Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola"

Átírás

1 Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010

2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága augusztus 27-án fogadott el. A Pedagógiai Program kiegészítése tavaszán történt, ezt Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága a 140/2010. (VI.23.) határozatával hagyta jóvá. Ezen egybeszerkesztett változatot augusztus 31-én elektronikusan küldtük el a címre. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak kik a kereskedői pályára készülnek a nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja s őket a jövendő pályájukon szükséges szakismeretekkel ellássa. (1884. Felső Kereskedelmi Iskolák kir. Főigazgatósága) Minden nemzedék öröksége az előző nemzedék be nem váltott ígérete, reménye s el nem végzett munkája. Ezt kapja örökségbe: el nem végzett feladatok büszke terhét viszi vállain tovább a megvalósulás, a cél felé. (1934. Auffenberg János iskolaigazgató) Az iskolában megvalósuló modern pedagógia számtalan törekvést és szándékot és nevelési elvet egyesít. Nem téveteg kísérleteket valósítunk meg, hanem komoly hangsúlyozását egyegy gondolatnak mely a személyiség célgondolatában mint középpontban találkozik a másikkal, a hazafiság ideáljával. Minden népnek megvannak a nagy ideáljai. A nemzetépítő nevelés kötelessége közel hozni, fölébreszteni az egyest felelősségérzetére a közösség iránt. Ezt fogjuk tenni a jövőben is és ezzel hozzá tudunk járulni a mi ideálunk alapján álló erkölcsi, nemzeti és európai kultúra kiépítéséhez. (1887. Első érettségi vizsga - zárszó) 2

3 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Az iskola arculata Hagyományok Képzési kínálat, képzési rendszer Esti felnőttoktatás Felnőttképzés Az iskola környezete Az iskola tanulói közössége Pályaválasztási motiváció, tanulási attitűd Szülői háttér Különleges bánásmódot igénylő tanulók Neveltségi szint A Diákönkormányzat mint a közéletiségre nevelés színtere Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 13 A. NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feltételei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek A nevelő-oktató munka céljai A nevelő-oktató munka feladatai A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulók tehetségének, képességeinek feltárása A tehetséggondozás színterei: Végzett tanulóink nyomon követése A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Helyzetfelmérés A kudarcok megelőzésének, enyhítésének módszerei, színterei A program eredményességének értékelési módszerei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Helyzetfeltárás A segítő tevékenység formái és működési rendjük, a külső kapcsolatrendszer kiépítése Támogatások, juttatások. Ezek elosztásának alapelvei és eljárási rendje

4 PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 10. A szülő, tanuló, iskola és kollégiumi pedagógus együtt-működésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Egészségnevelési program Helyzetkép Erőforrások Alapelvek, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek A mindennapi iskolai testedzés programja Környezetnevelési program A környezeti nevelés alapelvei Az iskolai környezeti nevelés szemlélete Erőforrások Fogyasztóvédelmi program Könyvtárpedagógiai program Alapelvek, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Követelmények Értékelés Pedagógiai célok Felkészítés az érettségire Erőforrások B. HELYI TANTERV

5 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Bevezettő A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programja a törvényi előírásoknak megfelelően, a partnerközpontú működés alapelvével összhangban: a fenntartó, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók elvárásai alapján készült. Bár a helyi tanterv bevezetése a 2008/2009-es tanévben a 9. évfolyamon, felmenő rendszerben történik, a többi évfolyamon pedig a megkezdett programok alapján folyik az oktatás, az iskolában folyó oktató- nevelő munka egységességét jelen dokumentum nevelési programjára alapozzuk. Pedagógiai Programunk biztosítja a vallási illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglal állást. Az iskola Pedagógiai Programja az alábbiak figyelembevételével íródott: 1. Törvényi szabályozások: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 28/2000.(IX..21) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 40/2002.(V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2. Az intézmény július 2-tól hatályos Alapító Okirata, SZMSZ, Házirend 3. A Gazdasági TISZK-ben egységes szakmacsoportos kerettantervek 5

6 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Az iiskolla bemuttattása 1. Az iskola arculata 1.1 Hagyományok A júliusától egyesülő két budai szakközépiskola a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Közgazdasági, Külkereskedelmi Szakközépiskola és a Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola története, szellemisége, célkitűzései soha nem álltak távol egymástól. A dualizmus gazdasági élete és oktatáspolitikai gondolkodása hozta létre mindkettőt a Hunfalvy felsőkereskedelmi szakiskolát 1884-ben, a Földes kereskedelmi szakiskolát ban. Az alapítók szándéka az volt, hogy a budai polgárok gyermekei számára színvonalas szakképzést adjanak. A szakma mellett érettségit is adott mindkét iskola, amely a korban egyáltalán nem volt általános de biztosította a középosztályba való felemelkedést. A mindenkori gazdaság elvárásait rugalmasan követte a két intézmény mindig megújulásra kész szakképzési választéka az elmúlt év során. Az iskolák környezete, a Budai Vár, és Buda közlekedési központjainak közelléte meghatározta azt a szellemiséget, amely a két iskola lokálpatriotizmusát jellemzi. A földrajzi és történelmi környezet, a polgári miliő megteremtette és egymáshoz közel hozta az iskolák gondolkozásmódját. Mivel mindkét iskola Buda közlekedési csomópontjában van a budapesti diákokon kívül hagyományosan a Buda környéki településekről érkeztek a diákok. A Moszkva térre, a Batthyány térre, a Kosztolányi Dezső térre befutó autóbuszok, a metró és a hév évtizedek óta hozzák diákjainkat. Az iskolához való kötődést mutatja az a tény, hogy a tanulók jelentős részének családtagjai, szülei, nagyszülei, testvérei, szűkebb és tágabb rokonsága is ezen iskolákban végezte tanulmányait. Az iskolai hagyományok megőrzésében nagy szerepe van mindkét tantestületnek, ahol vannak, akik itt végezték középiskolai tanulmányaikat. Az iskolatörténet, a névadók és alapítók kultusza áll az iskolai hagyományőrzés homlokterében. Az iskolai év mindig visszatérő ünnepségeiben újabb és újabb nemzedékek ismerkedhetnek meg az elmúlt év legnemesebb oktatási, pedagógiai törekvéseivel. A hagyományosan visszatérő események, például iskolanapok, szalagavató bál, a közös nemzeti ünnepek, közös karácsonyok lehetőséget adnak az új és új generációknak, hogy a hagyományokat ők is sajátjuknak érezzék. Az iskola hagyományai tárgyakban és jelképekben állandóan jelen vannak. Maga az épület hajószerű elhelyezkedésével, a zajos városnak hátat fordító zárt világával, a díszítmények szimbolikájával állandóan érzékelteti a múlt és jelen együttélését. 6

7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A zászlók, amelyek az alapítást, az ötven és a századik évfordulót idézik páratlan iparművészeti értékük mellett az adott kor üzenetét hordozzák a mindenkori hunfalvys diákoknak. A szobrok, domborművek, emléktáblák, amelyek a történelem hullámverését és az itt tanító tudós tanárok emlékét idézik arra figyelmeztetnek, hogy ez a zárt világ ezer szállal kapcsolódik a magyar történelemhez és tudományhoz. Az iskolacímer, amely formájával, színeivel, szimbolikájával a Budához való kötődést és az itt tanított tudományok lényegét érezteti az iskolába belépőkkel, a tanulók ünneplő egyenruháján személyes tárggyá válik. Az ünnepi viselet a legszemélyesebb, a hagyományhoz, múlthoz való kötődést jelenti diákjainknak. Az iskolák tömegkommunikációs eszközei is (iskolaújság, iskolarádió, iskolahíradó, évkönyv) a hagyományőrzés és megújulás szolgálatába állhatnak. A fentiek teszik lehetővé, hogy a két iskola legnemesebb hagyományait folytatva és megújítva Buda egyik legjelentősebb és az új kihívásokat sikeresen vállaló pedagógiai műhelyévé váljon. 7

8 PEDAGÓGIAI PROGRAM Képzési kínálat, képzési rendszer Iskolánk a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és közgazdasági szakmacsoportban folytat- szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatást nappali és esti tagozaton. Képzési szerkezet nappali tagozaton: Bemenet: Központi felvételi 8.osztályosoknak + szóbeli nyelvi kompetenciák + pályaválasztási motiváció SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE FELKÉSZÍTŐ ISKOLAI OKTATÁS ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kimenet: Szakképzés TISZK-en belül Kereskedelmi ügyintéző Kereskedő Külkereskedelmi üzletkötő Európai uniós üzleti szakügyintéző Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Felsőoktatás/Szakképzés más intézményben/munkavállalás Iskolánk specialitása, hogy nappali tagozaton négy és öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzéseket indítunk angol, német, francia célnyelvvel. Az öt évfolyamos nyelvi előkészítős 8

9 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 osztályainkban a diákok az angol, a japán vagy az orosz nyelvet sajátíthatják el kezdő szinttől. Minden osztályunkban második idegen nyelvet is tanulnak diákjaink. Az oktatásban kiemelt szerephez jut az Információs és Kommunikációs Technikák alkalmazásának elsajátíttatása. A diákok digitális kompetenciájának kialakítása, fejlesztése segíti az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Az ECDL Akkreditációs Bizottság engedélye alapján ECDL vizsgára felkészítést és vizsgáztatást is végzünk. A iskola által felkészített tanulók beszámítással a Gazdasági TISZK keretein belül folytathatják felkészülésüket a szakmai vizsgákra. A fenti TISZK-be szerveződött iskolák, így a mi iskolánk is egységes szakmacsoportos kerettanterveket alkalmaznak. Ezekben a tantervekben a szakmai orientáció és szakmai előkészítő tárgyak elnevezése, óraszámai, tananyagtartalma egységes. Az egységes kerettantervek meghatározzák évfolyamonként az elméleti és gyakorlati (elméletigényes gyakorlat) szakmacsoportos alapozó tárgyakat is. Az elfogadott kerettanterv szakmacsoporton belüli beszámíthatóságot tesz lehetővé így a szakképzés időtartama (felsőfokú szakképzés kivételével) lerövidülhet- 1,5 éves szakmáknál 0,5 évvel, 2 éves szakmáknál 1 évvel. Az alapképzésből beszámítható tantárgyak (tananyagegységek) a következők: gazdálkodási ismeretek, információkezelés,viselkedéskultúra, kommunikáció, informatika, elméleti gazdaságtan, közgazdasági alapismeretek, marketing, üzleti gazdaságtan I., üzleti gazdaságtan II., idegen nyelv. Mivel tanulóink a szakmai felkészítés soron jó néhány rokon szakképesítés ismeretkörének egy részét is megtanulják, a későbbiekben lehetőségük nyílik további szakképesítések megszerzésére is. 1.3 Esti felnőttoktatás Az esti tagozaton kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban folytatunk képzést. A felnőttoktatás célként nemcsak az érettségire való felkészítést tűzi maga elé, hanem a szakmai képesítést nyújtó szakképző évfolyamon, illetve a felsőoktatásban történő továbbtanulást is. A tagozat képzési stratégiájában figyelembe veszi, hogy a felnőttoktatásban résztvevők életformája, tanulási lehetőségei, hozott tudása, motiváltsága, iskolában töltött ideje döntően különbözik a nappali tagozatosokétól. A tanulási folyamat megtervezésében realitásokkal számolnunk, azaz tudomásul vesszük, hogy a beérkező tanulók önálló tanulásra csak korlátozottan képesek, korábban szerzett ismereteik elhalványulása nagy szórást mutat, életkoruk miatt bizonyos képességeik, készségeik már nehezebben aktivizálhatók. Ezért rögtön az elején különös figyelmet kapnak a beiratkozók: előképzettségük felmérése után megfelelő felzárkóztató csoportfoglalkozásokon vesznek részt. 9

10 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Célunk, hogy a hallgatók tanulása ne szűküljön jelentős részben csak az iskolai munkára. Ezért az oktatás nem csak a hagyományos kontakt óra - számonkérés ciklusban folyik. Az egyes tanévek részletes tantárgyi követelményei, tananyagai, vizsga témakörei és feladatai előre ismertek, és áttekinthető formában állandóan hozzáférhetők. Az órákon elhangzottak vázlata az iskola számítógépes hálózatának segítségével interneten keresztül elérhető. Tanári konzultáció ugyancsak internet segítségével állandóan folytatható, a házi feladatok, dolgozatok teljesítése elektronikus úton is lehetséges. A tanulócsoportok tagjai ezen a módon az iskola elvégzésének ideje alatt állandóan kapcsolatban maradnak. Az alulmotiváltság megszűntetésének érdekében kerültek ezek a módszereink a tanulócsoportok kialakításának segítése az internettel segített programozott tanítás, és a hagyományos, két évközi beszámoló + évvégi záróvizsga formájú mérés mellett a kredit rendszerű teljesítmény elismerés az általánosan alkalmazott eszköztárunkba. Kiemelt számítástechnikai felkészítést adunk, helyben megszerezhető az ECDL bizonyítvány. Két nyelv közül választhat minden tanulónk, lehetséges nyelvi specializáció is. Szolgáltatásként nyújtjuk pályaorientációs foglalkozásainkat, a rendelkezésünkre álló állás ajánlatok közvetítését, és azok bemutatását. 1.4 Felnőttképzés Iskolánk akkreditált felnőttképzési intézmény, a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában szerepel és ezért jogosult számos OKJ-s szakmai, valamint nyelvi képzésekre is. Célunk, hogy elsősorban a velünk együttműködő cégek dolgozóinak nyújtsunk felnőtt képzési lehetőséget. 10

11 PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola környezete Iskolánk Buda központjában, közlekedési csomópontok közelében helyezkedik el. Érettségire felkészítő képzésével, szakmacsoportos alapozó oktatásával, széleskörű szakképzési kínálatával a vonzáskörzetében élő diákok számára lehetőséget nyújt a középfokú általános és szakmai képzésre mind a nappali, mind a felnőttoktatás keretében. Száz évvel ezelőtt elsősorban Óbuda és a Dunakanyar Buda közeli falvaiból jelentkeztek a gyerekek és ami igen érdekes, ez a beiskolázási tendencia az évtizedek során csak kis mértékben változott. Máig erről a vidékről érkezik a diákok jelentős hányada, a családok második, harmadik generációja küldi hozzánk az általános iskola után a jelentkezőket. 3. Az iskola tanulói közössége 3.1 Pályaválasztási motiváció, tanulási attitűd Az elmúlt évek alatt a folyamatos szakmafejlesztés, a munkaerő-piachoz való alkalmazkodásunk, a nyelvi és informatikai képzésünk magas színvonala miatt az iskola olyan presztízsre tett szert, hogy nagyon sok szülő és tanuló kívánsága, hogy nálunk folytassa tanulmányait, ezért módunk van a tanulók között teljesítményük alapján válogatni. Ennek köszönhetően tanulóink többségének hozott tudása bemeneti kompetenciamérések alapján is az országos átlag feletti, és jó tanulási attitűddel rendelkeznek. Tanulóink egy kisebb hányadánál azonban a nevelőtestületnek meg kell küzdenie azzal, hogy nem rendelkeznek a szükséges ismeretszerzési készségekkel, képességekkel és ennek következtében megfelelő tanulási attitűddel sem. Jelentős feladat elfogadtatni, hogy a tudás megszerzéséhez egyenletes munkára és erőfeszítésekre van szükség Tanulóink továbbtanulási szándéka pozitív, elsősorban a szakirányú szakképzést és felsőoktatást részesítik előnybe. A felsőoktatásban továbbtanulók a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi, valamint Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolai Karára, a Budapesti Corvinus Egyetemre és más gazdasági felsőoktatásba jelentkeznek. Összességében a felsőoktatásban továbbtanulók aránya körülbelül 70 %. 3.2 Szülői háttér Tanulóink családi hátterében egyaránt megtaláljuk a kiegyensúlyozott, gondoskodó és a különböző okoknál fogva nehéz helyzetben lévő családokat. Az átalakuló társadalmigazdasági viszonyok nem hagyták érintetlenül tanulóink családi hátterét sem, ezért feladatunknak tekintjük a felzárkóztatást, a hátránykompenzációt és a személyre szabott személyiség- és képességfejlesztést. A hozzánk felvett gyerekek szülei kis kivételtől eltekintve igazi partnereink közös céljaink megvalósításában: gyermekeik képzésében, nevelésében. 11

12 PEDAGÓGIAI PROGRAM Különleges bánásmódot igénylő tanulók Az intézmény alapító okirata új szakfeladattal bővült:: a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Az okirat az intézmény számára speciális feladataként szabja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, illetve a képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelését és oktatását. Bár jelenleg az intézmény létszámához képest alacsony a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya ( az összlétszám 0,3 %-a) az integrált képesség-kibontakoztató felkészítés programjában: az egyéni tanulási utak keresésével, a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló pedagógiai tevékenységgel nemcsak a törvény - szigorúan betű szerinti halmozottan hátrányos tanulók segítése kell összpontosítanunk, hanem az összes szociális hátránnyal, beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő segítségre szoruló tanulóra. 3.4 Neveltségi szint A heterogén családi háttér és ebből adódóan tanulóink eltérő neveltségi szintje következtében minden tanév alapvető feladata az erkölcsi-etikai alapelvek, a kulturált viselkedési szabályok kialakítása. Ebben felhasználjuk a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat egyaránt. 3.5 A Diákönkormányzat mint a közéletiségre nevelés színtere A diákönkormányzat működésének nagy hagyományai vannak iskolánkban. Az iskolavezetés és a tantestület mindig is fontosnak tartotta és tartja, hogy az iskola diákjai felkészüljenek az állampolgári szerepre olyan technikák elsajátításával, melyek segítik őket felnőtt életükben. A diák-önkormányzati munka során a diákok elsajátítanak önismereti és problémamegoldó technikákat, fejlődik kommunikációs és érdekegyeztetési készségük, képesek lesznek együttműködésre diáktársaikkal, tanáraikkal, szüleikkel. A diák-önkormányzati munka különböző színterein (osztály, osztálydiákbizottság, iskolai diákbizottság, IDB vezetőség) a diákok egyre magasabb szinten ismerik meg, és tudják alkalmazni a különböző jogi, szervezési, kapcsolattartási és érdekvédelmi eljárásokat, módokat. Kialakul tájékozódási képességük az egyéni és a közösség (osztály, iskola) kapcsolatrendszerében. Megismerik a diákképviselet sajátosságait, az érdekképviselet és érdekvédelem módjait és lehetőségeit, a diákjogokat- és kötelességeket, megtanulják az iskolai közösségek érdekeinek összehangolását a jogok és kötelességek érvényesítésével, megismerik a demokrácia szabályait és megvalósulási formáit, szervezési ismeretekre tesznek szert. 12

13 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Az iskolai diákönkormányzat felépítése: Az osztályok diákbizottságot választanak, akik segítik a közösségek kialakítását, jó együttműködést alakítanak ki a közösségen belül, illetve elősegítik az osztályfőnökök és a tanárok, valamint az osztályok együttműködését. Az iskolai diákönkormányzat: képviseli a különböző iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken a diákság érdekeit; szervezi a diákközösségi élet különböző programjait; részt vesz a diákokat érintő kérdések iskola szintű megoldásában; véleményt mond az iskolai alapdokumentumokról, az éves munkaterv tanulókat érintő kérdéseiről, a diákszociális intézkedésekről, az ifjúságpolitikai célokra fordítható pénzeszközök felhasználásáról, a diáksport-tevékenységre vonatkozó tanulókat érintő döntésekről; megtervezi éves tevékenységi körét, meghatározza gazdálkodási elveit, szervezi a diákközélet rendezvényeit, havonta diákgyűlést, évente diákközgyűlést tart; Tevékenyen részt vesz az iskolai gólyatábor szervezésében, amely sokéves hagyomány iskolánkban, s amely elősegíti a leendő osztályközösségek kialakítását és a beilleszkedés folyamatának meggyorsítását; tevékenységéről beszámol a diákközgyűlésen diáktársainak, illetve az iskolavezetőségi üléseken. 4. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Kapcsolat a TISZK iskolákkal: A Fővárosi Önkormányzat november 29-én (1842/2007.XI.29. Főv. Önk. hat.) létrehozta a Gazdasági TISZK-et a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvénynek (a továbbiakban Közokt.tv.), és a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvénynek (a továbbiakban: Szakképzési tv.) alapján. A TISZK célja az együttműködési megállapodás alapján, elsősorban a szakképzéssel kapcsolatos képzési nevelési-oktatási, és egyéb feladatok ellátása. A Gazdasági TISZK-ben társult iskolák létrehozták a Gazdasági TISZK Koordináló Testületét. A társult iskolák feladataikat együttműködési megállapodásban rögzítették. A Gazdasági TISZK Koordináló Testületének tagjainak száma nyolc fő, a nyolc iskola igazgatója. A Gazdasági TISZK Koordináló Testületének működését az ügyrendje szabályozza. Kapcsolat a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal: Az iskola mindig igyekezett a város oktatáspolitikai céljainak jól megfelelni, és ezekhez a törekvésekhez a főváros, a lehetőségeihez képest szellemi, erkölcsi és anyagi támogatást adott. 13

14 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A fenntartóval kialakított kapcsolatrendszerben az ügyosztályvezető, a szakreferens és az igazgatói munkaközösség biztosítja a megfelelő információáramlást. Kapcsolat középfokú és szakmai oktatást irányító szervezetekkel: Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet: részt veszünk és vállalunk az általuk szervezett rendezvényeken - FPPTI napok, bemutató órák. Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Intézet: rendszeresen részt veszünk az intézet által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, felkérésre OKJ-s feladatsorokat készítünk, szakmai anyagokat lektorálunk. Tanulóink minden évben részt vesznek az általuk szervezett szakmai előkészítő érettségi tárgyak versenyén (SZÉTV). Oktatási Hivatal: iskolánk emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgahely. Tanáraink közül sokan kapnak javító tanári, kérdező tanári, vagy tantárgyi vizsgaelnöki megbízást emelt szintű érettségire, vizsgaelnökit középszintű vizsgára. Kapcsolat felsőoktatási intézményekkel: Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara: a Gazdasági TISZK keretei közt is, további együttműködés keretében szeretnénk biztosítani a felsőfokú szakmákban a kreditbeszámítási lehetőséget. Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE, Testnevelési Egyetem, Károli Gáspár Egyetem: tanárszakos hallgatóit fogadjuk tanítási gyakorlatra több vezetőtanár közreműködésével. Kapcsolat a gazdaság szereplőivel: E körbe tartozik a mintegy 100 vállalkozás, szállítmányozó cég és bank, valamint a gazdasági kamarák. Az iskola tagja Magyar Külgazdasági Szövetségnek, melynek elnökségi tagja az iskola igazgatója. Az együttműködés fontos területe a Szakmai Tanácsadó Testület munkája, amely segíti a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő képzési struktúra és tartalom kialakítását. Az SZTT hagyja jóvá a felnőttképzés éves képzési tervét és annak az annak teljesüléséről az éves beszámolót. 14

15 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Kapcsolat az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézettel Együttműködési megállapodás alapján az intézet segítséget nyújt a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységekben, valamint a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által szakvéleményezett speciális oktatást nem igénylő SNI-s tanulók integrált oktatásásában. Kapcsolat a szülőkkel Az iskola az évek során kialakult és jól működő rendszer segítségével tart kapcsolatot a szülőkkel, melynek csatornái: a beiskolázott 9. évfolyamos tanulók és szüleik számára tartott tájékoztató értekezlet a felvétel után májusban, összevont évfolyamszintű szülői értekezletek az egyes évfolyamokat érintő kérdésekről félévente az osztályfőnök által tartott szülői értekezlet, amelyek közül a 9. évfolyam első értekezletén a szaktanárok is bemutatkoznak, indokolt esetben rendkívüli szülői értekezlet, félévente tartott általános fogadóóra, a szülőkkel folytatott alkalmankénti egyéni beszélgetés, a szülői szervezet osztályonkénti képviselőivel tartott félévenkénti konzultatív megbeszélés. 15

16 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Kapcsolat más intézményekkel Tagjai vagyunk és rendszeresen részt veszünk a Magyar Szakképzési Társaság, a Kéttanítási nyelvű Iskolák Egyesületének összejövetelein. Az iskola, mint intézmény tagja a VOSZ-nak. A nyelvi kompetenciák fejlesztésének kitűnő terepei a nyelvi intézetek: a Zentralstelle für das Auslandsschilwesen, a Francia Intézet, az Orosz Kultúra Háza, a British Council, a Japán Alapítvány amelyekkel szintén kitűnő a kapcsolatunk. Az iskola igénybe veszi a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltató intézmények segítségét. A kollégiumokkal a nevelési programban részletezett módon tartjuk a kapcsolatot. Kapcsolat külföldi partnerekkel : Európa számos országában lévő iskolával alakult ki diákcsere kapcsolatunk, kihelyezési programban vettünk részt vagy nemzetközi pályázatok partnereként dolgoztunk együtt. Így kapcsolatban állunk egy lengyel, orosz, litván, csíkszeredai, több francia és német, valamint belga, holland, svéd oktatási intézménnyel is. 16

17 A.. Nevellésii program

18 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, feltételei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Személyi feltételek A 2007/2008-as tanévtől a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és a Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola összevonását követően 114 fő pedagógus, és 42 technikai alkalmazott dolgozik. A két iskola egyesülését követően a Hunfalvy János SZKI tantestülete az újonnan adódó feladatok ellátására képes, az iskola dinamikus fejlődése biztosított. Az előd iskolák pedagógiai műhelyei, szellemisége, tapasztalatokban és eredményekben gazdag múltja az elkövetkező évek pedagógiai sikerének biztosítéka. A főállású tanárok valamennyien rendelkeznek az előírt szakmai-pedagógiai, az óraadó szaktanárok pedig a szaktárgy tanításához szükséges végzettséggel. Nem kevesen dolgoznak több mint 20 éve az iskolában, sőt van példa a háromgenerációs pedagógus jelenlétre is. A tantestületen belül elenyésző a fluktuáció, a kellemes, ösztönző légkör megtartó ereje nagy. Ennek a viszonylagos állandóságnak a legnagyobb előnye az, hogy az egységes, egymást segítő szellem megbízható normát állít a pályakezdő fiatal pedagógusok elé is. Egy-egy adott tantárggyal vagy tantárgycsoporttal kapcsolatos szakmai, illetve a nevelési feladatok megoldásában döntő szerepet játszanak a szakmai munkaközösségek. A hét munkaközösségben (közgazdasági, természettudományi, informatikai, humán, nyelvi, testnevelés és osztályfőnöki) aktív szakmai és pedagógiai munka folyik. A nehéz élethelyzetbe kerülő és/vagy különböző fejlődési, nevelési, magatartási problémákkal küzdő tanulók segítése a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata. Az informatika rendszer működtetéséért a rendszergazda felel, a tanórán kívüli programok megszervezésében a szabadidőszervező segít. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettesek segítik: egy szakmai, tantárgyfejlesztési feladatokat lát el, egy az esti tagozat és az IKT felelőse, egy nevelési ügyekért, egy a tanügy-igazgatási kérdésekért felelős. A 2009 júliusáig telephelyként működő intézmény napi munkájának zavartalanságát is egy külön igazgatóhelyettes felügyeli. Az iskola hatékony gazdálkodását a gazdasági igazgatóhelyettes segíti. Az oktatást technikai alkalmazottak (iskolatitkárok, gondnok, adminisztratív ügyintézők, karbantartók, konyhai dolgozók, portások, takarítók) segítik. 18

19 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 NEVELÉSI PROGRAM Tárgyi feltételek Az elmúlt negyedszázadban, amilyen mértékben nőtt a diáklétszám és átalakult az iskola profilja úgy szaporodott a tantermek és a kiegészítő helyiségek száma, felszereltségének színvonala. Jelenleg a két épületben együttesen mintegy 50 tanterem áll a diákok rendelkezésére. Ezek nem hagyományos, állandó osztálytermek, hanem szaktantermek, vagyis a diákok vándorolnak az adott órának megfelelően. Az iskola három tornateremmel (ebből egy a telephelyen) rendelkezik, melyek között van olyan is, ami két részre osztható, így egyidejűleg négy csoport testedzésére is lehetőség van. A korszerű számítógéptermekben mintegy 200 db, az utolsó generációhoz tartozó Pentium 4-es számítógép szolgálja az oktatást. Valamennyi gép hálózatba van kötve, és 25 tanteremből az Internet is elérhető. 12 teremben fixen beállított projektorok is rendelkezésre állnak. Kilenc tanteremben multifunkciós digitális asztal gyakorol jelenlétével komoly nyomást tanárra és diákra abban az irányban,hogy az IKT tanórai alkalmazásának aránya növekedjen. Az ergonómikus kialakítású, rejtett monitoros asztal nagy teljesítményű számítógépet, szkennert, wireless kezelő egységeket, pendrive dokkolót, nyomtatót, DVD-játszót, projektort, kamerát és audió rendszert tartalmaz. Igazi előnye abban rejlik, hogy használata könnyű, alkalmazása nem igényel előzetes beállítást, gyorsan üzembe állítható, kialakítása célszerű, szoftverezettsége jó, és több hozzáértési szinten is használható, egyszerű kivetítéstől, média hallgatástól kezdve egészen órarészletek rögzítéséig, vágásáig, interneten történő on-line közreadásáig. A nyelvoktatást segíti többek között két analóg digitális nyelvi labor, amely munkaállomással működik és használhatóak benne a legmodernebb interaktív nyelvi programok és interneten elérhető e-learning tananyagok is. Két termünk videokonferencia lebonyolítására is alkalmas. Az informatika oktatására alkalmas termeinkben a magyaron kívül használhatóak angol, német, francia, japán operációs rendszerek és irodai szoftvercsomagok is. A gyakorlatorientált képzést a kivetítővel, hálózati nyomtatóval, fénymásolóval felszerelt 20 munkahelyes taniroda szolgálja, ahol rendelkezésre állnak a különböző tantárgyak informatikai megközelítését szolgáló programok is (útvonaltervező, közgazdasági szoftverek, Complex jogtár, stb.). A tanárok számára egy külön 15 számítógéppel, színes nyomtatóval, szkennerrel felszerelt helyiség áll rendelkezésre, amely azt a célt szolgálja, hogy minél több korszerű informatikai hátterű tanóra segítse a diákok minél jobb felkészültségét. Az iskola saját tankönyvkiadóval és saját nyomdával is rendelkezik. Ez különösen azért fontos, mivel a képzéshez szükséges speciális szakmai és idegen nyelvi tankönyvek a piacon nem kaphatók, azokat tanáraink írják a diákok számára. A nyomdát kiegészíti az iskola igényeinek megfelelően összeállított fénymásolópark, amelyek közül egy a diákok rendelkezésére is áll. A könyvtárban 3 multimédiával felszerelt gyors számítógép van elhelyezve. Kettő ebből csak a kölcsönzést szolgálja, ami mára teljesen elektronikusan működik. A másikban a CD-DVD ROMos anyagok kölcsönzés előtti helybenolvasását teszi lehetővé. A kis alapterületű könyvtár galériával és helyben olvasási lehetőségekkel bír. Mintegy kötetes könyvállományával, több száz hang- és képanyagával, naprakész szakirodalommal, 60 szaklappal, számítógépes 19

20 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 NEVELÉSI PROGRAM programmal, részletes katalógussal, internet-hozzáféréssel várja a diákokat és a tanárokat. Emellett a szaktantermekben kis példányszámú szakirányú kézikönyvtár is van. Személyi és tárgyi feltételeivel alkalmazkodik a kerettantervekben meghatározott célokhoz és feladatokhoz, elsősorban a könyvtárismeret, mint az informatika része, szaktárgyi, szakmai ismeret- és témakörök tanításával. A könyvtárhasználat megalapozásával és a tantárgyközi alkalmazás biztosításával a könyvtárpedagógiai tartalmak megvalósítását, a könyvtárhasználattal összefüggő nevelési feladatok koordinálását teszi lehetővé. Az informatikai géppark állandó modernizálása az eszközfejlesztés egyik legfontosabb iránya, melynek anyagi hátterét az iskola pályázatok útján és az együttműködő vállalatok szakképzési hozzájárulásából biztosítja. Az épületekben büfé és automaták is a diákok rendelkezésére állnak. Az igazgató, az igazgatóhelyettesek, az adminisztráció és a gazdasági vezetés szobáin kívül egy központi tanári, egy tanári pihenőszoba és külön kis tanárik állnak a pedagógusok rendelkezésére, ez utóbbiak a szaktantermek, illetve a tornatermek mellett találhatók. Minden tanári szobában számítógép (internettel és nyomtatóval) segíti a tanárokat - az egyre inkább jellemző - elektronikus írásbeliségre való törekvésükben. Az elmúlt negyedszázad fejlesztései nyomán tehát változatlanul némi zsúfoltság mellett technikailag igen jól felszerelt épületkomplexum áll a magas színvonalú oktatás rendelkezésére. Terveink között szerepel egy korszerű beléptető rendszer kiépítése, amely jól kiegészítené azt a külső és belső védelmi rendszert, amely jelenleg őrzi az épületet. 1.1 Pedagógiai alapelvek Az iskolai életet úgy kívánjuk alakítani, hogy változatos, fejlesztő hatású tevékenységet kínáljon, működtessen a tudás megszerzése érdekében. Az intézmény jövőbeni pedagógiai gyakorlatában még inkább szervesüljön a kompetencia-fejlesztésen alapuló oktatási tartalmak alkalmazása, az ehhez szorosan kapcsolódó tevékenykedtető módszertani elemek (kooperatív tanulás, projektoktatás, differenciálás, stb.) használata. Szándékunk szerint az oktató-nevelő tevékenység sokrétű volta, egyénhez igazodó módszerei, az egyéni tanulási utak meghatározása elő kell, hogy segítsék iskolánk minden egyes tanulójának fejlődését, a felzárkózást, a tehetség kibontakozását. Erősíteni kívánjuk a befogadó iskolai szemléletet az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a tanulási folyamatoknak cselekvő, aktív részeseivé váljanak. A tanulói aktivitás a személyiségfejlődés záloga. A személyiség fejlesztése nevelő-oktató munkánk leglényegesebb eleme, kulcskérdése. Csak megfelelő pozitív személyiségjegyekkel rendelkező emberek képesek a munka, a tanulás során kiemelkedő teljesítményre, illetve válnak harmonikus személyiségekké, etikus, szűkebb és tágabb környezetükért felelősséget vállaló, tevékeny emberekké. Ezért az iskola valamennyi pedagógusának alapvető feladata, az ismeretközvetítő tevékenységen túl a tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi, etikai ismeretek átadásával, egyéni ráhatással, példamutatással. 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kecskemét, 2008. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalom... Oldal Bevezető 3 1. Intézményünk bemutatása

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben