IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete"

Átírás

1 IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes szerkezetbe foglalva) Izsák Nagyközség Képviselő-testülete a köztisztasággal és településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásról az évi XLII. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet célja 1.. A község közigazgatási területének tisztaságát indokolt és szükségszerű megőrizni és azt továbbfejleszteni. A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a község környezetének szennyezését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. A rendelet területi és személyi hatálya 2.. (1) Ezen rendelet hatálya Izsák nagyközség közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Izsák közigazgatási területén lévő és ott bármilyen tevékenységet kifejtő jogi és magánszemélyre. Fogalmi meghatározások 3.. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

2 2 a.) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra ( üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára ) szolgáló más épületek -, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása, b.) Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása, c.) Közterület: az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, d.) Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék kivételével, e.) Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével, f.) Települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása, g.) Települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítása, h.) A hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatás: a hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását ( befogadását), illetőleg felhasználását, vagy ártalmatlanítását szolgáló létesítmény üzemeltetése, i.) Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése, j.) Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása, vagy a levegőtisztaságvédelmi hatóság engedélye szerint történő elégetése, k.) Hasznosítás: a települési szilárd hulladék feldolgozásával, komposztálásával, illetőleg a levegőtisztaságvédelmi hatóság engedélye szerint történő elégetésével új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos energia stb. előállítása. (2) Az (1) bekezdésben említett helyiségekben (területeken) keletkezett hulladék közül nem minősül hulladéknak: az állati tetem és trágya, a jég, a hó,

3 3 az épület, vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából, vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag. Közterületek és építmények tisztántartása 4.. (1) Az önkormányzat a közterületek ide értve a rajtuk lévő nyílt és zárt csapadékvíz elvezető árkokat és ezek műtárgyait is - rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilár hulladékkal összefüggő ellátásáról a 3-5 bekezdésben említett esetek kivételével a polgármesteri hivatal útján gondoskodik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a polgármesteri hivatal a szolgáltató szervezettel, továbbá a közterületek ellenőrzésével látja el. (3) Az egyes ingatlanok tulajdonosa, kezelője, használója ( a továbbiakban: tulajdonos ) köteles gondoskodni: a.) a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, szárító, pinceés padlásrész, hulladékgyűjtő, udvar stb. ) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről, b.) az ingatlan előtti járdaszakasz ( járda hiányában egy méter széles területsáv ) illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttest széléig terjedő teljes terület tisztántartásáról, c.) a járdaszakasz melletti árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, d.) a járdák rendszeres tisztításáról, a hó eltakarításáról és azon a síkosság elleni védekezésről. (4) A szórakozó-, vendéglátó és árusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a használó köteles tisztántartani és az ott keletkezett hulladékot eltávolítani. (5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra ( árusítás, építés, szerelési munka, stb. céljára ) történő használata esetén a használattal érintett területet és közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. 5.. A köztisztasági szolgáltatás ellátására jogosult Izsák Nagyközség közigazgatási területén a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, közszolgáltatást végző intézmény, vagy szakvállalkozás (továbbiakban: szolgáltató).

4 4 Települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések 10.. (1) A községi közutakról a csapadékvíz elvezetéséről, árkok létesítéséről, átereszek biztosításáról az önkormányzat gondoskodik. (2) A közutak mentén lévő csapadékvíz elvezető árkokba kizárólag csapadékvíz vezethető (1) Élelmiszer- és vendéglátó üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe, óvodákba, iskolákba ebeket a vakvezető kutya kivételével még pórázon sem szabad bevinni. (2) Kutyát közterületen sétáltatni csak pórázon lehet. (3) Közterületen ebek szabadon nem kóborolhatnak (1) Közterületen anyagot tárolni, elhelyezni csak az arra jogosító közterülethasználati engedély alapján lehet. A tárolás, illetve elhelyezés oly módon történhet, hogy az a közterületen lévő növényzetet vagy egyéb létesítményt ne károsítson, illetőleg a forgalmat ne akadályozza. (2) A tárolás befejezése után az engedélyesnek az eredeti állapotot kell visszaállítani. 1 Az 5/2003.(II.19.) ktszr. hatályon kívül helyezte. Hatályos: február 19-től.

5 Szarvasmarháknak legelőre történő kihajtását, valamint behajtását úgy kell elvégezni, hogy az állatok a parkokat, járdákat, zöldövezetet ne rongálják. Az állatok hajtásával kapcsolatosan felmerült kár megtérítése az állattartót terheli Utcai közkifolyóknál állatokat itatni, valamint gépjármű, ruhanemű, vagy egyéb anyag mosását végezni tilos Az e rendeletben szabályozott köztisztasági és településtisztasági szolgáltatás megszervezéséről és működésének ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos szabálysértések 16.. (1) A 17/1968. (IV.14.) Kormányrendeletben meghatározott szabálysértési tényálláson túlmenően szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a.) Hulladékgyűjtő edényeket úgy helyez el, hogy azzal a gyalogos és közúti forgalmat akadályozza, b.) tárolóedényben, lerakóhelyen elhelyezett hulladékból engedély nélkül anyagot válogat, vagy elvisz, c.) a járda és árok karbantartással és tisztántartással, valamint a téli síkosság megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja d.) aki a kiépített csapadékvíz elvezető árkot betemeti, e.) aki az építés, bontás tatarozás során anyagot szennyezést okozó módon, vagy engedély nélkül helyez el, vagy tárol, f.) aki az ebtartás szabályait nem tartja be,

6 6 g.) aki a közkifolyóknál állatot itat, járművet, ruhát, vagy egyéb anyagot mos, h.) aki a szállítás során elszóródott hulladékot nem takarítja el. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a Polgármesteri Hivatal részéről eljáró és erre felhatalmazott személy helyszíni bírságot szabhat ki. Záró rendelkezések 16.. (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Izsák Nagyközség Képviselőtestületének a köztisztaságról és hulladékgazdálkodásról szóló 2/1994. (I.19.) kt. sz. rendelete. I z s á k, december 30. K. Szabó József Dr. Hauzmann János polgármester jegyző

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2009./XI.10./sz., és a 13/2009/IV.07./ számú rendeletekkel módositott köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005/IX.27./sz.rendelete.

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről Kisoroszi Község Önkormányzat

Részletesebben

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, a helyi hulladékgazdálkodásról,

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.), a 35/2005. (XII.15.,

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások TERVEZET DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (A 28/2001(XII.29.) Ök. számú, a 2/2002. (II.18.) Ök. számú,

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉTİL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 3.343 /2008. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezés

I. Fejezet 1. Általános rendelkezés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 10/2015. (VI. 25.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 20/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és

Részletesebben

I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Nagyfüged Községi

Részletesebben