Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról."

Átírás

1 Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN FOGIALT FELHATALMAZÁS ALAPJAN A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL A KÖVETKEZŐ RENDELETET ALKOTJA:. A rendelet hatálya kiterjed: A RENDELET HATÁLYA 1. a.) Úrkút Község Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre, b.) Úrkút Község Önkormányzat tulajdonában álló földterületeknek, illetve építményeknek közhasználatra átadott részére, c.) Magánszemély, vagy jogi személy tulajdonában álló földterület közhasználatra átadott részére. 2. E rendelet személy hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik vagy amelyek állandó, illetve ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, tevékenykednek. EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. A rendelet alkalmazása szempontjából közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása ( utak, terek) a közművek elhelyezése. 4. A közterület megóvása minden természetes és jogi személy kötelessége. 5. Közterületen hirdető-berendezést, hirdetőtáblát, ilyen célra szolgáló festést vagy ábrát, világító berendezést csak engedély alapján, az abban meghatározott helyen és módon szabad elhelyezni.

2 A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ENGEDÉLY 6. (1) A közterület rendeltetéséről eltérő használatához ( továbbiakban: közterület- használat) hatósági engedély szükséges, melyet a polgármester ad ki. A közterület- használati engedélyben az építési, községrendezési előírások alapján a közterület hasznosítás, felhasználás módja előírható, vagy megtagadható. (2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a.) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat ( portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) ernyőszerkezet, hirdető-berendezés ( fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, b.) önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, c.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére d. ) alakalmi és mozgó árusításra, javító szolgáltató tevékenységre, e.) vendéglátóipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával mával göngyölegek elhelyezésére az üzlet, pavilon, egyéb árusító hely épület elé áru, illetve annak göngyölege kirakására, f.) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, g.) közhasználatra még át nem adott közterületnek ( pl.: meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, h.) tüzelőanyag lerakása 72 órát meghaladó időtartamra, i.) ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, ill. tárolóhely kialakítására j.) árusító és egyéb pavilon felhelyezésére, k.) mobil szerkezetek tartós elhelyezésére. (3) Nem adható ki közterület-használati engedély: - a temető bejáratától 200 m-re reklám céljára. (4) Közterület-használat engedélyezhető

3 a.) állandó jelleggel - határozatlan időre, b.) napra, hónapra, meghatározott időre, illetőleg meghatározott feltétel bekövetkezéséig. 7. (1) Közterület-használati engedély árusításra csak az üzletek működéséről szóló központi rendeletben meghatározottak figyelembe-vételével adható ki. (2) Mutatványosok részére közterület-használati engedély a Sportpálya gyakorló terére, vagy a Május 1 tér 2 szám alatti közterületre adható ki. (3) A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, építmények, fák és egyéb növények szabadon maradjanak ne rongálódjanak. 8. (1) A község közterületein üzemképtelen gépkocsik tárolása tilos! Üzemképtelen az a gépjármű, amely nem rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel. A Polgármester felszólítására tulajdonos (üzembentartó) köteles a járművet - a részére megadott határidőn belül - elszállítani. Ha ezt nem teljesíti, a járművet a Polgármester a tulajdonos költségére elszállíttatja. (2) Amennyiben az elszállított üzemképtelen gépjárművet a tulajdonos 15 napon belül nem veszi át a tárolási és szállítási költség egyidejű megfizetése mellett, és az értesítésre sem reagál, úgy azt a jármű tulajdonjogáról való lemondásnak kell tekinteni. Ez esetben a Polgármester a járművet értékesítheti. Az értékesítésből befolyt összeg Úrkút község Önkormányzatát illeti meg. Közutakra, járdákra vonatkozó külön szabályok 9. (1) A közútfelbontásához, annak területén, az alatt, vagy feletti építmény, vagy más létesítmény (továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a tulajdonos engedélyén túl a közút kezelőjének a jegyzőnek a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. (2) A közúton november 15-től március 15-ig építési munka téli időjárásra való tekintettel nem végezhető.

4 AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 10. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött 1 m2-t meghaladó- reklámtábla elhelyezése céljából szükséges az engedélyt az építéshatóságtól építési (létesítési) engedély iránti kérelemmel az építtetőnek kell kérnie. (3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek, kivitelező hiányában az építtetőnek kell kérnie. (4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a.) az engedélyt kérő nevét és lakó- (telep) helyének címét; b.) a közterület- használat célját és időtartamát; c.) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását; d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.: vállalkozói igazolvány, működési engedély) ismertetését; e.) adószámot; f.) bankszámlaszámot. (5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásra jogosító okiratot. AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA 11. (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a község rendezési terveket, a faluképi, a köztisztasági, az üzletek működéséről szóló központi rendelet, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek ( pl. : a vállalkozói igazolvány, működési engedély, stb ) meglétét is. (2) A közterület-használat (3) bekezdésében említett esetben csak az építési munkavégzésének tartalmára engedélyezhető.

5 A KÖZTERÜLET HASZNÁLATI ENGEDÉLY TARTALMA 12. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell : a) Az engedély számát, b) Az engedményes nevét és lakó (-telep) helyének címét c) A közterület használat célját és időtartamát, d) A közterület- használat helyének, módjának, mértékének feltételeinek pontos meghatározását, e) Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, f) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját, g) Az engedély megszüntetése, visszavonása, lejárta esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget. (2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. (3) Az építési munka végzésének tartalmára szóló közterület-használati engedélyben elő kell írni : a) A szükség szerint a közterület felöl a falu követelményeket kielégítő kerítés létesítését, b) Ha a járdát teljes szélességében el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át az engedélyes köteles a gyalogosok számára biztonságos átjárót létesíteni, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni. (4) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 13. (1) Az engedményes a közterület-használatért e rendelet 1. sz. melléklete alapján díjat köteles fizetni. (2) A közterület használati díjat a következők szerint kell megfizetni: - napi igénybevétele előtt átadott csekken azonnal, - hónapra, meghatározott időre, meghatározott feltétel bekövetkezéséig történő igénybevétel esetében a tárgyhót követő hónap 5. napjáig. MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL 14.

6 Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a szállított tüzelő tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg, b) magánszemélyek esetében építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 24 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezése, illetve lerakása, feltéve, hogy az a közúti és a gyalogos közlekedést nem akadályozza. 15. Közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében a közterület a tulajdonos engedélyező határozata és ellenszolgáltatás fizetése nélkül is használható a hiba megszüntetésének céljából. Az üzemzavar miatt végzett közterület használatot, illetve adott esetben út- és járdabontást a közterület tulajdonosának és kezelőjének 48 órán belül be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a helyreállítás várható időpontját. A munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről a közmű fenntartója köteles gondoskodni. 16. Aki a közterületet használati jog, vagy szolgalmi jog alapján jogosult használni, tevékenységét hozzájárulás és ellenszolgáltatás fizetése nélkül végezheti, a közutakra és járdákra vonatkozó külön rendelkezések figyelembevételével. A jelen szakaszban szabályozott közterület használatot a közterület használó a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni. 17. A közterület ellenszolgáltatás megfizetése nélkül használható a következő esetekben: a.) az Önkormányzat saját és intézményei beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok, b.) az Önkormányzat saját szervezeti (intézményei) által szervezett rendezvények esetében. AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYE 18. (1) Közterület- használati engedély másra át nem ruházható. (2) A közterületet csak az használhatja, aki az engedélyt kapta, kivéve a vállalkozó, besegítő családtagját vagy alkalmazottját. (3) Az engedély napra, hónapra, meghatározott időre, meghatározott feltétel bekövetkezéséig, határozatlan időre a határozat szerint érvényes. (4) Napra számított engedélyt csak a mutatványos tevékenységre és az alkalmi

7 árusításra lehet kiadni. (5) A meghatározott időre, meghatározott feltétel bekövetkezéséig szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. (6) Ha az engedélyes a közterület- használatát megkívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak írásban vagy személyesen bejelenteni. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA 19. (1) A közterület használati engedély megszűnik, - az engedélyben foglalt határidő elteltével, - az engedményes kérelme alapján, - visszavonással Visszavonás esetében az engedélyes részére kérelmére másutt kell a közterület használat lehetőségét biztosítani. (2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedményes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget. (3) Ha az engedély az (1) bekezdés alapján megszűnik, az engedményes a saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. (4) Ha a közterület használata olyan magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet nyújt be kérelmet, akinek ilyen jogcímen hátraléka van, az engedély addig nem adható ki, amíg előző hátralékát nem fizette meg. KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA, HÓ ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS A KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSA Hatályon kívül helyezte a 15/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet december 16.-tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 15/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet december 16.-tól.

8 22. 3 A KÖZ- ÉS ZÖLDTERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSÉNEK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATA 23. A polgármester a közterületekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről - a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző bevonásával - gondoskodik. Az engedélyezett közterület- használatot folyamatosan, de legalább negyedévenként kell ellenőrizni, az engedély nélküli közterület- használatot pedig folyamatosan fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. 24. (1) Ha a közterület használat engedélyhez kötött, engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani. (2) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel ~ kérelmére - a hatóság a közterület- használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a szabálysértés jogkövetkezményei alól. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK VEGYES RENDELKEZÉSEK 26. A közterület- használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a Közigazgatási 3 Hatályon kívül helyezte a 15/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet december 16.-tól. 4 Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet május 1.-től.

9 eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény rendelkezéseit az e rendelet 12..-ában foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. Hatályba léptető rendelkezések 27.. (1) E rendelet 2005.november 1. napján lép hatályba. (2) A folyamatban lévő ügyekben e rendelet előírásait kell alkalmazni. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7/1998. (VIII.24.) rendelete, a Közterülethasználatról, fenntartásáról., valamint a szabálysértési rendelkezésekről szóló 4/2000. (IV.28.) rendelet. Úrkút, 2005.október 10. Pichler József Polgármester Rostási Mária jegyző

10 1. sz. melléklet Melléklet a 11/2005. (X.18.) rendeletéhez KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAK KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGNEVEZÉSE DÍJTÉTEL DÍJ Önálló hirdető-berendezések Ft/m2/hó Építő- és tüzelőanyag tárolás Ideiglenes jellegű építmény elhelyezése tárolóhely Ft/m2/hó 100 Alkalmi árusítás Ft/m2/nap 200 Mozgó árusítás, mozgó bolt Ft/nap Vendéglátó-ipari előkert Mobil szerkezet tartós-elhelyezése (pl.lakókocsi) Mutatványos és egyéb tömegszórakoztató tevékenység, cirkusz 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, összecsukott ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, cég- és címtábla, fényreklám létesítése, üzlet, pavilon, egyéb elárusító hely, épület előtti göngyöleg, áru tárolása Polgármesteri Hivatal által engedélyezett árusító és egyéb pavilon (élelmiszer, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,stb.) elhelyezése. Ft/m2/hó 500 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/hó 100 Ft/m2/hó 150

11 2.számú melléklet Hirdetések elhelyezése: Béke utca Rákóczi utca - buszmegálló melletti hirdetőtábla - Polgármesteri Hivatal mellett lévő hirdetőtábla - Virágbolt mellett lévő hirdetőtábla Mester utca - Perembolti buszmegálló mellett lévő hirdetőtábla

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI.29.) rendelet módosítására a közterületek filmforgatási célú használatával

Részletesebben