Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adta ki. Technikai szerkesztő: Göröcs Dorka és Hilbert Mátyásné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar adta ki. Technikai szerkesztő: Göröcs Dorka és Hilbert Mátyásné"

Átírás

1 Ezt a jegyzetet az ELTE Tanító- és Óvóépző Kar adta i Techniai szeresztő: Göröcs Dora és Hilbert Mátyásné Szeresztette: Dr. Demeter Katalin és Dr. Szara Júlia Felelős iadó: Dr. Mionya György déán

2 Tartalomjegyzé Bevezetés A Tanító- és Óvóépző Kar vezetői 6 A ar szervezeti egységei 7 Az óvodapedagógus sza épzési és imeneti övetelményei 8 A sza óra-, vizsga- és reditterve mintatanterv 11 Specializáció óra-, vizsga- és reditterve 15 Az óvodapedagógus sza esti tagozatána tantárgyleírásai 18 Specializáció tantárgyleírásai 4

3 Bevezetés Tisztelt Hallgató! Ön az 1869-ben alapított Budai Állami Tanító-épezde jogutódjában, a 000 óta az ELTE öteléébe tartozó Tanító- és Óvóépző Karon ezdte meg tanulmányait. Az egységes európai felsőotatási térség ialaításána eredményeéppen az Európai Unió diájai, így a magyar diáo is az egymásra épülő BA (alap), MA (mester), és PhD (dotori) szinten folytathatna felsőotatási tanulmányoat. A felsőotatás alapépzési (BA, BSc) szintjéne örébe tartozi az óvodapedagógus és tanító sza is egy épzési ágon belül. Mindét sza önálló szaépzettséget ad, és folytatható a Neveléstudományi MA szaon. Az óvodapedagógus sza éves, összesen 180 reditet ell teljesíteni, ente átlag 0 reditet (a redit a tanulmányi muna mértéegysége). A tanító sza 4 éves, összesen 40 reditet ell teljesíteni, ente átlag 0 redit értéű tanulmányi munát ell elvégezni. A ar fenti ét alapszaán választható német és szerb nemzetiségi szairány: az óvodapedagógus szaon redit, a tanító szaon 6 nemzetiségi redit teljesítése a szairány övetelménye. Kísérje figyelemmel a felsőotatási törvény hatályos változatát, valamint az egyetem és a ar honlapján egyaránt folyamatosan frissített Hallgatói Követelményrendszer (HKR) útmutatásait, továbbá az egységes tanulmányi rendszer (ETR) hirdetményeit, amiből az egyetem hallgatóina jogait és ötelességeit övetheti, tájéozódhat a térítési és juttatási rendről. A tájéoztató füzetben megtalálja a tanulmányaina eredményességét segítő tantervi információat: milyen tanegységeet ell felvennie, milyen sorrendben, mit ell teljesítenie, hogy a szüséges rediteet megszerezze. 1. A TANTERV; A TANEGYSÉGEK FELVÉTELE A tanító és óvodapedagógus szao épzési és imeneti övetelményeit a 15/006 (IV..) OM rendelet szabályozza, enne alapján észült el az alapszao ari tanterve. A tájéoztató füzetben özzétett óra- és vizsgaterv táblázata mutatja a tantervben előírt tanegységeet (tantárgyelemeet), aiat, számonérési formáiat. Az ott feltüntetett mintatanterv enénti beosztása szerint haladva minden ötelezettségét időben teljesítheti. Az ETR-ben fel ell vennie minden elején a tantervben előírt tanegysége özül annyit, hogy egyenletes haladása biztosított legyen. Saját EHA ódjával tud az ETR-be belépni, itt tudja felvenni a tanegységeit, itt övetheti teljesítéseit. Félévenént regisztrálnia ell. Egy tanévi (ét i) 7 reditnél evesebb teljesítése esetén önt államilag finanszírozott épzésből öltségtérítéses épzésbe sorolhatja az egyetem. Egy-egy tanévi 55 redit teljesítése az alapfeltétele anna, hogy iemelt (öztársasági) ösztöndíjban részesülhessen. A tanegysége alapján iírt urzusoat ente hirdeti meg a tanszée: a urzuso meghirdetése tartalmazza a tanegysége óráina időpontját, tartamát, helyét, otatóját is. A felvehető urzusoról az ETR-ben, a tanulmányi osztály honlapján és hirdetményeben tájéozódhat. A tanszée csa a mintatanterv szerint ötelese urzusoat hirdetni. csa sieresen teljesített, érdemjeggyel/minősítéssel lezárt tanegységért apható. A tantárgyfelvétel eredményességét minden elején, a teljesítése bejegyzését minden végén önne ell ellenőriznie az ETR-ben. A mintatantervtől való eltérésnél ülönösen ell figyelnie az előfeltételere, amelye teljesítése nélül egy-egy tanegységet nem tud felvenni. Az előfeltétele özött szerepelne gyenge (az adott tanegységgel együtt is teljesíthető), illetve erős (az adott tanegység felvétele előtt

4 teljesítendő,! jellel jelzett) előfeltétele. Az előfeltételeről a füzetben özzétett tanegység (tantárgyelem)-leírásoban tájéozódhat. A tanegysége ódjai jelzi a szaoat: a tanító sza ódjaiban a T, az óvodapedagógus sza ódjaiban az Ó betű, a ét sza özös alapozó tárgyaina ódjaiban a KAB betű szerepelne, az N vagy E betű a nappali vagy esti tagozatot jelöli a ódoban. Figyelnie ell arra is, hogy saját szajána, tagozatána megfelelő tanegységeet vegyen fel. A i tanrend összeállításához segítséget ad a tanulmányi honlapon és hirdetményeben is özzétett mintaórarend. A ötelezően és a szabadon választható tanegysége teljesítendő reditjeit ülön figyelemmel ell ísérnie, mert erre a mintaórarend nem ad útmutatást.. A TANEGYSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA KÖTELEZŐ tanegysége: (státusu jele: K) - az alapozó ismerete tanegységei pedagógia, pszichológia, társadalomtudományi ismerete, intia. - a szamai elméleti épzés tanegységei a tanító és az óvóépzés sajátos pedagógiai és pszichológiai tárgyai, valamint az óvodai módszertanoal/az isolai tantárgy-pedagógiáal összeapcsolt, ülönböző tanszée által meghirdetett tanegysége: az anyanyelv és az irodalom; a matematia; a természetismeret; az éne-zene; a testnevelés; a vizuális nevelés, a technia területéről. -a szamai gyaorlat tanegységei az óvodai/isolai hospitálás, valamint a hallgatói gyaorlato rendszere, a épzése végén összefüggő, ülső intézményi gyaorlattal. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ tanegysége (státusu jele: KV) - tanító szaon összesen 6 redit ötelezően választható tanegységet ell felvenni. Minden tanító szaos hallgatóna a nemzetiségi szairányt végző hallgatóat ivéve ötelező egy műveltségterületet választani. A választott műveltségterületen a hallgató az 5 6. osztály tanítására is felészítést apna. Az angol és a német műveltségterület választására a tanulmányo ezdetén erül sor, eze 6 redit értéűe. A többi választott műveltségterület tanegységei összesen redit értében a másodi i választást övetően ötelezőe. Műveltségterületet váltani nem önnyű, mert az 1 4. és az 5 6. osztály tanítására való felészülés anyaga összefüggő rendszerbe épül a tantervben. Tanító szaon a teljes tanulmányi idő (4 év) alatt más KV státusú tárgya özül a tanító számára ente meghirdetett és özzétett tanszéi ínálatból is fel ell venni 1 redit értéű tanegységet. - óvodapedagógus szaon a nemzetiségi szairányt végző hallgatóat ivéve a teljes tanulmányi idő ( év) alatt a KV státusú tárgyaból az óvodapedagóguso számára ente meghirdetett és özzétett tanszéi ínálatból is fel ell venni redit értéű tanegységet. SZABADON VÁLASZTHATÓ tanegysége (státusu jele: SZ) A SZABV ódú tárgyaból a ente meghirdetett és özzétett tanszéi ínálatból fel ell venni - tanító szaon a teljes tanulmányi idő (4 év) alatt 1 redit értéű tanegységet, - óvodapedagógus szaon a teljes tanulmányi idő ( év) alatt 9 redit értéű tanegységet. A szabadon választható tanegysége más aron, más intézményben is teljesíthető. A orábban végzett tanulmányo reditjeine beszámítását az ELTE Tanító- és Óvóépző Karára való felvételor, átvételor ell érnie. Párhuzamos tanulmányo esetén ente lehet reditbeszámítást érni. 4

5 . A SZORGALMI IDŐSZAK tanulmányi munája A szemináriumi óráon (ódjelü: s), gyaorlatoon (ódjelü: g), melye általában gyaorlati jeggyel zárulna (a zárás lehet: 5 foú, vagy m foú) ötelező részt venni, az előre megadott övetelményeet teljesíteni ell; pótlásra, javításra csa a tájéoztató füzet erre vonatozó jelzése esetében van lehetőség. Az egyes tanegysége (tantárgyeleme) tartalmána, övetelményeine rövid leírása a tájéoztató füzetben olvasható, részletesebb útmutatásoat a urzus otatója ad, az információ eletroniusan is elérhető. Az előadásoon (ódjelü: e), melye általában olloviummal zárulna, a részvétel aor ötelező, ha azt a tanszé előírja (enne jelzése: ), egyéb eseteben az előadásoon a jelenlét ajánlott. Az óvodai, isolai gyaorlatoon a részvétel ötelező, az óvodá, bölcsődé látogatása előtt egészségügyi önyvet ell beszerezni. 4. A VIZSGAIDŐSZAK tanulmányi munája A b. 14 hetes szorgalmi időszaot b. 7 hetes vizsgaidősza öveti, eor ell a betűvel jelzett olloviumi és az sz betűvel jelzett szigorlati zárási formáat teljesíteni. Mind a ollovium, mind a szigorlat ETR-ben iírt időpontjaira jelentezni ell, a szigorlatoat - a tanegységehez hasonlóan - ód szerint fel is ell venni. A vizsgaövetelménye ismertetését, és a vizsgáztatás típusait (szóbeli, írásbeli, és eze többféle ombinációja), valamint a vizsgaismétlése lehetőségeit a HKR részletesen szabályozza, ezeet a szabályoat érdemes alaposan tanulmányozni. 5. AZ OKLEVÉL A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt valamennyi tanegység teljesítése, az utolsó ben a zárótanítás/zárófoglaozás teljesítése, a szadolgozat benyújtása az utolsó ben előírt határnapig. Az olevélszerzés feltétele: a sieres záróvizsga és a 15/006 (IV..) OM rendeletben előírt nyelvi övetelményene való megfelelés. Segítségért, tanácsért fordulhat a pedagógiai vezetőhöz, az otatóhoz, ügyfélfogadási időben a tanulmányi osztály munatársaihoz, valamint a tanszéi ügyintézőhöz is aár személyesen aár eletronius levélben. Vegye igénybe a főisolás éve alatt ínálozó lehetőségeet a hivatásra való felészülés, a tudomány, a művelődés, az egyetemi özélet, a nemzetözi apcsolato, a szóraozás terén; töltse diáéveit az ELTE Tanító- és Óvóépző Karán felelősséggel, tartalmasan és vidáman. Budapest, 011. július. Dr. Demeter Katalin otatási déánhelyettes Néhány speciális jel magyarázata: összevont minősítés, illetve összevont épzési idő nem pótolható tanegység, a tantárgyfelvételt meg ell ismételni az előadás látogatása ötelező! erős előfeltétel iscsoportos foglalozás (5-8 fő) * félcsoportos foglalozás (15 0/ fő) ** csa az egyi óra félcsoportos 5

6 A Tanító- és Óvóépző Kar vezetői (címe, elérhetősége) Déán: Dr. Mionya György habilitált egyetemi docens 116 Budapest, Kiss János altb. u. 40. fszt. 5. tel: /6988, 699 mellé Fax: Tudományos déánhelyettes: Tihanyiné dr. Hős Ágnes főisolai docens 116 Budapest, Kiss János altb. u. 40. fszt. 5. tel: /6988, 699 mellé Fax: Otatási déánhelyettes: Dr. Demeter Katalin főisolai tanár (Társadalomtudományi Tanszé) 116 Budapest, Kiss János altb. u. 40. I.. tel: /6988, 69 mellé A HÖK elnöe: A Kar épülete: 116 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Központi tel: , özponti fax: Itt műödne a Kar otatási és egyéb szervezeti egységei, itt folyi a Karon való otatás. 6

7 A ar otatási szervezeti egységei Éne-zenei Tanszé II. 08. tanszévezető: Döbrössy János DLA főisolai docens Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszé II. 5. tanszévezető: Dr. Márus Éva főisolai docens Intia Otatási Csoport I. 5. csoportvezető: Tóth Attila adjuntus Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszé tanszévezető: Dr. Csívári Gábor főisolai tanár Matematia Tanszé tanszévezető: Dr. Szendrei Julianna főisolai tanár Neveléstudományi Tanszé tanszévezető: Dr. Podráczy Judit főisolai docens Társadalomtudományi Tanszé tanszévezető: Dr.Donáth Péter habilitált egyetemi tanár Természettudományi Tanszé tanszévezető: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta főisolai docens Testnevelési Tanszé tanszévezető: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes főisolai docens Vizuális Nevelési Tanszé tanszévezető: Baos Tamás főisolai docens A ar otatást segítő szervezeti egységei Tanulmányi Referatúra referens: Bicsá Csilla Könyvtár igazgató: Vajda Albertné Multimédia Módszertani Csoport vezető: Dr. Orczán Zsolt főisolai docens 7

8 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapépzési sza megnevezése: óvodapedagógus (Pre-School Teaching). Az alapépzési szaon szerezhető végzettségi szint és a szaépzettség olevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfoozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) szaépzettség: a) óvodapedagógus b) nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlová, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma épzési irányultságot] a szaépzettség angol nyelvű megjelölése: a) Pre-School Teacher, b) Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovaian, Slovenian, Roma) Pre- School Teacher választható szairány: nemzetiségi óvodapedagógus (Ethnic Minority Pre-School Teaching). Képzési terület: pedagógusépzés 4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító 5. A épzési idő eben: 6 6. Az alapfoozat megszerzéséhez összegyűjtendő redite száma: 180 redit 6.1. Az óvodapedagógus, tanító épzési ág özös épzési szaaszához rendelhető minimális reditérté: redit 6.. A szairányhoz rendelhető minimális reditérté: legalább redit, legfeljebb 54 redit 6.. A szabadon választható tantárgyahoz rendelhető minimális reditérté: 9 redit 6.4. A szadolgozathoz rendelt reditérté: redit 6.5. A gyaorlati ismeretehez rendelhető minimális reditérté: 6 redit nemzetiségi óvodapedagógus szairányon ebből a nemzetiségi épzés gyaorlati ismeretei legalább 6 redit 6.6. Intézményen ívüli összefüggő gyaorlati épzésben szerezhető minimális reditérté: 9 redit 7. Az alapépzési sza épzési célja, az elsajátítandó szamai ompetenciá: A épzés célja olyan pedagógiai szaembere épzése, ai elméletileg megalapozott ismerete, észsége és épessége birtoában alalmasa az óvodai nevelés feladataina ellátására, továbbá megfelelő ismereteel rendelezne a épzés másodi cilusban történő folytatásához. A nemzetiségi szairányt választó óvodapedagóguso épese az óvodás gyermee magyar nyelven és nemzetiségi nyelven történő nevelésére. Közös ompetenciá az óvodapedagógus, tanító épzési ágban A hallgató ismeri: a isgyermeori nevelés és otatás történeténe egyetemes és magyar jellemzőit, a gyermee fejlődéséne pszichológiai sajátosságait, Magyarország legújabbori történeténe és társadalmána érdésöreit, az információs és ommuniációs technia használatához szüséges eljárásoat, tudnivalóat. Az alapfoozatot birtoában a nemzetiségi szairányt is figyelembe véve az óvodapedagóguso a) az ismereteet illetően bizonyítottá, hogy ismeri és érti a társadalmi változáso, a özotatás és az óvodai nevelés összefüggéseit; ismeri a tartalmi szabályozás doumentumait; ismeri az óvodás orú gyerme személyiségéne fejlődési sajátosságait; ismeri a nevelés és fejlesztés elméletét, az óvodás orosztály differenciált személyiségformálásána folyamatát, tevéenységeit, azo tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermee neveléséne specifiumait, a családdal való együttnevelés lehetőségeit; az óvodai tevéenysége tartalmaina özvetítéséhez szüséges szatudományos és művészeti ismereteel rendelezne; 8

9 elsajátítottá a tevéenysége szervezéséhez szüséges módszertani ismereteet az anyanyelvi nevelés, a játé, a mese-vers, az éne-zene, a vizuális tevéenység, a mozgás és a örnyezet tevéeny megismerése területén; ismeri az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit; tájéozotta az egészségre nevelés és a mentális egészség védelméne elvi és gyaorlati érdéseiben; ismeri az óvodai mérés, értéelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit. b) ismeretei alalmazását illetően alalmasa az óvodás orú gyermee személyiségfejlődéséhez szüséges feltétele biztosítására, óvodapedagógusi nevelő tevéenység ellátására, ompetenciájuból adódó szamai lehetőségei és feladatai felmérésére; problémá felismerésére, azo ritius elemzésére és onflitushelyzete megoldására; pedagógiai döntésere; előítéletmentesen az inter- és multiulturális nevelésre; a családoal való együttműödésre; a társintézményeel, fenntartóal való apcsolattartásra; a szaszolgálatoal szamai partnerség ialaítására; önálló tanulással és/vagy szervezett továbbépzéseel új ompetenciá elsajátítására. idegen nyelven alapszinten ommuniálni; c) szamai attitűdö és magatartás terén rendelezne önismerettel; önértéelési épességeel; önérvényesítés, önmenedzselés épességével; sierorientált beállítódással; minőségtudattal; gyerme- és emberismerettel, gyermeözpontú szemlélettel, játszóépességgel, fejlett ommuniációs épességgel, társadalmi érzéenységgel, özösségi felelősségérzettel és feladatvállalással, az egyetemes emberi és nemzeti normá tiszteletével, tudatos értéválasztási épességgel; a team-munához szüséges ooperációs épességgel; örnyezettudatos magatartással. A nemzetiségi óvodapedagóguso a fentieen túl a) a épzés során az ismereteet illetően bizonyítottá, hogy magas szintű nemzetiségi nyelvi ompetenciáal rendelezne; ismeri a nemzetiség történelmét és ultúráját; nemzetiségi óvodapedagógusént jellemzi őet a orszerű általános műveltség, a társadalmi érzéenység, a özösségi felelősségérzet és feladatvállalás; ismeri az óvodás orosztály nevelése során hatéonyan alalmazható nyelvpedagógiai eljárásoat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiáat, orszerű ismereteel rendelezne a orai étnyelvűség szaterületén; b) ismeretei alalmazását illetően alalmasa elméletileg megalapozott ismerete, észsége és épessége birtoában az óvodás orú gyermeeet valamennyi nevelési területen magyar nyelven nevelni, valamint a nemzetiségi anyanyelvi nevelés feladatait ellátni; orszerű népismereti/nemzetiségi tartalma özvetítésére (néprajz, történelem, zene, tánc stb.) alalmazni tudjá e tartalma óvodás orban történő elsajátíttatásána módszertani lehetőségeit. c) a szamai attitűdö és magatartás terén rendelezne a nemzetiségi identitás elmélyítéséhez szüséges gyaorlati észségeel, jártasságoal; a permanens művelődés igényével és épességével; az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értée, az erölcsi normá tiszteletével. 9

10 8. A törzsanyag (szaépzettség szempontjából meghatározó ismeretörö): alapozó ismerete: -45 redit társadalomtudományi ismerete, pedagógia, pszichológia, intia szamai törzsanyag: redit, ebből a) szamai elméleti modul: játé pedagógiája és módszertana, anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, matematiai nevelés és módszertana, örnyezeti nevelés és módszertana, éne-zenei nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana 54-7 redit, továbbá differenciált szamai ismerete felsőotatási intézmény egyedi jellegét adó ismeretöröből (pl.: idegennyelv) 1 redit; b) speciális programo modul: 0-40 redit ba) választható programo (pl.: családpedagógia, inluzív integrált nevelés, örnyezeti nevelés, multiés interulturális nevelés, gyerme és gyógytestnevelés, gyógypedagógia) redit, bb) nemzetiségi óvodapedagógus szaépzettség esetén továbbá: nemzetiségi ismerete, étnyelvűség elmélete és gyaorlata, nemzetiségi óvodai foglalozáso módszertana és gyaorlata, nemzetiségi nyelv 0-40 redit. c) szamai gyaorlati modul: 6-4 redit. 9. Szamai gyaorlat: A gyaorlati épzés az eredményes óvodapedagógusi tevéenységhez szüséges észsége, épessége ialaítását segíti; olyan szervezeti és tevéenységformáat biztosít, amelye a tartalmilag és módszertanilag omplex, foozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai feladatrendszer megvalósítására teszne alalmassá. A gyaorlati épzés fogalmába beleértendő a hallgató hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyaorlatai, önismereti, ommuniációs és játszóépességfejlesztő tréninge, a speciális programo gyaorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumo eretében végzett gyaorlato is. A ülső szamai gyaorlat időerete 8 hét. Az összes szamai gyaorlaton belüli reditértée 9 redit.. Idegennyelvi övetelménye: Az alapfoozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, özépfoú (B) omplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértéű érettségi bizonyítvány vagy olevél megszerzése szüséges.

11 Az óvodapedagógus sza esti tagozatána óra-, vizsga- és reditterve i oal és előfeltételeel (MINTATANTERV) TÁRSADALOM-TUDOMÁNY 4 óra, 8 redit KABE08A01e Bevezetés a filozófiába ÓBE08A0s Nemzeti jelépein nemzeti ünnepein VAGY ÓBE08A0s Ősi magyar hitvilág mesevilág KABE08A04e Magyarország a 0. században ÓBE08A05s Etia I. 15 II. aí III. IV. V. 0 VI. 6 m ELŐFELTÉTELEK KABE08A01e! PSZICHOLÓGIA 61 óra,11 redit KABE06A01e Bevezetés a pszichológiába ÓBE06A0s A személyiség alaulása. I. ÓBE06A0e A személyiség alaulása II. ÓBE06A04s Pedagógiai pszichológia ÓBE06V05e A játé pszichológiája ÓBE06ASZ1 SZIGORLAT ÓBE06A06e A differenciálás pszichológiája 1 I II. III. IV sz 1 V. 8 m VI. - ELŐFELTÉTELEK KABE06A01e! ÓBE06A0s ÓBE06A0e! - Ld. a ritériumoat ÓBE06ASZ1! ÓBE06Ae! PEDAGÓGIA 86 óra, 15 redit ÓBE06A08e Általános pedagógia és didatia KABE06A09e Neveléstörténet ÓBE06Ae Óvodapedagógia neveléselmélet I. ÓBE06A11s Óvodapedagógia neveléselmélet II. 1 ÓBE06A1s Differenciálás pedagógiája I. 14 II. III. IV. 8 V. VI. - - ELŐFELTÉTELEK ÓE06A15e! ÓBE06A16s! ÓBE06Ae! ÓBE06ASZ1! ÓBE06A11s! 11

12 PEDAGÓGIA folytatás ÓBE06A1e Családszociológia ÓBE06ASZ SZIGORLAT ÓBE06A14s Alalmazott pedagógia ÓBE06V15e A játé pedagógiája és módszertana I. ÓBE06A16s A játé pedagógiája és módszertana II I. m II. 6 III. IV. V. sz VI. 8 ELŐFELTÉTELEK ÓBE06A11s ÓBE06A08e! KABE06A09e ÓBE06A1s ÓBE06ASZ - ÓBE06A05e! ÓBE06V15e INFORMATIKA 5 óra, 5 redit KABE0A01g Intia a pedagógiai munában ÓBE0A0g Médiaintia - otatástechnológia I. II. 15 III. IV. V. VI. - ELŐFELTÉTELEK KABE0A01g MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS MÓDSZERTANA 77 óra, 14 redit ÓBE04V01e Magyar nyelv és beszédművelés ÓBE04V0e Magyar nyelv ÓBE04A0s Beszédművelés vagy ÓBE04A04s Beszédtechnia ÓBE04A05s Gyermeirodalom és módszertana I. ÓBE04A06e Gyermeirodalom és módszertana II. ÓBE04A07s Korun irodalma I. ÓBE04A08e Korun irodalma II. ÓBE04V09s Anyanyelvi nevelés módszertana I II III. IV. V. 7 VI. 7 ELŐFELTÉTELEK - ÓBE04V01e ÓBE04V01e - ÓBE04A05s - ÓBE04A07s - MATEMATIKA ÉS MÓDSZERTANA 0 óra, 5 redit ÓBE05A01s Matematia és módszertana I. ÓBE05A0e Matematia és módszertana II. ÓBE05V0s Matematia és módszertana III. 1 I. II. 8 III. 8 IV. 9+5 V. VI. - ELŐFELTÉTELEK ÓBE05A01s ÓBE05A0e 1

13 KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA 60 óra, 11 redit ÓBEA01e Természetismeret és módszertana I. ÓBEA0s Természetismeret és módszertana II. ÓBEV0e A örnyezet meg-ismerésére nevelés módszertana ÓBEA04s Öológia; természet- és örnyezetvédelem ÓBEA05e Egészségtan I. 1* II. 11 III. 11 IV. 16 V. VI. ELŐFELTÉTELEK - ÓBEA01e ÓBEA0s ÓBEV0e - ÉNEK-ZENE ÉS MÓDSZERTANA 6 óra, 11 redit ÓBE0A01s Éne-zene és módszertana I. ÓBE0A0s Éne-zene és módszertana II. ÓBE0V0e Éne-zene és módszertana III. ÓBE0A04s Éne-zene és módszertana IV. ÓBE0A05s Éne-zene és módszertana V. I. 14* II. 14* III. 19* IV. 8* V. 8 VI. ELŐFELTÉTELEK - ÓBE0A01s ÓBE0A01s ÓBE0A0s ÓBE0V0e VIZUÁLIS NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA 6 óra, 11 redit ÓBE1A01s Vizuális nevelés és módszertana I. ÓBE1A0s Vizuális nevelés és módszertana II. ÓBE1A0s Vizuális nevelés és módszertana III. ÓBE1A04s Vizuális nevelés és módszertana IV. ÓBE1A05e Vizuális nevelés és módszertana V. ÓBE1V06s Bábozás és módszertana 1 I. * II. 19* III. IV. 8* V. 8* VI. 8 ELŐFELTÉTELEK - ÓBE1A01s ÓBE1A0s ÓBE1A0s ÓBE1A04s - TESTNEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA 5 óra, redit ÓBE11V01e Testnevelés és módszertana I. ÓBE11A0s Testnevelés és módszertana II. 5 5 I. II. III. 9 IV. 4 V. VI. - ELŐFELTÉTELEK ÓBE11V01e 1

14 SZAKMAI GYAKORLAT 19 óra 7 redit ÓBE00V01g Óvodai gyaorlat I. ÓBE00V0g Óvodai gyaorlat II. ÓBE00V0g Óvodai gyaorlat III. ÓBE00V04g Óvodai gyaorlat IV. ÓBE00V05g Óvodai összefüggő gyaorlat I. ÓBE00V06g Óvodai összefüggő gyaorlat II. ÓBE00V07g Zárófoglalozás ÓBE00V08g Csoportos gyaorlat (esetelemzés) I. 15 m II. 15 m III. 15 m IV. 15 m V. 70 VI m - ELŐFELTÉTELEK ÓBE00V01g! ÓBE06A15e! ÓBE04V09s! ÓBE1A01s ÓBE0V0e ÓBE11V01e ÓBE00V04g! ÓBE06ASZ1! ÓBE06ASZ1! ÓBE06ASZ ÓBE00V06g-vel párhuzamosan AZ ELŐÍRT, VÁLASZTHATÓ TARTALMÚ TANULMÁNYI MUNKA AZ ETR-ben fel ell venni ezeet a tanegységeet is! OBE..KV.. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK redit SZABV SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 9 redit ÓBESZAKD SZAKDOLGOZAT redit OBESZAKDK1 SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ 0 redit OBESZAKDK SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ 0 redit A ari honlapon ente özzétett ÓBN..KV ódú tárgya özül a hat alatt redit értéűt ell teljesíteni, a nemzetiségi szairány ezeet a rediteet is tartalmazza. Három redites specializáció összefüggő teljesítésére is lehetőséget adun, amelyeel a ötelezően választható tanegysége teljesíthető. (Ld. a övetező oldalaon!) A ari honlapon ente özzétett SZABV ódú, vagy más aron, intézményben felvehető tárgya özül a hat alatt 9 redit értéűt ell teljesíteni Szadolgozati témát a HARMADIK végén ell választani. A szadolgozati útmutató a TO honlapján olvasható.. A NEGYEDIK ben ötelező felvenni és teljesíteni az első szadolgozati onzultációs tanegységet Zárása: aláírás Az ÖTÖDIK ben ötelező felvenni és teljesíteni a másodi szadolgozati onzultációs tanegységet. Zárása: aláírás 14

15 ANGOL NYELVŰ ÓVODAI FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ SPECIALIZÁCIÓ ( redit, összefüggően teljesítendő) TANEGYSÉG ÓBE01KS01s Angol nyelvi előészítés az 7 angol-magyar étnyelvű óvodai foglalozáso vezetésére I. ÓBE01KS0s A étnyelvűség elmélete és 7 gyaorlata ÓBE01KS0s Az angol nyelvű óvodai foglalozáso módszertana Vizuális nevelés ÓBE01KS04s Az angol nyelvű óvodai foglalozáso módszertana Környezeti nevelés ÓBE01KS05s Az angol nyelvű óvodai foglalozáso módszertana - Éne-zene ÓBE01KS06s Az angol nyelvű óvodai foglalozáso módszertana - Testnevelés ÓBE01KS07s Angol gyermeirodalom I. ÓBE01KS08s Angol gyermeirodalom II. ÓBE01KS09g Egyéni óvodai gyaorlat I. 5 II. 5 III. IV. 5 V. 5 VI. 15 ELŐFELTÉTEL Nyelvi szintfelmérés ÓBE01KS01s! ÓBE01KS0s! ÓBE01KS0s! ÓBE01KS0s! ÓBE01KS0s! ÓBE01KS0s! ÓBE01KS0s ÓBE01KS04s! ÓBE01KS05s! ÓBE01KS08s! 15

16 AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET SEGÍTÉSE SPECIALIZÁCIÓ ( redit, összefüggően teljesítendő) TANEGYSÉG ÓBEKS0801s Koro - gyermeoro ÓBEKS060s A özotatás jogi érdései ÓBESS060s Pedagógiai tere ÓBESS0604s Az átmenet problémái ÓBESS0605s Játé az isolában ÓBESS0606s Az átmenet modelljei ÓBESS0607s A család, az óvoda és az isola apcsolatrendszere ÓBESS11s Intenzív mozgásfejlesztés 5-8 éves orban ÓBESS0401s Az átmenet és az anyanyelvi felészültség ÓBESS0501s A téri tájéozódás fejlődésefejlesztése ÓBESS001s Ritmusfejlesztés ÓBESS1s Érzelme és művészeti nevelés ÓBESS001s Számítógéppel segített épesség és észség-fejlesztés II. III. IV. V. I. 1 5 m 1 5 m m 15 VI. 15 m ELŐFELTÉTEL ÓBESS0604s ÓBESS0606s 16

17 A KISGYERMEKKORI NEVELÉS SPECIALIZÁCIÓ ( redit, összefüggően teljesítendő) TANEGYSÉG ÓBEKS0601s Szociálpolitia és gyermevédelem ÓBEKS060s A özotatás jogi érdései ÓBEKS060e A isgyermenevelés pedagógiája ÓBEKS0604s A isgyermenevelés intézményei ÓBEKS0605e A orai fejlesztés elmélete és gyaorlata ÓBEKS0606s A család, a bölcsőde és azóvoda apcsolatrendszere ÓBEKS01s Gondozás, egészséges életmódra nevelés ÓBEKS11s Mozgásfejlesztés -4 éves orban ÓBEKS0401s A beszédfejlődés segítése ÓBEKS0607s Megismerő épessége fejlesztése ÓBEKS001s Zenei játéo az első életéveben ÓBEKS1s Érzelme és művészeti nevelés ÓBEKS0608g Bölcsődei gyaorlat Kredi t I. II. III. IV. V. 1 5 m VI. m 15 ELŐFELTÉTE L ÓBEKS060e ÓBEKS0604e ÓBEKS0605e 17

18 TÁRSADALOMISMERET AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ESTI TAGOZATÁNAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI KABE08A01e Bevezetés a filozófiába K I. - Cél: a pedagóguso felelős nevelőmunájána, az egyetemes emberi értée tudatos ötéséne és özvetítéséne elméleti megalapozása; a ritiai gondolodás fejlesztése; a ülönböző ultúrá és értérende toleráns, befogadó szemlélete. Tananyag: A filozófiai bevezetés azoat a sajátos érdéseet jeleníti meg, amelye egy európai ország befogadó, ommuniatív szellemiséget épviselő, tevéenységében cél- és értétudatos tanítója, óvodapedagógusa számára iindulópontot adhat az eszmé, elve, értée világában való tájéozódáshoz. A filozófiai alapgondolato történeti ifejtése módot ad a ulturális gyöereiet teintve is ülönböző értérende, világszemlélete, a özös európai bölcseleti alapvetése és az Európán ívüli vallási filozófiai alapeszmé eredeténe feltárására. A témá megözelítéséne fő szempontja a ülönféle értérende épviselői, a ülönböző hagyományú társadalmi csoporto özöttü a hazai cigányság özötti ölcsönös megértés, együttműödés előmozdítása. A tananyag történeti szerezete az önálló tájéozódás megalapozását szolgálja: az eszmetörténeti orszao, szerző anonius rendjéne ismerete segíti a forráso értő, ritius használatát. A témá feldolgozásához szövege értelmezése tartozi. Követelmény: Könyvtári forráso, internetes honlapo, eletronius adathordozó alalmazása egyes filozófiai témá feldolgozásához. A szóbeli ollovium az eszmetörténet örében való tájéozódást, a szövegértést értéeli. ÓBE08A0s Nemzeti jelépein, nemzeti ünnepein vagy ÓBE08A0s Ősi magyar hitvilág mesevilág 7 aí 0 K II. - Nemzeti jelépein, nemzeti ünnepein Cél: nemzeti jelépein, nemzeti ünnepein történeténe átteintésén eresztül megismertesse a hallgatóal azoat a magyar történelmi sorsfordulóat, amelye a jelépe, ünnepe eletezésére is alapvetően hatotta. Tananyag: a nemzeti jelépe, nemzeti ünnepe szerepe a nemzettudat elmélyítésében; a magyar Szent Korona: a magyar államiság ezeréves jelépe; a nemzeti színe ialaulása, jelentésü történeti értelmezése; a magyar címer: irályi címerből országcímer; nemzeti ünnepe: március 15-e, augusztus 0-a, otóber -a. Követelmény: a gyaorlati jegy megszerzéséne feltétele az előadáso anyagána és a ötelező irodalomna az ismerete, az atív, rendszeres szemináriumi muna, illetve egy tervezet benyújtása a tanulta óvodai munában lehetséges hasznosításáról. VAGY 18

19 Ősi magyar hitvilág mesevilág Cél: a magyar népmesé egy jól örülhatárolható, a mesetipológiában általában mitius vagy hősmeséne nevezett csoportja a népmeséet globálisan jellemző nevelési céloon túlmenően hozzásegíthet bennünet az ősi magyar hitvilág számos eleméne reonstruálásához, az ősi magyar hitvilág jobb megismeréséhez. Tananyag: az ősi magyar hitvilág fontosabb elemei; a magyar mitius mesé (onrét meseelemzése); a népmeséből és a történeti irodalomból ibontható ép összevetése. Követelmény: a gyaorlati jegy megszerzéséne feltétele az előadáso anyagána és a ötelező irodalomna az ismerete, illetve egy tervezet benyújtása a tanulta óvodai munában lehetséges hasznosításáról. KABE08A04e Magyarország a 0. században 0 4 K V. - Cél: átfogó épet adjon hallgatóinna hazán (fővárosun, régión) 0. századi történetéről, anna érdeében, hogy a özelmúlt narratíváina megbízható, tárgyszerű ismeretével s az órá során fejlesztendő humánus történeti szemlélettel, a onstrutív problémamegoldás szándéával, a másság iránti tisztelettel, toleranciával özelítsene napjain problémáihoz. Fejleszteni ívánju önálló forrásereső, feldolgozó épességüet, segítve a nyomtatott és eletronius forráso, jele, szövege adatsoro, diagrammo megértését, önálló, ritiai értelmezését. Tananyag: az emberi és polgári jogora vonatozó elépzelése alaulása Európában és Magyarországon; hazán népességéne alaulása, demográfiai sajátosságain; gazdaságun, társadalmun, foglaloztatási és jövedelmi viszonyain, településszerezetün néhány sajátossága, hatásu egészségi állapotun, várható élettartamun alaulására. A magyar társadalom isolázási/isolázottsági jellemzői; állam, ideológia, isola apcsolata; laosságun nemzetiségi, vallási összetételéne változása, az állam és az egyháza viszonyána alaulása; nemzetiségein jogi, ulturális, szociális helyzete; nemzeti sajátosságain megőrzéséne esélyei az uniós csatlaozás után, a világfaluban. Követelmény: a olloviumon a urzus témaöreine ismerete. ÓBE08A05s Etia 6 m 1 K VI. KABE08A01e! Cél: az életvezetési ompetenciát megalapozó erölcsi tudatosság fejlesztése; felészülés a gyeree erölcsi ítéletalotásána, problémaelemzési épességéne fejlesztésére; a társadalmi szolidaritás és a örnyezetért való felelősség épviselete. Tananyag: Az etia szemléletmódjána jellemzése, az élettevéenysége erölcsi szabályaina értelmezése, a társadalmi szabályoban ifejezett értérend és az egyéni életvezetés összefüggései; a jogelve és az erölcsi értée viszonya. Jellegzetes értérende, értéhierarchiá az ezredforduló hazai társadalmában. Az értéhierarchiá ölcsönviszonya; a tolerancia és határa. Az erölcsi ítéletalotás értelmezése, az erölcsi felelősség mérlegelése onrét élethelyzeteben. A gyeree erölcsi ítéletalotásána fejlesztésére való felészülés: története, szituációs gyaorlato önálló feldolgozása. Követelmény: Erölcsi helyzete elemzése önyvtári forráso, internetes honlapo, eletronius adathordozó alalmazása alapján. Egyes erölcsi problémá örülteintő feldolgozásához gyermeirodalmi műve, filme, szituációs modelle, valamint etiai forrásműve választása, a özös elemzés megtervezése. 19

20 NEVELÉSTUDOMÁNY KABE06A01e Bevezetés a pszichológiába 8 K I. - Cél: a hallgató megismertetése a pszichológia ülönböző nézőpontjaival, alapfogalmaival és elméleteivel, melye a további tantárgya tudásalapját épezi; a pszichológiai érdelődés, az ön és társismeret igényéne feleltése, a hétöznapi és a tudományos ismerete ütöztetése, szemléletformálás. Tananyag: az általános pszichius folyamato műödése, a személyiség fogalma, személyiségelmélete; az interació és a ommuniáció alapjai, a társas megismerés folyamata, a csoporto jellemzői és műödése, a társas hatáso. Követelmény: szóbeli ollovium, a szorgalmi idősza végén írott zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy szerezhető. ÓBE06A0s A személyiség fejlődése és alaulása I. K II. KABE06A01e! Cél: a hallgató pszichológiai szemléleténe formálása a fejlődési törvényszerűsége értelmezésével és az egyes életszaaszo elsősorban az első három életév jellemzőine tanulmányozásával. Tananyag: A fejlődés mint egész élten át tartó folyamat, a fejlődés alapérdései, elméletei. Anya és gyermee apcsolata. A szociális ompetencia fejlődése és az éntudat ialaulásána folyamata. A helyváltoztató mozgás és manipuláció fejlődése. A megismerés fejlődése csecsemő és a isgyerme orban. Az anyanyelv elsajátítása. Követelmény: zárthelyi dolgozat megírása, szemináriumi feladato teljesítése. ÓBE06A0e A személyiség fejlődése és alaulása II. K III. ÓBE06A0s Cél: hogy az óvodás és isisolás gyerme legfontosabb fejlődési sajátosságaina bemutatásával értelmezési eretet adjon a gyermee megismeréséhez. Tananyag: az óvodás és a isisolás gyerme fejlődésében nyomon öveti az önállósodás állomásait, a nemi identitás ialaulását, a megismerési folyamatoat és a társas apcsolato alaulását. A gyerme gondolodási és érzelmi sajátosságait a játébeli megnyilvánulásoon és a gyermerajzoon eresztül tárgyalja. Kiemelten foglalozi az isolába lépés változásaival. Az isolásori (6 1 év) fejlődés. A serdülőor pszichológiai sajátosságai. Az ifjúor és a felnőttor. Követelmény: a szemináriumi feladato teljesítése, szóbeli ollovium, a szorgalmi idősza végén írott zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy szerezhető. 0

21 ÓBE06A04s Pedagógiai pszichológia 14 K IV. ÓBE06A0e! Cél: hogy megismertesse a hallgatóal a gyerme fejlődését befolyásoló ülső tényezőet, továbbá felészítsen a pedagógiai muna pszichológiai összetevőine, jelenségeine és problémáina felismerésére, megértésére. Tananyag: csoporto a gyerme életében: a család és a ortárscsoport; az óvodai csoport pszichológiai sajátosságai; a pedagógus, mint a gyerecsoport vezetője; a nevelési stíluso; az óvodásorú gyermee megismeréséne módszerei, lehetőségei; az óvoda és a gyerme leli egészsége; a pedagógus mentálhigiénéje. Követelmény: zárthelyi dolgozat megírása, szemináriumi feladato teljesítése, az előző ben megtervezett évfolyamdolgozat elészítése és bemutatása. ÓBE06A05e A játé pszichológiája 6 1 K I. Cél: átteintést adjon a gyerme alapvető tevéenységéről, a játéról, és segítséget nyújtson a hallgatóna az óvodás gyermee játéána megértéséhez. Tananyag: lasszius játéelmélete; a játé, mint az viseledés jellemzője, a gyerme játéána fejlődése és motivációs háttere, az egyes életoro tipius játéformái: gyaorló játé, szerepjáté, szabályjáté; a gyermei játé összefüggései a mozgásfejlődéssel, a szociális tanulással és az értelmi fejlődéssel; a játé feltételei; a gyermee játéána támogatása az óvodában, az óvónő és a gyerme apcsolata a játéban. Követelmény: szóbeli ollovium, a szorgalmi időszaban írott zárthelyi dolgozat alapján megajánlott jegy szerezhető. ÓBE06ASZ1 Pszichológia szigorlat - sz - K IV. Ld. a ritériumoat A szigorlat ritériumjellege: KABE06A01e!, ÓBE06A0s!, ÓBE06A0e!, ÓBN06A04s, ÓBN06A05e. A vizsga sieres teljesítéséhez az alapozó urzuso témáina integrált feldolgozása szüséges. A szigorlat írásbeli része a pszichológia alapfogalmaira és lényeges összefüggéseire tér i. A szóbeli tétele elsősorban a gyermeléletan négy es ismeretanyagát fogjá át. A szigorlati tájéoztató füzet tartalmazza a részletes információt (témaörö, szairodalom). 1

22 ÓBE06A06e A differenciálás 8 m 1 K V. pszichológiája 1 ÓBE06ASZ1! ÓBE06Ae! Cél: pedagógiai, pszichológiai és szocioulturális szempontú megözelítéssel a hallgató felészítése az óvodás gyermee egyedi jellemzőine felismerésére, az enne megfelelő pedagógiai hatásrendszer megtervezésére és az egyéni bánásmód alalmazására. Tananyag: Jogszabályi háttér; ülönbsége a gyermee fejlődésében; differenciálás, szegregáció, integráció, inlúzió; fejlődési zavaro megjelenési formái az óvodában; a differenciálás területei és pedagógia hatásrendszere: a gyerme biológiai szüségleteine területén, a ognitív épességeine területén, a motivációs érzelmi erölcsi fejlődéséne folyamatában, az óvodai tevéenységeben. Követelménye: a minősített aláírás feltétele egy szemináriumi dolgozat elészítése, és egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása. ÓBE06A08e Általános pedagógia és didatia K II. - Cél: hogy az óvodapedagógus-jelölte a pedagógiai elméletbe való bevezetés után megismerjé az óvodai és az isolai tanulás azonos és sajátosan ülönböző pedagógiai elméletet és anna gyaorlati vonatozásait. Tananyag: a pedagógia tudománya és rendszere; nevelés, nevelésfelfogáso, öznevelés, nevelés és szocializáció, a társadalom és a özotatás és rendszere; az óvoda és nevelés; a helyes gondolodás megalapozása az óvodai élet mindennapjaiban; az isolai tanulás és az óvodai tanulás a sajátos célo, motívumo, a tartalma, a folyamat és a szervezés türében; az óvodapedagógus szerepe az óvodás gyerme tapasztalataina megszerzésében és a fejlődése elősegítésében. Követelmény: a szamai fogalma ismerete; óvodai tanulási helyzete megfigyelése és írásbeli elemzése; ét zárthelyi dolgozat eredményes megírása. KABE06A09e Neveléstörténet 14 K I. - Cél: hogy megalapozza a hallgató neveléstörténeti szemléletét a pedagógia elméleténe és gyaorlatána megismeréséhez. Tananyag: Az európai nevelés gyöerei. A özépori nevelés rendi jellege, a magyar isolarendszer ialaulása. Az újori pedagógia alapvonásai. Felvilágosult polgári elve a magánnevelésben. A polgári pedagógia iszélesedése. A hazai népotatás fejlődése. A reformpedagógia ialaulása, jellemzői. A magyar otatáspolitia alaulása özött. Követelmény: a hallgató a tanár által javasolt témából választana, írásos munájuat bemutatjá, megvitatjá. A vizsga előfeltétele a dolgozat elészítése. 1 A differenciálás pszichológiája és A differenciálás pedagógiája tantárgyelemene özös leírása észült, mivel a tananyagtartalma szerves egységet épezne: a differenciáló nevelés jellemzőit mind a pszichológia, mind a pedagógia aspetusában vizsgálva. Értelemszerűen özöse az előfeltétele.

23 ÓBE06Ae Óvodapedagógianeveléselmélet I. K III. ÓBE06A15e! ÓBE06A16s! Cél: a hallgató megismertetése a szocializáció és a nevelés hatásrendszerével, a nevelési gyaorlatot meghatározó humanisztius pedagógiai modelle jelenségvilágával, elméleteivel, az óvodapedagógus omplex nevelőmunájával. Tananyag: a szocializáció és a nevelési folyamat rendszere, az óvodapedagógus hivatása, az értéözvetítés óvodai sajátosságai, területei, a gyermee egyéni szüségleteihez igazodó életvitel ialaításána módszerei, eszözei. Követelmény: a hallgató a szemináriumoon a szairodalomból és gyaorlati épzésüön szerzett ismeretei, tapasztalatai felhasználásával rendszeresen feldolgozzá, iegészítsé és realizáljá a megadott témaöröet. A olloviumra bocsátás feltétele a választott évfolyamdolgozat vázlatána, bibliográfiájána elészítése leadása. ÓBE06A11s Óvodapedagógianeveléselmélet II. 8 1 K IV. ÓBE06Ae! Cél: az első tananyagára épülve megismertetni a hallgatóat a nevelési-szocializációs folyamat speciális területeivel, az óvoda és a család, valamint a társintézménye apcsolatrendszerével, együttműödésü lehetőségeivel, az óvodá műödését szabályozó doumentumoal. A ét témaöreine szintetizálása. Tananyag: a testi, leli egészség, az erölcsi, özösségi és az esztétiai nevelés értéeine megalapozása, pedagógiai törevése az átmenete megönnyítésére, a pedagógiai ommuniáció, a gyermevédelem feladatai az óvodában, az óvodai nevelés doumentumai és a minőségbiztosítás pedagógiai értelmezése. Követelmény: a gyaorlati jegy megállapítása a szemináriumi muna, az évfolyamdolgozat értéelése alapján történi. ÓBE06A1s A differenciálás K V. pedagógiája 1 ÓBE06ASZ1! ÓBE06A11s! Cél: pedagógiai, pszichológiai és szocioulturális szempontú megözelítésével a hallgató felészítése az óvodás gyermee egyedi jellemzőine felismerésére, az enne megfelelő pedagógiai hatásrendszer megtervezésére és az egyéni bánásmód alalmazására. TANANYAG: Jogszabályi háttér; ülönbsége a gyermee fejlődésében; differenciálás, szegregáció, integráció, inlúzió; fejlődési zavaro megjelenési formái az óvodában; a differenciálás területei és pedagógia hatásrendszere: a gyerme biológiai szüségleteine területén, a ognitív épességeine területén, a motivációs érzelmi erölcsi fejlődéséne folyamatában, az óvodai tevéenységeben. Követelmény: a tanár által javasolt témából egy szemináriumi dolgozat elészítése és egy portfolió bemutatása épezi a gyaorlati jegy minősítését.

24 ÓBE06A1e Családszociológia K V. ÓBE06A11s Cél: hogy a hallgató megismeredhessene a családdal, mint iscsoporttal, s anna ülönböző történeti formáival. Ismerjé a modern nuleáris család műödéséne jellegzetességeit, szerezetét, funcióit. Tájéozódjana a modernori családi szocializáció sajátosságaival apcsolatban, informálódjana a szülői szerepe változásairól. Tudjana arról, hogyan ülönbözi egymástól a gyeree helyzete és szerepe az egyes társadalmi rétegeben és szubultúrában. Tananyag: családi formáció az európai történelem egyes orszaaiban; a gyeree helye és szerepe a premodern európai családoban; a modern nuleáris család műödése, szerezete, funciói, gyermenevelési szoáso az egyes társadalmi rétegeben, a mai magyar család jellegzetességei; diszfunció a családban. Követelmény: A olloviumon való részvétel feltétele egy esettanulmány észítése óvodás vagy isolásorú gyere családjával. A ollovium tételei az egyes témaöröre vonatozna. ÓBE06ASZ Pedagógia szigorlat - sz 0 K V. ÓBE06A08e! KABE06A09e! ÓBE06A1s A vizsga sieres teljesítéséhez a pedagógiai urzuso témáina integrált feldolgozása szüséges. A szigorlat írásbeli része a pedagógia alapfogalmaira és lényeges összefüggéseire tér i, a szóbeli tétele a pedagógiai muna jelentősebb összetevőit és területeit fogjá át. A szigorlati tájéoztató füzet tartalmazza a részletes információt (témaörö, szairodalom). A minősítés ötfoozatú érdemjeggyel történi. ÓBE06A14s Alalmazott pedagógia 8 1 K VI. ÓBE06ASZ! Cél: rendszerezni a hallgató elméleti és a gyaorlat során szerzett ismereteit, felészíteni az óvodapedagógusi pálya összetett feladataira. Tananyag: Az óvodai élet tartalmi szabályozásána új rendszere; Az óvoda apcsolatrendszere; A család és az óvoda apcsolata; Az óvodapedagógusi pályaszocializáció; A özalalmazotti viszony; Gyermevédelmi feladato. Követelmény: a hallgató a témaöröhöz apcsolódó irodalomjegyzé alapján zárthelyi dolgozatot írna, valamint egy, az óvodai élettel apcsolatos projetet észítene csoportban. ÓBE06V15e A játé pedagógiája és módszertana I. 5+5 m 1 K I. Cél: hogy a játépszichológiai és pedagógiai ismerete összeapcsolásával segítse a hallgatóat az óvodás gyermee játéána megértésében, az együttes játéo megszervezésében. Tananyag: a játé alapvetései az Óvodai nevelés országos 4

25 alapprogramjában; a gyermee spontán, szabad játétevéenysége az óvodában; a játé feltételei; játétere; játéidő és a folyamatosság; gyermejátéo saját élményű feldolgozása; a játépedagógia atuális érdései. Követelmény: a minősített aláírás megszerzéséne feltétele egy pszichológiai és metodiai szempontú játéelemzés elészítése és bemutatása. ÓBE06A16s A játé pedagógiája és módszertana II. 6 1 K II. ÓBE06A05e! ÓBE06V15e Cél: hogy elősegítse a hallgató felészülését az óvodai teendői ellátására, az óvodás gyermee játéána támogatására. Tananyag: egy gyerme játéána folyamatos megfigyelése és rögzítése írásban; jegyzőönyv észítése és elemzése; a apcsolati ultúra és a játé, a tárgyultúra és a játéeszözö; lasszius és modern játéeszözö; egy-egy orosztály fejlődési jellemzői és a fejlődését elősegítő játéo; játé és játéterápia; játé az alternatív programoban: Montessori, Waldorf, Freinet. Követelmény: pedagógiai megfigyelés egy választott gyerme játéáról és egy tematius játéterv elészítése. INFORMATIKA KABE0A01g Intia a pedagógiai munában 15* K II., III. - Cél: Az IKT hatéony alalmazásána elsajátítása az óvodapedagógusi muna során felmerülő feladato megoldásában, az ehhez szüséges ompetenciá megerősítése, ialaítása. Tananyag: A grafius felhasználói örnyezet alapelemeine észség szintű használata. Az intiai alapfogalma és eze összefüggéseine rendszerezése. Alalmazói programo megismerése, az óvodapedagógusi muna során felmerülő feladato megoldásához szüséges felhasználói programo alapjaina elsajátítása, ezeen eresztül a felhasználói szemlélet megerősítése: fájlezelés, a számítógépi grafia, számítógépes szövegés iadványszeresztés, számítógépes adatfeldolgozás alapjai, multimédiás prezentáció észítése. Az internet szolgáltatásai, az infoommuniáció alapjai. Követelmény: Olyan intiai és techniai ompetenciáal bírjon a hallgató, melye lehetővé teszi az intiána a pedagógusi munában való alalmazását. Rendelezzen alapvető számítógép ezelési ismereteel, tudja észség szinten ezelni a grafius felhasználó felületeet. Legyen tájéozott az intiai alapfogalma és összefüggése, az intia történetiségéne és a modern intiai jelensége területén. 5

26 ÓBE0A0g Médiaintiaotatástechnológia * K V., VI. KABE0A01g Célja: Olyan szemlélet ialaítása, melyne révén a hallgató a napjainban végbemenőő intiai forradalom hatására megváltozó módszertant és eszöztárat a pedagógusi muna minden szintjén alalmazni tudja. Fejlessze a hallgató médiaintiai ompetenciáját. Tananyag: A linux operációs rendszer és alalmazása a pedagógusi munában. Otatástechnológia, otatástechniai eszözö; programozott otatás, otatórendszere, számítógépes tanulás tanítás, mobil-tanulás (Mlearning, M-tanulás) Hangrögzítés és hangszeresztés, digitális fényépezés, mobil otatóvideó (mobilfilm) tervezés, észítés. A médiaintiai eszözö alalmazásána módszertana. Az internet (világháló) felhasználása a pedagógia munában; Követelmény: Médiaintiai, otatástechnológiai eszözö magabiztos ezelése. A hallgató ismerje a média ezen belül a számítógépe és multimédia, egyéb interatív otatási rendszere használatát. Legyen jártas a mobileszözö a taneszözö otatási célú alalmazásána módszerében, az információhordozó iválasztásában, Ismerje és tudja hatéonyan alalmazni az Internet didatiai célú alalmazásait, eljárását. Kollovium szóban vagy írásban az elméleti anyagból, és egy gyaorlati feladat megoldása. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÓBE04V01e Magyar nyelv és beszédművelés I. K I. - Cél: Nyelvészeti szempontból olyan orszerű ismerete nyújtása, melye alalmassá teszi a hallgatóat az anyanyelvi ultúra ialaítására, a beszédművelés, beszédfejlesztés feladataina eredményes megvalósítására, a beszédhelyzetene megfelelő, ulturált nyelvi magatartás formálására, melye segítségével nagy biztonsággal tudjá alalmazni a magyar nyelv szabályait, ülönös teintettel a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, eltérő ulturális hátterű tanuló beszédéne, ommuniációs észségéne fejlesztésére. Tananyag: A nyelv fogalma. A magyar nyelv eredete. A beszédszerve műödése és a légzés mechanizmusa. A beszédhango épzése és csoportosítása. A szóészlet és a szóincs fogalma. A nyelvi hátrány fogalma. A hátrányos helyzetű gyermee felzáróztatásána módszerei: élményszerű, játéos és drámapedagógiai eljáráso. Helyesírási témaörö: a magán- és mássalhangzó időtartama, a hangtörvénye jelölése, a j hang jelölése, az elválasztás stb. Követelmény: eredményes helyesírási ZH- megírása, atív részvétel az óráon, ollovium. ÓBE04V0e 1 K II. ÓBE04V01e Magyar nyelv Cél:: Olyan pedagógiai szaembere épzése: ai szamai ismeretei és épességei alapján alalmasa az óvodásorú isgyerme anyanyelvi fejlődéséne tudatos és hatéony irányítására, alaítására, ai épese fejleszteni az óvodásorú gyerme felfogó és özlő épességeit, valamint szóbeli nyelvhasználatát a másság elfogadása, a tolerancia jegyében. 6

27 Tananyag:A gyermenyelv hangtana. A fonémá ialaulásána szabályszerűségei. A gyerme szóincséne fejlődése, a szóincsbővítés lehetőségei a gyermee megismerő, individuális és szociális ompetenciáina figyelembe vételével. A gyerme mondat- és szövegalotása. Az anyanyelvi játéo szerepe az óvodai nevelésben az egyéni sajátosságo figyelembe vételével, az inluzív nevelés, a differenciálás szempontjaina érvényesítésével. A hátrányos helyzetű és eltérő ulturális hátterű isgyermee nyelvi hátrányána leüzdését célzó, játéba ágyazott fejlesztési lehetősége tervezése. Helyesírási témaörö: - a személyés földrajzi neve írása, az egybe- és ülönírás alapesetei, a özpontozás. Követelmény: eredményes helyesírási ZH- megírása, atív részvétel az óráon, ollovium. ÓBE04A0s Beszédművelés 8 K II. ÓBE04V01e Cél: Megfelelő gyaorlati tapasztalato és elméleti ismerete nyújtása, melye épessé teszi a hallgatót: az óvodásorú isgyerme anyanyelvi fejlődéséne tudatos és hatéony irányítására, alaítására. A modern nyelvművelői magatartás elmélyítése. Az igényes nyelvhasználat elsajátítása. Az esztétiai élményt nyújtó szövegtolmácsolásána imunálása. Olyan óvodapedagóguso épzése, ai szatudományi ismeretei birtoában i tudjá dolgozni a isgyerme anyanyelvi fejlesztéséhez szüséges stratégiát és épese fejleszteni az óvodásorú gyerme felfogó- és özlő épességeit, valamint szóbeli nyelvhasználatát. Tananyag: A beszédszerve műödése. A beszédhango helyes épzése és tiszta artiulációja. A techniai légzés alapjaina elsajátítása. A hangapcsolato helyes ejtése. A mondat- és szövegfonetiai eszözö, valamint a beszédet ísérő nonverbális tényező szerepe. Beszédhibá, iejtési hibá. Az eltérő nyelvi ultúrával rendelező, sajátos nevelési igényű, szociálisan hátrányos helyzetű, ülönböző etniai hovatartozású gyermee óvodai anyanyelvi fejlesztéséne lehetőségei. Követelmény: a zárthelyi dolgozattal, valamint memoritere (4 vers és mese) elmondásával zárul. VAGY ÓBE04A04s Beszédtechnia 8 K II. ÓBE04V01e Cél: A jövendő óvónő épes legyen mintát jelentő beszéd megszeresztésére, előadására. A Beszédtechnia tárgyat azo a hallgató ötelese választani, ai a beszéd-alalmassági vizsgán nem a legjobb teljesítményt nyújtottá, beszédü még nem példaértéű, esetleg isebb hangzóejtési problémái is vanna, de eze jellegünél fogva csoportos formában javítható. Tananyag: A beszéd élettana és a beszédszerve hangadással apcsolatos funciói. Az élettani és a beszédlégzés jellemzői, a lazítás szerepe. Az alapzönge ialaítása. A mondanivaló megformálása. A pedagógus beszédéne sajátosságai KÖVETELMÉNYEK: Számadás a ompetenciá elsajátításáról, a ötelező gyaorlato sieres elvégzése. A feladatoat a megadott beszédtechniai szemponto szerint elvégezni. 7