Vállalkozási ismeretek 13.EA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási ismeretek 13.EA"

Átírás

1 Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó önmaga használhatja fel a döntéshozatalban a vállalkozó teljes hatáskörrel rendelkezik (nem kell senkivel egyeztetni, gyorsaság, rugalmas alkalmazkodás) könyvelést nem kell felülvizsgáltatni örökölhető nem feltétlenül jelent kis méretet Hátrányai a vállalkozó teljes vagyonával felel (korlátlan felelősség --> nagy kockázat) az esetleges veszteségek is teljes egészében őt terhelik nincs lehetőség nagyobb alapító-tőke összegyűjtésére, nehézkes a tőkeemelés gyakran külső tanácsadókra szorul az egyéni vállalkozás eladása nem lehetséges Egyéni vállalkozási tevékenység bejelentése díj és illetékmentes évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről A nyilvántartást vezető szerv: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala hatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala regisztrálni kell a kereskedelmi és iparkamaránál (5000 Ft) A bejelentés folyamata 1. A szándék bejelentése a hatóság irányába. 2. Ha nincs ügyfélkapunk, a hatóság (ingyen) létrehoz nekünk egyet. 3. Elektronikus űrlap kitöltése. 4. A hatóság beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. 5. A nyilvántartást vezető szerv elkészíti a nyilvántartási számot. 6. Értesíti a értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet, a Hatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke a vállalkozás indításakor be kell jelenteni a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) kódok szerint -1-

2 Az internetes visszaigazolás tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését az ügy számát a bejelentés napját az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit) az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a szakmakód szerinti megjelölését az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát A vállalkozói igazolvány Ft nincs már rá szükség, de lehet kérni (2010. jan. 2.) az igazolvány kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja a tevékenység folytatása során bármikor kérhető ha személyesen kérjük, azonnal ki kell állítani ha elektronikusan, akkor 8 napon belül postázzák csak a kiállítás napjára érvényes A változások bejelentése 15 napon belül Az űrlap tartalmazza: az egyéni vállalkozó családi és utónevét, nyilvántartási számát és a megváltozott adatokat. díj- és illetékmentes Az EV tevékenység főbb szabályai 1. több telephelyen, fióktelepen Hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység 2. hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység csak az engedély birtokában 3. Az EV közreműködőként alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. Képesítéshez kötött tevékenységet az ev csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. az EV gazdasági tevékenysége során "egyéni vállalkozó" megjelölést megjelölést és nyilvántartási számát neve mellett minden esetben köteles feltüntetni ÁFA-mentesség évi 6M Ft árbevételig (alapításkor kell nyilatkozni) Az EV szüneteltetése Tartama alatt az EV egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat! min 1 hónapig max 5 évig szüneteltethető a szüneteltetés kezdő napja a bejelentést követő nap -2-

3 a szüneteltetésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeinket a szüneteltetés ideje alatt is kötelező teljesíteni Az EV megszűnik, ha 1. bejelenti 2. egyéni cég tagjává vált 3. Halál 4. az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján 5. törölték az egyéni vállalkozó adószámát Az egyéni cég alapítása évi CXV. törvény 1 tagja lehet a bejegyzés napján jön létre Az az egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a vállalkozói tevékenységét, az a szünetelés ideje alatt nem alapíthat egyéni céget! Az egyéni cég alapításának tőkeigényei bármilyen összeggel létre lehet hozni egyetlen törvényi limitnek van jelentősége: ha ugyanis a jegyzett tőke összege a Ft alatt van, a tőke csak pénzbeli hozzájárulásból állhat ha a jegyzett tőke összege meghaladja a Ft-ot, akkor a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli (ún. apport) hozzájárulásból állhat Engedélyhez, képesítéshez kötött tevékenységek Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég csak akkor folytathatja, ha: 1. vagy az egyéni cég tagja rendelkezik a jogszabályban meghatározott képesítéssel 2. vagy olyan személyesen közreműködő személyt foglalkoztat határozatlan időre, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A felelősség az EC egyedüli tagja, saját maga választhatja meg szabadon, hogy kötelezettségekért a cég vagyonán felül korlátlanul vagy korlátoltan felel a cég tartozásaiért Ha a felelősség korlátolt: pótbefizetés amikor az ec vagyona nem fedezi a tartozását --> az alapító határozza meg -> azon túl nem felel vagyonával Az EC megszűnik, ha az alapító okiratban megjelölt feltétel megvalósult, vagy meghatározott időtartam eltelt a tag elhatározza az egyéni cég megszűnését, vagy átalakulását más gazdasági társasággá a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja az egyéni céget, vagy törli a céget az egyéni céget felszámolási eljárás keretében megszüntetik Az egyéni cégre a felszámolási-, csőd- és végelszámolási szabályok alkalmazandóak! -3-

4 Gazdasági társaságok Mit értünk gazdasági társaság alatt? Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított saját cégnévvel rendelkező társaság.(def.) Saját cégneve alatt: üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat jogokat és tulajdont szerez kötelezettségeket vállal perelhető és pert indíthat Vállalkozási formák a gazdasági társaság (GT) évi IV. törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkező GT-k alapítását, szervezetét és működését a társaságok alapítóinak, illetve tagjainak (részvényeseinek) jogait, kötelezettségeit, továbbá felelősségét a GT-k formaváltását, egyesülését, szétválását és jogutód nélküli megszűnésének körülményeit ötféle GT alapítható: Jogi személyiség nélkül: 1. közkereseti társaság (KKT) 2. betéti társaság (BT) Jogi személyiséggel: 1. korlátolt felelősségű társaság (KFT) 2. részvénytársaság (RT) 3. közös vállalat (KV) Minden GT közös jellemzője gazdasági tevékenység végzése vagyoni hozzájárulás tagok közös kockázatvállalása saját cégnév altti jogalanyiság, jogképesség A társasági vagyon évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) 13.. sz. formája lehet: pénzbeli hozzájárulás nem pénzbeli hozzájárulás (apport): lehet bármilyen vagyoni értékkel bíró eszköz, melynek értékét könyvvizsgáló köteles megállapítani GT-k alapításának feltételrendszere GT-t alapíthat: az állam jogi személy nem jogi személyiségű, gazdasági társaság -4-

5 természetes személy engedélyhez kötött tevékenység esetén a vállalkozás csak annak birtokában kezdheti meg a tevékenységet szakképesítéshez kötött tevékenység esetén a cégben valakinek a képesítés birtokában kell lennie minimum 2 tag A GT tagjaira vonatkozó korlátozások természetes személy csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag kiskorú és cselekvőképtelen a közkereseti társaság nem lehet másik társaság korlátlanul felelős tagja Alapdokumentumok: Az alapító okiratra vonatkozó szabályok alapító okirat: közokirat, amelyet ügyvéddel vagy közjegyzővel kell ellen jegyeztetni az alapító okiratnak tartalmaznia kell: cégnév, társasági forma székhely, illetve telephely a tagok neve, címe a társaság tevékenységi köre a társasági vagyon mértéke, azaz a társaság jegyzett tőkéje a cégjegyzés módja a vezető tisztségviselők neve, címe legfontosabb típusa: társasági szerződés Alapdokumentumok: A társasági szerződés gt tagok szerződéses kapcsolata, ezért a gazdasági társaság alapításához társasági szerződés szükséges hosszú távon keresztül meghatározza a tagok egymáshoz való viszonyát a tagok a társasági szerződés tartalmát szabadon állapítják meg nincs lehetőség a jogszabályoktól való eltérésre a felek csak akkor térhetnek el a jogszabályi rendelkezéstől, ha ezt a törvény kifejezetten engedi A társasági szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell 1. a GT cégnevét és székhelyét 2. a GT tagjait, nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük) - kivéve az alapszabályban a részvényeseket feltüntetésével 3. a GT tevékenységi körét 4. a GT jegyzett tőkéjét, a jegyzett tőke (a tagok vagyoni hozzájárulása) rendelkezésre bocsátásának módját és idejét 5. a cégjegyzés módját 6. a vezető tisztségviselők nevét, lakóhelyét 7. a GT időtartamát, ha a társaságot meghatározott időre alapítják 8. mindazt, amit a törvény az egyes GT-formáknál kötelezően előír 9. a törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét 10. a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének módját és esedékességét -5-

6 11. az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén a képviselet módját 12. a cégjegyzés módját 13. FB kötelező létrehozása esetén az első FB tagjait 14. könyvvizsgáló kötelező választása esetén az első könyvvizsgáló személyét 15. a megismételt taggyűlés összehívásának rendjét A társasági szerződésnek szükség esetén rendelkeznie kell a nem pénzbeli betétekről és azok értékéről a tagokat terhelő egyéb vagyoni értékű szolgáltatásokról és azok feltételeiről a taggyűlés feljogosításáról, pótbefizetés előírására és feltételeinek meghatározásáról az eltérő gazdasági jogokat biztosító üzletrészekről átruházhatóság kizárása Az alapításhoz szükséges okmányok az eljáró hatósághoz be kell nyújtani az alábbiakat cégbejegyzési kérelem alapító okirat aláírási címpéldány az apport értékeléséről szóló könyvvizsgálói nyilatkozat a taggyűlési-közgyűlési jegyzőkönyv tagjegyzék a járulékos költségek befizetését igazoló okiratok 30 nap A cégbírósági határozat lehet bejegyző határozat elutasító határozat felszólítás hiánypótlásra -6-

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.

Egyéni vállalkozó. 1. Egyéni vállalkozás alapítása. Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. saját nevében és kockázatára rendszeresen haszonszerzés céljából végzi Egyéni vállalkozóvá válás feltételei:

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján... önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.) Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1. - 3:38. egyesületekre vonatkozó

Részletesebben

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Emlékeztető: az új Ptk. társadalomképe Szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaság Magánautonómia 3 pillér Magántulajdon

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu. Egyéni vállalkozás indítása és működtetése

Forrás: http://www.doksi.hu. Egyéni vállalkozás indítása és működtetése Egyéni vállalkozás indítása és működtetése Berger Katalin Eötvös József Főiskola Gazdálkodás és menedzsment szak III. évfolyam levelező tagozat 2010/2011 Egy saját vállalkozás elindítása előtt fontos tájékozódnunk.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben