2. A gazdasági szféra felépítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A gazdasági szféra felépítése"

Átírás

1 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások, eszközök újrapótlására. A jövedelem megszerzésének útja a piaci környezetben olyan gazdálkodási tevékenység folytatása, amelynek lényege a felhasznált erıforrásokkal termékek és szolgáltatások értékesítése. A vállalat termelı, szolgáltató tevékenysége során létrehozza és mőködteti erıforrás átalakító rendszerét, szervezetét, hogy a kívánt kibocsátást, ezáltal célját elérje. A környezetbıl inputtényezıket vesz fel, és outputtényezıket bocsát ki. A vállalat környezete: Piaci versenyben a vállalkozás egyszerre jelenik meg vevıként és eladóként, miközben üzleti tevékenységére hatással van a versenytársak, a mőszaki fejlıdés és a piaci igények változása. Természeti környezet védelme, a természeti erıforrások ésszerő kihasználása, hulladékgazdálkodás túlmutat a vállalat közvetlen környezetén, hosszútávon közösségi probléma. Társadalmi környezetet a politikai, gazdasági irányítási környezete jeleníti meg, amelyet a szabályzó rendszer (törvények, rendeletek) közvetítenek a vállalatok és a piaci szereplık felé. A szabályozás kialakításában az állam és a helyi önkormányzatok töltenek be alkotó szerepet, a mögöttük álló intézményrendszer, pedig ellenırzı és koordináló funkciót tölt be. 2. A gazdasági szféra felépítése 3. Vállalkozási formák fıbb jellemzıi A gazdasági vállalkozások olyan társas vállalkozások melyek saját cégnevük alatt, jogokat szerezhetnek, kötelezettséget vállalhatnak, tulajdont szerezhetnek, szerzıdést köthetnek, pert indíthatnak, és perelhetık. Formái: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelısségő társaság, részvénytársaság vagy közös vállalat. Gazdasági társaságot alapíthat: az állam, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, természetes személyek. A gazdasági társaság alapításához legalább két személy szükséges, kivéve a Kft és az Rt, mert azoknál egy személy is lehet alapító. Természetes személy egy idıben csak egy gazdasági társaságnak lehet korlátlanul felelıs tagja, valamint egyéni vállalkozó nem lehet egyúttal korlátlanul felelıs tag gazdasági társaságban. Gazdasági társaság alapításához társasági szerzıdés szükséges, amit az Rt.-nél alapszabálynak, az egyszemélyes Kft-nél alapító okiratnak nevezünk. A társasági szerzıdésnek tartalmazni kell: társaság cégnevét és székhelyét, tagokat, nevük és lakcímük feltüntetését, társaság tevékenységét, társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátás 1

2 módját, és idejét. Ezen felül, a dokumentumnak tartalmazni kell mindazt, amit a törvény egyes társaságokra elıír. Az alapító vagyont a tagok bocsátják rendelkezésre, ez a társasági tulajdonba adást jelenti. Ez lehet pénzbeli, vagy nem pénzbeli (apport), ami lehet vagyoni értékkel rendelkezı és forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni értékő jog. A tagok a nyereségbıl közösen részesednek illetve a veszteséget is közösen viselik. Határozott vagy határozatlan idıre alapíthatóak, a cégjegyzékbe való bejegyzéssel a cégbejegyzés napjával jön létre. 4. Egyéni vállalkozás Egyéni vállalkozás létesítésének alapfeltételei: magyar állampolgárság, külföldi állampolgárság esetén lakhatási engedély, állandó magyarországi lakhely, 18. életév betöltése, cselekvıképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, tevékenységtıl függıen hatósági engedély, szakmai képesítés. Az egyéni vállalkozást vállalkozói igazolvány birtokában lehet folytatni. Az igazolvány kiadására a székhely szerinti illetékes okmányiroda jogosult, a törvényességi felügyeletet a körzetközponti jegyzı gyakorolja. A székhelye az, ahol az ügyintézés történik, a telephelye az, ahol a tevékenységet gyakorolja és a telephellyel azonos közigazgatási területen, van, a fióktelephely az a telephely, ami nincsen azonos közigazgatási területen a székhellyel. A vállalkozó foglalkoztathat alkalmazottat, bedolgozót, vagy középfokú szakoktatási intézményben tanuló diákot. Megszőnik az egyéni vállalkozó tevékenysége, ha vállalkozói igazolványát visszaadja, az igazolványt az önkormányzati szerv a törvényben felsorolt okok miatt visszavonja, vagy a vállalkozó meghal, avagy cselekvıképességét elveszíti. 5. A Bt, Kkt, Kft specifikumai Betéti társaság Betéti társaság (Bt) alapításához és fenntartásához legalább egy korlátlan és legalább egy korlátolt felelısségő tag szükséges. A beltagok felelıssége a társaság kötelezettségeiért korlátlan és egyetemleges, míg a kültagok felellısége vagyoni betétjük mértékében korlátozott. Az ügyvezetés joga csak a beltagot illeti meg. A társasági szerzıdésben határozzák meg a tagok vagyoni hozzájárulásénak formáját, értékét és személyes közremőködésüknek módját. A taggyőlésben a tagoknak egy-egy szavazati joguk van. Közkereseti társaság Közkereseti társaság (Kkt) tagjai korlátlan és egyetemleges felelısség mellett folytatnak közös gazdasági tevékenységet. A társasági szerzıdésben határozzák meg a tagok vagyoni hozzájárulásának formáját, értékét és személyes közremőködésüknek módját. A taggyőlésben a tagoknak egy-egy szavazati joguk van. Az üzletvezetés joga minden tagot megillet. A vállalkozásból ki lehet lépni, megfelelı vagyoni elszámolás mellett. A kilépett tagokat még öt évig korlátlan felelısség terheli a közös gazdálkodásból eredı kötelezettségekért. Korlátolt felelıség társaság Korlátolt felelısségő társaság (Kft) olyan gazdasági társaság, amelyben a tagok kötelezettsége elıre meghatározott összegő törzsbetét szolgáltatására és a társasági szerzıdésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A tag különvagyonával nem felel. A jegyzett tıkéje (törzstıke) jelenleg minimum 500 ezer Ft. 2

3 Ha alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás értéke eléri a törzstıke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétıl számított három éven belül teljesíteni kell. A tagok személyes közremőködést vállalhatnak, amelyért díjazás illeti meg ıket. A taggyőlésen a tagoknak a bevitt vagyonukkal arányos szavazati joguk van, és hasonlóan részesednek a vállalkozás eredményeibıl. Az operatív irányítást ügyvezetı látja el, aki lehet a társaság tagja, vagy külsı személy. A felügyelı bizottságot és a könyvvizsgálót bizonyos méret felett kötelezı megválasztani és mőködtetni. Kilépni nem lehet, a kiválás a tag üzletrészének átruházásával, eladásával lehetséges. 6. A részvénytársaság Részvénytársaság: elıre meghatározott összegő és névértékő részvényekbıl álló alaptıkével alakuló gazdasági társaság. A tag (részvényes) felelıssége a részvény ellenértékének szolgáltatására terjed ki, az Rt kötelezettségeiért egyébként nem felel. A tulajdonosok korlátolt felelıssége mellett mőködı társaság. A jegyzet tıkéje minimum 20 millió Ft, amelybıl legalább 30% készpénz, de minimum 10 millió Ft, a fennmaradó rész lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. A részvényes tulajdonjogát értékpapír, részvény testesíti meg. A közgyőlésen gyakorolhatják jogaikat: szavazati jog, kérdés, javaslattétel joga, osztalékra való jog. Nincsen joga a részvényesnek a vállalkozásban való személyes közremőködésre. A társaságot a közgyőlés által megválasztott igazgatóság irányítja és képviseli a külsı partnerek és hatóságok elıtt. Mindig kötelezı ellenırzı szervek (felügyelı bizottság, könyvvizsgáló) megválasztása és mőködtetése. A kiválás a részvény elidegenítésével, vagy eladásával történhet. 7. Az értékteremtés folyamata Érték egy termék jellemzıinek összessége, amely alkalmassá teszi azt a fogyasztó igényeinek kielégítésére. A termék-elıállítás tehát értékteremtı folyamat. A termék értékét a piacon az ár fejezi ki, amelyet a vevı fizetni hajlandó érte. Alakulását több tényezı is befolyásolhatja. Az értékteremtı folyamat minden olyan tevékenységet magába foglal, amely hozzájárul a fogyasztói igények kielégítéséhez. 3

4 Input logisztika feladata a termék-elıállításhoz szükséges erıforrások biztosítása, beszerzése piaci körülmények között, a természeti, társadalmi környezetbıl. Output logisztika feladata a késztermék eljuttatása a vevıhöz, fogyasztóhoz. Materiális infrastruktúra: eszközök karbantartása, készletek tárolása, energiaellátás stb. Immateriális infrastruktúra: minden olyan tevékenység, amely a szellemi, ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátásával járul hozzá a termék-elıállítás feltételeinek a megteremtéséhez (pl. funkcionális szakterületek tevékenysége) 8. Termeléstervezés Termelés tervezés feladata a jövıbeni tevékenységek meghatározása, a hozzá tartozó feltételrendszer kidolgozása és a kitőzött vállalati célokra irányuló intézkedések meghozatala. Tervezés: o Távlati tervezés Piaci igény felmérés Fejlesztési terv Piaci aktivitás tervezése Termékfejlesztés Gyártásfejlesztés Humán erıforrás-fejlesztés Beruházás Távlati ÁKN terv Megtérülés számítás o Rövid távú tervezés Kereslet felmérés Termelési terv Mennyiségi terv Szükségletszámítás Idıbeli átfutás ÁKN terv Finanszírozási terv Komplex terv 9. Termelés-elıkészítés Az elıkészítéshez hozzátartoznak a tervekben megfogalmazott elvárások feltételeinek megteremtésére irányuló tevékenységek. Elsı helyen a korábban vizsgált piaci igények, illetve fizetıképes kereslet realizálását célzó üzletkötési tevékenységet kell említeni. Üzletkötés (ajánlatkérés, ajánlatadás) Mőszaki elıkészítés: feladata mindazon mőszaki dokumentációk elıállítása és rendelkezésre bocsátása, amelyek részben a további elıkészítı tevékenységekhez szükségesek, részben pedig a gyártáshoz nélkülözhetetlenek. Ügyviteli dokumentáció: a gyártási, ellenırzési és elszámolási tevékenységekhez szükséges valamennyi olyan dokumentumot magába foglalja, amely végigkíséri a folyamatokat és a gyártási információs rendszer alapját képezi Termelési tényezık biztosítása: o Anyagellátás o Gyártóeszköz ellátás o Munkaerıellátás Termelésprogramozás Elıkalkuláció Pénzügyi forrásteremtés 10. Az üzletkötés folyamata 4

5 11. Termék-elıállítás tevékenységei Gyártási folyamat o Anyag átalakítás o Anyag áramoltatás o Minıség-ellenırzés Üzemfenntartás o Karbantartás o Energia ellátás Operatív irányítás Erıforrás gazdálkodás Közbensı kalkuláció 12. Értékesítés és követı tevékenységek Késztermék átadás Kiszállítás Üzembe helyezés Vevıszolgálat Teljesítmények elszámolása ÁKN tény Utókalkuláció 13. A profil Azon gyártmányfajtáknak, szolgáltatási formáknak az összessége, amelyeknek a teljesítésére a vállalati rendszert létrehozták. Tiszta profil (azonos alapanyag, azonos technológiai fázisok, azonos késztermék) Választék szerinti profil (csak végsı paramétereikben eltérı gyártmányok) Vegyes profil (különbözı anyagok, fázisok) Profiltisztítás (rendszerint a vegyes profilt egyszerőbb termékösszetételre alakítják át) 14. Üzemi teljesítıképesség Egy év alatt elıállított termékmennyiség Ue. profil szegmensenként Kapacitás a termelı berendezés teljesítıképességének adott idıpontban ismert azon felsı határa, amely a berendezés állagának aránytalan romlása nélkül megengedhetı legnagyobb terhelése Átbocsátóképesség a termelı berendezések kapacitásának az adott idıszakban elérhetı kihasználtsági szintjét mutatja 15. A gyártás vertikálása A gyártási folyamatok egymás után következı és egymással összefüggı szakaszosságát, egymásra épülését jelenti Formái: 5

6 Teljes vertikalitású gyártási fıfolyamat (elıgyártó, alkatrészgyártó és szerelı egységek) Részleges vertikalitás (elıgyártás + megmunkálás, vagy alkatrészgyártás + szerelés) Specializált gyártási fıfolyamat (vagy elıgyártás, vagy alkatrészgyártás, vagy szerelés) 16. A gyártás tömegszerősége Egyedi Sorozatgyártás közepes tömegszerőség Tömeggyártás tömegszerő gyártás, a gyártási feladat ismétlıdésének nagy mértéke 17. Gyártási rendszerek Technológiai elven alapuló mőhely alapú gyártási rendszer (esztergamőhely) Tárgyi elven alapuló valamilyen termék elıállítására specializálódnak o Csoportos többféle gyártmány elıállítására alkalmas termelıegységek o Folyamatos termék szerinti szakosítás mellett a berendezések térbeli elrendezése is kötött, a gyártandó terméken végrehajtandó mőveletek sorrendjének megfelelı 18. Korszerő gyártási rendszerek 6

7 A gyártás automatizálása Számítógéppel irányított gyártás 19. Különbözı gyártási koncepciók alkalmazási területei 20. A gyártás idıbeli lefolytatása Folytonos Szakaszos, periodikus Idıszakos Átfutási idı a megrendelés elfogadásától, a gyártmány megrendelınek történı eladásáig tart. Gyártási átfutási idı az az idıtartam, ami a gyártmány anyagának a munkába vétele és a gyártmány teljes elkészítése között eltelik. Az átfutási idı idıelemei: Technológiai ciklus idı Mőveletközi idık (szállítás, raktározás, mőszaki ellenırzés) Természetes folyamatok ideje (pl. száradás) Megszakítások ideje (mőszaki és szervezési okokból). T gy =T c +T ü +T f +T m 21. A vállalat szervezete A vállalat mérete o Foglalkoztatottak létszáma o Éves árbevétel o Vállalat vagyona, tıkéje Földrajzi telepítése, környezete Szervezeti felépítése Egységek belsı együttmőködési kapcsolatai 22. A szervezeti formák strukturális jellemzıi Munkamegosztás (1. Egydimenziós, 2. Kettı vagy több dimenziós) o Részfeladatok, specializáció 7

8 o Elvei: funkció, termék, piaci régió szerint Hatáskörmegosztás (1.Egyvonalas szervezet, 2. Többvonalas szervezet) o Döntési, utasítási jogok delegálása Koordináció o Módszerei: Technokratikus (szabályzatok) Strukturális Személyorientált (ösztönzés) o Kommunikáció (horizontális, vertikális) Konfiguráció o Konkrét szervezeti ábra 23. A lineáris szervezet Az egyvonalas szervezeti forma klasszikus példája. Minden beosztottnak egyetlen fınöke van. A függelmi és szakmai kapcsolat nem különül el. A vezetınek jól kell ismernie a szakterületet is. Az utasítás és a felfelé haladó jelentés ugyanazon az úton történik. Elınyei: Egyszerő, könnyen áttekinthetı belsı kapcsolatokkal rendelkezı szervezet, a felesleges tevékenységet folytató szervezetek könnyen kiszőrhetık. Az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelmőek. A feladatok mennyiségi változása esetén könnyő a szervezet mélységi és szélességi tagoltságának átalakítása. Hátrányai: A szervezet nem eléggé rugalmas, ha minıségileg más feladatot kell ellátni. A hiányzó szakmai specializáció növeli a vezetıvel szembeni követelményt. Nagyobb szervezetekben a kommunikáció hosszú utakon keresztül történik. Az információ torzulhat. Nehézkés a horizontális koordináció biztosítása. 24. A funkcionális szervezet A többvonalas szervezetek tipikus példája A szervezeten belüli elsıdleges munkamegosztás a szervezeti funkciók szerint történik Elınyei: Növeli a szakszerőséget Gyors mőködés Csökkenti a koordinációs ráfordításokat A vállalati stratégia kialakítása viszonylag egyszerő Hátrányai: Felesleges mennyiségi és minıségi tartalékokat hozhat létre Csökken a valódi koordináció 8

9 Megnehezíti a szervezet alkalmazkodó képességét 25. A lineáris-funkcionális szervezet Ebben a szervezeti formában egymásra épül a két alapforma. A lineáris vázra ráépülnek a funkcionális szervezetek. A vállalati vezetés és a végrehajtás között egyértelmő az alá- és fölérendeltségi viszony. Egyszerre vannak jelen a függelmi és a szakmai kapcsolatok. A vállalat felsı vezetése tanácsadó jellegő törzskari szervezetet alakít ki, amely nem szól bele a közvetlen irányításba. 26. Divizionális szervezet Nagyfokú önállósággal rendelkezı, szinte önálló szervezeti egységekbıl áll, amelyet a vállalati központ stratégiai irányítása mellett mőködtetnek. A divíziók, kialakítása történhet profil, vevıkör, vagy régiók szerint. Leggyakrabban termékcsoportok szerint hozzák létre. Az irányítási, koordinációs és ellenırzési tevékenységet a központ egységek látják el. A központ feladata elsısorban: o a források elosztása, o a tevékenységek pontos elhatárolása, o a divíziók egymástól független mőködésének feltételeinek megteremtése, o hatékonysági, és érdekeltségi kritériumok kidolgozása és o a stratégia tervezése. Elınyei: A vállat céljai és a divízió céljai közötti kapcsolat könnyen megteremthetı Világos célmeghatározás a divíziók számára. Erıteljes piaci orientáció. A vállalat központi vezetése a stratégiai feladatokra koncentrálhat, az operatív tevékenység a divíziók területére tartozik. A piaci változások nem az egész vállalatot érinti, csak az egyes divíziókat. Alacsony koordinációs ráfordítások. Teljesítményre ösztönzı felelısségi és érdekeltségi rendszer. Hátrányai: A divíziók önállósága és a központ stratégiai irányító szerepe érdekütközések forrása. A központi funkcionális szervezetekben megjelenhet a szakterületi öncélúság és párhuzamosság a divíziók munkájával. Általában a nagy és növekvı központok jelentıs fix költségterhet okoznak, amely a vállalat rugalmas alkalmazkodását korlátozhatja. A nagy bonyolult szervezeteken fennáll a túlszabályozottság veszélye, amely rontja a mőködés hatékonyságát. A divízionális szervezet típusai: A költség-központ (cost center) divíziókat, mint költségviselı helyeket lehet meghatározni, amelynek érdekeltségi központjában a mőködési költségek minimalizálása áll. A nyereség-központ divíziók (profit center) a vállalat nyereség termelıi, érdekeltségük a nyereség növeléséhez kapcsolódik. 9

10 A tıkeallokációs központok (investment center) esetében a divíziók vezetése tıkebefektetési és mőködési jogosítványokat kap. A vállalat vezetése tıkét ad a divíziónak. 27. Mátrix szervezet Többdimenziós szervezet Általában funkcionális munkamegosztást kombinálják a tárgyi, vagy regionális szakosodással. Szakosodás lehet piacra vagy termékre. Kettıs irányítás alakul ki. A funkcionális vezetık a vállalat egész területére kiterjedıen gyakorolják (mőszaki, kereskedelmi, termelési, pénzügyi) irányítást. Eközben egyes termékekre, termékcsoportokra a termékmenedzserek valamennyi szakterületi feladat megoldásában érdekeltek. Egyes termékek fejlesztésével, termelésével, értékesítésével kapcsolatban a döntéseket két különbözı munkamegosztási elv szerint felelıs vezetı együttesen hozza meg. A feladatok és hatáskörök szabályozottsága ebbıl az egyenrangú döntési helyzetbıl fakadóan kevésbé egyértelmő, konfliktusok keletkezhetnek. A konfliktusok megelızése a megfelelı vezetık kiválasztásával és a koordináció erısítésével oldható meg. Ez a felsı vezetés feladata. A két irányítási vonal közül az egyiknek elsıbbség adása a másikkal szemben. 10

11 Elınyei: A szervezet rugalmas és jól alkalmazkodik a változásokhoz. Széleskörő felkészültség, szervezeti befogadóképesség a vállalat innovatív képességét jelenti. A kettıs irányításban új vezetési kultúra alakulhat ki. Versenyhelyzetet teremthet a probléma megoldásban, ez növeli a teljesítményt. A mátrix szervezeti egység jól beilleszthetı más szervezeti alapformákba is. Hátrányai: A konfliktus helyzetek bizonytalanságot eredményeznek, nehezítik az irányítást. Megjelenik a vezetık rivalizálása, túlterhelés a végrehajtásban. Magas követelményszint a vezetıi és emberi kvalitásokban. A döntéstıl, a felelısségvállalástól való tartózkodás elıtérbe kerülhet. A krízishelyzetek valós veszélyt jelentenek a vállalat számára. A konfliktusok kezelése intenzív felsı vezetıi tevékenységet igényel. 28. Marketing orientáció a vállalat vezetésében Szükségletre irányultság (a termékek a szükségletekre adott válaszok) Vevıorientáltság (a lényeg a vásárlási döntést meghatározó tényezık kielégítése) Versenyorientáltság (a versenytársakhoz mért különbségek határozzák meg a vevıknél elért sikereinket) Innovációra orientáltság (minden üzlet kezdetén egy ötlet található) Jövıre irányultság (piacot alkotni, egyenlı a jövıt megragadni Sikerorientáltság (a marketing a kitőzött cél eszköze ahhoz, hogy versenyképesebbé és ezzel sikeresebbé váljunk 29. A verseny öt hajtóereje 30. A marketing tervezés folyamata 11

12 31. Növekedési és versenystratégia A növekedési stratégia kialakítása a meglévı és új termékek értékesítésének lehetıségeit és feltételeit vizsgálja meglévı és új piacokon. Fajtái: Meglévı termékek érékesítése meglévı piacon Meglévı termék értékesítése az új piacon Új termék értékesítése a meglévı piacon Új termék értékesítése új piacon A versenystratégiát illetıen a termelı a termelı vállalkozások számára a piacon lényegében három megoldás kínálkozik arra, hogy nyereséget érjenek el: Tömegtermelés Egyedi jelleg, differenciálás Szelektív piaci aktivitás 32. Elemzések a marketingtervezésben Az erısségek és gyengeségek elemzése arra szolgál, hogy a marketing terv készítıi elıtt világossá tegye, melyek a javításra érdemes területek és funkciók, amelyek a piacról nézve jelenleg gyengeséget mutatnak. Az erısségeket úgy kell tekinteni, mint amely tényezıkre a jövıépítésben számítani lehet a növekedési stratégia megvalósítása során. Az elemzések lényegre törı tájékoztatást adnak a legfontosabb piaci tényezıkrıl, amelynek megfelelıen elemzés végezhetı a következı szempontok szerint. Termékek, termékcsoportok szerint (meghatározható a termékek szerepe pl.) Piacok szerint (legnagyobb forgalmat biztosító piac feltárása pl.) Üzletágak szerint (a vállalat által képviselt üzletágakban játszott szerep pl.) Vevık szerint (meghatározható kik a vállalat legjobb vevıi) 33. Piackutatás A marketing tervezésében és általában minden marketing eszköz alkalmazását megelızıen célszerő piackutatást végezni a szükséges piaci információk beszerzése érdekében. A piackutatás elsı lépése a piacok elızetes szelektálása. Piacok fıbb jellemzıi: Piaci volumen Konkurensek száma, piaci részesedésük A saját termékek iránt szóba jövı üzleti partnerek köre és piaci ereje 12

13 Potenciális vevıkör, esetleg név- és címlistával A piackutatás célja a vállalat számára olyan információk összegyőjtésére, rendszerezése és értékelése, amelyek segítségével a tervezett piaci aktivitása kérdésében megalapozott döntést tud hozni. 34. Stratégiai üzleti egységek A vállalati stratégiai tervezésében és mőködtetésében is célszerő az egyes jól elhatárolható piaci szegmenseket és termékeket egymástól elkülönítve kezelni, ún. stratégiai üzleti egységeket kialakítani. 35. Termék- és választékpolitika Termékpolitika: a vevıi igényeknek megfelelı problémamegoldások rendelkezésre bocsátását értjük. 36. Ár- és kondíciós politika Az árpolitika átfogja valamennyi, egy termék vagy szolgáltatás eladási árának meghatározásával kapcsolatos döntést. A kondíciós politika ellenben valamennyi ezen túlmenı döntést magába foglal, amely az áru, ill. szolgáltatás értékesítési feltételeihez kapcsolódik. Az árak és kondíciók megállapítását alapjában két árképzı tényezı határozza meg, a vállalat elıállítási költségei és a piaci lehetıségek. Ennek megfelelıen beszélhetünk költségorientált és piacorientált árképzésrıl. A költségorientált árképzésnél a termék vagy szolgáltatás elıállítása során felmerülı költségekbıl indulunk ki. Piacorientált árképzés: 37. Értékesítési és disztribúciós politika Az értékesítési és disztribúciós politika magába foglalja mindazokat a döntéseket, amelyek a termék útját meghatározzák a gyártótól a felhasználóig. Ennek keretében sor kerül az értékesítési rendszer kiválasztására, az érétkesítés szervezeteinek meghatározására, valamint az értékesítési utak kijelölésére. Az értékesítési rendszerek alapvetıen abban különböznek egymástól, hogy a gyártó és a felhasználó közötti kapcsolat közvetlen, vagy közvetett. 13

14 38. Kommunikációs politika A kommunikációs politika a vállalatról alkotott kép, az átvitt értelemben vett profil kialakításával egészíti ki a termékkört és a piaci jelenlétet, így határozva meg a vállalat, mint piaci szereplı egészét. Részterületei: Reklám (embereket bizonyos cselekvések önkéntes megtételére ösztönöz) Személyes eladás (legintenzívebb formáját képviseli az érdekeltekkel való kapcsolatfelvételnek) Értékesítés ösztönzés (az értékesítés helyén befolyásolja az értékesítés növelését) Közönségkapcsolat (közvéleménnyel fenntartott általános kapcsolatainak ápolása) 39. Marketing mix Termék- és válaszpolitika Ár és kondíciós politika (költségorientált, piacorientált árképzés) Értékesítési és disztribúciós politika Kommunikációs politika 14

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat szervezete A vállalat szervezete A vállalat mérete Foglalkoztatottak létszáma Éves árbevétel Vállalat vagyona, tőkéje Földrajzi telepítése, környezete

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete

Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete A vállalat általános jellemzői A vállalat általános jellemzői Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete

Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete A vállalat általános jellemzői A vállalat általános jellemzői Profil, tevékenységi kör Üzemi teljesítőképesség, Vertikalitás Tömegszerűség, gyártási rendszer A gyártás időbeli lefolytatása A vállalat szervezete

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Az új GT érvényesülése a számvitel rendszerében Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Bevezetés Európai Unió magyar jogrendszer folyamatos átalakítása Gazdasági társaságokról szóló törvény Cégjog

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (2060 Bicske, Rákóczi utca 29.) Adószám: 13378521 Cégtörténet 1 Cégjegyzékszám 07 09 010749 (Hatályos) Alakulás dátuma: 2004.10.12. Bejegyzés

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER 2015-2016 TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER 2015-2016 TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER 2015-2016 TAVASZ Elérhetőségek Szikora Péter szikora.peter@kgk.uni-obuda.hu Népszínház utca 8. 2. emelet 226. szoba http://tig.kgk.uni-obuda.hu/ SZIKORA PÉTER - VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi 2. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A tradicionális regionális politika jellemzıi 1. 1. Mennyiségi növekedés, minták átültetése

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója 2008. május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója 1 Magyar Posta számokban 2007 162 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben