Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CLXIX. tv. valamint az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a továbbá a helyi önkormányzatokról szóló LXV. (Ötv) 16. (1) bekezdése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által alapított és fenntartott önálló és részben önálló önkormányzati költségvetési szerveire. Az önkormányzat költségvetési szervei 2. (1) Az önkormányzat Képviselő- testülete költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: aa) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: ba) Csanyteleki Községi Könyvtár. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletek szerint külön-külön címet alkotnak. (3) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 1. Cím Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1) Polgármesteri Hivatal, 2) Szociálpolitikai ellátások, 3) Egészségügyi ellátások, 4) Sport feladatok, 5) Községgazdálkodás és kommunális feladatok. 2. Cím Közgyűjteményi feladatok 1) Csanyteleki Községi Könyvtár A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét eft-ban, ezen belül: a) a működési célú bevételeket eft-ban, b) a működési célú kiadásokat: eft-ban -ebből: ba) személyi juttatásokat: eft-ban bb) munkaadói járulékokat: eft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejl. kamat nélkül) eft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat: eft-ban be) működési célú pénzeszköz átadásokat eft-ban bf) támogatás értékű működési kiadásokat eft-ban bg) működési célú kölcsönnyújtásokat 50 eft-ban bh) működési célú tartalékokat 100 eft-ban 2

3 állapítja meg. c) A fejlesztési célú bevételeket eft-ban d) A fejlesztési célú kiadásokat eft-ban - ebből: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) eft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) eft-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat,támog.ért. kiad eft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést eft-ban de) fejlesztési célú kölcsönök 200 eft-ban df) fejlesztési tartalékokat 621 eft-ban állapítja meg. II. FEJEZET Az önkormányzat bevételei 4. (1) E rendelet 3. -ában megállapított bevételi főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmény részére jóváhagyott költségvetési támogatás kereteit (intézmény finanszírozás) az 1. melléklet, míg a címrend szerint forrás főcsoportok szerinti részletezést e rendelet 1/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi működési bevételek évi részletezését e rendelet 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklet tartalmazza. (4) A évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését e rendelet 5. melléklet tartalmazza. (5) A évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését e rendelet 6/a melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt kommunális adó tervezett összegéből eft-ot (50%) a működési kiadások fedezetére, míg eft-ot (50%) a fejlesztési, felhalmozási kiadások fedezetére használja fel. III. FEJEZET Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A rendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, míg a címrend szerinti kiadás csoportok részletezését e rendelet 2/A-F mellékletei tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás évi tervezett ait e rendelet 6/b melléklete tartalmazza. Az év közben realizált és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezhetők. (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését e rendelet 7/a) melléklete, míg a több éves kihatású (hosszútávú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek valamint kezességvállalások részletezését e rendelet 7/b) melléklete tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését e rendelet 7/c) melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület a évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit e rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben hagyja jóvá. (6) A évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait ezen belül kiemelt ait feladatkörönként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. Költségvetési tartalékok 3

4 6. (1) A képviselő-testület (tekintettel a évi költségvetés forráshiányosságára) működési tartalékát 100 eft-ban határozza meg. (2) A képviselő-testület a évi költségvetésben 621 eft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később konkretizált) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése alapján. (3) A (2) bekezdésben részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő tárgyidőszakot követő időszakok tervezett saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege illetve egyéb körülmények az előre hozott megvalósítást szükségessé teszik. (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végégig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását e rendelet 12. melléklete tartalmazza. IV. FEJEZET Hitelműveletek, forráshiány 7. (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Hitel felvételi ként kerül meghatározásra az önkormányzati szintű évi működési forráshiány, melynek számított összege eft. A hiány kezelésére elsődlegesen az ÖNHIKI-s pályázat szerinti elismert kiadási szintek meghatározásánál figyelembe veendő takarékossági intézkedéseket indokolt alapul venni, ezen felül részletesen értékelendő a forráshiány kiváltását célzó pályázat feltételrendszerének teljesülése. Tényleges működési hitel felvétele csak a Képviselő-testület külön döntése alapján történhet. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi irányzatként a Képviselő-testület eft keretösszeget hagy jóvá a Csanytelek Nefelejcs u. és Nagy I. u. szilárd burkolatú kiépítésének saját forrás biztosításához. Eredményes pályázat esetén a jelzett hitelkeret részbeni kiváltására külön pályázat nyújtandó be az ÖM-hez (EU-Önerő Alap igénylés). V. FEJEZET Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések 8. Az önállóan gazdálkodó intézmény a kiadásai fedezetére saját bevételei és átvett pénzeszközei mellett központi költségvetési támogatásokat (normatív, feladatmutatós és kötött felhasználású állami támogatások) és önkormányzati kiegészítő támogatásokat kap. A Csanyteleki Községi Könyvtár mint részben önálló intézmény saját, közvetlen bevétellel nem rendelkezik. Kiadásainak fedezetére ezen intézmény belső finanszírozást kap e rendelet 1. sz. melléklet e finanszírozási elszámolások soron megjelölt keretnagyságban. 9. (1) A képviselő-testület a tényleges működési hitelfelvétellel, illetve realizált évközi többletbevétellel le nem fedett költségvetési forráshiány mértékéig az e rendeletben előirányzott éves működési keretek felhasználása vonatkozásában az alábbi korlátozó intézkedéseket rendeli el: a) e rendelet 7. (2) bekezdésében jelzett forráshiány mértékéig az önállóan,- és részben önállóan gazdálkodó intézmények i kereteit csökkenteni kell. Az intézmények arányos teherviselése érdekében az időleges keretcsökkentéseket a képviselő-testület által jóváhagyott dologi és egyéb folyó kiadások intézményi keretszámainak arányában kell végrehajtani. b) Az évközi finanszírozási keretek arányos csökkentése mellett az intézményvezetőknek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos rendezését. c) A működés forráshiányából adódóan kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és realizált többletfedezetek nélkül. (2) Az (1) bekezdésben részletezett korlátozások nem érinthetik a kiutalandó központi alap normatív és kötött felhasználású támogatásokat. (hatályos költségvetési tv. 3. és 8. melléklete szerinti tételek.) 4

5 (3) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék ok kiegészítésére nem használhatók fel. (4) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett ill. fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az Önkormányzat Hivatala közötti folyamatos egyeztetéssel. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi önkormányzatunk Képviselő-testülete, míg a Társulási Tanács határozatával hagyja jóvá. 10. (1) A képviselő-testület a évi költségvetési felhasználási ütemtervét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint, míg a évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. VI. FEJEZET A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló hatályos törvény 74. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási átcsoportosítás jogát: a) e rendelet 8. mellékletében foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok belső átcsoportosítására vonatkozóan a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra, b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (10. melléklet) működési jellegű feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottságok elnökei polgármester koordinálásával negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve -főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő- testületnek. 12. (1) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról ha érdemi döntést igényel a Képviselő-testület dönt (a polgármester előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület e rendelet 11. (3) bekezdésében foglalt módon dönt. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) E rendelet szeptember 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban június hó 30. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 25.) Ökt rendelete hatályát veszti. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. (4) A rendelet a honlapról az önkormányzatok címszó alatt érhető el. 5

6 Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: szeptember 12. Kató Pálné jegyző 6

7 TARTALOMJEGYZÉK függelék AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal Az önkormányzat költségvetési szervei...2. oldal A költségvetés bevételei és kiadásai...2. oldal II. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat bevételei...3. oldal III. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat kiadásai...3. oldal Költségvetési tartalékok...4. oldal IV. FEJEZET...4. oldal Hitelműveletek, forráshiány...4. oldal V. FEJEZET...4. oldal Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések...4. oldal VI. FEJEZET...5. oldal A évi költségvetés végrehajtásának szabályai...5. oldal VII. FEJEZET...6. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...6. oldal Tartalomjegyzék...7. oldal 7

8 1. melléklet Bevételek alakulása községi szinten (eft) Önk. hivatala Községi Könyvtár Község összesen: Jogcím csoportok megnevezése Ered.ei. Mód. ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mód. ei. Telj. Működési bevételek Intézményi működési bevételek / Önkormányzat sajátos működési bevételek ebből: 1. Helyi Adók SZJA Egyéb áteng. Adók Egyéb sajátos bevételek II.Felhalmozási célú bevételek III. Központi ktgv-i támogatások: Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok ÖNHIKI-s támogatások 5. Egyéb központi tám. TEKI stb IV. Támog. értékű (átvett) bevétel Működési célra átvett tám. értékű bevétel Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről VI. Kölcsönök visszatérítése Működési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések VII. Hitel felvételi /a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) /b Folyószála műk. hitel (forg. egy.) + Bérh. 2. Fejlesztési célú hitel + forg. gy VIII. Előző évi pénzmaradvány Működési célú maradvány Fejlesztési célú maradvány Előirányzathoz kapcs bev összesen: Finanszírozási elszámolások Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. Bevételek mindösszesen:

9 1/A melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság Átengedett központi adók Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejl. célra átvett pénzeszk. 472, Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla hit. felv.+ fejl. 2. Egyéb működési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel bev Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen: Teljesítés

10 1/B melléklet Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

11 1/C melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

12 1/D melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

13 1/E melléklet (Ezer Ft) Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

14 Cím száma Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 1/F melléklet (Ezer Ft) Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés kiemelt ei. neve 2 Közművelődési-könyvtári feladatok 1. Csanyteleki Községi Könyvtár (Részben önálló intéézmény) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Önkorm. norm. állami hj Normatív kötött felh. tám Egyéb központi tám Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül Működ. célra támog. ért. bev Fejl.célra támog. ért.bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív Működ. célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételből származó bevételek Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -E -ig) Bevételek mindösszesen:

15 2/A melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése 43 Teljesítés 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

16 2/B melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások (38) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

17 2/C melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

18 2/D melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen:

19 2/E melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

20 2/F melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Közművelődési-könyvtári feladatok 2. Csanyteleki Községi Könyvtár (Részben önálló intézmény) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások Működ. célú támog. ért.ért. kiadás Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 Teljesítés 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen:

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben