elevenséggel ruházza fel, miképpen egy szebb jövendnek tavaszkorát fogják a legédesebb sejtelmek közt élvezni a Balaton körüli lakosok. Széchenyi már valóságos szakemberré képezte ki magát külföldi tanulmányútjain. Tájékozódott a gzhajózás technikai kérdéseiben, három hajógyártól is kért ajánlatot, tárgyalt a Balaton parti megyékkel a kikötk ügyében, fáradhatatlanul agitált, röpiratokat szerkesztett, aláírásokat gy"jtött a késbbi részvényekre. Széchenyi igyekezete nem maradt eredménytelen, a birtokosokon kívül számos kisnemest és polgárt nyert meg a hajózás ügyének. A Társaság alakuló ülését december 27.-re t"zték ki. Itt bizottságot választottak az ügyek ideiglenes vezetésére és az alapszabály kidolgozására. Az április 5.-én megtartott közgy"lésen ismertették elször a Kossuth szerkesztette alapszabály-tervezetet. A Társaság készül gzhajóját Széchenyi javaslatára Kisfaludynak nevezték el. Széchenyit pedig érdemeinek elismeréséül a társaság állandó elnökévé kérték fel. Közben a Kisfaludy építése szépen haladt. A vízre bocsátást Széchenyi iránti figyelmességbl születésnapjára, szeptember 21-re t"zték ki. A Balaton els gzhajójának vízre bocsátása fontos esemény volt a magyar hajózás történetében. A gzös megjelenése szimbolikus jelentség": nemzeti függetlenségünk kivívásának küszöbén a haladó erk összefogását, az önálló gazdasági életet jelképezte. 4

6 A gzhajózás megindulásakor a nagy remények nem igazolódtak, a Balaton-vidék felvirágoztatása nem vált valóra. Új lendületet adott a déli vasút megépítése (1861), ettl kezdve a Balaton forgalma jelentsen megnövekedett. Az 1910-es években a meglév kikötk elégtelennek bizonyultak. Az üdülforgalom ösztönzésére állami finanszírozással kikötk építésébe kezdtek. Az tó egész területére kiterjedt a hajózás, úgy t"nt Széchenyi álma megvalósult: a Balatonvidék megindult a fejldés útján. Az els világháború kitörését megelz gazdasági visszaesés megszakította ezt az egyenletes fejldést. Az els világháború majd az azt követ Tanácsköztársaság kikiáltása válságba sodorta a balatoni hajózást. A hajózási társaság helyzete a Tanácsköztársaság bukása után sem javult, s fél volt, hogy a társaság csdbe jutása a balatoni menetrendszer" hajózás megsz"néséhez vezet. Ekkor a MÁV és a Délivasút megvásárolta a részvényeket és ban ujjászervezte a vállalatot. A régi hajókat felújították és új motoros hajók és uszályok beszerzésével újjáélesztették a balatoni hajózást. Sor került az elavult és még evezvel hajtott szántód-tihanyi komp kicserélésére is. A társaság 1927-ben új motoros kompot vásárolt, ezzel lényegesen meggyorsította kompforgalmat. Az új hajók és járatok beindítása felélénkítette a pangó balatoni hajózást. Ugrásszer"en megnövekedett az utas és áruforgalom. A hajóforgalom növelésére irányuló erfeszítések azonban a háborús feszültség beálltával egyre inkább hatásukat vesztették. Végül a második világháború vihara a balatoni hajózást is elsodorta márciusában a visszavonuló német csapatok felrobbantották a balatoni hajókat. Csak a Kelén gzös és a Tünde motoros menekült meg a rombolás ell. E két hajót saját személyzete süllyesztette el, hogy megmentse ket a teljes pusztulástól. Roncsokból kellett feltámasztani az életet, százan és százan láttak neki, hogy szinte odaadással újjáteremtsék a halálra ítélt és elsüllyesztett balatoni hajózást. 5

7 1848. július 1-én sor került a Társaság államosítására Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat néven a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium felügyelete alá rendelték tól egymás után létesültek a szakszervezeti, üzemi és hivatali üdülk. Eddig soha nem látott mértékben ntt a Balaton vendégforgalma, a hajózással szembeni elvárások is megnövekedtek. Új hajók beszerzése vált szükségessé. A Balatoni Hajózási Vállalat 1955 elején beolvadt a MAHART Magyar Hajózási Részvénytársaságba ben a MAHART balatoni kirendeltsége - a hajózás jelentségének növekedésével - MAHART Balatoni Hajózási Üzemigazgatóság néven önálló gazdasági egység lett. Új hajók, új hajóállomások kapcsolódtak be a forgalomba. A 1970-es, 80-as években mind a személyhajók, mind a kompjáratok igen nagy forgalmat értek el. A társaság 1984-tl 1990-ig mint MAHART Balatoni Hajózási Leányvállalat, majd tl ig MAHART Balatoni Hajózási Kft-ként m"ködött, majd MAHART Balatoni Hajózási Rt-vé alakult. A 90-es évek eleje óta mind a személyhajó, mind a kompok forgalma folyamatosan csökken. Míg 1986 és 1989 között a személyhajózás a kompjáratok teljesítményével együtt elérte, illetve meghaladta a 4 milliós utasforgalmat, a kompokon átszállított gépjárm"vek száma több volt hatszázezernél, 2001-ben a teljesítmények ehhez képest közel 50%-kal estek vissza április 4-tl kezdden a MAHART név nem használható a Balatonon. Nemcsak a név, de a tulajdonosi szerkezet is változott. A Társaság új tulajdonosai: - 51%-ban a kikötkkel rendelkez Balaton parti települések - 49%-ban a Magyar Fejlesztési Bank 6

8 2. Az alaptevékenységek ismertetése A Balatoni Hajózási Rt. alaptevékenységének tekinti a személyhajózást, a kompközlekedést és a vitorláskiköti szolgáltatást. A tevékenységek életpályáját grafikusan ábrázolva életgörbéhez jutunk. Az életgörbéknek kezdpontja, emelked szakasza, csökken szakasza és végpontja van. Az életgörbét harang alakú Gauss-görbe segítségével közelíthetjük meg, melyet szakaszokra bonthatunk. A balatoni hajózási alaptevékenységek életgörbéit egyszer"sített formában az 1. számú ábra szemlélteti. Alaptevékenységek életgörbéje értékesítési volumen Személyhajózás Kompközlekedés Vitorláskiköti tevékenység id# 1. számú ábra: A balatoni hajózási alaptevékenységek egyszer"sített életgörbéi 2.1. Személyhajózási tevékenység A Társaság alapjait jelent hajózási tevékenység 156 éves múltra tekint vissza. A tevékenységek életgörbéjét vizsgálva megállapítható a személyhajózás a hanyatlás szakaszában van. Ennek okai: 7

9 Egészen a 80-as évek végéig a tömegturizmus volt jellemz a Balatonra, amely kedvez hatást gyakorolt a személyhajózásra is. Késbb a 90-es években a nyugat-európai országokból érkez turisták jelentették a személyhajózás bázisát, mivel számuk az utóbbi években visszaesett, emellett a belföldi fizetképes kereslet még nem elég ers ahhoz, hogy pótolja az így keletkezett hiányt, emiatt a személyhajók forgalma jelentsen mérsékldik. A menetrendi forgalomban elszállított utasok száma az utóbbi két évben a vártnál nagyobb mértékben maradt el a várakozásoktól, ami a balatoni turizmus válságával magyarázható. A személyhajózás területén a menetrendi hajózás 100%-ban uralja a piacot, míg a séta- és rendezvényhajózás esetében %-os a piaci részesedés. A személyhajózás utasforgalmának megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a menetrendi hajózás részaránya meghatározó, de megfigyelhet egy arányeltolódás a sétaés programhajózás javára. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,8 14,8 16,1 15,9 14,6 16,1 86,2 85,2 83,9 84,1 85,4 83, Séta és programhajó Menetrendi 2. számú ábra: A személyhajózási tevékenység utasforgalmának megoszlása 2.2. Kompközlekedés A kompközlekedés a Balatoni Hajózási Rt. egyik legjobban m"köd üzletága. 8

10 A Balatonon ma egyetlen révátkelhely m"ködik Szántódrév és Tihanyrév között. Ez a rév a Balaton természetes sz"kületénél keletkezett, ahol a két part távolsága 1,6 kilométer. Motoros kompok 1927 óta közlekednek a Balatonon. Jelenleg 4 komp teljesít szolgálatot a révátkelhelyek között. A komphajózás vendégkörének jelents részét a balatoni üdülhelyekre járm"vel érkezk teszik ki, ezen belül is meghatározó a külföldiek aránya. A révközlekedés esetében a pontosság, a megbízhatóság és a gyorsaság a legfontosabb szempontok, ezeknek a Társaság igyekszik maradéktalanul eleget tenni. A kompközlekedés hatékony üzemeltetése az egyébként rövid balatoni szezon meghosszabbításának eszköze. Az utóbbi években a kompok forgalmában is visszaesés tapasztalható, de ennek ellenére az üzletág megrizte kiegyensúlyozó szerepét Vitorláskiköt#i szolgáltatás A tevékenységek életgörbéjét vizsgálva megállapítható, hogy a vitorláskiköti szolgáltatás a fellendülés szakaszában található, így ezt a tevékenységet mindenképpen fejleszteni szükséges. A vitorlásturizmus fejlesztése a rövid balatoni szezon meghosszabbítását és a fizetképes vendégkör megjelenését is jelentheti. Vitorláskiköti szolgáltatás nyújtásával a 1980-as évek óta foglalkozik a Társaság, a szolgáltatás iránti igény folyamatosan növekszik. Az elmúlt években megersödött fels-közép osztály körében egyre kedveltebb sport a vitorlázás, jelentsen ntt a hajóépítk és kereskedk forgalma valamint a magánimportba behozott vitorlások száma. Ezen változások indokolják a kikötk folyamatos fejlesztését. A szolgáltatásokat folyamatosan meg kell újítani úgy technikailag mint humán értelemben. 9

11 A kiköti férhelyek számának növekedését a 3. számú ábra szemlélteti számú ábra: Vitoláskiköti férhelyek alakulása 10

12 3. Az alaptevékenységek hatékonyságának alakulása, ennek elemzése 3.1. A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata az 5.1. fejezetben kerül bemutatásra A kompközlekedés hatékonyságának vizsgálata A Balatonon ma egyetlen révátkelhely m"ködik Szántódrév és Tihanyrév között. Ez a rév a Balaton természetes sz"kületénél keletkezett, ahol a két part távolsága 1,6 km. Régebben még két révátkel m"ködött: Balatonboglár és Révfülöp, illetve Balatonöszöd és Balatonakali között. Az elbbi helyen 5,5 km szélesség" a tó, az utóbbi helyen 7 km a távolság. A két part közötti forgalom négy komp segítségével bonyolódik le. A kompok adatait az 1. táblázat tartalmazza. Név Befogadóképesség Építés éve Átépítve Szem. gk. F Kisfaludy Sándor Kossuth Lajos Széchenyi István Baross Gábor Összesen számú táblázat: A kompok adatai Vizsgáljuk meg hogyan alakult a kompforgalom! A kompok által elszállított utasok és személygépkocsik számát az 1. mellékletben található ábra szemlélteti. Látható, hogy az utóbbi tizenöt évben a kompforgalom jelentsen visszaesett, ennek oka hasonlóan a személyhajózási teljesítmények visszaesésének vizsgálata során 11

13 megállapítottakhoz a szociális üdülk megsz"nésében, a német vendégek számának jelents csökkenésében, illetve a balatoni turizmus visszaesésében keresend. A személyhajózási teljesítményekhez hasonlóan a révközlekedésben is kimutatható a szezonalitás. A fidényi csúcsra (július-augusztus) tevdik a szállítási teljesítmények nagy része (több mint 60%), míg a kora tavaszi és a kés szi forgalom elenyész. Télen a fagyveszély, illetve a gazdaságtalanság miatt a kompok nem közlekednek. Érdemes megvizsgálni a fidényi csúcsidszak forgalmának alakulását. A 4. számú és az 5.számú ábra az utas és járm"forgalom havonkénti alakulását szemlélteti. ezer utas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Hó számú ábra: A kompok utasforgalmának havonkénti alakulása ezer járm( I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Hó számú ábra: A kompok gépjárm"forgalmának havonkénti alakulása 12

14 Jól látható, hogy a teljesítmények július végén, augusztus elején, közepén a legnagyobbak. Az idegenforgalmi szezonalitásból adódóan még a fidényen belül is jelentsen eltér a szállítási igény. Érdemes részletesebben megvizsgálni a forgalmat a gépjárm"vek fajtánkénti összetétele szerint, ezt a 6. számú ábra szemlélteti. A kompokon szállított járm)vek fajtánkénti összetétele ( év átlagában) 5% 2% 93% Személygépkocsi Tehergépkocsi,autóbusz Motorkerékpár 6. számú ábra: A kompokon elszállított gépjárm"vek fajtánkénti összetétele Mint az ábrán látható kiemelkeden magas a személygépkocsik aránya. Vizsgáljuk meg a kompfordulók számának alakulását! Az elszállított gépjárm"vek száma jelentsen visszaesett az elmúlt években, a kompfordulók száma viszont alig csökkent. Vegyük például az 1993-as és a 2001-es évet közel azonos volt a kompfordulók száma mindkét évben (1993-ban forduló, 2001-ben forduló), az elszállított gépjárm"vek száma azonban több mint rel csökkent. Vizsgáljuk meg az egy kompfordulóra jutó utasok illetve gépjárm"vek számának alakulását, amit a 7.számú ábra szemléltet. 13

15 Az 1 kompfordulóra jutó utasok illetve gépjárm)vek számának alakulása tól 1998-ig 3 év átlagában 1999-tl 2001-ig 3 év átlagában 2002 I-IX. hónapban utas gépjárm) 7. számú ábra: Egy kompfordulóra jutó utasok illetve gépjárm"vek számának alakulása Az ábrán jól látható a hatékonyság visszaesése a vizsgált idszakban I-IX. hónapban átlagosan 30 gépjárm" jut egy kompfordulóra, ez a szám a 1980-as évek végén illetve a 1990-es évek elején meghaladta az 50-et. Megállapítható, hogy a jelenlegi gépjárm" illetve utasforgalmat a kompfordulók csökkentésével hatékonyabban lehetne lebonyolítani. Vizsgáljuk meg, hogy fidényben hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a kompközlekedést! Végezzünk el egy egyszer" számítást! Az elmúlt években átlagosan személygépkocsit szállítottak el a kompok. Tudjuk, hogy a személygépkocsik a teljes gépjárm"állománynak mintegy 90%-át teszik ki. Tehát 100%= (Az autóbuszok és a motorkerékpárok terjedelmünk miatt kiegyenlítik egymást, 1-1 személygépkocsinak vehetk) A forgalom kb. 60%-a július-augusztusra esik (60 napra). Ez napi 1% azaz 3556 db. A napi forgalom 80%-a reggel 8,00 és este 20,00 óra között bonyolódik le (12 óra alatt). 14

16 A kompok átlagos befogadóképessége 35 gépjárm"/komp. Átlagos esetben egy komp 15 perc alatt bonyolít le egy utat, ez egy óra alatt 4 út, azaz 2 forduló. 4 komp*12 óra*4 út*35 gépjárm"* 100%-os kihasználtság=6720 gépjárm" Ez az óránként optimális esetben elszállítható gépjárm"vek száma, amely közel kétszerese a jelenleg szükséges kapacitásnak (ami 3556 db gépjárm"/óra ). A jelenlegi forgalom lebonyolítása 4 komppal ez alapján 53%-os kihasználtságot feltételez. Nézzük meg mi a helyzet akkor, ha csak 3 komp teljesítene szolgálatot! 3 komp*12 óra* 4 út*35 gépjárm"*kihasználtság=3556 gépjárm"/óra Ebbl könnyen kiszámíthatjuk azt a minimális kihasználtságot, amely mellett teljesíthet lenne 3 komp forgalomba állításával a szállítási igény. kihasználtság=70,55% Tehát a jelenlegi gépjárm"forgalmat 3 komp is el tudná látni, még akkor is ha csak 70%-os kihasználtsággal üzemelnek. Így mindenképpen érdemes megfontolni az egyik komp más célokra történ hasznosítását. A komp egy nagyobb átalakítás elvégzése után alkalmas lenne a menetrendi személyhajózásban nagy forgalmú átkel járatok bonyolítására. Emellett az átalakított komp lehetséget biztosítana a rendezvényhajózás keretében olyan nagyságrend" rendezvények megvalósítására, amelyekre eddig nem nyílt lehetség A vitorláskiköt#i tevékenység hatékonyságának vizsgálata A vitorlásturizmus fejlesztése magában rejti a jelenleg igen rövid balatoni szezon meghosszabbításának és a fizetképes vendégkör megjelenésének lehetségét. 15

17 Ezen kívül a rendezett kikötk megteremtésének jelents környezet- és vízminség védelmi szerepe is van. A balatoni víziturizmus fejlesztését a Széchenyi terv és a régiós fejlesztési tervek egyértelm"en segítik. A vitorlás-kiköthelyek számának növelését alátámasztja, hogy az elmúlt években megersödött fels-közép osztály körében egyre kedveltebb sport a vitorlázás, valamint az elmúlt években épített kiköthelyek értékesítési tapasztalatai. A hajóépítk és kereskedk 30-50%-os forgalomnövekedést regisztráltak az utóbbi egy-két évben. Jelentsen ntt a magánimportban behozott használt, de jó minség" külföldi hajók száma. Ezeket a tendenciákat alapul véve a társaság több kiköti beruházást hajtott végre az elmúlt években, illetve tervez végrehajtani a jövben. Kiköti beruházások: Fonyód Balatonföldvár Szigliget Balatonlelle Balatonszemes Balatonboglár vagy Alsóörs Siófok (építés megkezdése) év év év év év év év A Gazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács a Társaság fejlesztési programját anyagi forrásokkal is támogatja. A fonyódi, a balatonföldvári, az alsóörsi és a balatonboglári kikötk fejlesztése várhatóan 6 éven belül megtérül, Balatonlellén 7, Balatonszemesen 8, Szigligeten 10, Keszthelyen 20 éves megtérülés várható. A beruházások esetén mindenképpen jelents az ingatlanok értéknövekedése is. Amíg a lehetség adott meglév kikötk bvítésével és felújításával gazdaságosabban lehet fejleszteni, mint új kikötk építésével. Vizsgáljuk meg hogyan alakult a kiköthelyek kihasználtsága! 16

18 A vitorláskikötk túrahelyeken felüli kihasználtsága 1999-ben 93,2%, 2000-ben 93,6%, 2001-ben 86,7% volt. A magas kihasználtság a kereslet-kínálat összhangjára utal ben a kikötk kihasználtsága az alábbiak szerint alakult (a túrahelyek és kitiltott helyek nélkül): Kiköt Kihasználtság Siófok 100,0% Balatonföldvár 98,7% Balatonszemes 98,1% Balatonlelle 94,9% Balatonboglár 99,4% Fonyód 85,7% Szigliget 42,5% Badacsony 90,4% Balatonfüred 98,3% Összesen 89,7% A kiköthelyek kihasználtságának értékelésénél több befolyásoló tényezre is tekintettel kell lenni. Egyrészt a vitorlázás jelenleg Budapest központúnak tekinthet, ezért közlekedési és egyéb földrajzi szempontok miatt a déli parton fekv vitorláskikötk elnyösebb helyzetben vannak. Ezzel szemben a rosszabb földrajzi fekvés, illetve nehezebb megközelítés miatt az északi parti kikötk helyzete kedveztlenebb. Másrészt, a nagyobb vitorlásversenyek a Balaton keleti medencéjében (Siófok, Balatonfüred) kerülnek megrendezésre, ezért a vitorlás tulajdonosok ha tehetik inkább a keleti medencében bérelnek kiköthelyet. A kiköthelyek kihasználtsága összességében rendkívül jónak mondható, kivételt csak a szigligeti kiköt jelent. Szigligeten a már említett okok miatt nehezebb a kiköthelyek értékesítése, itt mindenképpen az intenzívebb marketingmunkára kell helyezni a hangsúlyt. A tároló helyek kihasználtsága Siófokon és Balatonföldváron 100%-os (a fedett tároló nélkül), Balatonlellén 70%-os, Balatonbogláron és Badacsonyban közel 80%. Balatonszemesen, Fonyódon, Szigligeten és Balatonfüreden nem lenne gazdaságos a tárolás, ezért ezekbl a kikötkbl a vitorlások a közeli kikötkben kerülnek elhelyezésre. 17

19 4. Az alaptevékenységek jövedelmez#ségének vizsgálata 4.1. A személyhajózás jövedelmez#ségének vizsgálata A személyhajózás jövedelmezségének vizsgálata az 5.2. fejezetben kerül bemutatásra A kompközlekedés jövedelmez#ségének vizsgálata A komptevékenység a társaság gazdálkodásában kiegyensúlyozó szerepet tölt be. A ftevékenységek közül a révközlekedés biztosítja a legnagyobb eredményt. A tevékenység árbevételei az elmúlt évek során folyamatosan növekedtek. Ez jól látható az 8. számú ábrán is, amely a révközlekedés árbevételeinek alakulását szemlélteti két három éves periódusban ( illetve ) és 2002 I-IX. hónapban. Révközlekedés árbevételeinek alakulása eft Révközlekedés árbevételei 1996-tól 1998-ig 3 év átlagában Révközlekedés árbevételei 1999-tl 2001-ig 3 év átlagában Révközlekedés árbevételei 2002 I- IX számú ábra: A révközlekedés árbevételeinek alakulása 18

20 Érdemes megvizsgálni az árbevételek alakulását egy vetítési alap segítségével is. A révközlekedés esetében jó vetítési alapot jelent a megtett kompfordulók száma. A 9.számú ábra az egy kompfordulóra jutó árbevételek alakulását mutatja az elmúlt 5 év tekintetében. 1 fordulóra jutó árbevételek alakulása Ft számú ábra: Az egy kompfordulóra jutó árbevételek alakulása A árbevételek növekedése egyértelm"en a tarifaemelések következménye, mivel mint az a komptevékenység hatékonyságának vizsgálata során bemutatásra került a forgalom évek óta csökken tendenciát mutat. A kompközlekedés ráfordításai közül figyelmet érdemel az igazgatási általános költségek magas aránya. Hiszen a révközlekedés esetében az igazgatási általános költségek a teljes önköltség mintegy 55%-át teszik ki (ez az arány a személyhajózás esetén 5-6%). Az igazgatási általános költségek felosztásának vizsgálata akár egy másik szakdolgozat témája is lehetne a probléma összetettsége miatt. A vizsgált idszakban az árbevételek minden évben meghaladták a ráfordításokat, ebbl adódóan a tevékenység eredménye pozitív volt. A révközlekedés eredményének alakulása a 10. számú ábrán követhet nyomon. 19

21 Révközlekedés eredményének alakulása eft számú ábra: A révközlekedés eredményének alakulása Vizsgáljuk meg a kompközlekedés jövedelmezségét az eszközarányos jövedelmezségi mutatón keresztül! Az eszközarányos jövedelmezségi mutató segítségével megtudhatjuk, hogy a tevékenységben lekötött eszközök mekkora jövedelmet biztosítanak. A szükséges adatokat illetve számításokat a 2. táblázat tartalmazza, amelyben az összehasonlíthatóság érdekében a személyhajózásra és a vitorláskiköti tevékenységre vonatkozó adatok is megtalálhatók. Az alaptevékenységek jövedelmez#sége Személyhajózás Kompközlekedés Vitorláskiköt# adatok eft-ban Eredmény Fedezeti összeg Eszköz Árbevétel Eszközarányos jövedelmez#ség 100 Ft eszközre jutó eredmény 0,88-2,63 91,04 69,47 4,04 2, Ft eszközre jutó fedezeti összeg 5,53 2,78 329,72 171,57 19,86 8,52 2. számú táblázat: Az alaptevékenységek jövedelmezsége 20

22 A kompközlekedés eszközarányos jövedelmezsége az eredménytömeg növekedése ellenére csökkent bázisról tárgy évre. A csökkenés a tevékenységhez kapcsolódó eszközállomány bvülésébl adódik, hiszen 2000-rl 2001-re 127%-kal ntt a révközlekedéshez kapcsolódó eszközállomány. Az eszközállomány növekedése apportként kapott földterületek bekerülésével magyarázható. A mutató csökkenése ellenére is a kompközlekedés biztosítja a legnagyobb eszközarányos jövedelmezséget a ftevékenységek közül A vitorláskiköt#i tevékenység jövedelmez#ségének alakulása Vizsgáljuk meg hogyan alakultak a vitorláskiköti üzletág bevételei az elmúlt években. Ezt szemlélteti 11. számú ábra. eft számú ábra: A vitorláskiköti díjbevételek alakulása Látható, hogy az üzletág bevételei többszörösére emelkedtek az elmúlt tíz év alatt ben a vitorláskiköti díjbevételek 52%-kal haladták meg a évit. A vitorláskiköti tevékenységek árbevételének tartalma: - éves kiköthasználati díjak - napi kiköthasználati díjak - tárolási tevékenység - daruzási tevékenység A vitorláskikötkben a használati díjak megállapítása kétféle módszerrel történik. Az egyik módszer a hajómérethez igazodó (úgynevezett LxB alapú) díjszabás, amely során a bérleti díj a hajóhossz és a hajószélesség alapján kerül megállapításra. Ez esetben a szolgáltatások díjai az alapdíj százalékában vannak meghatározva. 21

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLL GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (PhD) értekezés tézisei A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építmérnöki Kar 2005. évi Tudományos Diákköri Konferencia www.vit.bme.hu/tdk/2005 Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Szerz: Friedl Ferenc,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT

Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT Szigorúan bizalmas munkaanyag! Teljes terjedelmében üzleti titkot képez! JAVASLAT a Magyar Rádió zártkör en m köd részvénytársaság 2008. évi üzleti tervének elveire és f bb elemeire El terjesztés a Magyar

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák határrégióban 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 1 2014.09.11. 10:31:09 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 2 2014.09.11.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán

A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán 25 NAGY EMESE A budapesti és kelet-európai részvényindexek a Budapesti Értéktzsde és az ÖTOB származékos piacán Bevezetés Napjainkban a külföldi befektetk számára az egyik legvonzóbb területnek számit

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI Készítette:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007 2012 A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése és javaslatai a magyar szállodák válságból való kilábalására 2012 október 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Gondolatok a BUX indexrl

Gondolatok a BUX indexrl 33 MORVA ISTVÁN Gondolatok a BUX indexrl I. Bevezetés A tzsde lehet egy adott ország, gazdaság hmérje is. Jól m köd piacgazdaságban egy olyan hmér, amely elre jelzi az esetleges gyengélkedéseket, vagy

Részletesebben