A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete"

Átírás

1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítására összhangban a Baranya Megyei Közgyűlés vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló, módosított 26/1999. (XII.30.) Kgy. rendeletben foglaltakkal az alábbi rendeletet alkotja: 1 A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, az intézményei által hasznosított, a) az Ltv. hatályba lépésekor szolgálatinak minősülő lakásokra és szálláshelyekre (továbbiakban: szolgálati lakás), b) a szolgálati jelleg megszűnésével bérlakássá vált lakásokra, c) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki. Az Ltv. hatálybalépésekor szolgálati lakásnak minősült lakások bérbeadása 2. (1) A szolgálati lakások tekintetében a bérbeadói jogokat az intézmény vezetője (továbbiakban: bérbeadó) gyakorolja. Amennyiben a munkáltatói jogkört gyakorló intézmény vezetője nem használója az ingatlannak, úgy a használati joggal rendelkező intézményvezetőt illeti meg a lakás bérbeadásának joga a munkáltató intézményvezető előzetes egyetértésével. (2) 2 Ha a bérlő az intézmény vezetője, akkor a bérbeadói jog a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát illeti. (3) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadói jogok gyakorlója köteles az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározni a) a szolgálati lakásra, szálláshelyre jogosító munkaköröket, b) a szolgálati lakás bérbeadásával kapcsolatos eljárási szabályokat. 3. (1) A 2. hatálya alá tartozó lakások bérbeadása esetén a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a) a bérlő adatait, munkakörének megnevezését; b) a bérlővel együtt költöző személyek számát; c) a lakás adatait: felszereltségét, komfortfokozatát; d) a lakbér összegét, a megfizetés módját, a külön szolgáltatások megfizetésének módját; e) a bérlet időtartamát; f) az egyéb kikötéseket. (2) A lakbér mértékét a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és a településen belüli fekvése alapján, költségelven kell meghatározni. 3 1 Módosította a 12/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelet 1. -a (hatályba lépett: április 26-án), a 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 1. -a (hatályba lépett: június 18-án). 2 Módosította a 12/2008. (IX. 18.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése (hatályba lépett: szeptember 18-án). 3 A 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 2. -ával megállapított szöveg (hatályba lépett: június 18-án).

2 (3) A lakások 1 m2-re vetített, fajlagos, havonta fizetendő bérleti díját jelen rendelet melléklete tartalmazza. A fajlagos bérleti díjat évente felül kell vizsgálni és minden év március 15-ig kell megállapítani (1) Szolgálati lakásra bérleti jogviszonyt csak a munkakör betöltéséhez kapcsolódóan, határozott időre és azzal a feltétellel lehet létesíteni, hogy a bérlet fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, továbbá a munkaviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén a volt bérlő elhelyezésre nem tarthat igényt. 2 (2) A bérlő halála esetén a szolgálati lakásban visszamaradó házastárs, egyeneságbeli rokon a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult. A jogcím nélkülivé vált lakáshasználók elhelyezésre tarthatnak igényt. (3) A szolgálati lakásra bérlőtársi jogviszony akkor létesíthető, ha a bérlőtársak mindegyike munkaviszonyban áll a bérbeadóval. (4) A szolgálati lakás bérlője az Ltv. 21. (2) bekezdésében felsorolt személyeken kívül a bérbeadó elhelyezési kötelezettsége nélkül az élettársát befogadhatja a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával. Ha a bérlő ezzel ellentétesen jár el, a bérbeadó köteles a bérleti szerződést felmondani. (5) A szolgálati lakás bérlője a lakást albérletbe nem adhatja. (6) 3 A szolgálati lakás nem lakás céljára csak kivételesen adható bérbe, ha arra az intézménynek lakás céljára már nincs szüksége. A bérbeadáshoz a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának előzetes hozzájárulását kell kérni. 5. (1) A bérbeadó a lakást komfort fokozatának megfelelő berendezéssel, a szerződésben megjelölt időpontban, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérlőnek átadni. (2) A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, cseréjéről. (3) A bérlő köteles tűrni, hogy a bérbeadó évente két alkalommal ellenőrizze a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (1) A határozott időre szóló, valamely feltétel bekövetkeztéig tartó lakásbérleti jogviszony a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetve a feltétel bekövetkeztével megszűnik. (2) A jogcím nélküli lakáshasználóvá vált személy a bérbeadó részére használati díjat köteles fizetni, melynek összege: a) a jogcím nélküli használat kezdetétől 2 hónapig a lakásra megállapított lakbérrel azonos; b) a jogcím nélküli használat 3. hónapjától kezdődően a lakásra megállapított lakbér kétszerese; c) a jogcím nélküli használat 7. hónapjától kezdődően a lakásra megállapított lakbér négyszerese. 5 1 Beiktatta a 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 2. -a (hatályba lépett: június 18-án). 2 A 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 3. -ával megállapított szöveg (hatályba lépett: június 18-án). 3 Módosította a 12/2008. (IX. 18.) Kgy. rendelet 8. (2) bekezdése (hatályba lépett: szeptember 18-án). 4 Beiktatta a 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 4. -a (hatályba lépett: június 18-án). 5 A 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 5. -ával megállapított szöveg (hatályba lépett: június 18-án).

3 7. (1) Annak a bérlőnek, akinek az Ltv. hatálybalépését megelőzően létesült bérleti jogviszonya a törvény hatálybalépése előtt, vagy azt követően nem neki felróható okból szűnt meg, vagy szűnik meg, az Ltv. szabályainak megfelelő cserelakást kell felajánlani. (2) Az (1) bekezdés szerinti lakásra tarthat igényt a 4. (2) bekezdése szerinti, a bérlő halálakor a lakásban lakó személy. (1) A 7. (1)-(2) bekezdésében cserelakásra jogosultak részére cserelakásként felajánlható a) az általuk jogcím nélkül használt lakás; b) szolgálati lakásként már nem hasznosítható, üres lakás. 8. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt lakások esetében a bérbeadói jogokat a lakást magába foglaló ingatlant hasznosító intézmény vezetője gyakorolja. 9. (1) A közgyűlés eseti döntése alapján a volt szolgálati lakással rendelkező bérbeadó, illetve az ingatlant hasznosító intézmény vezetője a cserelakás biztosítási kötelezettségét pénzbeli térítés fizetésével megválthatja. (2) A pénzbeli térítés összege a jogcím nélkül használt lakás forgalmi értéknek 65 %-a, melynek megfizetése módját és idejét a Közgyűlés eseti döntését tartalmazó határozat állapítja meg. 1 (3) Az (1) bekezdés szerinti térítési díj fizethető a bérlőnek volt bérlőnek a szolgálati lakásra kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén is. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadása 10. (1) Ha a szolgálati lakás használatára jogosító munkaviszony megszűnik, a bérlet időtartamára megállapított határidő lejár, a lakás bérlője meghal, vagy az Ltv ában meghatározott egyéb okból a bérleti szerződés megszűnik és a lakásra szolgálati lakásként a továbbiakban nincs szükség, a lakás bérlakásként hasznosítható. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a lakbér mértékét piaci alapon kell meghatározni. A piaci alapú bérleti díj a jelen rendelet mellékletében meghatározott díj 150 %-a. 2 (3) A bérbeadói jogok gyakorlására, a bérleti jogviszony tartalmára e rendelet ait, jogcím nélküli lakáshasználat esetén a 6. (2) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni. 3 A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 11. (1) A bérleti szerződés megkötését megelőző eljárásra a vagyonrendelet 5. (3)-(4) bekezdésében és a 6. -ban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre határozott, vagy határozatlan időre szóló bérleti szerződést lehet kötni. 1 A 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 6. -ával megállapított szöveg (hatályba lépett: június 18-án). 2 Beiktatta a 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 7. -a (hatályba lépett: június 18-án). 3 A bekezdés számozását módosította a 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 7. -a (hatályba lépett: június 18-án).

4 (3) A bérleti szerződésben meg kell határozni a helyiség átadásával, karbantartásával, felújításával, a bérlet megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint a bérleti díj összegét. 12. (1) A bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzájárulásával másra átruházhatja vagy elcserélheti. (2) A bérbeadói hozzájárulás feltétele, hogy a) a szerződő felek a szerződést a megkötéstől számított 15 napon belül a bérbeadónak megküldjék; b) az átvevő rendelkezzen a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyekkel; c) az átvevő vállalja a bérbeadó által, a használathoz igazodó, újonnan megállapított bér megfizetését. A lakások elidegenítése 13. (1) Az elidegenítésre kijelölt lakóépületben lévő lakásra, szolgálati lakásra elővásárlási jog illeti meg: a) a bérlőt; b) a bérlőtársakat egyenlő arányban; c) az a-b. pontokban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenes ági rokonait; d) a jogcím nélküli használót az általa használt lakásra, ha cserelakásra tarthat igényt és elhelyezésére az általa használt lakás elidegenítésre való kijelöléséig nem került sor. (2) Nem illeti meg elővásárlási jog a jogcím nélküli lakáshasználót, ha cserelakásra nem tarthat igényt. Az általa lakott lakást kedvezmények nélkül, a forgalmi értéken vásárolhatja meg. 14. (1) Az elővásárlási jog gyakorlásához a jogosultnak írásbeli ajánlatot kell kapnia, melynek tartalmaznia kell a lakás vételárát és az alkalmazható kedvezményeket. (2) Az eladó ajánlati kötöttsége az ajánlat kézhezvételétől számított 15 napig áll fenn. 15. (1) Ha a lakást az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételár az Ltv a alapján megállapított forgalmi érték. (2) Ha a lakást elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 10 %-át köteles egyösszegben megfizetni, a fennmaradó vételár 25 évi részletfizetés mellett, egyenlő havi részletekben fizetendő meg. (3) Részletfizetés esetén a kamat mértéke évi 20 %. 16. (1) Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárat egyösszegben megfizeti, a vételár teljes összege után 40 % árengedmény illeti meg. (2) Ha a vevő a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül megfizeti egyösszegben a fennálló vételár hátralékot, a fennálló tartozás összegére 30 % engedmény illeti meg. (3) Ha a vevő a szerződés megkötésétől számított 5 éven túl fizeti meg egyösszegben a vételár hátralékot, a fennálló tartozásból 20 % engedmény illeti meg.

5 17. (1) Üres, illetőleg lakott lakás kívülálló személy részére csak az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozott versenytárgyalás útján értékesíthető. (2) Nem lehet az (1) bekezdés szerinti adás-vételi szerződés tárgya az a lakott lakás, amelyet a bérlő részére szolgálati lakásként juttattak. 18. (1) Ha az értékesítés részletfizetési kedvezménnyel történik, a vételár hátraléka és járulékai mértékéig a Baranya Megyei Önkormányzat javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog fennállása alatt a lakás tulajdonjogának átruházásához hozzájárulni csak a teljes tartozás kiegyenlítése után lehet. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 19. A helyiségek elidegenítésekor e rendeletnek a lakások elidegenítésére, valamint a vagyonrendeletnek az ingatlanok elidegenítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Záró rendelkezések 20. A lakások és helyiségek bérbeadásával, valamint elidegenítésével kapcsolatban e rendeletben nem szabályozottakra az évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 21. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 14/1993. (XII. 31.) Kgy. rendelet hatályát veszti. Pécs, február 23. Dr. Tóth Sándor s.k. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Perzsa Györgyné s.k. a megyei önkormányzat aljegyzője

6 A 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet melléklete 1 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások fajlagos havi bérleti díja évben Pécs Megyei Jogú Város területén - összkomfortos lakás esetén 234 Ft/m 2 /hó - komfortos lakás esetén 184 Ft/m 2 /hó Egyéb települések területén - összkomfortos lakás esetén 198 Ft/m 2 /hó - komfortos lakás esetén 148 Ft/m 2 /hó 1 Beiktatta a 7/2006. (V. 18.) Kgy. rendelet 2. -a (hatályba lépett: június 18-án), módosította a 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet 10. -a (hatályba lépett: június 28-án), a 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet 41. -a (hatályba lépett: március 7-én), a 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet 39. -a (hatályba lépett: március 27-én), a 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet 41. -a (hatályba lépett: január 28-án), az 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 37. -a (hatályba lépett: március 1- jén).

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. M U N KAANYAG

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. M U N KAANYAG BELÜGYMINISZTER BM1486/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdésének rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. 11. 28-án M U N KAANYAG a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1994.(V.27.) SZÁMÚ RENDELETE A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRL (Egységes szerkezetben az 5/2001. (III.9) és a 24/2001. (XII.21.) valamint

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos 2012. március

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16 Page 1 of 28 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16 35 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben