MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I /2008. Üi.: Kalászné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: a közterület-használatáról és a közterülethasználati díjakról szóló rendelet módosítására Melléklet: rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzati Minisztérium megkeresése alapján a Dél- alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal évi munkatervén belül kiemelt feladatként ütemezte a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek átfogó vizsgálatát. Makó Város Képviselő-testületének a közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról szóló többször módosított 40/1995. (X. 26. ) Makó ör. rendeletével ( továbbiakban: R ) kapcsolatban törvényességi észrevételt tett. Jelen rendelet-módosítás tartalmazza a törvényességi észrevételben felvetett változtatásokat. Pontosításra került az a szabályozás, amikor nem adható közterület-használati engedély, tekintve, hogy a korábbi szabályozás olyan mérlegelési jogkört biztosított az engedélyező hatóság számára, amely sértette a jogbiztonság elvét. Módosul az R. 4. és 5. -a, amely a közterület- használati kérelmek tartalmi elemeit és az engedélyező hatóság feladatait szabályozza Pontosításra kerület az un. parkrongálás szabálysértési tényállása, illetve a helyszíni bírság összege, amely január 1. napjától háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet. Módosul az értelmező rendelkezések közül a közterület, a mozgó árusítás, a vendéglátás fogalma, ezeket magasabb szintű jogszabályok tartalmazzák ezért szó szerinti átvétele javasolt. Megfogalmazásra kerül a közérdek fogalma. Az R. 3. sz. melléklete, amely a közterületen árusítható termékek körét szabályozza szintén módosul, mert az üzletek működéséről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály változott és e központi jogszabály leszabályozza a közterületen árusítható termékek körét, így annak szó szerinti átvétele javasolt. Tisztelt Képviselőtestület! HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező tervezetet vitassa meg és alkossa meg a közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról szóló rendeletét. Makó, szeptember 18 Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 TERVEZET Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete... /2008. ( ) Ör. rendelete a közterület - használatáról és a közterület - használati díjakról szóló, 40/1995. (X.26.) Mökt. rendelet módosítására Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról szóló többször módosított 40/1995. (X.26.) Mökt rendeletét ( továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R 1.. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet személyi hatálya Makó város közigazgatási területén a természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által folytatott közterület-használatra terjed ki. (2) A rendelet területi hatálya Makó Város közigazgatási területének közterületére terjed ki. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a.) az ENI részére vásár és piacszervezés céljára átadott terület használatára b.) 19/1994. (V.31) KHVM rendeletében felsorolt nem közlekedési célú közúthasználatra c.) a közterületi parkoló üzemeltetéséről és parkolási díjakról szóló 10/1994. (III. 23.) Mökt. rendeletben szabályozott közterület parkolási célú igénybevételre. 2. Az R. 2. (2) bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b.) üzlet, árusításra alkalmas pavilon, egyéb létesítmény ( árusító asztal, állvány stb.) elhelyezéséhez, fennmaradásához. Az R. 2. (2) bekezdés j.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: j.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezése Az R. 2. (2) bekezdés n.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: n.) közműbekötések elkészítéséhez, közmű és egyéb vezetékek ( elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna stb.) közterület-használattal járó karbantartása, építése. 5. Az R. 2. (4) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul:

4 2 e.) ha a kérelmező a közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet előírásait a kérelem beérkezésétől számított 1 éven belül, vendéglátó-előkert működésével kapcsolatban 2 éven belül - az engedélyező hatóság nyilvántartásából megállapíthatóan megszegte. 6. Az R. 2. (4) bekezdés egy újabb o.) ponttal egészül ki: o.) ha vendéglátóüzlet működésével összefüggésben a kérelem beérkezését megelőzően az üzemeltetővel szemben 1 éven belül szabálysértési hatóság jogerősen csendháborítás vagy környezetvédelmi szabálysértés tényét állapította meg. 7. Az R. 2. (4) bekezdés egy újabb p.) ponttal egészül ki: p.) a kérelmező olyan tevékenységet kíván közterületen folytatni, melynek gyakorlását jogszabály tiltja. Az R 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie írásban aki a közterületet használni kívánja. (2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a.) a használatot kérő nevét, lakóhelyének, telephelyének címét b.) a közterület-használatért felelős nevét, lakóhelyét, telephelyének címét c.) a közterület-használat pontos célját és időtartamát d.) a közterület-használat helyét, módját ( formai, szerkezeti kialakítását, megjelenését) és területi nagyságát e.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát ( pl. társasági szerződés, cégbírósági bejegyző végzés, alapító okirat), amennyiben azt valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása nem tartalmazza f.) vendéglátó-előkert esetén a nyitvatartási időt. Az R. 5. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az engedélyező hatóság szerzi be: a.) közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetőleg szolgáltató tevékenység esetében a kereskedelmi hatóság véleményét b.) műemléki környezetben folytatni kívánt közterület- használat esetén a műemlékvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását c.) a közterület fenntartójának, kezelőjének nyilatkozatát d.) a főépítész városrendezési és városképi szempontból adott véleményét e.) amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges az ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalását f.) építésügyi hatósági engedélyhez kötött közterület-használat esetén az építési hatóságnak vonatkozó jogerős döntését

5 3 g.) A 4. (2) bekezdés a.) pontjában foglalt okiratok kivételével a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát ( pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély stb). 10. Az R 6. (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: (3) Alkalmi árusítás csak Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága által meghatározott és biztosított egységes megjelenésű sátrakból történhet. 11. Az R. 10. (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 12. Az R. 11. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közterület-használat közérdekű célból bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes részére és kérelmére másutt lehet a közterület-használat lehetőségét biztosítani. 13. Az R. 12. (1) bekezdés a.) pontja az alábbiak szerint módosul: a.) gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt, azon parkol. 14. Az R 12. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőivel szemben tettenérés esetén helyszíni bírság szabható ki, melynek összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. 15. Az R. Értelmező rendelkezései közül a közterület fogalma az alábbiakra módosul: közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. Az R. Értelmező rendelkezései közül a mozgóárusítás fogalma az alábbiakra módosul: 16.

6 4 mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak; 17. Az R. értelmező rendelkezései az alábbi közérdekű cél meghatározással egészül ki: Közérdekű cél: állami vagy önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése, városrendezés, önkormányzati beruházásban megvalósuló lakóház építésés felújítás, bányászat, honvédelem, közlekedés, posta és távközlés, villamos energia továbbítására szolgáló berendezés elhelyezése, ha a bővítés illetőleg elhelyezés másként nem biztosítható, vízgazdálkodás, régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása, műemlék- és természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható. 18. Az R 15. (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 19. Az R. Értelmező rendelkezései közül a vendéglátás fogalma az alábbiakra módosul: vendéglátás: kész vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő eladása, az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység, továbbá a munkahelyen, valamint az oktatási és nevelési intézményekben bármely formában üzletszerűen történő étkeztetés. 20. Az R értelmező rendelkezései az alábbi közhasználatú zöldterület meghatározással egészül ki: közhasználatú zöldterület: minden közterületnek minősülő közpark, pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő, lakó-illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert közkert ( játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része, közutak járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület. 21. Az R. 3. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül, helyébe jelen rendelet 1. számú mellékletét képező melléklet lép. 22. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Makó, október 1. Dr. Buzás Péter s.k. polgármester Dr. Bánfi Margit s.k. jegyző

7 5 1. számú melléklet 3. melléklet A közterületen árusítható termékek köre Napilap és hetilap, folyóirat, könyv Levelezőlap Virág Léggömb Zöldség, gyümölcs Pattogatott kukorica Főtt kukorica Sült gesztenye Csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka Fagylalt, jégkrém Ásványvíz, üdítőital, kávé OÉTI engedéllyel

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XII.1), 6/2006. (I.26.), 4/2007. (II.1.), 2/2008. (II.7.), 23/2009. (X. 01.), 31/2009. (XII. 21.), 25/2010. (XII. 10.), 12/2012. (V. 25.),

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető 1 2,3 Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete 1 Közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. augusztus 5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben