III. Az egyes társasági formák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Az egyes társasági formák"

Átírás

1 III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság ( ) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság ( ) fogalma belső és külső jogviszonyai szervezete fölhasználhatósága: előnyei, hátrányai 4. Részvénytársaság ( ) fogalma, alapítása belső és külső jogviszonyai szervezete

2 1. Fogalma Közkereseti társaság (kkt)/1 tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják a társasági szerződésben meg kell határozni: a tagok vagyoni hozzájárulásának mértékét és formáját személyes közreműködésük módját

3 Közkereseti társaság (kkt)/2 2. Jellemzői fogalom két vagy több személy közös gazdasági tevékenységet folytat és ezért közösen felelnek felelősség korlátlan: a közös vagyonra és a magánvagyonra egyaránt kiterjed egyetemleges: minden egyes tag az egész tartozásért felel tevékenysége gazdasági vállalkozásra irányul és nem csak: koordinációra (fogalmi eleme: a társasági vagyon) jogi személyisége nincs, de önálló céggel lép föl a forgalomban, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötetezettségeket vállalhat (tulajdonszerzés, szerződőképesség, aktív és passzív perképesség)

4 Közkereseti társaság (kkt)/3 3. Felhasználhatósága (kb ) bármire vállalkozhat mikor érdemes? kevés pénzünk van (nincs kötelező tőkeminimum) a kockázat nem nagy (hogy a felelősséget korlátozni kelljen) a tagok viszonya bizalmi (nehogy baj legyen az egyetemlegességből)

5 1. Fogalma Betéti társaság (bt)/1 tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy közös gazdasági tevékenységet folytatnak, akképpen, hogy legalább egy beltag felelőssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges legalább egy kültag felelősség vagyoni betétje mértékében korlátozott ha a törvény máskánt nem rendelkezik, a kkt szabályait kell rá alkalmazni

6 Betéti társaság (bt)/2 2. Jellemzői fogalom két vagy több személy közös gazdasági tevékenységet folytat illetve támogat felelősségük eltérő felelősség beltag: korlátlan és (a többi beltaggal) egyetemleges kültag: betétje mértékében korlátozott (cél: üzleti vállalkozás, személyes közreműködés nélkül ( és tsa ), korlátozott felelősség mellett) gazdasági vállalkozásra irányul és nem csak koordinációra (fogalmi eleme: a társasági vagyon) jogi személyisége: nincs, de önálló céggel lép föl a forgalomban cégneve alatt jogokat szerezhet és kötetezettségeket vállalhat (tulajdonszerzés, szerződőképesség, perképesség)

7 Betéti társaság (bt)/3 3. Felhasználhatósága (kb ) bármire vállalkozhat mikor érdemes? valaki részt akar venni valakinek csak pénze van csendes társaság (ősiségi törvény: a hitel hiánya) speciális kölcsönszerződés

8 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/1 1. Fogalma gazdasági társaság, amely előre meghatározott törzsbetétekből álló (min: 100 eft) törzstőkével alakul (min: 0,5 mft) a tag felelőssége: csak törzsbetétének szolgáltatására és a szerződésben meghatározott egyéb személyes vagy vagyoni hozzájárulásra terjed ki, de: a társaság kötelezettségeire nem egy tag is alapíthatja (egyszemélyes kft) tilos tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni törzsbetét üzletrész: forgalomképes vagyoni értékű jog, de értékpapírt nem lehet kiállítani róla a tag:teljesen felel a társasággal szemben vállalt vagyoni szolgáltatásért, de egyáltalán nem felel a hitelezőknek

9 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/2 leggyakoribb (kb ) előnye korlátolt felelősség rugalmasság: néhány tagú, családi kisvállalkozás nagy, tőkeerős szervezet)

10 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/3 elhatárolása: rt-től fölfelé és kkt-tól lefelé nagyságrend, szervezeti fölépítés: rt: nagy, tőkeerős kogens diszpozitív szabályok aránya rt: (90 10 %) bonyolultság rt: legbonyolultabb kft: bonyolultabb kkt: egyszerűbb személy- vagy tőkeegyesítő jelleg kft: kisebb, kevésbé tőkeerős kkt: legkisebb, legkevésbé tőkeerős kft (50 50 %) kkt (10 90 %) rt: tőkeegyesülés, elválik a részvényesek és a menedzsment személye kft: a kettő között: tőkét egyesít, de személyes kapcsolatot is jelent kkt: személyegyesülés, személyes részvétel

11 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/4 2. Belső és külső jogviszonyai A. belső jogviszony (a tag és a társaság viszonya) (2) kötelezettségek (3) vagyoni hozzájárulás szolgáltatása (törzsbetét-minimum: 100 eft) esetleges mellékszolgáltatások teljesítése (ha a társasági szerződésben ki van kötve: kötelező (esetleges díjazás ellenében)) esetleges pótbefizetések (ha a társasági szerződés följogosítja a taggyűlést: kötelező) részletesen: a vagyoni hozzájárulás teljesítése törzsbetét: pénzbeli szolgáltatás és apport (aránya nincs meghatározva) tőkeminimum: 0,5 mft: ütemezés: alapító okirat: ha az apport a törzstőke 50%-a, egészben a társaság rendelkezésére kell bocsátani cégbejegyzési kérelem benyújtása: minden pénzbeli betét 50%-át a társaság rendelkezésére kell bocsátani +1 év: minden pénzbeli betétet szolgáltatni kell, +2 év: minden apport egészét szolgáltatni kell

12 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/5 jogosultságok (2) szavazás: üzletrész arányában osztalékra (az adózott nyereség felosztható részére) való jogosultság: üzletrész arányában üzletrész: alapja: törzsbetét: bejegyzés után a tag jogainak és a törzsbetétből az őt megillető hányad megtestesítője egy tagnak egy üzletrésze lehet egy üzletrésznek azonban több tulajdonosa is lehet átruházása: a kiválás egyetlen módja, bonyolult elővásárlási rend szerint, sorrendben: tag társaság (saját üzletrész) taggyűlés által kijelölt személy

13 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/6 B. külső jogviszony (2) a társaság: adós, a külső: hitelező a társaság felelőssége: teljes teljes vagyonával felel a hitelezők felé a tag felelőssége: hiányzik a hitelezőkkel szemben nem felel a társaság tartozásaiért (a felelőssége ellenben teljes a társasággal szemben: törzsbetét, mellékszolgáltatások, pótfizetések )

14 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/7 3. Szervezete (4) A. taggyűlés B. ügyvezetés C. felügyelő bizottság D. könyvvizsgáló

15 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/8 A. taggyűlés: legfőbb döntéshozó szerv a tagok összességének ügydöntő testülete (4) hatásköre: kogens szabályok összehívása: évente legalább egyszer ha szükséges határozatképessége: képviselve: törzstőke legalább 50%-a vagy a leadható szavazatok többsége menete: összehívása: ügyvezető vagy a szavazatok 1/10-ét képviselő tagok az ok és cél megjelölésével székhelyén ülésezik napirend alapján (tagok meghívása 15 nappal előbb a napirend közlésével) jegyzőkönyv készül róla

16 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/9 B. ügyvezetés: a társaság törvényes képviselője (2) személye: kijelölt tag összes tag kívülálló személy feladata: operatív irányítás cégjegyzési jogosultság (önálló vagy együttes)

17 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/10 C. felügyelő bizottság: a tulajdonosok belső ellenőrző szerve, általános ellenőrző szerv lehetőség kötelező ha teljes munkaidőben, éves átlagban 200 fő munkavállalót foglalkoztat ha ezt külön tv pl.: köztulajdon védelmében vagy a társaság tevékenységére tekintettel előírja

18 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/11 D. Könyvvizsgáló lehetőség kötelező: ha a számviteli tv előírja: a kft kettős könyvvitelt vezet (kiv.: éves nettó árbevétele az előző két év átlagában a 50 mft alatt volt)

19 III. Korlátolt felelősségű társaság (kft)/12 4. Felhasználhatósága: előnyei, hátrányai kis családi vállalkozástól a nagyobb tőkeerejű cégig ( ) tagok: 1 főtől felső határ nincs, gyakorlatilag: főnél nem nagyobb oka: a személyhez között szabályozás, nagy taglétszám esetén túl kötött, bürokratikus előny a tag nem felel a társaság hitelezőjével szemben a tag csak a társasággal szemben felel lehetőség: a szolgáltatott vagyoni hányadtól pozitív irányban eltérő részesedésre hátrány tőkeminimum a törzsbetét-szolgáltatás szabályai esetleges plusz kötelezettségek

20 1. Fogalma, alapítása IV. Részvénytársaság (rt)/1 gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből (részvényérték minimum: nincs) álló alaptőkével (alaptőke minimum: zrt: 5 mft, nyrt: 20 mft.) alakul a részvényes: részvényt kap a részvény: vagyoni hozzájárulás az alaptőkéhez a részvényes jogait és kötelességeit testesíti meg tagsági igazolvány: forgalomra szánt értékpapír a tag (részvényes) kötelessége: csak a részvény névértékének (kibocsátási értékének) szolgáltatása nem terjed ki azonban mellékszolgáltatásokra pótbefizetésekre azaz: az rt. nem személyegyesülés, hanem tőketársulás a tag (részvényes) az rt. hitelezőinek nem felel az rt. tartozásaiért

21 IV. Részvénytársaság (rt)/2 Alapítása: zártkörű nyilvános A. zártkörű alapítás: a részvényes = alapító az alapítók maguk közt osztják szét a részvényeket 4 fázisú folyamat társasági szerződés (tartalmi és formai kritériumok) a cégbejegyzési kérelem benyújtása a cégbírósághoz cégbírósági döntés bejegyzés a cégjegyzékbe közzététel a Cégközlönyben tilos tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni (mint a kft. esetében)

22 IV. Részvénytársaság (rt)/3 B. nyilvános alapítás: a részvényesek nem azonosak az alapítókkal: a részvényjegyzési eljárás folytán/a részvény jegyzésével: bárki az rt. részvényesévé válhat 6 fázisú folyamat alapítási tervezet (tartalmi és formai kritériumok) a részvények forgalomba hozatala előtt közzétenni: a tájékoztatót (PSZÁF által jóváhagyva) a nyilvános ajánlattételt

23 IV. Részvénytársaság (rt)/4 részvényjegyzési eljárás:a nyilvános ajánlattétel alapján a jegyzési ív aláírása: az értékpapírt megvásárolni szándékozó kötelezettségvállalása a vagyoni szolgáltatás teljesítésére (jegyzéskor: a névérték 10%-át) túljegyzés: több részvényt jegyeznek, mint amennyit a tervezetben ki akartak bocsátani aluljegyzés: a zárónapig nem jegyzik le a tervezett alaptőke összegét alakuló közgyűlés: a részvényjegyzés zárónapjától: 60 nap (addig: a részvényesek a részvényük 25%-át le kell jegyezzék) határozatképessége: jelen van az alaptőke több mint 50%át lejegyző részvényes hatásköre: az alapszabály megalkotása a cégbíróság kérelem benyújtása alapszabály megállapítása vezető tisztségviselők megválasztása a jegyzés eredményességének megállapítása döntés: túljegyzés esetén

24 IV. Részvénytársaság (rt)/5 2. Belső és külső jogviszonyai A. belső jogviszonyok (tag rt.) vagyoni kötelezettség vagyoni hozzájárulás szolgáltatása (zrt: 5 mft, nyrt: 20 mft) nincs: vagyoni jogok (3) személyes közreműködés pótbefizetési kötelezettség osztalékjog: az rt. adózott eredményéből, a részvény névértékéhez igazodik likvidációs hányadhoz való jog: az rt. feloszlása esetén külön jogok az elsőbbségi részvények alapján személyi jogok (2) közgyűlési jogok: részvétel felszólalás felvilágosítás-kérés szavazás: a névértékhez igazodik (kiv.: elsőbbségi r.) jogsértő határozatokkal szembeni megtámadási jog

25 IV. Részvénytársaság (rt)/6 Kitérő: a részvényről: vagyoni hozzájárulás az alaptőkéhez a részvényes jogait és kötelességeit testesíti meg tagsági igazolvány: forgalomra szánt értékpapír Részvénytípusok Részvényformák Részvényfajták

26 Részvénytípusok IV. Részvénytársaság (rt)/7 bemutatóra szóló: átadással névre szóló: forgatmánnyal ruházható át az rt. részvénykönyvében felsorolva zrt-nek: csak névre szóló részvénye lehet a részvények 95%-a névre szóló Részvényformák: megjelenési formájuk szerint nyomdai úron előállított dematerializált: számítástechnikai kód központi értéktárban: értékpapírszámlán elhelyezve átruházása: számlán történő jóváírással

27 IV. Részvénytársaság (rt)/8 Részvényfajták: törzsrészvény: a tagsági jogok névértékarányos megtestesítője többletjogosultságokat adó részvényfajták elsőbbségi részvény: osztályai osztalékelsőbbségi (többlet- illetve fix osztalék) likvidációs elsőbbségi (az rt. megszűnésekor) szavazatelsőbbségi (többlet max. 10-szeres szavazati jog, vétójog) elővásárlási jogot biztosító vezető tisztségviselő fb-tag kijelölésére jogosító (a többletjogok fejében gyakran ellenszolgáltatás pl.: osztalékelsőbbségi, szavazati jog nélkül)

28 IV. Részvénytársaság (rt)/9 dolgozói részvény névre szól az rt munkavállalóinak ingyenesen vagy kedvezményesen az alaptőke max. 15 %-ig történő felemelésével korlátozottan forgalomképes: csak a társ. munkavállalóira, nyugdíjasaira vagy az rt-re ruházható át kamatozó részvény osztalék mellett plusz az adózott jövedelemből kamatra is jogosít max.: az alaptőke15 %-ig saját részvény az rt. a saját részvényeinek tulajdonosa az alaptőke feletti vagyonból, az alaptőke max.: 10%-áig közgyűlési határozat alapján szavazati joggal nem jár osztaléka megoszlik a többi részvényes között

29 IV. Részvénytársaság (rt)/10 B. Külső jogviszony a társaság: adós, a külső: hitelező az rt. felelőssége: teljes vagyonnal teljes felelősség a hitelezőkkel szemben a tag felelősség ellenben csak az rt.-vel szemben áll fenn, a hitelezőkkel szemben nem

30 IV. Részvénytársaság (rt)/11 3. Szervezete közgyűlés: a legfőbb döntéshozó szerv, a részvényesek összessége ügyvezetés: igazgatóság (3-11 tag) tagjait: a közgyűlés választja (külsők belsők) elnökét: maga választja zrt: vezérigazgató (egyszemélyes is lehet tehát) nyrt: igazgatótanács = Board-rendszer: 6-11 tag, ügyvezetés és ellenőrzés egyszerre felügyelő bizottság: kötelező könyvvizsgáló: kötelező

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg

A saját tőke elhelyezkedése a mérleg két típusában. Eszközök A típusú mérleg Források B típusú mérleg Pénzügyi számvitel Saját tőke 1 Saját tőke, céltartalékok Egy cég stabilitását, likviditását, erejét, biztonságát, komolyságát elsősorban a saját tőke nagysága jelzi. A saját tőke elhelyezkedése a mérlegben

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATVANI VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK A HATVANI VOLÁN ZRT. ALAPADATAI, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI, SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE I.) BEVEZETŐ

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság fogalma A korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (rövidítve: kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben