GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK"

Átírás

1 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

2 A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra törekszik elkülönülten gazdálkodik kockázatot vállal feladata: egyéni és társadalmi szükségletek kielégítésében való aktív részvétel

3 A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZEREPE: egyéni szükségletek kielégítése társadalmi szükségletek kielégítése munkalehetőség jövedelem biztosítása a tulajdonosok részére

4 AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI Önállóság: autonómia (függetlenség, döntési szabadság) Kockázatvállalás: pénzügyi, mert tőkét fektet be; pszichikai, mert a környezeti változásokat fel kell ismerni és reagálni kell rá; speciális, mert a piacon lehet sikeres vagy bukott cég is Eredményérdekeltség:profitorientáltság

5 AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI Felelősségvállalás: Anyagi felelősség: korlátlan korlátlan és egyetemleges korlátolt Jogi felelősség: önálló jogi személy nem önálló jogi személy Erkölcsi felelősség

6 A VÁLLALKOZÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA A tevékenység jellege szerint: Termelő vállalkozások Szolgáltatást nyújtó vállalkozások Kereskedelmi vállalkozások nagykereskedelmi kiskereskedelmi közúti gépjármű- és üzemanyag - kereskedelmi

7 A VÁLLALKOZÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA Működési terület szerint: helyi regionális országos nemzetközi

8 A VÁLLALKOZÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA Tulajdonosi forma szerint: Magánvállalkozás egyéni vállalkozás társas vállalkozás Állami, önkormányzati vállalatok Szövetkezetek

9 GAZDASÁGI TÁRSASÁG Olyan egység, mely saját cégneve alatt: Üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat Vagyonukat a tagok bocsátják rendelkezésre Jogokat és tulajdont szerez Kötelezettségeket vállal Perelhető és pert indíthat

10 2006. ÉVI IV. TÖRVÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSA Létrehozhatják természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok A gazdasági társaságok lehetnek: jogi személyiség kérdése anyagi felelősség kérdése

11 DE MEGSZORÍTÁSOK: Koncesszióról szóló törvény: bizonyos tevékenységet csak erre a célra létrejövő ill. kizárólag állami vagy önkormányzati társaságok végezhetnek (pl.:közút építése, szerencsejáték) Hatósági engedély Megfelelő szakképzettség A nem magyar állampolgárok tevékenységét külön törvények szabályozzák A korlátlan felelősséget halmozni nem lehet Kiskorú egyén nem lehet korlátlanul felelős tag

12 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS JELLEMZŐI Cégnév vezérszó - kifejezés - vállalkozási forma b.a. vagy f.a. vagy v.a. jelek Tulajdonosok Cégképviselet jogi képviselet - működés során - ügyvezető

13 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYE Alapdokumentum (ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett okirat) Az Alapdokumentum fajtái: Társasági szerződés: KKT, BT, KFT, közös vállalat, egyesülés (ha a KFT-t többen alapítják) Alapító okirat: egyszemélyes KFT,- RT, zártkörűen működő RT Alapszabály: nyilvánosan működő RT

14 AZ ALAPDOKUMENTUM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI a társaság cégneve, székhelye, tagok nevei, lakóhelyeik, székhelyeik feltűntetésével. tevékenyégi körét - TEAOR jegyzék szerinti szám és szöveg jegyzett tőke és annak összetétele, rendelkezésre bocsátás ideje,- módja a döntéshozatal módja vezetők neve, címe a cégjegyzés módja, a gazdasági társaság időtartama + amit az egyes formákra a törvény külön előír

15 ÜGYVÉDI VAGY KÖZJEGYZŐI ELLENJEGYZÉS A Társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. A társasági szerződést valamennyi tagnak alá kell írnia az ügyvéd jelentétben, aki ellenőrzi a tagok személyazonosságát. Aláírási címpéldány (ügyvéd is ellenjegyezheti már, minimum 3, javasolt 5 példány) Cégbíróság Hitelintézet Könyvelő Pályázatok Stb

16 A BEJEGYZÉS A társaság alapítását az alapdokumentum megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a cégbírósághoz. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre. A cégbíróság a bejegyzést a cégközlönyben teszi közzé.

17 CÉGBEJEGYZÉS Egyszerűsített cégeljárás 1 nap - A kkt, bt, kft létesítő okiratát a cégtörvény 4-7. sz. mellékletében foglalt szerződésminta alkalmazásával kell elkészíteni Elektronikus cégeljárás júliustól kizárólag így nyújtható be bármilyen kérelem a cégbírósághoz a társaság képviseletében eljáró ügyvédnek rendelkeznie kell elektronikus aláírással a cégbíróság az adatokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván (http://www.e-cegjegyzek.hu/) a papíralapú mellékleteket elektronikus dokumentummá kell alakítani az illetéket és a költségtérítést is elektronikusan kell megfizetni

18 MIT AD A CÉGBÍRÓSÁG? Cégjegyzékszám Statisztikai szám Adószám Igazolás a bejegyzési kérelem benyújtásáról és a bevett adatokról (Határidők!) Kézhez kapjuk a KSH, illetve az APEH felé történő bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat Értesítést küld az APEH-hoz és a TB-hez Tanúsítvány az előtársaság tevékenységének megindulásáról, ekkortól kezdődik a tevékenység b.a. toldat = bejegyzés alatt (a bejegyzésig kötelező)

19 BANK, SZÁMLANYITÁS A gazdasági társaságok - ha a jogszabály kivételt nem tesz: kötelesek pénzeszközeiket a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. A tagoknak a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig kötelesek a pénzbeli hozzájárulás legalább 50%-át befizetni. A pénzbetétek befizetésének hitelintézeti igazolását a cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell.

20 TOVÁBBI TEENDŐK Irány az NAV A gazdasági társaságok a Cégbírósági bejelentkezéstől számított 15 napon belül kötelesek az adóhatósághoz írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. TB Törzsszámkérő lap (az internetről letölthető) Bejelentkezni - A cég kap törzsszámot Önkormányzat iparűzési adó Statisztikai Hivatal

21 MIBE KERÜLT EZ NEKÜNK? Illeték: kft., zárkörűen működő rt. esetében forint, nyilvánosan működő rt. esetében Ft, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (kkt., bt.) esetében forint illetéket kell fizetni DE: Az egyszerűsített eljárással történ cégbejegyzési kérelem Ft, illetve a cég bejegyzésének közzététele ingyenes. elektronikus bejegyzési és változásbejegyzési kérelem:5.000 Ft / Ft aláírási címpéldány: Ft/db + leírási költség (100 Ft/oldal) ügyvédi munkadíj: változó, min Ft (bt, kft)

22 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEZETE Tulajdonosi testület: határoz a társaság azon ügyeiben, melyet törvény vagy a társasági szerződés a hatáskörébe utal. A szavazás a vagyoni hozzájárulás arányában történik, egyszerű - minősített szótöbbség Ügyvezetés: feladata a társaság irányításával összefüggésben szükséges döntések meghozatala Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló:

23 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság megszűnését társaság tagjainak száma egyre csökken cégbíróság megszünteti jogszabály így rendelkezik.

24 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE A gazdasági társaság jogutóddal történő megszűnése Társaságiforma-váltással: a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ Egyesüléssel: gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet: összeolvadással beolvadással. Szétválással: a gazdasági társaság két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással kiválással.

25 1. VÉGELSZÁMOLÁS Ha a tagok úgy döntenek, hogy megszüntetik a céget. Egyhangú vagy minősített döntés végelszámoló Felméri a cég vagyoni helyzetét Követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti Vagyoni eszközöket értékesíti A fennmaradó vagyont a tagok között felosztja A cég működését megszünteti.

26 2. CSŐDELJÁRÁS Fizetésképtelen cég csődöt jelenthet be maga ellen fizetőképesség helyreállítása megyei bírósághoz kérelem Csődegyezség megkötése a hitelezőkkel 30 nap Fizetési moratórium/haladék max. 90 nap: Az adós nem teljesít kifizetéseket Vele szemben a végrehajtás szünetel A követelések kamatoznak, de nem lehet kötbér, kártérítés A bíróság vagyonfelügyelőt rendel ki Tárgyalás a hitelezőkkel A csődegyezséget írásba kell foglalni. A bíróság végzéssel a csődeljárást befejezetté nyilvánítja.

27 3. FELSZÁMOLÁS Tartós fizetésképtelenség esetén kérhetik: a cég vagy a hitelezők max. 2 év idő alatt A bíróság felszámolót jelöl ki, aki: Felméri a cég vagyonát és a követeléseket Mérleget készít, megtervezi a felszámolást Felmondhatja a cég szerződéseit Gyakorolja a munkáltatói jogokat Behajtja a kintlévőségeket Értékesíti a cég vagyontárgyait Létrejöhet egyezség >felszámolás befejezése-> bírósági végzés->adós megszüntetése -> nyilvánosság Egyszerűsített felszámolás, ha a vagyon a felszámolási költségek fedezetére sem elegendő.

28 KKT KÖZKERESETI TÁRSASÁG Jogi személyiséggel nem rendelkezik Korlátlan és egyetemleges felelősség mellett üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak Alapdokumentum neve: társasági szerződés Legfőbb szerve: tagok gyűlése Bármely tag személyesen közreműködhet Üzletvezetésre mindegyik tag jogosult Megszűnik a tagsági viszony: Ha a tag nem teljesíti a vagyoni hozzájárulást A tagok közös megegyezésével A tag kizárásával Részesedés átruházásával Felmondással vagy a tag halálával

29 BT BETÉTI TÁRSASÁG Jogi személyiséggel nem rendelkezik Tagjai: Beltagok felelőssége korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, Kültagok felelőssége vagyoni betétje mértékére korlátozódik Alapdokumentum neve: társasági szerződés Vagyoni hozzájárulás neve: vagyoni betét Legfőbb szerve: taggyűlés Megszűnés: Ha minden kültag kiválik kkt. lehet Ha minden beltag kiválik kft. lehet

30 KFT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Jogi személyiséggel rendelkezik Előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul Korlátolt felelősség mellett üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak A felelősség csak a bevitt vagyon erejéig terjed ki Alapdokumentum neve: társasági szerződés Legfőbb szerve: a taggyűlés

31 KFT TÖRZSTŐKE, TÖRZSBETÉT Törzstőke = jegyzett tőke Minimális törzstőke: 500 ezer Ft Törzstőke összetétele, nincs kötelező készpénzbevitel lehet apport Pénzbeli hozzájárulás legalább 50%-át kell befizetni a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig. Min Ft (törzsbetét) Forintban rel osztható (törzsbetét) Minden tagnak csak egy lehet, De! lehet több tulajdonos Üzletrész: a tagot megillető rész a társaság vagyonából

32 KFT MŰKÖDÉSE A tagok adatait tagjegyzékben rögzítik Nem kötelező a személyes közreműködés Pótbefizetési kötelezettség írható elő A tagok az éves adózott eredményből osztalékot kaphatnak A taggyűlés évente ülésezik, akkor határozatképes, ha a törzstőke min. fele jelen van A taggyűlés hatáskörébe tartozik lásd tankönyv Ügyvezető: a kft. napi irányítását végzi Ellenőrzés: Felügyelőbizottság kötelező ha. Könyvvizsgáló - kötelező ha.

33 KFT ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK Előnyök: Korlátolt felelősség Kedvezőbb tőkebevonási lehetőség Nagyobb fejlődési, növekedési lehetőség Hátrány: Az alapítás költségesebb, bonyolultabb A fenntartás költségesebb Bonyolultabb szervezet Kettős könyvvitel

34 EGYSZEMÉLYES KFT A Kft szabályai érvényesek, kivételek: alapdokumentuma: alapító okirat taggyűlése nincs, jogait egyetlen személy gyakorolja az alapításkori vagyon minimumértékét a bejegyzéskor teljesíteni kell csak akkor kell a határozatok könyvét vezetni, ha az ügyvezető nem azonos a tulajdonos személyével a könyvvizsgáló alkalmazása kötelező kizárt, hogy saját üzletrészét felvásárolja

35 RT - RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jogi személyiséggel rendelkezik Előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul Alapítható, és működése lehet: Nyilvános: részvényei nyilvánosan kerülnek forgalomba Zártkörű: részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba A tagok felelőssége korlátozott. Tőkeegyesítő társaság.

36 RT - RÉSZVÉNY Jegyzett tőke = alaptőke, melynek értékét a Rt nevében kibocsátott részvények névértéke képezi Zrt.-nél: 5 millió Ft Nyrt.-nél: 20 millió Ft A részvény forgalomképes értékpapír, amely tulajdonosi jogot testesít meg - részvényes Névérték: a részvényen feltüntetett pénzösszeg Kibocsátási érték: az a pénzösszeg, amit a részvény megszerzőjének kellett fizetnie alapításkor vagy alaptőke emeléskor. SOHA NEM LEHET KISEBB A NÉVÉRTÉKNÉL! Névértéknél alacsonyabb áron történő kibocsátás semmis. Árfolyam: a részvény mindenkori piaci értéke

37 RT RÉSZVÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSA Átruházhatóság szerint: Névre szóló Bemutatóra szóló Megjelenési forma szerint: Nyomdai úton előállított Dematerializált Biztosított jogok szerint: Törzsrészvény Elsőbbségi részvény Kamatozó részvény Dolgozói részvény Visszaváltható részvény

38 RT - ALAPÍTÁSA Nyilvánosan működő rt. Alapítási tervezet Részvényjegyzés 10% befizetés Zárt rt. Alakuló közgyűlés Részvényjegyzés 25% befizetés Alapító okirat Kötelező tartalom Szükség szerinti tartalom Cégbejegyzés

39 RT - MŰKÖDÉSE Közgyűlés évente egyszer Jegyzőkönyv határozatképesség Igazgatóság 3 11 fős Elnököt választ Igazgatótanács Felügyelőbizottság kötelező Könyvvizsgáló

40 A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGOK Okmányiroda Körzetközponti feladatokat lát el Az önkormányzat jegyzője irányítja A lakossághoz kapcsolható okmányokat adja ki Személyazonosító igazolvány Úti okmányok Vezetői engedély Egyéni vállalkozói igazolvány - kormányablak Működési engedélyek - jegyző

41 KORMÁNYABLAKOK

42 KORMÁNYABLAKOK ügyfélkaput nyitni, vállalkozásokkal, nyugdíjjal, egészségbiztosítással kapcsolatos ügyeket bonyolítani, családi pótlékot, gyest igényelni vagy általános tájékoztatást kérni.

43 A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGOK Cégbíróság A megyei bíróságon belül működik Feladata a cégbejegyzési eljárás lefolytatása Tájékoztatást nyújt a cégjegyzék adatairól Nemzeti Adó- és Vámhivatal A magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások adóval kapcsolatos ügyeiben illetékes Az adózás rendjét ellenőrzi Az adóbevallások nyomon követése, segítése, ellenőrzése és a visszaigénylések intézése

44 A VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGOK Központi Statisztikai Hivatal A tevékenységeket felosztotta, besorolta és egységes rendszerbe foglalta Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nyugdíjjárulékot fizetünk a leendő nyugdíjunk érdekében A betegség miatti keresőképtelenség idejére vonatkozó táppénzi ellátás biztosításával kapcsolatos feladatokat látják el.

45 Szempont Egyéni vállalk. KKT BT Kft Rt Jogi státus egyszemélyes Jogi személyiség nélküli Jogi személyiség nélküli Jogi személyiség Jogi személyiség Felelősség korlátlan Korlátlan egyetemleges Beltag: korlátlan egyetemleges Kültag: korlátolt korlátolt korlátolt Min. jegyzett tőke nincs nincs nincs 500 eft Nyrt: 20 mft Zrt: 5 mft Alapító okirat Vállalkozói igazolvány Társasági szerződés Társasági szerződés Társasági szerződés Alapító okirat Alapszabály Alapító okirat Vagyoni hozzájárulás neve - - Vagyoni betét Törzsbetét Részvény Megszűnés Vállalkozó visszaadja visszavonják halállal Jogutóddal jogutód nélkül Jogutóddal jogutód nélkül Jogutóddal jogutód nélkül Jogutóddal jogutód nélkül

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozási kisokos - 2011

Vállalkozási kisokos - 2011 Vállalkozási kisokos - 2011 Egy vállalkozás beindítása, üzemeltetése nem egyszerű feladat. Bizonyára mindenkiben rengeteg kérdés merül fel vállalkozási tevékenységének kezdetekor. Mi most a teljesség igénye

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben