ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE"

Átírás

1 AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK (KIVÁLÁSSAL TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLÁSÁNAK) ELHATÁROZÁSA ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

2 Tisztelt Közgyűlés! A november 26-án a parlament által elfogadott, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) teljesen új helyzetet teremtett a hazai hulladékkezelési szolgáltatásban, azon belül is különösen a hulladékkezelési közszolgáltatásban. A törvény január 1-i hatálybalépésekor működő közszolgáltatóknak június 30-ig hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt és az ÖHÜ által kiadott minősítést, a közszolgáltatói tevékenységet január 1. és június 30. között megkezdő szervezeteknek június 30-ig közszolgáltatási engedélyt kell beszerezniük, ennek hiányában a tevékenység jogszerűen nem végezhető. Az AVE Zöldfok Zrt. szempontjából döntő jelentőségű változás az, hogy a Ht (1) bek. alapján közszolgáltatási engedélyt csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú (és irányítású) gazdálkodó szervezet kaphat, társaságunk azonban nem ilyen. A cég tulajdonosainak, dolgozóinak az eddig magas szakmai színvonalon ellátott települések lakosainak és önkormányzatainak egyaránt alapvető érdeke, hogy a társaság illetve jogutódja továbbra is végezhesse közszolgáltatói tevékenységét a meglévő érvényes, a legtöbb esetben hosszú évek múlva lejáró szerződések alapján. Fontos körülmény, hogy az AVE Zöldfok Zrt. a Dél-balatoni ISPA/KA eszközrendszert - beleértve ebbe a két nagytérségi hulladékkezelő telepet is- nem közszolgáltatási, hanem üzemeltetési szerződés alapján működteti. A Ht (2) bek. ugyanakkor kimondja, hogy amennyiben a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik. Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges közszolgáltatási engedéllyel rendelkeznie. A társaság vagyoni értéke megőrzésének, a szolgáltatási területén a közszolgáltatás zavartalan ellátásának és fejleszthetőségének érdekében tehát az AVE Zöldfok Zrt-nek át kell alakulnia. Jelen körülmények között az átalakulás egyetlen célszerű módja az, ha a szervezetből kiválik egy olyan társaság, amely kizárólag gyűjtési-szállítási közszolgáltatási tevékenységet végez. Az új szervezet, amelynek cégformájára a korlátolt felelősségű társaságot (Kft-t) javasoljuk, természetesen a lehető legnagyobb mértékben támaszkodhat az átalakuló Zrt. erőforrásaira, ugyanakkor jogutódként elláthatja a Zrt. meglévő közszolgáltatói piacát, sőt, ami legalább ilyen fontos, közszolgáltatási pályázatokon vehet részt, ami az átrendeződő piacon bővülési lehetőséget jelent. Az átalakulás során -sok egyéb mellett- természetesen figyelemmel kell lenni arra is, hogy az a lehető legkisebb anyagi terhet, illetve veszteséget okozza a cégnek, ezért fontos, hogy a folyamat illetékmentesen menjen végbe. Ez akkor valósítható meg, ha a létrejövő Kft-ben és az átalakulás után a Zrt-ben is a jelenlegi tulajdoni arányok alakuljanak ki, illetve maradjanak meg. Ebben az esetben az átalakuló részvénytársaságban természetesen a nyereségrészesedési arányok is változatlanok maradnak. A létrejövő Kft-ben ugyanakkor a törzsbetétek visszterhes értékesítése a jelenlegi jogszabályok szerint illetékmentes, a tagoknak tehát bármikor lehetőségük lesz illetékmentesen értékesíteni üzletrészük egészét vagy annak egy részét. Tisztelt Közgyűlés! A kiválással történő szétválás jogszabályi feltételeiről a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) 70, 71, 72, 74, 83, 84, 85, 86. és 87. szakaszai rendelkeznek. A szétváló gazdasági társaság legfőbb szerve két alkalommal határoz a szétválásról (Gt.83..(1) bek.) 1

3 Az első közgyűlés döntései és a döntések előkészítéséhez illetve végrehajtásához szükséges lépések a következők: 1., A vezető tisztségviselők Felügyelő Bizottság által véleményezett előterjesztése alapján a legfőbb szerv megállapítja, hogy a társaság tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával egyben meghatározza, hogy milyen jogutód társaságokra történjen a szétválás, előzetesen felméri, hogy a társaság részvényesei melyik jogutód gazdasági társaság tagjaivá kívánnak válni, illetve van-e olyan tag, aki egyik jogutódban sem kíván részt venni. Annak érdekében, hogy a közgyűlés a hivatkozott előzetes felmérést elvégezhesse, a Zrt. Igazgatósága január 15-én a társaság a január 31. napjára szóló közgyűlési meghívóhoz csatolva kiküldött egy tájékoztató levelet és egy ahhoz mellékelt előzetes nyilatkozatmintát azzal, hogy a kitöltött és aláírt nyomtatványt január 29. napjáig kéri a Zrt. székhelyére eljuttatni. A tájékoztató levél és a nyilatkozatminta jelen előterjesztés mellékletét képezi. 2., Amennyiben a részvénytulajdonosok a kiválás szándékával -az előírt jelen esetben 75 %-os- szavazati aránnyal egyetértenek, a közgyűlésnek meg kell határoznia a vagyonmérleg tervezetek fordulónapját, döntenie kell a könyvvizsgáló személyéről és meg kell bíznia az Igazgatóságot a szétváló társaság és a szétválás utáni jogutód társaságok vagyonmérleg -és vagyonleltár tervezetei elkészítésével, valamint a szétválási döntés meghozatalához szükséges egyéb -a jogszabály által meghatározott vagy a legfőbb szerv által előírt- okiratok (pl. szétválási szerződés, az átalakuló társaság társasági szerződésének esetleges módosítása, a létrejövő társaság társasági szerződése) előkészítésével. 3., Az első közgyűlés döntései figyelembevételével a szétválási szeződés-tervezetét a vezető tisztségviselők készítik el. Ebben meg kell határozni a) a szétváló gazdasági társaság formáját, cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát és a létrejövő gazdasági társaságok formáját, cégnevét és székhelyét; b) a szétválás módját (különválás, kiválás); c) a vagyonmegosztási javaslatot, vagyis a társasági vagyon felosztását a szétváló társaság tagjai (részvényesei) között, valamint ehhez kapcsolódóan a szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és kötelezettségek megosztására irányuló javaslatot; továbbá a jogelőd vagyonának a jogutódok közti megosztásának tervezett arányát; d) az egyes jogosítványok, illetve kötelezettségek, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes ügyek és hatósági eljárások tekintetében a jogutód nevesítését; e) kiválás esetében a fennmaradó gazdasági társaság társasági szerződésében szükséges módosítások tervezetét, valamint a kiválással létrejövő társaság(ok) társasági szerződésének tervezetét; f) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formák szétválása kapcsán előír, illetve amit a szétváló társaság legfőbb szerve szükségesnek tart. 4., A vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet a könyvvizsgálóval továbbá a Felügyelő Bizottsággal ellenőriztetni kell. Tekintettel arra, hogy amennyiben a társaság az átértékelés lehetőségével nem él, a 6 hónapnál nem régebbi, a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének elfogadható, javasoljuk, hogy a vagyonmérleg tervezetek fordulónapja szeptember 30., az auditált beszámoló szerinti mérleg fordulónapja legyen. 2

4 Az átalakulásról (kiválással történő szétválásról) szóló végleges döntést a Zrt. újabb közgyűlése mondja ki. A legfőbb szerv ez alkalommal: - dönt az előző közgyűlésen meghatározott, a vezető tisztségviselők által előkészített javaslatok, tervezetek és okiratok elfogadásáról, illetve a szétválási szerződés és a jogutódok társasági szerződés-tervezetének esetleges átdolgozásáról. (A szétválási szerződést a szétváló társaság tagjai kötik meg egymással és írják alá.) - a közgyűlés ez alkalommal meghatározhatja azt az időpontot, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak, azaz a kiválás napját. Az így meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történt benyújtását követő 90. nap, illetve nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja. A szétválási szerződés, illetve a jogutód társasági szerződésének aláírásától számított nyolc napon belül köteles a szétváló társaság erről a Cégközlönyben közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni. A közleményben meg kell jelölni: - az átalakuló gazdasági társaság cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát; - a kiválással létrejövő gazdasági társaság formáját, cégnevét és székhelyét; - a kiválással létrejövő társaság társasági szerződése megkötésének napját; - az átalakuló és a létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatait; - a létrejövő gazdasági társaság főtevékenységét; - a létrejövő gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek nevét és lakóhelyét; - meg kell jelölni a szétválás (kiválás) módját; - a szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és terhelő kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezéseit, különösen a vagyonmegosztás arányát; - a hitelezőknek szóló felhívást, valamint azt, hogy a hirdetményi határidő alatt hol kaphatnak tájékoztatást a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről (Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek.) A cég átalakulását a társasági szerződés aláírásától, illetve elfogadásától számított hatvan napon belül kell bejelenteni a jogelőd cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnak. A kérelem elbírálására, a szétváló társasággal kapcsolatos változások bejegyzésére, illetve a létrejövő új társaság bejegyzésére a cégbíróságnak 30 nap áll a rendelkezésre. Az új társaságot a cégbíróság a társasági szerződés keltének napjára, vagy a kiválás napjára visszamenőleges hatállyal jegyzi be a Cégjegyzékbe. Az átalakulás bejegyzését követő feladatok A változások cégjegyzéken történő átvezetését követő kilencven napon belül mind a jogelőd gazdasági társaságra, mind a jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan a változásbejegyzés napjával, illetve a társaság által a kiválás időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonmérleget kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tőke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli vagyonként kell figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet, és a fedezetről a tagok az előzőekben megállapított kilencvennapos határidőn belül nem gondoskodtak a jegyzett tőkét le kell szállítani. 3

5 Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztésben részletesen kifejtett okok miatt fontos, hogy amennyiben a T. Közgyűlés egyetért az átalakulással, az átalakuló és átalakulást követően létrejött társaságok operatív működése zökkenőmentesen folytatódjon, illetve induljon el. Ezért az átalakuláshoz kapcsolódó döntéseket, illetve azt megelőző és követő, kapcsolódó tevékenységeket a megfelelő időben kell meghozni, illetve lefolytatni. Javaslatunk az átalakulás végrehajtásának időrendjére a következő: január 31-én az átalakulás elhatározása és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala a Zrt. közgyűlése által március 11-ig a kiválásról szóló végleges döntés meghozatala, az átalakulás napjának meghatározása (javaslat: április 1.), a szétválási szerződés, az átalakuló szervezet társasági szerződésének szükséges módosítása, valamint a kiválással létrejövő Kft. társasági szerződésének aláírása március 31-ig hirdetmények közzététele a Cégközlönyben a kiválásról, két egymást követő lapszámban május 8-ig bejegyzési kérelem benyújtása a cégbíróságra június 8-ig a cégbíróság dönt a kérelemről és bejegyzi a változásokat, valamint az új céget a cégjegyzékbe, a kiválási döntésben meghatározott napra (pl. április 1.), vagy az új cég társasági szerződése aláírása napjára visszamenőleges hatállyal szeptember 30-ig végleges vagyonmérlegek készítése az átalakult Zrt. és az átalakulással létrejött Kft. vonatkozásában a változásbejegyzés, illetve a társaság által a kiválás időpontjaként meghatározott nappal. Határozati javaslat: 1./ Az AVE Zöldfok Zrt január 31-i rendkívüli közgyűlése az igazgatóság előterjesztése alapján egyetért a társaság átalakulásával -kiválással történő szétválás- a következő módon és feltételek mellett: a) a kiváló gazdasági társaság cégformája: korlátolt felelősségű társaság (Kft.) b) a kiválással létrejövő társaságot úgy kell létrehozni, hogy az eleget tehessen a évi CLXXXV. törvényben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre meghatározott követelményeknek. c) az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja szeptember 30., az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete az auditált éves beszámolójának mérlege. d) az átalakulás könyvvizsgálatára megbízza a közgyűlés Bata István könyvvizsgálót (lakcím: 8600 Siófok, Rózsa u 31., anyja neve: Kasza Margit, szül.hely,idő: , könyvvizsgálói nyilvántartási száma: ). e) az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok végleges vagyonmérlegének a legfőbb döntéshozó szerve által elfogadásáig szóló könyvvizsgálói megbízás megbízási díja: Ft + ÁFA. 2./ A közgyűlés megbízza az AVE Zöldfok Zrt. vezérigazgatóját az átalakulás jogszerű és célszerű lebonyolításához szükséges összes dokumentum és okirat-tervezet elkészítésével. Szabó Zoltán sk. elnök-vezérigazgató 4

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere H od "!'' (),lt~ _í ';J q Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a Kőbányai Média és Nonprofit Kft. végelszámolási ütemtervére Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének estei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai

Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai Kaló Szilvia Jogi alapismeretek, a szerződéskötés szabályai A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK. alapításának és működtetésének protokollja a Semmelweis Egyetemen. Semmelweis Egyetem Gazdasági Műszaki Főigazgatóság

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK. alapításának és működtetésének protokollja a Semmelweis Egyetemen. Semmelweis Egyetem Gazdasági Műszaki Főigazgatóság GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK alapításának és működtetésének protokollja a Semmelweis Egyetemen Semmelweis Egyetem Gazdasági Műszaki Főigazgatóság Budapest, 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 I. A JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései IV. rész Olvasói kérdések Kis értékű tárgyi eszköz könyvelése

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Dr. Fekete Zsuzsa Molnár Andrea Palotai Kinga 2011. január 26. Tartalom Általános bemutatkozás Mazars kik vagyunk? Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN 2014. augusztus 27. A A GT-k átalakulási szabályainak

Részletesebben