Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete"

Átírás

1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községben a közszolgáltatások után fizetendı bérleti és térítési díjakról.

2 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községben a közszolgáltatások után fizetendı bérleti és térítési díjakról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdése és az árak megállapításáról szóló évi LXXXII. törvény 7. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közszolgáltatások után fizetendı bérleti- és térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja : I. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed Mátranovák község közigazgatási határán belüli szolgáltatást igénybevevıkre. 2. A rendelet tárgya : - községi szolgálati lakások, bérlakások és más nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete, - folyékony hulladék győjtés díja, - közkutak használata, - közterületek használata, hangos híradón keresztül történı hirdetés, - fénymásolás, sokszorosítás, - bel- és külterületi, valamint zártkerti ingatlanok bérlete, - ravatalozó használata, - sírhely megvétele, - árokásó, markológép bérlete, - betonkeverı gép bérlete, - ARO gépkocsi bérlete, - étkészlet kölcsönzés. 1 Hatályon kívül helyezte a közterületek tisztántartásáról, és a települési szilárd és folyékony hulladékok győjtésérıl és elszállításáról szóló 16/1995. (11.30.) Ör. számú rendelete. 2

3 II. Az önkormányzati szolgálati- és bérlakások és más lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja, folyékony hulladékgyőjtés és közkutak használatának díja. 3. / 1 / Bér- és szolgálati lakások bérleti díja komfort fokozat szerint : - összkomfortos 120,- Ft/ m2 / hó ; - komfortos 90,- Ft / m2 / hó ; - félkomfortos 50,- Ft / m2 / hó, - komfort nélküli 30,- Ft / m2 / hó. / 2 / Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja minimum - üzlethelyiség 200,- Ft/m2 + ÁFA - garázs 150,- Ft/m2 + ÁFA 4. Az önkormányzat által végzett folyékony hulladékgyőjtés díja : 2 a) Mátranovák közigazgatási területén ,- Ft/ forduló ÁFA-val b) Mátranovák község közigazgatási területén kívül : - lakosság részre 3.000,- Ft/ forduló ÁFA-val - közületeknek 10 km-es körzeten belül 3.000,- Ft /forduló + ÁFA-val/ - közületeknek 10 km-es körzeten kívül megegyezés szerint 5. / 1 / A közkutakról. a / 2 / bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag háztartási célra (ivás, fızés, tisztálkodás) lehet vizet használni, ahol nincs az ingatlanon vízvételi lehetıség. / 2 / Indokolt esetben a Polgármesteri Hivatallal kötött külön megállapodás alapján lehet a közkútról vizet venni. Az ilyen jogcímen vízhasználók kötelesek a közkút tisztításával fenntartásával kapcsolatos költségekhez a megállapodásban meghatározottak szerint hozzájárulni. A vízvétel díja 2.000,- Ft/nap/kút + ÁFA. 2 Megállapította az évi költségvetési koncepcióról szóló 7/1998. (12.14.) Ör. számú rendelete 3

4 III. Közterület használati díj 6. / 1 / A közterület használati engedélyes - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közterület használatáért a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni. / 2 / A közterület használati díjat az engedélyes : - egy évi idıtartamra a tárgyév január hó 31. napjáig ; - idényjellegő használat esetén az egész idényre vonatkozóan az engedélyezı határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül, - havi idıtartamra a tárgyhó 5. napjáig, - napi idıtartamra elıre köteles megfizetni IV. Intézményes szemétszállítás V. Hangos híradón keresztül történı hirdetés valamint fénymásolás és sokszorosítás díja 8. / 1 / A hangos híradó útján történı hirdetés díja : - hétköznap : 200,- Ft/beolvasás - szombaton és vasárnap : 400,- Ft/beolvasás / 2 / A közösségi célú hirdetés díját a polgármester saját hatáskörben mérsékelheti vagy elengedheti. 3 Hatályon kívül helyezte a közterületek tisztántartásáról, és a települési szilárd és folyékony hulladékok győjtésérıl és elszállításáról szóló 16/1995. (11.30.) Ör. számú rendelete. 4

5 9. A fénymásolás díja : - A/4 mérető másolatnál 10,- Ft/db + ÁFA - A/3 mérető másolatnál 20,- Ft/db + ÁFA VI. Árokásó markológép, daru, betonkeverı gép ill. ARO kisteherautó bérlete 10. / 1 / Az önkormányzati árokásó markológép bérleti díja : - lakosság részére : 1.000,- Ft/óra + ÁFA - közületeknek : külön szerzıdéses megállapodás szerint /min ,- Ft/óra + ÁFA / 2 / Az önkormányzati betonkeverı gép bérleti díja : - lakosság részére : 750,- Ft/nap + ÁFA - közületeknek, vállalkozóknak külön szerzıdéses megállapodás szerint. / 3 / Az önkormányzati ARO kisteherautó fuvarozási díja : - lakosság részére : a) Mátranovák község közigazgatási területén belül 10 km-ig 500,- Ft/fuvar + ÁFA b) községen kívül 10 km felett 50,- Ft/km + ÁFA - közületeknek, vállalkozóknak : a) Mátranovák község közigazgatási területén belül 10 km-ig 1200,- Ft/fuvar + ÁFA b) községen kívül 10 km felett 120,- Ft/km + ÁFA 11. / 1 / A Mővelıdési Ház lakodalmas étkészletének kölcsönzési díja : - 10,- Ft/teríték/nap / 2 / A Mővelıdési Ház helyiségeinek bére : - klubhelyiség : 800,- Ft/óra ÁFA-val - színházterem : 2.000,- Ft/óra ÁFA-val 5

6 VII. Földterületek bérlete 12. / 1 / Haszonbérleti díj mértéke : a) külterületen : 1,- Ft/m2/év + ÁFA b) belterületen : 2,- Ft/m2/év + ÁFA / 2 / A már megkötött haszonbérleti szerzıdések esetében a szerzıdés lejárta, illetve módosítása után kell az /1/ bekezdésben meghatározott díjakat alkalmazni. / 3 / Külterületi ingatlanok maximálisan 10 évre, a belterületi ingatlanok maximálisan 5 évre adhatók bérbe. / 4 / Belterületi építési telek bérbeadásának ideje maximum 3 év. VIII. Ravatalozó és sírhely használata Hatályon kívül helyezte a 3/2003. (III.27.) rendelet április 1. napjától 6

7 IX. Záró rendelkezések 14. Aki az e rendelet iban meghatározott elıírásokat megszegi szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, valamint helyszínbírság is kiszabható. 15. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Mátranovák, április 26. dr. Laczkó Ilona sk. jegyzı Csikó István Béla sk. polgármester A rendelet kihirdetve! Mátranovák, április 27. dr. Laczkó Ilona jegyzı sk. 7

8 1. számú melléklet A közterület használati díjak mértéke - közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı, ernyıszerkezet, hirdetı berendezés, cég- és címtábla : 5,- Ft/m2/hó - árusító és egyéb fülke 70,- Ft/m2/hó - Gépjármővek várakozóhelye gépkocsinként 5.000,- Ft/év - Önálló hirdetı berendezések 10,- Ft/m2/hó - Új építkezéseknél, bontásoknál, átalakításoknál az anyagokkal állványokkal elfoglalt közterület - A vállalási határidı túl folytatott tevékenység az elızıekkel kapcsolatban 6,- Ft/m2/hó 20,- Ft/m2/hó - Idényjellegő árusítás 100,- Ft/m2/nap - Alkalmi és mozgó árusítás 200,- Ft/m2/nap - Javító és szolgáltató tevékenység által elfoglalt közterület használati díja 30,- Ft/m2/hó - Vendéglátóipari elıkert 80,- Ft/m2/nap - Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyöleg elhelyezése, árukirakodás 10,- Ft/m2/nap - Útlezárással igénybevett közterület 60,- Ft/m2/hó - Kiállítási vásár 150,- Ft/m2/nap - Alkalmi vásár 100,- Ft/m2/nap - Mutatványos tevékenység 20,- Ft/m2/nap - Közhasználatra még át nem adott terület használata 5,- Ft/m2/év - Üzemképtelen jármő tárolása 100,- Ft/m2/nap - egyéb 10,- Ft/m2/nap 8

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. 1 Pomáz Város Önkormányzatának 14/2012.(V.23.), 25/2010.(VIII.18.), 4/2009.(I.26.), 22/2008.(VI.24.) valamint 21/2004.(07.21)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2002 (06.25.) számú rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a Szentkirály Napja rendezvényen

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. augusztus 5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2006.(VI. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető 1 2,3 Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete 1 Közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben