Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Nemesrádó Község Önkormányzat 8/1999./ VI.9./ sz. rendelete az egyes helyi közszolgáltatásokról, a köztisztaság és környezetvédelem fenntartásáról, valamint a belvíz- és árvízvédelem feladatairól 5/2001./VI.13./sz., 1/2003./II.6./ sz.. 10/2003./XII.4./ sz. a 4/2004./IV.22./ sz., a 10/2004./XII.16./ sz. 6/2005./X.19./ sz., 7/2005./XI.16./ sz., 9/2006./XII.14./ sz. 10/2007./XII.12./ sz., 2/2008./III.27./ sz., 10/2008./XII.15./ sz. rendelettel módosítottan egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. -a, az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló évi XLII. tv., valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv. felhatalmazása alapján Nemesrádó község Önkormányzata a következı rendeletet alkotja. Általános rendelkezések 1../1/ E rendelet hatálya Nemesrádó község Önkormányzat igazgatási területére terjed ki. /2/ E rendelet hatálya a magánszemélyekre, a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı személyi egyesüléseire terjed ki. /3/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, valamint a velük összefüggı tevékenységre. /4/ Azon ingatlantulajdonosok esetében, akiktıl a szemétszállítás csak konténeres formában biztosítható, az e bekezdésben meghatározott díj 50 %-át kötelesek megfizetni. 2../1/ Az önkormányzat által szervezett helyi közszolgáltatások: a./ a települési szilárd hulladék összegyőjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, valamint b./ a települési folyékony hulladék összegyőjtése, elszállítása és elhelyezése. /2/ Nemesrádó Község Önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyőjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történı rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelı a ZALAI HUKE Kft / 8900 Zalaegerszeg, Posta u.65 /- amely a kötelezı közszolgáltatónak minısül - / továbbiakban Közszolgáltató/ A Közszolgáltató, Nemesrádó Község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetıleg a kötelezett a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak szerint. A közszolgáltató végzi Nemesrádó Község települési szilárd és lakossági hulladékainak győjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételő és mennyiségő elhelyezésérıl és ártalmatlanításáról. /3/ Az /1/ bekezdés b., pontjában meghatározott szolgáltatásokat a tulajdonos bármely e tevékenységre jogosult vállalkozóval elvégeztetheti, amennyiben a vállalkozó rendelkezik engedélyezett szennyvízgyőjtı, lerakó teleppel, vagy érvényes megállapodása van az e típusú telepet üzemeltetı vállalkozóval. /4/ A közszolgáltatást ténylegesen igénybe vevık személyi adatai / név, lakcím, szül. hely., idı., anyja neve / a közszolgáltatást végzı szervezet részére a kötelezettség teljesítése érdekében adhatók át a szervezetnek az adatkezelés célját is tartalmazó megkeresése alapján. /5/ A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerő megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás továbbiakban Társulás tagjainak közös tulajdonában lévı, Zalabér-i 3096/12 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedı hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyőjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

2 /6/ Az /5/ bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt, Zalabér-i, 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévı hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelezı közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetıleg kötelezett a lerakót üzemeltetı közszolgáltató, aki köteles a ZALAI HUKE KFT, mint a 2../2/ bekezdésben megjelölt Közszolgáltató által összegyőjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni. 3../1/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, gaztalanításáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni. A keletkezett hulladék elhelyezésére a 2../1/ bek. a., és b., pontjában meghatározott közszolgáltatásokat kötelesek igénybe venni és a végzett tevékenységért a szolgáltatónak díjat fizetni. /2/ A szemétszállítási díjat az ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. /3/ A 2../1/ bek. a., pontjában megjelölt szolgáltatásokért a magánszemélyek által fizetendı díj mértéke 120 literes győjtıedényzet esetén 278.-Ft/ürités + ÁFA Kedvezményes / nyugdíjas, egyszemélyes / ár 179.-Ft/ürités + ÁFA 60-l-es mőanyag emblémás zsák 255.-Ft/ÁFA Azon ingatlantulajdonosok esetében, akiktıl a szemétszállítás csak konténeres formában biztosítható, az e bekezdésben meghatározott díj 50 %-át kötelesek megfizetni. /4/ A szolgáltatás következı évi díját a képviselı-testület állapítja meg a szolgáltató által a tárgyévet megelızı év legkésıbb november 15-ig benyújtott - indokolással alátámasztott - javaslata alapján. /5/ A szilárd hulladék győjtésének és elszállításának díját a szolgáltató negyedévente számlázza és szedi be. Szilárd hulladék győjtése 4.. /1/ A települési szilárd hulladék győjtése és elszállítása kuka rendszerő vagy konténeres formában történik. /2/ A magánszemélyek ingatlanán keletkezı háztartási hulladékot csak szabványos kuka hulladékgyőjtı edénybe lehet összegyőjteni. 5../1/ A szolgáltató az összegyőjtött háztartási hulladékot a lakóépületektıl kéthetente köteles elszállítani. /2/ A háztartási hulladék szállításra való elıkészítése, az ingatlan elıtti közterületre való kihelyezése a tulajdonos, használó kötelezettsége. /3/ A rendszeres hulladék szállítás idejérıl a szolgáltató köteles a lakosságot megfelelı idıben tájékoztatni. 6../1/ A szabványos hulladékgyőjtı edény beszerzésérıl, karbantartásáról, pótlásáról, rendeltetésszerő használatáról és tisztántartásáról a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni. /2/ A tulajdonos, használó kérésére a hulladékgyőjtı edényt a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételéhez elsı alkalommal köteles biztosítani, ezt követıen a hulladékgyőjtı edény pótlásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. /3/ A ban meghatározott szolgáltatási tevékenység további feltételeit a képviselıtestület és a szolgáltató között létrejött megállapodás tartalmazza, mely ezen rendelet mellékletét képezi. /4/ A nem háztartási hulladék elszállítására a gazdasági tevékenységet végzı közületek, vállalkozók a szolgáltatóval kötelesek külön megállapodást kötni.

3 7../1/ A naponta keletkezı háztartási hulladék mennyiségét meghaladó hulladék és egyéb szilárd hulladék / pl. kerti hulladék, falomb, építési törmelék, stb./ szemétlerakó helyre történı szállításáról az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni. /2/ A szemétlerakó helyre kiszállított egyéb hulladék után díjat kell fizetni. 8../1/ A 7../1/ bekezdésében megjelölt hulladékot csak az önkormányzat által kijelölt és erre a célra kiépített szemétlerakó helyen szabad elhelyezni. /2/ A szemétlerakó helyen guberálni, turkálni TILOS! Folyékony hulladék győjtése 9../1/ A vezetékes szennyvízhálózatba be nem kötött ingatlanokról a folyékony hulladék győjtését elszállítását és ártalommentes elhelyezését a tulajdonos, vagy használó köteles egyedi megrendelés alapján biztosítani, melyet bármely erre jogosult vállalkozó végezhet a település közigazgatási területén. /2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt folyékony hulladék elhelyezésére az önkormányzat területén jelenleg helyet nem tud biztosítani. Közterületek tisztántartása 10../1/ A közterületek szervezett és rendszeres tisztántartásáról az önkormányzat - a /2/- /4/ bekezdésben foglaltak kivételével - gondoskodik. /2/ Az ingatlan tulajdonosa, illetve az ingatlant használó köteles gondoskodni: a./ az ingatlan elıtti és melletti járdaszakasz / járda hiányában egy méter széles területsáv, illetıleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes terület tisztántartásáról, és a járdáról történı hó eltakarításáról, valamint a síkosság elleni védekezésrıl, b./ a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mőtárgyai, továbbá c./ tömbtelken álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról. /3/ A szórakozó-, vendéglátó-, és árusító helyek, üzletek elıtti és melletti járdaszakaszt / járda hiányában egy méter széles területsáv / a nyitva tartás ideje alatt - ettıl eltérı megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. /4/ A közterület rendeltetéstıl eltérı célra történı használata esetén / árusítás, építés, szerelési munka, stb., céljára / a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. /5/ A közterület rendeltetéstıl eltérı használatát a polgármester engedélyezi. Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 30 nap. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. szerint kell eljárni. Közterületek szennyezésének tilalma 11../1/ Közterületen szemetet, hulladékot, szennyezı vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad. /2/ Szemetet vagy hulladékot csak erre a célra elhelyezett hulladékgyőjtı edénybe szabad bedobni. /3/ Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyőjtı edényekben turkálni, annak tartalmát szétszórni. /4/ Közterületen háztartási hulladékot - a hulladék szállítási napok kivételével - tilos elhelyezni. A szállításra kitett hulladékgyőjtı edényekben turkálni, tartalmát szétszórni tilos.

4 /5/ Eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot és veszélye hulladékot / szemetet, törmeléket, hulladékot, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, stb./ a közcsatorna víznyelı aknába szórni, önteni vagy bevezetni tilos. /6/ Tilos a lakóterületen átfolyó élı vízfolyásokba belvízelvezetı árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét vagy egyéb szilárd hulladék lerakásával beszennyezni. Közterületen történı szeszesital fogyasztás 12../1/ Közterületen tilos a szeszesital fogyasztás. /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a vendéglátóegységekhez csatlakozó elıkertre, az alkalmi rendezvények / pl. majális, búcsú, vásár, stb./ alkalmával közterületre kitelepült vendéglátóegységekben és azok elıtt történı fogyasztásra. Közhasználatú parkok védelme 13.. Nemesrádó község Önkormányzat közigazgatási területén a következık minısülnek közhasználatú parknak: Templomkert 14../1/ Közhasználatú parkot, azokban elhelyezett létesítményeket csak rendeltetésüknek megfelelıen lehet használni. /2/ Tilos a parkok növényzetét rongálni, arra építési és egyéb törmeléket, szemetet elhelyezni. /3/ A parkok területén gépjármővel - kivéve célforgalmat - közlekedni, illetve várakozni és parkolni tilos. Z A J V É D E L E M 15../1/ A kulturális, szórakoztatóipari, vendéglátó-ipari, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá helyi hírközlési és hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemeltetése során az egyenértékő A nyomásszint irányérték maximum a következı nappal h-ig 50 db éjjel ig 40 db /2/ Hangosító berendezés alatt bármely hangszórót vagy más mősorforrást kell érteni. /3/ A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés alkalmankénti mőködtetése és/vagy élızene szolgáltatás kivéve a vendéglátó üzletben mőködtethetı mősoron elıadás, zene, tánc, szórakoztató játék engedélyköteles. A mőködtetésre vonatkozó kérelmet a Körjegyzıséghez, vagy a polgármesterhez a rendezvény megkezdése elıtt legalább 10 nappal az arra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. /4/ A hangosító berendezések engedélyezésével, és mőködtetésével kapcsolatos hatósági feladatokat a polgármester látja el. /5/ A kiadott engedélyekrıl a polgármester nyilvántartást vezet. /6/ Az engedélyezési kérelemhez csatolni kell: - 1 db helyszínrajzot, az üzemeltetési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével - a zajos tevékenység 1 hónapra esı napjainak számát a tevékenység napi kezdetének és befejezésének idıpontját, - a zajkeltés módját / diszkózene, élızene, erısítı berendezés teljesítménye stb./ - a létesítmény környezetében 100 m-en belül üzemeltetett hangosító berendezéssel rendelkezı zenés szórakozóhelyek megjelölését, - ha a rendezvényen mőködtetett hangosító berendezés a 2000 Watt elektromos összteljesítményt elérik, akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés mőködése során keltett zajszint nem haladja meg a körjegyzı által kiadott zajterhelési határértéket.

5 Belvíz és árvízvédelem 16.. /1/ Az önkormányzati tulajdonban lévı - törzsvagyonként nyilvántartott - vizek, vízi létesítmények, víziközmővek felsorolását külön önkormányzati /vagyon / rendelet tartalmazza. /2/ Az /1/ bekezdésben megjelöltekrıl, valamint a belvízelvezetésrıl való gondoskodás szükséges mértékét és ennek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítani kell. /3/ A pénzügyi fedezetet úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az önkormányzat tulajdonában lévı vízek, vizilétesítmények, belvízelvezetı árkok - fenntartását, üzemeltetését, a vízbázis-vízvédelmi feladatok ellátását, - a kártételeinek megelızését, mérséklését, - árvíz- és belvízvédekezés végrehajtását. /4/ A közérdek mértékét meghaladó, a /3/ bekezdésben fel nem sorolt tevékenység ellenértékét, többletköltségét az igénylık / tulajdonosok, használók / kötelesek megtéríteni. /5/ A nem helyi, közcélú vízi létesítmények költségeihez vízi társulat esetén a tagok az érdekeltségi szabályok szerint, ennek hiányában az érdekeltek megállapodásuk alapján, vagy érdekeltségük arányában kötelesek hozzájárulni / közcélú, érdekeltségi hozzájárulás / /6/ Az /5/ bekezdés szerinti költségeket - a megállapodás hiányában - Az államigazgatási eljárásról szóló mód évi IV. tv. szabályai szerint lefolytatott eljárás során hozott határozatával a helyi önkormányzat /kör/jegyzıje veti ki. Szabálysértés 17../1/ Amennyiben a cselekmény, vagy mulasztás súlyosabb szabálysértést vagy bőncselekményt nem valósít meg szabálysértést követ el és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható: - aki ingatlanának tisztántartásáról, gaztalanításáról nem gondoskodik. / 3../1/ bek./ - aki az önkormányzat által kijelölt szemétlerakó helyen kívül hulladékot elhelyez / 8../1/ bek. - aki az ingatlanán keletkezett folyékony hulladék szabályszerő kezelésérıl nem gondoskodik / bek. / - aki szemétlerakó helyen guberál / 8../2/ bek./ - aki a járda és a járda melletti nyílt árok tisztítási a járdáról történı hóeltakarítási és a síkosság elleni védekezési kötelezettségnek nem tesz eleget /10../2/ bek./ - aki a közterületen szemetel, hulladékot, szennyezı, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönt, elszór vagy eldob / 11../1/ bek. - aki a közterületen elhelyezett hulladékgyőjtı edényben turkál vagy annak tartalmát szétszórja / 11../3/ bek: - aki a szemétszállítás céljából közterületre kitett tárolóedényben turkál, annak környékét egyéb módon beszennyezi / 11../4/ bek./ - aki a közterületen szilárd hulladékot - hulladék szállítási napok kivételével - elhelyez / 11../4/ bek: / - aki közcsatorna víznyelı aknájába annak eldugulására, vagy rongálására alkalmas anyagot szór, önt vagy bevezet / 11../5/ bek. / - aki a lakóterületen átfolyó élı vízfolyásba, belvízelvezetı árokba tisztítatlan szennyvízet, trágyalevet bevezeti, partjait beszennyezi / 11.. /6/ bek. / - aki közterületen szeszesitalt fogyaszt / 12../1/ bek. - aki közhasználatú parkokat, azokban elhelyezett létesítményeket rendeltetésellenesen használja / 14../1/ bek./ - aki a park növényzetét rongálja, beszennyezi / 14../2/ bek./ - aki a park területén - célforgalmat kivéve - gépjármővel közlekedik, illetve várakozik, parkol / 14../3/ bek./

6 - aki a megengedettnél magasabb zajhatást elıidézı hangosító berendezést mőködtet / 15../1/ bek./ /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt tettenérés esetén a rendırség és a helyi szabálysértési hatóság, vagy az általa felhatalmazott személyek helyszíni bírságot szabhatnak ki Az e rendeletben foglaltak betartását és végrehajtását a Körjegyzıség rendszeresen - negyedévente - ellenırzi /1/ Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba. /2/ Nemesrádó községrészen az ingatlanokon keletkezett háztartási hulladék kuka-rendszerő összegyőjtése és rendszeres elszállítása április 1. napjától kezdıdik E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetı 1994.évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösséget létrehozó Római Szerzıdés 86.cikkével összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Nemesrádó, június.9. Dr. Szabados Gyula sk. körjegyzı Pálfi Ernı sk. polgármester 2/2008./III.27./ sz. rendelettel mód. 2../2/ bek. mód. 2.. /5/-/6/ bek. kiegészül.

7

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉTİL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 3.343 /2008. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.29.) SZ. RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (Egybeszerkesztve

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, a helyi hulladékgazdálkodásról,

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2003. (XII.19.) Ör. számú rendelete A helyi környezet védelmérıl. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2003. (XII.19.) Ör.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE. 2/2002. (II.26.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE. 2/2002. (II.26.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2/2002. (II.26.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2004.(VI.30.) sz. rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉR L (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a környezetvédelem

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben