dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I."

Átírás

1 dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó

2 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett A kézirat lezárva: május 19. A Kiadó engedélyezi jelen szöveg lemásolását, kinyomtatását, illetve magáncélú felhasználását addig az időpontig, amíg a szöveg a Kiadó honlapjáról letölthető. A szöveg megváltoztatása, illetve üzleti célú felhasználása tilos! Novissima Könyvesbolt Budapest, Victor Hugo u. 9., a Lehel tér mellett. Novissima Kiadó 1132 Budapest, Victor Hugo u Telefon/fax: (1)

3 Bevezetés A válás során igen fontos kérdés, hogy a házastársak által közösen használt ingatlan sorsa hogyan alakul a házasság felbontását követően, hiszen az nem csupán egy ingatlan, hanem a család életének korábbi színtere, ezért általában mindkét fél ragaszkodik ahhoz. Éppen ezért fontos ismerni a Ptk. (a 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) erre vonatkozó szabályait. Tekintettel a szabályozás terjedelmes voltára, elsőként az általános szabályokról, majd a későbbiekben a lakáshasználat rendezésére vonatkozó részletes rendelkezéseket kívánom áttanulmányozni. Ptk. 4:76. [A házastársi közös lakás] (1) Házastársi közös lakás az a lakás, amelyben a házastársak egyikük vagy mindkettejük tulajdonjoga, haszonélvezeti joga vagy bérleti joga alapján együtt laknak. (2) A házastársak kiskorú gyermekének lakáshasználatát a házastársi közös lakásban kell biztosítani. (3) E fejezet alkalmazásában lakáshasználatra jogosult a lakásra kizárólagos jogcímmel rendelkező házastárs kiskorú gyermeke is. Mit jelent a házastársi közös lakás? A törvény fenti szabályozásából egyértelmű, hogy házastársi közös lakás alatt olyan ingatlant kell érteni, melyet a házasfelek az egyik vagy mindkét fél tulajdonjoga, bérleti joga vagy haszonélvezeti joga alapján használnak. Ez azt jelenti, hogy a más személy használati jogától függő használat esetében nem beszélhetünk házastársi közös lakásról. Ilyen eset például, ha a házastársak az egyik fél szülei tulajdonában álló ingatlanban ún. szívességi lakáshasználóként vagyis nem bérlőként vagy haszonélvezőként élnek. Fontos tudni, hogy ha a lakás használatára csak az egyik félnek van kizárólagos joga, a másik félnek ebben az esetben is a házassági kötelékből eredően 3

4 joga van a közös lakás használatára, még az életközösség megszakadása után is, egészen a használat rendezéséig. A kiskorú gyermek lakáshasználata A fenti szakasz (2) bekezdésében írtak azért bírnak jelentőséggel, mert a Ptk. Családi Könyve a szülők kötelezettségeként írja elő a gyermek lakáshasználati jogának biztosítását is. A (3) bekezdés pedig arra az esetre vonatkozik, ha a lakás használatára kizárólagosan jogosult házastársnak van a házasságon kívül született gyermeke is, és az ő részére biztosítja a törvény a lakáshasználat jogát. Megjegyzendő, hogy bár a törvény szövege a kiskorú gyermek kifejezést használja, azonban a gyermek lakáshasználati joga pusztán a 18. életévének betöltésével nem szűnik meg, ugyanis a szülők kötelesek gondoskodni a továbbtanuló nagykorú gyermekükről is, és ennek természetesen része a lakhatás biztosítása is. Ptk. 4:77. [A közös lakással való rendelkezés korlátai] (1) A házastársak közös jogcíme alapján lakott lakás használatáról az életközösség fennállása alatt, és annak megszűnésétől a lakáshasználat rendezéséig a házastárs a házastársával együttesen vagy a házastársa hozzájárulásával rendelkezhet. A hozzájárulást vélelmezni nem lehet. (2) A házasság felbontása vagy a házassági életközösség megszűnése önmagában nem szünteti meg annak a házastársnak a használati jogát, aki a lakást a másik házastárs jogcíme folytán használja. (3) A házastárs az életközösség fennállása alatt, és annak megszűnésétől a lakáshasználat rendezéséig a kizárólagos jogcíme alapján használt lakással sem rendelkezhet házastársa hozzájárulása nélkül olyan módon, amely házastársának vagy a lakásban lakó kiskorú gyermeknek a lakáshasználatát hátrányosan érintené. 4

5 Az (1) bekezdésben foglalt szabály a korábbi törvényi rendelkezések hiányait pótolja, amikor kimondja, hogy a közös jogcím alapján lakott lakás használatáról egészen az életközösség megszűnése esetén a lakáshasználat rendezéséig a házastárs kizárólag együttesen vagy a másik házastárs hozzájárulásával rendelkezhet. Ez azt jelenti, hogy az egyik fél egyedül például nem köthet tartási szerződést a lakásra, hanem ehhez szükség van a másik fél hozzájárulására is. A (2) bekezdés tulajdonképpen a kialakult bírói gyakorlatot emeli a törvényi szabályozás szintjére. Amennyiben a közösen használt lakás csak az egyik házastárs jogán került a házastársak használatába, a házasságuk felbontása nem eredményezi automatikusan a másik házasfél lakáshasználati jogának megszűnését, ehhez ugyanis a felek szerződése vagy bírói döntés szükséges. Szerződés alatt nemcsak az írásbeli megállapodást értjük, hanem a szerződési akarat kifejezhető ráutaló magatartással is, például az egyik félnek a közös lakásból történő önkéntes, a visszatérés szándéka nélküli elköltözése akként vehető figyelembe, mintha lakáshasználati jogáról lemondott volna. A (3) bekezdésben foglalt szabályozás egyértelműen a lakáshasználatra a másik házastárs jogcímén kívül más jogcímmel nem rendelkező házastárs és a lakásban lakó kiskorú gyermek védelmét szolgálja. Nem jelenti azt, hogy a kizárólagos használati joggal rendelkező joggal rendelkező férj nem cserélheti el a lakást, de csak abban az esetben, ha az nem érinti hátrányosan a feleséget és a lakásban lakó gyermeket. Ptk. 4:78. [A lakáshasználat előzetes szerződéses rendezése] (1) A házasulók vagy a házastársak a házastársi közös lakás használatát a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése estére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. (2) A szerződés hatálya az annak megkötésekor meglévő lakás helyébe lépett közös lakásra akkor terjed ki, ha a szerződés így rendelkezik. (3) A felek a közös lakás használatáról házassági vagyonjogi szerződésben is rendelkezhetnek. 5

6 A fenti szabályozás értelmében tehát a házasulók vagy házasfelek előre rendezhetik a közös lakásuk használatát az életközösségük megszűnése estére. Erre kétfajta lehetőségük van: vagy házassági vagyonjogi szerződésben, vagy pedig külön szerződésben. Amennyiben egy külön szerződésben állapodnak meg, ezt a házassági vagyonjogi szerződéshez hasonlóan ugyancsak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyezett magánokiratba kell foglalni, azonban nem szükséges az országos nyilvántartásba bevezetni, hiszen harmadik személyek jogait és kötelezettségeit nem érinti. Ilyen megállapodás lehet például a felek között, hogy az életközösségük megszűnése esetén melyik fél lesz jogosult a lakás további használatra és a másik fél igényt tart-e lakáshasználati jogának ellenértékére. A házasság megszűnése vagy az életközösség megszűnése esetén lehet kérni a szerződés teljesítését, vagyis azt, hogy a házastárs hagyja el a közös lakást. Természetesen a bíróságnak kivételesen lehetősége van eltérni a szerződésben foglaltaktól akkor, ha a lakásban lakó kiskorú gyermekei azt indokolják. Ptk. 4:79. [A gyermek lakáshasználati jogának figyelembevétele] (1) Ha a használatot előzetesen rendező szerződésben a felek megállapodnak abban, hogy a lakáshasználatra jogosult gyermekeik további lakhatását a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése esetére milyen módon biztosítják, a szerződés az annak megkötését követően született gyermekeikre is kiterjed. (2) Ha a szerződés az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem tartalmaz, vagy a rendelkezés a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek megfelelő lakáshoz fűződő jogát súlyosan sérti, a bíróság a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése esetén a gyermek érdekében a házastársi közös lakás használatát a szerződésben foglaltaktól eltérően rendezheti. A lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek jogának súlyos sérelme akkor állapítható meg, ha felek megállapodásának teljesülése a gyermeket lényegesen rosszabb élet- és lakhatási körülmények közé taszítaná. Az, hogy a gyermeknek el kell költöznie a lakóhelyéül szolgáló 6

7 városból és emiatt például iskolát kell váltania, vagy kisebb lakásban kell élnie, nem jelent súlyos érdeksérelmet. Ptk. 4:80. [A lakáshasználat rendezése az életközösség megszűnése után] (1) Az életközösség megszűnése után a házastársak megállapodhatnak a házastársi közös lakás további használatáról. A megállapodás nincs alakszerűséghez kötve. (2) A használatot előzetesen rendező szerződés vagy az életközösség megszűnése után kötött egyéb megállapodás hiányában a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése esetén a házastársi közös lakás további használatáról bármelyik házastárs kérelmére a bíróság dönt. (3) Ha valamelyik házastárs házassági bontóperben vagy a házastársi közös vagyon megosztása iránti perben a lakáson fennálló közös tulajdon megszüntetését kéri, a bíróság a házastársi közös lakás használatát a közös tulajdon megszüntetésével együtt rendezi. (4) A lakáshasználatra jogosult gyermek lakáshasználati jogát életkörülményeinek megfelelően a volt közös lakásban kell biztosítani, kivéve, ha megfelelő lakhatása máshol megoldott. A törvény tehát elsősorban a felek szabad akaratára bízza a közös lakás használatának rendezését, mely nincs semmilyen feltételhez kötve, az történhet írásban, szóban vagy akár ráutaló magatartással is. Amennyiben a felek között nem jön létre megállapodás, a felek kérelmére a bíróság dönt a közös lakás használatáról. Abban az esetben, ha a közös tulajdon megszüntetésére is sor kerül a peres eljárásban, akkor a bíróság természetesen az ingatlan tulajdonjogával együtt annak használatát is rendezi. Abban az esetben, ha a közös tulajdon a perben valamilyen oknál fogva nem kerül megosztásra, a bíróság rendelkezik a lakás használatáról. Ez történhet úgy, hogy a bíróság valamelyik felet kizárólagosan jogosítja fel a lakás használatra, vagy közös lakáshasználatról is rendelkezhet. A bíróságnak a felek érdekeinek legkisebb sérelmével és a kiskorú gyermek figyelembevételével kell ilyen esetben eljárnia. 7

8 A következő cikkemben a közös jogcímen lakott lakás használatának megosztása és a megosztás mellőzésének szabályaitól folytatom a törvényi rendelkezések ismertetését május hó 19. dr. Kusztos Anett Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Mit jelent a házastársi közös lakás?...3 A kiskorú gyermek lakáshasználata...4 8

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kriszt Zita A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény 2009. január elsején lép hatályba, egy olyan köztes

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG 2 bejegyzett élettársi kapcsolat Bevezetés 2009. július 1-jétől az azonos nemű

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai az új Polgári Törvénykönyvben Szerző: dr. Tóth Annamária 2014. június 30. A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

A bejegyzett élettársi kapcsolat margójára

A bejegyzett élettársi kapcsolat margójára A bejegyzett élettársi kapcsolat margójára Szerző: dr. Mensáros-Tordai Judit Tekla 2013. május, Magyarország Az állami jogi szabályozás a házasság mellett más együttélési formát hosszú időn keresztül sem

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban

Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Huszár Eszter Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban Az elbirtoklás jogintézményével amely már a római jogban is megtalálható volt az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28.

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Áttekintés Koncepcionális kérdések Hol kellett változtatni? Fogalmi kérdések Birtok (jog) Al- és főbirtokos Tulajdonjog terjedelme

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 231 252. REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek egyetemi hallgató (PPKE

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 259 270. A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Tanulmányomban egy viszonylag

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél 2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél Hatályba lépett az új Ptk. Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? A havonta tájékoztatja ügyfeleit

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben