Pedagógiai Programja 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Programja 2011."

Átírás

1 A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja Készült: június hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az intézmény önmeghatározása Az intézmény felépítése Alapító Okirat Az intézmény története Iskolánk rövid története Az óvoda története A módszertani intézmény története Az iskola korábbi és jelenlegi eredményei Tárgyi feltételek Az iskolai tagozat tárgyi feltételei Az óvodai csoport tárgyi feltételei A módszertani intézmény tárgyi feltételei Személyi feltételek Személyi feltételek munkaviszony alapján Személyi feltételek szakfeladatonként Személyi feltételek végzettség alapján Az intézmény kapcsolatai Szakmai kapcsolatok Kapcsolatrendszer működtetése Szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének formái Együttműködés a szülőkkel Együttműködés a különböző területeken dolgozó pedagógusok, szakemberek között 31 NEVELÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Célok, feladatok, eszközök, eljárások, alapelvek Célok Tanulásban akadályozott tanulók oktatásának-nevelésének céljai Integráltan foglalkoztatott értelmileg akadályozottak oktatásának-nevelésének céljai Integráltan foglalkoztatott értelmi fogyatékos autisták oktatásának-nevelésének céljai A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének céljai A napköziotthon célja Kiemelt célok Nevelési-oktatási célok életkori szakaszokhoz rendelten 1.2 Feladatok A tanulásban akadályozott tanulók oktatásának-nevelésének feladatai Az integráltan foglalkoztatott értelmileg akadályozott tanulók oktatásának- nevelésének feladatai Az integráltan foglalkoztatott értelmi fogyatékos autista tanulók oktatásának- nevelésének feladatai Alapfeladatok prioritási rendje Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai célok és feladatok Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Új tanulók fogadása Tanulmányi munkához kötődő hagyományok Ünnepélyek, rendezvények Szabadidős programok Pedagógiai alapelvek, értékek A NAT előírása szerinti nevelési értékek Intézményünk pedagógiai alapelvei, értékrendje További alapelveink

3 1.4 Nevelő-oktató munkánk eszköz-és eljárásrendszere Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei A magatartás, a viselkedés, az attitűdformálás ösztönző módszerei A tanulmányi munkára, a tanulási motívumokra ható ösztönző módszerek Az oktató-nevelő munka sikerkritériumai Követelményrendszer A tanulókkal szemben támasztott követelmények A nevelőtestület számára támasztott követelmények A napközi és a tanulószoba működésével kapcsolatos elvárások Beilleszkedési és magatartási zavarok Beilleszkedési és magatartási zavar definíciója A beilleszkedési és magatartási zavarok okai A beilleszkedési és magatartási zavarok megjelenési formái, jellemzői, tünetei Fejlesztési lehetőségek A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció és rehabilitáció A rehabilitációs foglalkozás célja A tanulásban akadályozott tanulók habilitációja, rehabilitációja Az értelmileg akadályozott tanulók habilitációja, rehabilitációja Az értelmi fogyatékos autista tanulók habilitációja, rehabilitációja A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység Alapelvek Szakköreink Versenyeink A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Pedagógusaink kötelessége és felelőssége Gyermekvédelmi felelősök kötelessége és felelőssége A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok beillesztése a helyi munkatervbe Tevékenység meghatározása A prevenció Kapcsolatrendszer működtetése Pénzbeli és természetbeni erőforrások felkutatása Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A problémák hiányok diagnosztizálása A program időtartama A program elkészítésének módja A tanulási kudarc jellemző területei, tünetei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Meghatározás A fejlesztés céljai, feladatai A tanulói kulcskompetenciák fejlesztése Kompetenciaalapú oktatás A kulcskompetenciák fejlesztése A kulcskompetenciák és nevelési hatékonyság A kulcskompetenciák az Európa Tanács javaslata alapján A kulcskompetenciák megjelenése intézményünk oktatási nevelési fejlesztési rendszerében Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia

4 Digitális kompetencia Hatékony önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőkészség Kiemelt fejlesztési feladatok Énkép, önismeret Hon- és népismeret Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Környezettudatosságra nevelés A tanulás tanítása Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepeire Az iskola egészségnevelési programja Célok és feladatok A szülők bevonása Az egészséges táplálkozás elvei Témakörök Rendszeres testmozgásra való igény kialakítása A koordinációs képességek fejlesztésének szakaszai A kondicionális képességek Szűrővizsgálatok, ellenőrzések Mentálhigiéné Drogprevenció, kábítószer-fogyasztás A szexuális magatartás Kapcsolattartás az iskolaorvossal és a védőnővel Audiovizuális eszközök hatása gyerekekre A különleges gondoskodást, gondozást igénylő gyerekeink A gyermekbántalmazás A személyi higiénére való nevelés az iskolában Egészségfejlesztés az integráltan foglalkoztatott értelmileg akadályozott illetve értelmi fogyatékos autista tanulók esetében A mindennapos testedzés formái Értékelés Környezeti nevelési program Bevezetés, alapelveink Iskolánk környezeti nevelési tevékenysége Környezeti nevelés a tanórákon Környezeti nevelés a tanórákon kívül Módszerek Előélet, hagyományok A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok Jogi háttér A fogyasztóvédelemi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei

5 ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM I. Bevezető II. Gyógypedagógiai nevelés indokoltsága III. Nevelési, fejlesztési célok és azok sajátosságai IV. Érvényességi rendelkezés V. Tartalom Foglalkozási formák a gyógypedagógiai óvodában Kiegészítő terápiák A foglalkozások heti rendszeressége Szokások kialakítása A szokások kialakításának területei A közösségi élet szokásainak megalapozása Munka jellegű tevékenységek Hagyományok kialakítása Képességfejlesztés a célzott foglalkoztatásokban Útban az önállóság felé Mozgásfejlesztés foglalkozás Az értelmi fogyatékos gyermek mozgásának jellemzői A mozgásfejlesztés feladata Elvárások az óvodáskor végén Anyanyelv Az értelmi fejlődésükben középsúlyos fokban sérült gyermekek beszédfejlődési sajátosságai Témakörök a környezet megismerésére A beszédfunkciók fejlesztése és korrekciója Az értelmi fogyatékos gyermekek beszéde az óvodáskor végén Játékra nevelés Az értelmi fogyatékos gyermek játékának jellemzői A játék helye az értelmi fogyatékos óvodások nevelésében Megtanulandó játékok Elvárások az óvodáztatás végén Vizuomotoros fejlesztés Az értelmi fogyatékos óvodás vizuomotoros készségének jellemzői A vizuomotoros készség fejlesztésének feladatai Az ábrázolás, alakítás fejlesztésének lehetőségei Elvárások óvodáskor végén Egyéni fejlesztés A mozgásfejlesztésre irányuló gyakorlatok A megismerő tevékenység fejlesztését szolgáló gyakorlatok A vizuomotoros koordináció fejlesztését szolgáló gyakorlatok Zenei nevelés alapjai A zenei nevelés helye a gyógypedagógiai óvodában Kiegészítő speciális terápiák VI. Szervezeti és időkeretek VII. Ellenőrzés, értékelés VIII. Személyi ellátottság IX. Tárgyi feltételek X. Kapcsolatok

6 XI. Záró gondolatok AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉN NEVELÉSI PROGRAMJA Szakszolgálatok nevelési programja Logopédiai Szakszolgálat nevelési programja Kiemelt célok, feladatok Az alapfeladatok prioritási rendje A képzés szerkezete Munkakörülmények Személyi feltételek Gyógytestnevelés nevelési programja A gyógytestnevelés célja A gyógytestnevelés feladata A képzés szerkezete Munkakörülmények Személyi feltételek Szakmai Szolgáltatások nevelési programja Gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás célja, célokból adódó ADAPTÁLT TANTERVEK FELSOROLÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak Tanulásban akadályozottak általános iskolája Kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámok összefoglaló táblázata Integráltan tanuló értelmileg akadályozottak tantárgyai Integráltan tanuló, pervazív fejlődési zavarban szenvedők tantárgyai A tantárgyak rendszere és óraszámok az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kerettanterv adaptációja szerint A fejlesztési területek megjelenése a tantárgyak és fejlesztő programok rendszerében Az alapképzést kiegészítő foglalkozások szerepe képzési rendszerünkben Tanulásban akadályozott gyermekek tagozata Az integráltan tanuló értelmileg akadályozottak esetében Pervazív fejlődési zavarban szenvedő értelmi fogyatékos tanulók esetében A tanulók értékelésének rendje Az értékelés célja, feladata, alapelvei, funkciói, formái Az értékelés célja Az értékelés feladatai Az értékelés alapelvei Az értékelés funkciói Az értékelés formái Az iskola magasabb évfolyamára lépés, továbbhaladás feltételei Évfolyamismétlés rendje Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje, formái, korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, formái Jutalmazások, büntetések Tanulásban akadályozott tanulók értékelési rendje Értelmileg akadályozott tanulók értékelési rendje

7 3.9 Értelmi fogyatékos autista tanulók értékelésének rendje Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Diagnosztizáló vizsga Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Tanulók fizikai állapotának mérése A program célja, hogy megvalósuljon iskolánkban a mindennapos testnevelés EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE Logopédiai Szakszolgálat Működési rend, eljárásrend A logopédiai szakszolgálaton kezelt beszédhibák, beszédfogyatékosságok Minősítés Fejlesztési irányok Gyógytestnevelés Működési rend, eljárásrend A gyógytestnevelés keretén belül kezelt mozgásszervi elváltozások Értékelés, minősítés A kapcsolattartás formái ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Pedagógiai Programmal kapcsolatos egyéb intézkedések I. A Pedagógiai Program érvényességi ideje II. A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata III. A Pedagógiai Program módosítása IV. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatalának rendje MELLÉKLETEK sz. melléklet Eszközjegyzék 2. sz. melléklet Enyhe értelmi fogyatékosok helyi tanterve 3. sz. melléklet Középsúlyos értelmi fogyatékos helyi tanterve 4. sz. melléklet Autista tanulók helyi tanterve 5. sz. melléklet Rehabilitációs program 7

8 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 1. Az intézmény önmeghatározása Az intézmény hivatalos elnevezése: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM azonosító: Az intézmény címe: 2740 Abony, Bicskei u. 2. Telefon, fax: 53/ cím: Honlapcím: 8

9 2. Az intézmény felépítése Intézményünk több átalakulás és szervezetfejlesztés után a következőképpen működik: Általános iskola Iskolai tagozatunkon a következő fogyatékossági csoportokba tartozó tanulók oktatása, nevelése, fejlesztése történik: - tanulásban akadályozottak - értelmileg akadályozottak - értelmi fogyatékos autisták integráltan - súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztésének szervezeti és tartalmi struktúráját a helyi adottságoknak és igényeknek megfelelően alakítjuk egyedi esetben szülő kérésére, egyéni tanrend szerint a rehabilitációs tanterv alapján történik a gyermekek fejlesztése. Óvodai csoport Enyhe, középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos, értelmi fogyatékos autisztikus gyermekek óvodai ellátása. Módszertani Intézmény Pedagógiai szakszolgálat - a gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztés, - logopédiai szakszolgálat, - a gyógytestnevelés, - az utazó szakember hálózat működtetése. Pedagógiai szakmai szolgáltatás - Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. - Pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) használatba adása, tájékoztatás nyújtása 9

10 - Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével. - A fenti feladatköröket a Ktv. 33 (12) bekezdésén belül a 36 b), e), g) pontja szabályozza. 10

11 3. Alapító Okirat MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Alapító Okirata A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. 88. (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 1. A költségvetési szerv Neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Rövid neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI Székhelye: 2740 Abony, Bicskei út 2. A költségvetési szerv telephelye: 2740 Abony, Semmelweis u. 1. hrsz Jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai életmódra felkészítését. Az intézmény feladata az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. Az intézmény feladata a tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, egyéni felkészítése, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-kibontakoztató felkészítése szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint: Az intézmény ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai életmódra felkészítését. 11

12 Az intézmény feladata az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. Az intézmény feladata a tanulmányaikat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, egyéni felkészítése, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőséget biztosító képesség-kibontakoztató felkészítése. Az intézmény az évi a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 33. (12), 34., 36. és a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról valamint a 14/1994. (VI. 24) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról alapján pedagógiai szakmai és szakszolgálati szolgáltatási feladatokat lát el a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása segítése céljából. 1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 1.1. szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, 1.2. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének szervezése tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogai ismeretéhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási információk közvetítésével 2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 2.2. fejlesztő felkészítés 2.3. logopédiai ellátás, 2.4. konduktív pedagógiai ellátás 2.5. gyógytestnevelés ellátása, 2.6. utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének segítése A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a szolgáltatásokat a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 20.. (1) bekezdésében jelölt intézménytípusra látja el. 3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: Alaptevékenység TEÁOR száma: 8520 Alapfokú oktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 8510 Iskolai előkészítő oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás 5629 Egyéb vendéglátás 12

13 Alaptevékenység szakágazat száma: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Alaptevékenységi szakfeladatok: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - enyhe, középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos, értelmi fogyatékos autisztikus gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) - értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) integráltan a tanulásban akadályozottakkal - súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatása - értelmi fogyatékos autista tanulók fejlesztése integráltan Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) - értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) integráltan a tanulásban akadályozottakkal - súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatása - értelmi fogyatékos autista tanulók fejlesztése integráltan Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - logopédia és dyslexia prevenciós és reedukációs kezelés az intézmény székhelyén és telephelyén - gyógytestnevelés ellátása az intézmény székhelyén és a város Egészségmegőrző Központjában - gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás - utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók pedagógiai, egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő foglalkoztatása 13

14 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése, - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése - a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, diákönkormányzatok segítése, a jogai ismeretéhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási információk közvetítésével 4. A költségvetési szerv működési köre: Abony Város közigazgatási területe. A pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása tekintetében Abony és kistérsége települései (Újszilvás, Kőröstetétlen). A költségvetési szerv felkérésre vagy megbízásból megyei, országos feladatokat is elláthat. 5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 14

15 8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. 9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 10. Intézmény típusa: Gyógypedagógiai óvoda és nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltató és pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. 11. A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladat ellátását szolgáló alapításkori alapító okirat jóváhagyásakor meglévő ingatlan és ingó vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 12. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint a költségvetési szerv működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 15. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 15 fő 16. Az óvodai csoportok száma: 1 csoport Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá. Abony, május 28. P.H alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2009. (VIII.27.) sz. határozatával hagyta jóvá. Abony, augusztus 27. P.H alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 15

16 Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2010. (VIII.26.) sz. határozatával hagyta jóvá. Abony, augusztus 26. P.H alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2010. (XII. 16.) sz. határozatával hagyta jóvá. Abony, december 16. P.H alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a./2011. (V. 26.) sz. határozatával hagyta jóvá. Abony, május 26. P.H alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 16

17 4. Az intézmény története 4.1 Iskolánk rövid története Abony nagyközségben az 1950-es években megnőtt az értelmi fogyatékos (imbecillis-debilis) jelenlegi terminológia szerint tanulásban, ill. értelmileg akadályozott (sajátos nevelési igényű SNI) gyerekek létszáma. A Szelei úti Általános Iskola közvetítésével a szülők kérték ezeknek a gyerekeknek a felvételét a Pest megyéhez tartozó, Csobánkán működő Gyógypedagógiai Intézetbe. Az akkori, ottani igazgató Koncz Dezső, aki egyben a Pest Megyei Kisegítő Iskolák Megyei Főfelügyelője volt, javasolta, hogy Abonyban a Szelei úti Általános Iskola létesítsen kisegítő tagozatot egy tanulócsoporttal as tanévben Polgár Lajosné tanítónő aki évekig első osztályt tanított vállalta az értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását. 14 különböző korú tanuló, 4 osztályból összevontan képezte az első csoportot. A Kölcsey úti tagiskolában lévő két tanteremből egyet átadott erre a célra az általános iskola ben emelkedett a tanulók létszáma, ezért egy tanulócsoporttal bővült a kisegítő tagozat. A létszám további emelkedése miatt 1971-ben újabb csoportok létesültek. Ezek a Szelei úti Általános Iskola udvarán lévő régi, külön épületben nyertek elhelyezést. Ebben a tanévben már délutáni napközis foglalkozásra is adódott lehetőség. Az étkeztetés az általános iskola napközis ebédlőjében történt. A Nagyközségi Tanács hozzájárult ahhoz, hogy önálló Kisegítő Iskola létesüljön. A Bicskei út 2. sz. alatti tagiskolát megkapták erre a célra. Az önállósítás után szakképzett igazgatót kapott az iskola Dr. Vass János személyében, aki januárjában a Gyógypedagógiai Főiskola tanára lett január 1-jén Dévay Jánosnét nevezték ki az igazgatói teendők ellátására január 1-től az új igazgató Fehér Jánosné. Közben 1979-ben a Nagyközségi Tanács a kisegítő iskolát 246 ezer forinttal támogatta, mely társadalmi összefogással, egy emeletes épülettel gazdagodott. A tanulói létszám fő között változott. Az oktatás mellett nagy hangsúlyt kapott a nevelés, amely a kulturális élet, a sport terén és a szülői munkaközösség bevonásával egyre szélesebb körben bontakozott ki. Ehhez kapcsolódott a továbbra is színes úttörőmozgalmi tevékenység. Az iskola tanulói eljutottak a megyei szintű versenyekre, rendezvényekre, nyári táborozásokon vettek részt ban megszűnt az iskola önállósága, mert a tanulók létszáma erőteljesen lecsökkent. Így nem volt gazdaságos az önálló iskolát fenntartani. Ismét a Szelei úti, illetve akkor már Somogyi Imre nevét viselő általános 17

18 iskolához csatolták vissza. Az intézmény február 1-én újból önálló iskola lett, Dr. Vass János vezetésével január 1-én megszűnt a Kisegítő Iskola név, az intézmény azóta Montágh Imre Általános Iskola néven működik tovább, az enyhén fogyatékos gyerekek nevelési és oktatási feladatainak ellátása céljából. Ekkor új szervezeti feltételekkel kezdődött meg a munka. Kilenc tanulócsoport mellett egy napközis és négy tanulószobai csoport működött. Ezzel sikerült biztosítani azt, hogy az iskola teljes tanulólétszáma egész napos pedagógiai ellátást kapjon. Ekkor a tantestület 16 fős létszámából 3 fő gyógypedagógus, 5 tanár, 4 tanító és 4 fő képesítés nélküli nevelő volt október 1-jén megalakult a speciális óvodai csoport hat autista, három Down szindrómás és két halmozottan fogyatékos gyermek ellátásával november 17-én Andrási István vette át az igazgatói feladatok ellátását, az önkormányzat felkérésére. Céljai közöl egyik legfontosabbnak tekintette újra szakképzett pedagógusokkal dolgozni, akik értik, elfogadják a másságot, az értelmi fogyatékosságot. Nyitott, gyermekcentrikus oktatási intézményt alakított ki a tantestülettel egyetértésben. Andrási István távozását követően, november 1-től előbb, mint megbízott igazgató, 2008-tól a mai napig pedig, mint kinevezett igazgató, Nagy Andrea látja el az igazgatói teendőket az intézményben ben iskolánk fennállásának 50. évfordulójáról ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg, melynek során iskolánk névadójának, Montágh Imrének tiszteletére emléktáblát avattunk. 4.2 Az óvoda története A városunkban élő óvodás korú különböző sérülési fokú gyermekek nem részesültek semmilyen ellátásban, mivel sem az akkori törvényi keretek, sem a sérülésük súlyosabb foka nem tette ezt lehetővé. Az integráció több esetben megvalósíthatatlan volt ban gyermekorvosok, védőnők segítségével feltérképeztük a speciális fejlesztésre szoruló gyermekeket és családtagjaikat. Az I. sz. Óvoda vezetőjével, Győri Lászónéval pályázatot írtunk a csoport létrehozására. A pályázaton elnyert pénzből és teljes mértékű önkormányzati támogatásból a Tószegi úti Óvoda részleges átalakításával október 1-jén 10 gyermek és 4 felnőtt létszámmal kezdte meg működését a speciális óvodai csoport. Szervezetileg az óvoda egy csoportjaként, majd 18

19 1996-tól a Montágh Imre Általános Iskola óvodai csoportjaként és szakmai felügyeletével látjuk el munkánkat. Működésünk 15 éve alatt az ehhez szükséges fejlesztő-terápiás eszközöket, játékokat pályázatok segítségével sikerült beszereznünk. A megfelelő hely kialakítása után és a fejlesztőeszközök birtokában bevezettük az általunk elsajátított terápiák Ayeres, Alapozó Terápia és a Szenzomotoros tréning rendszeres alkalmazását. Ezen terápiák, mint a mozgás értelmi, és verbális érést segítik gyermekeinknél. 4.3 A módszertani intézmény története nyarán a Montágh Imre Speciális Általános Iskola és Óvoda szervezeti átalakuláson ment át és a neve is megváltozott. A változás oka: Az Európai Unióhoz csatlakozás új oktatáspolitikai törekvéseket eredményezett, melyekhez kapcsolódóan megváltoztak a törvényi szabályozások. Ez a tény rákényszerítette az összes szegregáltan működő speciális általános iskolát helyzetének átgondolására és a változtatás irányába való elmozdulásra, elsősorban a csökkenő tanuló létszám miatt. A törvényi szabályozók a SNI terminológia bevezetésével és az integrációs törekvésekkel új kihívás elé állították a többségi általános iskolákat és egyúttal lehetőségeket kínáltak a szegregált intézményeknek az átalakulásra - a SNI tanulók további esélyegyenlőségének további megsegítése érdekében. Lehetőség nyílt az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakulásra. Az új intézménytípus különböző foglalkoztatási formák megvalósítását teszi lehetővé. Mi a logopédia ill. a gyógytestnevelés városi szintű ellátását, valamint a gyógypedagógiai tanácsadás keretében történő segítségadást vállaltuk fel. Gyógypedagógusaink a két általános iskola között osztják meg a rendelkezésre álló óráikat, két gyógypedagógiai asszisztensünk pedig heti 20 órában segíti a sajátos nevelési igényű tanulókat a többségi általános iskolákban. A logopédia rövid története 19

20 Abonyban az első főfoglalkozású logopédus a Somogyi iskola tagjaként 1983-tól kezdte meg működését. Előtte településünk Ceglédhez tartozott. Az es tanévben a Somogyi iskolában ambuláns módon történtek a foglalkozások, de következő tanévtől napjainkig a három óvoda és a két általános iskola biztosítja a kezelőhelyiségeket. A 90-es évektől további két logopédus kapcsolódott be a munkába, de csak másodállásban től Módszertani Intézménnyé alakult a Montágh Iskola, a logopédiai közösség létszáma 5 főre emelkedett, amely már minőségi javulást jelentett a kistérségi ellátás tekintetében is. Így Újszilvás, Kőröstetétlen és még Cegléd beszédhibás gyermekei is jobb ellátásban részesülhetnek azóta. A logopédusaink szűrik és fogadják a terápiára szoruló jelentkezőket, igyekeznek magas szakmai színvonalon megszűntetni a beszédfogyatékosságokat és beszédhibákat. A súlyos, problémás (SNI) gyermekeket is felvállalják és számukra külön fejlesztő-foglalkozásokat szerveznek egyéni terápiára alapozva. 5. Az iskola korábbi és jelenlegi eredményei Az iskola tanulói az 1980-as éveket megelőzően egyáltalán nem, vagy csak ritkán vettek részt kulturális vagy sportrendezvényeken. A 80-as évektől aztán egyre gyakrabban szerepeltek a Pest megyei kisegítő iskolák tanulói számára szervezett tanulmányi, sport és kulturális rendezvényeken. Sőt hosszú idő óta iskolánk szervezésében kerül megrendezésre a megyei asztalitenisz verseny. Az eredményesség tekintetében 1996 után beszélhetünk kiemelkedő teljesítményekről. Iskolai csapatunk számos alkalommal bejutott az komplex tanulmányi verseny országos döntőjébe, ahol a legjobb helyezést.-ben érték el, amikor megelőzve számos nagy múltú, tekintélyes intézményt, tanulóink az előkelő 5. helyezést szerezték meg. Iskolánkban zajló aktív sportéletnek köszönhetően, tanulóink iskolai, városi, megyei és országos sportrendezvények, versenyek mindennapos résztvevői. Számos kiváló eredményt tudhatnak magukénak. Az 1984-es első diákolimpiai aranyérmet számos hasonló követett. Tanulóink atlétikában, labdarúgásban megyei, országos rendezvényeken diadalmaskodtak ellenfeleikkel szemben, számos érmet, oklevelet, kitüntetést szerezve. A sikersportágak közé tartozó asztaliteniszben is kimagasló eredményeket tudhat magáénak intézményünk. Legjobb 20

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben