Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta"

Átírás

1 Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

2 Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. (min Ft) Minimális törzsbetét: Ft Minden törzsbetét osztható Ft-tal

3 KFT alapításának költségei Munkadíj: Ft +ÁFA Illeték: Ft Közzétételi díj: Ft Aláírási címpéldány legalább 1000 Ft/db. Ügyvédi költség a felek megállapodásán múlik.

4 Kft cégbejegyzéséhez csatolni kell a társasági szerződést, hatósági engedélyt, ha engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni a társaság; nyilatkozatot arról, hogy a cég élt-e névfoglalással, illetve a névfoglalást elrendelő végzés másolatát; a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot; a tagjegyzéket, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével; a hitelintézet igazolását a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről, ügyvezetői nyilatkozatot a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról Vezető tisztségviselő, felügyelő-bizottság, könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát. A jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását. Az adószám megállapításához szükséges nyilatkozatot

5 ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK 1.1. Hatósági engedéllyel végezhető tevékenységek 1.2. Telepengedély-köteles tevékenységek 1.3. Környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenységek 1.4. Bejelentéshez kötött tevékenységek 1.5. Egyéb előírásokhoz kötött tevékenységek

6 Tagok hozzájárulása Pénzbeli A pénzbeli hozzájárulás felét a társaság alapításakor a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Minimálisan 25% A fennmaradó részt egy éven belül Vagy nem pénzbeli hozzájárulás (apport) abban az esetben ha értéke eléri az 50%-ot az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani ha nem éri el, akkor három éven belül

7 Cégbejegyzés Elektronikusan vagy papír alapon Elektronikusan: A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről a cégbíróság elektronikus tanúsítványt küld a jogi képviselőnek. Elektronikus cégeljárás esetén elektronikus nyilvántartás Papír alapon: Cégbejegyzési kérelmet egy példányban kell benyújtani, a mellékletek pedig fajtánként legalább két példányban, a létesítő okirat és az aláírási címpéldány pedig legfeljebb öt példányban nyújtható be a cégbírósághoz.

8 A Kft. szervezete Taggyűlés Ügyvezető vagy ügyvezetők Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló

9 Taggyűlés A taggyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni (jegyzőkönyv) A taggyűlésen személyesen, illetőleg meghatalmazott képviselőjük útján vehetnek részt. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő-bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló Akkor határozatképes, ha azon a törzstőke (leadható szavazatok) legalább fele képviselve van. Az ügyvezető hívja össze és vezeti

10 A Taggyűlés hatáskörei a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést; osztalékelőleg fizetésének elhatározása; Az ügyvezetők, a felügyelő-bizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; az éves beszámoló, mérleg, dokumentumok elfogadása a társaságot és tagokat érintő lényegi kérdések eldöntése A megszűnéssel, átalakulással kapcsolatos kérdések eldöntése

11 Az ügyvezető A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el. Az üzletvezető feladata a tagnyilvántartás (tagjegyzék) vezetése A vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. Visszahívható a taggyűlés 3/4-es szótöbbségével.ű Feladata: a taggyűlésen életre hívott határozatok végrehajtása és megszervezése

12 A felügyelő bizottság Kötelező a felügyelő bizottság létrehozása: részvénytársaság esetében korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a társaság törzstőkéje 50millió forintnál nagyobb összegű bármely gazdasági társaság esetében, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja egyszemélyes kft esetében Tagjai 3-15 fő, elnökét a tagok saját körükből választják Feladata az ügyvezetés ellenőrzése

13 A könyvvizsgáló Kötelező évi 100 millió forint bevétel, vagy 50 alkalmazott felett. Feladata, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A gazdasági társaság legfőbb szerve választja meg Kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál.

14 A törzstőke változásai A törzstőke felemelésének két formája van. új törzsbetétek szolgáltatásával történik a törzstőkén felüli vagyonból történő törzstőke felemelés. A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni - egyszerű szótöbbséggel A törzstőke leszállításának előfeltétele, hogy a leszállítás ellenére sem lehet a törzstőke kevesebb forintnál. Lehetőség van a veszteség értékével csökkenteni a törzstőkét, vagy a törzsbetét meghatározott hányadának

15 A KFT megszűnése Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken egyszemélyes társaságként tovább működik (maximum 1 évig) utána a korábbi társasági szerződést alapító okirattá kell módosítani A kft. Megszűnéséhez a taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára an szükség. A kft. jogutódlással vagy jogutód nélkül szűnhet meg. Jogutóddal: társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén. Jogutód nélküli: a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését a cégbíróság a törvényben meghatározott okok miatt megszünteti a társaságot; a bíróság felszámolási eljárás során megszűnteti.

16 Részvénytársaság Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul. A tag kötelessége a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének rendelkezésre bocsátása. Az alaptőke összege nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem lehet kevesebb mint 20 millió forint Zártkörűen működő részvénytársaságnál nem lehet kevesebb mint 5 millió forint.

17 Nyílt és zárt Rt Nyilvánosan működő: a részvények a kibocsátáskor, illetve a jegyzett tőke emeléskor részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Zárt működésű: a részvényei nem kerülnek nyilvánosan forgalomba hozatalra. Tilos a zártkörűen működő rt. részvényeseit, illetve jegyzett tőkéjét nyilvános felhívás útján gyűjteni A zártkörűen működő részvénytársaságok alapszabálya korlátozhatja a részvények elidegenítését A részvénytársaság elnevezésének tükrözni kell működési formáját

18 Részvény A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. Fajtái: (dematerializált részvény) a törzsrészvény az elsőbbségi részvény (pl. osztalék, elővásárlási jog ) a dolgozói részvény, a kamatozó részvény, (fix kamat) a visszaváltható részvény (alaptőke max 10%-ában)

19 Alapítás Zárt Rt esetén az alapítók a pénzbeli hozzájárulás legalább 25%-át a társaság rendelkezésére bocsátották. Nyílt alapítás esetén részvényjegyzés A jegyzési ív aláírása - szándék nyilatkozat az összeg 10%-át a leendő vállalkozás számára átadták. Nem pénzbeli hozzájárulást kizárólag az alapító adhat, aki nyilvánosan jegyzi az ívet kizárólag pénzben járulhat hozzá. Ha a jegyzés sikeres volt az alakuló közgyűlés dönt a továbbiakról:a jegyzés eredményességéről, a túljegyzésről és az alapszabályról.

20 Az alapítás fázisai 1) alapítási tervezet (tájékoztató része) 2) részvényjegyzés (a jegyzési ív aláírásakor a jegyzett összeg 10 százalékát kell a bankszámlára befizetni), 3) alakuló közgyűlés (részvényjegyzés zárónapjától 60 napon belül, feltétel a jegyzett részvények névértéke, ill. az alaptőke 30 százalékának minimum 10 mft befizetése 4) alapszabály bejelentése a cégbírósághoz. Cégbíróság bejegyzés feltétele: az alakuló közgyűlés összehívása szabályszerű volt, az alaptőkét lejegyezték, s 30 %-át befizették, 5) a részvények teljes értékét a cégjegyzékbe való bejegyzéstől számított egy éven belül be kell fizetni.

21 A részvényesek kötelezettségei és jogai Vagyoni jogok: a cég eredményében való osztozásra osztalékhoz való jog felszámoláskor a likvidációs hányadra, alaptőke emeléskor elővételi jog. A tagsági jogok: beleszólási jog a közgyűlésen Szavazati jog A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya meghatározhatja az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét

22 A Részvénytársaság közgyűlésének hatásköre alapszabály megállapítása és módosítása a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása átalakulás és jogutód nélküli megszűnés elhatározása; az igazgatóság tagjainak, a vezérigazgatónak, a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; döntés osztalékelőleg fizetéséről; döntés a dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; döntés az alaptőke felemeléséről, illetve leszállításáról; amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

23 A részvénytársaság ügyvezetése Igazgatóság Legalább három, legfeljebb 11 tagból áll. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt. Az igazgatóság feladata: a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése; az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít; az rt. üzleti könyveinek szabályszerű vezetése.

24 Felügyelő bizottság Kötelező, ha: a köztulajdon ezt indokolja az alkalmazottak száma eléri a 200 főt A törvényes működést felügyeli főből áll Elsősorban a vezető tisztségviselő gazdasági döntéseit vizsgálja

25 Könyvvizsgáló Feladata mindenekelőtt annak megállapítása, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

26 Egyszemélyes Részvénytársaság Részvénytársaság úgy is alapítható, hogy valamennyi részvényét egy személy veszi át Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg, a részvénytársaság zártkörűen működik tovább. Egyszemélyes részvénytársaság esetén: cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig a nem vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani; a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles

27 A gazdasági társaság megszűnése a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; elhatározza jogutód nélküli megszűnését; elhatározza jogutódlással történő megszűnését tagjainak száma egy főre csökken, kivéve a cégbíróság a törvényben meghatározott okok miatt megszünteti; jogszabály így rendelkezik

28 Megszűnő társaság kötelezettségeiért történő felelés A gazdasági társaságot terhelő kötelezettségek a társaság megszűnésétől számított öt év alatt évülnek el. A tagok között a felmerült tartozást a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában kell megosztani. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt.

29 Előnyök: Az alapítás és megszűnés egyszerű Áttekinthetőség A vállalkozói függetlenség Az üzletmenete vonatkozó nyilvános adatszolgáltatás hiánya Adózási kedvezmények Egyéni vállalkozás Hátrányok: Szerényebb nyereségszerzés A pénzügyi erőforráshoz jutás korlátozottabb Túlzottan sokoldalú követelmény a vállalkozóval szemben Korlátlan felelősség

30 Előnyök: Egyszerű alapítás Adózási előnyök Tulajdonlási lehetőség nagyobb tőke nélkül Jogi védettség viták esetére Jelentősebb tőke- és hitelforrások A folytatás lehetősége tulajdonosváltás esetén Társaság Hátrányok: Személyi konfliktusok lehetősége Agresszív törekvés lehetősége az alkalmazottaknál a partnerségre Világos menedzseri felelősség hiánya

31 Részvénytársaság Előnyök: A tulajdonos korlátozott felelőssége Széleskörű tőkebefektetési lehetőség Korlátlan élettartam Hátrányok: Az alapítás és megszűnés bonyolult és költséges volta A nyilvános adatszolgáltatási kötelezettség adóhátrányok

32 Gazdasági társaságok I Ft 5 ill. 20 millió Ft

33 Gazdasági társaságok II.

34 1997. évi CXLIV. törvény gazdasági társaságok alapítása - DE megszorítások: 1) Koncesszióról szóló törvény: bizonyos tevékenységet csak erre a célra létrejövő ill. kizárólag állami vagy önkormányzati társaságok végezhetnek (pl.:közút építése, szerencsejáték) 2) Hatósági engedély 3) Megfelelő szakképzettség 4) A nem magyar állampolgárok tevékenységét külön törvények szabályozzák 5) A korlátlan felelősséget halmozni nem lehet 6) Kiskorú egyén nem lehet korlátlanul felelős tag

35 Az Alapdokumentum fajtái Társasági szerződés: KKT, BT, KFT, közös vállalat, egyesülés Alapító okirat: egyszemélyes KFT és RT, zártkörűen működő RT Alapszabály: nyilvánosan működő RT

36 Az alapdokumentum kötelező tartalmi elemei a társaság cégneve, székhelye, tagok nevei, lakóhelyeik, székhelyeik feltűntetésével. Kivételt képez a nyilvánosan működő RT TEÁOR jegyzék szerinti szám és szöveg jegyzett tőke és annak összetétele, rendelkezésre bocsátás ideje,- módja vezetők neve, címe a cégjegyzés módja, a gazdasági társaság időtartama + amit az egyes formákra a törvény külön előír

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet

Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Cross Border Business Legislation (Határ menti üzleti jog) Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben