Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt) Sátoraljaújhely város Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló évi XLII. törvény, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékokra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 16/1996.(VII.15.) BM-KTM együttes rendelet végrehajtására megalkotja Sátoraljaújhely Város köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenységrıl szóló rendeletét. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a köztisztasági feladatok megvalósulása érdekében kéri a lakosság tevékeny közremőködését. Ennek megfelelıen igényt tart segítı közremőködésre és felvilágosító tevékenységre a városban mőködı környezetvédı társulatok, illetve egyesületek részérıl. I. fejezet Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területére beleértve Széphalom, Rudabányácska és Károlyfalva városrészeket a jogi és magánszemélyekre, jogi személyek társulására, magánszemélyek társaságára is egyaránt kiterjed. (2) E rendeletet kell alkalmazni a települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és ártalmatlanításával, a közterületek tisztántartásával, a köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggı tevékenységre. (3) A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenırzésére és azok ártalmatlanítására, valamint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására a mindenkor hatályos jogszabályok elıírásait kell alkalmazni. (4) Alapfogalmak: a.) a rendelet alkalmazása során az ingatlan tulajdonosa alatt érteni kell az ingatlan tulajdonosán kívül az ingatlan kezelıjét, bérlıjét, használóját, helyiségek esetén bérlıjét, b.) köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztántartása, c.) települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység: a települési szilárd hulladék győjtése, kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása, d.) közterületek: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletek, továbbá a közhasználatú zöldterületek, e.) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék, f.) háztartási hulladék: a lakásban, valamint a lakás céljára használt egyéb helyiségben, a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, a kerti és gazdasági hulladék, ha a naponta keletkezı mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minısülı mennyiséget, mely 25 liter,

2 2 g.) szelektív hulladék: a győjtésre kijelölt városrészekben külön tárolóedényekben győjtött papír, üveg, mőanyag, fém stb., h.) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék (bútor, háztartási berendezés, és készülék, lom), az ipari tevékenység során keletkezı, az f./ pontot meghaladó mennyiségő hulladék, építési törmelék, i.) szolgáltató: a köztisztasági- és a települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenységet ellátó szervezet. II. fejezet Köztisztasági feladatok 2.. (1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (2) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gondoskodást. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetıleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes terület tisztántartásáról. A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai tisztántartásáról a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról is a tulajdonos köteles gondoskodni. (4) Az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek elıtti járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosságmentesítése nyitvatartási idejük alatt az üzletet üzemeltetı kötelessége. (5) Ingatlanhatárhoz közvetlenül nem csatlakozó járdák tisztántartásáról a Városellátó Szervezet gondoskodik. (6) Téli idıszakban a havas útfelület tisztítására, csúszásmentesítésére ipari só 1:4 arányú keveréke (homok, salak, főrészpor) használandó, járdák csúszásmentesítésére ipari, vagy konyhasó használata tilos. (7) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. 3.. A közforgalmú közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében: a.) a belterületen lévı váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek, tisztántartásáról a szolgáltató, b.) a külterületen lévı autóbusz-megállóhelyek tisztántartásáról a közút kezelıje köteles gondoskodni. 4.. (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított hulladékgyőjtıkben szabad elhelyezni. (2) A közterületi hulladékgyőjtık kihelyezése és rendszeres ürítése a Városellátó Szervezet feladata.

3 3 5.. A város területén lévı ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megmővelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadon élı növényzettıl megtisztítani. 6.. (1) A kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetıi környezetük rendezését kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. (2) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetıi a kirakatot kötelesek tisztán tartani, melynek során a környezet védelmérıl és tisztántartásáról is kötelesen gondoskodni. 7.. A 4/2002.(II.01.) sz. rendelet hatályon kívül helyezte. 8.. (1) A város közterületén szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet vagy törmeléket lerakni tilos. (2) Aki bármilyen anyag szállítása, vagy lerakása által a közterületet szennyezi, köteles a szennyezıdést saját költségén megszüntetni. (3) Gépjármő üzemeltetése, karbantartása, vagy mosása során a beszennyezett közterület szennyezıdését az elıidézınek a legrövidebb idın belül kötelessége megszüntetni. (4) Állatokat közterületen szennyezı módon etetni tilos. III. fejezet A települési szilárd hulladék (szemét) győjtése 9.. (1) A települési szilárd hulladék győjtését, mint közszolgáltatást január 1-tıl a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft., telephelye: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. sz. (a továbbiakban: szolgáltató) végzi. (2) A város belterületén az ingatlan tulajdonosa köteles az intézményes szemétszállítást igénybe venni, annak végrehajtásában a jelen rendeletben meghatározott mértékben közremőködni és az önkormányzat képviselı-testülete által meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére megfizetni. Köteles továbbá a háztartási hulladék összegyőjtésérıl és az ehhez szükséges szabványos győjtıedények tisztántartásáról gondoskodni. (3) A rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt külterületi területeken keletkezett szemét elszállításáról és elhelyezésérıl (elföldelés, elégetés, a legközelebbi szemétszállító helyen történı elhelyezés) az ingatlan tulajdonosa a környezetvédelmi elıírások betartásával köteles gondoskodni.

4 (1) A háztartási hulladék elszállításra való elıkészítése, illetve elszállítása: - szabványosított fedeles rekesz (szelektív győjtés), - szabványosított hulladéktároló edény (kuka), - szabványosított konténer felhasználásával történik. Ezen tárolóedények beszerzésérıl, az elhasználódott edények pótlásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (2) Szelektív szemétgyőjtésre szolgáló elsı tárolóedény beszerzésérıl az önkormányzat gondoskodik. Lakásonként egy darab győjtıedény a tulajdonos számára díjtalanul jár. Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Szándékos rongálás és hiány esetén a tulajdonost a beszerzési árral azonos összegő térítési kötelezettség terheli. (3) A tárolóedényt konténer kivételével az ingatlanon belül kell tartani. A mőemléki környezetben és mőemléki jelentıségő területen a tárolóedényt úgy kell elhelyezni, hogy közterületrıl ne legyen látható Szelektív szemétgyőjtés esetén az újrahasznosítható hulladékoknak (üveg, mőanyag, papír, fém) külön győjtése kötelezı A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség esetén fertıtlenítésérıl és karbantartásáról gondoskodni (1) A háztartási hulladék elszállítását végzı jármú személyzete csak a szabványos tárolóedényekben elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. (2) Ha a szemétszállítással megbízott személy azt észleli, hogy a tárolóedényben háztartási hulladéknak nem minısülı anyagot, tárgyat helyeztek el, akkor azt nem szállítja el (1) A háztartási hulladékot térítés ellenében a szolgáltató szállítja el. A szolgáltató a város és a városrészek utcáiban heti egyszeri szemétszállítást köteles elıre meghatározott napokon végezni. (2) A szolgáltató köteles a szállítási nap változásáról legkésıbb a változást megelızı héten a tulajdonosokat értesíteni. (3) A szelektív szemétgyőjtésbe bevont területrıl a szelektíven győjtött hulladékot szolgáltató kéthetente elıre meghatározott napon köteles elszállítani. (4) Ha a meghatározott járatnapon a szemétszállítás a közszolgáltatónak felróható okból elmarad, a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint kell eljárni. A szolgáltatás elmaradása miatt a szeméttároló mellett győjtött hulladékot a szolgáltató köteles összetakarítani és elszállítani. (5) A szolgáltató a város egész területére kiterjedıen, körzetenként egy hónappal elıre meghirdetetten idıpont és hely meghatározásával évente egy alkalommal lomtalanítási akciót köteles szervezni (maximum konténerenkénti két ürítéssel).

5 5 A lomtalanítási akció során elszállított konténerek szolgáltatási díját az önkormányzat viseli (1) A szolgáltató a szemétszállítás során köteles a közterület tisztaságát megırizni, az ürítéskor keletkezett szemetet feltakarítani, és a szemétgyőjtı edény ürítésekor azok épségére ügyelni. Ha szállítás közben a szállítási útvonal beszennyezıdik, azt köteles megszüntetni, a további szennyezıdést megakadályozni. (2) Az összegyőjtött nem szelektált szilárd hulladék zárt, vagy fedett jármővel szállítva, és a szelektív szemétgyőjtés során keletkezett hulladék a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelı Központban helyezendı el. (3) A lerakóhelyre kiszállított szilárd hulladék ürítése, elhelyezése az üzemeltetési szabályzat (szerzıdés) szerint történik (1) A kötelezı közszolgáltatás díját a Képviselı-testület állapítja meg. (2) A közszolgáltatási díj: a.) a lakosság és közület esetén (tömörítıs jármővel győjtve): Ft/m 3 b.) saját fuvareszközzel szállított föld, építési és bontási hulladék, törmelék, építési anyag elhelyezése mind lakossági fogyasztó, mind pedig közület esetén: 1.960,- Ft/tonna (3) A (2) bekezdésben megállapított közszolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. (4) A közszolgáltatás éves díját igénybevevı négy egyenlı részletben, január 15., április 15., július 15., illetve október 15. napjáig köteles a szolgáltató által kibocsátott számla ellenében megfizetni. A (2) bekezdés b./ pontjában meghatározott közszolgáltatási díjat igénybevevı a számla kibocsátását követı 8 napon belül köteles szolgáltató részére megfizetni. (5) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost, illetve az igénybevevıt terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. (6) A (2) bekezdésben megállapított közszolgáltatási egységnyi díj alapját képezı számításokat az 1. számú melléklet tartalmazza (1) Szelektív szemétgyőjtésbe vont területen az önkormányzat 10 %-os díjmérséklést biztosít, amennyiben a tulajdonos a szelektív szemétgyőjtési feladatokat ellátja. (2) A 16..(2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás díjának számlázásánál fél személyenként kell figyelembe venni a hetvenedik életévét betöltött személyt, személyeket. (3) A (2) bekezdésben biztosított kedvezmény megtérítése iránt a szolgáltató két féléves részletben április 15. illetve október 15 napjáig számlát nyújt be az önkormányzathoz. (4) A 16..(4) és a 17..(3) bekezdésében szereplı számlák kiállításának alapja a Polgármesteri Hivatal által a szolgáltató rendelkezésére bocsátott március 31-ei és szeptember 30-ai fordulónapi népesség-nyilvántartási adat.

6 6 (5) A három hónapnál hosszabb ideig üresen álló ingatlanok esetében az ingatlan újbóli használatba vételéig az ingatlan tulajdonosának a szolgáltató felé történı írásos bejelentése alapján a díjfizetés szünetel. IV. fejezet Egyéb rendelkezések 18.. (1) Aki jelen rendelet 2. és aiban, aiban foglalt szabályokat megszegi, szabálysértést követ el. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt szabálysértést elkövetıvel szemben Ft-ig terjedı összegő pénzbírság szabható ki. (3) A szabálysértést meghatározó jogszabályban megállapított esetekben a helyszíni bírság kiszabására jogosultak a szabálysértés tettenért elkövetıjét 500 Ft-tól Ft-ig terjedı összegő helyszíni bírsággal sújthatják. 19. (1) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 27/2005. (XII. 22.), a 19/2006. (V. 30.) és a 30/2006. (X. 30.) rendelet hatályát veszti. (2) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét egységes szerkezetben az Újhelyi Körképben és az Önkormányzat Internetes honlapján közzé kell tenni. Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. jegyzı Laczkó Károly sk. polgármester Megjegyzés: - A rendelet jelenleg érvényben lévı bevezetı rendelkezéseit a 21/1996.(VIII.14.) rendelet iktatta be, mely szeptember 1. napjával lépett hatályba. - A 4. (2) bekezdését a 37/2006. (XII.15.) rendelet módosította - A 7. -t a 4/2002.(II.01.)rendelet helyezte hatályon kívül, mely kihirdetése napján lépett hatályba. - A rendelet 9..(1) bekezdését a 37/2006.(XII.15.) rendelet módosította, mely január 1-jén lépett hatályba, - A rendelet 10..(3) bekezdése a 24/1997. XI.11.) sz. rendelettel módosult, mely kihirdetése napján lépett hatályba. - A rendelet 14. (1) és (4) bekezdése a 37/2006. (XII.15.) rendelettel módosult, - A 15. (2) bekezdése szintén a 37/2006. (XII.15.) rendelettel módosult, - a 16.. (2) bekezdése a 27/2005.(XII.29.) rendelettel módosult, mely január 1-jén lépett hatályba, - ezen belül a c.) pont a 19/2006. (V.30.) a kihirdetése napján hatályba lépı - rendelettel módosult, - a 16.. (2)-(4) bekezdése a 37/2006.(XII.15.) rendelettel módosult, mely január 1-jén lépett hatályba. - A 17.. a 4/2002.(II.01.)rendelettel módosult. - A 18.. a 30./2001.(XI.30.) rendelettel módosult, mely kihirdetése napján lépett hatályba. - A január 1-jén hatályba lépett 37/2006. (XII.15.) rendelettel 2.sz. mellékletet fogadott el a Képviselıtestület. - A 19. hatályba lépést és kihirdetést szabályozó rendelkezései a 37/2006. (XII.15.) rendelet 7. paragrafusa szerinti szövegrészt tartalmazzák. Lezárva: január 10-én.

7 7 1. sz. melléklet közszolgáltatási egységnyi díj alapját képezı számítások Az árképzés kiindulási alapját az egy fı által termelt napi hulladékmennyiség képezi, mely a köztisztasági egyesülés statisztikai adatai, továbbá Sátoraljaújhely városban az éves győjtött szilárd hulladék mennyisége és a lakosságszám alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra: 1 fıs háztartás esetén 5 liter/nap/fı 1,82 m 3 /év 2 fıs háztartás esetén 4,4 liter/nap/fı 3,2 m 3 /év 3 fıs háztartás esetén 4,0 liter/nap/fı 4,38 m 3 /év 4 fıs háztartás esetén 3,6 liter/nap/fı 5,26 m 3 /év 5 és több fıs háztartás esetén 3,2 liter/nap/fı 5,84 m 3 /év Fentieket figyelembe véve - egységnyi közszolgáltatási díj (D): - ürítés díja (heti egy alkalom): D közszolgáltatás várható költsége + fajlagos nyereség = várható éves szilárd hulladék mennyisége egységnyi közszolgáltatási díj x háztartásra jutó éves hulladék mennyiség - éves közszolgáltatási díj (52 alkalom) ürítés díja x ürítések száma

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben