Szolgáltatási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási szerződés"

Átírás

1 Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről Tömör István polgármester által képviselt Balatonkenese Város Önkormányzata ( 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. ), mint érintett önkormányzat ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről dr. Horváth Gyula vezérigazgató által képviselt Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.), mint szolgáltató ( a továbbiakban: Szolgáltató) között, alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 1. A szerződés tárgya, célja 1.1. A helyközi menetrend szerinti személyhajóval történő személyszállítás szolgáltatási feladat, amelynek hatékony ellátására Felek szerződést kötnek A Szolgáltató hajózási idényben tavaszi/őszi, elő/utóidényi és főidényi szakaszolással teljesíti szolgáltatási feladatait. Az Önkormányzat jelen szolgáltatási szerződés megkötésével továbbra is fent nevezett Szolgáltató közreműködésével kívánja biztosítani a település bekapcsolását a balatoni vízi turizmus keretein belül menetrendi hajózási hálózatba. A szerződés 1. számú melléklete a tárgyévi menetrend A jelen szerződés célja, hogy a részletezett szolgáltatási feladat ellátása érdekében rögzítse az Önkormányzat és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, a szerződés keretei között. A menetrendszerű személyhajó-közlekedés hatályos díjait a 2. számú melléklet tartalmazza A szolgáltatás általános feltételeit a Személyhajózási- és komp Díjszabás, valamint a Személyszállítási Üzletszabályzata tartalmazza. 2. Szolgáltatási feladatok 2.1. Az Önkormányzat megbízza a Szolgáltatót, hogy évente a hajózási időszakonként meghatározott elő- és utóidényben, valamint a főidényben, az évenként kiadott hajózási menetrendben részletezett módon menetrendi személyhajó-járatokat üzemeltessen Balatonkenese Balatonaliga, Balatonkenese Tihany, illetve Balatonkenese Tihany Balatonföldvár útvonalakon és elvégezze a menetrend szerinti személyhajó-közlekedéssel összefüggő egyéb feladatokat Az Önkormányzat közreműködik abban, hogy a szolgáltató megismerje a település megváltozott szállítási igényeit A Szolgáltató vállalja az időszakosan jelentkező rendkívüli utazási igényekhez való alkalmazkodást ( ünnepek körüli, települési rendezvények, így különösen a Süllő fesztivál, stb.) azzal a kikötéssel, hogy a változásnak a gazdaságosság javulását, de legalább a szinten tartást kell eredményeznie A Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató hajóállomási pénztárt üzemeltet a településen, ahol értékesíti a menetjegyeket, információval látja el az érdeklődőket,

2 tájékoztatást ad az utazóközönségnek a menetrendről, utazási feltételekről, tarifáról, az utazási igényeket, szokásokat folyamatosan figyelemmel kíséri, átfogóan elemzi és az Önkormányzat részére évente tájékoztatást nyújt. A tájékoztatási kötelezettség teljesül a Szolgáltató éves rendes közgyűlésén a beszámoló elfogadásával. 3. Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek 3.1. A Szolgáltató köteles a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges vízi személyszállítási engedélyt megszerezni, azt folyamatosan fenntartani, továbbá biztosítani, hogy a szakmai irányítást ellátó személyek (állomásfőnökség, hajózási üzemeltetési vezető) mind erkölcsi, mind szakmai szempontból kifogástalan előéletűek legyenek, a szakmai irányítást ellátó személyek rendelkezzenek a tevékenység ellátásához szükséges átfogó ismeretekkel, szakmai alkalmassággal, a hajózási időszakokban a folyamatos hajózáshoz nélkülözhetetlen hajópark álljon rendelkezésre hajózásra alkalmas és üzemképes állapotban, a tevékenység elvégzéséhez szükséges pénzeszközök álljanak rendelkezésre A Szolgáltató tulajdonosi közössége az éves üzleti terv elfogadásával jelen szerződést megerősíti, illetve határozatában foglaltaknak megfelelően módosítja A Felek kötelesek gondoskodni a hajóforgalom zavartalan lebonyolításához szükséges ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök, így különösen a kikötők, hajóállomások, az utas-tájékoztatási eszközök meglétéről, karbantartásáról, kezeléséről, a következők szerint: a Szolgáltató kötelezettségei: o a szolgáltatás ellátásához szükséges hajópark üzemeltetése, karbantartása, o a kikötő és hajóállomás kezelése, karbantartása, o utas-tájékoztatási eszközök kihelyezése és folyamatos karbantartása, az Önkormányzat feladatai: o a település közigazgatási területén a hajózási információk megjelentetése, o a kikötő kotrási anyagának lehetőség szerinti elhelyezésében való közreműködés. 4. Személyszállítási feltételek, díj- és jegyrendszer, díjak megállapítása 4.1. A menetrendi személyszállítást végző hajókon az utazás feltételeit a Személyhajózási- és komp Díjszabás, valamint az Üzletszabályzat szabályozzák A Szolgáltató által alkalmazott utazási kedvezményeket az évente kiadott menetrend tartalmazza, ennek keretében határozható meg az Önkormányzat helyi lakosainak nyújtható utazási kedvezmény.

3 4.3. A Szolgáltató a menetrend szerinti személyszállítást igénybevevők részére utasbaleset, illetve poggyászkár elleni biztosítást nyújt, a Biztosítóval kötött feltételek szerint A Szolgáltató az éves üzleti terv keretében határozza meg viteldíjait és árait. 5. Szolgáltatói jogosultságok és kötelezettségek 5.1. A Szolgáltató jogosult: a gazdaságosság követelményének szem előtt tartásával a menetrend szükség szerinti módosítására, viteldíjainak és árainak változtatására, a menetjegyek, bérletek, egyéb utazási utalványok értékesítésére saját szervezetén belül, illetve megbízottai közreműködésével, az Önkormányzat rendelkezésének megtartásával utazásszervező és marketing munkát kifejteni a településen A Szolgáltató köteles: a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésére, ezen belül kiemelten a menetrendben meghirdetett hajójáratok közlekedtetésére, az utazási igények folyamatos figyelemmel kísérésére, indokolt esetben a menetrend-módosítására, jogszabályban előírt utazási kedvezmény nyújtására, a menetrend és az utazási feltételek közzétételére, a menetrendi hajókon utazni szándékozókkal - amennyiben a meghirdetett feltételek teljesülnek - a személyszállítási szerződés megkötésére, a hajójárat utasaival az utazási feltételek és a Díjszabásban meghatározottak betartatására, ennek ellenőrzésére, a menetrendi hajójáraton és a közforgalmú kikötőben a rend megtartására, megtartatására, illetve a szabályszegőkkel szemben eljárás kezdeményezésére. 6. Önkormányzati jogosultságok és kötelezettségek 6.1. Az Önkormányzat jogosult: a Szolgáltató által végzett menetrendi hajózási szolgáltatás folyamatos figyelemmel kísérésére, a szerződésben meghatározott adatszolgáltatás igénylésére, a menetrend, egyéb hajózási szolgáltatás módosításának kezdeményezésére, 6.2. Az Önkormányzat köteles: önkormányzati ciklusonként a hajózási szolgáltatás teljesítésének értékelésére, a menetrendről, hajózási szolgáltatásról a lakosságot tájékoztatni, a Szolgáltatónak o a menetrend módosítása, megtartása érdekében anyagi támogatás nyújtására vonatkozó javaslatát megvizsgálni. 7. Szolgáltatási feladatok teljesítéséért járó ellentételezés elszámolása

4 7.1. A szolgáltatás teljesítéséért a díjak beszedésére a Szolgáltató jogosult Az Önkormányzat támogathatja a települési kikötőt érintő menetrendi személyhajózási szolgáltatást, a Szolgáltató írásban előterjesztett kérelmére Az Önkormányzat támogatja olyan pályázatok kiírását és a kiírt pályázaton a Szolgáltató részvételét, amely a hajópark, a kikötői infrastruktúra színvonalának emelését, a kapacitás bővítését, racionalizálását, hatékonyabb működését célozza A megítélt támogatás konkrét mértékét és formáját a Felek külön megállapodásban rögzítik A menetrendi útvonal, a helyi kikötő menetrendben meghirdetett használhatóságát érinti eseményekkel, körülményekkel kapcsolatban a felek kölcsönösen és haladéktalanul tájékoztatják egymást. A tájékoztatási kötelezettség különösen fennáll abban az esetben, ha a kikötőhöz vezető közúti, vízi úti jellemzők építkezés, karbantartás, elemi csapás, vagy ezekkel összefüggő helyreállítási munkák, veszélyhelyzet, ennek megelőzése miatti tevékenység következtében megváltoznak 8. Adatszolgáltatás 8.1. A Szolgáltató minden év május 31. napjáig a gazdálkodási adatok feldolgozásával egy időben, az éves mérlegbeszámolóban tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére a menetrendi személyhajózási szolgáltatás utasforgalmi és bevételi adatairól, a beszámoló kitér a tevékenység eredményességére is A Szolgáltató az Önkormányzat igénybejelentése alapján biztosítja a rendelkezésre álló adatok megismerését 8.3. Az Önkormányzat anyagi támogatása esetén a Szolgáltató köteles biztosítani az eszközök és források, valamint a bevételek és ráfordítások olyan gyűjtését, amely lehetővé teszi a támogatás feltételeinek ellenőrzését, az eredményesség értékelését A Szolgáltató évenként köteles utas-elégedettségi felmérést végeztetni és a felmérés eredményét a soron következő üzleti tervbe beépíteni. 9. A menetrend módosítása, közzététele 9.1. A Szolgáltató évenként legalább egyszer a menetrendet a hatálybalépést legalább 15 nappal megelőzően közzéteszi A Magyar Távirati iroda útján az egyes menetrendi időszakokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató teljesíti A hajójáratok időszakos leállítását, csökkentését, a személyhajózási szolgáltatás szüneteltetését a Szolgáltató az MTI útján hirdeti meg. 10. Az Önkormányzat és a Szolgáltató együttműködése Az Önkormányzat és a Szolgáltató évente egyezteti a személyhajózási menetrendre vonatkozó elképzeléseit, javaslatait A menetrenddel kapcsolatos egyeztetés kiterjed: a fejlesztési elképzelések meghatározására, a menetrend átfogó módosítására, az infrastruktúra fejlesztésére,

5 az Önkormányzat számára kiemelten fontos események hajózási szolgáltatással történő kiszolgálásának feltételeire. 11. A szerződés módosítása A Felek közös megegyezéssel jelen szerződést bármikor módosíthatják A Szolgáltató a szerződést a tulajdonosi közösségének határozata alapján módosítja. 12. A szolgáltatás megkezdése, a szerződés hatálya, megszűnése, szerződésszegés Jelen szerződést a Felek január 1. napjától határozatlan időre kötik meg A szerződést bármelyik fél három hónapos felmondási idővel a tárgyévi menetrendi személyhajózási idényének utolsó napjára mondhatja fel A szerződés felmondása nem érinti a Szolgáltató azon jogát, hogy a jóváhagyott éves üzleti tervében meghatározottak szerint menetrendi személyhajózási tevékenységet végezzen Szerződésszegésnek minősül a Felek által vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása. Siófok, Szolgáltató Önkormányzat

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés

Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződés mely létrejött Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli: Fodor Zoltán polgármester) a továbbiakban: önkormányzat és a Weekendbus

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZ 338/2004 BORSOD VOLÁN GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI RT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra Budapest, 2004. december Tekintettel

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 2., szerda 52. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XL. törvény A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 8829 2012.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Balassagyarmat város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítása érdekében, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 24. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. (pályázati kiírás) 1 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ (pályázati kiírás) Göd város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására A pályázati kiírója:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről a Magyar Állam mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), képviseli a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére az ALFA Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról, és a Budapest X. kerület,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Érvényes: 2015. Január 1-jétől.

Érvényes: 2015. Január 1-jétől. KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. Január

Részletesebben

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása .r Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása amely létrejött egyrészről a Magyar Állam nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan

Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan Bérleti Üzemeltetési Szerződés Kiszombor Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére vonatkozóan 1. Preambulum...5 1.1. Jelen szerződés célja...5 1.2. A víziközmű-üzemeltetés jogcíme...5 2.

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2014. október MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben