A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra A hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.), és a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) nem tartalmaz speciális rendelkezéseket a felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzéséhez szükséges okiratok mibenlétéről. A hiányos szabályozással az ingatlanügyi hatóság egyre többször kénytelen szembe nézni, és a megfelelő megoldásokat megtalálni, amellyel kapcsolatban természetesen az egységes jogalkalmazás követelményének is meg kell felelni. A felszámolás eljárás hatósági (bírósági) aktusa A felszámolás eljárás részletes szabályait a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (továbbiakban: Cstv.) tartalmazza. Felszámolási eljárás főszabályként az adós fizetésképtelensége esetén, kérelemre vagy hivatalból indítható. A törvény taxatíve meghatározza az indításra jogosultak körét, s szabályozza a kérelemre, illetőleg a hivatalból történő eljárás rendjét. A felszámolás hivatalbóli elrendelésének két, a Cstv.-ben szabályozott alapesete: a cégbíróság, illetőleg a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján történő eljárás. A hivatalbóli eljárásnak több, más jogszabály pl. a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény, a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000 EK rendelet, a magán-nyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján is helye lehet. A törvény kifejezett rendelkezésének hiánya ellenére, a Cstv. tételes szabályai alapján is elhatárolható a felszámolási eljárás három, egymásra épülő szakasza. Az első, viszonylag rövid bíróság előtti szakasz az adós fizetésképtelenségének a vizsgálata, ezt követi az időben legterjedelmesebb, a felszámoló által irányított, a bíróság által lényegében csak ellenőrzött, tényleges felszámolás periódusa, amelyet alapesetben az adós jogutód nélküli megszüntetésével járó, az eljárás befejezésére irányuló bírósági szakasz követ. A felszámolást elrendelő bírósági végzés tartalma A szabályozás szerint a bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás

2 38 RES IMMOBILES lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja. 1 A felszámolást elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A bíróság a felszámolást elrendelő végzésben kijelöli a felszámolót. A felszámolóként kijelölhetők körét a Kormány 114/2006. (V.12.) rendelete állapítja meg. A felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására felszámolóbiztost nevez ki, aki a felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya vagy megbízási jogviszonya alapján, annak nevében jár el. A kijelölt felszámoló tevékenysége során az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, a felszámolási eljárás lefolytatását másnak nem engedheti át. Az ingatlanügyi hatáság számára ez fontos jogszabályi rendelkezés, hiszen a hatóság az eljárás megindításakor köteles megvizsgálni a képviselő eljárási jogosultságát. Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre emelkedést követően haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét. A bíróság végzése a következőket tartalmazza: a) a bíróság nevét és az ügy számát; b) az adósnak, valamint a leányvállalatainak, a felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségeknek, illetve az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény 49. -a alapján létesített tröszt vállalatainak a nevét és székhelyét, valamint az adószámát. Ha az eljárás közzétételét megelőző két éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni; c) a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontját; d) azt, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg; e) a felszámolás kezdő időpontját (a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napját); f) a hitelezőknek szóló felhívást, hogy ismert követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be; g) a felszámoló nevét és székhelyét, valamint a felszámolóbiztos nevét és levelezési címét; h) az elkülönített számla számát. A megkeresés hiányának dilemmái a hatósági eljárás során A hatályos normaszöveg szerint a felszámolás elrendeléséről a bíróság értesíti az ingatlanügyi hatóságot. 2 A gyakorlati jogalkalmazás során megállapítható, hogy a jogszabályi kötelezettségnek a bíróság maradéktalanul eleget tesz, azonban a jogerős végzések semminemű megkeresést nem tartalmaznak az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzést érintően. Ilyen esetekben az ingatlanügyi hatóságnak dilemmát okoz, hogy csupán az értesítés (végzés) alapján jogosult-e az adós tula- 1 Cstv. 27. (1) bekezdés 2 Cstv. 29. h) pont

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 39 jdonát képező ingatlanokat megállapítani a nyilvántartásból, és az így fellelt ingatlanokra jogosult-e a felszámolás tényét feljegyezni, az erre irányuló külön megkeresés nélkül. E kérdés eldöntéséhez meg kell vizsgálnunk az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok tartalmát. Az Inytv. szerint jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésére illetőleg feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás - ha e törvény másként nem rendelkezik - az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul, és az ingatlan-nyilvántartásba csak az a jog, jogilag jelentős tény jegyezhető be, illetőleg kerülhet feljegyzésre, amelyet a kérelem vagy hatósági megkeresés megjelöl. 3 Az Inytv. további rendelkezése szerint az eljáró hatóság (bíróság, közjegyző, bírósági végrehajtó stb.) bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre vonatkozó határozata alapján annak jogerőre emelkedése után megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bejegyzés iránt. A vagyonszerzést létrehozó, megállapító hatósági határozatot két példányban kell az ingatlanügyi hatóság részére megküldeni. 4 A 30. (1) bekezdése pedig az eddigiekkel összhangban kimondja, hogy bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetőleg a hatóság határozata, ha bejegyezhető jogra és tényre vonatkozik. A 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) taxatíve sorolja fel a megkeresés tartalmi elemeit: a megkeresésnek tartalmaznia kell a megkereső szerv nevét, az érintett ingatlan helyrajzi számának és annak a jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését, amelynek bejegyzését, feljegyzését, illetőleg átvezetését kérik. 5 Az Inytv. 34. (1) A bejegyzés alapjául szolgáló jogerős hatósági (bírósági) határozat tartalmára e törvény 32. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a felek megállapodását a hatóság rendelkezése pótolja. Ez utóbbi rendelkezés bíróság által okiratba foglalt jognyilatkozatra nem vonatkozik. A legfőbb bírói fórum egyik eseti döntésében kimondta, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló közokiratnak is meg kell felelnie az okiratok kötelező tartalmi elemeit megállapító rendelkezéseknek. A bírói döntés ide vonatkozó megállapításai szerint: A Legfelsőbb Bíróság osztja az alperes és a Fővárosi Bíróság jogi álláspontját, mely szerint sem a felperes által becsatolt engedményezési okirat, sem az a bírósági végzés, melyet a Pesti Központi Kerületi Bíróság 3. szám alatt hozott, nem alkalmas az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre. Az említett végzést a bíróság nem ingatlan-nyilvántartási ügyben hozta, hanem egy végrehajtási eljárásban állapította meg, hogy ki tekinthető a végrehajtási ügyben jogutódnak. A meghatározott ügyben hozott végzés tartalmát olyan módon nem lehet értelmezni, hogy az nem csak az általa érintett eljárásra, hanem az ingatlan-nyilvántartási eljárásra is vonatkozna. A perbeli esetben az alperesnek nem az adatok átvezetésére vagy a tény feljegyzésére vonatkozóan kellett határozatot hoznia, hanem a jog bejegyzése tárgyában kellett dönteni. A jog bejegyzésével kapcsolatos határozat hozatalánál az alperesnek alkalmaznia kellett az Inytv ai rendelkezéseit. Ennek során az alperesnek fi gyelembe kellett vennie az Inytv ának azokat az előírásait, melyek az okiratok kötelező tartalmi elemeit sorolják föl. Ezeknek az előírásoknak a közokiratnak 3 Inytv. 6. (1) bekezdés 4 Inytv. 26. (8) bekezdés 5 Vhr. 60. (2) bekezdés

4 40 RES IMMOBILES ugyanúgy meg kell felelnie, mint annak a magánokiratnak, melyet a felperes joga bejegyzése végett a kérelméhez becsatolt. A perben említett végzés azon túlmenően, hogy az ingatlan helyrajzi számát nem tartalmazta, konkrét megkeresést sem tartalmazott és nem is tartalmazhatott a földhivatal felé. Ezek olyan nem pótolható hiányosságok (Inytv. 39. ), melyek miatt a kérelem hiánypótlás alkalmazása nélküli elutasításának van helye. 6 A leírtakat összevetve megállapíthatjuk, hogy a bíróság jogerős döntése csak akkor szolgálhat az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés (feljegyzés) alapjául, ha az a földhivatalra nézve konkrét megkeresést tartalmaz, egyebekben pedig tartalmazza az érintett ingatlan/ok pontos megjelölését (község, helyrajzi szám). Tekintve, hogy a felszámolási eljárást deklaráló jogszabályok, illetve azt elrendelő bírósági végzések a fenti ismérveket nem tartalmazzák, álláspontom szerint a jogerős végzések önmagukban nem szolgálhatnak a felszámolási eljárás ténye feljegyzésének alapjául. A felszámolási eljárás tényének feljegyzése a felszámoló kérelme alapján A földhivatal hivatalból tehát nem állapíthatja meg a felszámolás alatt lévő cég tulajdonát képező ingatlanokat. Akkor arra kérdésre kell a továbbiakban választ találni, hogy, ha a bírósági végzés önmagában nem elégséges a feljegyzéshez, milyen további eljárási cselekményeket kell foganatosítania az ingatlanügyi hatóságnak, azaz milyen tartalmú kérelem és okiratot szükséges az eljárás lefolytatásához. Mint már korábban utaltam rá, a kijelölt felszámoló tevékenysége során az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el. Célszerű tehát a felszámoló szemszögéből értékelni a tényeket, mivel a hatósági határozatból hiányolt elemek pótlása a felszámoló érdekében állhat. A felszámolónak írt hiánypótlási felhívásnál figyelemmel kell lenni a kérelemhez kötöttség elvére, a kérelem nyomtatvány kötelező alkalmazására, a kérelem kötelező tartalmi elemeire, a képviseleti jog igazolására, végezetül az eljárás igazgatási szolgáltatási díjára is. A bírósági végzésben megjelölt felszámolónak tehát hiánypótlási felhívást célszerű kiadni a tény feljegyezhetősége érdekében. A hiánypótláshoz mellékelni kell a kérelem formanyomtatványt, továbbá a díjfizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást is. A hiánypótlásban fel kell hívni a felszámoló figyelmét a kérelem teljes körű kitöltésére többek között a feljegyezni kívánt tény pontos megjelölésére, továbbá az érintett ingatlan/ok pontos megjelölésére és figyelmeztetni kell a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeire. A hiánypótlás elmaradása esetén érdemi kérelem hiányában az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény alapján (továbbiakban. Ket.) az eljárást meg kell szüntetni. Összegezve tehát a felszámolási eljárás tényének feljegyzéséhez az alábbi okiratok szükségesek: 1.) A megyei bíróság felszámolást elrendelő jogerős, eredeti végzése. 2.) A felszámoló formanyomtatványon benyújtott, felszámolási eljárás ténye feljegyzése iránti kérelme (a jogi képviselet az Inytv. 32. (3) bekezdése alapján nem kötelező). A felszámoló szervezet 6 Legf. Bír. Kfv. III /2004.; EBH

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN napnál nem régebbi cégkivonata (cégmásolata), a felszámoló aláírási címpéldánya. 7 3.) Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása Az ingatlan-nyilvántartási feljegyzésben fel kell tüntetni a felszámolót, valamint meg kell jelölni a felszámolás kezdő időpontját is. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a felszámolási eljárás tényének feljegyzését követően további bejegyzések csak a felszámoló kérelme alapján teljesíthetők. 8 A felszámolás ténye feljegyzési kérelmének megtagadása esetén az fa toldattal történt cégnév kiegészítése. A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. A felszámolás kezdő időpontjától az adós cég nevét a felszámolás alatt, illetve f.a. toldattal kiegészítve kell használni. 9 E rendelkezés szerint a felszámolási eljárás ténye tulajdoni lapra történő feljegyzésével egyidejűleg a cégnévben az f.a. toldatot is fel kell tüntetni, és a földhivatal adatbázisában ekként szerepeltetni. De mi a jogi megoldás olyan esetben, amikor a felszámolás tényének feljegyzését nem lehet teljesíteni (a felszámoló nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének). Másként fogalmazva: a tény feljegyzés elutasítása mellett megtagadható-e a cégnévben az f.a. toldattal történő kiegészítés. Ugyanis, ha a tulajdoni lap tartalmából egyáltalán nem derül ki, hogy a tulajdonos felszámolás alá került, a felszámolás alatt lévő tulajdonos szabadon rendelkezhet a tulajdonával. Álláspontom szerint az esetleges kártérítési felelősség elkerülése érdekében (Ptk (1) bekezdés) az f.a. toldatot a cégnévben akkor is fel kell tüntetni, ha a felszámoló a hiánypótlásnak esetlegesen nem tett eleget. Azonban a toldat feltüntetésére kizárólag akkor van jogi lehetőség, ha a bíróság jogerős végzése az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére áll. Álláspontom alátámasztásául a Pécsi Ítélőtábla egyik eseti döntését idézem: A földhivatal kártérítési felelősséggel tartozik, ha a felszámolás jogerős elrendelésének tényét erre irányuló bírósági megkeresés ellenére nem jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba, s ennek következtében a végrehajtó az ingatlant értékesíti. A károsult önhibája azonban kármegosztás alapjául szolgálhat. A megállapított tényállás szerint a Z. Megyei Bíróság megkereste a Z. Körzeti Földhivatalt, hogy az adós tulajdonában álló valamennyi ingatlanra jegyezze be a felszámolás tényét. A megkeresés a földhivatalhoz november 21-én megérkezett, de a földhivatal a beadványt az adós tulajdonában álló z.-i 4979/1. helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapján széljegyként nem tüntette fel. H. T. z.-i önálló bírósági végrehajtó december 7-én beadta az árverés kitűzésének feljegyzése iránti kérelmet, melyet a földhivatal a tulajdoni lapon széljegyként feltüntetett. Az árverést december 22-én megtartották, a végrehajtó az ingatlant értékesítette március 14-én kelt határozatában a földhivatal a vevő tulajdonjogát bejegyezte, és törölte a nyilvántartott terheket, köztük az időközben feljegyzett felszámolás tényét. Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a tényállást, és ebből helyes jogi következtetést vont le, amikor az alperes kártérítési felelősségét megállapította. 10 Az ítélőtábla döntése szerint a bírósági végzés alapján a földhivatalhoz való 7 Veszprém Megyei Földhivatal /2/2008. számú II. fokú határozatának megfelelően. 8 Vhr Cstv. 34. (2) bekezdés

6 42 RES IMMOBILES megérkezés napján széljegyezni kellett volna az adós tulajdonában lévő valamennyi ingatlant. Ez a megállapítás azonban ellentétes a kérelemhez kötöttség elvével, hiszen mint már korábban hangsúlyoztam, az ingatlanügyi hatóság az érintett ingatlanokat nem hivatalból állapítja meg. Ennek ellenére célszerűnek látom már az iktatáskor a cégnévben megjelölni az f.a. toldat kiegészítést, illetve a legyűjtés alapján a széljegyzés elvégzését, hiszen a felszólításban tájékoztatni kell a felszámolóbiztost az adós tulajdonát képező ingatlanok helyrajzi számáról. Természetesen, ha a hiánypótlás eredménytelen, a széljegyet az érintett ingatlanokról törölni kell. Ugyanakkor azt is le kell szögeznünk, hogy az f.a toldat feltüntetésének ugyanaz a joghatása, mintha magát a felszámolás tényét feljegyeztük volna fel a tulajdoni lapra, azaz a további bejegyzések csak a felszámoló kérelme alapján teljesíthetők. A felszámolás tényének feljegyzésekor hivatalból törlendő jogok és tények Az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. Ha a visszavásárlási vagy a vételi jog jogosultja a felszámolás kezdő időpontja után a vagyontárgyat egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja, az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A szükségessé vált törlést az ingatlannyilvántartásban a felszámoló által megküldött értékesítési jegyzőkönyv vagy adásvételi szerződés alapján az ingatlanügyi hatóság, illetve a jelzálogjogot nyilvántartó más szervezet végzi. 11 Az adós ellen a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni. Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog szintén a felszámolás kezdő időpontjában szűnik meg. 12 A Cstv. idézett rendelkezései szerint tehát az ingatlanon fennálló végrehajtási jog, továbbá a feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja. Az ingatlanügyi hatóság tehát a felszámolási eljárás tényének feljegyzésekor hivatalból, az erre irányuló külön kérelem vagy megkeresés nélkül is köteles a tulajdoni lapon fennálló végrehajtási jogot/ jogokat, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat törölni és határozatában e tényről rendelkezni. Az Inytv. 50. (4) ugyanis kimondja, hogy ha az ingatlanügyi hatóság valamely kérelem, megkeresés elintézése során észleli, hogy valamely jog vagy tény megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható, határozatban köteles ennek törléséről is rendelkezni. Ha hivatalos eljárás során egyébként észleli, hogy törlésre van szükség, erről a tényről hivatalos feljegyzést készít, és a törlésről külön határozatot hoz. Az ingatlanon fennálló visszavásárlási jog, vételi jog, valamint a zálogjog viszont csak akkor törölhető hivatalból, ha az ingatlant a felszámoló értékesíti, azaz az ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát ezek a jogok már nem terhelhetik. 11 Cstv. 38. (4) bekezdés 12 Cstv. 38. (1) bekezdés

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 43 Az ingatlant terhelő telki szolgalmi jog, illetve egyéb közérdekű használati jogok és szolgalmak viszont továbbra fennmaradnak az ingatlanon. Némi magyarázatra szorul azon korábbi megállapítás, mely szerint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jogot/ jogokat a felszámolási eljárás tényének feljegyzésekor hivatalból törölni kell a tulajdoni lapról. Ugyanis felvetődhet egy másfajta jogértelmezés is, miszerint a Cstv. 38. (1) bekezdése csak az Inytv. tükrében alkalmazható, azaz a végrehajtási jog törlésére csak az Inytv ában meghatározott tartalmi és alaki kellékekkel rendelkező okirat (nevezetesen a végrehajtó megkeresése) alapján van helye. Precedens bírósági döntésről e kérdéskörben nincs tudomásunk, viszont álláspontunk szerint az Inytv. 29-ban megfogalmazott ha törvény másként nem rendelkezik kitétel kellő alapot ad az okirati elvet feloldó hivatalbóli törlés elvégzésére. Ezt az álláspontot erősíti az a megállapítás is, miszerint a felszámolási eljárás során az adós ingatlanvagyonának értékesítését követően a vevő javára a tulajdonjogot tehermentesen a fennálló zálogjog, végrehajtási jog, stb. törlésével egyidejűleg kell az ingatlannyilvántartásba bejegyezni. 13 Márpedig, ha a végrehajtási jog törlését a végrehajtó az elidegenítésről szóló okirat ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásáig nem kéri, akkor fennállhatna az a helyzet, hogy a vevő tulajdonjogának bejegyzésére végrehajtási joggal terhelten kerülne sor, hiszen annak hivatalból való törlését a Cstv. 38. (4) bekezdése nem mondja ki. Mivel azonban a vevő tehermentes tulajdonjog szerez, így a végrehajtási jog hivatalbóli törlésére már az értékesítést megelőzően is sor kerülhet, amennyiben a felszámolási eljárás megindítását a bíróság jogerős végzésével igazolják. Ugyanakkor ez az értelmezés kiterjesztően nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a végrehajtási jog bejegyzési kérelem még csak széljegyben szerepel a tulajdoni lapon, és e helyzetben érkezik meg az ingatlanügyi hatósághoz a felszámoló vagy a bíróság felszámolási eljárás tényének feljegyzési kérelme, megkeresése. Ilyen esetben nem lehet elutasítani a végrehajtási jog bejegyzési kérelmet arra alapozva, hogy a felszámolás tényéről a hatóság időközben tudomást szerzett, így a végrehajtás bejegyzése oka-fogyottá vált. A földhivatal a hozzá benyújtott kérelmek elbírálását a kérelmek iktatási időpontjának sorrendében végezheti el. Miután a végrehajtási jog bejegyzésére irányuló végrehajtói megkeresés a felszámolási eljárás megindulását megelőzően benyújtásra kerül, nincs törvényes lehetőség arra, hogy a rangsorban később következő eljárás a végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárást akadályozza. 14 A végelszámolás lefolytatása A végelszámolási eljárás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) tartalmazza. Jogutód nélküli megszűnés esetén a cég vagyonára amennyiben az a hitelezők kielégítésére elegendő végelszámolást kell folytatni, a vagyonmaradvány pedig a tagokat illeti. Végelszámolásra két módon kerülhet sor: a cég önkéntes elhatározása alapján, vagy a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban alkalmazott szankciója révén. Az első esetkör jelenti az általános, 13 Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiumának 1995/1. számú elvi véleménye (1995. szeptember 29.) 14 Legf. Bír. Kfv. IV /2007/4. szám

8 44 RES IMMOBILES etalonként szolgáló eljárási módot, és ennek részletes szabályai találhatóak a Ctv ában. A második esetkör, melyet kényszer-végelszámolásnak nevez a törvény, csupán az előbbitől történő eltérések meghatározásával, kivételes esetkörként nyert szabályozást ( ). Fontos szabály, hogy a felszámolás elrendelésével a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik. A végelszámolás tárgya a cégnek az a vagyona, amellyel a cég a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerez. A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. Amennyiben a jogutód nélküli megszűnés a cég annak legfőbb szerve szabad akarat-elhatározásán, határozatán alapul, e határozatban meg kell jelölni a végelszámolás kezdő időpontját, és ki kell jelölni a végelszámolót is, valamint rendelkezni kell a cég részvételével működő jogalanyok jogi sorsáról is, amennyiben ez külön intézkedést igényel. A végelszámolás kezdő időpontjában a törvényes képviselő tisztsége megszűnik, a cég törvényes képviselője a végelszámoló lesz a törvényen alapuló önálló képviseleti cégjegyzési joggal. A végelszámolás megindításával kapcsolatos cégjegyzéki változások bejegyeztetési kötelezettsége a végelszámolót terheli. A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz. A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni. A végelszámolási eljárás tényének feljegyzése kérelemre A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított tizenöt napon belül szükség szerint értesíti a végelszámolás megindításáról az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében. 15 A jogszabályi normaszöveg mint azt a Cstv. rendelkezéseinél már láthattuk megtévesztő lehet, mivel jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére nem egyszerűen értesítés, hanem kizárólag kérelem, megkeresés alapján van lehetőség. A végelszámolással megbízott tisztviselők gyakran szó szerint értelmezik a Ctv. rendelkezéseit, és külön íven megszövegezett bejelentésükben csak annyit írnak a hatóság részére: A Ctv (3) bekezdésére hivatkozással értesítem a földhivatalt, hogy XY Bt. végelszámolása megindult. A végelszámolás bejelentése során a végelszámolónak az alábbi szabályokra kell figyelemmel lennie: Az Inytv. szerint az ingatlan-nyilvántartásba csak az a jog, jogilag jelentős tény jegyezhető be, illetőleg kerülhet feljegyzésre, amelyet a kérelem vagy hatósági megkeresés megjelöl. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak vagy ténynek a megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is Ctv (3) bekezdés 16 Inytv. 26. (3) bekezdés

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 45 Összegezve a végelszámolási eljárás tényének feljegyzéséhez az alábbi okiratok szükségesek: 1.) A végelszámoló formanyomtatványon benyújtott kérelme (a jogi képviselet az Inytv. 32. (3) bekezdése alapján nem kötelező). 2.) A végelszámolással érintett szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata (cégmásolata), a végelszámoló aláírási címpéldánya, a végelszámolás megindításáról szóló jogerős bírósági végzés. 3.) A végelszámolást elrendelő határozat, amely tartalmazza a végelszámolás kezdő időpontját, és a kijelölt végelszámoló személyét. 4.) Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása. A kényszer-végelszámolás fogalma, okiratai Ha a bíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, kényszer-végelszámolást rendel el. Kényszer-végelszámolásra kerül sor akkor is, ha az anyagi jogszabályok szerint a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, illetve, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, továbbá ha a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre. A kényszer-végelszámolás során a cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a végelszámolási eljárás alatti működtetéséről, illetve a végelszámolási eljárás megszüntetéséről. A végelszámolás kezdő időpontját követően a cég szervei nem hozhatnak a végelszámolás céljával ellentétes döntéseket. A kényszervégelszámolást a jogerős elrendelésétől számított egy éven belül be kell fejezni. A cégbíróság a határidőt a végelszámoló kérelmére indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal, illetve ha peres eljárás van folyamatban, e per jogerős befejezéséig meghosszabbíthatja. A bíróság a kényszer-végelszámolás elrendeléséről végzéssel dönt. A végelszámolási eljárás lefolytatására a bíróság végelszámolót jelöl ki. A cég végelszámolójának kivételesen indokolt esetben a cég, vezető tisztségviselőjét is kirendelheti. A kényszer-végelszámolás jogerős elrendelésével összefüggő változásokat a cégbíróság hivatalból jegyzi be a cégjegyzékbe és teszi közzé. A későbbi cégjegyzékadat-változások bejelentése a végelszámoló kötelezettsége. A kényszer-végelszámolás során kirendelt végelszámoló a cég vagyonát csak nyilvános pályázat, illetve árverés útján értékesítheti. A kényszer-végelszámolási eljárás lefolytatása nagyban hasonlít a felszámolási eljárás lefolytatásához, így annak a tény feljegyzéséhez szükséges és az ingatlanügyi hatósághoz benyújtandó okiratai is hasonlóak: 1.) A megyei bíróság kényszer-végelszámolást elrendelő jogerős, eredeti végzése. 2.) A bíróság által kijelölt végelszámoló formanyomtatványon benyújtott kérelme (a jogi képviselet az Inytv. 32. (3) bekezdése alapján nem kötelező). 3.) A végelszámolást végző szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata (cégmásolata), a végelszámoló aláírási címpéldánya. 4.) Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

10 46 RES IMMOBILES A végelszámolás tényének feljegyzését követően további bejegyzések csak a végelszámoló kérelme alapján teljesíthetők. A feljegyzésben fel kell tüntetni a végelszámolót és meg kell jelölni a végelszámolás kezdő időpontját is. A végelszámolás tényének feljegyzésekor jogszabályi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség hivatalból az ingatlanra bejegyzett jogok (pl. végrehajtási jog, stb.), feljegyzett tények egyidejű törlésére. Összegzés A felszámolási és végelszámolási eljárásról rendelkező speciális jogszabályokban deklarált bejelentési kötelezettség szóhasználata gyakran félreértésre adhat okot, mivel ezek a jogszabályok fi gyelmen kívül hagyják az Inytv. szigorú, speciális rendelkezéseit. A kérelemhez kötöttség elve nem csupán az adott tényre vonatkozó egyszerű bejelentést kívánja meg, hanem ellenkezőleg: a kérelemnek kifejezettnek kell lennie, és tartalmaznia kell mindazon elemeket, melyek a címben szereplő tények feljegyzéséhez szükségesek. Felszámolási eljárás tényének feljegyzése Végelszámolási eljárás tényének feljegyzése A feljegyzés elmaradásához fűződő joghatás nem érinti (jóhiszemű harmadik személlyel szemben is érvényesíthető) Az eljárás megindítása Bírósági megkeresésére vagy kérelemre kérelemre (formanyomtatványon) (formanyomtatványon) Jogi képviselő igénybevétele nem kötelező (Inytv. 26. (2) bekezdés) Okiratok végelszámolást elrendelő határozat, cégiratok bíróság jogerős végzése, (cégiratok) (kényszer-végelszámolásnál a bíróság jogerős végzése) Igazgatási szolgáltatási díj 6000 Ft/ingatlan E tények feljegyzése után további kérelmek intézése további bejegyzések, csak a felszámoló, végelszámoló kérelme alapján teljesíthetők. Felszámolás megindításakor: végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom. Értékesítéskor: visszavásárlási-, vételi és zálogjog Hivatalból törölhető jogok * * * Sem a végelszámolás megindításakor, sem az ingatlan értékesítésekor nem törölhetők hivatalból a bejegyzett jogok, csak kizárólag okirat alapján.

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás

4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése. 5. A végelszámolás különös formái. a) Az egyszerűsített végelszámolás VÉGELSZÁMOLÁS 4. A végelszámolás kezdete, időszaka, befejezése A végelszámolás a cég legfőbb szervének a jogutód nélküli megszűnéséről hozott határozatában megállapított időpontban kezdődik el. Ez az időpont

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti

40 Országos sportági szakszövetség változásbejegyzése iránti kérelem PK-105V 41 Országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti Dokumentum neve Dokumentum kódja Polgári peres elektronikus formanyomtatványok 1 Személyi adat-, lakcímváltozás bejelentése KÍTMV-KPMG-12-12-01 2 Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány T-P-12-02-01

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Az ingatlanügyi hatóság elsődleges feladata, hogy a bejegyzési kérelmek tárgyában megalapozott döntést

Részletesebben

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18

Építési engedély kérelem. 1. oldal, összesen: 18 Építési engedély Folyamat neve Építési engedély ügy Folyamat felelőse (szerepkör, vezetője (Varga Imre) Érintett rendszerek, modulok LoGo rendszer Folyamat célja Építési engedély beérkezése esetén a kezelése,

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

II. Felszámolási eljárás megindítása

II. Felszámolási eljárás megindítása 1 II. Felszámolási eljárás megindítása Mint említettük, a felszámolás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás. A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége

Részletesebben

A végelszám olás szám viteli feladatai

A végelszám olás szám viteli feladatai szám viteli feladatai E lőadó: dr. A dorján Csaba 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 72/2006. (IV. 3) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját?

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2015. A törvényszéki végrehajtói

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek

X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek 1 X. A végelszámolási eljárást szabályzó főbb jogszabályok, irányelvek 1) 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 2) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (Cstv)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László - dr. Mód Péter Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása Az ingatlan-nyilvántartási eljárások döntő többsége az ügyfelek kérelmére indul, amely

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Végelszámolás megindításának nyilvántartásba vétele iránti kérelem A - Beküldő és a végelszámolás alatt álló szervezet adatai Ügyszám:.. P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése

A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése 1. Bevezetés A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság jogai és kötelezettségei nem szállnak át más szervezetre. A jogutód nélküli

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást?

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást? http://gyorugyved.hu FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A Cstv. 1. (3) bekezdése alapján a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

v é g z é s t: Az alapítvány neve: törölve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány megszűnt bejegyezve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány v. a.

v é g z é s t: Az alapítvány neve: törölve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány megszűnt bejegyezve: Szászbereki Római Katolikus Alapítvány v. a. Szolnoki Törvényszék Pk.61.126/1992/34. szám A Szolnoki Törvényszék, a Szászbereki Római Katolikus Alapítvány megszűnt (5053 Szászberek, Kossuth út 197.) elnevezésű civil szervezet nyilvántartott adataiban

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Civil szervezetek megszűnése. Egyesület

Civil szervezetek megszűnése. Egyesület Civil szervezetek megszűnése Egyesület I. Végelszámolás A.) Végelszámolás elrendelése iránti kérelem A 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 9. (2) bekezdése szerint: amennyiben az egyesület

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai

Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai Az országgyűlés által elfogadott 2008. évi CXI.

Részletesebben

CALL-INFO Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (2081 Piliscsaba, Veres Péter utca 12.) Adószám: 21347023

CALL-INFO Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (2081 Piliscsaba, Veres Péter utca 12.) Adószám: 21347023 CALL-INFO Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (2081 Piliscsaba, Veres Péter utca 12.) Adószám: 21347023 Cégtörténet 2002.01.10. és 2011.09.08. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

I. Építésügyi igazgatás

I. Építésügyi igazgatás I. Építésügyi igazgatás 1. Jellemző, hogy elhúzódik a hiánypótlások teljesítésének ideje, valamint a szakhatóságok eljárása. A hatóságok tudomásul veszik a hiánypótlás határidőn túli teljesítését, az érdemi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Az ingatlan árverés intézményének fejlődése az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Szerző: Dr. Lukács Beatrix 2014. július 17. Bevezető 2014-et írunk, ami a bírósági végrehajtás szempontjából

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u.

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

Kollégiumi vélemény 1. a társadalmi szervezet megszűnésének időpontjával, hatályával összefüggő jogalkalmazási kérdésekről

Kollégiumi vélemény 1. a társadalmi szervezet megszűnésének időpontjával, hatályával összefüggő jogalkalmazási kérdésekről FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 2/2008. (IV. 28.) sz. határozata Kollégiumi vélemény 1 a társadalmi szervezet megszűnésének időpontjával, hatályával összefüggő jogalkalmazási kérdésekről A társadalmi

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben