1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.."

Átírás

1 Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel, valamint a 12/2009. (VII.13.) számú rendelettel Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az évi LXXVIII. törvény figyelembe vételével a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és az igénybevételi díjak mértékéről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki (1) Közterületet épülettel, egyéb tárggyal, vagy árusítással elfoglalni, illetőleg rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedéllyel és a használatáért a rendelet mellékletében felsorolt díjtételek befizetése után lehet. (2) A használati díjat négyzetméter mértékegységben az elfoglalt terület nagysága alapján lehet kiszámítani. A díj megállapításánál minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell számítani. 3.. (1) A közterület használati engedély az alábbi célokra adható: a., a R. 1. sz. mellékletében meghatározott célokra, b., a szükséges hatósági engedélyek birtokában az alábbiakban felsorolt áruk árusítására: napilap és hetilap, folyóirat, könyv, levelezőlap, virág, léggömb, zöldség, gyümölcs, pattogatott és főtt kukorica, sült gesztenye, sült tök, csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, vattacukor és egyéb csomagolt cukorka, jégkrém, fagylalt, óvszer, népművészeti és iparművészeti termékek, és egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (az adott ünnepeket megelőző 2 napban). 2 c., 3 1 Módosította a 21/2008.(XI.28.) számú rendelet 1. -a. 2 Módosította a 21/2008.(XI.28.) számú rendelet 2. -a. 3 Hatályon kívül helyezte 21/2008.(XI.28.) számú rendelet 3. 1.) bekezdése.

2 2 4.. (1) A közterület-használatra vonatkozó engedélyt a Polgármestertől lehet kérni. (2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a., az engedélyt kérő nevét és állandó lakó /telep/ - helyének címét, b., a közterület-használat célját és időtartamát, c., a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d., a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését. 5.. Amennyiben valaki a közterület rendeltetésszerű használatáról eltérő használatra azért kér engedélyt, mert a közterületen épülete, létesítményt szándékozik építeni, amelynek létesítéséhez építési engedély szükséges, a közterület használati engedélye csak akkor adható ki, ha az épület, illetve a létesítmény felállításához a Képviselő-testület hozzájárult, és elvi építési engedélyt kapott a kérelmező. 6.. (1) A közterület használatának engedélyezésére irányuló eljárás során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a városrendezési terveket, a városképi és műemlékvédelmi előírásokat, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, az élet, vagyon és közlekedés biztonságának szempontjait, és ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozói igazolvány) meglétét is. (2) A forgalombiztonsági szempontok érvényesítése érdekében az állami közutak mellett az engedély kiadása előtt a városi rendőrőrs és Miskolci Közúti Igazgatóság Putnoki Szakmérnökség véleményét is be kell szerezni. (3) A közterület-használattal kapcsolatban előterjesztett kérelmek tárgyában a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönteni kell. (4) A közterület-használat engedélyezésére és az engedély megvonására vonatkozó határozat egy-egy példányát meg kell küldeni 1./ a kérelmezőnek, 2./ a Borsodnádasdi Rendőrőrsnek, 3./ szükség esetén: az eljárásban közreműködő szakhatóságoknak. (5) A közterület-használat engedélynek tartalmaznia kell: a., az engedély birtokosának nevét, lakcímét, b., a területhasználat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, c., a területhasználat célját, időtartamát, d., a területhasználatért fizetendő díjat, a fizetés módját,

3 3 e., a közüzemek és az eljárásban részt vevő szakhatóságok kikötéseit, f., a tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezését, g., az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírásait. 7. (1) A közterület-használati engedély meghatározott időtartamra (év, hó, nap) vagy visszavonásig érvényes időre adható. (2) Hirdető berendezéseknél az engedély 3 évre adható meg. Az engedély meghosszabbítását az engedélyezett idő letelte előtt legalább 3 hónappal előbb kell kérni. (3) A közterület időszakonként ismétlődő használatára (zöldség, gyümölcs árusítás, stb.) engedély 1 évre adható. (4) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító ipari, kereskedelmi engedély érvényessége megszűnik. (5) A használaton kívüli, üzemképtelen, forgalomból kivont személy- és tehergépkocsi, különleges jármű és ezek vontatmányának tárolására a közterület használati engedély csak abban az esetben adható meg, ha a városképet valamint a közterület rendeltetésszerű igénybevételét nem zavarja. Az engedély időtartama 1 év, mely nem hosszabbítható (1) Visszavonható az engedély, ha az elfoglalt területre városrendezési, vagy egyéb közérdekű cél megvalósítása érdekében szükség van. Ilyen esetben engedély birtokosa részére kérelmére más helyen kell közterület-használat lehetőségét biztosítani. (2) Vissza kell vonni az engedélyt, akkor is, ha az engedély birtokosa azt nem az engedélyben megszabott módon és célra használja, a közterület-használatra vonatkozó rendelkezéseket nem teljesíti, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget. (3) Ha az engedély birtokosa a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett, az engedélyező hatóságnak bejelenteni. (4) Az engedély visszavonása vagy megszüntetése esetén, az engedély birtokosa köteles a közterületet az eredeti állapotnak megfelelően minden kártérítési igény nélkül,- visszaállítani, az esetleges felépítményt lebontani. Ellenkező esetben az engedélyező az engedély birtokosa terhére, (költségére) állítja helyre a közterület eredeti állapotát. 1 Hatályba helyezte a 21/2008.(XI.28.) számú rendelet 3. 2.) bekezdése.

4 4 (5) A közterület-használati engedély visszavonása, vagy megszüntetése miatt, az engedély birtokosa kártérítést nem követelhet, de 15 napon túli befizetett használati díjat időarányosan vissza kell fizetni részére. 9.. (1) Nem kell közterület-használat díjat fizetni: a., a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálati létesítményei elhelyezése, b., a közműveknek (elektromos, gáz, távfűtő, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeinek elhelyezése, c., a postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése, d., az országos és a helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi, légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése, e., a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, és köztárgyak (pl. játszóeszközök, padok) elhelyezése, valamint f., a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után. 10. (1) A közterület-használati díjat az engedély birtokosa köteles megfizetni. (2) Az engedély birtokosa a díjat a közterület tényleges igénybe vételétől, a közterületi létesítmény üzemeltetésétől függetlenül, az engedély hatályának teljes időtartamára köteles megfizetni. (3) Az engedély birtokosa közterület-használati díjat éves használat esetén a tárgyév január 10. napjáig, az egész hónapos, valamint a napi használatért járó díjakat pedig a közterület használatának megkezdése előtt köteles a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjának befizetni. (4) Díjfizetési késedelem esetén a hátralék után a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot kell fizetni. (5) A közterület-használati díjak beszedéséről az engedélyező határozatszámának és keltének megjelölésével a Polgármesteri Hivatal köteles nyilvántartást vezetni.

5 (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén minden kártérítési igény nélkül helyreállítani. (2) Az, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon, illetve meghaladó mértékben használja, szabálysértést követ el és magasabb szintű jogszabályi rendelkezés hiányában Ft-tól Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. A szabálysértési jogkövetkezményeken túlmenően, az engedély nélküli, vagy az eltérő használat tartalmára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell kötelezni. 1 (3) Ha a közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel kérelemre a polgármester a közterülethasználatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben felsorolt jogkövetkezmények alól. 2.. Ezen rendelet október 1-jén lép hatályba. Borsodnádasd, szeptember 23. Sárváry Tamás s.k. polgármester Farkas Pál s.k. jegyző Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (2) bekezdése alapján a rendelet kihirdetésre került. Borsodnádasd, szeptember Módosította a 21/2008.(XI.28.) számú rendelet 4. -a.

6 6 Közterület-használati díjak 1.sz.melléklet 2 Sorszám Az igénybevétel célja Díj 1. A közterületbe benyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, hirdetőberendezés (a homlokzati felület m2-ben) 50 Ft/m2/hó + Áfa 2. Árusító és egyéb fülke, büfékocsi, pavilon 416 Ft/m2/hó + Áfa 3. Személygépkocsik tárolása 760 Ft/m2/év + Áfa 4. Gépkocsi, teher- és különleges jármű és ezek vontatmányainak tárolása 5. Önálló hirdető berendezés Önálló vitrin (homlokzati felület m2-ben) -Óriásplakát (homlokzati felület m2-ben) 6. -Építési munkavégzéssel kapcsolatos állvány elhelyezés, építési anyag, -törmelék elhelyezés, egyéb építési munka 7. Alkalmi és mozgó árusítás, - javító, szolgáltató tevékenység 760 Ft/m2/év + Áfa 100 Ft/m2/hó + Áfa 200 Ft/m2/hó + Áfa 40 Ft/m2/hó + Áfa 1500 Ft/m2/hó + Áfa 100 Ft/m2/nap + Áfa 100 Ft/m2/nap + Áfa 8. Vendéglátóipari előkert 125 Ft/m2/hó + Áfa 9. Mutatványos tevékenység - cirkusz 13 Ft/m2/nap + Áfa 10. Közhasználatra még át nem adott területek ideiglenes hasznosítása (garázs, melléképületek) 40 Ft/m2/év + Áfa 2 Módosította a 21/2008.(XI.28) számú rendelet 5. -a, és a 12/2009.(VII.13) számú rendelete

7 7

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI.29.) rendelet módosítására a közterületek filmforgatási célú használatával

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben