Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010

2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága augusztus 27-án fogadott el. A Pedagógiai Program kiegészítése tavaszán történt, ezt Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága a 140/2010. (VI.23.) határozatával hagyta jóvá. Ezen egybeszerkesztett változatot augusztus 31-én elektronikusan küldtük el a címre. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak kik a kereskedői pályára készülnek a nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja s őket a jövendő pályájukon szükséges szakismeretekkel ellássa. (1884. Felső Kereskedelmi Iskolák kir. Főigazgatósága) Minden nemzedék öröksége az előző nemzedék be nem váltott ígérete, reménye s el nem végzett munkája. Ezt kapja örökségbe: el nem végzett feladatok büszke terhét viszi vállain tovább a megvalósulás, a cél felé. (1934. Auffenberg János iskolaigazgató) Az iskolában megvalósuló modern pedagógia számtalan törekvést és szándékot és nevelési elvet egyesít. Nem téveteg kísérleteket valósítunk meg, hanem komoly hangsúlyozását egyegy gondolatnak mely a személyiség célgondolatában mint középpontban találkozik a másikkal, a hazafiság ideáljával. Minden népnek megvannak a nagy ideáljai. A nemzetépítő nevelés kötelessége közel hozni, fölébreszteni az egyest felelősségérzetére a közösség iránt. Ezt fogjuk tenni a jövőben is és ezzel hozzá tudunk járulni a mi ideálunk alapján álló erkölcsi, nemzeti és európai kultúra kiépítéséhez. (1887. Első érettségi vizsga - zárszó) 2

3 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Az iskola arculata Hagyományok Képzési kínálat, képzési rendszer Esti felnőttoktatás Felnőttképzés Az iskola környezete Az iskola tanulói közössége Pályaválasztási motiváció, tanulási attitűd Szülői háttér Különleges bánásmódot igénylő tanulók Neveltségi szint A Diákönkormányzat mint a közéletiségre nevelés színtere Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 13 A. NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feltételei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek A nevelő-oktató munka céljai A nevelő-oktató munka feladatai A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulók tehetségének, képességeinek feltárása A tehetséggondozás színterei: Végzett tanulóink nyomon követése A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Helyzetfelmérés A kudarcok megelőzésének, enyhítésének módszerei, színterei A program eredményességének értékelési módszerei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Helyzetfeltárás A segítő tevékenység formái és működési rendjük, a külső kapcsolatrendszer kiépítése Támogatások, juttatások. Ezek elosztásának alapelvei és eljárási rendje

4 PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 10. A szülő, tanuló, iskola és kollégiumi pedagógus együtt-működésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Egészségnevelési program Helyzetkép Erőforrások Alapelvek, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek A mindennapi iskolai testedzés programja Környezetnevelési program A környezeti nevelés alapelvei Az iskolai környezeti nevelés szemlélete Erőforrások Fogyasztóvédelmi program Könyvtárpedagógiai program Alapelvek, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Követelmények Értékelés Pedagógiai célok Felkészítés az érettségire Erőforrások B. HELYI TANTERV

5 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Bevezettő A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programja a törvényi előírásoknak megfelelően, a partnerközpontú működés alapelvével összhangban: a fenntartó, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók elvárásai alapján készült. Bár a helyi tanterv bevezetése a 2008/2009-es tanévben a 9. évfolyamon, felmenő rendszerben történik, a többi évfolyamon pedig a megkezdett programok alapján folyik az oktatás, az iskolában folyó oktató- nevelő munka egységességét jelen dokumentum nevelési programjára alapozzuk. Pedagógiai Programunk biztosítja a vallási illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglal állást. Az iskola Pedagógiai Programja az alábbiak figyelembevételével íródott: 1. Törvényi szabályozások: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 28/2000.(IX..21) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 40/2002.(V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2. Az intézmény július 2-tól hatályos Alapító Okirata, SZMSZ, Házirend 3. A Gazdasági TISZK-ben egységes szakmacsoportos kerettantervek 5

6 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Az iiskolla bemuttattása 1. Az iskola arculata 1.1 Hagyományok A júliusától egyesülő két budai szakközépiskola a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Közgazdasági, Külkereskedelmi Szakközépiskola és a Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola története, szellemisége, célkitűzései soha nem álltak távol egymástól. A dualizmus gazdasági élete és oktatáspolitikai gondolkodása hozta létre mindkettőt a Hunfalvy felsőkereskedelmi szakiskolát 1884-ben, a Földes kereskedelmi szakiskolát ban. Az alapítók szándéka az volt, hogy a budai polgárok gyermekei számára színvonalas szakképzést adjanak. A szakma mellett érettségit is adott mindkét iskola, amely a korban egyáltalán nem volt általános de biztosította a középosztályba való felemelkedést. A mindenkori gazdaság elvárásait rugalmasan követte a két intézmény mindig megújulásra kész szakképzési választéka az elmúlt év során. Az iskolák környezete, a Budai Vár, és Buda közlekedési központjainak közelléte meghatározta azt a szellemiséget, amely a két iskola lokálpatriotizmusát jellemzi. A földrajzi és történelmi környezet, a polgári miliő megteremtette és egymáshoz közel hozta az iskolák gondolkozásmódját. Mivel mindkét iskola Buda közlekedési csomópontjában van a budapesti diákokon kívül hagyományosan a Buda környéki településekről érkeztek a diákok. A Moszkva térre, a Batthyány térre, a Kosztolányi Dezső térre befutó autóbuszok, a metró és a hév évtizedek óta hozzák diákjainkat. Az iskolához való kötődést mutatja az a tény, hogy a tanulók jelentős részének családtagjai, szülei, nagyszülei, testvérei, szűkebb és tágabb rokonsága is ezen iskolákban végezte tanulmányait. Az iskolai hagyományok megőrzésében nagy szerepe van mindkét tantestületnek, ahol vannak, akik itt végezték középiskolai tanulmányaikat. Az iskolatörténet, a névadók és alapítók kultusza áll az iskolai hagyományőrzés homlokterében. Az iskolai év mindig visszatérő ünnepségeiben újabb és újabb nemzedékek ismerkedhetnek meg az elmúlt év legnemesebb oktatási, pedagógiai törekvéseivel. A hagyományosan visszatérő események, például iskolanapok, szalagavató bál, a közös nemzeti ünnepek, közös karácsonyok lehetőséget adnak az új és új generációknak, hogy a hagyományokat ők is sajátjuknak érezzék. Az iskola hagyományai tárgyakban és jelképekben állandóan jelen vannak. Maga az épület hajószerű elhelyezkedésével, a zajos városnak hátat fordító zárt világával, a díszítmények szimbolikájával állandóan érzékelteti a múlt és jelen együttélését. 6

7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A zászlók, amelyek az alapítást, az ötven és a századik évfordulót idézik páratlan iparművészeti értékük mellett az adott kor üzenetét hordozzák a mindenkori hunfalvys diákoknak. A szobrok, domborművek, emléktáblák, amelyek a történelem hullámverését és az itt tanító tudós tanárok emlékét idézik arra figyelmeztetnek, hogy ez a zárt világ ezer szállal kapcsolódik a magyar történelemhez és tudományhoz. Az iskolacímer, amely formájával, színeivel, szimbolikájával a Budához való kötődést és az itt tanított tudományok lényegét érezteti az iskolába belépőkkel, a tanulók ünneplő egyenruháján személyes tárggyá válik. Az ünnepi viselet a legszemélyesebb, a hagyományhoz, múlthoz való kötődést jelenti diákjainknak. Az iskolák tömegkommunikációs eszközei is (iskolaújság, iskolarádió, iskolahíradó, évkönyv) a hagyományőrzés és megújulás szolgálatába állhatnak. A fentiek teszik lehetővé, hogy a két iskola legnemesebb hagyományait folytatva és megújítva Buda egyik legjelentősebb és az új kihívásokat sikeresen vállaló pedagógiai műhelyévé váljon. 7

8 PEDAGÓGIAI PROGRAM Képzési kínálat, képzési rendszer Iskolánk a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és közgazdasági szakmacsoportban folytat- szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatást nappali és esti tagozaton. Képzési szerkezet nappali tagozaton: Bemenet: Központi felvételi 8.osztályosoknak + szóbeli nyelvi kompetenciák + pályaválasztási motiváció SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ ISKOLAI OKTATÁS ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kimenet: Szakképzés TISZK-en belül Kereskedelmi ügyintéző Kereskedő Külkereskedelmi üzletkötő Európai uniós üzleti szakügyintéző Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Felsőoktatás/Szakképzés más intézményben/munkavállalás Iskolánk specialitása, hogy nappali tagozaton négy és öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzéseket indítunk angol, német, francia célnyelvvel. Az öt évfolyamos nyelvi előkészítős 8

9 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 osztályainkban a diákok az angol, a japán vagy az orosz nyelvet sajátíthatják el kezdő szinttől. Minden osztályunkban második idegen nyelvet is tanulnak diákjaink. Az oktatásban kiemelt szerephez jut az Információs és Kommunikációs Technikák alkalmazásának elsajátíttatása. A diákok digitális kompetenciájának kialakítása, fejlesztése segíti az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Az ECDL Akkreditációs Bizottság engedélye alapján ECDL vizsgára felkészítést és vizsgáztatást is végzünk. A iskola által felkészített tanulók beszámítással a Gazdasági TISZK keretein belül folytathatják felkészülésüket a szakmai vizsgákra. A fenti TISZK-be szerveződött iskolák, így a mi iskolánk is egységes szakmacsoportos kerettanterveket alkalmaznak. Ezekben a tantervekben a szakmai orientáció és szakmai előkészítő tárgyak elnevezése, óraszámai, tananyagtartalma egységes. Az egységes kerettantervek meghatározzák évfolyamonként az elméleti és gyakorlati (elméletigényes gyakorlat) szakmacsoportos alapozó tárgyakat is. Az elfogadott kerettanterv szakmacsoporton belüli beszámíthatóságot tesz lehetővé így a szakképzés időtartama (felsőfokú szakképzés kivételével) lerövidülhet- 1,5 éves szakmáknál 0,5 évvel, 2 éves szakmáknál 1 évvel. Az alapképzésből beszámítható tantárgyak (tananyagegységek) a következők: gazdálkodási ismeretek, információkezelés,viselkedéskultúra, kommunikáció, informatika, elméleti gazdaságtan, közgazdasági alapismeretek, marketing, üzleti gazdaságtan I., üzleti gazdaságtan II., idegen nyelv. Mivel tanulóink a szakmai felkészítés soron jó néhány rokon szakképesítés ismeretkörének egy részét is megtanulják, a későbbiekben lehetőségük nyílik további szakképesítések megszerzésére is. 1.3 Esti felnőttoktatás Az esti tagozaton kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban folytatunk képzést. A felnőttoktatás célként nemcsak az érettségire való felkészítést tűzi maga elé, hanem a szakmai képesítést nyújtó szakképző évfolyamon, illetve a felsőoktatásban történő továbbtanulást is. A tagozat képzési stratégiájában figyelembe veszi, hogy a felnőttoktatásban résztvevők életformája, tanulási lehetőségei, hozott tudása, motiváltsága, iskolában töltött ideje döntően különbözik a nappali tagozatosokétól. A tanulási folyamat megtervezésében realitásokkal számolnunk, azaz tudomásul vesszük, hogy a beérkező tanulók önálló tanulásra csak korlátozottan képesek, korábban szerzett ismereteik elhalványulása nagy szórást mutat, életkoruk miatt bizonyos képességeik, készségeik már nehezebben aktivizálhatók. Ezért rögtön az elején különös figyelmet kapnak a beiratkozók: előképzettségük felmérése után megfelelő felzárkóztató csoportfoglalkozásokon vesznek részt. 9

10 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Célunk, hogy a hallgatók tanulása ne szűküljön jelentős részben csak az iskolai munkára. Ezért az oktatás nem csak a hagyományos kontakt óra - számonkérés ciklusban folyik. Az egyes tanévek részletes tantárgyi követelményei, tananyagai, vizsga témakörei és feladatai előre ismertek, és áttekinthető formában állandóan hozzáférhetők. Az órákon elhangzottak vázlata az iskola számítógépes hálózatának segítségével interneten keresztül elérhető. Tanári konzultáció ugyancsak internet segítségével állandóan folytatható, a házi feladatok, dolgozatok teljesítése elektronikus úton is lehetséges. A tanulócsoportok tagjai ezen a módon az iskola elvégzésének ideje alatt állandóan kapcsolatban maradnak. Az alulmotiváltság megszűntetésének érdekében kerültek ezek a módszereink a tanulócsoportok kialakításának segítése az internettel segített programozott tanítás, és a hagyományos, két évközi beszámoló + évvégi záróvizsga formájú mérés mellett a kredit rendszerű teljesítmény elismerés az általánosan alkalmazott eszköztárunkba. Kiemelt számítástechnikai felkészítést adunk, helyben megszerezhető az ECDL bizonyítvány. Két nyelv közül választhat minden tanulónk, lehetséges nyelvi specializáció is. Szolgáltatásként nyújtjuk pályaorientációs foglalkozásainkat, a rendelkezésünkre álló állás ajánlatok közvetítését, és azok bemutatását. 1.4 Felnőttképzés Iskolánk akkreditált felnőttképzési intézmény, a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában szerepel és ezért jogosult számos OKJ-s szakmai, valamint nyelvi képzésekre is. Célunk, hogy elsősorban a velünk együttműködő cégek dolgozóinak nyújtsunk felnőtt képzési lehetőséget. 10

11 PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola környezete Iskolánk Buda központjában, közlekedési csomópontok közelében helyezkedik el. Érettségire felkészítő képzésével, szakmacsoportos alapozó oktatásával, széleskörű szakképzési kínálatával a vonzáskörzetében élő diákok számára lehetőséget nyújt a középfokú általános és szakmai képzésre mind a nappali, mind a felnőttoktatás keretében. Száz évvel ezelőtt elsősorban Óbuda és a Dunakanyar Buda közeli falvaiból jelentkeztek a gyerekek és ami igen érdekes, ez a beiskolázási tendencia az évtizedek során csak kis mértékben változott. Máig erről a vidékről érkezik a diákok jelentős hányada, a családok második, harmadik generációja küldi hozzánk az általános iskola után a jelentkezőket. 3. Az iskola tanulói közössége 3.1 Pályaválasztási motiváció, tanulási attitűd Az elmúlt évek alatt a folyamatos szakmafejlesztés, a munkaerő-piachoz való alkalmazkodásunk, a nyelvi és informatikai képzésünk magas színvonala miatt az iskola olyan presztízsre tett szert, hogy nagyon sok szülő és tanuló kívánsága, hogy nálunk folytassa tanulmányait, ezért módunk van a tanulók között teljesítményük alapján válogatni. Ennek köszönhetően tanulóink többségének hozott tudása bemeneti kompetenciamérések alapján is az országos átlag feletti, és jó tanulási attitűddel rendelkeznek. Tanulóink egy kisebb hányadánál azonban a nevelőtestületnek meg kell küzdenie azzal, hogy nem rendelkeznek a szükséges ismeretszerzési készségekkel, képességekkel és ennek következtében megfelelő tanulási attitűddel sem. Jelentős feladat elfogadtatni, hogy a tudás megszerzéséhez egyenletes munkára és erőfeszítésekre van szükség Tanulóink továbbtanulási szándéka pozitív, elsősorban a szakirányú szakképzést és felsőoktatást részesítik előnybe. A felsőoktatásban továbbtanulók a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi, valamint Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolai Karára, a Budapesti Corvinus Egyetemre és más gazdasági felsőoktatásba jelentkeznek. Összességében a felsőoktatásban továbbtanulók aránya körülbelül 70 %. 3.2 Szülői háttér Tanulóink családi hátterében egyaránt megtaláljuk a kiegyensúlyozott, gondoskodó és a különböző okoknál fogva nehéz helyzetben lévő családokat. Az átalakuló társadalmigazdasági viszonyok nem hagyták érintetlenül tanulóink családi hátterét sem, ezért feladatunknak tekintjük a felzárkóztatást, a hátránykompenzációt és a személyre szabott személyiség- és képességfejlesztést. A hozzánk felvett gyerekek szülei kis kivételtől eltekintve igazi partnereink közös céljaink megvalósításában: gyermekeik képzésében, nevelésében. 11

12 PEDAGÓGIAI PROGRAM Különleges bánásmódot igénylő tanulók Az intézmény alapító okirata új szakfeladattal bővült:: a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Az okirat az intézmény számára speciális feladataként szabja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, illetve a képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelését és oktatását. Bár jelenleg az intézmény létszámához képest alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya ( az összlétszám 0,3 %-a) az integrált képesség-kibontakoztató felkészítés programjában: az egyéni tanulási utak keresésével, a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló pedagógiai tevékenységgel nemcsak a törvény - szigorúan betű szerinti halmozottan hátrányos tanulók segítése kell összpontosítanunk, hanem az összes szociális hátránnyal, beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő segítségre szoruló tanulóra. 3.4 Neveltségi szint A heterogén családi háttér és ebből adódóan tanulóink eltérő neveltségi szintje következtében minden tanév alapvető feladata az erkölcsi-etikai alapelvek, a kulturált viselkedési szabályok kialakítása. Ebben felhasználjuk a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat egyaránt. 3.5 A Diákönkormányzat mint a közéletiségre nevelés színtere A diákönkormányzat működésének nagy hagyományai vannak iskolánkban. Az iskolavezetés és a tantestület mindig is fontosnak tartotta és tartja, hogy az iskola diákjai felkészüljenek az állampolgári szerepre olyan technikák elsajátításával, melyek segítik őket felnőtt életükben. A diák-önkormányzati munka során a diákok elsajátítanak önismereti és problémamegoldó technikákat, fejlődik kommunikációs és érdekegyeztetési készségük, képesek lesznek együttműködésre diáktársaikkal, tanáraikkal, szüleikkel. A diák-önkormányzati munka különböző színterein (osztály, osztálydiákbizottság, iskolai diákbizottság, IDB vezetőség) a diákok egyre magasabb szinten ismerik meg, és tudják alkalmazni a különböző jogi, szervezési, kapcsolattartási és érdekvédelmi eljárásokat, módokat. Kialakul tájékozódási képességük az egyéni és a közösség (osztály, iskola) kapcsolatrendszerében. Megismerik a diákképviselet sajátosságait, az érdekképviselet és érdekvédelem módjait és lehetőségeit, a diákjogokat- és kötelességeket, megtanulják az iskolai közösségek érdekeinek összehangolását a jogok és kötelességek érvényesítésével, megismerik a demokrácia szabályait és megvalósulási formáit, szervezési ismeretekre tesznek szert. 12

13 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Az iskolai diákönkormányzat felépítése: Az osztályok diákbizottságot választanak, akik segítik a közösségek kialakítását, jó együttműködést alakítanak ki a közösségen belül, illetve elősegítik az osztályfőnökök és a tanárok, valamint az osztályok együttműködését. Az iskolai diákönkormányzat: képviseli a különböző iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken a diákság érdekeit; szervezi a diákközösségi élet különböző programjait; részt vesz a diákokat érintő kérdések iskola szintű megoldásában; véleményt mond az iskolai alapdokumentumokról, az éves munkaterv tanulókat érintő kérdéseiről, a diákszociális intézkedésekről, az ifjúságpolitikai célokra fordítható pénzeszközök felhasználásáról, a diáksport-tevékenységre vonatkozó tanulókat érintő döntésekről; megtervezi éves tevékenységi körét, meghatározza gazdálkodási elveit, szervezi a diákközélet rendezvényeit, havonta diákgyűlést, évente diákközgyűlést tart; Tevékenyen részt vesz az iskolai gólyatábor szervezésében, amely sokéves hagyomány iskolánkban, s amely elősegíti a leendő osztályközösségek kialakítását és a beilleszkedés folyamatának meggyorsítását; tevékenységéről beszámol a diákközgyűlésen diáktársainak, illetve az iskolavezetőségi üléseken. 4. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a TISZK iskolákkal: A Fővárosi Önkormányzat november 29-én (1842/2007.XI.29. Főv. Önk. hat.) létrehozta a Gazdasági TISZK-et a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvénynek (a továbbiakban Közokt.tv.), és a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvénynek (a továbbiakban: Szakképzési tv.) alapján. A TISZK célja az együttműködési megállapodás alapján, elsősorban a szakképzéssel kapcsolatos képzési nevelési-oktatási, és egyéb feladatok ellátása. A Gazdasági TISZK-ben társult iskolák létrehozták a Gazdasági TISZK Koordináló Testületét. A társult iskolák feladataikat együttműködési megállapodásban rögzítették. A Gazdasági TISZK Koordináló Testületének tagjainak száma nyolc fő, a nyolc iskola igazgatója. A Gazdasági TISZK Koordináló Testületének működését az ügyrendje szabályozza. Kapcsolat a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal: Az iskola mindig igyekezett a város oktatáspolitikai céljainak jól megfelelni, és ezekhez a törekvésekhez a főváros, a lehetőségeihez képest szellemi, erkölcsi és anyagi támogatást adott. 13

14 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A fenntartóval kialakított kapcsolatrendszerben az ügyosztályvezető, a szakreferens és az igazgatói munkaközösség biztosítja a megfelelő információáramlást. Kapcsolat középfokú és szakmai oktatást irányító szervezetekkel: Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet: részt veszünk és vállalunk az általuk szervezett rendezvényeken - FPPTI napok, bemutató órák. Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Intézet: rendszeresen részt veszünk az intézet által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, felkérésre OKJ-s feladatsorokat készítünk, szakmai anyagokat lektorálunk. Tanulóink minden évben részt vesznek az általuk szervezett szakmai előkészítő érettségi tárgyak versenyén (SZÉTV). Oktatási Hivatal: iskolánk emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgahely. Tanáraink közül sokan kapnak javító tanári, kérdező tanári, vagy tantárgyi vizsgaelnöki megbízást emelt szintű érettségire, vizsgaelnökit középszintű vizsgára. Kapcsolat felsőoktatási intézményekkel: Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara: a Gazdasági TISZK keretei közt is, további együttműködés keretében szeretnénk biztosítani a felsőfokú szakmákban a kreditbeszámítási lehetőséget. Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE, Testnevelési Egyetem, Károli Gáspár Egyetem: tanárszakos hallgatóit fogadjuk tanítási gyakorlatra több vezetőtanár közreműködésével. Kapcsolat a gazdaság szereplőivel: E körbe tartozik a mintegy 100 vállalkozás, szállítmányozó cég és bank, valamint a gazdasági kamarák. Az iskola tagja Magyar Külgazdasági Szövetségnek, melynek elnökségi tagja az iskola igazgatója. Az együttműködés fontos területe a Szakmai Tanácsadó Testület munkája, amely segíti a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő képzési struktúra és tartalom kialakítását. Az SZTT hagyja jóvá a felnőttképzés éves képzési tervét és annak az annak teljesüléséről az éves beszámolót. 14

15 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Kapcsolat az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézettel Együttműködési megállapodás alapján az intézet segítséget nyújt a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységekben, valamint a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által szakvéleményezett speciális oktatást nem igénylő SNI-s tanulók integrált oktatásásában. Kapcsolat a szülőkkel Az iskola az évek során kialakult és jól működő rendszer segítségével tart kapcsolatot a szülőkkel, melynek csatornái: a beiskolázott 9. évfolyamos tanulók és szüleik számára tartott tájékoztató értekezlet a felvétel után májusban, összevont évfolyamszintű szülői értekezletek az egyes évfolyamokat érintő kérdésekről félévente az osztályfőnök által tartott szülői értekezlet, amelyek közül a 9. évfolyam első értekezletén a szaktanárok is bemutatkoznak, indokolt esetben rendkívüli szülői értekezlet, félévente tartott általános fogadóóra, a szülőkkel folytatott alkalmankénti egyéni beszélgetés, a szülői szervezet osztályonkénti képviselőivel tartott félévenkénti konzultatív megbeszélés. 15

16 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Kapcsolat más intézményekkel Tagjai vagyunk és rendszeresen részt veszünk a Magyar Szakképzési Társaság, a Kéttanítási nyelvű Iskolák Egyesületének összejövetelein. Az iskola, mint intézmény tagja a VOSZ-nak. A nyelvi kompetenciák fejlesztésének kitűnő terepei a nyelvi intézetek: a Zentralstelle für das Auslandsschilwesen, a Francia Intézet, az Orosz Kultúra Háza, a British Council, a Japán Alapítvány amelyekkel szintén kitűnő a kapcsolatunk. Az iskola igénybe veszi a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltató intézmények segítségét. A kollégiumokkal a nevelési programban részletezett módon tartjuk a kapcsolatot. Kapcsolat külföldi partnerekkel : Európa számos országában lévő iskolával alakult ki diákcsere kapcsolatunk, kihelyezési programban vettünk részt vagy nemzetközi pályázatok partnereként dolgoztunk együtt. Így kapcsolatban állunk egy lengyel, orosz, litván, csíkszeredai, több francia és német, valamint belga, holland, svéd oktatási intézménnyel is. 16

17 A.. Nevellésii program

18 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feltételei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Személyi feltételek A 2007/2008-as tanévtől a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és a Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola összevonását követően 114 fő pedagógus, és 42 technikai alkalmazott dolgozik. A két iskola egyesülését követően a Hunfalvy János SZKI tantestülete az újonnan adódó feladatok ellátására képes, az iskola dinamikus fejlődése biztosított. Az előd iskolák pedagógiai műhelyei, szellemisége, tapasztalatokban és eredményekben gazdag múltja az elkövetkező évek pedagógiai sikerének biztosítéka. A főállású tanárok valamennyien rendelkeznek az előírt szakmai-pedagógiai, az óraadó szaktanárok pedig a szaktárgy tanításához szükséges végzettséggel. Nem kevesen dolgoznak több mint 20 éve az iskolában, sőt van példa a háromgenerációs pedagógus jelenlétre is. A tantestületen belül elenyésző a fluktuáció, a kellemes, ösztönző légkör megtartó ereje nagy. Ennek a viszonylagos állandóságnak a legnagyobb előnye az, hogy az egységes, egymást segítő szellem megbízható normát állít a pályakezdő fiatal pedagógusok elé is. Egy-egy adott tantárggyal vagy tantárgycsoporttal kapcsolatos szakmai, illetve a nevelési feladatok megoldásában döntő szerepet játszanak a szakmai munkaközösségek. A hét munkaközösségben (közgazdasági, természettudományi, informatikai, humán, nyelvi, testnevelés és osztályfőnöki) aktív szakmai és pedagógiai munka folyik. A nehéz élethelyzetbe kerülő és/vagy különböző fejlődési, nevelési, magatartási problémákkal küzdő tanulók segítése a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata. Az informatika rendszer működtetéséért a rendszergazda felel, a tanórán kívüli programok megszervezésében a szabadidőszervező segít. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik: egy szakmai, tantárgyfejlesztési feladatokat lát el, egy az esti tagozat és az IKT felelőse, egy nevelési ügyekért, egy a tanügy-igazgatási kérdésekért felelős. A 2009 júliusáig telephelyként működő intézmény napi munkájának zavartalanságát is egy külön igazgatóhelyettes felügyeli. Az iskola hatékony gazdálkodását a gazdasági igazgatóhelyettes segíti. Az oktatást technikai alkalmazottak (iskolatitkárok, gondnok, adminisztratív ügyintézők, karbantartók, konyhai dolgozók, portások, takarítók) segítik. 18

19 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 NEVELÉSI PROGRAM Tárgyi feltételek Az elmúlt negyedszázadban, amilyen mértékben nőtt a diáklétszám és átalakult az iskola profilja úgy szaporodott a tantermek és a kiegészítő helyiségek száma, felszereltségének színvonala. Jelenleg a két épületben együttesen mintegy 50 tanterem áll a diákok rendelkezésére. Ezek nem hagyományos, állandó osztálytermek, hanem szaktantermek, vagyis a diákok vándorolnak az adott órának megfelelően. Az iskola három tornateremmel (ebből egy a telephelyen) rendelkezik, melyek között van olyan is, ami két részre osztható, így egyidejűleg négy csoport testedzésére is lehetőség van. A korszerű számítógéptermekben mintegy 200 db, az utolsó generációhoz tartozó Pentium 4-es számítógép szolgálja az oktatást. Valamennyi gép hálózatba van kötve, és 25 tanteremből az Internet is elérhető. 12 teremben fixen beállított projektorok is rendelkezésre állnak. Kilenc tanteremben multifunkciós digitális asztal gyakorol jelenlétével komoly nyomást tanárra és diákra abban az irányban,hogy az IKT tanórai alkalmazásának aránya növekedjen. Az ergonómikus kialakítású, rejtett monitoros asztal nagy teljesítményű számítógépet, szkennert, wireless kezelő egységeket, pendrive dokkolót, nyomtatót, DVD-játszót, projektort, kamerát és audió rendszert tartalmaz. Igazi előnye abban rejlik, hogy használata könnyű, alkalmazása nem igényel előzetes beállítást, gyorsan üzembe állítható, kialakítása célszerű, szoftverezettsége jó, és több hozzáértési szinten is használható, egyszerű kivetítéstől, média hallgatástól kezdve egészen órarészletek rögzítéséig, vágásáig, interneten történő on-line közreadásáig. A nyelvoktatást segíti többek között két analóg digitális nyelvi labor, amely munkaállomással működik és használhatóak benne a legmodernebb interaktív nyelvi programok és interneten elérhető e-learning tananyagok is. Két termünk videokonferencia lebonyolítására is alkalmas. Az informatika oktatására alkalmas termeinkben a magyaron kívül használhatóak angol, német, francia, japán operációs rendszerek és irodai szoftvercsomagok is. A gyakorlatorientált képzést a kivetítővel, hálózati nyomtatóval, fénymásolóval felszerelt 20 munkahelyes taniroda szolgálja, ahol rendelkezésre állnak a különböző tantárgyak informatikai megközelítését szolgáló programok is (útvonaltervező, közgazdasági szoftverek, Complex jogtár, stb.). A tanárok számára egy külön 15 számítógéppel, színes nyomtatóval, szkennerrel felszerelt helyiség áll rendelkezésre, amely azt a célt szolgálja, hogy minél több korszerű informatikai hátterű tanóra segítse a diákok minél jobb felkészültségét. Az iskola saját tankönyvkiadóval és saját nyomdával is rendelkezik. Ez különösen azért fontos, mivel a képzéshez szükséges speciális szakmai és idegen nyelvi tankönyvek a piacon nem kaphatók, azokat tanáraink írják a diákok számára. A nyomdát kiegészíti az iskola igényeinek megfelelően összeállított fénymásolópark, amelyek közül egy a diákok rendelkezésére is áll. A könyvtárban 3 multimédiával felszerelt gyors számítógép van elhelyezve. Kettő ebből csak a kölcsönzést szolgálja, ami mára teljesen elektronikusan működik. A másikban a CD-DVD ROMos anyagok kölcsönzés előtti helybenolvasását teszi lehetővé. A kis alapterületű könyvtár galériával és helyben olvasási lehetőségekkel bír. Mintegy kötetes könyvállományával, több száz hang- és képanyagával, naprakész szakirodalommal, 60 szaklappal, számítógépes 19

20 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 NEVELÉSI PROGRAM programmal, részletes katalógussal, internet-hozzáféréssel várja a diákokat és a tanárokat. Emellett a szaktantermekben kis példányszámú szakirányú kézikönyvtár is van. Személyi és tárgyi feltételeivel alkalmazkodik a kerettantervekben meghatározott célokhoz és feladatokhoz, elsősorban a könyvtárismeret, mint az informatika része, szaktárgyi, szakmai ismeret- és témakörök tanításával. A könyvtárhasználat megalapozásával és a tantárgyközi alkalmazás biztosításával a könyvtárpedagógiai tartalmak megvalósítását, a könyvtárhasználattal összefüggő nevelési feladatok koordinálását teszi lehetővé. Az informatikai géppark állandó modernizálása az eszközfejlesztés egyik legfontosabb iránya, melynek anyagi hátterét az iskola pályázatok útján és az együttműködő vállalatok szakképzési hozzájárulásából biztosítja. Az épületekben büfé és automaták is a diákok rendelkezésére állnak. Az igazgató, az igazgatóhelyettesek, az adminisztráció és a gazdasági vezetés szobáin kívül egy központi tanári, egy tanári pihenőszoba és külön kis tanárik állnak a pedagógusok rendelkezésére, ez utóbbiak a szaktantermek, illetve a tornatermek mellett találhatók. Minden tanári szobában számítógép (internettel és nyomtatóval) segíti a tanárokat - az egyre inkább jellemző - elektronikus írásbeliségre való törekvésükben. Az elmúlt negyedszázad fejlesztései nyomán tehát változatlanul némi zsúfoltság mellett technikailag igen jól felszerelt épületkomplexum áll a magas színvonalú oktatás rendelkezésére. Terveink között szerepel egy korszerű beléptető rendszer kiépítése, amely jól kiegészítené azt a külső és belső védelmi rendszert, amely jelenleg őrzi az épületet. 1.1 Pedagógiai alapelvek Az iskolai életet úgy kívánjuk alakítani, hogy változatos, fejlesztő hatású tevékenységet kínáljon, működtessen a tudás megszerzése érdekében. Az intézmény jövőbeni pedagógiai gyakorlatában még inkább szervesüljön a kompetencia-fejlesztésen alapuló oktatási tartalmak alkalmazása, az ehhez szorosan kapcsolódó tevékenykedtető módszertani elemek (kooperatív tanulás, projektoktatás, differenciálás, stb.) használata. Szándékunk szerint az oktató-nevelő tevékenység sokrétű volta, egyénhez igazodó módszerei, az egyéni tanulási utak meghatározása elő kell, hogy segítsék iskolánk minden egyes tanulójának fejlődését, a felzárkózást, a tehetség kibontakozását. Erősíteni kívánjuk a befogadó iskolai szemléletet az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a tanulási folyamatoknak cselekvő, aktív részeseivé váljanak. A tanulói aktivitás a személyiségfejlődés záloga. A személyiség fejlesztése nevelő-oktató munkánk leglényegesebb eleme, kulcskérdése. Csak megfelelő pozitív személyiségjegyekkel rendelkező emberek képesek a munka, a tanulás során kiemelkedő teljesítményre, illetve válnak harmonikus személyiségekké, etikus, szűkebb és tágabb környezetükért felelősséget vállaló, tevékeny emberekké. Ezért az iskola valamennyi pedagógusának alapvető feladata, az ismeretközvetítő tevékenységen túl a tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi, etikai ismeretek átadásával, egyéni ráhatással, példamutatással. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben