A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló évi CLXXXIV. törvény január elsején lép hatályba, egy olyan köztes jogviszonyt teremtve az élettársi kapcsolat és a házasság intézménye között, mely igazodik a társadalom párkapcsolati viszonyaihoz. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttével három együttélési forma lesz jogilag nevesítve: a Ptk. 685/A. fogalmi körébe tartozó élettársi kapcsolat, a évi CLXXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.) szerint a házasság. A Központi Statisztikai Hivatal 2001-es adataiból kitűnik, hogy Magyarországon az 1970-es évek elején az élettársi kapcsolatok aránya az összes család százalékához viszonyítva 2,1 százalék volt, a 2001-es adatok szerint ez az arány 9,5 százalékra, 2005-re pedig tíz százalék fölé emelkedett. Az ezer lakosra jutó házasságkötések száma az évi 7,5-ről 2006-ra 4,4-re csökkent és ma már minden harmadik új kapcsolat élettársi kapcsolatnak tekinthető. 1 A jogalkotó célja e jogszabály életre hívásával az volt, hogy az egymással együtt, egy háztartásban, illetőleg vagyonközösségben élőknek bizonyos többletjogokat juttasson, intézményes keretek közé helyezze két olyan ember kapcsolatát, akik nem kívánnak egymással házasságot kötni. A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének megjelenése több jogszabály változását vonja maga után az ingatlan-nyilvántartási eljárás egyes szegmenseit is érintve: többek között a közös tulajdon, illetve az öröklési jog szabályainak változása okán kerülhet kapcsolatba az ingatlanjoggal, legfőképpen a tulajdonjog bejegyzések tekintetében. Jelen munkának nem célja e jogintézmény részletes bemutatása, csupán az ingatlan-nyilvántartási eljárást majdan érintő főbb kérdések számbavétele. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte és megszűnése A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének egyes elemei hasonlóságot mutatnak a házasság intézményével. A jogalkotó szándékának megfelelően a bejegyzett élettársi kapcsolatra alkalmazni kell a házasságra, a házastársra vagy házastársakra, az özvegyre, az elvált személyre, illetve a házaspárra vonatkozó szabályokat. 2 Maga a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény a jogviszony keletkezésére, megszűnésére, valamint e törvény által módosuló jogszabályokra tartalmaz konkrét rendelkezéseket évi CLXXXIV. törvény 2. (2) bekezdése

2 32 RES IMMOBILES A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni. 3 A bejegyzett élettársi jogviszony létesítése csak 18. életévüket betöltöttek számára lehetséges, míg házasságot kiskorú is köthet a gyámhatóság engedélyével, ha a 16. életévét betöltötte. 4 További különbség, hogy a Csjt. szerint a házasság férfi és nő között jöhet csak létre, 5 míg az élettársi, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat akár azonos neműek között is. A bejegyzett élettársi kapcsolat egyezően a házasság megszűnésével az élettársak bármelyikének halálával megszűnik; megszűnik akkor is, ha az élettársak egymással házasságot kötnek. Megszünteti továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolatot az erre hatáskörrel rendelkező hatóság határozata is. 6 A évi CLXXXIV. törvény 4. szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat akkor is megszűnik, ha az élettársak közös megegyezése alapján a közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszünteti. A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye, ha a) azt az élettársak befolyásmentesen, közösen kérik, b) az élettársaknak nincs közös kiskorú vagy tartásra jogosult gyermekük, és c) az élettársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - az élettársi közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan megegyeztek. A közokirat elkészítésére az a közjegyző is jogosult, aki a bejegyzett élettársi kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti. Nincs helye a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésének, ha a) az élettársak bármelyike cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, vagy b) a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenné nyilvánításának vagy nemlétezése megállapításának lenne helye. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló közjegyzői eljárás polgári nemperes eljárás, amelyben a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő, valamint a évi CLXXXIV. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell. 7 A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére a házasság felbontására irányadó szabályokat kell alkalmazni, de a törvény a felek egyező akaratnyilvánítása (közös megegyezés) esetén és kiskorú vagy tartásra szoruló gyermek hiányában a bírósági eljárásnál rugalmasabb és gyorsabb közjegyzői eljárásban is lehetőséget ad a megszüntetésre, ha a felek a törvényben meghatározott kérdéseket megegyezéssel rendezik. 8 A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatására 3 A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló évi CLXXXIV. törvény 1. (1) bekezdése 4 Csjt. 10. (2) és (3) bekezdés 5 Csjt. Kommentár évi CLXXXIV. törvény 3. (1) bekezdése évi CLXXXIV. törvény 5. (1) bekezdése évi CLXXXIV. törvény kommentárja

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 33 a felek választása szerint az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezők utolsó közös lakóhelye volt, vagy akinek az illetékességi területén a felek valamelyikének lakóhelye van. Ha a kérelem előterjesztésekor a feleknek nincs belföldi lakóhelye, az eljárást az élettársi kapcsolatot az anyakönyvi nyilvántartásba bejegyző anyakönyvvezető működési területe szerint illetékes közjegyző folytatja le. 9 A közjegyző által jóváhagyott egyezség a bíróság által jóváhagyott egyezséggel azonos hatályú. A közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető végzést megküldi az illetékes anyakönyvvezetőnek. 10 Az érdemi döntés meghozatala hasonló a házasság közös megegyezés mellett történő felbontásához: a közjegyzőnek rendelkeznie kell a felek járulékos kérdésekben kötött egyezségének jóváhagyásáról, ezt követően pedig a kapcsolat megszüntetéséről. Eltér ugyanakkor a törvény az eljárás gyorsítása érdekében a házasság felbontásától abban a tekintetben, hogy az egyezséget jóváhagyó végzés ellen nem biztosít lehetőséget fellebbezésre. Nincs lehetőség továbbá arra sem, hogy a végzés ellen a felek felülvizsgálati kérelmet nyújtsanak be. 11 A bejegyzett élettársak vagyoni viszonyai az ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzett tulajdon elismerése A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye a házassággal azonos vagyonjogi, öröklési jogi joghatásokkal jár. Az élettársi így a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők között is vagyonközösség keletkezik az együttélés alatt, azzal, hogy természetesen az élettársak is megállapodhatnak a törvényes vagyonjogi rendszertől eltérően. 12 A bejegyzett élettársak vagyoni viszonyaival kapcsolatban különösen az élettársi kapcsolat fennállta alatt keletkezett közös tulajdon tekintetében felvetődik a kérdés, hogy ha az élettársak közösen szereznek ingatlantulajdont és csak egyikük tulajdonjoga kerül bejegyzésre, a másik tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartás szerint tulajdonos élettárs az arra alapul szolgáló okirattal elismerheti-e, illetve ilyen okirat alapján bejegyezhető-e a tulajdonjog. A korábban írottak alapján a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyaira, illetve a évi CLXXXIV. törvény által nem szabályozott kérdésekben a Csjt. házasságra vonatkozó szabályai irányadóak. Ebből következően a Csjt. 27. (1) bekezdését alkalmazva, a bejegyzett élettársi kapcsolat ideje alatt közösen, illetve külön-külön szerzett vagyon az élettársak osztatlan közös tulajdonába kerül. Ha a házasfelek a házasság megkötése előtt fennállott élettársi kapcsolat időtartama alatt közösen, illetve külön-külön szerzett, közösen használt vagyontárgyakat a házasságkötést követően is közösen használják, vélelmezni kell a közös vagyonba utalást. Azaz a házasságot megelőző élettársi kapcsolat alatt szerzett közös vagyon a házastársi közös vagyon részét képezi a házasság megkötése után. Ezt a vélelmet az eddigieket figyelembe véve a bejegyzett élettársakra is alkalmazni lehet majd. 13 Fentiekre tekintettel az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos élettárs tulajdonjogának bejegyzését kérhetik a felek olyan évi CLXXXIV. törvény évi CLXXXIV. törvény 12. (3) bekezdése évi CLXXXIV. törvény kommentárja évi CLXXXIV. törvény kommentárja 13 Csjt. Kommentár

4 34 RES IMMOBILES okirat alapján, amelynek tartalmaznia kell az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 32. szerint a felek családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját; a tulajdonjog elismeréssel érintett ingatlant, illetve tulajdoni illetőséget; a bejegyezni kívánt jog vagy tény megjelölését; a felek abbéli megállapodását, illetőleg a már bejegyzett tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy az érintett ingatlant közösen szerezték és a bejegyzett jogosult részéről megadott bejegyzési engedélyt. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratban meg kell jelölni a jogváltozás jogcímét is, amely lehet: élettársi vagyonközösség elismerése, bejegyzett élettársi vagyonközösség elismerése, élettársi közös tulajdon elismerése, stb. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratra alkalmazni kell továbbá a közokiratokra, illetve az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott magánokiratokra vonatkozó szabályokat is. A bejegyzett élettársi kapcsolat időtartama alatt keletkezett közös tulajdon megszüntetése Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a tulajdonjog bejegyzések körében gyakori a volt házastársak ingatlanaira vonatkozó közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelem. Az ingatlanügyi hatóság közokirat (bírói ítélet vagy közjegyzői okirat), vagy a felek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodása (közös vagyont megszüntető szerződés) alapján jegyzi be az ezzel járó tulajdonjog-változást. A bejegyzés további feltétele, hogy az okirat megfeleljen az Inytv-ben foglalt alaki kellékeknek is. Az előbbiekben ismertetett közös tulajdon megszüntetésének speciális esetei: a házastársi, az élettársi, illetve a bejegyzett élettársi vagyonközösség megszüntetése. Mindhárom együttélési forma esetében a felek közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodása szükséges, azonban e jogviszonyokra vonatkozó külön jogszabályok eltérhetnek a Ptk-ban foglaltaktól. A évi CLXXXIV. törvény hatályba lépésével, január 01-től valószínűsíthetően nő azon okiratok száma, amelyek a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyait rendezik. Az élettársak a közös ingatlanvagyonuk sorsát rendezhetik közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodással, de végső soron bírósági úton is. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a bejegyzett élettársi kapcsolat alatt keletkezett közös vagyon megszüntetése alapján tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelemhez csatolni kell a felek közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt egyezségét, melynek meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 32. által meghatározott kellékeknek. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell az élettársak családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját; az érintett ingatlan, illetve tulajdoni hányad pontos megjelölését; a bejegyezni kívánt jog vagy tény pontos megjelölését; a jogváltozás jogcímét; a megállapodásukat a tulajdonjog átruházásáról, illetve a bejegyzési engedélyt. A jogváltozás jogcímét jogszabály nem határozza meg, ez lehet: közös tulajdon megszüntetése, vagyonközösség megszüntetése, élettársi közös tulajdon megszüntetése, bejegyzett élettársi közös tulajdon megszüntetése, stb. E jogcímek bármelyike alkalmas

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 35 lehet a jogváltozás átvezetésére, természetesen az alapjául szolgáló szerződés tartalma szerint érdemes kiválasztani a megfelelőt. Az okiratnak továbbá eleget kell tennie a közjegyzői okiratokra, illetve az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott teljes bizonyító erejű magánokiratokra irányadó szabályoknak, továbbá az Inytv. 32. (4) bekezdése szerinti, az ellenjegyzés alaki kellékeire vonatkozó előírásoknak. Abban az esetben, ha a feleknek nem sikerül megegyezésre jutniuk, úgy élettársi közös vagyonuk megosztását a polgári bíróságtól kérhetik. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ez akként jelenik meg, hogy a bíróság a közös tulajdont megszüntető határozatának megküldésével megkeresi az illetékes földhivatalt. Az Inytv. 34. (1) bekezdése alapján a bejegyzés alapjául szolgáló jogerős bírósági határozat tartalmára az Inytv. 32. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a felek megállapodását a hatóság rendelkezése pótolja. Ez utóbbi rendelkezés a bíróság által okiratba foglalt jognyilatkozatra nem vonatkozik. Az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inytv. vhr.) további rendelkezéseket tartalmaz a megkeresés alapján induló eljárásokra. Az eljáró hatóság (bíróság, közjegyző, bírósági végrehajtó stb.) bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre vonatkozó határozata alapján annak jogerőre emelkedése után megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bejegyzés iránt. A vagyonszerzést létrehozó, megállapító hatósági határozatot két példányban kell az ingatlanügyi hatóság részére megküldeni. 14 Az Inytv. vhr. 60. (2) bekezdése szerint: a megkeresésnek tartalmaznia kell a megkereső szerv nevét, az érintett ingatlan helyrajzi számának és annak a jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését, amelynek bejegyzését, feljegyzését, illetőleg átvezetését kérik. Abban az esetben tehát, ha a bejegyzett élettársak közös tulajdonának megszüntetése bírói úton történik, az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjogot a jogerős bírósági határozatnak megfelelően, a megkeresés szabályai alapján jegyzi be. A bejegyzett élettársi kapcsolat időtartama alatt keletkezett közös tulajdon megszüntetésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárásban tehát vizsgálni kell, hogy a tulajdonjog bejegyzése alapjául szolgáló okirat, azaz a felek közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt egyezsége milyen okirati formában jelenik meg, tartalmazza-e az Inytv. 32. szerinti kellékeket, milyen jogcímen kérik a jogváltozás átvezetését, továbbá ugyanúgy szükséges a jogi képviselet. Jogi képviselő lehet az a közjegyző, illetve az az ügyvéd, aki az okiratot készíti, illetve ellenjegyzi. Képviselheti a feleket az a közjegyző is, aki a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárást lefolytatta, abban az esetben, ha ő készíti el a feleknek a közös tulajdon megszüntetésére irányuló egyezségét magában foglaló közokiratot. Ez utóbbi a legegyszerűbb megoldást biztosítaná az élettársak számára, hiszen már a megszüntető eljárás során egyezséget köthetnek vagyoni viszonyaikat illetően és ennek okiratba foglalására felkérhetik az eljárást lefolytató közjegyzőt. 14 Inytv. 26. (8) bekezdése

6 36 RES IMMOBILES Összegzés Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szempontjából a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének megjelenése nagyobb változást nem hoz, a jogalkalmazás körét érinti közvetetten a jogszabályi változások által, azok elsősorban a közös tulajdon megszüntetése esetén a tulajdonjog bejegyzésre irányuló beadványok tekintetében, illetve a hagyatékátadó végzések alapján a tulajdonjog, valamint az özvegyi jog bejegyzése vonatkozásában alkalmazandók. A bejegyzett élettársi kapcsolat tehát a házassággal azonos vagyonjogi és öröklésjogi joghatásokkal jár. Elsősorban az élettársi kapcsolatban élők jogi helyzetén kívánt a jogalkotó pozitíve változtatni, előtérbe helyezve az azonos neműek kapcsolatát is. Külföldön is alkalmazott jogintézményről van szó, különböző megoldásokkal: egyes országokban (mint Magyarországon is) a házasság joghatásaiban osztozik, míg más államokban inkább az élettársi kapcsolat szabályai irányadóak. Az élettársi kapcsolatban élők helyzetét, vagyoni viszonyait tekintve mindenképpen pozitív hatásai lesznek, azonban a házasságkötések száma feltehetően tovább csökken majd, vagy pusztán érdekből köttetik meg. * * *

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám Haszonélvezeti jog és illeték Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám A haszonélvezeti jog személyhez kötött dologi jog, amelynek alapján a haszonélvezô a más személy tulajdonában lévô dolgot birtokolhatja,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE lasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket jogszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként állapít meg, halaszthatatlan

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai a bírósági gyakorlat tükrében Szerző: dr. Tóth Annamária Pécs, 2014. január 6. Bevezetés A hazai vadon élő vadászható állatfajok védelme

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1 Elfogadva: 1999. március 22., egységes szöveg: 2008. október 27. Kihirdetve:Hivatalos Értesítő 2008. évi 50. sz. (2008. december 12.) Hatályos: 2009. február 1. Módosítva: Alkalmazás: az ügyvédi hivatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben