A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Sághy-Takács Gabriella A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban Az ingatlanügyi hatóságok gyakorlatában viszonylag ritkán fordul elő a lízingszerződés, mint a Ptk. által nem nevesített olyan atipikus szerződés, mely kizárólag a joggyakorlat által alakul, formálódik. A hatályos szabályozás hiányosságai még nehezebbé teszik az értelmezést. Ingatlanokkal összefüggésben bírói gyakorlat nem alakult ki, mert a lízingszerződésekkel kapcsolatos jogviták túlnyomó része ingó dolgokra vonatkozik. Az alábbiakban a lízingszerződéshez kapcsolódó egyes alapfogalmak, jelentős bírósági döntések kerülnek ismertetésre, valamint az ingatlan-nyilvántartásban felmerülő problémákra találhatnak válaszokat. Lízing, lízingszerződés, lízingdíj A lízing különleges finanszírozási forma. A lízingügyletek sajátossága, hogy a lízingbe adó a lízingbe vevő által megnevezett tárgyat a lízingtárgyat kizárólag azzal a céllal vásárolja meg, hogy azt meghatározott időre a lízingbe vevő használatába adja. A lízingbe vevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbe vevő csak a finanszírozási futamidő végén, az összes lízingdíj, valamint az ún. maradványérték megfizetését követően szerzi meg. Ez alóli kivételt az operatív lízing jelenti, melynek lényegi ismérvei a lízing fajtáinál kerül majd definiálásra. A lízingdíj a lízingszerződésben nevesített ellenszolgáltatás, amely valamely dolog meghatározott időre szóló használatának díja, illetve a maradványérték ellenében a tulajdonjog átengedése fejében együttesen járó ellenérték. 1 A lízingszerződés tehát olyan határozott időre szóló szerződés, amely alapján a lízingbe vevő ún. lízingdíjat fizet ellenszolgáltatásként azért, hogy a lízingbe adó valamely ingó, vagy ingatlan dolog birtoklására, hasznosítására és használatára vonatkozó jogait számára átruházza. A lízing fajtái A lízingnek két alapvető fajtáját különböztetjük meg, az operatív (működési) lízinget és a pénzügyi (finanszírozási) lízinget. (a) Az operatív lízing esetében a szerződés tartalma nem a finanszírozás, hanem a szolgáltatás, amelynek keretében a lízingbe adó valamilyen eszközt meghatározott időtartamra díjfizetés ellenében a lízingbe vevő használatába ad, a lízingbe vevő pedig a futamidő lejártával a lízingtárgyat visszaszolgáltatja a lízingbe adónak. Az eszköz tulajdonjoga a lízingbe adónál marad. Az operatív lízing esetében a lízingbe adó tartós használati szerződést köt a lízingbe vevővel. A szerződés tárgya ilyen- 1 BH I.

2 24 RES IMMOBILES kor a lízingbe adó által gyártott, vagy beszerzett, birtokában és rendelkezése alatt álló dolog. Nem háromoldalú jogviszony keletkezik tehát, és a cél nem a tulajdonszerzés, mint a pénzügyi lízing esetében. Gyakran előfordul, hogy a határozott idő elteltével a dolog visszakerül a lízingbe adóhoz. (b) A pénzügyi lízing keretében a lízingbe adó alapvetően finanszírozási szerepet tölt be, így a szerződés lejáratakor a lízingbe vevő jellemzően él a szerződés által biztosított vételi jogával, és ezzel megszerzi a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogát. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) alapján a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbe adó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbe vevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra. A használatba adással a lízingbe vevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbe vevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adó birtokába és könyveibe. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. Nem minősül pénzügyi lízingnek az anyavállalat és a leányvállalata közötti lízing, ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyletet. 2 A közvetlen (operatív) lízing és pénzügyi lízing közötti eltérések az alábbi táblázatban foglalhatók össze: résztvevők száma tényállási elemek pénzügyi lízing 3 pólusú jogviszony inkább adásvétel operatív lízing 2 pólusú jogviszony inkább tartós használat cél tulajdonszerzés bérlet szabályozás Hpt. bérlet szabályai Egy konkrét bírósági döntés szerint az operatív lízing a tartós, határozott időre kötött haszonbérleti szerződéshez áll legközelebb. Az operatív lízingnek a pénzügyi lízingtől való megkülönböztetésének több más adójogi, számviteli szempontból lényeges következménye is van. Ezek közül kiemelhető, hogy a működési lízingszerződés esetén a bérlet tárgya a bérbeadó könyveiben kerül kimutatásra, míg pénzügyi lízingszerződés esetében a lízingbe vevőnél. 3 A pénzügyi lízingen belül megkülönböztetjük a nyílt végű és a zárt végű pénzügyi lízinget. A két konstrukció között az a különbség, hogy a zárt végű pénzügyi lízingnél a tulajdonjog-átruházás a futamidő végén automatikus. Nyílt végű lízingnél a lízingbe vevő vételi joggal (vevőkijelölési joggal) rendelkezik, azaz a lízingbe vevő vagy egy általa megne- 2 Hpt. Értelmező rendelkezések BDT 2000/5/207.

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 25 vezett harmadik személy a lízingelt vagyontárgyat a futamidő végén a maradványérték megfizetése után megvásárolhatja. (c) A visszlízing kétpólusú jogviszony. A lízingbe vevő maga a szállító, aki eladja az adott eszköz tulajdonjogát abból a célból, hogy egyidejűleg lízingbe vegye azt a vevőtől, aki így lízingbe adó is egyben. A lízingbe vevő használatában marad a lízingtárgy, és a vételár által pénzhez is jut. Csak a tulajdonjog száll át, amely viszont a lízingdíjak megfizetésével a futamidő végén ismét a lízingbe vevőé lehet. Visszlízing folyamata Ügyfél 1. Elad 2. Lízingbe ad Lízingcég Hagyományos lízing folyamata Szállító Elad Lízingbe ad Lízingcég Ügyfél A lízing elhatárolása a részletvételtől és az adásvételtől; promptlízing A Csongrád Megyei Bíróság egyik döntése szerint az elsőfokú bíróság tévesen nyilvánította a jogügyletet lízingszerződésnek akkor, amikor a perbeli esetben a felek úgy kötöttek részletvételi megállapodást, hogy az eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartotta. A tulajdonjog fenntartás esetében a részletfizetés időtartama alatt a vevő korlátozott tulajdonjogot sem szerez, mégis a szerződést a Ptk. tulajdonjog fenntartásos részletvételként érvényes adásvételi szerződésnek tekinti, és így szabályozza. A perbeli esetben a felek közötti szerződésben az eladó a tulajdonjogot a vevőre átruházta, biztosította számára a birtoklás, használat és hasznosítás jogát is. Önmagában az elidegenítési és terhelési tilalom kikötése, mint a rendelkezési jog korlátja, nem jelentette a tulajdonjog kiürítését. A gyakorlatban a részletre történő vásárlásoknál szokásos az ilyen rendelkezés. Az eladó tulajdonjogot érintő megkötései céljukat tekintve indokolt biztosítékok voltak, és önmagában nem változtattak a szerződés adásvételi jellegén. 4 Nem tekinthető lízingszerződésnek az sem, ha a lízingdíj kifizetése a lízingtárgy átvételekor teljes egészében, vagy ahhoz közeli időpontban teljes egészében vagy túlnyomó részben megtörténik. Az ilyen szerződés az ún. promptlízing, melynél a szerződési cél az adásvétel, lízingként való feltüntetése az adójogszabályok megkerülésére irányul. 5 A lízing szereplői A lízingszerződés főszabály szerint háromalanyú szerződés. A lízingbe vevő megbízza a lízingbe adót a lízingtárgy beszerzésével, majd ezt a tárgyat lízingbe veszi. A lízingbe adó (lízingcég) az a szereplő, amely egyfelől beszerzi a szállítótól (a harmadik szereplő, rendszerint kereskedő) a lízingtárgyat, másfelől az így tulajdonába került tárgyat lízingbe adja az eredeti megbízónak, azaz a lízingbe vevőnek. A lízingcégek jelentős részben bankok leányvállalatai, illetve önálló pénzügyi vállalkozások. Nem ritkán pedig maguk a bankok végzik ezt a pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. 6 Mivel a lízingszerződés általában pénzügyi lízinget jelent, ez esetben a lízingbe adó kizárólag a Hpt. által meghatározott hitelintézet, vagy a Hpt.- ben előírt egyéb feltételeknek megfelelő jogi személy lehet. 4 Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf. 5 AEÉ 1993/1. 6

4 26 RES IMMOBILES A lízinggel összefüggésben kötött szerződések sorrendje A lízingszerződés megkötését rendszerint megelőzi a későbbi lízingbe vevő eljárása, melynek során a későbbi lízingtárgyat kiválasztja az értékesítéssel foglakozó kereskedőnél, valamint az eladás lényeges feltételeire vonatkozóan közvetlen és előzetes kikötéseket tesz. Azzal bízza meg tehát a későbbi lízingbe adót, hogy az általa szabott feltételek szerint vásárolja meg a terméket. A lízingbe adó rendszerint pénzintézet a dolgot általában nem vizsgálja, nem ismeri, ilyenkor a későbbi lízingbe vevő, megbízó utasításai szerint jár el. A beszerzési árat a lízingbe adó fizeti meg, majd ezt az árat lízingkulcs alkalmazásával növeli, és az így megnövelt lízingdíjat időszakonként visszatérően a lízingbe vevő egyenlíti ki lízingdíj-részletek formájában. A lízingszerződés megkötését megelőzi tehát az adásvételi szerződés megkötése, és a tulajdonjog megszerzése. A lízingszerződés megkötése ezután következik, ennek során a lízingbe adó a szerződésben meghatározott dolgot tartós legalább egyévi határozott időre a lízingbe vevő használatába adja. A szerződések sorrendje vázlatosan: 1. megbízás későbbi lízingbe vevő-későbbi lízingbe adó (a lízingtárgy megvásárlására) 2. adásvételi szerződés kereskedő-későbbi lízingbe adó 3. lízingszerződés lízingbe adó-lízingbe vevő (tartós használat céljából) 4. adásvételi szerződés lízingbe vevő megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát A lízingszerződés szabályozása Az adásvétel, a bérlet, és a pénzkötelmek tényállási elemeit egyaránt magában hordozó, speciális szerződésről van szó, mely vegyes jellegéből adódóan akár az ingatlan adásvételi szerződés tulajdonságait is magában hordozhatja. Mivel a Ptk. a lízingszerződést nem szabályozza, ezért a bírói gyakorlat számára csak a megállapodásban rögzített feltételek lehetnek irányadók. A jogviták elbírálása során a szerződések általános szabályain túl adott esetben mindig annak a szerződéstípusnak a rendelkezéseit kell alkalmazniuk, amely a felek által elérni kívánt célhoz a legközelebb áll. A konkrét esetre nézve kell tehát meghatározni, hogy a dologbérlet vagy az adásvétel szabályai alkalmazhatók-e. Ennek hiányában a keletkezett vitára a kötelmi jog általános részének előírásait kell alkalmazni. 7 A használható joganyag nagy részét ezért bírósági határozatok teszik ki. A lakáslízing szerződés fogalma, zárt és nyílt végű lakáslízing szerződés A Hpt. 2. sz. mellékletének 11. pontja szerint lakáslízing: az a tevékenység, amelynek során a lízingbe adó az ingatlan tulajdonjogát a lízingbe vevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra. A lakáslízing szerződés pénzügyi lízing lévén lehet zárt és nyílt végű. A zárt végű lakáslízing szerződés tartalmát tekintve a lakás tulajdonjogának részletvétellel történő megszerzésére irányul. A lízingbe vevő a lakás tulajdonjogát a szerződésben rögzített időtartam lejártával az utolsó 7 BH1996/257.

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 27 havi díj és a kapcsolódó egyéb költségek megfizetése után automatikusan megszerzi, eddig az időpontig a lízingbe adó tulajdonjogát fenntartja. A lízingszerződést a szerződés megkötését követően kell benyújtani a földhivatalhoz és a tulajdonjog megszerzéséhez kapcsolódó illetéket is ekkor kell a lízingbe vevőnek megfizetnie. A nyílt végű lakáslízing esetében a lízingbe vevő vételi joggal (vevőkijelölési joggal) rendelkezik, azaz a lízingbe vevő vagy egy általa megnevezett harmadik személy a lízingelt ingatlant a futamidő végén a maradványérték megfizetése után megvásárolhatja, vagy másnak engedi át a lehetőséget. 8 A lízingszerződéseken alapuló ingatlan-nyilvántartási bejegyzések és az ezzel összefüggő gyakorlati kérdések Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés a pénzügyi lízing esetében merülhet fel, az operatív lízingnél nem, mert az operatív lízing esetében inkább a tartós használat a cél. A pénzügyi lízing során a tulajdonjog átruházása a lízingbe vevő részére többféle módon történhet. Az alábbiakban az egyes megoldások során felmerülő lehetséges gyakorlati problémákra szükséges felhívni a figyelmet. A zárt végű lakáslízing szerződés - tulajdonszerzés részletvétellel és automatikusan a futamidő lejártakor A szerződés kiköti, hogy a lízingbe vevő az utolsó lízingdíj és az esetlegesen meghatározott maradványérték megfizetésével automatikusan tulajdonossá váljon. A bank tehát vétel jogcímén tulajdonjogot szerez, majd a lízingszerződés megkötésekor a felek megállapodnak abban, hogy a futamidő lejártakor a lízingbe vevő szerezzen tulajdonjogot. Ilyenkor részletvétellel történő adásvételre kerül sor, amire a Ptk. lehetőséget ad. A lízingszerződés földhivatalhoz történő benyújtásakor a felek kérik a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését az ingatlan-nyilvántartásba akár a futamidő végéig terjedő határozott időre, majd a teljes vételár (lízingdíj) kiegyenlítésekor tulajdonjog bejegyzési engedélyt terjesztenek elő. Egyes lízingcégek ezt a gyakorlatot támogatják, így szerezvén maguknak megfelelő biztosítékot a bejegyzési engedély megadásáig. Ez azonban felveti azt a problémát, hogy egy részletvétellel történő adásvétel esetén a jogcím valójában csak a vétel lehetne, így semmi nem utalna a tulajdoni lapon szereplő bejegyzésnél magára a lízing ügyletre. A nyílt végű lakáslízing szerződés - tulajdonszerzés vételi joggal Ezzel a konstrukcióval a szerződésben a lízingbe vevő mintegy vételi jogot szerez (lízingszerződés megkötésekor a felek írásban a lízingbe vevő javára vételi jogot alapítanak), tehát a szerződés futamidejének végén eldöntheti, hogy meg kívánja-e szerezni az ingatlan tulajdonjogát, vagy jogi személy esetén annak gyakorlására mást jelölhet ki. A lízingbe vevő, mint a vételi jog jogosultjának egyoldalú nyilatkozata szükséges a tulajdonszerzéshez. A problémát ebben az esetben az okozza, hogy a hatályos szabályok szerint vételi jog kikötésére legfeljebb 5 évre van lehetőség, a felek eltérő megállapodása a szerződés vonatkozó részét semmissé teszi. Az új Ptk. koncepciójában már felmerül a vételi jog 5 éves szabályának diszpozitívvá tétele, ami azért lényeges, mert a lízingszerződés 8 Lakáslízing és a személyi jövedelemadóról szóló törvény

6 28 RES IMMOBILES mindig határozott, ingatlanok esetében általában éves időtartamra szól. Megoldást jelenthetne, ha a futamidő meghatározott részére a felek függő feltételhez kötnék a vételi jogra vonatkozó megállapodás hatályba lépését, és azt a meghatározott ideig tartó szerződésszerű teljesítéstől tennék függővé bár így elmaradna a vételi jognak a közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzése, vagy ha a vételi jog kezdő időpontját az utolsó lízingdíj-részlet kifizetésére megállapított határidő utolsó napjában határoznák meg. A másik probléma, hogy a vételi jogot alapító szerződés egyébként az adásvétel különös nemének minősül, így tehát a lízingszerződés lízing jellege látszik elveszni. A lízingbe vevő tulajdonszerzése a lízingszerződés megkötésekor - a lízingbe adó javára történő vételi jog alapítással A lízingszerződést annak megkötése után közvetlenül (30 napon belül) benyújtják az ingatlanügyi hatósághoz, s abban tulajdonjog bejegyzési engedélyt is adnak a lízingbe vevő részére, valamint vételi jog alapítása is történik a lízingbe adó javára. A vételi jog tehát a lízingbe adó (pl.: bank) javára kerül bejegyzésre. Ebben az esetben azonban szintén a vételi jog 5 éves, eltérést nem engedő szabályába ütközünk. További jelentős kockázatot jelent a lízingbe adónak az is, hogy ilyenkor a lízingtárgy tulajdonjoga átszáll a lízingbe vevőre. Ehhez képest azonban a Csongrád Megyei Bíróság egy egyedi ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy a lízingtárgy tulajdonjoga a futamidő alatt, a lízingdíj kiegyenlítéséig mindvégig a lízingbe adót illeti. 9 Tulajdonszerzés átruházási szerződéssel a futamidő lejártakor Az utolsó esedékes lízingdíj kifizetése után a lízingbe adó és a lízingbe vevő tulajdonjog átruházási szerződést kötnek úgy, hogy erről előzetesen már a lízingszerződésben megállapodnak. Ebben az esetben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat a tulajdonjog átruházási szerződés lenne, és megvalósulhatna a 30 napon belüli benyújtási kötelezettség. A szerződés jogcímeként ebben az esetben a lízingre utalhatnának a felek. További lehetséges konstrukciók a lízingcégek gyakorlatából Az egyik legnagyobb lízingcég a lakáshitel azon formájaként mutatja be az ingatlanlízinget, ahol a bank a lakáshitelnél megszokott elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzése helyett a tulajdonjogot tartja fenn magának a futamidő végéig, illetve az esetleges végtörlesztésig. Ennek előzményeként a bank az ingatlant adásvételi szerződéssel megszerzi az eladótól és lízingszerződéssel lízingbe adja a hitelt felvevőnek. A futamidő alatt az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint tehát a tulajdonjog a bankot illeti, de a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének jogosultja, azaz a lízingbe vevő (egyben hitelfelvevő) már birtokában van az ingatlannak, használja azt. A lakáslízing gyakorlati szempontból teljesen megegyezik a lakáshitellel, az ügyfelet ugyanazok a jogok (és kötelezettségek) illetik meg, mint a lakáshitelnél. Vagyis: - a lakás bérbe adható, - a lakás lízingdíj átvállalással eladható (ugyanúgy, mint a jelzálogjoggal terhelt lakás, de vagyonátruházási illeték fizetése nélkül). 9 Csongrád Megyei Bíróság 1. Gf /1996/3.

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 29 - a hitelfelvevőnek a bank felé elő- vagy végtörlesztési lehetősége van a lízingdíj vonatkozásában. Nemfizetés esetén az ügylet kezelése ugyanúgy történik, mint a lakáshitelnél: amennyiben nincs mód átütemezésre, a lakás lízingdíj átvállalással vagy anélkül értékesíthető, utóbbi esetben a lízingcég a vételárból befolyt összegből a bruttó tőketartozásra, azaz a lízingdíjra tart igényt, az efölötti rész az ügyfelet illeti (akkor is, ha időközben értéknövekedés történt az ingatlanon). Az ügyfél által addig befizetett pénz tehát nem vész el, ugyanúgy, mint a lakáshitelnél a befizetett lízingdíjak tőkerésze az ügyfél tőketartozását a futamidő alatt folyamatosan csökkenti. Nyílt végű lízingszerződés esetében a lízingbe vevő az összes tartozásának kiegyenlítése után vevőkijelölési jogával él és bármilyen személyt megjelölhet. Ezt a konstrukciót új lakások esetében alkalmazzák leginkább. Zárt végű pénzügyi lízing esetében a lízingbe vevő lesz automatikusan a tulajdonos az összes tartozás kiegyenlítése után, tehát itt nincs vevőkijelölési jog. Ezt a konstrukciót használt lakáslízing és szabad felhasználású visszlízing esetében alkalmazzák. 10 Egy másik lakáslízingekkel foglakozó lízingcég gyakorlatában a szerződések sorrendje is eltér a cikkben leírtaktól, és a következőképpen alakul: - a lízingszerződés megkötése, melyben rögzítik a későbbi adásvételi szerződés megkötését, - adásvételi szerződés megkötése, majd ezt követően tulajdonjog bejegyzése a bank javára, - futamidő lejártakor a lízingcég nyilatkozatot ad ki, amelyben hozzájárul a lízingbe vevő tulajdonjog bejegyzéséhez és ezt a lízingszerződéssel együtt benyújtja a földhivatalhoz (Ennek a lépésnek a gyakorlati oldalát tekintve még nincsenek tapasztalatok a futamidő hosszúsága miatt). Összegzés A fentiekben részletezett nyílt végű lakáslízing területén kialakult banki gyakorlat nyújthat ezen különleges fi nanszírozási forma kezelésére megfelelő megoldást. A hatályos jogszabályok szerint egyelőre ez az egyetlen olyan lehetőség, amelynél a jogcím lízing lehetne, és a kérelem benyújtására előírt 30 napos benyújtási kötelezettség is teljesülhetne. A lízingcégek tulajdonjogának bejegyzése adásvételi szerződés benyújtásával, vétel jogcímén nem okozhat problémát. A lízingbe vevő tulajdonjoga azonban csak az általában évben meghatározott futamidő lejártakor kerülhet bejegyzésre, tehát az ingatlanügyi hatóságok gyakorlatában felmerülő kérdéses pontok majd csak a távoli jövőben rajzolódnak ki. * * * 10

8

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: [H-EN-I-825/2014] Tevékenységi engedély dátuma: [2014. október 20.] hatályos: 2015. március 2-től Hatály: 2015. március

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

BG Finance Zrt. Ingatlan Lízing Üzletszabályzat. hatályos: 2012. április 2.

BG Finance Zrt. Ingatlan Lízing Üzletszabályzat. hatályos: 2012. április 2. hatályos: 2012. április 2. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 9 II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 10 1. ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 10 2. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz 1 / 24 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövõ Szerzõdés alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendõk.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEi (ÁSZF) TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT LAKÁSINGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2014. március 25. Hatály: 2014. március 25. I.

Részletesebben

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT.

ERSTE INGATLANLÍZING ZRT. Az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Részletesebben

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Adásvételi szerződés: Lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó között létrejövő szerződést, mellyel a tulajdonjog az OTP

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja

Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének. állami útja Az ingatlan, mint szerződéses biztosíték és a követelések ingatlanból történő kielégítésének állami útja I. Az emberi társadalmakban minden időszakban fontos szerepet játszott a föld, az ingatlan. Kezdetben

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A szerződést biztosító mellékkötelezettségek fajtái A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a jelenlegi Ptk. XXIII. fejezete

Részletesebben

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat:

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat: Fogalomtár Adásvételi szerződés: Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés. Adós és adóstárs/ társszerződő: Az

Részletesebben

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása előadás Kapcsolódó anyag Tartalomjegyzék: Termékátadás tulajdonjog-fenntartással Összetett ügyletek ÁFA-ban Külföldi vevő a magyar boltban A termék más tagállamba

Részletesebben

1. A faktoring fogalma

1. A faktoring fogalma 1. A faktoring fogalma A faktoring ügylet keretében az áru eladója halasztott fizetéssel történt eladásainak ellenértékét meghatározott összeg ellenében egy harmadik személyre, a faktorra ruházza át, aki

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben