Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2003.( ) rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005. (XII. 15.) sz., 5/2009. (III. 05.) sz. és 24/2009. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendeletekkel Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésben elıírt köztisztasági és településtisztasági feladatkörével kapcsolatban és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23.. valamint az évi XLII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 2. -ában kapott felhatalmazása alapján a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról a következı rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1.. A rendelet célja a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelezı közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenırizhetıségét célozza. 2.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területére és azon belül minden jogi és magánszemélyre, jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetre, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és köztisztasági közszolgáltatásra. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya arra a hulladékra, ami nem minısül települési szilárd hulladéknak. 3.. E rendelet alkalmazásában: II. Fogalom meghatározások a.) b.) c.) d.) tulajdonos: Az ingatlan felett ı gyakorolja a tulajdonost megilletı jogokat. Az ingatlan birtoklására jogosult. Jogosult az ingatlant használni, az ingatlanból eredı hasznokat szedni, viseli az ingatlannal járó terheket és az ingatlanon beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. használó: az, aki az ingatlant bármilyen jogcímen ténylegesen használja; közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott kül- és belterületi földrészlet ( közút, járda, dőlıutak, stb.) továbbá az építmények közterület-használatra átadott része; rendszeresített győjtıedény: Alsónémedi közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék győjtésére a tulajdonosok által igénybe vehetı,

2 2 e.) érvényes szabvány szerinti 50/60 liter őrtartalmú és 110 liter őrtartalmú győjtıedények. települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkezı háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú anyag, a veszélyes és a radioaktív hulladék kivételével ea) háztartási hulladék: - az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben keletkezett hulladék, - lakóházak közös használatra szolgáló helyiségeiben, rendeltetésszerő használat során keletkezett hulladék, - intézményekben keletkezett szilárd hulladék, - kerti és gazdasági tevékenységbıl származó hulladék. eb) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezı ec) háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezı - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minısülı szilárd hulladék. III. Ingatlanok, közterületek tisztántartása 4.. (1) Az ingatlanok, valamint az ingatlan mellett húzódó közterületet képezı járda, víz elvezetésére szolgáló árok, áteresz tisztántartásáról az ingatlan felett rendelkezni jogosult gondoskodik. (2) A közterületek (utak, terek, parkok stb.) és a mellette húzódó járda, árok, áteresz tisztántartásáról annak kezelıje gondoskodik. (3) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál a tisztántartási kötelezettség az építtetıt terheli. (4) Az üzletek környékének tisztaságáról az üzlet vezetıje köteles gondoskodni. Utcai árusításra kijelölt helyet és annak környékét a használó köteles tisztítani, a keletkezett hulladékot edényben tárolni és annak elszállításáról gondoskodni. (5) A közterületen elhelyezett közcélú létesítmények (autóbuszváró,sportpálya stb.) tisztántartásáról, ezeken a helyeken hulladékgyőjtık elhelyezésérıl az Önkormányzat köteles gondoskodni. 5.. (1) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége: a.) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv tisztítása, az átfolyás biztosítása, ezen belül különösen: - a fenti területen keletkezett hulladék eltakarítása, - a járdák portalanítása (seprése) - a járdákról a hó eltakarítása, a síkos járdarész leszórása; b.) az ingatlan elıtti vízszikkasztó árok kiásása és tisztántartása; c.) a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosítása (hótól, gyomtól, jégtıl, a lefolyást akadályozó egyéb anyagoktól való megtisztítása);

3 3 d.) Az ingatlan (lakott és lakatlan, beépített és beépítetlen ingatlan egyaránt) tisztántartása és gyommentesítése; 1 e.) az ingatlan elıtti növényzet (sövény, fa, stb.) ápolása, a járdára és az úttestre nyúló ágak és bokrok megfelelı nyesése, ritkítása; f.) a rothadó, bőzös hulladék azonnali elszállítása. (2) A közterületek tisztaságának megóvása és a balesetek elkerülése érdekében közterületen szemetet, hulladékot, szennyezı vagy egészségre ártalmas anyagot (mosóvíz, szennyvíz) beleértve a terménymosásból adódó mosóvizet is kiönteni, kiengedni, elszórni, eldobni nem szabad. (3) A (2) bekezdésben elıírtak megszegése esetén a tilalom megszegıje, vagy ha az nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a szennyezés megszüntetésével, vagy más megfelelı módon helyreállítani az eredeti állapotot. 6.. (1) Mindennemő anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyezıdjék. Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy a szállítás alatt a közterület beszennyezıdik, a szállító köteles azt a fel vagy lerakás elvégzése után, illetıleg a szállítás során nyomban megtisztítani. (2) Közterületen gépek, jármővek mosása tilos. 7.. (1) Közterületen álló építmények, épületek falán, fákon a rendeltetésszerően hirdetésre szolgáló berendezések kivételével hirdetni, falragaszt elhelyezni tilos. (2) A falragaszok ki nem jelölt helyeken történı felragasztásáért az e tevékenységet végzı és a megrendelı egyetemlegesen felelnek. 8.. (1) Alsónémedi belterületén gyalogos és jármőbeálló létesítése során biztosítani kell a víz természetes lefolyását, ezért a bejárókat ennek megfelelıen kell kialakítani. (2) A tisztítási, karbantartási kötelezettségek teljesítését a Polgármesteri Hivatal rendszeresen ellenırzi. (3) Abban az esetben, ha a tulajdonos a fenti kötelezettségeinek felszólításra sem tesz eleget, akkor a tulajdonos költségére a munka elvégezhetı. IV. A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatást végzı közszolgáltató és a kijelölt ártalmatlanító hely megnevezése 9.. (1)Alsónémedi Nagyközség belterületén a szilárd hulladék összegyőjtését és elszállítását közszolgáltatásként a Kovács Dust Mann BT végzi az Önkormányzattal történt megállapodás alapján. 1 A d.) pontot módosította az 5/2009. (III. 05.) sz. rendelet, hatályos tıl.

4 4 (2) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására az A.S.A. Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kftvel szerzıdést kötött. (3) Alsónémedi Nagyközség kijelölt hulladéklerakó-helye: Gyál 044/2 hrsz-ú területen üzemelı Regionális Hulladékkezelı Központ. V. Az ingatlantulajdonos alapvetı jogai és kötelességei 10.. (1) Alsónémedi Nagyközség belterületén az ingatlanok tulajdonosai, bérlıi (továbbiakban: tulajdonos) kötelesek az Önkormányzat által a kommunális közszolgáltatásra megbízott közszolgáltatók közszolgáltatásait a (3) bekezdésben foglalt kivételektıl eltekintve heti egy alkalommal igénybe venni. A közszolgáltatásra vonatkozó szerzıdéses jogviszonyt a Közszolgáltató és a tulajdonos között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. (2) Azokban a háztartásokban, ahol nincs az e rendeletben szabályozott őrtartalmú szabványosított győjtıedény, ott a tulajdonos köteles heti egy alkalommal a 17.. (3) bekezdésben megjelölt emblémás zsákot kitenni. (3) január 01-tıl minden háztartásnak kötelezı a 50/60 l-es vagy 110 l-es győjtıedényzet használata, a 17.. (3) bekezdésében említett emblémás zsák csak az alkalmanként képzıdı többlethulladék elszállítására vehetı igénybe. (4) Azokban a háztartásokban, ahol kizárólag 70. életévüket betöltöttek élnek, a kommunális közszolgáltatást legalább havonta egy alkalommal emblémás zsák megvásárlásával is igénybe vehetik, illetve kuka használata esetén is jogosultak ennek az összegnek megfelelı díj fizetésére. (5) A hulladékszállítási közszolgáltatással el nem látott (külterületi) ingatlanok tulajdonosai az ingatlanon keletkezı települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl és elszállításáról saját költségen kötelesek gondoskodni. (6) A tulajdonos alapvetı kötelessége, a) hogy az ingatlanon keletkezı települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig az ingatlanán győjtse, illetve azt a megfelelı győjtıedényben tárolja, b) hogy a települési szilárd hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Alsónémedi természetes és épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, c) a közszolgáltatás heti egy alkalommal történı igénybevétele, d) a hulladékgyőjtési napokon a hulladékgyőjtıt úgy kihelyezni, hogy az a forgalmat ne akadályozza és ne legyen balesetveszélyes, e) a rendszeresített győjtıedényben a háztartási hulladékot úgy elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor a hulladék ne szóródjon szét, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza, f) a hulladékgyőjtı kirakása alkalmával kiszóródott hulladékot összetakarítani, g) a győjtıedények tisztítása, fertıtlenítése, javítása, pótlása,

5 5 h) a háztartási hulladék győjtéséhez olyan őrtartalmú és darabszámú rendszeresített győjtıedényt rendszerbe állítson, hogy abban, illetve azokban a megadott begyőjtési és szállítási napok között keletkezı háztartási hulladék az elıírásoknak megfelelıen mindenkor elhelyezhetı legyen, i) a közszolgáltatásba bekapcsolódó tulajdonosként (ide értve a tulajdonosváltozás eseteit is, tulajdonosváltozás tényét 8 napon belül kell bejelenteni) a Közszolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételére kötelezetté vált, valamint azt, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó, az ingatlanon keletkezı háztartási hulladék mennyiségéhez igazodóan hány darab az érvényes szabályok szerinti rendszeresített győjtıedényt állított rendszerbe a háztartási hulladék győjtéséhez és elszállításához, illetve ezen győjtıedények számának és őrméretének esetleges változását. (7) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével összefüggésben tilos a háztartási hulladék győjtésére szolgáló hulladékgyőjtıbe veszélyes és radioaktív anyagot, izzó salakot, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes, fertızı és folyékony vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, ami veszélyezteti a szállítással foglalkozók testi épségét, vagy elszállítása során a gépkocsi mőszaki berendezéseiben rongálódást idézhet elı, vagy ártalmatlanítása során a környezetet veszélyezteti. (8) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban tilos mások kihelyezett hulladékgyőjtıjébe a tulajdonos engedélye nélkül - hulladékot helyezni. (9) Tilos az ingatlanon háztartási hulladékot felhalmozni. A tilalom megszegıje, vagy ha az nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladék elszállítására. (10) A mezıgazdasági termelés során keletkezı növényi hulladék, valamint a mezıgazdasági kistermelıi tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezésérıl annak tulajdonosa köteles gondoskodni. (11) ) Tiszta építési törmelék ingyenes lerakására van lehetıség évente 1 tonna mennyiségben a Gyál, 044/2 hrsz-ú területen üzemelı Regionális Hulladékkezelı Központ lerakóhelyén (1) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyeknek fogyasztói, illetve termelıi tevékenysége során települési hulladék keletkezik, a kötelezı közszolgáltatás keretében szervezett hulladékbegyőjtést nem kötelesek igénybe venni, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét a) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelı hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı hulladékkezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti, amelyrıl a Szolgáltatót értesíti. (2) Az a tulajdonos, akinek e rendelet szerinti települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejőleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és termelıi települési hulladékától elkülönítetten győjteni és arra a közszolgáltatást e rendelet szerint igénybe venni. 2 Módosította a 15/2005. (XII. 15.) sz. rendelet, hatályos tıl.

6 6 (3) a (2) bekezdésben foglaltak szerint az ingatlanon keletkezı a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékra nézve a Hgt (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség a mindenkori közszolgáltatót, míg az egyidejőleg a gazdasági tevékenység során keletkezı fogyasztói és termelıi települési hulladékra vonatkozóan ezen kötelezettség a gazdálkodó szervezetet terheli. VI. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos képviselı-testületi feladatok 12.. A Képviselı-testület - kötelezıen ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn, - a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére közszolgáltatót jelöl ki, - kijelöli a települési hulladékkezelési létesítmény helyét, - a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendı közszolgáltatási díj alapját jelentı egységnyi díjtételt állapít meg A Polgármesteri Hivatal évente kétszer húsvét illetve búcsú elıtt - elızetes kihirdetést követıen lomtalanítást szervez. A lomtalanítás körébe tartozó egyéb szilárd hulladékok: nagyobb mérető berendezési tárgy, úm. bútor, háztartási berendezés és készülék stb. A szervezett lomtalanítás a lakosság részére díjmentes. VII. A közszolgáltató jogai és kötelességei 14.. (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó Kovács Dust-Mann BT feladata a környezetvédelmi elıírások megtartása mellett a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történı begyőjtése, elszállítása a települési hulladékkezelı telepre, illetve a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. (2) A Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás folyamatos és teljes körő ellátása oly módon, hogy a háztartási hulladék összegyőjtését és elszállítását a településen a Rákóczi utcától északra esı területen hétfıi napon 06 órától, a Rákóczi utcától délre esı területen minden keddi napon 06 órától köteles elvégezni. Amennyiben a hulladékszállításra kijelölt nap munkaszüneti napra esik, a Közszolgáltató köteles a következı két munkanapon a hulladékszállítást elvégezni. (3) A hulladékszállítási közszolgáltatást a Közszolgáltató saját, zárt rendszerő jármőveivel köteles végezni. (4) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltató tevékenységérıl évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a Polgármesteri Hivatalba benyújtani.

7 7 (5) A Közszolgáltató feladata a fogyasztók számára ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer mőködtetése. A Közszolgáltató ügyfélfogadási rendjét és helyét elıre köteles közölni a lakossággal az Alsónémedi Hírmondón keresztül (1) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történı biztonságos eljuttatásáért felelıs. (2) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyezıdjék. Szállításból eredı szennyezıdés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdésmentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha - az nem a 17..(1)-ben rögzített győjtıedényben, illetve rendszeresített kiegészítı mőanyag zsákban került átadásra, - a győjtıedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthetı, - a győjtıedényben elhelyezett települési szilárd hulladék az ürítés, illetve szállítás során a szállítást végzı személyek életében, testi épségében, egészségében, a jármőben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyezteti a környezetet, - érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a győjtıedény mérgezı, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem győjthetı, nem szállítható, illetve nem ártalmatlanítható, illetve e rendelet szabályai szerint nem minısül települési szilárd hulladéknak. (2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató a tulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a települési szilárd hulladék elszállítása megtagadásának okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetésérıl gondoskodni. Ha e kötelességének a tulajdonos a szállítás meghatározott újabb idıpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelısségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató külön tételként feltüntetve a soron következı számlában érvényesíti. VIII. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 17.. (1) 3 A tulajdonosok az alábbi rendszeresített győjtıedények alkalmazásával és kihelyezésével tehetnek eleget a 10. -ban foglalt kötelezettségeiknek, melyek ürítéséért e rendeletben meghatározott alkalmazható legmagasabb díjtételek: a.) 1 db 50 vagy 60 literes őrtartalmú győjtıedény egyszeri ürítésének díja 3 A bekezdést módosította a 24/2009. (XI. 30.) sz. rendelet, hatályos tıl.

8 8 220,- Ft + ÁFA b.) 1 db 110 vagy 120 literes őrtartalmú győjtıedény egyszeri ürítésének díja 330,- Ft + ÁFA c.) 1 db 60 literes emblémás zsák díja 308,- Ft + ÁFA. (2) A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos a közszolgáltató által megbízott díjbeszedı útján a közszolgáltatásért az (1) bekezdésben meghatározott díjat köteles fizetni. Az Önkormányzat, valamint az általa fenntartott intézmények kivételével. (3) Azon tulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb győjtıedény beszerzését, a Közszolgáltató 60 literes szabványosított, emblémás mőanyag zsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az elıállítás költsége mellett a zsákban kihelyezett hulladék begyőjtési, szállítási és lerakóhelyen történı ártalmatlanítási díját is. (4) A fizetendı közszolgálati díj havi mértékét az igénybevett őrmérető győjtıedény számának, az adott típusú győjtıedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. (5) Kedvezmények, amelyek kérelemre vehetık igénybe: a) a 2 fıs háztartások az 50/60 literes kuka díját fizetik a kérelem benyújtását követı hónaptól, a 110 literes kuka használata esetén is, b) az 1 fıs háztartások az 50/60 literes kuka díjának 50%-át fizetik a kérelem benyújtását követı hónaptól. (6) A kedvezmények igénybevételére jogosító kérelmeket a közszolgáltatóhoz kell benyújtani. (7) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendı közszolgáltatási díjat a tulajdonos havonta utólag köteles megfizetni. (8) Szüneteltethetı a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik s emiatt azokon hulladék sem keletkezik. A szünetelésre vonatkozó igényt a tulajdonos legkésıbb a szünetelés kívánt kezdıidıpontjával egyidejőleg köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak, míg a szünetelés feltételeiben bekövetkezett változást azonnal írásban be kell jelenteni, amelyet a következı hónap elsı napjától vesznek figyelembe. (9) A tulajdonos a 10. (6) bekezdés i) pontjában elıírt bejelentésének tartalmát a háztartási hulladék győjtéséhez rendszerbe állított győjtıedény őrméretére és darabszámára vonatkozóan a Közszolgáltatóhoz benyújtott nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített győjtıedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkezı háztartási hulladék mennyisége rendszeresen a) olyan értékben lecsökken, hogy kisebb őrmérető rendszeresített győjtıedény is elegendı a háztartási hulladék győjtéséhez, vagy b) olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb őrmérető rendszeresített győjtıedény szükséges a háztartási hulladék győjtéséhez.

9 9 Ezekben az esetekben a módosítás a változtatás bejelentését követı hónap 1. napjától lép érvénybe. (10)A tulajdonosváltozást 8 napon belül kell bejelenteni a Közszolgáltatóhoz. (11) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. IX. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatást teljesítı szolgáltatóval kötendı közszolgáltatási szerzıdés tartalmi elemei 19.. A Közszolgáltatóval a Képviselı-testület a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére közszolgáltatási szerzıdést köt, figyelemmel a Hgt ában, illetve a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl szóló 241/2000.(XII.23.) Kormányrendelet iba foglalt rendelkezésekre. X. Szabálysértési rendelkezések 20.. (1) Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi amennyiben súlyosabbnak minısülı cselekmény nem valósul meg szabálysértést követ el és többször kivethetı Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható az alábbiak szerint: a) üzletek környékének tisztántartásáról nem gondoskodik, b) az e rendeletben foglalt járdák és területsávok tisztántartására, tisztítására, síkosság elleni mentesítési kötelezettségére vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget, c) az ingatlan elıtti vízelvezetı árkot nem ássa ki, illetve tisztántartásáról nem gondoskodik, d) ingatlanát nem gyommentesíti vagy nem tartja tisztán, 4 e) háztartási hulladékot felhalmoz, f) anyagszállításnál közterület szennyezését követıen tisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, közterületen gépet, gépjármővet mos, g) közterületi építményeken, épületeken, fákon falragaszt, hirdetményt helyez el, h) a rendszeres hulladékszállítási kötelezettséggel kapcsolatban a kiszóródott hulladékot nem takarítja össze, illetve a háztartási hulladék összegyőjtésére szolgáló hulladékgyőjtıbe a 10.. (6) bekezdésben meghatározott anyagokat rak, i) rothadó, bőzös hulladékot nem szállít el azonnal, 4 A d.) pontot módosította az 5/2009. (III. 05.) sz. rendelet, hatályos tıl.

10 10 j) a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve valótlan adatokat tartalmazó bejelentést tesz /10. (6) bekezdés i) pontja/, k) a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék győjtésére, illetve elszállítására nem az e rendelet szerint rendszerbe állított rendszeresített győjtıedényt, illetve kiegészítı mőanyagzsákot használja / 3. d pontja és a 17. (3) bekezdése/. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a jegyzı ,-Ft-ig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki. XI. Záró és hatályba léptetı rendelkezések 21.. (1) E rendelet július 15. napján lép hatályba. (2) E a rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályukat vesztik Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a köztisztaságról szóló 19/1999.(12.03.)sz. rendelete és ennek módosításáról szóló 4/2000. (02.29.)sz. rendelete, valamint a szilárd kommunális hulladék elszállításával és ártalmatlanításával összefüggı díjakról szóló 6/2003.(04.01.) sz. önkormányzati rendelete. (3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 5 Alsónémedi, április 07. dr. György Balázs sk. polgármester Rozgonyi Erik sk. jegyzı Egységes szerkezetbe foglalta Rozgonyi Erik jegyzı, december 04. Rozgonyi Erik jegyzı 5 A bekezdést beiktatta az 5/2009. (III. 05.) sz. rendelet, hatályos tıl.

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003.(07. 04.) rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról, egységes szerkezetben a

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete

Velem Község Képviselı-testületének. 6/2003.(05.21.) számú rendelete Velem Község Képviselı-testületének 6/2003.(05.21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Velem község Képviselı-testülete

Részletesebben

A tulajdonos alapvető kötelességei

A tulajdonos alapvető kötelességei Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2002. (XII.17. ) sz. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról (módosításokkal egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

I. fejezet. 1. A rendelet célja

I. fejezet. 1. A rendelet célja KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZİ HELYI IGÉNYBE VÉTELÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet területi hatálya Nyírgyulaj Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet területi hatálya Nyírgyulaj Község közigazgatási területére terjed ki. 1 Nyírgyulaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 01.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRA (A 4/2000. (IV.7.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRA (A 4/2000. (IV.7.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/1993. (VII.3.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRA (A 4/2000. (IV.7.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Nagyközség

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet célja. A rendelet hatálya. 2. (1) A rendelet területi hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki. Gyál Város Önkormányzatának 26/2002.(XII. 20.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01) 23/2012(XII.15.)önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 61/2011. (XII. 20.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 57/2010. (XII. 15.) ÖR, 39/2009. (XII. 16.),

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról egységes szerkezetben

az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról egységes szerkezetben Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 20.), 5/2005. (IV. 20.), a 18/2007. (XII. 17.), a 8/2009. (XI. 12.) és a 11/2011. (XII. 22.) rendeletével módosított 5/2003. (IV. 1)

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

A Rendelet 6. (2) bekezdése, valamint 11. -a január 1. napjától hatályát veszti. Záró rendelkezések

A Rendelet 6. (2) bekezdése, valamint 11. -a január 1. napjától hatályát veszti. Záró rendelkezések RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(XII.19.) számú önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete

Csengőd Község Képviselőtestülete Csengőd Község Képviselőtestülete Csengőd Község Képviselőtestületének 10/2003.(XII.31.) rendelete az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testületének 2/1999.(III. 30.) rendelete A köztisztaságról és a települési szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggı tevékenységrıl (módosítással egységes

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezetı rendelkezés 2

Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008.(VIII.13.) rendelete 1 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Bevezetı rendelkezés 2 Mélykút

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1.. PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2003.(X.03) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL, IGÉNYBEVÉTELÉRİL. Papkeszi Községi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

(4) A települési szilárd hulladékok közül

(4) A települési szilárd hulladékok közül A Visegrádi Önkormányzat 3/1999. (II. 26.) ör. rendelete a köztisztaságról, illetve a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl és elszállításáról [egységes szerkezetben a 6/1999. (XII. 15.), a 15/2005.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2004. (IV. 28.) számú rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata

Gyál Város Önkormányzata Gyál Város Önkormányzata A települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 19/2004. (X. 07.) Ök. Számú rendelet 26/2004. (XII. 22. ) Ök. Számú rendelet 19/2005. (XI. 28.) Ök. Sz.

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (XII. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben