E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet"

Átírás

1 amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai számjele: , adószáma: , a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága által cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Átvevő Társaság másrészről a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya, Csaba u. 19., statisztikai számjele: , adószáma: , a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága által cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság), mint Beolvadó Társaság1 valamint az ALBA VOLÁN Zártkörűen Működő Autóbuszközlekedési Részvénytársaság (székhelye: Székesfehérvár, Börgöndi út 14., statisztikai számjele: , adószáma: , a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által cégjegyzékszámon nyilvántartott társaság) mint Beolvadó Társaság2, együttesen, mint Beolvadó Társaságok együttesen mint Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: Előzmények Szerződő Felek rögzítik, hogy a vagyonmérleg-tervezetek szerint a Beolvadó és az Átvevő Társaságok vagyona a beolvadást megelőzően a következő: - Átvevő Társaság a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága által cégjegyzékszámon nyilvántartott zárkörűen működő részvénytársaság, Átvevő Társaság vagyona Ft., amelyből a saját tőke : Ft, amelyből a jegyzett tőke Ft. - Beolvadó Társaság1 a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága által cégjegyzékszámon nyilvántartott zárkörűen működő részvénytársaság, Beolvadó Társaság1 vagyona Ft., amelyből a saját tőke : Ft, amelyből a jegyzett tőke Ft. - Beolvadó Társaság2 a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága által cégjegyzékszámon nyilvántartott zárkörűen működő részvénytársaság, Beolvadó Társaság2 vagyona Ft., amelyből a saját tőke : Ft, amelyből a jegyzett tőke Ft.. Az Átvevő Társaság beolvadás utáni vagyona: Ft, Ft, amelyből a saját tőke: Ft, amelyből a jegyzett tőke Ft. Szerződő Felek megállapítják, hogy

2 2 - Átvevő Társaság április 28. napján meghozott 137/2014. (IV. 28.) számú Alapítói Határozatával, valamint július. napján meghozott.. számú Alapítói Határozatával döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaságok közötti egyesüléséről. - Beolvadó Társaság1 a május 6. napján megtartott közgyűlésén a 2/2014. (V.06.) számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július.. napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság1 közötti egyesüléséről. - Beolvadó Társaság2 a május 6. napján megtartott közgyűlésén az 5/2014. (05.06.) számú közgyűlési határozatával első ízben, majd 2014 július napján megtartott közgyűlésén a.. számú közgyűlési határozatával második ízben döntött az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaság2 közötti egyesüléséről. 1. Szerződő Felek kijelentik, hogy cégbejegyzésük megtörtént. 2. Szerződő Felek kijelentik, hogy velük szemben bírósági eljárás, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás nincs folyamatban. 3. Szerződő Felek kijelentik és szavatolják, hogy a jegyzett tőkéjük teljes mértékben befizetésre, illetve rendelkezésre bocsátásra került. 4. Szerződő Felek kijelentik, hogy egymás alapító okiratát, alapszabályait fenti döntéshozatalaik előtt megismerték, az egyesülésről hatályos alapszabályaikban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint határoztak. 5. Fenti előzményekre tekintettel a Szerződő felek megállapodnak, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:39.-3:44. és 3:318-3:320., valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, szóló évi CLXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek alapján egyesülnek. Az egyesülés módja: a Ptk. 3:44. (1) bekezdése szerinti beolvadás. 6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Ptk. 3:39. értelmében Beolvadó Társaságok a beolvadás cégbírósági bejegyzésének napjával megszűnnek és azok vagyona Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra szállnak át. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a beolvadást követően Átvevő Társaság társasági és működési formája, cégneve, valamint székhelye változatlan marad: Cégnév: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. Társasági és működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság 7. Szerződő Felek maguk közül kijelölik az Átvevő Társaságot, hogy az egyesülés Szerződő Felek általi végleges elhatározását követően, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc (8) napon belül közzétegye a Cégközlönyben a Beolvadással kapcsolatos hirdetményt a vonatkozó jogszabály által megkívánt formában, továbbá, hogy az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket

3 3 elektronikus úton tájékoztassa a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldése mellett. 8. Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyesülés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt keletkezett tartozásokat, Átvevő Társasággal és Beolvadó Társaságokkal szemben fennálló követeléseket az egyesülés nem teszi lejárttá. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Beolvadó Társaságoknak az egyesülés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt keletkezett tartozásaiért Átvevő társaság jogutódként felel, egyebekben Szerződő Felek felelősségére a Ptk.-ban foglaltak az irányadók. 9. Szerződő Felek megállapítják, hogy Beolvadó Társaságok vagyonát az átalakulási vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek tartalmazzák. Az Átvevő Társaság eszközei és kötelezettségei tekintetében átértékelést nem végeztek, a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetekbe ezek könyv szerinti értéken kerültek be. Az átalakulási vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket az átalakulással érintett mindhárom társaság esetében független könyvvizsgálóként a Mobilconsult Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft és az általa kijelölt Sághy Andrásné (címe: 1171 Budapest, Tápióbicske u. 81/B., kamarai azonosító száma: ), ellenőrizte, amelyeket Szerződő Felek közgyűlései megismertek és határozataikkal jóváhagytak. Szerződő Felek az általuk elfogadott átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket jelen szerződéshez mellékletben csatolják. 10. Beolvadó Társaság1 kijelenti, hogy egyes részvényesei nem kívánnak az Átvevő Társaság részvényese lenni, ezért elkészítette az Átvevő Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet. 11. Beolvadó Társaság2 kijelenti, hogy egyes részvényesei nem kívánnak az Átvevő Társaság részvényese lenni, ezért elkészítette az Átvevő Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet. 12. Átvevő Társaság kijelenti, hogy valamennyi részvényese a jogutód Átvevő Társaság részvényese kíván lenni, ezért nem volt szükség az Átvevő Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet elkészítésére. 13. Szerződő Felek az egyesülő részvénytársaságok részvényei cserearányának megállapításához a április 30-i fordulónappal elkészített, auditált vagyonmérlegének adatait vették alapul az egy részvényre eső érték meghatározásához, ezek alapján a cserearányok részvény fajtánként a következők: Részvény fajta Alba Volán Zrt. A részvény Alba Volán Zrt. D részvény Ft névérték Vértes Volán Zrt. A részvény Vértes Volán Zrt. E részvény 100 Ft névértékű KNYKK Zrt. részvényre vonatkozó cserearány 9, db KNYKK Zrt. részvény / 1 db Alba Volán Zrt. A részvény 96, db KNYKK Zrt. részvény / 1 db Alba Volán Zrt. D részvény 9, db KNYKK Zrt. részvény / 1 db Vértes Volán A részvény 9, db KNYKK Zrt. részvény / 1 db Vértes Volán Zrt. E részvény

4 4 KNYKK Zrt. részvény Ft névérték KNYKK Zrt. részvény Ft névérték 10, db KNYKK Zrt. részvény / 1 db ű eddigi KNYKK Zrt. részvény 200, db KNYKK Zrt. részvény / 1 db Ft névértékű eddigi KNYKK Zrt. részvény 14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Beolvadó Társaságok részvényesei számára az alaptőkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetést nem teljesítenek. 15. Az Átvevő Társaság adózott eredményéből való részesedésre a részvényesek jogosultak, azaz osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. 16. Szerződő Felek kijelentik, hogy az Átvevő Társaságnál nincs dolgozói érdekképviseleti szerv, így munkavállalói részére közvetlenül történt tájékoztatás adása érdekképviseleti szerv hiányában. A Beolvadó Társaságoknál vannak dolgozói érdekképviseleti szervek, ezért a Beolvadó Társaságok képviselői a közgyűlések első döntésétől kezdődően folyamatosan tájékoztatást adtak részükre. 17. Szerződő Felek rögzítik, hogy Átvevő Társaság részvényeinek Beolvadó Társaságok részvényesei általi megszerzése a következők szerint történik: Az átalakulás cégjegyzékbe történő bejegyzését követően az Átvevő Társaság kérelmére a Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest Zrt. (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a továbbiakban: KELER Zrt.) részvény rábocsátás keretében megkeletkezteti az Átvevő Társaság korábbi törzsrészvényeivel azonos jogokat megtestesítő, az átalakulással érintett új törzsrészvényeit, amelyeket a KELER Zrt. Beolvadó Társaságok részvényeseinek értékpapír-számláin jóváír. Az előbbiek szerint megszerzett részvények Átvevő Társaság adózott eredményéből való részesedésre az értékpapírszámlán való jóváírás időpontjától jogosítanak. 18. Átvevő Társaság kijelenti, hogy társaságánál nincsenek kibocsátva különleges jogokat biztosító részvények. 19. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy vezető tisztségviselőiknek, a vezető állású munkavállalóiknak az egyesüléssel összefüggésben semmilyen előnyt nem nyújtanak. 20. Szerződő Felek a beolvadás időpontját december 31-el határozzák meg. 21. Szerződő Felek kijelentik, hogy a beolvadással kapcsolatos mindennemű költséget, esetleges illetéket és díjakat önállóan viselik. 22. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen egyesülési szerződés szerinti beolvadás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 4. 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulásnak minősül, mivel a Beolvadó Társaságok részvényesei kizárólag az Átvevő Társaság által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt szereznek. Az előbbi körülmény alapján az illetékekről szóló évi XCIII.

5 5 törvény 26. (1) bekezdésének g.) pontja alapján az átalakulás mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól. 23. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Beolvadó Társaságok jogügyletei számviteli szempontból január 1. napjától minősülnek az Átvevő Társaság jogügyleteinek. 24. Átvevő Társaság kijelenti, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. tv. 16. (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására kötelezettséget vállal. 25. Átvevő Társaság alapszabályában a beolvadás miatt szükséges módosítások tervezetét jelen szerződés melléklete tartalmazza. 26. A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a Szerződő Felek, mint az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges. 27. Jelen egyesülési szerződést a Szerződő Felek i írják alá az Átvevő Társaság Alapítója kelt.. számú alapítói határozatában és a Beolvadó Társaságok közgyűlései kelt közgyűlési határozataiban foglalt felhatalmazások alapján, a vonatkozó határozatokban elfogadott és jóváhagyott formában. 28. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, szóló évi CLXXVI. törvény rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés 5 sorszámozott oldalból áll és 9 azaz kilenc egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből Átvevő Társaságot 3, Beolvadó Társaság1-et 3 és Beolvadó Társaság2-öt 3 példány illeti meg. Felek a jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az erre felhatalmazott képviselőik útján az alább feltüntetett időpontban jóváhagyólag cégszerűen aláírták. Tatabánya, KNYKK Zrt. Átvevő Társaság Vértes Volán Zrt. Beolvadó Társaság1 ALBA VOLÁN Zrt. Beolvadó Társaság2

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás)

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás) EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) (Beolvadás) amely létrejött egyrészről a HAPPY BUSINESS SERVICES Kereskedelmi és Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: 01-10-046757 Képviseli:

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés Egyesülési szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3527 Miskolc, József A.u. 70., Cg.:05-10-000106), HAJDÚ VOLÁN Közlekedési

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZET SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS 2015. [*] 1 SZÉTVÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépitő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztés EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztő: Dr Sárközi György vezérigazgató Nagyné dr Bárdos Veronika, Takácsné Ambrus Marianna TARTALOMJEGYJÉK I. Előzmények... 3 1. A 2014. május 6-i és

Részletesebben

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette:

ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA. 2012. július 11. Szerkesztette: ALTERA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLYA 2012. július 11. Szerkesztette: Dr. Loósz Tamás ügyvéd» D r. L o ó s z T a m á s Ü g y v é d i I r o d a «8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya A 2011. január 26. napján kelt Alapszabálynak a 2012. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlés és a 2012. december 19-i rendkívüli

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http:/// e-mail: correct@correct.hu A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK. Alapján

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM 4 A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A

Részletesebben

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A Társaság a 2014.03.17. napján megtartott Közgyűlése, a Társaság 2013.12.15. napján kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte, és helyette

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik.

1.1. A Bank zártkörűen működő részvénytársaság, amely a magyar jog alapján működik. E r st e B a n k H u n g a r y Z á r t k ö r ű e n M ű k ö d ő R é s z v é n y t á r s a s á g A l a p s z a b á l y a TARTALOMJEGYZÉK 2. A BANK MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA... 3. TEVÉKENYSÉGI KÖR... 4. ALAPTŐKE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T E L Ő T E R J E S Z T É S É S H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg. 01-10-046598) 2014.

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 3/a melléklet A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: "Sashalmi Piac" Kft 1163 Budapest Sashalmi tér 1. "Átalakulással létrejövő jogutód tt Vagyonleltár

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSA AZ ÚJ PTK ALAPJÁN 2014. augusztus 27. A A GT-k átalakulási szabályainak

Részletesebben

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS 9. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA, DÖNTÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (ÚJ PTK.) RENDELKEZÉSEIVEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ

Részletesebben

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság

TR Investment. Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA SZÉKHELY: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. (5. üzlethelyiség) CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046842 KÉSZÜLT 2014. május 13. TR Investment Nyilvánosan

Részletesebben

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya

Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Alapszabálya A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben