Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK"

Átírás

1 VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet akarunk végezni? Ki bocsátja rendelkezésre a szükséges tőkét? Ki és milyen mértékben viseli a kockázatot? Ki és milyen mértékben viseli a felelősséget? Ki jogosult a döntéshozatalra? (Több személy, hatáskörök?) Kit és milyen mértékben illet a vállalkozás eredménye? ilyen mértékű közreműködést igényel? A profit célhoz való viszony alapján: profit orientált nem profit orientált (non-profit) Társadalmi jellege szerint: Tulajdonosok száma szerint: magán vállalatok egyéni vállalkozások önkormányzati, közösségi társas vállalkozások állami vállalatok Állam, önkormányzat ogi személy Természetes személy állami vállalat társas vállalkozás egyéni vállalkozás gazdasági társaságok* szövetkezet társaságok részvény társaság, Rt (z is jogi személyiségű!) jogi személyiség nélküli közkereseti társaság, Kkt betéti társaság, Bt jogi személyiségű egyesülés, s korlátolt felelősségű társaság, Kft közös vállalat, Kv A vállalkozási formák típusai (egjegyzés: * évi C. tv. (számviteli tv.), évi V. tv. (a a gazdasági társaságokról szóló tv.), ill. az adótörvények) Page 1

2 gyéni vállalkozás évi V. törvény Az GYÉN VÁAKOÁS belföldi természetes személy üzletszerű gazdasági (termelő és/vagy szolgáltató) tevékenysége,, melyet saját nevében, saját kockázatára, haszonszerzés (nyereség- és vagyon-szerzés) céljából rendszeresen végez. a vállalkozás és vállalkozó ugyanaz (egyetlen személy tulajdonában) a vállalkozás és vállalkozó jövedelme nem (szükségszerűen) választódik el vállalkozói igazolvánnyal folytatható (egy személynek csak egy igazolvány) korlátlan felelősségű a vállalkozó személyes közreműködése kötelező (de alkalmazottja lehet) az egyéni vállalkozás alanyi jog (legyen cselekvőképes, állandó lakhelye; minimális kizáró feltételek, így ne legyen valamely foglalkozástól eltiltva, bűncselekmény miatt jogerősen elítélve, gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, vállalkozói igazolványa visszavonva) szja. tv. szabályozza az adózását és nyilvántartási kötelezettségét nincs se méretbeli kötöttség, se tevékenységi kötelezettség egyéni cégként sem nem jogi személy Betéti társaság (Bt) évi V. törvény BTÉT TÁRSASÁG olyan gazdasági tevékenység folytatására létrehozott társaság, ahol legalább egy tag a felelőssége korlátlan, ez a beltag,, és van legalább egy másik tag is, akinek felelőssége korlátozott, ez a kültag a beltag lehet természetes és jogi személy is az üzlet vezetésére a beltag jogosult több beltag esetén felelősségük egyetemleges a kültag felelőssége csak a vagyoni betét erejéig terjed a társaság tevékenységében kültag közreműködése nem kötelező ( csendes társ ) minimum 1 beltag és 1 kültag Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) évi V. törvény Kft. a személy- és tőkeegyesítő társasági típusok ötvözete. ellemzően kisebb taglétszámú, de tőkeerős társaság, melyben a tagok felelőssége korlátozott. tljd tulajdonos és az ügyvezető személye gyakran nem válik el (nem kötelező) tilos a tagokat nyíltan toborozni (személyegyesítő jelleg) üzletrész átruházása kötött (elővételi és hozzájárulási jog) tagok felelőssége korlátolt (elvárható gondosságon belül) előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul minimális törzsbetét 100 ezer Ft (a törzsbetétek alkotják a törzstőkét) minimális törzstőkéje 0,5 millió Ft (apport és/v. készpénz) kft. legfőbb szerve a taggyűlés Page 2

3 Részvénytársaság (Rt.) évi V. törvény A RÉSVÉNYTÁRSASÁG tipikusan tőkeegyesítő, személytelen társasági forma. Általában nagyszámú,, egyenként kisebb tőkeerővel rendelkező széles tulajdonosi kört fog össze. A tulajdonosi jogok értékpapír formában testesülnek meg. előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptőke nagy tulajdonosi mobilitás nagy vagyonnal rendelkező vállalkozások (alapítása) korlátozott felelősség (a részvények erejéig) minimális törzstőke 5 millió Ft (apport és/v. készpénz) a nyereség (osztalék), a felosztható vagyon, ill. a szavazati jog a részvények arányában lehet nyilvánosan (nyrt.), ill. zártkörűen (zrt.) működő részvénytársaság erős törvényi szabályozás szervezeti felépítése a legösszetettebb az Rt. vezetésének legfelsőbb szerve a közgyűlés igazgatóság (3-11 természetes személy tag) FB, könyvizsgáló Szövetkezet évi X. törvény A SÖVTKT a szövetkezés szabadsága és az önsegély elvének megfelelően létre- hozott közösség, amely a tagok személyes közreműködésével és vagyoni hozzájáru- lásaival, demokratikus önkormányzat keretében,, a tagok érdekeit szolgáló vállalko- zási és más tevékenységet folytat. (7. A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.) alapvető célja nem a tőkehasznosítás, hanem bizonyos feladatok gazdaságosabb megoldása (nyereség, költségcsökkentés), valamint más társ-i szükséglet kielégítése nyitott tagságra épül (tagfelvételről az alapszabályban meghatározott testület dönt) a természetes személyek közreműködése kötelező (a tagok minimum fele) szövetkezet irányítása önkormányzati elven épül fel (a tagok döntenek alapvető stratégiai, ill. taktikai kérédésekben, maga választja meg alapszabályát, működési körét, szabályzatát, vezető testületeit és azok hatásköreit, a tagok kötelezettségeit és jogosultságait) tagok anyagi felelőssége korlátozott (részjegyük, azaz a vagyoni hozzájárulásuk értékéig) (befektetői tag, befektetői részjegy) nyereség felosztása (közösségi alapba, ill. tagok között (közreműködés, ill. vagyoni hozzájárulás arányában) A gazdasági társaságok és a szövetkezet jellemzői (2007) egnevezés Betéti társaság, Korlátolt felelősségű Részvénytársaság, Szövetkezet Bt. társaság, Kft. Rt. 1 ogi személyiség nem igen igen igen Alapítási Társasági szerződés Társasági szerződés Alapszabály Alapszabály dokumentum (egyszemélyes kft. esetén: alapító okirat) Alapítókra vonatkozó A beltag természetes A tagok nyilvános Nyíltan toborozhatók, vagy in. 7 alapító tag (min. fele szabályok személy, aki más korlátlan felhívással nem zártan megállapodás szerint. természetes személy, továbbá, felelősségű társaságnak nem toborozhatók. (részvényesek) jogi személyek, és/v. tagja. Kültag bárki lehet. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok) 6 Alap- v. törzstőke Nincs kötelező Törzstőke: min. 0,5 millió Alaptőke: min. 5 millió Részjegy (tag vagyoni forint, ami lehet apport v. forint, ami lehet apport v. hozzájárulása) készpénz. készpénz. A tagok jogai Hozzájárulással arányos Szavazati jog az üzletrész Szavazati jog a részvények gy tag egy szavazat szavazati jog (törzsbetét 5 ) alapján névértékének arányában (ált-ban szótöbbséggel; (Kivéve, ha a társasági szerződés kötelező részvétel a szöv. mást határoz meg.) tevékenységében!) A tagok felelőssége Beltag: saját vagyonával A vagyoni hozzájárulás A részvény kibocsátási A részjegy kibocsátási korlátlan és egyetemleges. erejéig korlátozottan értékének erejéig. értékének erejéig. Kültag: vagyoni (egy személy esetén: a saját hozzájárulása erejéig. vagyonérték erejéig) Taggyűlés (egyszemélyes egfőbb szerve Tagok gyűlése (taggyűlés) Közgyűlés Közgyűlés kft. esetén: az alapító) Ügyvezetés, irányítás Beltag(ok) Ügyvezető igazgató gazgatóság Szövetkezeti igazgatóság 4 (az NyRt., ill. a Felügyelőbizottság llenőrzés Tagok gyűlése (taggyűlés) Felügyelőbizottság (FB) 2, FB 2 Rt. (200 fő felett kötelező) között különbség van 3 ) Kötelező Könyvvizsgáló 7 Nem jellemző 7 50 millió Ft nettó árbevétel Nem kötelező felett kötelező Társasági forma Bt. Kft. Rt. Szövetkezet (egjegyzés: 1 NyRt. nyilvánosan működő részvénytársaság; Rt. zártkörűen működő részvénytársaság; fő; 200 fő felett 1/3-át az üzemi tanács jelöli; 3 kötelező az FB: NyRt. esetén, ill. a Rt-nél ha a szavazati jogok 5 %-ával rendelkezők kérik; Rt-nél lehet ún. ügydöntő FB is); 4 NyRt. esetében igazgatótanács (Board rendszer) is lehet, ami az FB és az igazgatóság feladatát egyaránt ellátja; 5 törzsbetét 100 ezer Ft; 6 A tagok nyilvános felhívással nem toborozhatók.; 7 kettős könyvitelre kötelezetteknél, 50 millió Ft nettó árbevétel felett kötelező) Page 3

4 gyéni vállalkozás előnyei és hátrányai lőnyök: egyszerű az alapítás és a megszüntetés vállalkozó független áttekinthető nincs kötelező nyilvános adatszolgáltatási kötelezettség adózási kedvezmények korlátozott a (pénzügyi) erőforrások való jutás szerényebb nyereség szerzési lehetőség túlzott sokoldalúságot követel korlátlan felelősség korlátozott a vállalkozás élettartama Társaságok előnyei és hátrányai lőnyök: egyszerűbb alapítás/megszüntetés tulajdonlási lehetőség nagyobb tőke nélkül jelentősebb tőke- és hitelforrás viták esetére jogi védettség tulajdonosváltás lehetősége adózási előnyök hiányzik az egyértelmű menedzseri felelősség ő (tulajdonos és menedzser legtöbbször ua., sőt ) személyi konfliktusok lehetősége az alkalmazott agresszíven partnerségre törekedhet Részvénytársaságok előnyei és hátrányai lőnyök: a tulajdonosok korlátozottan felelősek széleskörű tőkebevonási lehetőség korlátlan élettartam nyilvános adatszolgáltatási kötelezettség bonyolult és költséges az alapítás és a megszüntetés adózási hátrányok Page 4

5 Page 5

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság

GFO'201 2 kód. 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság GFO'2012 Angol Angol 1, 2 Vállalkozás Enterprise Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Polgári jogi alapismeretek 2011. október 5-i előadás hanganyaga

Polgári jogi alapismeretek 2011. október 5-i előadás hanganyaga Polgári jogi alapismeretek 2011. október 5-i előadás hanganyaga Szóbeli vizsgát terveztek, de 2 napnál több vizsgaalkalom nem lesz, így erre nincs lehetőség várhatóan írásbeli vizsga lesz, akinek nem sikerül,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Egyéni vállalkozásokra és társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok 1 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI Természetes személy üzletszerűen, Nyereség és vagyonszerzés céljából

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben. T. Partnereink! Üzleti lehetőségek az EU-n kívül, Ügyvédi Iroda Ukrajnában. Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben