Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu"

Átírás

1 Társasági jog

2 Egy kis történelem évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről évi VI. törvény a gazdasági társaságokról évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

3 Társasági formák Személyegyesülések közkereseti társaság betéti társaság Tőkeegyesülések korlátolt felelősségű társaság részvénytársaság európai részvénytársaság európai gazdasági egyesülés európai szövetkezet

4 Közös jellemzők Valamennyi gazdasági társaság cégnévvel rendelkezik A gazdasági társaság jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit gazdasági társaság) Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag

5 Társaság alapítása Írásban (társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat) Közokirat, vagy ügyvédi ellenjegyzés Szerződésminta egyszerűsített eljárás A társasági szerződésben meg kell határozni: a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét; a gazdasági társaság tagjait (nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével a gazdasági társaság főtevékenységét és azon tevékenységeket, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló - az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják valamint mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír.

6 A tag vagyoni hozzájárulása Pénzbeli hozzájárulás Nem pénzbeli hozzájárulás dolog szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés

7 A társaság irányítása Legfőbb szerv A társaság legfőbb szervét mindig a tagok képezik és minden tagnak alanyi joga a társaság legfőbb szervének ülésén részt venni. A legfőbb szerv feladata a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben a döntések meghozatala, de az egyes társasági formákra vonatkozó szabályok nevesítik is a legfőbb szerv kizárólagos határkörébe tartozó ügyeket. Ügyvezetés A gazdasági társaságok operatív vezetését (ügyvezetés) ellátó személyeket vezető tisztségviselőknek nevezzük.

8 A társaság működésének ellenőrzése Felügyelő bizottság A felügyelőbizottság alapfeladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése a tulajdonosok érdekében, tevékenységéért a tagoknak (részvényeseknek) tartozik felelősséggel. Kötelező a felügyelő bizottság létrehozása: a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik zártkörűen működő részvénytársaság esetében, ha azt a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező alapítók, illetve tagok (részvényesek) kérik a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja bármely gazdasági társaság esetében, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. A felügyelő bizottság köteles minden lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan ügyre vonatkozó előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik, a legfőbb szerv ülése előtt megvizsgálni és arról véleményt nyilvánítani. Könyvvizsgáló A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja meg és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés lényeges tartalmát. Kötelező könyvvizsgáló választása: a részvénytársaságnál ha azt törvény előírja a köztulajdon védelme érdekében ha a számviteli törvény kötelezővé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági szerződése egyébként előírja.

9 Gazdasági társaságok Jogutód nélküli megszűnés Esetei: a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik a cégbíróság a törvényben meghatározott okok miatt megszünteti jogszabály így rendelkezik. megszűnése Jogutóddal való megszűnés Esetei: társasági formaváltás átalakulás: egyesülés (összeolvadás, beolvadás) szétválás (különválás, kiválás)

10 Közkereseti társaság (kkt.) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják.

11 A társaság saját vagyonnal rendelkezik, amely alapításkor a valamennyi tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze A tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaság kötelezettségeiért. Ez azt jelenti, hogy a társaság kötelezettségeiért a tagok nemcsak a társaságba bevitt vagyonnal felelnek, hanem ha az nem bizonyul elegendő fedezetnek, akkor bármelyik tag a teljes magánvagyonával is helytállni tartozik a társaság tartozásaiért A természetes személy tagok általában személyes közreműködéssel (munkavégzéssel) vesznek részt a társaság tevékenységében. A társaságnál nincs (nem kötelező, de lehet) a tagoktól elkülönült belső szervezet A nyereség és veszteség felosztásának módját, szempontjait a tagok elsősorban a társasági szerződésben maguk jogosultak rendezni. Ennek hiányában ez a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár. Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult. A határozathozatalnál valamennyi tagot egy szavazat illeti meg. Az "egy tag egy szavazat elvét az indokolja, hogy valamennyi tag egyformán korlátlanul felelős.

12 Tagsági viszony megszűnése ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette; a tagok közös megegyezésével; a tag kizárásával; rendes felmondással; azonnali hatályú felmondással; a társasági részesedés átruházásával; a tag halálával vagy megszűnésével; ha annak fenntartása jogszabályba ütközik.

13 Betéti társaság (bt.) A betéti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban a törvényben meghatározott kivétellel nem felel.

14 Korlátolt felelősségű társaság (kft.) A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért törvényben meghatározott kivétellel a tag nem felel.

15 A felelősségről anyagi felelősség korlátozott, de csak a tagok esetében, maga a társaság kötelezettségeiért teljes vagyonával felel a tag felelőssége is korlátlan, ha: a nem pénzbeli betétet szolgáltató tag a betét szolgáltatásától számított 5 éven át felel a társaságnak azért, hogy betétjének értéke a szolgáltatás idején a társasági szerződésben megjelölt értéknek megfelelt; korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azok a társasági tagok, akik valamely tag nem pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a valódi értéket meghaladó értékkel fogadtatják el a társasággal, vagy akik a létesítés során egyébként csalárd módon jártak el; azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az általánosan elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság érdekeit nyilvánvalóan sérti, az ebből eredő kárért; felel a megszűnt társaság tartozásaiért az a tag, aki a társaság elkülönült jogi személyiségével, illetőleg saját korlátolt felelősségével visszaélt.

16 A törzstőke Minimum Ft Apportként is szolgáltatható A törzsbetétek összege, mely: tagonként legalább Ft osztható Ft-tal Törzstőke felemelése, leszállítása A társaság fennállása alatt az általuk teljesített vagyoni hozzájárulást többé nem követelhetik vissza, a társaságtól a tag csak úgy tud megválni, ha üzletrészét valakire átruházza. A tag vagyoni hozzájárulása után osztalékra tarthat igényt.

17 Üzletrész Az azonos mértékű üzletrészhez főszabályként azonos tagsági jogok fűződnek. Üzletrész átruházása: egymás között szabadon kívülálló harmadik személyre: a többi tagot, a társaságot, illetve a taggyűlés által kijelölt harmadik személyt ebben a sorrendben elővásárlási jog illeti meg

18 Szervezeti felépítés Legfőbb szerve: taggyűlés A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el.

19 Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért törvényben meghatározott kivétellel a részvényes nem felel.

20 Zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) Nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.) Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették. Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Nyilvánosan működik az a részvénytársaság is, amelynek részvényeit a nem nyilvános forgalomba hozatalt követően nyilvános értékesítésre ajánlották fel, illetve a szabályozott piacra bevezették.

21 Részvények A társaság tagjainak tulajdonát megtestesítő névre szóló értékpapír. Előállításuk: nyomdai, dematerializált Nyilvántartásuk: részvénykönyv Részvényfajták törzsrészvény az elsőbbségi részvény a dolgozói részvény a kamatozó részvény a visszaváltható részvény

22 Zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.) Nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.) alaptőke minimum 5 mft legalább 25%-os befizetés apportot rendelkezésre bocsátották alaptőke minimum 20 mft kizárólag dematerializált részvények alapítási tervezet (PSZÁF) nyilvános ajánlattétel részvényjegyzés (10%) [aluljegyzés, túljegyzés] alakuló közgyűlés (60 nap)

23 A részvényes Vagyoni jogai osztalék: a közgyűlés által felosztani rendelt adózott eredménynek a részvényére jutó arányos része likvidációs hányad: jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényesnek a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyonból a részvényeivel arányos része Személyes jogai közgyűlési jogosítványok felvilágosításhoz való jog kisebbségi jogok felülvizsgálati jog

24 A részvénytársaság szervezete közgyűlés: legfőbb szerv igazgatóság: operatív irányítás, képviselet (3-11 fő) felügyelő bizottság: ügyvezetés ellenőrzésére (3-15 fő) igazgatótanács: igazgatóság és felügyelőbizottság helyett (nyrt.) (5-11 fő) audit bizottság (nyrt.)

25 Egyéni vállalkozás évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről egyéni vállalkozó lehet: magyar állampolgár, külföldi állampolgárok közül az Európai Unió tagállamának állampolgára és a velük egy tekintet alá eső személyek (pl. a svájci és a norvég állampolgárok), tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek. cselekvőképesség kizáró okok: máshol korlátlan felelősséget visel büntetett előélet (bizonyos bcs-ek esetén)

26 Ev. létesítésének bejelentése Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala hatásköre 2010-től elektronikusan, ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlap adószám, statisztikai számjel jegyző szerzi be igazolás birtokában a tevékenység megkezdhető csak kérésre adnak ki vállalkozói igazolványt

27 Ev. megszűnése ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozó tevékenység megszüntetését bejelenti ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapít az egyéni vállalkozó halálával az egyéni vállalkozó teljes cselekvőképességének elvesztésével ha az egyéni vállalkozó tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn a vállalkozói tevékenység szüneteltetése az öt évet meghaladja a vállalkozó egyik bejelentett tevékenységét sem folytathatja jogszerűen

28 Egyéni cég Az egyéni cég a saját neve alatt szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket, perelhet és perelhető. Az egyéni cég a tagjától elkülönült, önálló, saját vagyonnal rendelkező vállalkozás. Egyéni céget az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő személy alapíthat. Ez azt jelenti, hogy aki egyéni céget kíván létrehozni, annak előbb egyéni vállalkozóként kell bejelentkeznie. Az egyéni cégnek kizárólag egy alapítója lehet és egy személy csak egyetlen egyéni cég tagja lehet.

29 Viszontlátásra! száldobágyi

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről1 Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni vállalkozói tevékenység megkönnyítése,

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben