Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CII. tv. valamint az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. (Áht.) 71. -a továbbá a helyi önkormányzatokról szóló LXV. (Ötv.) 16. -a (1) bekezdése alapján Csanytelek Község Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. A rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat költségvetési szerve 2. (1) Az önkormányzat Képviselő- testülete költségvetési szerve: az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletek szerint külön-külön alcímet alkot. (3) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 1. Cím Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1) Polgármesteri Hivatal, 2) Szociálpolitikai ellátások, 3) Egészségügyi ellátások, 4) Sport feladatok, 5) Községgazdálkodás és kommunális feladatok, 6) Közgyűjteményi és közművelődési feladatok A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét e Ftban, ezen belül: a) a működési célú bevételeket e Ft-ban, b) a működési célú kiadásokat: e Ft-ban -ebből: ba) személyi juttatásokat: e Ft-ban bb) munkaadói járulékokat: e Ft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejl. kamat nélkül) e Ft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat: e Ft-ban be) működési célú pénzeszköz átadásokat e Ft-ban bf) támogatás értékű működési kiadásokat e Ft-ban bg) működési célú tartalékokat e Ft-ban állapítja meg. c) A fejlesztési célú bevételeket e Ft-ban d) A fejlesztési célú kiadásokat e Ft-ban - ebből: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) e Ft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) e Ft-ban 2

3 dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat,támog.ért. kiad e Ft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést e Ft-ban de) fejlesztési célú kölcsönök 200 e Ft-ban df) fejlesztési tartalékokat e Ft-ban állapítja meg. (2) A 3. (1) bekezdésben rögzített működési célú bevételeken belül a kiegészítő tevékenységekből származó bevételek tervezett összegét e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (3. melléklet kiemelt tételei). (3) A 3. (1) bekezdésben rögzített működési célú kiadásokon belül a kiegészítő tevékenységgel összefüggő kiadások tervezett összegét e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (10. melléklet, egyéb kiegészítő tevékenységek szakágazat). II. FEJEZET Az önkormányzat bevételei 4. (1) A rendelet 3. -ában megállapított bevételi főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését, költségvetési támogatás kereteit (intézmény finanszírozás) az 1. melléklet, míg a címrend szerint forrás főcsoportok szerinti részletezést az 1/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi működési bevételek évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (5) A évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a) melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétel 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja. III. FEJEZET Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A rendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás évi tervezett ait a 6/b) melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezendők. (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a) melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek valamint kezességvállalások részletezését a 7/b) melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését a 7/c) melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d) melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület a évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (6) A évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait ezen belül kiemelt ait feladatkörönként a 10. melléklet szerint állapítja meg. Költségvetési tartalékok (1) A képviselő-testület működési tartalékát e Ft-ban határozza meg, melyből: a) 100 e Ft vis maior céltartalék, b) e Ft általános működési tartalék. 6. 3

4 (2) A képviselő-testület a évi költségvetésében módosított ként e Ft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később meghatározott) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése alapján. (3) A (2) bekezdésben részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő (tárgyidőszakot követő) saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege, illetve egyéb körülmények fejlesztés megvalósítását szükségessé teszik. (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végégig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza. IV. FEJEZET Hitelműveletek 7. (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A hóközi működési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét, visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére csak a Képviselőtestület külön döntése alapján kerülhet sor. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi irányzatként a Képviselő-testület e Ft keretösszeget hagy jóvá. Ebből: a) e Ft rövid távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához (becsült költségrész alapján), b) e Ft hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához (becsült költségrész alapján), és c) e Ft likvid hitelkeret igénybevétel (óvoda korszerűsítés és piaccsarnok építés saját forrás részéhez. Eredményes pályázat esetén az út építésekhez tervezett e Ft-os rövidtávú hitel kiváltására külön pályázat nyújtandó be az ÖM-hez (EU-önerő alap igénylés). V. FEJEZET Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések 8. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésből biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásértékű bevételeket vesz igénybe. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott költségvetési szervek haszon-, illetve jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az alapfeladatok ellátása mellett kiegészítő tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, illetve rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatok ellátását, a folyamatos működtetés biztonságát és megfelel a költségvetési szerv hatályos alapító okiratában rögzítetteknek. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában rögzítette a hivatal kiegészítő tevékenysége végzésére való felhatalmazáson túl a tevékenységek körét, melynek értelmében: a) fénymásolás, b) faxküldési szolgáltatás, c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása tevékenységet akként folytathat ha megfelel e rendelet 8. (2) bekezdésében foglalt előírásoknak. Az a), b) és c) pontokban megjelölt egyes kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelet 2. függeléke tartalmazza. 4

5 A d) pontban rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása kiegészítő tevékenység díjtételei a szolgáltatási terület specifikusságára tekintettel egyedi megállapodásokon, szerződéseken keresztül kerülhetnek meghatározásra. (4) A Képviselő-testület önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratában és vonatkozó központi, helyi jogszabályokban foglalt, - teljesítmény követelményben rögzített célok eredményes megvalósítása, a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával feladatellátással összefüggő egyéb juttatásokat biztosít. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők számára külön helyi önkormányzati rendeletben a Ktv. és a cafetéria rendszerét alapul véve szabályozott mértékben és ugyanazon rendeletben adott felhatalmazás alapján, közszolgálati szabályzatban, a jegyző által előírt módon történik az ösztönzésre fordított egyéb juttatások kifizetése, az éves költségvetésben biztosított keret terhére. (5) A Képviselő-testület külön határozattal dönt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelezettséggel nem terhelt, ténylegesen igénybe vehető évi pénzmaradványáról. A ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány egységesen (községi szinten) kerül kimunkálásra. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél keletkező esetleges évközi bevételi többleteket elsődlegesen a bevétel jellegéből adódó (működési illetve fejlesztési célú) folyószámla (likvid) hitelek visszatöltésére indokolt fordítani. Az ezen felüli többlet bevételek a bevétel jellegéből adódó tartalékot képeznek a Képviselő-testület évközi,vagy év végi módosításáig. 9. (1) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált a) oktatási, nevelési és szociális intézmények működtetéséhez Csanytelek Község Önkormányzata kiegészítő támogatást biztosít (támogatásértékű kiadásként) az alábbiak szerint: aa) Szent László Általános Iskola kieg. támogatása: e Ft ab) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kieg. támogatása: e Ft ac) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kieg. támogatása: 502 e Ft A kiegészítő támogatásokat időarányosan, havi részletekben biztosítja az önkormányzat. b) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán a tagintézmények vezetőinek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező) bérelem, közüzemi díjak elsődleges és folyamatos kiegyenlítését. c) Az intézményi működés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásakor történhet, ha garantáltan biztosított a többletfedezet. (2) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék ok kiegészítésére nem használhatók fel. (3) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett ill. fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az Önkormányzat Hivatala közötti folyamatos egyeztetéssel. (4) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi önkormányzatunk Képviselő-testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával. 10. (1) A képviselő-testület a évi költségvetési felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. VI. FEJEZET A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló hatályos törvény 74. -a (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási átcsoportosítás jogát: a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső átcsoportosítására vonatkozóan a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra, b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (10. melléklet) működési jellegű kiadási feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra 5

6 ruházza át. (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottságok elnökei a polgármester koordinálásával negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve -főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester és a jegyző ezzel egyidejűleg közösen tesznek javaslatot a képviselő- testületnek. (4) A Képviselő-testület e rendelet 8. -a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészítő tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározás jogát és az önkormányzat nevében egyedi szerződéskötés jogát a polgármesterre ruházza át. 12. (1) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról ha érdemi döntést igényel a Képviselő-testület dönt (a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület 11. -a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) E rendelet, annak mellékletei és függelékei július 01. napjával lépnek hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Csanytelek Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete, annak mellékleteivel és függelékeivel együtt hatályát veszti. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. (4) A rendelet a honlapról az önkormányzatok címszó alatt érhető el. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: augusztus 13. Kató Pálné jegyző 6

7 TARTALOMJEGYZÉK függelék AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal Az önkormányzat költségvetési szervei...2. oldal A költségvetés bevételei és kiadásai...2. oldal II. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat bevételei...3. oldal III. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat kiadásai...3. oldal Költségvetési tartalékok...4. oldal IV. FEJEZET...4. oldal Hitelműveletek, forráshiány...4. oldal V. FEJEZET...4. oldal Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések...4. oldal VI. FEJEZET...5. oldal A évi költségvetés végrehajtásának szabályai...5. oldal VII. FEJEZET...6. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...6. oldal Tartalomjegyzék...7. oldal 7

8 Bevételek alakulása községi szinten 1. melléklet Önk. hivatala Községi Könyvtár I.félév Község összesen: Jogcím csoportok megnevezése Ered.ei. Mód. ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mód. ei. Telj. Működési bevételek Intézményi működési bevételek / Önkormányzat sajátos működési bevételek ebből: 1. Helyi Adók SZJA Egyéb áteng. Adók Egyéb sajátos bevételek II.Felhalmozási célú bevételek III. Központi ktgv-i támogatások: Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok ÖNHIKI-s támogatások 0 5. Egyéb központi tám. 0 IV. Támog. értékű (átvett) bevétel Működési célra átvett tám. értékű bevétel Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről VI. Kölcsönök visszatérítése Működési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések VII. Hitel felvételi /a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 0 1/b Folyószála műk. hitel (forg. egy.) 0 2. Fejlesztési célú hitel VIII. Előző évi pénzmaradvány Működési célú maradvány Fejlesztési célú maradvány Előirányzathoz kapcs bev összesen: Finanszírozási elszámolások Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. 0 Bevételek mindösszesen: (eft)

9 1/A melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság Átengedett központi adók Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejl. célra átvett pénzeszk. 472, Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla hit. felv. (fejlesztési célú) Egyéb működési hitel 3. Fejlesztési célú hitel felv. (röv+h.távú) Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen: Teljesítés 9

10 Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 1/B melléklet Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított (Ezer Ft) Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

11 1/C melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

12 1/D melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

13 1/E melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen:

14 1/F melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 14 Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Közművelődési-könyvtári feladatok ( től ig) 1. Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen: Teljesítés

15 1/F melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ( től ig) 6. Faluház és Könyvtár 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) 2471 Bevételek mindösszesen: 2471 Teljesítés 15

16 Kiadások alakulása községi szinten Jogcímcsoportok megnevezése 2. melléklet Önkorm Hivatala Községi Könyvtár I.félév Község Összesen (eft) Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mó ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj I. Személyi juttatások összesen /1. Rendszeres szem. juttatások: ( ) Részmunkaidős juttatásai (516) Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. (517) 0 3. Külső személyi juttatások (52) II. Munkaadókat terhelő járulék (53) TB járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások (54-56) Készlet beszerzések (54) Szolgáltatások (55) Különféle egyéb dologi kiad. (56) IV. Egyéb folyó kiadások (57) Munkáltató által f. SZJA Különféle adók, díjak, egyéb bef /a Kamatkiad műk hitel után /b Kamatkiad fejl hitel után V. Szociálpol.-i ellátások, juttatások: (58) VI. Kölcsönnyújtások: (19,27) Műk.célú (szoc.tem.) kölcs Fejl célú kölcsön nyújt VII. Hitel törlesztések: (43/45) Műk. hitel törleszt. forgalmi egyenleg 0 2. Fejl.célú hiteltörl VIII. Fejlesztési, felhalmozási kiad: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val IX. Támog. értékű kiadások (37) Műk. célú támog. értékű kiadások (373) Fejlesztési célú támog. értékű kiadások (374) X. Végleges pénzeszköz átadások(38) Műk. célú végl peszk. átadások (381) Feljesztési célú végl peszk. átadások (382) XI. Tartalékok (59) Működési tartalékok Fejlesztési célú tartalék Előirányzathoz kötött kiad. összesen Transzfer kiad és Pm. korr elsz 0 Kiadás mindösszesen: Ebből: működési jellegű kiadások: fejlesztési jellegű kiadások:

17 2/A melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 Teljesítés 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék (vismaior) Működési célú ált. és tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

18 2/B melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások (38) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

19 2/C melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

20 2/D melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen:

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben