A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. László Tamás A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra Jelen írás arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa a vételi joggal kapcsolatos egyes ingatlan-nyilvántartási problémákat, a vonatkozó bírói gyakorlatot szem előtt tartva. A vételi jog jellegének, bejegyzésének, érvényesítésének taglalásán túl külön foglalkozik annak biztosítéki célú kikötése esetén lehetséges semmisség jogkövetkezményeivel, végül pedig egy új legfelsőbb bírósági döntés kapcsán a vételi jog gyakorlása esetén a tulajdonjog bejegyzési engedély kérdésével. A vételi jog egyoldalú hatalmasság jellege A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 375. (1) bekezdésének első mondata értelmében, ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. Az, hogy a tulajdonos vételi jogot engedhet másnak a Ptk (1) bekezdéséből eredeteztethető, mely szerint a tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, a dolgot biztosítékul adja vagy más módon megterhelje, továbbá hogy tulajdonjogát másra átruházza vagy azzal felhagyjon. A vételi jog jogosultjának az opciós szerződéssel kötelmi igénye keletkezik arra, hogy a kikötött határidőn belül 1 - vagy határidő meg nem határozása esetén hat hónapon belül - egyoldalú nyilatkozatával megszerezze az ingatlan tulajdonjogát. A vételi jog ingatlannyilvántartási bejegyzése esetén ez a kötelmi igény dologi hatályúvá válik, azaz harmadik az érintett ingatlanon a vételi jog bejegyzését követően jogot szerző személyekre is kihat, 2 így érvényesíthető például az ingatlan új tulajdonosával szemben is. Amennyiben a vételi jogot az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyzik be, az nem érvényesíthető az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bízva, ellenérték fejében jogot szerző harmadik személylyel szemben. 3 A vételi jog nem az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel keletkezik, az nem szerepel az Inytv. 3. (2) bekezdésében megjelölt jogok között. A vételi jog bejegyzése az ingatlannyilvántartásba nem konstitutív, hanem csak deklaratív hatályú. Az opciós jog létrejöttéhez elegendő a szerződés írásba foglalása (nélkülözhetetlen tartalmi kellék a dolog és a vételár pontos megjelölése), az ingatlan-nyilvántartás bejegyzéshez azonban az Inytv A vételi jog a visszavásárlási joghoz hasonlóan maximum öt évre köthető ki (Ptk (2) bekezdés), a határidő ezen túli meghosszabbítása semmis (vö. KGD ) 2 vö. KGD , illetve Ptk (3) bekezdés 3 az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 5. (4) bekezdés

2 14 RES IMMOBILES (3) bekezdése minősített alakiságú okirat (közokirat, illetve ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat) benyújtását írja elő. A vételi jog olyan egyoldalú hatalmasság, amely a jogosultjának lehetőséget biztosít az ingatlan tulajdonjoga megszerzésére, köteles viszont a vételár megfizetésére. Megjegyzendő azonban, hogy a vételár megfizetésének igazolása nem szükséges a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. A tulajdonjog bejegyzésének további később részletezendő feltétele a tulajdonos bejegyzési engedélye, ahogy azt a Legfelsőbb Bíróság a Kfv.III / számú döntésében elvi éllel kimondta.. A Csongrád Megyei Bíróság a Gf /1998/3. számú döntésben 5 a vételi jog két típusát határozta meg: A hatályos Ptk. a gazdasági élet és joggyakorlat változását a tételes jogi szabályozásban nem követi, miután a lízingszerződések és az értékpapírkereskedelem gyakorlatában többfajta vételi jog kikötés is ismert, így beszélhetünk ún. nyitott és zárt opciókról, amelyet a szakirodalom több szakkifejezéssel is említ. A nyitott opció lényege, hogy a jogosult vételi jogával a teljes szerződéses időtartam alatt élhet, míg zárt opciónál csak az opciós szerződésben megjelölt időben élhet ezzel a jogával. A vételi jog bejegyzése A vételi jog bejegyzésére az Inytv. általános szabályain túl az Inytv. végrehajtásáról rendelkező 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Vhr.) 15. -a is tartalmaz rendelkezést. Az (1) bekezdése alapján a vételi jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, vagy ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni, amennyiben pedig azt meghatározott időre kötötték ki, a bejegyzésben meg kell jelölni e jog gyakorlásának végső időpontját. 6 Az okiratnak elengedhetetlen tartalmi kelléke az ingatlan és a vételár pontos megjelölése. A vételárat az ingatlan valós értékéhez kell igazítani, nem pedig egy attól független, más jellegű ügyletből eredő követelés aktuális összegszerűségéhez. Érvénytelen ezért az olyan színlelt kikötés, ahol a hitelező az adott vagyontárgy tulajdonjogát opciós joga alapján a fennálló követelése fejében elszámolási kötelezettség nélkül szerzi meg, a vagyontárgy valóságos értékének számbavétele nélkül. 7 A Hpt ának ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő alkalmazhatósága A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) január 1-jétől hatályos a rögzíti, hogy semmis a fogyasztóval kötött, a vételi jog biztosítéki célú kikötésére vonatkozó szerződés, ha a vételi jog a kötelezett által lakott lakóingatlanra vonatkozik. Ennek a jogszabályi rendelkezésnek az alkalmazása számos problémát vet fel. A Ptk (1) bekezdése szerint ugyanis a semmis szerződés érvénytelenségére - ha a törvény kivételt nem tesz - bárki határidő nélkül hivatkozhat. A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. Ezzel szemben az Inytv. 51. (1) bekezdése értelmében az ingatlanügyi hatóságnak el kell utasítani a bejegyzési kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi vagy alaki hiányossága van, amely miatt 4 KGD v. BH BDT Vhr. 15. (4) bekezdés 7 Ld. BDT

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 15 az nyilvánvalóan érvénytelen. A jogszabály szerint az érvénytelenség akkor nyilvánvaló, ha ez a tény önmagában az okiratból megállapítható. Abban az esetben, ha a bejegyzés alapjául szolgáló, vételi jog biztosítéki célú kikötésére vonatkozó szerződés nem tartalmazza azt a tényt, hogy a kötelezett által lakott lakóingatlant terhelik meg, úgy álláspontom szerint az ingatlanügyi hatóság nem hivatkozhat az okirat nyilvánvaló érvénytelenségére. Az is gondot okozhat, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az opciós szerződés tárgyát képező ingatlan esetlegesen nem lakóingatlanként van feltüntetve, de ténylegesen lakóingatlanként funkcionál. Természetesen a földhivatalra is vonatkozik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXLI. törvény (Ket.) 50. -ában foglalt tényállás tisztázási kötelezettség, amelyből fakadóan az ingatlanügyi hatóság nyilatkozattételre hívhatja fel az ügyfelet, 8 adott esetben nemcsak a kérelmezőt, hanem a tulajdonost is. Mindazonáltal egymásnak ellentmondó nyilatkozatok esetében a földhivatalnak nincs megfelelő eszköze az ellentmondás feloldására, annál is inkább, mivel ez a túlzottnak tekinthető teljes körű tényállás tisztázás nem szolgálja a forgalom biztonságát. Összegezve a fentieket úgy vélem, hogy az ingatlanügyi hatóság be kell jegyezze a vételi jogot, viszont az ingatlan tulajdonosának lehetősége van a Hpt a alapján polgári pert indítani a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt, amennyiben jogszabályban foglalt feltételek fennállnak. Vételi jog versus visszavásárlási, illetve elővásárlási jog A Ptk ai egymásra épülő szabályozást tartalmaznak, elsőként az elővásárlási, majd a visszavásárlási, végül pedig a vételi jog kerül meghatározásra akként, hogy a visszavásárlási jogra az elővásárlási jog, a vételi jogra pedig a visszavásárlási jog szabályait kell mutatis mutandis alkalmazni. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz, melyikük élvez a másikkal szemben elsőbbséget. A visszavásárlási és a vételi jog kapcsolata A visszavásárlási jogot az adásvételi szerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni, és azt a földhivatalnak erre irányuló kérelem nélkül is be kell jegyeznie. 9 A visszavásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa azonban nincs elzárva attól mivel a visszavásárlási jognak nincsen elidegenítési és terhelési tilalom hatálya, hogy az ingatlanra a visszavásárlási jogot követő ranghelyen vételi jogot alapítson. Ebből fakadóan amennyiben a visszavásárlási jog jogosultja él a visszavásárlási jogával, őreá is kihat a bejegyzett vételi jog. Úgy gondolom viszont, hogy a visszavásárlási jog jogosultja sikeresen vitathatná polgári perben a későbbi vételi jog vele szembeni hatályát, különösen akkor, ha annak alapítása rosszhiszeműen, joggal visszaélve történt. Ennél tisztább helyzetet teremt viszont, ha a jogosult javára elidegenítési és terhelési tilalom is kikötésre kerül a visszavásárlási jog biztosítására. 8 Ket Inytv. 50. (1) bekezdés

4 16 RES IMMOBILES A elővásárlási és a vételi jog A jogszabályon alapuló elővásárlási jog a Ptk (6) bekezdésére figyelemmel megelőzi a szerződésen alapuló vételi jogot, mivel arra a Ptk. két utaló szabálya miatt 10 a szerződéses elővásárlási jog szabályai alkalmazandók. De mi a helyzet szerződéses elővásárlási jog esetén? Tekintettel arra, hogy a vételi jog, mint az adásvétel egy különös neme van meghatározva, és ebből fakadóan a tulajdonszerzés jogcíme is adásvétel lesz, az elővásárlási jog pedig adásvétel esetén gyakorolható, a vételi jogot gyakorló nyilatkozat olyan vételi ajánlatnak minősül, melyet a vonatkozó joggyakorlat 11 alapján teljes terjedelmében közölni kell az elővásárlásra jogosulttal. Az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlat ismeretében nyilatkozhat, hogy élni kíván-e elővásárlási jogával, tehát ebből fakadóan megelőz(het)i a vételi jog jogosultját. Tekintettel arra, hogy az esetek döntő többségében a vételi jog kikötése nem a kötelezett tulajdonjoga bejegyzésével egyidejűleg történik, így szerződéses elidegenítési és terhelési tilalom kikötésére nincs mód. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy az opciós megállapodás megkötését, és ingatlannyilvántartási bejegyzését követően alapít a kötelezett szerződéses elővásárlási jogot 12 az ingatlanon, amely véleményem szerint ahogyan azt a fentebb, a visszavásárlási jognál is kifejtettem annak fedezetelvonó, joggal való visszaélő jellegére figyelemmel megteremti a vételi jog jogosultja számára a sikeres keresetindítás lehetőségét. A vételi jog érvényesítése, a tulajdonjog bejegyzése A vételi jogot a nyitvaálló határidőben, a kötelezetthez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet gyakorolni. Fontos hangsúlyozni, hogy a határidő anyagi jogi jellegű, 13 ebből fakadóan számítására a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet (Ptké.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a határidő az utolsó napon minden körülmény esetén lejár, vagyis nem a postára adás, hanem a megérkezés napja számít, és a határidő elmulasztása miatt nincs helye az eljárási határidők esetében biztosított igazolásnak sem. 14 Figyelemmel a Ptk (1) bekezdésére, a nyilatkozat hatályosulásához az szükséges, hogy az a másik félhez a határidőn belül megérkezzék. Ehhez kapcsolódik a Vhr. 15. (4) bekezdésének követelménye, mely szerint a vételi jog gyakorlása esetén a vételi jog jogosultjának igazolnia kell (pl. tértivevénnyel, átvételi elismervénnyel), hogy az ingatlan megvásárlására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatát a kötelezett felé megtette. A postai úton megküldött nyilatkozat nem kereste jelzéssel történő visszaérkezésével kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság azt az álláspontot alakította ki, hogy a földhivatali eljárásban az egyoldalú nyilatkozat megtétele igazoltnak tekinthető, ha a szabályosan 10 Ptk (4), illetve 374. (5) bekezdése 11 vö. PK 9. állásfoglalás 12 Ehhez kapcsolódóan ld. a Vhr. 15. (2)-(3) bekezdését 13 vö. BDT BH

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 17 címzett iratot a posta a kézbesítés egyszeri eredménytelen megkísérlését követően nem kereste jelzéssel küldi vissza a feladónak. 15 Ki kell azonban emelni, hogy a kézbesítési vélelem beálltának megállapítására csak olyan szabályszerűen kitöltött tértivevény alkalmas, amelyből megállapítható a kézbesítés megkísérlésének napja, és az, hogy milyen értesítést hagyott ott a postai szolgáltató. 16 A nyilatkozat alakisága A vételi jogot gyakorló nyilatkozat alakisága vonatkozásában a Legfelsőbb Bíróság a Pfv.VI /1999. számú eseti döntésében 17 kimondja, hogy a nyilatkozatnak nem kell megfelelnie a az ingatlannyilvántartási jogszabályokban a tulajdonjog bejegyzése alapjául szolgáló okirattal szemben támasztott alaki követelményeknek. A Legfelsőbb Bíróság tehát a vételi jogot alapító szerződést tekinti a tulajdonjog bejegyzése alapjául szolgáló okiratnak, a nyilatkozat pedig egyfajta igazolásnak 18 tekinthető, annak egyedüli alaki feltétele pedig csak az írásbeliség, 19 tehát nem követelhető meg a teljes bizonyító erejű magánokirati forma sem. Megjegyzendő azonban, hogy de lege ferenda garanciális szempontból mindenképpen szerencsés lenne a nyilatkozat minősített alakiságának előírása. A nyilatkozat és tulajdonjog bejegyzési kérelem benyújtása a földhivatalhoz A vételi jog gyakorlásáról rendelkező nyilatkozatot is be kell nyújtani a földhivatalhoz, 20 továbbá a jogosultnak igazolnia kell a nyilatkozat megtételét, közlését is. A nyilatkozatot, mint vételi ajánlatot közölni kell az elővásárlásra jogosultakkal, 21 ehhez kapcsolódóan pedig a Legfelsőbb Bíróság a Kfv.II /2007. számú döntésében 22 kifejtette, hogy a vételi jog gyakorlása esetén a jogosultnak kell az elővásárlási jog gyakorlása esetén szükséges intézkedéseket megtenni, tekintettel arra, hogy a vételi jog közlésekor a tulajdonos rendelkezési joga az ingatlan felett megszűnt, a jogosult pedig az érvényes adásvételi szerződésen alapuló kötelmi igénye alapján jogosult kérni a termőföldről szóló évi LV. törvény és a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet szerinti kifüggesztési eljárás lefolytatását. A bejegyzési engedély problematikája Az Inytv. általános szabályként mondja ki, hogy az okirat akkor alkalmas ingatlannyilvántartási bejegyzésre, ha az tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult 15 KGD BDT BH Ld. Inytv. 37. (1) bekezdés 19 Ld. KGD Ld. EBH Ld. BDT KGD

6 18 RES IMMOBILES bejegyzést megengedő nyilatkozatát, 23 A bejegyzési engedély hiánya megalapozza a kérelem hiánypótlás kibocsátása nélküli elutasítását 24. A fenti általános szabály alól természetesen a vételi jog gyakorlásának esete sem kivétel. A Legfelsőbb Bíróság a Kfv. III /2009. számú döntésében 25 kifejtette, hogy a vételi jogot gyakorló jogosultnak a tulajdonjoga bejegyzéséhez csatolni kell a tulajdonos bejegyzési engedélyét is, e kettőre 26 szerződésen kívül együttesen van szükség. A Legfelsőbb Bíróság az eseti döntésében hivatkozik a 3/2007. KPJE számú jogegységi határozatra, mely szemben a korábbi bírói gyakorlattal 27 az elővásárlási jog gyakorlójának teszi kötelezővé, hogy az egyoldalú kérelme mellett az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez nyújtsa be az eladó ingatlantulajdonos elővásárlásra jogosult javára megadott bejegyzési engedélyét is. A 3/2007. számú Közigazgatási-polgári jogegységi határozat mely nagyban megkönnyíti az ingatlanügyi hatóság helyzetét abban az esetben, ha elővásárlásra jogosult jelenti be vételi szándékát például egy termőföld-ingatlanra azonban mégiscsak alapjában eltér a vételi jog gyakorlásának esetétől. Abban az esetben ugyanis, ha valaki az elővásárlási jogával él, akkor idegenként, harmadik félként lép be egy jogügyletbe, ebből a szempontból tehát mindenképpen indokolt az eladó elővásárlásra jogosult nevére szóló bejegyzési engedélyének megkövetelése. Vételi jog gyakorlása esetén viszont az eladóval szerződő fél szerzi meg a tulajdonjogot, vagyis megvan a felek erre irányuló szerződési akarata. Álláspontom szerint az opciós szerződésben foglalt olyan kitétel például, hogy Kötelezett jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben jogosult határidőben gyakorolja vételi jogát, úgy az 1) pontban megjelölt ingatlanra jogosult tulajdonjoga adásvétel jogcímén az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön teljes mértékben megfelel a bejegyzési engedéllyel szemben támasztott követelményeknek. A Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV /2008. számú döntésében kimondta, 28 hogy a jogosult által akár az adásvételi szerződésben, akár külön okiratban adott bejegyzési engedélynek önmagában, feltétel, kikötés nélkül alkalmasnak kell lennie a jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére, a tulajdonjog bejegyzésére tehát akkor van törvényes lehetőség, ha az Inytv-ben előírtaknak megfelelő, a jogosult által adott bejegyzési engedélyt a földhivatalhoz benyújtották. Úgy vélem azonban, hogy a tulajdonjog bejegyzési engedélynek a vételi jog határidőben történő gyakorlásához kötése olyan feltétel, amelyet az ingatlanügyi hatóság hatáskörének keretein belül vizsgálhat. Az, hogy a kötelezett már a vételi jog alapításáról rendelkező szerződésben megadja nemcsak a vételi jog, hanem a tulajdonjog bejegyzéséhez is a hozzájáruló nyilatkozatát, összhangban van a vételi jog fentebb említett egyoldalú hatalmasság jellegével. Abban az esetben azonban, ha az eladó külön okiratba foglalt, vételi jog gyakorlását követően kiadott bejegyzési engedélyét követeli meg a joggyakorlat, az véleményem szerint csak a Ptk ában megjelölt, jognyilatkozat pótlása iránti perek megszaporodását vonná maga után. 23 Inytv. 29., 32. (1) bekezdés f) pont 24 Inytv. 39. (3) bekezdés f) pont 25 KGD v. BH mármint a vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatra és a bejegyzési engedélyre - szerző megjegyzése 27 vö. EBH v KGD KGD v. EBH

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 19 Összegzés A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években a Legfelsőbb Bíróság számos esetben foglalkozott a vételi jog problematikájával döntéseiben, ehhez kétségkívül hozzájárult az a gazdasági válság eredményeképpen előállt helyzet, amely magával hozta az opciós jog nagyobb számú érvényesítését. Gyakorló földhivatali jogászként igyekeztem a bírói gyakorlat általam fontosnak tartott elemeit kiemelni, a Tisztelt Olvasó megítélésén múlik, hogy ez szerinte sikerült-e. * * *

8

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai

Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Veréb Viktória Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai Az elővásárlási jog mint a tulajdonos rendelkezési szabadságát korlátozó jogintézmény gyakorlati jelentősége

Részletesebben

A vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének problémái, kihatása egyéb bejegyezhető jogokra és feljegyezhető tényekre.

A vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének problémái, kihatása egyéb bejegyezhető jogokra és feljegyezhető tényekre. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének problémái, kihatása egyéb bejegyezhető jogokra és feljegyezhető tényekre. A vételi jog és az ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. március 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés A tartási, életjáradéki és az öröklési szerződés jogintézményét alapvetően a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza.

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A kiskorúak jognyilatkozatai

A kiskorúak jognyilatkozatai 1 Ptk. 12. www.resimmobiles.hu INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A kiskorúak jognyilatkozatai Jogrendszerünk hatályos rendelkezései fokozottan védik a kiskorúak érdekeit, szigorúan szabályozva az általuk,

Részletesebben

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd A tulajdonátruházó szerződések [6:215. - 6:237. ] XXXII. Fejezet: Az adásvételi

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Frang Éva A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási bejegyzése Az alábbiakban a ráépítés lehetséges jogkövetkezményeinek ismertetésére kerül

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről #hiteladós neve (#hiteladós születési családi és utóneve, #hiteladós születési helye, #hiteladós születési ideje, #hiteladós anyja születési családi

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

2 A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg. I. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 1.1 Meghatározások A jelen szerződésben nagybetűvel írt szavak, kifejezések - hacsak a szövegkörnyezetből másképp

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött BÁN ZALÁN ÉS BÁN-ANDRÁSI SZILVIA GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT között * 2019. április. napján 1 TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén Az ingatlan-nyilvántartásba való tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmek,

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László - dr. Mód Péter Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása Az ingatlan-nyilvántartási eljárások döntő többsége az ügyfelek kérelmére indul, amely

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXII. (2004), pp. 393-392 A TERMŐFÖLDET ÉRINTŐ ELŐVÁSÁRLÁSI JOG EGYES KÉRDÉSEI LESZKOVEN LÁSZLÓ* 1. Az elővásárlási jogról általában Az elővásárlási jog - alapuljon

Részletesebben

Iratbetekintés az okirattárba

Iratbetekintés az okirattárba INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László Iratbetekintés az okirattárba A nyilvánosság az ingatlan-nyilvántartás egyik legfontosabb alapelve, kulcsfontosságú jogintézmény. Szorosan összefügg a közhitelesség

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban

A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Sághy-Takács Gabriella A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban Az ingatlanügyi hatóságok gyakorlatában viszonylag ritkán fordul elő a lízingszerződés, mint a Ptk.

Részletesebben

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - ADÓELJÁRÁS Dr. Huszár Eszter - dr. Keindl László Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján Az egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem

Bevezetés. A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem Bevezetés A tulajdonjog szinte kizárólagos igazolása a közhitelesség elvén nyugszik és ennek jelentősége nem csak a tulajdoni viszonyok hiteles igazolásában, hanem az egész nemzetgazdaság működése szempontjából

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv b) pontja, a, valamint 119. (1) bekezdése alapján hozta meg.

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv b) pontja, a, valamint 119. (1) bekezdése alapján hozta meg. A-PBT-A-28/2014. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a B.L. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Bank (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok

KÉRDÉSEK-VÁLASZOK. Kérdések válaszok KÉRDÉSEK-VÁLASZOK Kérdések válaszok Ún. aláírás-bélyegző használata elfogadható-e az ingatlan-nyilvántartási eljárásban? A kérdés tehát arra irányul, hogy amikor az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat

K É R E L E M. Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/ ; 68/ Melléklet: 2 db vételi ajánlat K É R E L E M Önkormányzat Jegyzője 5932Gádoros Kossuth utca 16 Tel./Fax.:68/490-001; 68/490-000 Melléklet: 2 db vételi ajánlat Alulírott.,... szám alatti lakos kérem, hogy a termőföldre vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS I. A hatályos törvényi szabályozás ugyan a korábbinál részletesebben határozza meg a volt tag üzletrészének értékesítését,

Részletesebben

2. oldal A Bírósági Határozatokban 2007/1/28. számon közzétett Kfv.III /2006. számú ügyben a 4. szám alatt meghozott határozatban foglaltak szer

2. oldal A Bírósági Határozatokban 2007/1/28. számon közzétett Kfv.III /2006. számú ügyben a 4. szám alatt meghozott határozatban foglaltak szer 1. oldal 1/2017. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat a tulajdonjog haszonélvezeti jog fenntartásával történő átruházása esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyezésének

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

A biztosítéki vételi jog és a zálogjog szabályozásának kapcsolata a bírói gyakorlatban

A biztosítéki vételi jog és a zálogjog szabályozásának kapcsolata a bírói gyakorlatban Szalóki Gergely PhD-hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszék A biztosítéki vételi jog és a zálogjog szabályozásának kapcsolata a bírói gyakorlatban

Részletesebben

Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási

Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási állapot helyreállítása A tulajdonjog törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. II. fejezet Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítéséről 1. Adásvételi szerződéskötési feltételek

I. fejezet Bevezető rendelkezések. II. fejezet Az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítéséről 1. Adásvételi szerződéskötési feltételek 10/2005. (I. 31.) sz. önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 12/2006. (IV. 10) sz., a 36/2006.(XII.18.) sz., a 12/2007.(II.23.) sz., 40/2007. (XII. 14.) sz., a 23/2008. (VI. 26.) sz., valamint

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Egy jogszabályon alapuló hologram, avagy az építési jelzálog sokarcúsága

Egy jogszabályon alapuló hologram, avagy az építési jelzálog sokarcúsága INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kosztolányi Örs Egy jogszabályon alapuló hologram, avagy az építési jelzálog sokarcúsága A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 402. (2)-(3) bekezdései

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja.

ítéletet: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja és a felperes keresetét elutasítja. . M A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.) által képviselt szám alatti ) felperesnek - Klincsik

Részletesebben

Tájékoztató ingatlan adásvételi szerződés kötelező alaki és tartalmi követelményeiről

Tájékoztató ingatlan adásvételi szerződés kötelező alaki és tartalmi követelményeiről Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató ingatlan adásvételi szerződés kötelező alaki és tartalmi követelményeiről Amennyiben Ön MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. Program ( Program ) keretében

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

KAMARAI&HÍRLEVÉL& &! Iránymutató! tájékoztató! a! Pest! Megyei! Kormányhivatal! Földhivatala,! a! körzeti! földhivatalok! illetőleg! a! Pest! Megyei!

KAMARAI&HÍRLEVÉL& &! Iránymutató! tájékoztató! a! Pest! Megyei! Kormányhivatal! Földhivatala,! a! körzeti! földhivatalok! illetőleg! a! Pest! Megyei! KAMARAI&HÍRLEVÉL& & Iránymutató tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, a körzeti földhivatalok illetőleg a Pest Megyei Ügyvédi Kamara közötti szakmai együttműködés erősítéséről. Az elmúlt

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Pf.II /2005/4. szám. Alkalmazott jogszabályok:ptk.234 és 235., Inytv. 62. és 63.t

Győri Ítélőtábla Pf.II /2005/4. szám. Alkalmazott jogszabályok:ptk.234 és 235., Inytv. 62. és 63.t I. Érvénytelenség címén az ingatlant terhelő jelzálogjog törlésére - az eredeti állapot helyreállítására - csak akkor kerülhet sor, ha a törlési per megindításának feltételei fennállnak. II. Az érvénytelenségi

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz. Verzió: 1.0. Alkalmazandó: 2017. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz Verzió: 1.0 Alkalmazandó: 2017. október 24-től 1 7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek Nem

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet módosítására Készítette: Kernné dr.

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási alapelvek érvényesülése a gyakorlatban

Az ingatlan-nyilvántartási alapelvek érvényesülése a gyakorlatban INGATLANNYILVÁNTARTÁS Balogh Eszter Az ingatlannyilvántartási alapelvek érvényesülése a gyakorlatban A jogi alapelvek olyan általános érvényű tételek, amelyek átfogják az adott jogintézmény jelen esetben

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv b) pontja, a, valamint 119. (1) bekezdése alapján hozta meg.

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv b) pontja, a, valamint 119. (1) bekezdése alapján hozta meg. A-PBT-A-22/2014. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület V.K. (xxx szám alatti lakos, a továbbiakban: Kérelmező) ABC Bank (yyy, a továbbiakban: pénzügyi szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult pénzügyi

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN 152. KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező panaszt nyújtott be a pénzügyi intézményhez, melyben az elszámolást vitatja vagy azt sérelmezi, hogy nem kapott elszámolást,

Részletesebben

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Az ingatlanügyi hatóság elsődleges feladata, hogy a bejegyzési kérelmek tárgyában megalapozott döntést

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás, ingatlanjog

Ingatlannyilvántartás, ingatlanjog Ingatlannyilvántartás, ingatlanjog 2015. március 27. Dr.Fónyiné dr.kazareczki Andrea Csoportvezető bíró PKKB I. 2013.évi V. törvény az új Ptk TULAJDONJOG 5:13. (1) bek. meghatározza a tulajdonjog fogalmát:

Részletesebben

1. Eladó kijelenti, hogy 1/1 részbeni kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan:

1. Eladó kijelenti, hogy 1/1 részbeni kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan: Ikt.sz.: PVV Zrt. ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS B-10-00-01 VERZIÓ: 3.0 mely létrejött egyrészről a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Pécs, Búza tér 8/b. szám,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Adásvételi szerződés formai és tartalmi követelményeiről magánszemélyek részére

TÁJÉKOZTATÓ Adásvételi szerződés formai és tartalmi követelményeiről magánszemélyek részére TÁJÉKOZTATÓ Adásvételi szerződés formai és tartalmi követelményeiről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályokat az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek a lakáshitel igénylés befogadásához szükséges dokumentumok listáját.

Részletesebben

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17535. számú TÖRVÉNYJAVASLAT az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Előadó: Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A.

Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik. A. Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények, amennyiben az adásvétellel érintett és a fedezeti ingatlan megegyezik Az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban, az alábbi elvárásokat fogalmazza

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjéről

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjéről A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

POLGÁRMESTER. Siófok Város Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. február 6. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám

ítéletet: A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.PÍ /2016/6. szám 2.PÍ.21.046/2016/6. szám A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú bíróság a dr. Csuka Zoltán ügyvéd (7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. III/18.) által képviselt szám alatti lakos felperesnek - dr. Fábián Bernadett

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához

gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához gondolatok a földmérési törvény közbizalmi hatásainak szabályozásához Kurucz Mihály Bevezetés Egyes földterületek határvonalának pontos meghatározása, kimérése, majd térképi formában való megjelenítése,

Részletesebben

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Pályázati felhívás. Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet. önkormányzati ingatlanok értékesítésére Pályázati felhívás Tompa Város Önkormányzata egyfordulós, nyilvános, egyszerűsített pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok értékesítésére A pályázat kiírója: Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság

Részletesebben

A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban

A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban FÖLDMÉRÉS Szerdahelyi Zsolt A nyilvántartási térképpel összefüggő hibajavítás a közigazgatási hatósági eljárásban Az ingatlanok határvonalának ábrázolására, nyilvántartására a földmérési alaptérkép egy

Részletesebben