Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. és ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete által alapított és fenntartott önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat költségvetési szerve 2. (1) Az önkormányzat képvisel -testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: önkormányzati hivatal). (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A.-F és a 2/A.-F mellékletek szerint külön-külön címrend szerint ködik. (3) A (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: a) önkormányzati hivatal, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés: fa) könyvtári feladatok, fb) közösségi színtér. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai 3. (1) A képvisel -testület az önkormányzat (községi szint ) évi költségvetésének bevételi és kiadási kereteinek forintban (továbbiakban: Ft) számított f összegét Ft-ban, ezen belül: a) ködési célú bevételeket Ft-ban b) ködési célú kiadásokat: Ft-ban ebb l: ba) személyi juttatásokat Ft-ban bb) munkaadói járulékokat Ft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül) Ft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat Ft-ban be) ködési célú pénzeszköz átadásokat Ft-ban bf) támogatás érték m ködési kiadásokat Ft-ban bg) ködési célú tartalékokat Ft-ban c) fejlesztési célú bevételeket Ft-ban d) fejlesztési célú kiadásokat Ft-ban ebb l: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) Ft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) Ft-ban dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás érték kiadás Ft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést Ft-ban 2

3 állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített m ködési célú bevételeken belül a kiegészít tevékenységekb l származó bevételek tervezett összegét Ft-ban határozza meg a képvisel -testület a 3. melléklet kiemelt tételei szerint. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában rögzített m ködési célú kiadásokon belül a kiegészít tevékenységgel összefügg kiadások tervezett összegét Ft-ban határozza meg a képvisel -testület a 10. melléklet, egyéb kiegészít tevékenységek szakágazat szerint. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi f összeg címrend és kiemelt csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás f csoportok részletezését a 1/A.-F. mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi m ködési bevételek évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A évi támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (5) A évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a melléklet tartalmazza. (6) A képvisel -testület a 4. (3) bekezdésében jelzett sajátos m ködési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított kiadási f összeg címrend és kiemelt csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A.-F. mellékletek tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás évi tervezett ait a 6/b melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezhet k. (3) Az önkormányzat képvisel -testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7/b melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefügg költségvetési tételek részletezését a 7/c melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d melléklet tartalmazza. (5) A képvisel -testület a évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésében hagyja jóvá. (6) A évi támogatás érték kiadások és a m ködési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza. (7) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal költségvetésében szerepl m ködési jelleg feladatok kiadásait (ezen belül kiemelt ait feladatkörönként) a 10. melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési tartaléka 6. (1) A képvisel -testület m ködési tartalékát Ft-ban határozza meg, mely keretösszeg teljes egészében vis maior céltartalék. (2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jogi gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat hitelm veletei, forráshiánya 7. (1) Az éves hitelm veletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefügg részletezést a képvisel -testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A hóközi m ködési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos m ködési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét - visszatöltés). Tényleges m ködési hitel felvételére a képvisel testület külön döntése alapján kerülhet sor. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi ként a képvisel -testület Ft keretösszeget hagy jóvá, ebb l: a) Ft-ot hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához, b) Ft-ot rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásához irányoz el. 3

4 Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érint rendelkezések 8. (1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját m ködési bevételei és államháztartáson kívüli küls forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésb l biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásérték bevételeket vesz igénybe. Az Önkormányzati hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás fedezete bels finanszírozás keretében biztosított. (2) A képvisel -testület által fenntartott önkormányzati hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok ellátása mellett kiegészít tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek m szaki és technikai háttere, humán er forrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként id legesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzati hivatal kötelez feladatainak ellátását, a folyamatos m ködtetés biztonságát. (3) A (2) bekezdésben jelzett kiegészít tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a képvisel -testület: a) fénymásolás, b) faxküldési szolgáltatás, c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, e) Magyarország pont, Teleház m ködtetése, f) iskolai könyvtári feladatok végzése, g) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése. Az a)-c) pontokban megjelölt egyes kiegészít tevékenységek díjtételei alapvet en önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik. (4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása, és a g) pont szerinti havi kiadvány megjelentetése és a település lakossága számára térítésmentes terjesztése kiegészít tevékenység díjtételei egyedi megállapodásokon, szerz déseken alapul. A képvisel -testület a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészít tevékenységgel összefügg díjtétel meghatározás és térítésmentesség megadása jogát (egyedi szerz dések megkötése) a polgármesterre ruházza át. (5) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében, (a hatékonyság és gazdaságosság szem el tt tartásával) a köztisztvisel k számára béren kívüli juttatást biztosít. Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztvisel k ösztönzésére, a természetbeni juttatások érvényesítésére, a köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvényben rögzített cafetéria el írásait alapul véve, az önkormányzati hivatal vezet je által Közszolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, az önkormányzat évi költségvetéséb l biztosít pénzügyi fedezetet a személyi juttatások kerete terhére. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények finanszírozása 9. (1) A képvisel -testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények m ködéséhez a) a Szent László Általános Iskola kiegészít támogatása címén: Ft, b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatása címén: Ft, c) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészít támogatása címén: Ft összeg kiegészít támogatást feladat végrehajtásához biztosít támogatásérték kiadásként. (2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán az intézményvezet knek biztosítaniuk kell az egyes intézmények m ködését alapvet en meghatározó (kötelez bérelemek) közüzemi díjak els dleges és folyamatos beszedését és kifizetését egyaránt. (3) A m ködés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményez kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és teljesült többletfedezetek nélkül. (4) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék ok kiegészítésére nem használhatók fel. (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett, fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészít támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvet m ködési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az önkormányzati hivatal közötti folyamatos egyeztetéssel. (6) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi az önkormányzat képvisel -testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával. 4

5 Az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásának szabályai 10. (1) A képvisel -testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási átcsoportosítás jogát: a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás bels a, b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet ködési jelleg kiadási feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellen rz, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át. (2) Az (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a kés bbi években (a képvisel testület által jóváhagyottnál nagyobb) többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követ els képvisel -testületi ülésen köteles beszámolni a képvisel -testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve -f csoporton belüli átcsoportosítást) a polgármester ezzel egyidej leg tesz javaslatot a képvisel -testületnek. (4) A képvisel -testület a évi költségvetési felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képvisel -testület az önkormányzat több évre el revetített (gördül ) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képvisel -testület dönt (a polgármester az önkormányzati hivatal vezet jével közös el terjesztésben) a költségvetési rendelet egyidej módosításával. (7) A (6) bekezdésben nem szerepl központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képvisel -testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. (1) Ez a rendelet január 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit november hó 19. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésér l szóló 5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete. (3) Hatályát veszti a képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése január 21. napján. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz Záradék: A rendelet kihirdetése: január 20. Kató Pálné jegyz 5

6 Bevételek alakulása községi szinten (ezer forintban) A B C D E F G Önkormányzati Hivatal Ömkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Sorszám számlák) 1. ködési bevételek: (91-92) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási célú bevételek: (93) Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított ok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitel felvételi : (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel a (forráshiány fedezet) Folyószála m ködséi hitel (záró forgalmi egyenleg) Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

7 A B C D E F G Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Sorszám Jogcím csoportok megnevezése számlák) (El irányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány* (98) ködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: ( ) Intézmény finanszírozás Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Bevételek mindösszesen: ( )

8 1/A melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név 1. Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 8 Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó ktgvetési szerv) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatott érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) Egyéb m ködési hitel Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei Intézmény finanszírozás Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

9 1/B melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Szociálpolitikai ellátások ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztarátson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

10 1/C melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti (ezer forintban) Módosított Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb saját folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

11 1/D melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Sportfeladatok ködési bevételek Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködödési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködödési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen: (ezer forintban) Módosított 11

12 1/E melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztarátson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

13 1/F melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése El irányzat Cím száma Alcímszám csoport szám Kiemelt szám (ezer forintban) A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Sorszám Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb központi támogatás Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás ért bevétel államháztartáson belül ködési célra támogatás érték bevétel Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszk Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek Folyószámla m ködési hitel felvétele Egyéb m ködési hitel (forráshiány) Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

14 Sorszám : Kiadások alakulása községi szinten (ezer forintban) A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Eredeti Módosított 14 Eredeti Módosított el irányz at 1. Személyi juttatások összesen (51-52) 1.1 Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulék (53) 2.1 TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi és táppénz hozzájárulás Dologi kiadások (54-56) 3.1 Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (57) 4.1 Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások: Kamatkiadás m ködési célú hitel után: Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) 6. Kölcsönnyújtások: (19,27) ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: Hitel törlesztések: (43/45) 7.1 ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: Fejlesztési célú hiteltörlesztés: Fejlesztési, felhalmozási kiadások: Beruházások ÁFA-val Felújítások ÁFA-val Kiadások alakulása községi szinten

15 Sorszám : A B C D E F G Jogcímcsoportok megnevezése Önkormányzati Hivatal Önkormányat összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított el irányz at 9. Támogatás érték kiadások: (37) 9.1 ködési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások (38) 10.1 ködési célú végleges pénzeszköz átadások: Feljesztési célú végleges pénzeszköz átadások: Tartalékok (59) 11.1 ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék El irányzathoz kötött kiadások összesen: ( ) Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások Kiadás mindösszesen: ( ) ködési jelleg kiadások fejlesztési jelleg kiadások:

16 2/A melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt el iányzat neve és számla száma Eredeti Módosított Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal (önállóan m köd és gzadálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.1. Kiadások összesen: (ezer 16

17 2/B melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Szociálpolitikai ellátások ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen:

18 2/C melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban) Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám A B C Kiemelt El irányzat Eredeti Módosított Címnév Alcímnév csoport Kiadások szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Egészségügyi ellátások (OEP kör) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen: (ezer 18

19 2/D melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Sportfeladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen:

20 2/E melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen:

21 2/F melléklet az 1/2011. (I. 20. ) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) A B C El irányzat Kiemelt El irányzat Cím Eredeti Módosított Sorszám: Alcímszám csoport Címnév Alcímnév csoport Kiadások száma szám szám név kiemelt el iányzat neve és számla száma Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködödési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok a ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen:

22 3. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Sor- Szám: INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen (ezer forintban) A B C D Bevételi jogcímek Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: ebb l kiegészít tevékenység bevétele Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) Igazgatási szolgáltatás díj bevétel Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele Bírságból származó bevétel 1.2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek (912) Felesleges készlet értékesítések bevételei Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele Egyéb sajátos bevételek - ebb l kiegészít tevékenység bevétele 1.3. Egyéb sajátos bevételek (913) bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítési díja Kötbér, egyéb kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914) Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) - ebb l kiegészít tevékenységhez kapcsolódó

23 4. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI ÉV (ezer forintban) Sorszám: A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: Helyi adó bevételek: Építményadó (vállalkozói) Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel Adópótlékokból származó bevétel Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele Átengedett központi adók: SZJA összesen: SZJA helyben maradó része (8%) SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén Átengedett egyéb adók összesen: Gépjárm adóból származó bevétel Term föld bérbeadásából származó forrásadó Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: Különféle bírságokból befolyó bevételek: Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel Egyéb sajátos folyó bevételek: Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)

24 5. melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök évi részletezése Sorszá m: Megnevezés: (ezer forintban) A B C D Módosítot Eredeti t el irányza el irányza t t Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: 1.1. ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészít támogatás Támogatás érték bevétel TB alaptól összesen: Támogatás érték bevétel országgy lési választások fedezetére Települési Pályázat El készít Alap pályázati támogatás Megyei - - Közgy lést l Támogatás érték bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - - (jelz rendszer) 1.2. Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (DARFT monitoring kutak) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) TÖOSZ pályázati támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: 2.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, - - egyéb) M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól M ködési célú pénzeszköz átvétel(non-profit,civil, alapítvány, - - stb.) 2.2. Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

25 6/a melléklet az 1/2011. ( I. 20.) önkormányzati rendelethez évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása (ezer forintban) Sorszám: Megnevezés: A B C D Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek: - Támogatás érték bevétel DARFT (monitoring kutak) - Támogatás érték bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése) Fejlesztési célú (la kás)kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része Óvoda elvont el évi pénzmaradványból forrás átvétel

26 6/b melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a (ezer forintban) áfával A B C D Sorszám: Kiadási f csoportok, jogcímek Alap Áfa Összesen 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása Önkormányzati Hivatal (programok, szerver) Ingatlanok vásárlása, létesítése Ingatlan vásárlás (Kossuth Lajos utca és egyéb földterület) Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek Útépítés (Nefelejcs u., József Attila utca, Határút) saját er Monitoring kutak kialakítása (szilárd hulladék telep) Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (kazánok, zsírfogó, rendezvény sátor saját forrás, óvodai tolóajtó) Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése Járm (Suzuki) lízingdíja Pótkocsi beszerzés FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: Önkormányzati Hivatal küls felújítási pályázat saját forrás Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás támogatási keret lakosságnak) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen DAREH hulladék kezel projekt pályázat sajt forrás hozzájárulás Saját forrás készpénz átadás kistérségnek (Általános Iskola küls felújítás) Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés (Ady Endre utca) Fejlesztési célú likvid hitel visszatöltés Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés kamata ( Ady Endre utca) Hosszú távú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok) Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok) Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret kamata(önkormányzati Hivatal küls felújításával kapcsolatos 4.7. Lízing díj (Suzuki) kamata Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forrás fedezetére és 0 0 egyéb fejlesztési célú kiadásokra) 6. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-tól 4.-ig összesen)

27 7/a melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) A B C Feladat Összes kiadás Ebb l Saját forrás El év végéig Tárgy évi teljesítve (ezer forintban) év év Évi számított Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi eredeti ként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése évig átütemezhet. Ebben az esetben az ide vonatkozó módosításra kerülhet a Képvisel -testület által

28 7/b melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Sorszám 1. Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Megnevezés Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefügg en: Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: eft Futamid : július június ke törlesztési türelmi id : folyósítást követ 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3% Éves törleszt részletek: ke: Kamat (becsült évt l) XII. 31-ig 751 eft 564 eft év eft eft év eft 674 eft év eft 258 eft év eft 180 eft év (két negyedév össz) 749 eft 45 eft Összesen: eft eft Pénzügyi gépjárm lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamid : április január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: eft t ke CHF alapú mindenkori kamat Éves törleszt részletek. ke: Kamat (becsült évt l) XII. 31-ig eft 386 eft 2007 év 654 eft 181 eft 2008 év 611 eft 139 eft 2009 év 642 eft 183 eft 2010 év 637 eft 50 eft 2011 év január hó 60 eft 4 eft Összesen: eft 943 eft Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: eFt Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások évi záró állománya K&H Bank NYRt eft OTP Rt eft Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet eft 3.2. KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú m ködési hitele utáni kezességvállalás eft 4. Helyi adó kedvezmények, mentességek: Jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

29 7/c melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez Sorszám Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai 2010.évre A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata A beruházási tervezett összköltsége (m szaki tartalom módosítás után): eft Pályázati támogatás: Garantált saját forrás: A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege: eFt eFt, melyb l a támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható eft Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zéskent kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Határút és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében A benyújtott pályázat szerinti becsült összköltség: Tervezett pályázati támogatás (90%) ebb l - tervezett lehívható el leg - utófinanszírozás Tervezett saját forrás rész (10%): ebb l hosszútávú fejlesztési hitelfedezet eft eft eft 2.4. A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: III. negyedév) Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat a jelenleg bírálati fázisban van (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: eft Igényelt támogatás: eft Saját forrás szükséglet: eft A támogatás eredményes pályázat esetén két részletben, utófinanszírozással lehívható. 29

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2010. (II.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 2310/2011. Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet- tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban) Kiadások Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal 2/A melléklet az /. (..) önkormányzati rendelet- tervezethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Sor: Cím a Alcím csoport Kiemelt Címnév Alcímnév csoport név B Kiadások Eredeti (ezer

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l

Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 1923-4/2012. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1/A melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

1/A melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése 1/ melléklet a /. (..) önkormányzati rendelet-tervezethez ímrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése ím a lcím ímnév lcímnév evételek 1. 1. sanytelek Község önkormányzati hivatal 1.1 1. önkormányzati

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2/A melléklet a /.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez. Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A. Előirányzat csoport szám

2/A melléklet a /.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez. Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A. Előirányzat csoport szám 2/ melléklet a /.(..) önkormányzati rendelet-tervezethez ímrend és alcímek szerinti kiadások részletezése Sor: ím a lcím ímnév lcímnév kiemelt előiányzat neve és la a 1. 1. sanytelek Község önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben