Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A Balatoni Hajózási Rt. alaptevékenységeinek hatékonysága és jövedelmez2sége, a személyhajózás kiemelt vizsgálata Küls szakmai konzulens: Lain Ferenc Operatív konzulens: Dr. Gazsó József Kántor Zoltán Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003

3 Tartalomjegyzék: 1. A balatoni hajózás kialakulása és történetének fontosabb állomásai a XIX. századtól napjainkig Az alaptevékenységek ismertetése Személyhajózási tevékenység Kompközlekedés Vitorláskiköt"i szolgáltatás Az alaptevékenységek hatékonyságának vizsgálata A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata A kompközlekedés hatékonyságának vizsgálata A vitorláskiköt"i tevékenység hatékonyságának vizsgálata Az alaptevékenységek jövedelmez"ségének vizsgálata A személyhajózás jövedelmez"ségének vizsgálata A kompközlekedés jövedelmez"ségének vizsgálata A vitorláskiköt"i tevékenység jövedelmez"ségének alakulása A személyhajózás kiemelt vizsgálata A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata A szállítási szerkezet alakulása (menetrendi hajózás, rendezvényhajók, sétahajók, programhajózás) A személyszállítási teljesítmények elemzése A forgalom várható alakulása Szállítási kapacitás Javaslatok a hatékonyság javítására A személyhajózás jövedelmez"ségének vizsgálata Az árbevételek alakulása Költségek, ráfordítások alakulása A személyhajózás jövedelmez"ségének elemzése Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

4 1. A balatoni hajózás kialakulása és történetének fontosabb állomásai a XIX. századtól napjainkig A XIX. század els felében már Magyarországon is nyilvánvalóvá vált, hogy fejlett ipar és kereskedelem elképzelhetetlen tervszer"en kiépített közlekedési hálózat nélkül, ám a feudális viszonyok között nem sokat tördtek ezzel. Hazánk természet adta úthálózata - a Duna és a Tisza - sem volt kellen kihasználva. A Balaton esetében még rosszabb volt a helyzet, mindössze néhány a halászathoz szükséges kis csónak szelte a Balaton vizét (ezek voltak az un. bödönhajók). John Paget angol utazó aki 1835-ben járt a Balatonnál jól jellemzi az akkori feudális magyar világot: angol embernek nehéz elképzelni, hogy egy ilyen szép tó teljesen kihasználatlanul legyen a kereskedelem és szórakozás számára. Egyetlen vitorlást, keresked bárkát sem látni rajta. Gróf Széchenyi István könyveiben, országgy"lési beszédeiben hirdette a közlekedési hálózat kiépítésének halaszthatatlanságát. Kossuth a Pesti Hírlap hasábjain harcolt az elmaradottság felszámolásáért. E két politikus figyelmét nem kerülhette el a kor annyi éget, országos problémája mellett a Balaton kihasználatlansága sem. A Balaton-part meglehetsen kihalt képet mutatott ebben az idben, Balatonfüred volt az egyetlen kedveltebb nyaralóhely. Elsként Kossuth hívta fel a figyelmet a balatoni gzhajózás lehetségére nyarán Füreden nyaralt, s itt írta Füredi fürdlevél néven ismert írását, melyben éles kritikával bírálja az elmaradottságot: Húsz mérföldnyi sima út, nagyobb mint néhány vármegye, mint néhány fejedelemség s honnak legszebb vidéke által körítve, s rajta mégis egyetlen hajó sem libeg Volna csak másutt e tó, amarra nyugat felé, s virító városok körítenék, s fürge gzösök ünnepelnék az emberész diadalát. Nálunk élettelen, henye, mint egy roppant sír. 3

5 Talán éppen Kossuth hatására a balatoni birtokosok szorgalmazni kezdték a gzhajózás megindítását, s Széchenyi Istvánt kérték fel ügyük pártfogolására. Széchenyi fáradhatatlan energiával fogott hozzá a balatoni gzhajózás megteremtéséhez, s bár nem volt meggyzdve a balatoni hajózás közvetlen jövedelmezségérl, de azt zseniálisan látta, hogy a tó környékének gazdasági fejldését jelentsen elsegítheti a víziközlekedés beindulása. Ezt támasztja alá a Balatonról alkotott véleménye: A Balatonon mostanság egyetlen megfelel hajó, de csak egy t"rhet csónak sincs. Lebegjen csak egyszer rajta gzös: ami bányászokat fog elidézni a hegyekben, és a gz használatára sürgetendi a gondolkozót, új életszikrát lövell az égre és a most ugyan kies, de mintegy álomban szenderg vidéket olly vidor elevenséggel ruházza fel, miképpen egy szebb jövendnek tavaszkorát fogják a legédesebb sejtelmek közt élvezni a Balaton körüli lakosok. Széchenyi már valóságos szakemberré képezte ki magát külföldi tanulmányútjain. Tájékozódott a gzhajózás technikai kérdéseiben, három hajógyártól is kért ajánlatot, tárgyalt a Balaton parti megyékkel a kikötk ügyében, fáradhatatlanul agitált, röpiratokat szerkesztett, aláírásokat gy"jtött a késbbi részvényekre. Széchenyi igyekezete nem maradt eredménytelen, a birtokosokon kívül számos kisnemest és polgárt nyert meg a hajózás ügyének. A Társaság alakuló ülését december 27.-re t"zték ki. Itt bizottságot választottak az ügyek ideiglenes vezetésére és az alapszabály kidolgozására. Az április 5.-én megtartott közgy"lésen ismertették elször a Kossuth szerkesztette alapszabály-tervezetet. A Társaság készül gzhajóját Széchenyi javaslatára Kisfaludynak nevezték el. Széchenyit pedig érdemeinek elismeréséül a társaság állandó elnökévé kérték fel. Közben a Kisfaludy építése szépen haladt. A vízre bocsátást Széchenyi iránti figyelmességbl születésnapjára, szeptember 21-re t"zték ki. A Balaton els gzhajójának vízre bocsátása fontos esemény volt a magyar hajózás történetében. A gzös megjelenése szimbolikus jelentség": nemzeti függetlenségünk kivívásának küszöbén a haladó erk összefogását, az önálló gazdasági életet jelképezte. 4

6 A gzhajózás megindulásakor a nagy remények nem igazolódtak, a Balaton-vidék felvirágoztatása nem vált valóra. Új lendületet adott a déli vasút megépítése (1861), ettl kezdve a Balaton forgalma jelentsen megnövekedett. Az 1910-es években a meglév kikötk elégtelennek bizonyultak. Az üdülforgalom ösztönzésére állami finanszírozással kikötk építésébe kezdtek. Az tó egész területére kiterjedt a hajózás, úgy t"nt Széchenyi álma megvalósult: a Balatonvidék megindult a fejldés útján. Az els világháború kitörését megelz gazdasági visszaesés megszakította ezt az egyenletes fejldést. Az els világháború majd az azt követ Tanácsköztársaság kikiáltása válságba sodorta a balatoni hajózást. A hajózási társaság helyzete a Tanácsköztársaság bukása után sem javult, s fél volt, hogy a társaság csdbe jutása a balatoni menetrendszer" hajózás megsz"néséhez vezet. Ekkor a MÁV és a Délivasút megvásárolta a részvényeket és ban ujjászervezte a vállalatot. A régi hajókat felújították és új motoros hajók és uszályok beszerzésével újjáélesztették a balatoni hajózást. Sor került az elavult és még evezvel hajtott szántód-tihanyi komp kicserélésére is. A társaság 1927-ben új motoros kompot vásárolt, ezzel lényegesen meggyorsította kompforgalmat. Az új hajók és járatok beindítása felélénkítette a pangó balatoni hajózást. Ugrásszer"en megnövekedett az utas és áruforgalom. A hajóforgalom növelésére irányuló erfeszítések azonban a háborús feszültség beálltával egyre inkább hatásukat vesztették. Végül a második világháború vihara a balatoni hajózást is elsodorta márciusában a visszavonuló német csapatok felrobbantották a balatoni hajókat. Csak a Kelén gzös és a Tünde motoros menekült meg a rombolás ell. E két hajót saját személyzete süllyesztette el, hogy megmentse ket a teljes pusztulástól. Roncsokból kellett feltámasztani az életet, százan és százan láttak neki, hogy szinte odaadással újjáteremtsék a halálra ítélt és elsüllyesztett balatoni hajózást. 5

7 1848. július 1-én sor került a Társaság államosítására Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat néven a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium felügyelete alá rendelték tól egymás után létesültek a szakszervezeti, üzemi és hivatali üdülk. Eddig soha nem látott mértékben ntt a Balaton vendégforgalma, a hajózással szembeni elvárások is megnövekedtek. Új hajók beszerzése vált szükségessé. A Balatoni Hajózási Vállalat 1955 elején beolvadt a MAHART Magyar Hajózási Részvénytársaságba ben a MAHART balatoni kirendeltsége - a hajózás jelentségének növekedésével - MAHART Balatoni Hajózási Üzemigazgatóság néven önálló gazdasági egység lett. Új hajók, új hajóállomások kapcsolódtak be a forgalomba. A 1970-es, 80-as években mind a személyhajók, mind a kompjáratok igen nagy forgalmat értek el. A társaság 1984-tl 1990-ig mint MAHART Balatoni Hajózási Leányvállalat, majd tl ig MAHART Balatoni Hajózási Kft-ként m"ködött, majd MAHART Balatoni Hajózási Rt-vé alakult. A 90-es évek eleje óta mind a személyhajó, mind a kompok forgalma folyamatosan csökken. Míg 1986 és 1989 között a személyhajózás a kompjáratok teljesítményével együtt elérte, illetve meghaladta a 4 milliós utasforgalmat, a kompokon átszállított gépjárm"vek száma több volt hatszázezernél, 2001-ben a teljesítmények ehhez képest közel 50%-kal estek vissza április 4-tl kezdden a MAHART név nem használható a Balatonon. Nemcsak a név, de a tulajdonosi szerkezet is változott. A Társaság új tulajdonosai: - 51%-ban a kikötkkel rendelkez Balaton parti települések - 49%-ban a Magyar Fejlesztési Bank 6

8 2. Az alaptevékenységek ismertetése A Balatoni Hajózási Rt. alaptevékenységének tekinti a személyhajózást, a kompközlekedést és a vitorláskiköti szolgáltatást. A tevékenységek életpályáját grafikusan ábrázolva életgörbéhez jutunk. Az életgörbéknek kezdpontja, emelked szakasza, csökken szakasza és végpontja van. Az életgörbét harang alakú Gauss-görbe segítségével közelíthetjük meg, melyet szakaszokra bonthatunk. A balatoni hajózási alaptevékenységek életgörbéit egyszer"sített formában az 1. számú ábra szemlélteti. Alaptevékenységek életgörbéje értékesítési volumen Személyhajózás Kompközlekedés Vitorláskiköti tevékenység id# 1. számú ábra: A balatoni hajózási alaptevékenységek egyszer"sített életgörbéi 2.1. Személyhajózási tevékenység A Társaság alapjait jelent hajózási tevékenység 156 éves múltra tekint vissza. A tevékenységek életgörbéjét vizsgálva megállapítható a személyhajózás a hanyatlás szakaszában van. Ennek okai: 7

9 Egészen a 80-as évek végéig a tömegturizmus volt jellemz a Balatonra, amely kedvez hatást gyakorolt a személyhajózásra is. Késbb a 90-es években a nyugat-európai országokból érkez turisták jelentették a személyhajózás bázisát, mivel számuk az utóbbi években visszaesett, emellett a belföldi fizetképes kereslet még nem elég ers ahhoz, hogy pótolja az így keletkezett hiányt, emiatt a személyhajók forgalma jelentsen mérsékldik. A menetrendi forgalomban elszállított utasok száma az utóbbi két évben a vártnál nagyobb mértékben maradt el a várakozásoktól, ami a balatoni turizmus válságával magyarázható. A személyhajózás területén a menetrendi hajózás 100%-ban uralja a piacot, míg a séta- és rendezvényhajózás esetében %-os a piaci részesedés. A személyhajózás utasforgalmának megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a menetrendi hajózás részaránya meghatározó, de megfigyelhet egy arányeltolódás a sétaés programhajózás javára. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,8 14,8 16,1 15,9 14,6 16,1 86,2 85,2 83,9 84,1 85,4 83, Séta és programhajó Menetrendi 2. számú ábra: A személyhajózási tevékenység utasforgalmának megoszlása 2.2. Kompközlekedés A kompközlekedés a Balatoni Hajózási Rt. egyik legjobban m"köd üzletága. 8

10 A Balatonon ma egyetlen révátkelhely m"ködik Szántódrév és Tihanyrév között. Ez a rév a Balaton természetes sz"kületénél keletkezett, ahol a két part távolsága 1,6 kilométer. Motoros kompok 1927 óta közlekednek a Balatonon. Jelenleg 4 komp teljesít szolgálatot a révátkelhelyek között. A komphajózás vendégkörének jelents részét a balatoni üdülhelyekre járm"vel érkezk teszik ki, ezen belül is meghatározó a külföldiek aránya. A révközlekedés esetében a pontosság, a megbízhatóság és a gyorsaság a legfontosabb szempontok, ezeknek a Társaság igyekszik maradéktalanul eleget tenni. A kompközlekedés hatékony üzemeltetése az egyébként rövid balatoni szezon meghosszabbításának eszköze. Az utóbbi években a kompok forgalmában is visszaesés tapasztalható, de ennek ellenére az üzletág megrizte kiegyensúlyozó szerepét Vitorláskiköt#i szolgáltatás A tevékenységek életgörbéjét vizsgálva megállapítható, hogy a vitorláskiköti szolgáltatás a fellendülés szakaszában található, így ezt a tevékenységet mindenképpen fejleszteni szükséges. A vitorlásturizmus fejlesztése a rövid balatoni szezon meghosszabbítását és a fizetképes vendégkör megjelenését is jelentheti. Vitorláskiköti szolgáltatás nyújtásával a 1980-as évek óta foglalkozik a Társaság, a szolgáltatás iránti igény folyamatosan növekszik. Az elmúlt években megersödött fels-közép osztály körében egyre kedveltebb sport a vitorlázás, jelentsen ntt a hajóépítk és kereskedk forgalma valamint a magánimportba behozott vitorlások száma. Ezen változások indokolják a kikötk folyamatos fejlesztését. A szolgáltatásokat folyamatosan meg kell újítani úgy technikailag mint humán értelemben. 9

11 A kiköti férhelyek számának növekedését a 3. számú ábra szemlélteti számú ábra: Vitoláskiköti férhelyek alakulása 10

12 3. Az alaptevékenységek hatékonyságának alakulása, ennek elemzése 3.1. A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata A személyhajózás hatékonyságának vizsgálata az 5.1. fejezetben kerül bemutatásra A kompközlekedés hatékonyságának vizsgálata A Balatonon ma egyetlen révátkelhely m"ködik Szántódrév és Tihanyrév között. Ez a rév a Balaton természetes sz"kületénél keletkezett, ahol a két part távolsága 1,6 km. Régebben még két révátkel m"ködött: Balatonboglár és Révfülöp, illetve Balatonöszöd és Balatonakali között. Az elbbi helyen 5,5 km szélesség" a tó, az utóbbi helyen 7 km a távolság. A két part közötti forgalom négy komp segítségével bonyolódik le. A kompok adatait az 1. táblázat tartalmazza. Név Befogadóképesség Építés éve Átépítve Szem. gk. F Kisfaludy Sándor Kossuth Lajos Széchenyi István Baross Gábor Összesen számú táblázat: A kompok adatai Vizsgáljuk meg hogyan alakult a kompforgalom! A kompok által elszállított utasok és személygépkocsik számát az 1. mellékletben található ábra szemlélteti. Látható, hogy az utóbbi tizenöt évben a kompforgalom jelentsen visszaesett, ennek oka hasonlóan a személyhajózási teljesítmények visszaesésének vizsgálata során 11

13 megállapítottakhoz a szociális üdülk megsz"nésében, a német vendégek számának jelents csökkenésében, illetve a balatoni turizmus visszaesésében keresend. A személyhajózási teljesítményekhez hasonlóan a révközlekedésben is kimutatható a szezonalitás. A fidényi csúcsra (július-augusztus) tevdik a szállítási teljesítmények nagy része (több mint 60%), míg a kora tavaszi és a kés szi forgalom elenyész. Télen a fagyveszély, illetve a gazdaságtalanság miatt a kompok nem közlekednek. Érdemes megvizsgálni a fidényi csúcsidszak forgalmának alakulását. A 4. számú és az 5.számú ábra az utas és járm"forgalom havonkénti alakulását szemlélteti. ezer utas I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Hó számú ábra: A kompok utasforgalmának havonkénti alakulása ezer járm( I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Hó számú ábra: A kompok gépjárm"forgalmának havonkénti alakulása 12

14 Jól látható, hogy a teljesítmények július végén, augusztus elején, közepén a legnagyobbak. Az idegenforgalmi szezonalitásból adódóan még a fidényen belül is jelentsen eltér a szállítási igény. Érdemes részletesebben megvizsgálni a forgalmat a gépjárm"vek fajtánkénti összetétele szerint, ezt a 6. számú ábra szemlélteti. A kompokon szállított járm)vek fajtánkénti összetétele ( év átlagában) 5% 2% 93% Személygépkocsi Tehergépkocsi,autóbusz Motorkerékpár 6. számú ábra: A kompokon elszállított gépjárm"vek fajtánkénti összetétele Mint az ábrán látható kiemelkeden magas a személygépkocsik aránya. Vizsgáljuk meg a kompfordulók számának alakulását! Az elszállított gépjárm"vek száma jelentsen visszaesett az elmúlt években, a kompfordulók száma viszont alig csökkent. Vegyük például az 1993-as és a 2001-es évet közel azonos volt a kompfordulók száma mindkét évben (1993-ban forduló, 2001-ben forduló), az elszállított gépjárm"vek száma azonban több mint rel csökkent. Vizsgáljuk meg az egy kompfordulóra jutó utasok illetve gépjárm"vek számának alakulását, amit a 7.számú ábra szemléltet. 13

15 Az 1 kompfordulóra jutó utasok illetve gépjárm)vek számának alakulása tól 1998-ig 3 év átlagában 1999-tl 2001-ig 3 év átlagában 2002 I-IX. hónapban utas gépjárm) 7. számú ábra: Egy kompfordulóra jutó utasok illetve gépjárm"vek számának alakulása Az ábrán jól látható a hatékonyság visszaesése a vizsgált idszakban I-IX. hónapban átlagosan 30 gépjárm" jut egy kompfordulóra, ez a szám a 1980-as évek végén illetve a 1990-es évek elején meghaladta az 50-et. Megállapítható, hogy a jelenlegi gépjárm" illetve utasforgalmat a kompfordulók csökkentésével hatékonyabban lehetne lebonyolítani. Vizsgáljuk meg, hogy fidényben hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a kompközlekedést! Végezzünk el egy egyszer" számítást! Az elmúlt években átlagosan személygépkocsit szállítottak el a kompok. Tudjuk, hogy a személygépkocsik a teljes gépjárm"állománynak mintegy 90%-át teszik ki. Tehát 100%= (Az autóbuszok és a motorkerékpárok terjedelmünk miatt kiegyenlítik egymást, 1-1 személygépkocsinak vehetk) A forgalom kb. 60%-a július-augusztusra esik (60 napra). Ez napi 1% azaz 3556 db. A napi forgalom 80%-a reggel 8,00 és este 20,00 óra között bonyolódik le (12 óra alatt). 14

16 A kompok átlagos befogadóképessége 35 gépjárm"/komp. Átlagos esetben egy komp 15 perc alatt bonyolít le egy utat, ez egy óra alatt 4 út, azaz 2 forduló. 4 komp*12 óra*4 út*35 gépjárm"* 100%-os kihasználtság=6720 gépjárm" Ez az óránként optimális esetben elszállítható gépjárm"vek száma, amely közel kétszerese a jelenleg szükséges kapacitásnak (ami 3556 db gépjárm"/óra ). A jelenlegi forgalom lebonyolítása 4 komppal ez alapján 53%-os kihasználtságot feltételez. Nézzük meg mi a helyzet akkor, ha csak 3 komp teljesítene szolgálatot! 3 komp*12 óra* 4 út*35 gépjárm"*kihasználtság=3556 gépjárm"/óra Ebbl könnyen kiszámíthatjuk azt a minimális kihasználtságot, amely mellett teljesíthet lenne 3 komp forgalomba állításával a szállítási igény. kihasználtság=70,55% Tehát a jelenlegi gépjárm"forgalmat 3 komp is el tudná látni, még akkor is ha csak 70%-os kihasználtsággal üzemelnek. Így mindenképpen érdemes megfontolni az egyik komp más célokra történ hasznosítását. A komp egy nagyobb átalakítás elvégzése után alkalmas lenne a menetrendi személyhajózásban nagy forgalmú átkel járatok bonyolítására. Emellett az átalakított komp lehetséget biztosítana a rendezvényhajózás keretében olyan nagyságrend" rendezvények megvalósítására, amelyekre eddig nem nyílt lehetség A vitorláskiköt#i tevékenység hatékonyságának vizsgálata A vitorlásturizmus fejlesztése magában rejti a jelenleg igen rövid balatoni szezon meghosszabbításának és a fizetképes vendégkör megjelenésének lehetségét. 15

17 Ezen kívül a rendezett kikötk megteremtésének jelents környezet- és vízminség védelmi szerepe is van. A balatoni víziturizmus fejlesztését a Széchenyi terv és a régiós fejlesztési tervek egyértelm"en segítik. A vitorlás-kiköthelyek számának növelését alátámasztja, hogy az elmúlt években megersödött fels-közép osztály körében egyre kedveltebb sport a vitorlázás, valamint az elmúlt években épített kiköthelyek értékesítési tapasztalatai. A hajóépítk és kereskedk 30-50%-os forgalomnövekedést regisztráltak az utóbbi egy-két évben. Jelentsen ntt a magánimportban behozott használt, de jó minség" külföldi hajók száma. Ezeket a tendenciákat alapul véve a társaság több kiköti beruházást hajtott végre az elmúlt években, illetve tervez végrehajtani a jövben. Kiköti beruházások: Fonyód Balatonföldvár Szigliget Balatonlelle Balatonszemes Balatonboglár vagy Alsóörs Siófok (építés megkezdése) év év év év év év év A Gazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács a Társaság fejlesztési programját anyagi forrásokkal is támogatja. A fonyódi, a balatonföldvári, az alsóörsi és a balatonboglári kikötk fejlesztése várhatóan 6 éven belül megtérül, Balatonlellén 7, Balatonszemesen 8, Szigligeten 10, Keszthelyen 20 éves megtérülés várható. A beruházások esetén mindenképpen jelents az ingatlanok értéknövekedése is. Amíg a lehetség adott meglév kikötk bvítésével és felújításával gazdaságosabban lehet fejleszteni, mint új kikötk építésével. Vizsgáljuk meg hogyan alakult a kiköthelyek kihasználtsága! 16

18 A vitorláskikötk túrahelyeken felüli kihasználtsága 1999-ben 93,2%, 2000-ben 93,6%, 2001-ben 86,7% volt. A magas kihasználtság a kereslet-kínálat összhangjára utal ben a kikötk kihasználtsága az alábbiak szerint alakult (a túrahelyek és kitiltott helyek nélkül): Kiköt Kihasználtság Siófok 100,0% Balatonföldvár 98,7% Balatonszemes 98,1% Balatonlelle 94,9% Balatonboglár 99,4% Fonyód 85,7% Szigliget 42,5% Badacsony 90,4% Balatonfüred 98,3% Összesen 89,7% A kiköthelyek kihasználtságának értékelésénél több befolyásoló tényezre is tekintettel kell lenni. Egyrészt a vitorlázás jelenleg Budapest központúnak tekinthet, ezért közlekedési és egyéb földrajzi szempontok miatt a déli parton fekv vitorláskikötk elnyösebb helyzetben vannak. Ezzel szemben a rosszabb földrajzi fekvés, illetve nehezebb megközelítés miatt az északi parti kikötk helyzete kedveztlenebb. Másrészt, a nagyobb vitorlásversenyek a Balaton keleti medencéjében (Siófok, Balatonfüred) kerülnek megrendezésre, ezért a vitorlás tulajdonosok ha tehetik inkább a keleti medencében bérelnek kiköthelyet. A kiköthelyek kihasználtsága összességében rendkívül jónak mondható, kivételt csak a szigligeti kiköt jelent. Szigligeten a már említett okok miatt nehezebb a kiköthelyek értékesítése, itt mindenképpen az intenzívebb marketingmunkára kell helyezni a hangsúlyt. A tároló helyek kihasználtsága Siófokon és Balatonföldváron 100%-os (a fedett tároló nélkül), Balatonlellén 70%-os, Balatonbogláron és Badacsonyban közel 80%. Balatonszemesen, Fonyódon, Szigligeten és Balatonfüreden nem lenne gazdaságos a tárolás, ezért ezekbl a kikötkbl a vitorlások a közeli kikötkben kerülnek elhelyezésre. 17

19 4. Az alaptevékenységek jövedelmez#ségének vizsgálata 4.1. A személyhajózás jövedelmez#ségének vizsgálata A személyhajózás jövedelmezségének vizsgálata az 5.2. fejezetben kerül bemutatásra A kompközlekedés jövedelmez#ségének vizsgálata A komptevékenység a társaság gazdálkodásában kiegyensúlyozó szerepet tölt be. A ftevékenységek közül a révközlekedés biztosítja a legnagyobb eredményt. A tevékenység árbevételei az elmúlt évek során folyamatosan növekedtek. Ez jól látható az 8. számú ábrán is, amely a révközlekedés árbevételeinek alakulását szemlélteti két három éves periódusban ( illetve ) és 2002 I-IX. hónapban. Révközlekedés árbevételeinek alakulása eft Révközlekedés árbevételei 1996-tól 1998-ig 3 év átlagában Révközlekedés árbevételei 1999-tl 2001-ig 3 év átlagában Révközlekedés árbevételei 2002 I- IX számú ábra: A révközlekedés árbevételeinek alakulása 18

20 Érdemes megvizsgálni az árbevételek alakulását egy vetítési alap segítségével is. A révközlekedés esetében jó vetítési alapot jelent a megtett kompfordulók száma. A 9.számú ábra az egy kompfordulóra jutó árbevételek alakulását mutatja az elmúlt 5 év tekintetében. 1 fordulóra jutó árbevételek alakulása Ft számú ábra: Az egy kompfordulóra jutó árbevételek alakulása A árbevételek növekedése egyértelm"en a tarifaemelések következménye, mivel mint az a komptevékenység hatékonyságának vizsgálata során bemutatásra került a forgalom évek óta csökken tendenciát mutat. A kompközlekedés ráfordításai közül figyelmet érdemel az igazgatási általános költségek magas aránya. Hiszen a révközlekedés esetében az igazgatási általános költségek a teljes önköltség mintegy 55%-át teszik ki (ez az arány a személyhajózás esetén 5-6%). Az igazgatási általános költségek felosztásának vizsgálata akár egy másik szakdolgozat témája is lehetne a probléma összetettsége miatt. A vizsgált idszakban az árbevételek minden évben meghaladták a ráfordításokat, ebbl adódóan a tevékenység eredménye pozitív volt. A révközlekedés eredményének alakulása a 10. számú ábrán követhet nyomon. 19

21 Révközlekedés eredményének alakulása eft számú ábra: A révközlekedés eredményének alakulása Vizsgáljuk meg a kompközlekedés jövedelmezségét az eszközarányos jövedelmezségi mutatón keresztül! Az eszközarányos jövedelmezségi mutató segítségével megtudhatjuk, hogy a tevékenységben lekötött eszközök mekkora jövedelmet biztosítanak. A szükséges adatokat illetve számításokat a 2. táblázat tartalmazza, amelyben az összehasonlíthatóság érdekében a személyhajózásra és a vitorláskiköti tevékenységre vonatkozó adatok is megtalálhatók. Az alaptevékenységek jövedelmez#sége Személyhajózás Kompközlekedés Vitorláskiköt# adatok eft-ban Eredmény Fedezeti összeg Eszköz Árbevétel Eszközarányos jövedelmez#ség 100 Ft eszközre jutó eredmény 0,88-2,63 91,04 69,47 4,04 2, Ft eszközre jutó fedezeti összeg 5,53 2,78 329,72 171,57 19,86 8,52 2. számú táblázat: Az alaptevékenységek jövedelmezsége 20

22 A kompközlekedés eszközarányos jövedelmezsége az eredménytömeg növekedése ellenére csökkent bázisról tárgy évre. A csökkenés a tevékenységhez kapcsolódó eszközállomány bvülésébl adódik, hiszen 2000-rl 2001-re 127%-kal ntt a révközlekedéshez kapcsolódó eszközállomány. Az eszközállomány növekedése apportként kapott földterületek bekerülésével magyarázható. A mutató csökkenése ellenére is a kompközlekedés biztosítja a legnagyobb eszközarányos jövedelmezséget a ftevékenységek közül A vitorláskiköt#i tevékenység jövedelmez#ségének alakulása Vizsgáljuk meg hogyan alakultak a vitorláskiköti üzletág bevételei az elmúlt években. Ezt szemlélteti 11. számú ábra. eft számú ábra: A vitorláskiköti díjbevételek alakulása Látható, hogy az üzletág bevételei többszörösére emelkedtek az elmúlt tíz év alatt ben a vitorláskiköti díjbevételek 52%-kal haladták meg a évit. A vitorláskiköti tevékenységek árbevételének tartalma: - éves kiköthasználati díjak - napi kiköthasználati díjak - tárolási tevékenység - daruzási tevékenység A vitorláskikötkben a használati díjak megállapítása kétféle módszerrel történik. Az egyik módszer a hajómérethez igazodó (úgynevezett LxB alapú) díjszabás, amely során a bérleti díj a hajóhossz és a hajószélesség alapján kerül megállapításra. Ez esetben a szolgáltatások díjai az alapdíj százalékában vannak meghatározva. 21

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben

Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben Befektetések, fejlesztések megtérülési lehetıségei a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben A Balatoni Hajózási Zrt. vitorláskikötı beruházásai Siófok, 2007. november 27. A Balaton egyetlen vitorláskikötı lánca

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Balatoni Hajózási Zrt. Beszámoló a 2015. évi turisztikai tapasztalatokról Keszthely

Balatoni Hajózási Zrt. Beszámoló a 2015. évi turisztikai tapasztalatokról Keszthely Balatoni Hajózási Zrt. Beszámoló a 2015. évi turisztikai tapasztalatokról Keszthely 8.sz. melléklet Balaton régió idegenforgalma 2015. évben A Balaton régió hazánk egyik legjelentősebb belföldi fogadóterülete,

Részletesebben

Közösségi közlekedés

Közösségi közlekedés Közösségi közlekedés Magas költségek alacsony hatásfok Fókusz A közösségi közlekedés hatékony szervezése kulcsfontosságú eleme az életminőség alakulásának. Magyarország előnye, hogy európai viszonylatban

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most

Integrált Ütemes Menetrend. A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jövő vasútja most Integrált Ütemes Menetrend A jó befektetés 7%-3%-2% utasszám-növekedést feltételezve (1.-2.-3. év): 3 év alatt megtérülő beruházás; nemzetgazdaságossági eredményt

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az SCD Holding Zrt. tervezett balatoni fejlesztései, és összhangja az érték!rzés kritériumával

Az SCD Holding Zrt. tervezett balatoni fejlesztései, és összhangja az érték!rzés kritériumával Az SCD Holding Zrt. tervezett balatoni fejlesztései, és összhangja az érték!rzés kritériumával Dános Pál MSc.Re.MRICS SCD Ingatlan Central Europe Zrt. vezérigazgató-helyettes 1 Balatonalmádi Balatonfüred

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program KÖZLEKEDÉS /2. kötet/ Megbízó: DDRFÜ Kht. Készítette: Fmterv Rt. KTI Kht. 2006. július 24. 1 Tartalomjegyzék I. Vezeti összefoglaló...

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 16. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A HAJDÚ VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA - TERVEZET - 2013. január Érvényes: 2013. március 1-jétıl Jóváhagyta:

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

RENDEZVÉNYAJÁNLATOK VÁRJUK A BALATONNÁL, VÁRJUK A FEDÉLZETEN! BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.

RENDEZVÉNYAJÁNLATOK VÁRJUK A BALATONNÁL, VÁRJUK A FEDÉLZETEN! BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. 2015 RENDEZVÉNYAJÁNLATOK VÁRJUK A BALATONNÁL, VÁRJUK A FEDÉLZETEN! BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. Különleges helyszín különleges rendezvényre! Egyedülálló élmény, gyönyörű környezet a balatoni táj, mely feledhetetlen

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Marketing Intézet. Utazásszervezés- és értékesítés. A nemzetközi kiutaztatás.

Miskolci Egyetem. Marketing Intézet. Utazásszervezés- és értékesítés. A nemzetközi kiutaztatás. Miskolci Egyetem Marketing Intézet Utazásszervezés- és értékesítés. A nemzetközi kiutaztatás. Paráda Szilvia 2014 1 Tartalomjegyzék 1.Tartalomjegyzék 2. 2.Bevezetés 5. 3. Történeti visszatekintés 7. 3.1.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével

Részletesebben

FŐBB MEGVALÓSÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK A 2006-2011 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

FŐBB MEGVALÓSÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK A 2006-2011 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN FŐBB MEGVALÓSÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK A 2006-2011 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 2006 5 évre szóló bérleti szerződéssel két jegyautomatát szereztünk be amelyek a a Szabó Kati Sportcsarnok és a Lábasház megállóhelyeknél

Részletesebben

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA VITORLÁSKIKÖTŐK A BALATON KÖRÜL 2016 BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. Ha Balaton, akkor Hajózás! BAHART KIKÖTŐ LÁNCA, ILLETVE TÚRAHELYEI BAHART vitorláskikötők Balatonalmádi

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A Siófok katamarán ünnepélyes átadásával 2016. március 26-án kezdetét vette a 170. hajózási szezon a Balatonon!

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A Siófok katamarán ünnepélyes átadásával 2016. március 26-án kezdetét vette a 170. hajózási szezon a Balatonon! SAJTÓKÖZLEMÉNY A Siófok katamarán ünnepélyes átadásával 2016. március 26-án kezdetét vette a 170. hajózási szezon a Balatonon! Húsvét előtti nagyszombaton Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés Kajtár Ilona Vendéglátó ipari létesítmény ingatlan-értékélési Szóbeli prezentáció Záróvizsga

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Egy befektetési lehetőség, amelyben befektetése egy év alatt nem csak megtérül, hanem évről évre megsokszorozódik! A Holiday Magyar Country Club

Részletesebben

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan 4. ZH - számolós feladatok Tartalomjegyzék 1. Készletgazdálkodás 2 1.1. Egy keresked az új................................... 2 1.2. Egy üzem egyik terméke................................

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3)

Idegenforgalmi / vendéglátó és szálloda gyakorlati (külön) feladat (KF3) Az értékelõ tanár tölti ki! Kodolányi János Fõiskola Turizmus Tanszék Érdemjegy: Beküldõ neve: Dancsó Péter Szak: Idegenforgalom- és szálloda szak, levelezõ tagozat Évfolyam: IV. Helyszín: Budapest NEPTUN

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (06-1) 476-1100 Fax: (06-1) 215-0148 http://www.oki.antsz.hu/ A PARLAGFŰ (Ambrosia artemisiifolia)

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Tömör István polgármester által képviselt Balatonkenese Város Önkormányzata ( 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. ), mint érintett önkormányzat

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszófő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése

2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése 2013. évi balatoni halfogások bemutatása és kiértékelése Szarvas, 2014.05.29 Turcsányi Béla, Nagy Gábor Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Szakmai koncepció A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Integrált közösségi közlekedési rendszer létrehozása a Szabadka-Szeged régióban

Integrált közösségi közlekedési rendszer létrehozása a Szabadka-Szeged régióban Integrált közösségi közlekedési rendszer létrehozása a Szabadka-Szeged régióban Közösségi közlekedés Szeged térségben Szeged, 2012. február 24. Káity Károly Tisza Volán Zrt. - forgalomfejlesztési és koordinációs

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás

Részletesebben