Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban"

Átírás

1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás hétköznapjaiban ritkán találkozunk, ám az elbirtokláson alapuló tulajdonszerzés bírósági eljáráson kívüli érvényesíthetősége, ingatlan-nyilvántartási bejegyzése több kérdést is felvet. Jogszabályi háttér A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései tartalmazzák az elbirtoklás legfontosabb szabályait, ezen rendelkezéseket egészítik ki a joggyakorlat számára hasznosítható tartalommal eseti döntéseikben a bíróságok. Az elbirtoklás, mint eredeti szerzésmód elhelyezése a tulajdonszerzési módok rendszerében Aszerint, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése a korábban bejegyzett tulajdonostól eredeztethető-e vagy sem, különbséget tehetünk eredeti és származékos szerzésmódok között 1 : Eredeti szerzésmódok: 1. elbirtoklás, 2. kisajátítás, 3. növedék, 4. beépítés, Származékos szerzésmódok: 1. átruházás, 2. hatásági határozat és árverés, 3. ráépítés, 4. öröklés, 5. házastársi vagy élettársi közös vagyonból való részesedés A Ptk (1) bekezdése szerint elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében tíz éven át szakadatlanul birtokolja. Az elbirtoklásnak, mint eredeti szerzésmódnak kettős joghatása van: egyrészt az elbirtokló oldaláról tulajdonjogot keletkeztető, a volt tulajdonos szempontjából pedig tulajdonjogot megszüntető. 2 A Ptk. rendelkezései alapján a következő oldalon található táblázatban foglalható össze az ingatlanok elbirtoklásának feltételrendszere. 1 Nagy Éva-Pecze Dóra: Polgári jog I. Dialóg Campus Kiadó PK 6.

2 18 RES IMMOBILES Az elbirtoklás feltételei Az elbirtoklást kizáró okok 1. szakadatlan birtoklás 1. elbirtoklási idő vonatkozásában: az elbirtoklás megszakad, ha: a) tulajdonos a birtokost írásban felszólítja vagy bírósághoz fordul, b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (pl. biztosítékul adja, megterheli) c) birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti és ezt egy éven belül nem szerzi vissza, illetve egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza. Az elbirtoklási idő megszakadásának jogkövetkezménye: elbirtoklási idő újra kezdődik az akadály megszűnésével. 2. sajátjakénti birtoklás: a) szubjektív elem: szükséges, hogy a birtokló a birtoklását véglegesnek tekintse, melyet a tulajdonos nem fog megszakítani (pl. nem eredményez elbirtoklást szívességből, viszszavonásig engedélyezett vagy családi kapcsolatokon alapuló elbirtoklás) b) objektív elem: tulajdonosi magatartás (pl. hatóságok előtti önálló fellépés, más személyek előtt tett kijelentés, előttük vagy velük szemben tanúsított magatartás, közteherviselés 3 3. birtoklás 15 éven át 2. a megszerzés módjával összefüggésben: Elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot, aki: - bűncselekménnyel vagy egyébként - erőszakos vagy alattomos módon jutott a dolog birtokához (ugyanakkor nem kizárt az elbirtoklás, ha rosszhiszemű birtokostól jóhiszemű birtokoshoz kerül a dolog) 3. az ingatlan meghatározott része vonatkozásában kizárt az elbirtoklás, ha a földterület nem osztható meg. tipikus esete: amikor a határ nem egyezik az ingatlan-nyilvántartási térkép szerinti határral (a telekalakításhoz szükséges engedélyt az elbirtoklónak kell beszereznie) június 1. előtt 10 év volt az általános elbirtoklási idő

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 19 Közös tulajdonban álló ingatlan tulajdonostárs általi elbirtoklása A Legfelsőbb Bíróság PK 4. számú állásfoglalása alapján elbirtoklás útján a tulajdonostárs is megszerezheti a másik (többi) tulajdonostárs illetőségének a tulajdonjogát, de ilyenkor fokozott szigorúsággal kell vizsgálni az elbirtoklás törvényes kellékeinek a fennállását, és ennek körében azt is, hogy az elbirtoklásra hivatkozó tulajdonostárs magatartása összeegyeztethető-e a tulajdonostársak jogaira és a dologhoz fűződő törvényes érdekeire vonatkozó, a Ptk ában foglalt jogszabállyal. A Ptk (1) bekezdése kimondja, hogy a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára, e jogot azonban az egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő törvényes érdekeinek sérelmére. Az a tulajdonostárs, aki a többi tulajdonostárs sérelmére birtokol és erőszakos vagy alattomos módon jutott a dolog birtokához, elbirtoklással nem szerezheti meg a dolog jelen esetben a másik tulajdonostárs tulajdoni illetőségének tulajdonjogát. A tulajdonostársakkal szembeni elbirtoklást a hivatkozott állásfoglalás szerint az alábbi esetekben lehet megállapítani: - a tulajdonostársak a közös tulajdonukban álló ingatlan használatát egymás között ténylegesen megosztották, e megosztást véglegesnek, a tulajdonközösség teljes megszüntetésének szánták, és csak hanyagságból, rosszul felfogott költségkímélésből maradt el a végleges rendezés, - egy vagy több tulajdonostárs az elbirtoklási időt jóval meghaladó idő óta ismeretlen helyen tartózkodik és kizárólag az elbirtokló tulajdonostárs gondoskodik az ingatlanról és annak birtoklásával járó feladatokkal és a körülményekből megállapítható jóhiszeműséggel az ismeretlen helyen levő tulajdonostársak illetőségét is a sajátjának tekinti, - a tulajdonostársak egyike átruházta tulajdoni illetősége tulajdonjogát a többi tulajdonostársra, de szerződésüket nem a jogszabályoknak megfelelő, érvényes alakban kötötték meg, a szerző tulajdonostárs(ak) azonban a megállapodás alapján birtokba lép(nek) és az elbirtoklási időn keresztül szakadatlanul birtokol(nak). 4 A közös tulajdont keletkeztető elbirtoklás Amennyiben egyszerre többen vannak birtokban és mindegyikükkel szemben fennállnak az elbirtoklás feltételei, egymás között egyenlő arányban közös tulajdont fognak elbirtokolni. Érdemes speciális esetként kiemelnünk a házastársak elbirtoklását, hiszen az együttélés időszaka alatt elbirtoklással szerzett tulajdon is közös vagyon. Ezen idő alatt a közös birtoklás sem szükséges, elegendő ha életközösségük fennállásának ideje alatt a házasfelek egyikénél eltelik a szükséges elbirtoklási idő. 5 Ha elbirtoklás alapján a tulajdonszerzés az együttélés alatt már bekövetkezett és később az egyik házastárs elhunyt, a túlélő házastárs tulajdoni igényét csak a saját fele részére, míg az ezt meghaladó igényt az örökhagyó örököse érvényesítheti. 6 4 PK.4. 5 BH dr. Kiss Gábor (szerk.): Az ingatlanjog nagy kézikönyve, Complex Kiadó, Bp

4 20 RES IMMOBILES Elbirtoklás során bekövetkezett jogutódlás Az egymás utáni elbirtoklás feltétele egyrészt a jogelőd-jogutód kapcsolat (pl. örökhagyó örökös viszonya, birtoklás hozzátartozó részére történő átengedése, birtok átruházással történő megszerzése), másrészt a jogutód birtoklásának is meg kell felelnie az elbirtoklás feltételeinek. Az elbirtokló, mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos A Ptk (5) bekezdése alapján ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett. Tehát mivel az elbirtoklás eredeti szerzésmód a tulajdonjog megszerzése az ingatlan-nyilvántartáson kívül is bekövetkezik ugyan, ám mégis szükséges az elbirtokló tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése, hiszen enélkül vele szemben egy esetleges jóhiszemű szerző tulajdonjog bejegyzése elsőbbséget élvez. Az Inytv. 5. (3) bekezdésének rendelkezése kiegészíti a Ptk. normarendszerét, amikor kimondja, hogy a jóhiszemű szerző javára az ingatlan-nyilvántartást az ellenkező bizonyításig az oda bejegyzett jogok és feljegyzett tények tekintetében akkor is helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzettől eltér. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban jóhiszemű jogszerzőnek minősül az, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerez jogot. A tulajdonjog elbirtoklás jogcímén való bejegyzésének esetei Az ingatlan-nyilvántartásba elbirtoklás jogcímén tulajdonjog bejegyzésére: - a bejegyzett tulajdonostól beszerzett okirat melynek lényegi tartalmi eleme egy kvázi tulajdonjog elismerő nyilatkozat, valamint bejegyzési engedély, - vagy a bejegyzett tulajdonossal kötött megállapodás hiányában melynek oka lehet a tulajdonosnak a megállapodástól való elzárkózása, halála, ismeretlen helyen tartózkodása polgári peres eljárás során hozott bírósági határozat alapján kerülhet sor. A Legfelsőbb Bíróság a BH számon közétett döntésében megerősíti, hogy az elbirtoklás eredeti szerzésmód, amely nem csak jogcímet ad a tulajdonjog megszerzésére, hanem a törvényszerűen befejezett elbirtoklás ténye tulajdonjogot létesít az elbirtokló javára, a tulajdonjog megszerzése az ingatlan-nyilvántartáson kívül bekövetkezik. 7 Az új tulajdonos, mint elbirtokló igényt tarthat arra, hogy elbirtoklás útján megszerzett tulajdonjoga a korábbi tulajdonossal kötött szerződés, mint bejegyzésre alkalmas okirat vagy a bíróságnak az elbirtoklást megállapító határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az elbirtoklás jogcímén történő tulajdonos változás alapjául szolgáló okirat Az Inytv a rögzíti, hogy jogok így a tulajdonjog bejegyzésének ha törvény másként nem rendelkezik olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata (továbbiakban okirat) alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a 7 PK.6.

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 21 bejegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlan- nyilvántartásban bejegyzett jogosult részéről (bejegyzési engedély). A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja. Továbbá az Inytv. 32. (3) bekezdése értelmében a tulajdonjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Tehát mivel az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok nem tesznek különbséget a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok tekintetében a tulajdonjog megszerzésének jogcímei szerint, ezért a tulajdonjog bejegyzésének elbirtoklás jogcímén teljes bizonyító erejű magánokirat alapján is helye van. 8 A bejegyzés alapjául szolgáló okiratban az alaki kellékeken kívül a továbbiakat szükséges vizsgálni: - Amennyiben a bejegyzés alapjául szolgáló okirat bírósági határozat, az ingatlan-nyilvántartási hatóság nem jogosult a bírósági határozattal kapcsolatban attól eltérő álláspontra helyezkedni, mivel a bírósági határozatok vonatkozásában a földhivatal egy végrehajtási szerv. 9 - A felek megállapodása esetén tekintettel arra, hogy a földhivatal nyilvánvaló érvénytelenség miatt csak olyan tartalmi vagy alaki hiányosság miatt utasíthatja el a kérelmet, amely magából az okiratból megállapítható 10 véleményem szerint az ingatlanügyi hatóságnak csak azt kell vizsgálnia, hogy az elbirtoklás feltételeinek megléte (15 éven át történő, szakadatlan, sajátjakénti birtoklás) és a kizáró okok hiánya magából az okiratból megállapítható-e, illetve hogy tartalmazza-e az okirat az ezen kérdésekre vonatkozó megállapodást. Elbirtoklás jogcímén alapuló tulajdonjog bejegyzéssel összefüggésben felvetődő kérdések A gyakorlatban problémát okozhat annak eldöntése, hogy az elbirtoklással megszűnnek-e az ingatlannal kapcsolatos, az elbirtokláson alapuló tulajdonszerzést megelőzően bejegyzett jogok (pl. haszonélvezet, jelzálogjog). Egyik álláspont szerint az elbirtoklás, mint eredeti szerzésmód, jellegéből adódóan megszünteti valamennyi, még korábbi tulajdonost érintő jogokat, bejegyzéseket. Az elbirtoklás folytán bejegyzett tulajdonjog tartalma független a korábbi tulajdonjogtól, azt nem terhelik a korábbi tulajdonjog korlátai, így a bíróság erre irányuló kereseti kérelem alapján és terhek jogosultjainak perben állása esetén e jogok törléséről is rendelkezhet. 11 Véleményem szerint az Inytv. 29. rendelkezése alapján a hangsúly a bejegyzett jog jogosultjának engedélyén jelen esetben a törlési engedélyen van, hiszen ezen engedély nélkül nem kerülhet sor az ingatlannyilvántartási eljárásban az elbirtoklás megkezdését megelőzően bejegyzett jogok törlésére, függetlenül az eredeti szerzésmódtól. 8 EBH A Legfelsőbb Bíróság Civilisztikai Kollégiumának emlékeztetője január napján megtartott országos tanácskozásán megvitatott kérdésekről 10 Inytv.51. (1) bekezdés 11 dr. Kiss Gábor (szerk.): Az ingatlanjog nagy kézikönyve, Complex Kiadó,

6 22 RES IMMOBILES Összegzésképpen elmondható, hogy a tulajdonjog elbirtoklás jogcímén való bejegyzésének esetei közül igen kevés az előző tulajdonostól beszerzett okiraton alapuló bejegyzés, gyakoribb a bírósági határozaton azon belül is az elbirtoklási időt jóval meghaladó időn keresztül ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonostárs tulajdoni hányadának elbirtoklását kimondó ítéleten alapuló tulajdonjog bejegyzések száma * * *

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28.

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Áttekintés Koncepcionális kérdések Hol kellett változtatni? Fogalmi kérdések Birtok (jog) Al- és főbirtokos Tulajdonjog terjedelme

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban

Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Dr. Sarkadi Anikó Az ingatlan-nyilvántartás elvei az új Polgári Törvénykönyvben és a korábbi jogi szabályozásban Az ingatlan-nyilvántartás külső és belső rendszerének sajátosságai Az ingatlan-nyilvántartásról,

Részletesebben

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele

Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Új építésű társasház alapítása és a külön tulajdonba kerülő ingatlanok adásvétele Az ingatlanügyi hatóság ügyintézése során a társasházak alapításának bejegyzésekor

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám

Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám Haszonélvezeti jog és illeték Adóvilág 2009. július XIII. Évfolyam 08. szám A haszonélvezeti jog személyhez kötött dologi jog, amelynek alapján a haszonélvezô a más személy tulajdonában lévô dolgot birtokolhatja,

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai az új Polgári Törvénykönyvben Szerző: dr. Tóth Annamária 2014. június 30. A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai a bírósági gyakorlat tükrében Szerző: dr. Tóth Annamária Pécs, 2014. január 6. Bevezetés A hazai vadon élő vadászható állatfajok védelme

Részletesebben