Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra Tulajdonjog bejegyzésének törlése és az eredeti ingatlannyilvántartási állapot helyreállítása A tulajdonjog törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállításához szükséges okiratok, illetve a vonatkozó eljárásjogi szabályozás részletes tárgyalásának azért van kiemelkedő jelentősége, mert a polgári jog szabályai szerint az ingatlan tulajdonjogával felhagyni nem lehet. Valamely személy tulajdonjogának törlése minden esetben csak egy másik személy tulajdonjogának egyidejű bejegyzésével történhet. Jelen cikk összefoglalja azokat az eseteket példákkal illusztrálva amelyek az eredeti állapot helyreállítását okozzák, kiemelve egy-egy, a gyakorlat számára problémát okozó kérdéskört. Az eredeti állapot helyreállítása vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) 30. (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a tulajdonjog bejegyzésének törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállításához hatósági határozat szükséges. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azonban arra az esetre, ha a felek utóbb a bejegyzés alapjául szolgáló szerződéstől elállnak, azt felbontják vagy megszüntetik, illetve érvénytelennek ismerik el. Ilyenkor ugyanis a tulajdonjog törlésére a változások bejegyzésére vonatkozó szabályok az irányadók. Eredeti állapot helyreállítása az Inytv. 30. (2) bekezdése alapján felek akaratából hatósági határozattal felbontás érvénytelenség elállás bírósági határozat egyéb hatósági határozat elismerése semmisség megtámadhatóság érvénytelenség elállás semmisség megtámadhatóság

2 10 RES IMMOBILES A fenti ábra szerint a tulajdonjog törlése és az eredeti állapot helyreállítása kérdéskörén belül egymástól elhatárolható a bírósági, hatósági határozaton alapuló, illetve a felek akarati autonómiáján nyugvó, egyéb jogcímeken történő eredeti állapot helyreállítása. Mindkét fenti eset közös az ingatlannyilvántartási eljárás szempontjából fontos jellegzetessége azonban, hogy a tulajdoni lapon a korábbi tulajdonost, a korábbi jogcímen és határozatszámmal és érkezési idővel kell a soron következő sorszámon ismételten bejegyezni. Mindezt azért szükséges újabb bejegyzésbe foglalni és erről újabb határozatot hozni, mert a korábbi bejegyzés a tulajdoni lapon már törlésre került. A fent idézett jogszabályi rendelkezés Inytv. 30. (2) bekezdés szerint a változások bejegyzésére irányadó szabályokat kell alkalmazni a tulajdonjog törlésének azon esetére is, amikor a felek utóbb a bejegyzés alapjául szolgáló szerződésüket megszüntetik. Jelen írás azonban ezen jogcím részletes tárgyalásától eltekint, mivel a szerződés megszüntetése a Ptk. értelmében ex nunc hatállyal történik, vagyis ebben az esetben nem kerül sor az eredeti állapot helyreállítására. Ezért ilyenkor a korábbi tulajdonos ismételt bejegyzése a tulajdoni lapon nem a korábbi határozatszámmal és annak érkezési idejének feltüntetésével történik, hanem az újabb beadvány ügyszámának és érkezési idejének megjelölése mellett. Az eredeti állapot helyreállításának eseteit akként csoportosítva célszerű tárgyalni, hogy azok a felek konszenzusán alapulnak vagy a felek közötti megegyezés hiányában azok érvényesüléséhez közhatalmi aktusra van szükség. A felek konszenzusán alapuló eredeti állapot helyreállítás 1. Szerződés felbontása Szerződés felbontása esetén az adott szerződést megkötő felek közös akarata a közöttük korábban létrejött szerződés megszüntetésére irányul. A szerződés felbontása olyan jogi helyzetet teremt, mintha a felek a szerződést meg sem kötötték volna, tehát a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A szerződéskötés előtti állapot helyreállítása során a kölcsönösen teljesített szolgáltatásokkal úgy kell elszámolni, mint a szerződés érvénytelensége esetén. A visszaszolgáltatási kötelezettség a szerződéskötés időpontjával esedékes, a felek egyidejű teljesítésre kötelesek, pénzszolgáltatás után pedig a kamat a szerződéskötés időpontjától jár. Megjegyzendő, hogy a szerződési szabadság körében a feleknek lehetőségük van arra is, hogy az előbbi diszpozitív jellegű rendelkezésektől eltérjenek és a szerződés felbontása esetére a szerződéskötés előtti helyzet helyreállítása körében eltérően állapodjanak meg. 1 Szerződés felbontása az ingatlan-nyilvántartási eljárásban tipikusan adásvételi szerződések esetén fordul elő, például abban az esetben, ha a vevő a szerződésben meghatározott fizetési feltételeket akár rajta kívülálló okból nem tudja teljesíteni és mindkét fél érdekében áll, hogy a szerződést az eredeti állapot helyreállítása mellett közös akarattal felbontsák. Ezen eset szemléltetéseként a következő példa szolgál: A felek között létrejött adásvételi szerződés alapján a vevő tulajdonjoga az ingatlan- 1 BH

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 11 nyilvántartásba bejegyzésre került, úgy hogy a szerződés szerint a vételár hátralevő részét a vevő későbbi időpontban köteles megfizetni. A vevő rajta kívül álló okból pl.: kedvezőtlen hitelbírálat miatt nem tudja megfizetni a fennmaradó vételárat, eladó pedig ezzel egyidejűleg talál egy olyan ajánlattevőt, aki magasabb vételár és azonnali készpénz fizetés mellett kívánja megvásárolni az ingatlant. Így mindkét fél érdekében áll a szerződés felbontása és az eredeti állapot helyreállítása. Ez úgy történik, hogy a felek megállapodnak a szerződés felbontásában és az eredeti állapot helyreállításában, a korábbi tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésében, továbbá az eredeti szerződés szerinti vevő, mint bejegyzett tulajdonos hozzájárul a korábbi eladó tulajdonjogának visszajegyzéséhez. Az ingatlan-nyilvántartásban a korábbi eladó tulajdonjogának visszajegyzése úgy történik, hogy az ingatlanügyi hatóság a kérelmet a tulajdoni lapon széljegyen feltünteti. Majd az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítása során a korábbi vevő, mint bejegyzett tulajdonos tulajdonjoga törlésre kerül és ezzel egyidejűleg a korábbi ügyletben eladóként szereplő fél tulajdonjogának bejegyzése természetesen a soron következő sorszám alatt a beérkezéskori ügyszámmal történik, a korábbi jogcím (pl.: öröklés, ajándékozás, adásvétel stb.) mellett, úgy hogy a bejegyzésben megjelenik a korábbi bejegyző határozat száma. (Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést a következő oldalon található teljes tulajdoni lap szemlélteti) 2. Elállás Az elállás a szerződést visszaható hatálylyal megszüntető egyoldalú nyilatkozat, mely alapulhat jogszabályon vagy szerződésen. Az elállás a szerződést felbontja. 2 A GK. 16. számú állásfoglalása szerint az elállási jogosultságok jogcímei két csoportba oszthatóak. Az egyik csoport, amikor a jogszabály valamelyik fél szerződésszegése következtében ad elállási jogosultságot a másik fél részére. Ilyen a kötelezett késedelme vagy a hibás teljesítés, illetve a felek által szerződésben kikötött elállási jog. A másik csoportba tartoznak azok az esetek, amikor az elállási jog szerződésszegés nélkül is megilleti valamelyik felet. Ilyen az adásvételi szerződés esetén a Ptk és aiban foglalt, az okozott kár megtérítése mellett biztosított elállási jog. Bár a Ptk. fent idézett szakasza az elállási jog gyakorlását nem köti meghatározott formához, azonban az Inytv. bejegyzés alapjául szolgáló okiratokra vonatkozó szabályozásából levezethető, hogy annak továbbá bármilyen más jogcímen tett elállási jog gyakorlásának meg kell felelnie az alábbi alaki és tartalmi feltételeknek. Annak ellenére, hogy az elállási jog gyakorlása a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal történik, ez önmagában az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállításához nem elegendő. A másik fél ugyanis az elállás hatályosságát vitássá teheti, s ezt az ingatlanügyi hatóság nem bírálhatja el. Addig tehát, amíg nem tisztázott az, hogy az elállás hatályos-e, csupán az egyik fél egyoldalú - elállást tartalmazó - nyilatkozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésnek nincs helye. A szerződéstől való elállás alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés akkor történhet, ha az elálláshoz a másik fél hozzájárult, vagy ennek hiányában jogerős bírósági ítélet az elállás jogszerűségét megállapította és a szerződést felbontotta. 3 Ezt illusztrálja az alábbi példa: 2 Ptk (1) bekezdése 3 BH

4 12 RES IMMOBILES Veszprém Körzeti Földhivatal Oldal: 1/ Veszprém Vörösmarty tér 9. Tulajdoni lap teljes :36:05 VESZPRÉM Szektor: 29 belterület HRSZ: 1975/A/7 Térképszelvény: Veszprém, Széles u I. rész Az ingatlan adatai: Alrészlet adatok Alosztály adatok Jel m v. ág (kivett) min. o. ha,m2 kat. jöv. ha,m2 kat.jöv. /AK, fill./ /AK, fill./ É kivett 997 lakóház, udvar Földrészlet össz.: II. rész Bejegyz határozat: 35112/ Törl határozat: 47414/ Tul. hányad: 1/1 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Hamvas Napsugárka(an.: Nagy Erzsébet, szül: ) Címe: 8220 Balatonalmádi, Budapesti u. 14/B Bejegyz határozat: 47414/ Törl határozat: 34555/ Tul. hányad: 1/1 Jogcím: vétel Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Szomorú Szidónia(an.: Péter Lili, szül: ) Címe: 8200 Veszprém, Párizs körtér 50. III/ Bejegyz határozat: 34555/ Eredeti határozat: 35112/ Tul. hányad: 1/1 Jogcím: szerz dés felbontása 34555/ vétel 35112/ Jogállás: tulajdonos Jogosult neve: Hamvas Napsugárka(an.: Nagy Erzsébet, szül: ) Címe: 8220 Balatonalmádi, Budapesti u. 14/B III. rész Bejegyzést nem tartalmaz Tulajdoni lap vége

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 13 Vevők B. Város Önkormányzatától telekingatlant vásároltak azzal a feltétellel, hogy azt 2 éven belül beépítik. A beépítési kötelezettség nem teljesítésének esetére elállási jogot kötöttek ki a szerződésben. Az ingatlanügyi hatóság a vevők tulajdonjogát bejegyezte. A 2 éves határidő eredménytelenül eltelt, a tulajdonosok a telek ingatlant nem építették be. Az önkormányzat élt a szerződés szerinti elállási jogával. Közhatalmi aktus nélkül akkor történhet meg az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítása, ha a felek ebben megállapodnak, nyilatkozatukkal elismerik az elállás hatályosságát, és a bejegyzett tulajdonosok hozzájárulnak az önkormányzat tulajdonjogának visszajegyzéséhez. Amennyiben a felek között ilyen tartalmú megállapodás nem jön létre, ebben az esetben az eredeti állapot helyreállítása jogerős bírósági határozat alapján történhet. A fenti esetre további példa: Eladó és vevő között adásvételi szerződés jött létre, mely alapján az ingatlanügyi hatóság a vevő tulajdonjogát bejegyezte. A szerződésben a felek egy bizonyos feltétel (pl.: jelzálogjog törlésére vonatkozó engedély megadásának elmaradása) bekövetkezte esetére elállási jogot kötöttek ki vevő javára. Az elállási jog gyakorlásának szerződésben meghatározott feltétele bekövetkezett, ezért vevő az eladóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával gyakorolta az elállási jogát. Abban az esetben, ha az eladó a vevő elállásához írásban hozzájárult, és ezen nyilatkozataik ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmasak, úgy az ingatlanügyi hatóság vevő elállásra vonatkozó egyoldalú nyilatkozata és annak eladó általi elfogadását tartalmazó hozzájáruló nyilatkozata alapján rendelkezhet az eredeti állapot helyreállításáról, vagyis eladó tulajdonjogának elállás jogcímén történő visszajegyzéséről, a vevő tulajdonjogának egyidejű törlése mellett. Bejegyzés alapjául szolgálhat az olyan okirat is, amely együttesen tartalmazza az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot, továbbá a másik fél ehhez történő hozzájárulását. Amennyiben vevő elállásához eladó nem járul hozzá, azt vitatja, úgy a vevő az elállás jogszerűségének megállapítása érdekében keresetet indíthat. Ez esetben a bíróságnak az elállás jogszerűsége tárgyában hozott jogerős ítélete alapján van helye vevő tulajdonjoga törlésének és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállításának. 3. Szerződés érvénytelenségének elismerése Érvénytelen egy szerződés, ha olyan, a törvény által meghatározott súlyos hibában vagy fogyatékosságban szenved, amelynek következtében nem alkalmas a felek által célzott joghatás kiváltására. Ez az érvénytelenségi ok megnyilvánulhat a szerződési akaratban, a szerződési nyilatkozatban vagy a célzott joghatásban. Az érvénytelenségnek két fő formája a semmisség és a megtámadhatóság. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szempontjából érvénytelenség alapján az eredeti állapot helyreállítása akkor történhet meg, ha arról a felek között konszenzus jön létre nevezetesen az egyik fél által hivatkozott semmiségi vagy megtámadhatósági kifogást a másik fél elismeri, nem vitatja, ennek hiányában az arra hivatkozó fél bírósághoz fordulhat az érvénytelenség megállapítása érdekében. Egy konkrét ügyben a felek között adásvételi szerződés jött létre, mely alapján az ingatlanügyi hatóság a vevő tulajdonjogát vételi jogcímén bejegyezte. Ezt követően

6 14 RES IMMOBILES eladó nagykorú hozzátartozója hivatkozott arra, hogy eladó mint gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen személy jognyilatkozata semmis, tekintettel arra, hogy ügyei viteléhez szükséges belátási képessége már a szerződés megkötéskor, illetve azelőtt is teljesen hiányzott. Amennyiben vevő a szerződés ezen semmisségi okból történő érvénytelenségét elismeri, úgy az erről szóló ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirat alapján melyet az időközben cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett eladó törvényes képviselője ír alá az ingatlanügyi hatóság dönt az eredeti állapot helyreállításáról, vagyis eladó tulajdonjogának érvénytelenség elismerése jogcímén történő visszajegyzéséről, a vevő tulajdonjogának egyidejű törlése mellett. Amennyiben vevő az eladó cselekvőképtelenségét nem ismeri el, úgy eladó érdekében az arra jogosult személy a szerződés semmisségének megállapítása iránt pert indíthat, és az abban hozott jogerős ítélet alapján történhet az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítása. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy az Inytv. 51. (1) bekezdésében foglalt, a nyilvánvalóan érvénytelen okiratokkal kapcsolatos szabályozás alapján az ingatlanügyi hatóságnak elsődleges szűrő szerepe van abban, hogy a lényeges tartalmi vagy alaki hiányosságokban szenvedő okiratok bejegyzés alapjául ne szolgálhassanak. Közhatalmi aktuson alapuló eredeti állapot helyreállítása 1. Bíróság ítélete A fentiek során már utaltunk arra, hogy amennyiben a szerződő felek között az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítására irányuló konszenzus nem jön létre, úgy a jogérvényesítés egyetlen módja a bírósági út igénybevétele. Ezen esetek a következők: - elállási jog körében: amennyiben az egyik fél elállási joga gyakorlásának jogszerűségét a másik fél vitatja, úgy az elállás jogszerűségének megállapítása és a szerződés felbontása a bíróságtól kérhető; - érvénytelenségre történő hivatkozás esetén: amennyiben azt a másik fél nem ismeri el, úgy bíróságtól kérhető a szerződés érvénytelenségének megállapítása. Az ilyen tárgyú megállapítási perek esetében a jogerős ítélet alapján kerülhet sor a tulajdonjogi bejegyzés törlésére és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítására. Előfordulhat azonban, hogy a felek a peres eljárás során a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) a alapján egyezséget kötnek egymással, melyet a bíróság végzéssel jóváhagy, akkor ha az a jogszabályi feltételeknek megfelel. Az egyezséget jóváhagyó végzésnek ugyanaz a hatálya, mint a bírósági ítéletnek. 2. Egyéb hatósági döntés Ebbe a körbe azon esetek tartoznak, amikor a hatóság egy korábbi tulajdonjog bejegyzéséről rendelkező döntését maga változtatja meg úgy, hogy ez a korábban bejegyzett tulajdonjog törlését és az eredeti állapot helyreállítását eredményezi. A hatóság ilyen döntése amennyiben annak egyéb jogszabályi feltételei is fennállnak alapulhat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 114.

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 15 (1) bekezdésének rendelkezésén, vagyis amikor a hatóság saját hatáskörben eljárva határozatát visszavonja, vagy módosítja. Erre lehet példa a közigazgatási hivatal által hozott kisajátítási határozat saját hatáskörben történő visszavonása. Az eredeti állapot helyreállításának akadályai Természetesen a gyakorlatban számos olyan eset is adódhat, amikor a feleknek az eredeti állapot helyreállítására irányuló konszenzusa esetén sincs már jogi lehetőség az új tulajdonos tulajdonjogának törlése mellett a korábbi tulajdonos tulajdonjogának visszajegyzésére. Ilyen eset például, amikor az újonnan bejegyzett tulajdonos a tulajdonába került ingatlant a másik szerződő fél elállását megelőzően létrejött szerződéssel harmadik jóhiszemű személynek, ellenérték fejében elidegenítette. Ekkor a szerződés elállás miatti megszűnése esetén sem lehet már helyreállítani az eredeti állapotot. 4 A Ptk (3) bekezdése kimondja, hogy a szerződés felbontása esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Abban az esetben azonban, amikor az elállásra jogosult fél ezt a jogát olyan időben gyakorolja, amikor a bejegyzett tulajdonos harmadik, jóhiszeműen, ellenérték fejében szerző félnek elidegenítette az ingatlant, fogalmilag kizárt a már teljesített szolgáltatások visszaszolgáltatása. Az eredeti állapot helyreállításának relatív akadályát jelenti az ingatlanra időközben bejegyzett végrehajtási jog. Ez alatt azt kell érteni, hogy a végrehajtási jog bejegyzése erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában önmagában nem lehet akadálya további tulajdonosváltozás bejegyzésének, azonban ilyenkor az eredeti állapot helyreállítása akként történik, hogy az új tulajdonos tulajdonjogának törlésével és a korábbi tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg a végrehajtási jog továbbra is az ingatlant terheli. A tulajdonjoggal kapcsolatos eredeti állapot helyreállításához, ezen belül pedig a relatív akadályok fogalmához szorosan kötődik az olyan haszonélvezeti joggal kapcsolatos kérdés, amelyről az adásvételi szerződésben lemondtak és azt a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg törölték az ingatlan-nyilvántartásból. A jogalkalmazás terültén gyakran felmerülő problémát jelent, hogy ilyen esetben van-e lehetőség a haszonélvezeti jog visszajegyzésére. Az Inytv. 30. (2) bekezdése elsődleges szabályként mondja ki, hogy a tulajdonjog törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállításához hatósági határozat szükséges. Másodlagosan alkalmazandó szabály, hogy a felek megállapodása alapján is van lehetőség az eredeti állapot helyreállítására, azonban ebben az esetben az Inytv. változások bejegyzésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a haszonélvezeti jog bejegyzésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a felek ennek újbóli alapításáról az eredeti állapotot helyreállító szerződésben megállapodtak, továbbá a haszonélvezeti joggal egyidejűleg bejegyzésre kerülő régi-új tulajdonos ennek bejegyzéséhez hozzájárul. Az eredeti állapot helyreállítására irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás alapvető szabályai 1. Az eljárás megindítása Természetesen a kérelemhez kötöttség elvéből adódóan az eredeti ingatlan-nyilván- 4 BH

8 16 RES IMMOBILES tartási állapot helyreállítására irányuló eljárás is a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre vagy az eljáró hatóság megkeresésére indulhat. Az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell azokat a kérelmezőre vonatkozó adatokat, amelyeket az Inytv. 26. (3) bekezdése ír elő. Az ingatlan pontos megjelölésén kívül a kérelem tárgya rovatban azt a jogot vagy jogilag jelentős tényt kell feltüntetni, amelynek a visszajegyzését kérik, amellett, hogy megjelölésre kerül az eljárás célja, vagyis az eredeti állapot helyreállítása. Erre azért van szükség, mert az ingatlanügyi hatóság a kérelemhez kötöttség elvének tiszteletben tartásával, csak abban a tényállásban és annak a jognak vagy ténynek tekintetében dönthet, amelyet a felek a kérelemben megjelöltek. Hatósági vagy bírósági megkeresés esetén a megkeresésnek a Vhr. 60. (2) bekezdésében foglalt adatokat kell tartalmaznia. Meg kell jegyezni azonban, hogy az eljárás megindításához megkeresésre minden olyan esetben szükség van, amikor az eljárást valamely közigazgatási szerv vagy bíróság indítja meg, és a bejegyzés, illetve törlés olyan hatósági döntésen vagy bírósági határozaton alapul, amelynek meghozatalára a fenti szervek jogszabály alapján kötelesek. 2. Bejegyzés alapjául szolgáló okiratok Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására a felek megállapodása nevezetesen szerződés felbontása, érvénytelenség elismerése, elállás stb. alapján kerül sor, úgy az ilyen okiratra az Inytv-nek a tulajdonjog bejegyzés alapjául szolgáló okiratok alakiságára és kötelező tartalmi elemeire vonatkozó szabályai az irányadók. 5 Ezen rendelkezésekkel összhangban a Ptk. is kimondja, hogy ha jogszabály a szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, úgy az ilyen alakban kötött szerződés felbontása is csak a megszabott alakban érvényes. 6 Fentiek értelmében a felek megállapodásának az eredeti állapot helyreállításáról, vagyis a jelenleg bejegyzett tulajdonos tulajdonjogának törléséről és a korábbi tulajdonos tulajdonjogának bejegyzéséről kell szólnia. Emellett az okiratnak tartalmaznia kell a bejegyzett tulajdonos, mint jogosult részéről a korábbi tulajdonos tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatát, mint bejegyzési engedélyt. Az okiratban meg kell jelölni az eredeti állapot helyreállításának jogcímét is, mint pl.: szerződés felbontása, elállás, érvénytelenség elismerése stb. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása jogerős hatósági (bírósági) határozat alapján történik, úgy annak tartalmára az Inytv. 32. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a felek megállapodását, valamint a bejegyzési engedélyt a hatóság rendelkezése pótolja. 7 Ha a bejegyzés alapjául a bíróság olyan végzése szolgál, amely a felek perbeli egyezségét hagyja jóvá, a felek által tett egyezségnek ki kell terjednie mindazon kérdésekre, amelyeket a felek megállapodásának, mint bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell. Az eljáró hatóság, bíróság által meghozott határozatok, végzések közokiratnak minősülnek, melyek alakiságát a Pp. és egyéb vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 5 Inytv. 29., Inytv. 32. (1)-(4) bekezdései 6 Ptk (3) 7 Inytv. 34. (1) bekezdése

9 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 17 Összegzés A fentiek alapján tehát az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreállításának esetein belül két csoport különíthető el, nevezetesen a felek akarati autonómiájának teret adó szerződés, illetve valamely közhatalmi aktus közvetítése alapján történő eredeti állapot helyreállítás. Mindkét esetre igaz azonban az, hogy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó rendelkezést, a felek jogváltozásban való megállapodását, valamint a bejegyzési engedélyt, vagy a hatóság, illetve bíróság ezeket helyettesítő döntését. Mivel a tulajdonjog a modern állam gazdasági viszonyait és az egyéni létet megalapozó jogintézmény, a társadalom minden tagja számára legyen az természetes vagy jogi személy alapvető fontosságú, hogy a tulajdonjoggal való rendelkezés esetén jelen munkában tárgyalt szabályok, tartalmi és formai követelmények megtartása mellett történjenek a tulajdoni viszonyokban beállott változások átvezetése. * * *

10

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban

A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Szabó Linda Zsófia A haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartásban A haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének, keletkezésétől függetlenül meghatározó jelentősége

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

A kiskorúak jognyilatkozatai

A kiskorúak jognyilatkozatai 1 Ptk. 12. www.resimmobiles.hu INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A kiskorúak jognyilatkozatai Jogrendszerünk hatályos rendelkezései fokozottan védik a kiskorúak érdekeit, szigorúan szabályozva az általuk,

Részletesebben

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése ajándékozás visszakövetelése jogcímén Az ingatlan-nyilvántartásba való tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmek,

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

A jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása

A jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Mód Péter A jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása A ranghely változás jelentősége ritkán kerül felismerésre az abban érdekeltek és érintettek részéről, holott a ranghelyek

Részletesebben

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként

A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként A Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Pf.II /2005/4. szám. Alkalmazott jogszabályok:ptk.234 és 235., Inytv. 62. és 63.t

Győri Ítélőtábla Pf.II /2005/4. szám. Alkalmazott jogszabályok:ptk.234 és 235., Inytv. 62. és 63.t I. Érvénytelenség címén az ingatlant terhelő jelzálogjog törlésére - az eredeti állapot helyreállítására - csak akkor kerülhet sor, ha a törlési per megindításának feltételei fennállnak. II. Az érvénytelenségi

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

A kötelező jogi képviselet

A kötelező jogi képviselet INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika - dr. Hernádi László A kötelező jogi képviselet A kötelező jogi képviseletet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) módosításáról rendelkező 2003. évi XI.

Részletesebben

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási

A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Frang Éva A ráépítés útján történő tulajdonszerzés szabályai és ingatlannyilvántartási bejegyzése Az alábbiakban a ráépítés lehetséges jogkövetkezményeinek ismertetésére kerül

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai

Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Veréb Viktória Ingatlanokhoz kapcsolódó elővásárlási jog alapvető szabályai Az elővásárlási jog mint a tulajdonos rendelkezési szabadságát korlátozó jogintézmény gyakorlati jelentősége

Részletesebben

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn Az eljárás felfüggesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásban Az ingatlanügyi hatóság elsődleges feladata, hogy a bejegyzési kérelmek tárgyában megalapozott döntést

Részletesebben

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai

A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A végrehajtási eljárás ingatlan-nyilvántartási vonatkozásai A megváltozott gazdasági viszonyok következtében az utóbbi években jelentősen nőtt a végrehajtási eljárások,

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés

A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Delbó Erika A tartási, az életjáradéki és az öröklési szerződés A tartási, életjáradéki és az öröklési szerződés jogintézményét alapvetően a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza.

Részletesebben

A Ket. jogorvoslati rendszerének alkalmazása az ingatlannyilvántartási

A Ket. jogorvoslati rendszerének alkalmazása az ingatlannyilvántartási INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A Ket. jogorvoslati rendszerének alkalmazása az ingatlannyilvántartási eljárásban Jelen cikksorozattal az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozó eljárások

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján

Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS - ADÓELJÁRÁS Dr. Huszár Eszter - dr. Keindl László Az illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés tényének bejelentése a 09B400-as adatlap útján Az egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hernádi László - dr. Mód Péter Az ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatvány alkalmazása Az ingatlan-nyilvántartási eljárások döntő többsége az ügyfelek kérelmére indul, amely

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra

A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. László Tamás A vételi jog bejegyzésének és érvényesítésének ingatlan-nyilvántartási kérdései, különös tekintettel a bírói gyakorlatra Jelen írás arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Dr. S zoó Julianna M arcella (Eladó) Papp Csaba (Vevő) 3100 Salgótarján, 3100 Salgótarján, M egnevezés Tulajdoni hányad Vételár (Ft)

Dr. S zoó Julianna M arcella (Eladó) Papp Csaba (Vevő) 3100 Salgótarján, 3100 Salgótarján, M egnevezés Tulajdoni hányad Vételár (Ft) 14252730 S alg ó V agyon Kft. S alg ó tarján SV- 771-3./15. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos n yilatk ozat m egtételére G azdasági, V árosfejlesztési, V árosüzem eltetési és Idegenforgalm

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd A tulajdonátruházó szerződések [6:215. - 6:237. ] XXXII. Fejezet: Az adásvételi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-262/2014. számú ügyben Előadó: dr. Herke Miklós Az eljárás megindítása A panaszos aki jelenleg fehérgyarmati állandó lakos azt kifogásolta, hogy a lakcímnyilvántartásba

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény 2012. évi... törvény Érkezett : 20'2 MARC Z e. a külföldiek term őföldön történő zálogjog alapításának megakadályozása érdekébe n szükséges törvények módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok: Pp.3. (2) bekezdése. Győri Ítélőtábla Pf.III /2012/4.szám

Az alkalmazott jogszabályok: Pp.3. (2) bekezdése. Győri Ítélőtábla Pf.III /2012/4.szám A bíróság a kereseti tényállásban előadottakhoz, valamint a kereset tárgyához kötve van, a kereseti kérelemhez kötöttség azonban nem jelenti azt, hogy a fél által megjelölt jogcímhez is kötve lenne. A

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra

A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra A hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

A házastársi vagyonközösség bíróság általi megszüntetésének ingatlan-nyilvántartási vetülete

A házastársi vagyonközösség bíróság általi megszüntetésének ingatlan-nyilvántartási vetülete INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A házastársi vagyonközösség bíróság általi megszüntetésének ingatlan-nyilvántartási vetülete A házastársi vagyonközösség a közös tulajdon általános szabályaitól eltérő

Részletesebben

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján Szerző: dr. Rózsa Erika 2015. június 10. 2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, mely átalakította a cselekvőképesség

Részletesebben

A vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének problémái, kihatása egyéb bejegyezhető jogokra és feljegyezhető tényekre.

A vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének problémái, kihatása egyéb bejegyezhető jogokra és feljegyezhető tényekre. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert A vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének problémái, kihatása egyéb bejegyezhető jogokra és feljegyezhető tényekre. A vételi jog és az ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/678-1/2015/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 154/1998. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Repülõtér adásvételi szerzõdése jóváhagyásáról A Közgyûlés A Nyíregyházi Repülõtér tulajdonjoga megszerzésére

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása 9710 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) A gondnokoltak és gondnokaik, támogatott személyek és támogatóik, valamint az elõ ze tes jognyilatkozatok nyilvántartását az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: 03/892-1/2011. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, KÖRJEGYZŐJE, JEGYZŐJE SZÉKHELYÉN Tisztelt Címzetes Főjegyző, Körjegyző, Jegyző Asszony/Úr! A jegyzők szakmai

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésre

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 26-i ülésre Tárgy: Kossuth u. 8. sz. alatti ingatlant illető, a Békési 5626 hrsz-ú ingatlant terhelő bejárási szolgalmi jog bejegyzési ügye Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző dr. Uhrin Anna jogász Véleményező

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/22522/ Szektor : 16

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/22522/ Szektor : 16 3580 Tiszaújváros Erzsébet tér 24. Oldal: 1 / 7 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv ha

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2013.(II.01.) rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III. 30.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2013.(II.01.) rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III. 30.) rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2013.(II.01.) rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III. 30.) rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Egy jogszabályon alapuló hologram, avagy az építési jelzálog sokarcúsága

Egy jogszabályon alapuló hologram, avagy az építési jelzálog sokarcúsága INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kosztolányi Örs Egy jogszabályon alapuló hologram, avagy az építési jelzálog sokarcúsága A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 402. (2)-(3) bekezdései

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

Ember, Drabos és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere. Az ingatlanfinanszírozás. gyakorlati kérdései Jogi hírlevél

Ember, Drabos és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere. Az ingatlanfinanszírozás. gyakorlati kérdései Jogi hírlevél Ember, Drabos és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere Az ingatlanfinanszírozás 1 gyakorlati kérdései Jogi hírlevél 1. A törlési kereset megindítására nyitva álló határidő

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben