A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén Az ingatlan-nyilvántartásba való tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmek, illetve beadványok tekintélyes hányada - a gyakorlati tapasztalatok alapján leginkább adásvétel, vétel, ajándékozás, illetve vagyonközösség megszüntetése jogcímén történő bejegyzésre vonatkoznak. Mivel a fent felsorolt jogcímek alapján való tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelmek gyakoribbak, így az átvezetésükkel kapcsolatosan felmerülő gyakorlati jellegű, illetve a jogalkalmazást érintő kérdések is könnyebben megválaszolhatóak. Ezzel szemben előfordulnak olyan tulajdonjog bejegyzésre vonatkozó beadványok is, amelyeket valamely ritkán alkalmazott jogcímre alapoznak, és amelyek tekintetében több gyakorlati, illetve jogalkalmazási probléma is adódhat. Ilyen tulajdonjog bejegyzésre irányuló jogcím az ajándék visszakövetelése. A tulajdonjog bejegyzése aspektusából az olyan jogcímekre való hivatkozásnál, mint az ajándék visszakövetelése, több kérdést is vizsgálni kell. Ezek felvázolásához, későbbiekben pedig megválaszolásához azonban ismernünk kell az ajándékozási szerződésnek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) által szabályozott sajátosságait, valamint azokat a körülményeket, amelyek alapján az ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti a megajándékozottól. Az ajándékozási szerződés maga egy konszenzuális szerződés, vagyis teljesítés nélkül is létrejön, így nem szükséges az ajándék tárgyát képező dolgot a megajándékozott részére átadni. 1 Ezen túl az ajándékozás ingyenes jogügylet. E két jellemző sajátosság a szerződő felek között egyfajta bizalmi viszonyt, szorosabb kapcsolatot feltételez, mint pl. egy adásvételi szerződés esetében. Mivel annak megállapítása is sokszor nehézségbe ütközik, hogy az ajándékozási szerződés egyáltalán létrejött-e, az ajándék visszakövetelésére okot adó körülményeket is fokozottan vizsgálni kell, amely általában a bíróság hatáskörébe tartozik. Gyakorlatban azonban előfordulhat, hogy a megajándékozott elismeri az ajándék visszakövetelésének igényét, így a felek szerződést köthetnek a tekintetben, hogy az ajándék tárgyát képező dolog tulajdonjoga visszaszálljon az ajándékozóra. Ezzel kapcsolatban felmerülhet a kérdés, hogy a szerződő felek miért nem bontják fel az ajándékozási szerződést, hiszen az ajándék visszakövetelését biztosító feltételek fennállásának bizonyítása sokszor nehézségbe ütközik és általában bírósági eljárásban kerül erre sor. Arra tekintettel azonban, hogy nem lehetséges a valamennyi élethelyzetre irányadó szabályok jogalkotó általi kodifikálása 1 A megajándékozottnak megnyílik az igénye arra, hogy az ajándékozótól követelhesse a dolog kiadását Lásd: Ptk (1) bekezdéséhez fűződő Kommentár

2 38 RES IMMOBILES és az élet produkálhat olyan jogi helyzetet, mely esetben a felek a köztük felmerülő vitás kérdéseket egy megállapodás keretében is fel tudják oldani, ebből következően nem lehetetlen az sem, hogy az ajándék visszakövetelésére megnyíló igényüket nem a bíróság előtt, hanem egy egymás közötti megállapodásban érvényesítik. Egyebekben a szerződés felbontása, illetve az ajándék visszakövetelésének jogkövetkezményeire a későbbiekben ki fogunk térni. Az ajándékozási szerződés létrejötte tulajdonjog bejegyzése ajándékozási szerződés alapján Ahhoz, hogy a tulajdonjognak ajándék visszakövetelése jogcímén való bejegyzése vonatkozásában felmerülő ingatlan-nyilvántartási kérdésekre választ adhassunk, néhány bekezdésben ki kell térnünk az ajándékozási szerződés sajátosságaira, valamint az ajándékozási szerződés teljesítése megtagadásának esetére is. Az ajándékozási szerződésre vonatkozó szabályokat a Ptk rögzítik. Az ajándékozási szerződés alapján az egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. 2 Ha az ajándékozás ingatlanra vonatkozik, a szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges. 3 Az ajándékozási szerződésnek a Ptk. által meghatározott, illetve az abból levezethető kritériumai a következők: a) az ajándékozási akaratnak az ajándékozó nyilatkozatából egyértelműen és aggálytalanul ki kell tűnnie, 4 b) az ajándékozás csak ingyenes juttatás lehet, c) az ingyenes juttatás csak akkor minősülhet ajándékozásnak, ha az vagyoni értékkel bír, d) az erre irányuló szerződést ingatlanok esetében írásba kell foglalni. Tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás jogcímén A tulajdonjog ajándékozás jogcímén való bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás általában kérelemre indul, de gyakorlatban előfordul, hogy az eljárás a bíróság megkeresésén alapul. A tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez az alábbiak szükségesek: az erre irányuló, megfelelően kitöltött kérelem formanyomtatvány, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat, az évi LXXXV. törvény (Díjtörvény) 32/A. (1) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 21. által meghatározott bejelentési kötelezettség vonatkozásában rendszeresített 10B400 APEH adatlap-csomag benyújtása. A kérelemnek tartalmaznia kell 5 az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 26. (3) bekezdésében, illetve az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Vhr.) 1. számú mellékletében foglaltakat. Mint általában a tulajdonjog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárásban, így az ajándékozási szerződés alapján való tulajdonjog bejegyzés esetében is kötelező 2 Ptk (1) bekezdés 3 Ptk (2) bekezdés 4 Ptk (1) bekezdéséhez fűződő Kommentár 5 Vhr május 12. napjától módosult az ingatlanügyi hatóságnál rendszeresített kérelem formanyomtatványok vonatkozásában. A jelenleg hatályos szöveg mellékletei már csak a kérelem tartalmát rögzítik, amely tartalom a korábbihoz képest bővült.

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 39 a jogi képviselet 6, ezért az erre irányuló kérelemben a kérelmező képviseletében eljáró jogi képviselőt is fel kell tüntetni, illetve a kérelmet a jogi képviselőnek is alá kell írnia. Az ajándékozási szerződés alakiságának, illetve tartalmának a Ptk. által szabályozott és a fentiekben már bemutatott előírásokon túl meg kell felelnie az Inytv. vonatkozó rendelkezéseinek is. 7 ; Az ajándékozási szerződés tartalmát tekintve a felek megállapodása vonatkozásában a bírósági gyakorlat a következőket állapította meg: az ajándékozási szerződésnek nem érvényességi feltétele az ajándékozom és elfogadom kifejezések használata: elegendő, ha az okirat egész tartalmából felismerhető, hogy a felek szerződési akarata az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházására irányul. 8 Erre tekintettel, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban a felek az adott ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásában állapodnak meg és kérik azt ajándékozás jogcímén bejegyezni, ebben az esetben az ingatlanügyi hatóságnak ha a beadvány egyébként a jogszabályi előírásoknak megfelel a tulajdonjogot be kell jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba. A tulajdonjog ajándékozás jogcímén való bejegyzésére irányuló kérelmek benyújtásakor gyakori kérdés, hogy szükséges-e az ingatlanügyi hatósághoz a 11B400 jelű APEH adatlap-csomag benyújtása. E kérdés folyamatos aktualitását éli, különösen az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (Itv.) módosításának következményeként, mivel az egyeneságbeli rokonok közötti ajándékozás augusztus 16. napjától illetékmentes. 9 Ettől eltekintve azonban az Art. 21. szerint az ingatlanügyi hatóságnak továbbra is feladata az adatlap-csomagok bevétele és továbbítása az adóhatóság felé, függetlenül attól, hogy a tulajdonjog-változás milyen jogcímen történik. Az ajándékozási szerződés teljesítése megtagadásának esete Mielőtt az ajándék visszakövetelése okán felmerülő ingatlan-nyilvántartási kérdéseket vizsgálat alá helyeznénk, célszerű kitérni arra az esetre is, amikor az ajándékozó megtagadja a szerződés teljesítését. Az ajándékozónak azonban bizonyítania kell, hogy az ajánlattétel, illetőleg a szerződés megkötése után körülményeiben, különösen a megajándékozotthoz való viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle többé el nem várható. 10 A szerződés teljesítése kizárólag az ajándékozás szempontjából jelentőséggel bíró változás folytán tagadható meg. 11 A változás beállhat az ajándékozó vagyoni vagy személyi körülményeiben, vagy a megajándékozottal kialakult személyes kapcsolatában is, melyek fennállásának megállapítása a bíróság hatáskörébe tartozik. Amennyiben azonban az ajándékozó körülményeiben a teljesítést követően történik lényeges változás, vagy romlik meg a megajándékozottal való viszonya, az általa ajándékba adott vagyontárgyat már csak az ajándék visszakövetelésére vonatkozó szabályok szerint szerezheti vissza. 6 Inytv. 32. (3) bekezdés és a 26. (2) bekezdés 7 Inytv. 32. (1) bekezdésének a)-g) pontjai, valamint az Inytv. 32. (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjai Az okiratot továbbá az Inytv. 32. (4) bekezdése által meghatározott ellenjegyzéssel kell ellátni. 8 BH Itv. 17. (1) bekezdésének p) pontja 10 Ptk Ptk hoz fűződő Kommentár

4 40 RES IMMOBILES Az ajándék visszakövetelése A Ptk (1) (3) bekezdései alapján az ajándék visszakövetelésének alábbi eseteit különböztethetjük meg: - a még meglevő ajándékot az ajándékozó viszszakövetelheti annyiban, amennyiben arra létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. - ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket. - az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha az a feltevés, amelyre fi gyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és enélkül az ajándékozásra nem került volna sor. Fontos leszögezni, hogy ha az ajándékozó az ajándékot vissza kívánja követelni, e jogát általában bíróság előtt érvényesíti. Az ingatlanügyi hatóság eljárása során a gyakorlatban azonban előfordult olyan eset, amikor a felek megállapodást kötöttek az ajándék visszaköveteléséről és a megajándékozott ezen okiratban elismerte, hogy az ajándékozó rovására súlyos jogsértést követett el. Ilyen esetben az ingatlanügyi hatóságnak nem hatásköre annak vizsgálata, hogy a súlyos jogsértés ténylegesen fennáll-e avagy sem, illetve annak vizsgálata sem, hogy az ajándékozó mely a Ptk által meghatározott okra hivatkozva követeli az ajándék visszaadását; amennyiben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat a Ptk. és az Inytv. által előírtaknak megfelel, a kérelmet teljesíteni kell. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szempontjából még érdekesebb az az eset, ha az ajándékozó meghatározott pénzösszeget adott ajándékba a megajándékozott részére és az ajándék visszakövetelése időpontjában az ajándék tárgya már nincs meg, mivel a megajándékozott azt ingatlan vásárlására fordította. 12 A Ptk (2) és (3) bekezdései lehetővé teszik, hogy az ajándékozó visszakövetelje a megajándékozottól amennyiben az ajándék már nincs meg az ajándék helyébe lépett értéket. Ez utóbbi tehát azt a kérdést eredményezi, hogy ha az ajándékozó a megajándékozott részére pénzt ajándékoz, melyen a megajándékozott ingatlant vásárol, a későbbiekben az ajándékozó visszakövetelheti-e az ingatlant, mint az ajándék helyébe lépett értéket. E kérdésben a bíróság gyakorlata szerint az ingatlant kell az ajándék tárgyának tekinteni akkor, ha a vételárat ténylegesen az ajándékozó fizette ki, vagy az annak megfelelő összeget kifejezetten ingatlanvásárlási kötelezettség mellett adta át a megajándékozottnak. Ez az álláspont nyilvánvalóan irányadó minden olyan esetben is, amikor az ajándékozó pénzéből más vagyontárgy tulajdonjogának megszerzésére kerül sor. 13 A fentiekkel összefüggésben tehát a bíróság kimondta, hogy az ajándékba adott pénzen vásárolt ingatlant az ajándékozó a megajándékozottól visszakövetelheti, 14 illetve az ajándékba adott pénzen vásárolt ingatlan visszaadásáról a felek megállapodhatnak. 12 Gyakorlatban nem ritka eset, hogy az ajándékozó (pl. szülő) kiköti, az ajándékba adott pénzösszeget a megajándékozott (pl. gyermek) kizárólag ingatlan vásárlására fordíthatja 13 Ptk (1) bekezdéséhez fűződő Kommentár 14 BH

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 41 A szerződés alapján ajándékozás címén tulajdonjog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető 15. A hivatkozott bírósági határozat a tulajdonjog bejegyzésének jogcímeként az ajándékozást jelöli meg, azonban nem kizárt a bejegyzés ajándék visszakövetelése jogcímén sem, mivel a jogcímek vonatkozásában nem létezik jogszabály általi taxatív felsorolás, illetve ha a felek az ajándék visszakövetelésének szabályait kívánják alkalmazni, akkor a bejegyzés jogcímének is ehhez kell igazodnia. Meg kell jegyeznünk, hogy ha az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjogot az ajándék pénzösszeg helyébe lépett ingatlan vonatkozásában ajándék visszakövetelése jogcímen bejegyzi, ennek jogkövetkezményei nem azonosak az eredeti állapot helyreállításának 16 jogkövetkezményeivel (még abban az esetben sem, ha az ajándék tárgya történetesen ingatlan volt). Ebből következően tehát ez esetben az ajándék visszaadása nem azonos az eredeti állapot helyreállításával. E pontban visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amely a bevezetőben is felmerült, nevezetesen, hogy a felek miért nem bontják fel az ajándékozási szerződést, ha az ajándék tárgyát érintő vitás kérdés merül fel közöttük. A Ptk (3) bekezdése szerint a szerződés felbontása esetében a szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A felbontás esetében a felek tehát visszamenőleges hatállyal szüntetik meg a szerződést, vagyis olyan helyzetet kívánnak teremteni, mintha a szerződést meg sem kötötték volna. A szerződés előtti állapot visszaállítása során ilyenkor az érvénytelenség jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Ptk (1) bekezdése szerint érvénytelen szerződés esetében a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet kell visszaállítani. A rendezés során olyan helyzetet kell teremteni, mint amilyen akkor lett volna, ha a felek az érvénytelen szerződést meg sem kötik. 17 A fentiekkel szemben azonban az ajándék visszakövetelése esetén, ha az ajándék tárgya pénzösszeg volt és a visszakövetelés időpontjában ez már nincs meg, az eredeti állapot helyreállítására a feleknek nincs jogi lehetőségük, hiszen a szerződés felbontása esetén nem tudnak olyan állapotot előidézni, mintha a szerződést meg sem kötötték volna. Az ilyen esetekben az ajándék viszszaköveteléséhez fűződő szabályok alkalmazása válthatja ki a felek által szándékolt joghatást. Összegezve tehát az eddigieket, rögzíthetjük, hogy a bíróság által kialakított gyakorlat és a fentiek figyelembevételével az ajándékozott pénz helyébe lépett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanügyi hatóság az ajándékozó javára ajándék visszakövetelése jogcímen bejegyezheti. Az erre irányuló eljárás indulhat a bíróság megkeresése alapján, de a felek kérelmére is. Újfent kiemelendő, hogy a felek közötti, az ajándék visszakövetelésére irányuló jogvita elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik, azonban ha a felek megállapodnak egymás között, és a megajándékozott elismeri az ajándék viszszakövetelése okának fennállását, egy ezt magában foglaló okirat alapján is kérhetik a tulajdonjognak az ajándékozó javára való bejegyzését, amennyiben az okirat az előbbieken túl az Inytv. által előírt alaki és tartalmi kellékeknek megfelel. 15 BH v.ö. a Ptk al 17 Ptk (1) bekezdéséhez fűződő Kommentár

6 42 RES IMMOBILES Ez utóbbi esetben további kérdés, hogy az ingatlanügyi hatóság vizsgálhatja-e azt, hogy az ajándék visszakövetelésével érintett ingatlant a megajándékozott valóban az ajándékozó által adott pénzből vásárolta-e, illetve kiterjedhet-e az ingatlanügyi hatóság vizsgálata az ajándékozás jogcímén történt tulajdonjog bejegyzése alapjául szolgáló okiratra. Amint már azt fentebb említettük, az ajándékozási szerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha az ajándék tárgya ingatlan, így pénzösszeg ajándékozásának nem feltétele az erre irányuló megállapodás írásba foglalása. Ebből következően, ha a felek ajándék visszakövetelése jogcímen kérik a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni az ingatlanügyi hatóságnak nincs hatásköre azt vizsgálni, hogy a visszakövetelés feltételei fennállnak-e. Mivel azonban a Ptk (2) és (2) bekezdései az ajándék helyébe lépett érték visszaköveteléséről (is) rendelkeznek, ezért a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban ha a megajándékozott az ajándékba adott pénzen vásárolta az ingatlant, célszerű kitérni erre a körülményre is. Egyebekben a tulajdonjognak ajándék visszakövetelése jogcímen való bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás feltételei megegyeznek a bármely jogcímen való tulajdonjog bejegyzés feltételeivel, azaz a jogi képviselet ebben az eljárásban is kötelező, szükséges továbbá a megfelelő formanyomtatványon előterjesztett kérelem, a bejegyzés alapjául szolgáló okirat melyből kitűnik a felek akarata és megállapodása az ajándék visszakövetelése vonatkozásában, továbbá amely tartalmazza a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát, valamint az Inytv. által előírtakat, a 11B400 jelű APEH adatlap-csomag benyújtása és az eljárási díj megfizetése. Az adatlap-csomag benyújtásával kapcsolatban kérdésként merül fel, hogy ha a vagyonszerzés nem jár illetékfizetési kötelezettséggel vagy a vagyonszerzés nem visszterhes, abban az esetben is be kell-e nyújtani azt az ingatlanügyi hatóság felé. Az Art. 21. (2) bekezdésének a) pontja szerint az illetéktörvényben bejelentésre kötelezett személy a jogügyletet tartalmazó okiratnak az ingatlanügyi hatóságnak történő benyújtásakor az erre a célra az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenti vagyonszerzés esetén a vagyont szerző személy adóazonosító számát, ennek hiányában magánszemély esetén a 20. (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatait, más adózó esetén a nevét, székhelyét. Az Itv. 91. (5) bekezdése alapján pedig a bejelentési kötelezettség jogszabály szerint illetékmentes vagyonszerzésre is vonatkozik. 18 Tehát a vagyonszerzéshez fűződő bejelentési kötelezettség a tulajdonjogot megszerző felet minden, jogszabályban meghatározott esetben terheli, neki kell az adatlap-csomagot megfelelően kitöltve az ingatlanügyi hatósághoz benyújtania, abban az esetben is, ha a jogügylet egyébként illetékfizetési kötelezettséggel nem jár. Ha a tulajdonjog bejegyzése a bíróság határozata alapján történik, az ingatlan-nyilvántartási eljárás ebben az esetben is díjköteles, és ebben az esetben is be kell nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz a 11B400 jelű APEH adatlap-csomagot. A bejegyzés alapjául szolgáló okirat itt a bíróság határozata, melyre az Inytv. 32. előírásai irányadók azzal az eltéréssel, hogy a határozatnak és 18 v.ö. az Itv. 91. (1) (4) bekezdéseivel

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 43 a bejegyzésre irányuló megkeresésnek az érdekelt lakcímén túl vagy az érdekelt természetes személyazonosító adatait vagy az érdekelt családi nevét, utónevét és személyi azonosítóját kell tartalmaznia, továbbá a felek megállapodását a hatóság rendelkezése pótolja. 19 A bíróság azonban nem köteles az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját megfizetni, illetve az APEH adatlap-csomagot benyújtani. Kérdés tehát, hogy ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás bírósági megkeresés alapján indul, kinek kell az eljárás díját megfizetnie, illetve kinek kell az APEH adatlapcsomagot benyújtania? A Díjtörvény 32/E. (1) bekezdésének első és második fordulata szerint a díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. Ebből következően, ha a bejegyzés a bíróság határozatán alapul, az ingatlannyilvántartási eljárás díját a tulajdonjogot szerzőnek kell megfizetnie az ingatlanügyi hatóság felé. Ugyanúgy a tulajdonjogot szerző félnek kell ebben az esetben is az APEH adatlap-csomagot megfelelően kitöltve benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. A fentiekre tekintettel, ha az ingatlannyilvántartási eljárás a bíróság megkeresésére indul és a megkeresés benyújtásával egyidejűleg az eljárás díját nem fizetik meg, illetve az adatlap-csomagot nem nyújtják be, az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjogot szerző felet hiánypótlásra hívja fel azzal, hogy ha a fentieket a hiánypótlásra felszólító végzés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül nem teljesíti, az ingatlanügyi hatóság a megkeresést elutasítja. 20 Összegzés Az ajándék visszakövetelése jogcímén való tulajdonjog bejegyzésre irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárásban tehát az ingatlanügyi hatóság hatásköre csak az Inytv., a Vhr. és az Art. fentebb hivatkozott jogszabályhelyei által meghatározottakra terjed ki, az ajándék visszakövetelése fennállásának feltételeire, illetve ennek vizsgálatára csak annyiban, hogy a felek megállapodásából ezeknek ki kell tűnnie, valamint annak, hogy az ingatlan az ajándékba kapott pénz helyébe lépett értéket képviseli. Amennyiben a beadvány, illetve a benyújtott okirat a fent hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelel, az ingatlanügyi hatóság a tulajdonjogot az ajándékozó javára bejegyzi, minden további vitás kérdés eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik. * * * 19 Inytv. 34. (1) bekezdés 20 Inytv. 40. (1) bekezdése

8

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Ajándékozási szerződés Ptk. 579. (1) Ajándékozási szerződés alapján az egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. (2) Ingatlan

Részletesebben

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - ADÓELJÁRÁS Dr. Huszár Eszter - dr. Keindl László Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján Az egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási

Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási állapot helyreállítása A tulajdonjog törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

A házastársi vagyonközösség bíróság általi megszüntetésének ingatlan-nyilvántartási vetülete

A házastársi vagyonközösség bíróság általi megszüntetésének ingatlan-nyilvántartási vetülete INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A házastársi vagyonközösség bíróság általi megszüntetésének ingatlan-nyilvántartási vetülete A házastársi vagyonközösség a közös tulajdon általános szabályaitól eltérő

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

A kiskorúak jognyilatkozatai

A kiskorúak jognyilatkozatai 1 Ptk. 12. www.resimmobiles.hu INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A kiskorúak jognyilatkozatai Jogrendszerünk hatályos rendelkezései fokozottan védik a kiskorúak érdekeit, szigorúan szabályozva az általuk,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8233-9/2010. 31. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21%

Az illeték általános mértéke 18 millió forintig 11% 18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 35 millió forint feletti rész után 21% 1. Öröklési illeték Csoport I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője terhére II. Az örökhagyó testvére terhére III. Minden más örökös terhére Az illeték általános

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap 13B400 ADATLAP ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása T Á J É K O Z T A T Ó az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása A Magyar Közlöny 174. számában megjelent az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI törvény( a

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához A mellékelt minta szerint benyújtott keresetlevélben kérheti a bíróságtól házasságának felbontását. Hogyan készítse el a keresetlevelet?

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. június 09. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról.

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról. SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E az építményadóról. Sávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem Bevezetés A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem csak a tulajdoni viszonyok hiteles igazolásában, hanem az egész nemzetgazdaság működése szempontjából

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Az ingatlanügyi hatóság elsődleges feladata, hogy a bejegyzési kérelmek tárgyában megalapozott döntést

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai

Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra Az ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő jogszabályok 2009. október 1. napjától hatályos főbb módosításai Az országgyűlés által elfogadott 2008. évi CXI.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját?

Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Ingatlan biztosítására elrendelt zár alá vétel kinek a jogát biztosítja, azaz ki fizeti az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási díját? Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2015. A törvényszéki végrehajtói

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok KÉRDÉSEK-VÁLASZOK Kérdések válaszok Ún. aláírás-bélyegző használata elfogadható-e az ingatlan-nyilvántartási eljárásban? A kérdés tehát arra irányul, hogy amikor az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: (52)- 376-101, Fax: (52)- 376-345 e-mail cím: letavertes@gmail.com www.letavertes.hu MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kormánymegbízott Ügyszám: FEB/03/390-1/2013. Ügyintéző: Rácskainé dr. Ács Beáta Tel.: 22/514-772 Valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére Székhelyén Tisztelt Jegyző

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban

A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban FÖLDMÉRÉS Szerdahelyi Zsolt A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban Az ingatlanok határvonalának ábrázolására, nyilvántartására a földmérési alaptérkép egy

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés A tartási, életjáradéki és az öröklési szerződés jogintézményét alapvetően a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza.

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre

Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12. Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre Tájékoztató a változásokról 2010. 09. 12 Visszakerült az önkormányzatokhoz az iparűzési adó adóigazgatási hatásköre 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör visszakerült az

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/678-1/2015/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló Fővárosi Főügyészségnek. I N D O K O L Á S V É G Z É S A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0001286. sorszám alatt nyilvántartásba vett Children's International Sumer Villages Hungary Gyermek Alapítvány nyilvántartási ügyében az alapítóknak (kérelmezőknek)

Részletesebben

A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. László Tamás A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra Jelen írás arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: 03/892-1/2011. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, KÖRJEGYZŐJE, JEGYZŐJE SZÉKHELYÉN Tisztelt Címzetes Főjegyző, Körjegyző, Jegyző Asszony/Úr! A jegyzők szakmai

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra A hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi adókról

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben