társaságok átalakulása az ingatlan-nyilvántartás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "társaságok átalakulása az ingatlan-nyilvántartás"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Mód Péter A gazdasági társaságok átalakulásának ingatlan-nyilvántartási vetülete Társasági formaváltás, egyesülés, szétválás A gazdasági társaságok átalakulásának ingatlan-nyilvántartási átvezetése a tulajdoni lapon nem egyszerűen a cég nevének kijavítását jelenti, hanem ahhoz tulajdonjog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatása szükséges. Ennek keretében nem elegendő az átalakulásról rendelkező cégbírósági végzés csatolása, hanem egyéb bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat kell előterjeszteni. Sokan vélekednek úgy, hogy a gazdasági társaságok átalakulása az ingatlan-nyilvántartás tekintetében névváltozásnak minősül, és az a jogosult adataiban bekövetkezett adatváltozásként kerül átvezetésre. Ezen tév hitet eloszlatandó szükséges kiemelni, hogy a gazdasági társaságok átalakulása során a cégek vagyonában, s köztük az ingatlanvagyon vonatkozá sá ban is tulajdonváltozás következik be. Ebből eredően, ha az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegy zett cég tekintetében átalakulás törté nik, akkor ahhoz, hogy a jogutód társaság az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként bejegyzésre kerüljön jogi képviselő közreműködésével tulajdonjog bejegyzésére irányuló ké rel met kell előterjeszteni a bejegyzés alapjául szolgáló okirat csatolása mellett, és erre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási eljárást kell lefolytatni. Mint hogy tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárásról, s nem a jogosult adataiban bekövetkezett változásról van szó, az évi LXXXV. törvény (Díj törvény) 32/A. (1) bekezdése alap ján az eljárásért az ingatlanügyi hatóság felé ingatlanonként 6.000,- Ft igaz gatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Elöljáróban le kell szögezi, hogy nem minden, az átalakulásban részt vevő tár saság ingatlanvagyona tekintetében lehet szó tulajdonváltozásról, ugyanis beolvadás esetén az átvevő társaságnak már az átalakulás előtt tulajdonában lévő ingatlanvagyonában nem következik be vagyonátszállás, mint ahogy a kiválás során, a kiválással nem érintett vagyonrész vonatkozásában sem. Ahhoz, hogy az átalakulás ingatlannyilvántartási bejegyzésének labirintusában könnyen lehessen tájékozódni, szükséges tisztázni a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) szerinti fogalmakat, valamint áttekinteni az átalakulást dokumentáló, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás szempontjából lényeges okiratokat, amelyek a tulajdonjog bejegyzés alapját képez hetik. Az átalakulás lényeges szabályainak áttekintése a címből adódóan a Gt. hatálya alá tartozó társasági formákra korláto zódik, ezért nem kerülnek ismertetésre egyéb

2 szám RES IMMOBILES gazdálkodó szervezetek - mint pél dául az egyéni cég átalakulása egy sze mélyes kft-vé, vagy a szövetkezetek, ügyvédi irodák stb. - átalakulási szabályai. Az átalakulás típusai A Gt. 3. (3) bekezdése a gazdasági társaságok átalakulásának tekinti a társasági formaváltást, illetve az egyesülést és a szétválást. A Gt. 67. (2) bekezdése értel mé ben társasági formaváltásnak minősül, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutód lással más gazdasági társasági formát vá laszt. A társasági formaváltás a legegy szerûbb átalakulási típus, a folyamat ki indulási pontjánál és befejezésekor is e gyetlen társaság vesz részt a procedú rában. 1 Ezzel szemben a gazdasági társaságok egyesülése, fúziója esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód társaság keletkezik, míg gazdasági társaság szétválása során a gazdasági társaság tagjai és a társasági vagyon egy részének a részvételével két vagy több társaságra válik szét. 2 Az átalakulás mechanizmusa széles kö rű dokumentációt igényel, melynek ke re té ben a vezető tisztviselők egyebek mel lett elkészítik az átalakuló, vala mint a jogutód gazdasági társaság va gyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a jogutód társaság társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) tervezetét, illetve a jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolást, szükség esetén átalakulási tervet, továbbá az átalaku lás ról való végleges döntést követően az egyesülési, vagy szétválási szerző dést. Társasági formaváltás esetén nem beszélhetünk sem egyesülési, sem szétválási szerződésről, ekkor társasági formától függően a társasági formavál tásról szóló döntést követően a társasági szerződés kerül módosításra, vagy teljesen új társasági szerződés kerül alá írásra, illetve elfogadásra. Az átalakulás cégjegyzéken való át vezetése kérdésében a cégbíróság dönt, amely az átalakulás jóváhagyása után törli a jogelőd céget a cégnyilvántartásból. (Ez alól kivételt képez a beolvadás, és a kiválás, ugyanis beolvadás esetén az átvevő társaság, míg kiválás esetén a jogelőd társaság nem szûnik meg.) Az átalakulás cégbírósági bejegyzésével, de az átalakulás időpontjával jön(nek) létre a jogutód társaság(ok). A 1 Sárközy Tamás (lekt.): A gazdasági társaságok nagy kézikönyve. Complex Kiadó Kft., Budapest, o. 2 Gt. 67. (3)-(4) bekezdés

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 25 cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) 57. (2) bekezdése alap ján ugyanis a cég meghatározhatja az át alakulás időpontját, s ilyenkor az átalakulás nem a cégbejegyzés időpontjával, hanem a cég által megadott napon következik be. Az átalakulással történő tulajdon szerzés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a gazdasági társaságok átala kulásának cégbírósági bejegyzését kö ve tően kerülhet sor. A számvitelről szó ló évi C. törvény (Számv. tv.) 114. (1) bekezdése szerint a cégbejegyzést követő 90 napon belül az átalakulás napjával ún. végleges vagyonmérleget, és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárt kell készíteni mind a jog előd, mind a jogutód társaságnak. A végleges vagyonmérleg, és vagyonleltár mutatja meg egzakt módon az átalakulásban érintett társaságok va lós vagyoni helyzetét, vagyis, hogy az átalakulás napján milyen vagyontárgyak voltak a jogelőd és jogutód társaság tulajdonában. Ezzel magyaráz ha tó, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok között a végleges va gyonleltárt kell előterjeszteni. Ugyanis az átalakulásról szóló döntés megala pozásához, a cégbírósági eljárás alátámasztására készített, és a társaság átala ku lá sáról véglegesen döntő ülésén el foga dott ún. vagyonmérleg-tervezet, és vagyonleltár-tervezet mérlegfordulónapja és az átalakulás időpontja között nem áll le a jogelőd társaság működése, annak eszköz és forrásállománya fo lya matosan változik, az eszközállományból ingatlanok kerülhetnek ki, vagy ép pen azokkal gyarapodhat a társaság va gyona. Természetesen nem zárható ki az sem, hogy amennyiben a vagyonmérleg-tervezet mérlegfordulónapja és az átalakulás napja között az ingatlanvagyon tekintetében tulajdonjogváltozás nem követ kezik be, úgy a vagyonleltártervezet, vagy esetleg a Gt. 72. szerinti átala kulás terv képezze a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok részét. A társasági formaváltás A társasági formaváltásnak a leggyakrabban az alábbi variációi fordulhatnak elő: - közkereseti társaság, illetve betéti társaság korlátolt felelősségű társasággá, vagy részvénytársasággá alakul, vagy történhet a formaváltás fordított irányba, azaz a részvénytársaság, illetve korlátolt felelősségű társaság alakul betéti társasággá, avagy közkereseti társasággá. - korlátolt felelősségű társaság részvénytársasági formát választ, vagy ennek tükörképeként a részvénytársaság alakul át korlátolt felelősségű társasággá. A részvénytársaság működési formájának megváltoztatása vagyis a zártkörűen működő rt. nyilvánosan működik tovább, illetve a működési formaváltozás fordítva következik be a Gt (4) bekezdése szerint nem minősül átalakulásnak, s egyáltalán társasági formaváltásnak. Az első esetben, amennyiben a jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (kkt., bt.) ugyancsak jogi személyiség nélküli társasági formát választ, akkor a Gt a értelmében elegendő a köz kereseti társaság, vagy a betéti társaság társasági szerződésének módosítása, és nem kell alkalmazni a Gt. VI. fejeze té nek rendelkezéseit. Ez utóbbi rendel ke zés gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy a Számv.

4 szám RES IMMOBILES tv. előírásainak megfele lő vagyonmérleget, valamint az azt alá támasztó vagyonleltárt nem kell ké szíteni. Az utóbbi két variáns esetében a Gt. VI. fejezete kötelezően alkalmazandó, tehát a társasági formaváltással létrehozott cég társasági szerződésének megal kotásán, elfogadásán túl - egyebek mellett - szükséges a vagyonmérleg, és a va gyonleltár elkészítése is. Társasági formaváltással történő át alakulás esetén a megváltozott formájú társaság ingatlanvagyonában tulajdonjog változás következik be, s ebből kö vetkezően az átalakulás cégjegyzékbe való bejegyzését követően az ingatlan vagyon tulajdonjogának rendezése ér de kében ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatása szükséges. A megváltozott formájú társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez részben ugyanazon okiratokat kell benyújtani, mint amelyekre a cégbírósági változásbejegyzési eljárásnál szükségesek, elté rés a két eljárási törvény előírásaiból a dódóan kizárólag az okiratok kellékeiben van. A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozott Kfv. VI /1999/ 5. számú ítéletében kiemelte, hogy a cégbírósági eljárásban irányadó jogszabályoknak megfelelő okiratok nem feltétlenül szolgálhatnak ingatlan-nyil vántartási bejegyzés alapjául, ahhoz ugyanis más, speciális jogszabályoknak való megfelelőség szükséges. Tehát az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ön ma gában nem elegendő az átalakulás cégbírósági bejegyzéséről rendelkező vég zés, ugyanis ez nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, hiszen an nak tartalmából az ingatlanvagyon tulajdonjogi sorsa nem követhető nyomon. A Veszprém Körzeti Földhivatal e lőtti /2006. számú ingatlan-nyilvántartási eljárásban egy betéti társaság tulajdonát képező ingatlan tekintetében az eljáró jogi képviselő tulajdonjog be jegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kérte. A ké relem mellékleteként a cégki vonat mellett csatolta azt a cégbírósági végzést, amely tanúsította, hogy az in gatlan tulajdonos betéti társaság társa sági formaváltozással átalakult korlátolt felelős ségű társasággá. A földhivatal a kérelmet hiánypótlás nélkül az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 39. (3) be - kezdés alapján elutasította tekintve, hogy nem került csatolásra a bejegyzés alapjául szolgáló okirat. Ugyanis amennyiben a tagok az átalakulás során ki válnak a társaságból, és az elszámolást kö ve tően a vagyonkiadás ingatlanvagyonban történik, ezen jogi tény a cégbírósági vég zésből nem derül ki. Társasági formaváltással történt átalakulás során az ingatlan tulajdonjo gában bekövetkező változás ingatlan-nyil vántartási bejegyzéséhez szükséges iratok fajtái attól függnek, hogy a formaváltás egyszerűen jogi személyiség nélküli társaságok viszonylatában társasági szerződésmódosítással történt-e, vagy a formaváltás a Gt. VI. fejezetének alkalmazása mellett következik be.

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 27 Formaváltás jogi személyiség nél küli társaságok egymásközti viszonylatában Társasági szerződésmódosítással történt formaváltozás esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése alap já ul a módosított társasági szerződés szolgálhat, amennyiben az megfelel az Inytv. 32. (1) bekezdésében előírt a laki kellékeknek. Vagyis a szerződésnek tartalmaznia kell a jogelőd társaság statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, az ingatlan település, és helyrajzi szám sze rinti megjelölését (a változással érintett tulajdoni hányadot), továbbá annak meg jelölését, hogy az ingatlan tulajdonjogában átalakulás vagy társasági formaváltás jogcímén következik be változás. Az alaki kellékek körébe tartozik a bejegyzési engedély is, amely a társasági szerződés módosítás részét ké pezheti, de annak sincs akadálya, hogy azt az ingatlannyilvántartásba bejegy zett tulajdonos külön okiratba foglaltan adja meg. További alaki kellékeket szabályoz az Inytv. 32. (2) bekezdése, melyek közül a keltezés helye, ideje, illetve az ügyvédi ellenjegyzés szükségessége meg egyezik a Gt. 11. (2)-(3) bekez dé sében foglalt társasági szerződésre vo natkozó előírásával. 3 Két fontos eltérés re kell azonban a figyelmet felhívni. A Gt.-ben nincs olyan előírás, hogy több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és az ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek kézjegyét minden lapnak tartalmaznia kell. Ezzel szemben az Inytv. kötelezővé teszi ezen formai kellékek alkalmazását. (Az Inytv. 32. (2) bekezdés f) pontjának má so dik mondata gyakorlati szempontból könnyítő rendelkezést tartalmaz: a szerződő felek kézjegyét nem kell, hogy az okirat minden lapja tartalmazza, ha a felek meghatalmazzák az ellenjegyző ügy védet arra, hogy az okirat lapjait kézjegyével lássa el.) A másik eltérés a Gt.-től, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell a felek (tagok) nyilvánvalóan azonosítható aláírását. Ez az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Vhr.) 69. -a alapján azt jelenti, hogy az aláíróknak olvashatóan kell megjelölniük az aláírásuk alatt a nevüket, valamint meg kell jelölniük az ügyletkötői minőségüket. Tekintve, hogy társasági szerződésmódosításról van szó, melyet a tagok írnak alá, ügyletkötői minőségként a tag, beltag, kültag stb. megjelölést lehet feltüntetni. Minthogy az ún. bejegyzési engedélyt (tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozatot) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett társaság vezető tisztségviselője(i) adja(ják) meg, azt ezen státuszában (is) alá kell írnia(uk). Előfordulhat, hogy a társasági tevékenység megváltozott formában való to vábbfolytatásában nem kíván részt venni valamennyi tag. A társaságból megváló tagokkal a Gt (2) be kezdése értelmében el kell számolni. Ha a részükre a vagyonkiadás termé szet ben, ingatlanvagyonban történik, úgy erről tényről a legfőbb szervnek kell ha tá roznia. Ez az írásba foglalt határozat képezheti a to vábbműködésben részt nem vevő tag(ok) tu lajdonjog bejegyzésének alapját. A ha tározat alakiságára a fent írtak szintén mérvadók azzal, hogy a tulajdonjog szer zés jogcíme vagyonkiadás kell, hogy legyen. 3 Gt. 11. (2) bekezdés

6 szám RES IMMOBILES A fentiek figyelembe vétele mellett a tulajdonjog bejegyzésére irányuló kére lem mellékleteként csatolni kell: - a cégbírósági végzést a társasági formaváltásról,valamint cégkivonatot, a jogelőd társaság képviselő(jé)nek aláírási címpéldányát, - a társasági szerződés módosítást, - a bejegyzési engedélyt, amennyiben azt külön okiratba adta meg a tulajdonos - a társaságból kivált tag(ok) esetén az elszámolásra vonatkozó iratot (pl. határozat, átalakulási terv). Formaváltás jogi személyiség nél küli és jogi személyiséggel rendel - kező társaságok viszonylatában A Gt. VI. fejezetének alkalmazása melletti társasági formaváltás esetében nem csak társasági szerződésmódosítás tör ténik, hanem a jogutód társasági szerződésének (alapszabály, alapító okirat) megalkotásán, elfogadás túl egyéb okiratok mellett va gyonmérleg és vagyonleltár elké szí tése is szük séges. Amennyiben a társasági vagyon ré szét ingatlan is képezi, úgy annak tulajdonjogát a jogutód társaság átalakulás, vagy társasági formaváltás jogcímén sze rezheti meg. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául alapvetően a legfőbb szerv formaváltásról rendelkező határo za ta, illetve a jogutód társaság társa sági szerződése (alapszabály, alapító okirat) és a végleges vagyonleltár szol gálhat. Nem jelent problémát, ha az át alakulással érintett társasági vagyon részét képező ingatlanok helyrajzi szám szerint a legfőbb szerv határozatában vagy a társasági szerződésben (alapszabály, alapító okirat) kerülnek felsorolásra, így az ingatlannyilvántar tá si eljáráshoz külön vagyonleltár csatolása nem szükséges. A be jegy zés alap jául szolgáló okirat, valamint a társaság tól megváló tagokkal való elszámolás dokumentumának ala ki ságára az elő zőekben írt szabályok ugyanúgy irányadók. Összefoglalva, az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatása során a jog utód társaság tulajdonjog bejegyzés i rán ti kérelem mellékleteként be kell nyúj tani: - a cégbírósági végzést a társasági formaváltásról, valamint cégkivonatot, és a jogelőd társaság vezető tisztségviselőjé(ei)nek aláírási címpéldányát, - a legfőbb szerv formaváltásról rendelkező határozatát, a formaváltással létrejött társaság társasági szerződését (alapszabály, alapító okirat) - bejegyzési engedélyt, amennyiben azt külön okiratban adta meg a tulajdonos, - végleges vagyonleltárt, kivéve, ha az ingatlanokat a legfőbb szerv határozata, vagy a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) tételesen, helyrajzi szám megjelöléssel felsorolja, - a társaságból kivált tag(ok) esetén az elszámolásra vonatkozó iratot (pl. határozat). Az egyesülés A gazdasági társaságok fúzióval való átalakulása történhet összeolvadás vagy beolvadás útján. 4 Beolvadás Beolvadás során az egyik gazdasági társaság, melyet beolvadó társaságnak nevezünk úgy szűnik meg, hogy teljes vagyona az átvevő társaság, mint jogutód tulajdonává válik. 5 4 Gt. 67. (3) bekezdés 5 Gt. 81. (1) bekezdés

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám ábra: Beolvadás két társaság viszonylatában A beolvadás alanyai: - beolvadó társaság(ok): a jogelőd társaság(ok), amely(ek) megszűn(nek)ik; - átvevő társaság: a jogutód társaság, amely az átalakulás előtt is változatlan formában létezett; Összeolvadás Összeolvadás esetében az egyesülő gazdasági társaságok (a + b +c) mindegyike megszűnik és vagyonuk egészében az összeolvadás következtében létrejövő új társaságra (d), mint jogutódra száll át. 6 Az összeolvadás alanyai: - az egyesülő társaságok: a jogelőd társaságok, melyek az átalakulás során megszűnnek (a + b+ c) - jogutód társaság: amely az átalkulás következtében jön létre (d) 2. ábra: Összeolvadás három társaság viszonylatában az egyik jogelőd társaságtól megváló taggal 6 Gt. 80. (1) bekezdés

8 szám RES IMMOBILES Az egyesülés alapdokumentuma, s az in gatlan-nyilvántartás bejegyzés alapjául szolgáló okirat: az egyesülési szerződés. Ezen szerződést az azt elfogadó legfőbb szer vek felhatalmazása alapján az egyesülésben részt vevő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői írják alá. 7 A gazdasági társaságok egyesülésével történő átalakulása a társasági vagyonhoz tartozó ingatlanok tekintetében is tulajdonjog változást eredményez, kivéve beolvadás esetén az átvevő társaság átalakulás előtt meglévő ingatlanvagyona tekintetében. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irá nyuló eljárás kérelemre indul, mely eljá rás során az Inytv. 26. (2) bekezdése alapján a jogi képviselet kötelező. A kérelem mellékleteként az alábbi bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat kell előterjeszteni: - az átalakulásban érintett társaságok egyesüléséről rendelkező cégbírósági végzés, a jogelőd, és jogutód társaság(ok) cégkivonatai vagy cégmásolatai, továbbá a vezető tisztségviselők aláírási címpéldányai, - egyesülési szerződés, - bejegyzési engedély, kivéve ha azt az egyesülési szerződés tartalmazza, - a jogelőd és jogutód társaság(ok) végleges vagyonleltárai, amelyek helyrajzi szám szerint tartalmazzák az ingatlanokat, - a jogutód társaságban részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolásra, és vagyonkiadásra vonatkozó irat, ha van kilépő tag (jogcím: vagyonkiadás). Az egyesülési szerződés, a bejegyzési engedély, a vagyonleltár, valamint a ki váló tagokkal való elszámolási és va gyon kiadási iratoknak szintén meg kell felelniük az Inytv ában szabályo zott okirati kellékekre vonatkozó előírásoknak. Ezek az előírások korábban kifejtésre kerültek, ezért csak az elté résekre szükséges a figyelmet felhívni. Az egyesülési szerződésben a jogutód tá r saság cégjegyzékszámát és statisztikai számjelét nem lehet feltüntetni, tekint ve, hogy azzal a szerződés aláírásakor a jogutód tár saság még nem rendelkezik. Viszont a kérelemben azokat már meg kell je lölni, hiszen a cégbejegyzést követően ezen adatok a cégbírósági végzésből megismerhetők. A tulajdonjog bejegy zésnek a jogcíme értelemszerűen átalakulás, beolvadás, vagy összeolvadás le het. A bejegyzési engedély tekintetében nincs akadálya annak, hogy azt az egyesülési szerződés magába foglalja, illetve az sem elképzelhetetlen, hogy ma ga az egyesülési szerződés sorolja fel helyrajzi szám alapján az átalakulással érintett ingatlan(oka)t. Ez utóbbi esetben nem kell az ingatlanügyi hatóságnak vagyonleltárt benyújtani. A szétválás A gazdasági társaságok szétválás so rán egy gazdasági társaságból jogutód lással több gazdasági társaság jön létre. 8 A szétválás két módozata a különválás és a kiválás. Az előbbi az egyesülés, míg az utóbbi a beolvadás tükörképeként fogható fel. Különválás A különválás esetében több gazdasági társaság jön létre a jogelőd gazdasági tár saságból oly módon, hogy a kü lönváló (jogelőd) gazdasági társaság (x) megszűnik és a vagyona az átalakulással létrejövő társaságokra (y; z), mint jog utó dokra száll át. 9 7 Gt. 79. (3) bekezdés 8 Gt. 67. (4) bekezdés 9 Gt. 86. (3) bekezdés

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 31 A különválás alanyai: - a különváló társaság: a jogelőd társaság, mely az átalakulás során megszűnik (x), - a jogutód társaságok: melyek az átalakulás következtében jönnek létre (y; z). 3. ábra: Különválás két jogutód társaság létrejöttével Kiválás A kiválás során az a gazdasági társa ság (x), melyből a kiválás történik, változatlan formában működik tovább, a ki vált tag(ok) a társasági vagyon egy ré szé nek felhasználásával bármilyen for má ban új gazdasági társaságot (y) alapít(anak). 10 A kiválás alanyai: - a szétváló társaság = a jogelőd társaság, mely az átalakulás során változatlan formában megmarad (x), - a jogutód társaság(ok) = egyrészt az a változatlan formában továbbműködő társaság, amelyből a kiválás történt (x), másrészt az(ok) a társaság(ok), mely(ek) kivált(ak), és mintegy új társaságként jöt(tek) létre (y). 4. ábra: Kiválás 10 Gt. 86. (1)-(2) bekezdés

10 szám RES IMMOBILES A szétválás alapdokumentuma a szétválási szerződés, melyet a szétváló társaság tagjai, valamint a jogutód társaság tagjai (leendő tagjai) kötnek meg egymással, és írnak alá. 11 Az egyszemélyes gazda sági társaság szétválása esetén szétválási szerződés helyett szétválási okiratot kell készíteni, 12 melyet a társaság egyedüli tag ja ír alá. Az egyesüléshez hasonlóan szétválás esetén is a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének alapjául alapvetően ugyanazok az okiratok fogadhatók el. Nem történik vagyonátszállás kiválás esetén a szétváló társaság azon ingatlanvagyona tekintetében, amely nem ke rül a kivált társaság tulajdonába. Szét válás, illetve pontosabban különválás vagy kiválás jogcímén előterjesztett tu lajdonjog bejegyzési kérelmek esetében mellékelni kell: - az átalakulásban érintett társaságok szétválásról rendelkező cégbírósági végzéseit, továbbá cégkivonatait vagy cégmásolatait, - szétválási szerződést, vagy egysze mélyes jogelőd társaság esetén a szétválási okiratot, - bejegyzési engedélyt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostól, kivéve, ha azt a szétválási szerződés, vagy szétválási okirat magába foglalja, - az ingatlanokat helyrajzi szám szerint felsoroló jogelőd és jogutód társaság(ok) végleges vagyonleltárait, - amennyiben a jogutód társaság(ok)ban részt venni nem kívánó személy(ek), van(nak) úgy a velük való elszámolásra, és vagyonkiadásra vonatkozó iratot (a kilépő tag tulajdonszerzési jogcíme vagyonkiadás). A felsorolt okiratokat fel kell vértezni az előzőekben már ismertetett Inytv. sze rinti okirati kellékekkel, hogy azok be jegy zés alapjául szolgálhassanak. Amennyiben a szét-válási szerződés, avagy szét válási okirat tartalmazza helyrajzi szám szerint a szétválásban érintett társaságok ingatlanait, úgy az ingatlanügyi ha tóság felé nem kell külön vagyonleltárt benyújtani. Tekintve, hogy a szétválási szerződés aláírásakor a jogutód társaságok cégjegyzékszámmal és statisztikai számjellel még nem rendelkeznek, ezen adatokat az okiraton nem lehet feltüntetni, viszont a tulajdonjog bejegyzési kérelem előterjesztésekor a cégbírósági végzések birtokában már rendelkezésre állnak, így nincs akadálya, hogy azokat a kérelemben feltüntessék. Az M. Kft-ből kivált az M. Holding Kft. A kivált M. Holding Kft. a Veszprém Kör zeti Földhivatal felé a /2006. ügyszámon iktatott kérelmében a csatolt cégki vo nat, cégbírósági végzések, aláírási címpél dányok alapján vagyonmegosztás jogcí mén tulajdonjog bejegyzését kérte az M. Kft. tu lajdonában álló veszprémi ingatlan tekinte tében. A későbbiekben csatolta a szétválási szerződést, amelynek 3. pont jában helyrajzi szám alapján megjelölték a kiválással létrejövő társaság tulajdonába kerülő ingatlant is. Az elsőfokú földhivatal a kérelmet elutasította, mivel a szét válási szerződés nem tartalmazott bejegy zési engedélyt, a tulajdonjog változás jog címét, az aláírók nyilvánvalóan azonosítható aláírását (az alá írók olvasható nevét, és ügyletkötői mi nőségét), az ügyvédi ellenjegyzést, va la mint az okiraton nem volt feltüntetve az átalakulásban érintett társaságok statisz tikai számjele, illetve cég jegy zék száma sem. A Veszprém Megyei Föld hivatal /2/2006. számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta, az zal az indoklásbeli változtatással, hogy a szétválási szerződés meg alkotásakor a kiváló cég cégbírósági be jegy zés hiányában még nem jön létre, ezért sem statisztikai számjele, sem cégjegyzékszáma nem lehet. 11 Gt. 84. (1) bekezdés 12 Gt. 82. (1) bekezdés

11 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN szám 33 Összegzés A leírtak fényében láthattuk, hogy az átalakulás folyamata milyen okiratokon nyugszik, és azok közül melyek azok, amik az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapját képez hetik. Ezen iratok szükségessége azért indokolt, mert azok egészéből állapítható meg az ingatlanvagyon tulajdonváltozásának útja, ami egyéb ként önmagában az átalakulásról rendelkező cégbírósági végzésekből, vagy esetleg a cégmásolatból nem lehet kikö vet keztetni. Ezt támasztja alá az Inytv. 30. (1) bekezdése is, mely szerint a bíróság határozata akkor szolgálhat bejegyzés alapjául, ha az bejegyezhető jogra, vagy tényre rendelkezéseket tartalmaz. Márpedig a jog utódlásról rendelkező cégbírósági végzés ilyen rendelkezést nem tartalmazhat. A Legfelsőbb Bíróság a Kfv. III /2005/6. számú fe lül vizsgálati eljárásban hozott döntésében rámutatott arra, hogy átalakulás esetében a cég bírósági okiratok önma gukban nem feltétlenül alkalmasak és elegendőek a tulajdon jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. A tulajdonjog átruházási szándéknak ugyanis határozottan ki kell tűnnie a földhivatalhoz benyújtott okiratokból. A cégbíróság határozata hatás körének hiányamiatt sem tartalmazhat ilyen előírást. Tekintve, hogy az átalakulási dokumentáció, különösen a vagyonleltár több száz, vagy akár több ezer oldalas is lehet, amelynek nagy része az ingatlan-nyilvántartási eljárás szempontjából irreleváns, nem kizárt, hogy ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául a korábbiakban felsorolt okiratok tartalmi elemeit magába foglaló és az Inytv ában található kelléki előírásainak megfelelő külön okirat is alkalmas legyen az ingatlan-nyilvántartási eljárás során. A téma áttekintése során nem elhanyagolható az sem, hogy az átalakulás folytán az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkező tulajdonjog bejegyzése szempontjából kö zömbös az, hogy a társaság tulajdonában lévő ingatlan a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének a részét képezi-e, vagy a jegyzett tőke feletti vagyonnak minősül. Érde mes ugyanakkor pár szót említeni arról az eshetőségről is, amikor az átalakuló társaság(ok) tagjai az átalakulással egyidejűleg tőkeemelésről is döntenek, és azt nem pénzbeli betétként a té mából adódóan ingatlan vagyontárgyban teljesítik. Ebben az esetben természetesen a tu laj donszerzés jogcíme apport, vagy vagyonbevitel lehet. Az átalakulással járó költségek kapcsán már rögzítést nyert, hogy az átalakulás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése során ingatlanonként 6.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az ingatlanügyi hatóság felé. Ezzel szemben az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 26. (1) bekezdés h) pontja illetékmentességben részesíti a gaz - dál kodó szervezet olyan szervezeti átalakulással (egyesülés, szétválás) létrejövő vagyonszerzését, amikor a létrejövő jogutód gazdálkodó szervezet(ek) a korábbinak a jogutóda(i) lesz(nek).

12 szám RES IMMOBILES Befejezésül elmondható, hogy a gazdasági társaságok átalakulásakor a cégbírósági változásbejegyzési eljárás során benyújtott iratok, és a tulajdonjog bejegyzése végett indított ingatlan-nyilvántartási eljárásnál a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok között nagymértékű átfedés van. Az eltérés az ingatlan-nyilvántartási eljárásban mutatkozik, mégpedig az okiratokkal szemben támasztott ún. kelléki előírásokat illetően. Ahhoz, hogy a gazdasági társaságok átalakulását követően, ez a metamorfózis az ingatlanvagyon tekintetében is tükröződjön, már a folyamat kezdetén a Gt., a Ctv., a Számv. tv., esetleg a Versenytörvény szabályai mellett, az Inytv. rendelkezéseit is szem előtt kell tartani. Ezáltal elkerülhető, hogy gazdasági társaságok átalakulásának cégbírósági bejegyzését követően, több év elteltével derüljön ki az az igen nehezen orvosolható állapot, hogy az ingatlan-nyilvántartásban már megszűnt jogi személy szerepeljen tulajdonosként. * * *

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS A(z) /2011. (VI. 30.) Kgy. határozat 1. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cg.: 08-10-001790

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

Hirdetmény. szétválását

Hirdetmény. szétválását Hirdetmény Mohács Város Önkormányzata - mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt (székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., cégjegyzékszáma: 02-09-061712, képviseli: Hűber Ádám

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Ó z d, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U. 220. MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: 06-14-000019,

Részletesebben

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - ADÓELJÁRÁS Dr. Huszár Eszter - dr. Keindl László Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján Az egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti kérelem

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti kérelem A - A beküldő, a kérelem és a szervezet adatai Ügyszám:.. P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról Budapest, 2009. június 29. A társaság Felügyelő

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaságból (rövidített cégnév: Hidrofilt Kft. székhely:

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén Az ingatlan-nyilvántartásba való tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmek,

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft (beolvadó társaság) és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft (befogadó társaság) átalakulási eljárás során történő vagyon összevonásának

Részletesebben

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra A hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http:/// e-mail: correct@correct.hu A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Alapján

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről.

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. ELŐTERJESZTÉS a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2015. május 18-án tartandó Küldöttgyűlésének 11. napirendi pontjához Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésre

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésre Tárgy: Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlant illető, a Békési 5626 hrsz-ú ingatlant terhelő bejárási szolgalmi jog bejegyzési ügye Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző dr. Uhrin Anna jogász Véleményező

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S

E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S E G Y E S Ü L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a CIG Pannónia Első Magyar Általános (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; formája: zártkörűen működő részvénytársaság; nyilvántartó

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. június 09. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus A fordulónapra készített mérleg összeállítása során érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetésére

J a v a s l a t az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetésére J a v a s l a t az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetésére Ó z d, 2016. március 10. Előterjesztő: Polgármester Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. 2013/14

ÜZLETI JOG I. 2013/14 ÜZLETI JOG I. 2013/14 17.. előad adás A társast rsaság g létszakaszail 1 Áttekintés: I. ALAPÍTÁS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL I.4 A társasági szerződés megkötése A.) A társasági szerződés kötelező tartalma I.1

Részletesebben

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. MELLÉKLET III. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. CÉGKIVONATA Page 1 of3 A Baranya Megyei Biróság mint Cégbíróság. Cg.02-10-060361/5 szám VÉGZÉS A Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Pécsi Sport Nonprofit

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Előterjesztő: Iktatószám: 7611-53/2014. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Melléklet: 3 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megszűnése, megszüntetése

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megszűnése, megszüntetése BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Jászberény Város Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére 1047 Budapest, Baross utca 91-95. telefon: 399-5500 fax: 399-5599 press@synergon.hu www.synergon.hu Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához KIEGÉSZÍTÉS a 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához 1 Tisztelt Közgyűlés! A 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése után beérkező

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 1.Fpk /6 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p78695

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 1.Fpk /6 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p78695 PÁLYÁZAT Az ingatlanok Debrecen belvárosában helyezkednek el. A parkolóház a Piac utcából nyíló Miklós utcából közelíthető meg. A fejlesztési ingatlan a Piac u. 57-61. szám alatt helyezkedik el. Irányár:

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye (A Kérelmező panaszát az elszámolással és/vagy szerződésmódosulással kapcsolatban a pénzügyi intézmény elkésettség

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM

SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM SZÉTVÁLÁSI TERV I. PREAMBULUM Magyarország Kormánya az 1061/2016. (II.25.) határozatában (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységessége érdekében szükséges

Részletesebben

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 732/4/2016. 5. számú előterjesztés Ügyintéző: dr. Trombitásné dr. Domján

Részletesebben

KV BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

KV BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség 2. Helyi iparűzési adó a állandó jellegű iparűzési tevékenység b ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység Adóköteles tevékenység megkezdése

Részletesebben