TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ"

Átírás

1

2 Éves óraszám 144 (+ 18 óra) TANMENETJAVASLAT A 2. OSZTÁLYOS HÉTSZÍNVARÁZS OLVASÓKÖNYV ÉS MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ Néhány jó tanács a tanmenet használatához A következő tanmenet javaslatként szolgál, amelyen tanító kollégáink osztályuk, a helyi óraszámok és egyéb körülmények ismeretében rugalmasan változtathatnak az év eleji tervezés során. Az ünnepeket hozzávetőlegesen terveztük, értelemszerűen aktualizáljuk a megfelelő időpontban. Ha a tankönyv terjedelmét túlságosan soknak ítélik, csökkenthetik a feldolgozásra kerülő műveket a gyakorlóórák javára. Egy-egy terjedelmesebb vagy több lehetőséget kínáló szöveg elemzésére több órát is fordíthatnak. Az a célunk, hogy alapos munkával maradandó olvasmányélményeket nyújtsunk, megalapozzuk az önálló tanulást, tehát hatékony képességfejlesztéssel formáljuk a tanulók teljes személyiségét. A oszlopában az alábbi rövidítésekkel találkoznak a kollégák: KOG = kognitív kompetencia AK = anyanyelvi kommunikáció INYK = idegen nyelvi kompetencia MK = matematikai kompetencia TTK = természettudományos kompetencia DK = digitális kompetencia SZÁK = szociális és állampolgári kompetencia HÖT = hatékony önálló tanulás KVK = kezdeményező és vállalkozói kompetencia EMTK = esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A fenti kulcskompetenciákhoz hozzárendelve találhatók azok a részkompetenciák (a teljesség igénye nélkül), amelyek konkrét az adott tananyag kapcsán megvalósítható. Ezeket a kollégák saját ötleteik szerint kiegészíthetik. A rovatban megjelöltük az Aranyablak és a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok adott szövegeit is, amelyeket differenciáltan vagy házi feladatként lehet alkalmazni. Több helyen található utalás a kézikönyvre és az interaktív feladatokat tartalmazó CD-re is. Ahol több oldal szerepel ajánlatként, ott természetesen lehet válogatni. Az itt található rövidítések az alábbi et takarják: Ok. = Olvasókönyv Omf. = Olvasás munkafüzet Aa. = Aranyablak gyakorló olvasókönyv Széf.= Szövegértést fejlesztő gyakorlatok Kk. = Kézikönyv = Interaktív tananyag (CD)

3

4 1. Ismerkedés az új Ok.-vel, Mf.-tel Egyéni élménybeszámolók Illusztráció készítése Az ok. és a mf. felépítésének megfigyelése Párhuzam a cím és a hét fejezet között A fejezetek tartalma, fejezetcímek pótlása Tájékoztató a tartalomjegyzékek segítségével Keresztrejtvény megfejtése A mottó szó értelmezése, szerepe HÖT Rendszerben való tájékozódás AK Beszédkészség SZÁK Alkalmazkodás Ok. 4 5., o. Omf. 4., o. Kk. 31. o. Csoportmunka a könyvtárban: tematikus felépítésű verses kötetek keresése 2. SZÓL A CSENGŐ Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Egyéni iskolai élmények felidézése, mesélése, dramatizálása A szöveghangulat érzékeltetése (humor) Információgyűjtés a szövegből Válogató olv. a rajzhoz kapcsolódóan Szavak olv. gyakorlása többféleképpen Beszélgetés, véleménynyilvánítás KVK Kreativitás AK Beszédbátorság, beszédkészség Ok. 6. o. Omf. 5. o. Tabló készítése (Miért jó iskolába járni?) 3. Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör A vers tartalmi és formai elemzése A vershangulat megállapítása, bizonyítása versrészletekkel; a felolvasás gyakorlása Versszakok eljátszása némajátékkal A beszélő név Rajzkészítés Dömötörről, tulajdonságok összegyűjtése betűháló segítségével Összecsengő szópárok megfigyelése, felolvasása Vershallgatás ritmuskísérettel Verstanulás Szorgalom lustaság szembeállítása Érvelés a tanulás fontossága mellett SZÁK Magatartási normák felismerése A másság elfogadása AK A vershangulatot kifejező olvasás KVK Kreativitás HÖT Emlékezet Ok. 7. o. Omf. 6. o. Kk. 32. o. Egyéni gyűjtőm.: Foglalkozások keresése Érdeklődés felnőttektől: régi foglalkozásokról Rokon értelmű szavak válogatása Mondóka ritmizálása, tanulása

5 4. Janikovszky Éva: Mire jó? Károlyi Amy: Aranyablak 5. Szepes Mária: Kezdődik az iskola 6. Sebők Zsigmond: Cicaiskola Véleménynyilvánítás párokban Előzmény-következmény feltárása Az illusztráció kapcs. a szöveggel, verssel A becenév fogalma Kifejező olvasás gyakorlása szótagolt, ill. folyamatos szedésű szöveg esetében Mimetikus és szerepjátékok Ötletbörze Beszámoló személyes élményekről visszaemlékezés Mondatbefejezés egyéni ötletek alapján Körmese alk. megadott szavakkal Válogató olvasás gyakorlása Csoportmunka Az olvasmány aktualizálása: Iskolába készülődés eljátszása Időtartam-gyakorlatok Szereplők, helyszínek, idő megállapítása Események sorrendje Állítások igazzá tétele kiválasztással Beszélgetés a rendszerességről Tematikus szógyűjtés csoportban (tanulás) Véleménynyilvánítás Szülői tanácsok megfogalmazása Egyéni és páros munka: Eseménymozzanatok eljátszása pantomimmel Bővülő mondatok olvasása Szereplők felismerése gondolataikról Események időrendbe állítása Pozitív tulajdonságok kiemelése, önértékelés Rokon értelmű szavak alkalmazása AK Beszédkészség KOG Ok-okozati összefüggések keresése Megfigyelőképesség SZÁK Együttműködés HÖT Megfelelő szedésű szöveg kiválasztása SZÁK Harmonikus életvitel KOG Következtetések szövegkörnyezetből AK Olvasási képesség HÖT Megfelelő szedésű szöveg kiválasztása SZÁK Magatart. szabályok megértése Erkölcsi ítélőképességek KOG Analízis szintézis Emlékezet AK Kifejezőkészség Szóbeli fogalmazás MK Az óra, napszakok ismétlése DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok o. Kk. 32. o. Ok o. Omf. 7. o. Széf. 4. o. Kk. 32. o. Ok o. Omf. 8. o. Kk. 33. o. Széf. 5. o. Új cím adása Felkészülés mesemondásra Szereplők és jellemző tulajdonságaik Összefüggő mondatok fogalmazása képsorról Időpontok beállítása játékórán Címből következtetés a tartalomra

6 Az iskolai viselkedés Szituációs játékok: a kulturált iskolai viselkedés bemutatása Kapcsolatteremtés az iskola dolgozóival és a társakkal 7. Gyakorlás Szereplőre jellemző tulajdonságok válogatása, igazolása a verssor felolvasásával A művek témáinak megállapítása, összevetése táblázat kitöltésével Hasonlóságok és különbségek megfigyelése Lényegkiemelés kérdések segítségével Rövid, összefüggő mondatok alkotása kép és kulcsszavak segítségével Játék: Útkereső 8. Szutyejev nyomán: A kisegér meg a ceruza A ceruza története Az olvasás technikájának Következtetés helyszínre és időpontra A szereplők tulajdonságainak vizsgálata Mesemondás rajz segítségével Lábjegyzet haszn. szövegfeldolgozáskor Az illusztráció kapcsolata a szöveggel Folyamatábra értelmezése, alkalmazása Mondatbefejezések Rajzos rejtvény megoldása Játék: Labirintus Az összetett mondatok helyes tagolása, szünettartás Érzelmek kifejezése párbeszédek olvasása Szituációs játékok SZÁK Normatudat KVK Kreatvitás AK Beszédkészség HÖT Ismeretalkalmazás KOG Csoportosítás Összehasonlítás Rendszerezés következtetések AK Szövegértelmezés Adatgyűjtés TTK Megfigyelőképesség Ismeretszerzés macskákról DK Interaktív tananyag alkalmazása AK Szövegértelmezés KOG Megfigyelőképesség Rész-egész felism. KVK Kreativitás HÖT Vizualitás (tartalom felidézése rajz segítségével) AK Olvasási készség Szóbeli kifejezőkészség Kreativitás Ok o. Omf. 9. o. Cicaiskola Ok o. Omf. 10. o. Kk. 33. o. Memória-becsületjáték Szókincsfejlesztés interaktív tananyag segítségével Találós kérdések megfejtése Keresztrejtvény Párbeszédes rész olvasásának gyak. Leltár készítése

7 9. Fehér Klára: A csodálatos radírgumi Beszélgetés, véleménynyilvánítás Beszámoló személyes élményekről A barátság mint érték Közmondások értelmezése, magyarázata Mondatbefejezés röviden Helyzetgyakorlatok AK Beszédkészség KOG Lényegkiemelés Előzmény, következmény SZÁK Baráti kapcsolatok DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok. 16. o. Omf. 11. o. Széf. 8. o. Lexikon használata (barátság) Szógyűjtés: Baráti kapcsolatok jellemzői 10. Órarend Táblázat értelmezése (sor, oszlop, fejléc) Szövegértés bizonyítása kérdésekre adott válaszokkal Adatgyűjtés táblázatból páros munkában Mondatalkotás képek segítségével Órarendek összevetése Azonosságok, különbségek megfogalmazása AK Olvasási képesség Szóbeli kifejezőkészség KOG Lényegkiemelés Összehasonlítás HÖT Tájékozódás Emlékezet Ok. 17. o. Széf. 22. o. (Széf: órarend) Órarendkészítés önállóan 11. Lázár Ervin: A Kék meg a Sárga Szereplők és jellemző tulajdonságaik Véleménynyilvánítás a színek viselkedéséről Párbeszéd kifejező felolvasása, helyes hangszín alkalmazása Ok-okozati összefüggések keresése Színkeverési gyakorlat Drámajáték mimikával és mozdulatokkal SZÁK Együttműködés Állásfoglalás AK Szövegértelmezés KOG Következtetés HÖT Tapasztalat (színkeverés) Ok. 18. o. Páros munka: A kék és a sárga szín párbeszédének átalakítása pozitív kicsengésűvé Új cím adása Könyvajánlás Dramatikus játék Mimetikus, utánzó- és fantáziagyakorlatok Kreativitás a szereplők párbeszédének megelevenítésével KVK Kreativitás AK Szóbeli kifejezőképesség 12. Gyermekfolyóirat Hétköznapi szöveg tartalmi és formai elemzése Rovatcímek megfigyelése, véleményezése A szöveg rétegeinek vizsgálata, kibontása Következtetés a belső tartalomra AK Szövegértelmezés KOG Következtetés Rendszerezés Analízis-szintézis HÖT Önálló adatgyűjtés Tájékozódás Ok. 19. o. Adatgyűjtés a tartalomjegyzék egyik témájához kapcs. Gyermekfolyóiratok tartalomjegyzékének összehasonlítása

8 13. Könyvtárlátogatás Kapcsolatteremtés a könyvtár dolgozóival Helyes viselkedés a könyvtárban Könyveink eszmei, anyagi értéke Házi és iskolai könyvtár összehasonlítása Könyvek csoportjai a könyvtárban Könyvsarok kialakítása a teremben SZÁK Együttműködés Normakövetés KOG Rendszerszemlélet Az osztály könyveinek csoportosítása a tanulók által választott szempont szerint 14. Illemkockák Amit a köszönésről tudni illik A helyes iskolai viselkedés szabályai, a köszönés illemtana Véleménynyilvánítás A humor forrása a mondókában Önálló mondóka írásával minta alapján Szituációs játékok, élethelyzet-gyak. AK Szóbeli kifejezőkészség SZÁK Normatudat Normakövetés KVK Kreativitás Ok. 20. o. Kk. 34. o. Véleménynyilvánítás köszönési formákról 15. Összefoglalás A szöveg témájának és tartalmának összefüggése Az iskolai élettel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, rendszerezése A tudás értéke Olvasmányok, versek csoportosítása megadott szempontok szerint Tartalomjegyzék használata A szereplők elképzelése, felismerése szövegrészletek alapján Kérdésfeltevés gyakorlása Internethasználat Mesenézés videón Hangos, kifejező olvasás gyakorlása Mimetikus és szerepjátékok AK Gondolatok, érzések megfogalmazása szóban KOG Összefüggések felismerése Lényeg megfog. önállóan Rendszerezés HÖT Emlékezet Tájékozódás KVK Kreativitás SZÁK Együttműködés DK Keresőprogram alkalmazása Ok o. Omf o Ki vagyok én? Rövid bemutatkozás szóban a megismert szereplőkről 16. Év eleji felmérés hangos olvasással (szabadon választott mese) Az olvasás folyamatosságának, pontosságának, tempójának megfigyelése

9 17. Év eleji felmérés néma olvasással 18. BARÁTUNK, A TERMÉSZET ŐSZ Vitalij Bianki: Cinegenaptár 19. Móra Ferenc: A cinege cipője A pórul járt kakas c. szöveg értelmezése feladatok segítségével Szövegértés bizonyítása önálló feladatmegoldással Miről szólhat a fejezet? Vélemények fogalmazása, meghallgatása Kiss Ottó versrészletének értelmezése Az ősz jellemzőinek megfigyelése Adatgyűjtés csoportmunkában megadott szempontok szerint Válogató olvasás Helyszínváltások megfigyelése, jelölése Az utolsó bekezdés mondanivalója Részcím megfogalmazása Olvasásgyakorlás: összetett mondatok helyes tagolása Drámajáték hangulatkeltés Következtetés a tartalomra a címből és képből A szereplők felismerése A vers tartalmi, formai elemzése Ritmus megfigyelése rímelő szavak keresése Lényegkiemelés kérdések alapján Beszélgetés körforgóban Mese és valóság elkülönítése Alak-háttér megfigyelése, színezése Zenehallgatás (A vers megzenésített változata) Játék: Mozdulatok utánzása Kifejező, hangsúlyos versmondás gyakorlása AK Olvasási képesség Szóbeli kifejezőkészség Szókincsbővítés KOG Lényegkiemelés Csoportosítás Rendszerezés KVK Kreativitás TTK Megfigyelőképesség Ismeretszerzés MAT Időmérés fogalmai (év, évszak, hónap) AK Szövegértelmezés Verselemzés KVK Empátia Kreativitás KOG Asszociáció Emlékezet Képzelet DK Interaktív feladatok megoldása Kk o. Ok o. Aa. 5. o. Széf. 32. o. Kk. 35. o. Ok. 23. o. Omf. 13. o. Aa. 7. o. Széf. 37. o. Kiss Ottó teljes versének megkeresése A főszereplő jellemzése az illusztráció alapján Lényegkiemelés kérdések segítségével Lexikon használata Ősz címszó Csoportmunka Költöző madarak keresése, bemutatása Képkirakó (versben szereplő madarak) Könyvajánlás (Vándorutak az állatvilágban) Rajzkészítés a versszakokhoz képek időrendbe állítása

10 20. Petőfi Sándor: Itt van az ősz A vers hangulata, mondanivalója, hatása a tanulók képzeletére Szógyűjtés az ősszel kapcsolatban Fürtábra készítése Költői szóhasználat, megszemélyesítések megfigyelése Cselekvések pótlása hiányos versrészletekben Rímek keresése, rímpárok kiegészítése Táj bemutatása fotó alapján Tájábrázolás a vershez kapcsolódóan Hangulatnak megfelelő versolvasás SZÁK Érzelmek kifejezése AK Versértelmezés KOG Megfigyelés Képzelet TTK Ismeretszerzés HÖT Emlékezet EMTK Érzelmek felism. Szabad asszociáció Ok. 24. o. Omf. 14. o. Egyéni v. csoportmunka Ősz a tanulók lakókörnyezetében természet utáni tájkép festése az olvasottak felhasználásával 21. Gyakorlás Egyéni beszámolók a természet megfigyeléséről, a versekben olvasottakról képek segítségével Ok-okozati összefüggések feltárása Helyes-helytelen szóalakok megfigyelése Hiányos mondatok kiegészítése Író, költő fogalma Állítások alapján szöveg, ill. versfelismerés Kifejező, hangsúlyos, a hangulatot érzékeltető versolvasás gyakorlása Verstanulás AK Beszéd- és kifejezőkészség HÖT Emlékezet Ismeretalkalmazás KVK Kreativitás KOG Megfigyelés Ok o. Omf. 15. o. Aa o. Illusztráció és versszak párosítása Összefüggő mondatalkotás szókapcsolatok segítségével 22. Móra Ferenc: Levelek hullása A hangulat és a tartalom összefüggésének megfigyelése Színek, hangok a versben Tempófokozás olvasáskor KOG Megfigyelőképesség Összefüggések felismerése AK Olvasási készség Ok. 25. o. Aa. 6. o. Kk. 36. o. A képvers fogalma, ismérvei Levélkép készítése

11 125 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, 23. Kányádi Sándor: Októberi lakoma Mészáros Katalin: Finom csemege a diós alma (Weöres Sándor: A galagonya Csukás István: Sün-mese) Hangulati előkészítés Verselemzés: tartalmi és formai szempontok szerint Természetábrázolás a költészetben Költői kifejezőeszközök megfigyelése Recept és munkafolyamat értelmezése Adatok gyűjtése a receptből Szükséges hozzávalók kiválogatása, a felhasználás indoklása Válaszadás kérdésekre Állítás bizonyítása válogató olvasással Események időrendi sorrendje AK Szövegértelmezés Összefüggések keresése Következtetések levonása KOG Összehasonlítás Analógia felismerése Ok o. Aa. 10. o. Kk. 58. o. Egyéni munka otthon: A diós alma elkészítése Kóstolás az iskolában 24. Schmidt Egon: Mesél az őszi erdő Differenciált kétszintű szövegfeldolgozás Őszi időjárás-jelentés értelmezése, táblázat kitöltése jelkulcs segítségével Szavak olvasása soronként, oszloponként Ismerettartalmú szöveg feldolgozása algoritmus alapján Információgyűjtés a szövegből párkeresés Kérdésfeltevés gyakorlása csoportokban Bekezdésekhez kapcsolódó közös vázlatírás Részcímek sorba rendezése, illetve megfogalmazása bekezdésenként Szómagyarázat, szókincsbővítés Bekezdések tartalmának tömörítése körforgóban, csoportmunkában Olvasás gyakorlása: Szünettartás a mondatközi vesszővel tagolt mondatokban TTK Ismeretszerzés Megfigyelőképesség AK Kifejező olvasás Tömörítés Szókincsfejlesztés SZÁK Együttműködés Tájékozódás KOG Rész-egész megfigyelése Lényegkiemelés DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok o. Omf o. A természetvédelem fontossága Illusztráció kapcsolata a szöveggel

12 Az olvasás technikájának 25. Versenyfelhívás Étlap mindenfalóknak 26. Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél Diószeginé Nanszák Tímea: Gesztenyekatona Olvasásgyakorlás különböző szempontú válogató olvasással A természetes beszéd üteméhez közelítő hangos olvasás gyakorlása Egyéni élménybeszámolók tanulmányi versenyen való részvételről Versenyfelhívás, étlap tanulmányozása Lényegkiemelés feleletválasztással Lexikon használata vetélkedik címszó Étlapkészítés saját ötletek alapján Azonos témájú és különböző műfajú szövegek összevetése Versszakok megjelenítése drámajátékkal Figurák készítése őszi termésekből közös ötletek alapján csoportmunkában Történet kitalálása, eljátszása 27. Gyakorlás Állítások igazságtartalmának eldöntése Ki vagyok én? Rövid bemutatkozás szóban a megismert állatok, növények nevében Képrészletekből egész kép rajzolása Különböző műfajú szövegek hangsúlyos, szöveghű olvasása 28. Összefoglalás Szövegek rendszerezése a téma alapján Keresztrejtvény Szókincsbővítés szógyűjtéssel Egyéni élmények felelevenítése Kifejező versmondás, felolvasás Összetett szavak alkotása őszi munkák AK Olvasási képesség AK Szövegértelmezés KOG Lényeglátás HÖT Önálló adatgyűjtés Tájékozódás AK Szövegértelmezés Összefüggések keresése Következtetések levonása KVK Kreativitás KOG Összehasonlítás DK Interaktív tananyag alkalmazása AK Szóbeli kifejezőkészség SZÁK Ismeretek alkalmazása HÖT Együttműködés KOG Analízis-szintézis KOG Rendszerezőképesség Log. gondolkodás AK Beszédkészség DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok. 30. o. Kk. 60. o. Ok. 31. o. Ok o. Omf. 17. o. Kk. 62. o. Széf o. Aa o. Ok o. Omf. 18. o. Kk. 66. o. Étlapíró verseny hirdetése az osztályban Csoportvagy egyéni munka Őszi termések gyűjtése, bemutatása Könyvajánlás

13 29. A MESÉK BIRODALMA Az égig érő mesefa (magyar népmese) A mesék keletkezése Mit tudunk már a mesékről? Mesekezdés, mesebefejezés megfejtése mgh.-k pótlásával Ismert mesék felidézése Beszélgetés mesehallgatási szokásokról Valós és mesebeli szereplők megkülönböztetése Mesemondás körmesével HÖT Rendszerezőképesség Emlékezőképesség AK Szóbeli kifejezőképesség Kreativitás KOG Csoportosítás Következtetés Ok. 57. o. Széf. 5. o. Aa. 36. o. Felkészülés mesemondásra Találós kérdések keresése meseszereplőkre vonatkozóan 30. Kolozsvári G. E.: A búbos pacsirta meg a rezgőfű Műmese és népmese közti különbség Hangsúlygyakorlat, tiszta kiejtés Főszereplő, mellékszereplők fogalma A madár bemutatása a kép alapján, tulajdonságainak összegyűjtése (csoportm.) Mondatbefejezés kötőszó után Szókincsbővítés szóválasztással (henceg) Szinonimák párosítása Rokon értelmű szavak gyűjtése válogató olvasással Tömörítő tartalomelmondás szószerkezetek segítségével Állásfoglalás a főszereplő viselkedéséről A mese tanulságának megfogalmazása AK Helyes ejtés Beszédfejlesztés Szókincsbővítés Olvasástechnika KOG Következtetések Véleménynyilvánítás Ítélőképesség SZÁK Önismeret Ok. 59. o. Omf. 19. o. Széf. 6. o. Aa o. Drámajáték mimikával és mozdulatokkal 31. La Fontaine: A holló és a róka A verses mese tartalmi, formai jegyeinek megfigyelése A költői kifejezőeszközök szerepe Események időrendje, kérdésfeltevés Tulajdonságok keresése betűhálóban, szereplőkhöz rendelése Véleménynyilvánítás a szereplőkről, ill. tetteikről SZÁK Erkölcsi ítéletalkotás Önismeret KOG Lényeglátás AK Beszédkészség DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok. 60. o. Omf. 20. o. Aa o. Széf. 12. o. Kk. 36. o. Csoportmunka La Fontainekönyvek keresése; egyegy új mese bemutatása Lexikon használata

14 31. Rímelő szópárok felismerése, írása A mese tanulsága, aktualizálása Események tömör elmondása prózaként Mesemozzanatok drámajátékkal A verses mese elmondása prózában az egyik szereplő bőrébe bújva Részcímek fogalmazása képsor segítségével Dramatikus játék Mimetikus, utánzó- és fantáziagyakorlatok Kreativitás a szereplők párbeszédének megelevenítésével KVK Kreativitás AK Szóbeli kifejezőképesség Széf. 9., 11. o. 32. Ugorjunk árkot! (magyar népmese) Események sorba rendezése Cselekvések szereplőkhöz rendelése A szereplők tulajdonságai Párbeszédek olvasásának gyakorlása Lényegkiemelés, sorba rendezés Az illusztráció és a tartalom kapcsolata Közmondás-magyarázat Véleménynyilvánítás, indoklás Szerepjáték elképzelt befejezésekkel AK Szövegértelmezés Érzelmeket kif. olv. KOG Összefüggések felimerése, követk. Képzelőerő DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok. 61. o. Kk. 36. o. Aa o. Állatos mesekönyvek gyűjtése; könyvismertetés Tematikus szógyűjt. A gyűjtött szavak mozgással történő megjelenítése 33. A nyuszi, az őzike meg a répa (kínai népmese) Találós kérdések megfejtése Hiányos szöveg kiegészítése Tulajdonságok válogatása szereplőkhöz Közmondás értelmezése Szerepek szerinti kifejező olvasás KOG Következtetések Válogatás SZÁK Empátia Segítségnyújtás Igaz barátság Ok. 62. o. Omf. 21. o. Bábok tervezése A mese előadása Címadás gyakorlása 34. Osztozkodik a róka (magyar népmese) Differenciált szövegfeldolgozás Szóoszlopok olvasása szép artikulálással Szereplők megjelenítése rajzzal Szinonimák csoportosítása színezéssel, ill. táblázat kitöltésével AK Megfigyelőképesség Beszéd- és szókincsfejlesztés SZÁK Empátia Ítéletalkotás Ok. 63. o. Omf o. Aa o. Kk. 37. o. A cím és a tartalom közötti kapcsolat elemzése

15 34. Lényegkiemelés feleletválasztással Mondatbefejez. a szövegnek megfelelően Dramatikus játék csoportokban megadott szempontok szerint (arckifejezéssel, mozdulatokkal, beszéddel) KOG Lényegkiemelés Problémamegoldás Csoportosítás 35. A csökönyös kiselefánt (afrikai népmese) Minden népnek saját mesekincse van Szakaszos szövegfeldolgozás Szövegből kiemelt szavak olvasásának gyakorlása Szókincsgyarapítás Szinonimakeresés Ok-okozati összefüggések keresése Kérdésfeltevés gyakorlása Válogató olvasás Események továbbgondolása szerepjátékkal Különbségkeresés két kép között AK Szövegértelmezés Szókincsbővítés SZÁK Alkalmazkodóképesség Önismeret DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok. 64. o. Omf. 24. o. Széf. 44. o. Kk. 70. o. Lexikonhasználat Események sorrendje Állatfelismerés mozgásuk al. Egyéni gyűjtőmunka. Kikkel találkozhatott még a kiselefánt az őserdőben? Dramatikus játék Mimetikus, utánzó- és fantáziagyakorlatok Kreativitás a szereplők párbeszédének megelevenítésével KVK Kreativitás AK Szóbeli kifejezőképesség Fiúk lányok: A róka a mesékben; A róka a valóságban Összehasonlítás 36. Gyakorlás Hasonlóság, különbség az állatmesékben Leggyakoribb meseszereplők Az állatmesék tanulságainak példaértéke Tanulságok megfogalmazása közmondással Következtetések levonása a szereplők cselekedeteiből Rokon ért. szavak mondatba foglalása mindennapi élethelyzetekben KOG Logikus gondolkodás Következtetés, elvonatkoztatás AK Szóbeli kifejezőkészség Reproduktív szöveg alkalmazása Vélemények megfogalmazása SZÁK Viselkedésminták megítélése Ok o. Omf. 25. o. Aa. 39. o. Széf. 10. o. Kk. 73. o. Játsszunk bábszínházat! Bábok, díszletek készítése; bábozás Igaz-hamis állítások a mesékből

16 37. A három kívánság (magyar népmese alapján) A címből, illusztrációból jóslás a tartalomra Szereplők felismerése, jellemzése Események időrendje kulcsszavak segítségével Tartalomelmondás megadott cselekvések segítségével Hibakeresés a rajzban Saját kívánságok megfogalmazása, indoklása Véleménynyilvánítás az olvasottakról Szerepek szerinti olvasás 4 fős csoportokban KOG Megfigyelőképesség Következtetés Összefüggések keresése AK Szókincsbővítés Önálló fogalmazás SZÁK Önuralom, lemondás HÖT Ismeretszerző képesség DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok. 66. o. Omf. 33. o. Felkészülés a mese eljátszására Címválasztás 38. Szócikk a szótárakban Információ szótárakról, lexikonokról A szócikk részeinek megfigyelése Szócikk elérhetőségének megadása HÖT Ismeretszerző és alkalmazóképesség KOG Összefüggések keresése Ok. 67. o. 39. A favágó és a vízitündér (Lev Tolsztoj nyomán) Kifejezések olvasása megadott szempontok szerint Tündérmesék sajátosságai Szereplők jellemzése szóban, felolvasással Véleményalkotás a szereplőkről, indoklás Szómagyarázat, szókincsbővítés Jelenetábrázolás részcímnek megfelelően A hármas meseszám megfigyelése AK Szövegértelmezés Lényegkiemelés KOG Megfigyelőképesség Összehasonlítás Képzelőerő Ok. 68. o. Kk. 38. o. Ilyennek képzeljük a mesebeli jótündért! Rajzés díszítő verseny 40. A halász és a nagyravágyó felesége (magyar népmese) Mesebeli szereplők és csodás elemek keresése a mesében A tündérmese jellemzői Mesekezdés-, befejezés, hármas meseszám Kérdéskultúra AK Szövegértelmezés Lényegkiemelés KOG Megfigyelőképesség Analízis-szintézis SZÁK Reális értékítélet Ok. 69. o. Omf. 34. o Kk. 38. o. Helyszínváltások megfigyelése Tartalomelmondás vázlatcímek alapján

17 A csillagszemű juhász (székely népmese) Páros verseny: Különbségek, hasonlóságok keresése két mese között Drámajáték arcjátékkal, mozdulatokkal Szövegért. igazolása kíváncsi kockával Szómagyarázat bemutatással, utánzással Csodás elemek a mesében Lényegkiemelés kérdésekkel A főszereplő tulajdonságai, meseszámok Mesei nyelvezet megfigyelése, jellegzetességek gyűjtése Rajzkészítés a mese eseményeiről Vázlatírás közösen Mesemondás szereplő nevében Dramatikus játék párokban 43. Gyakorlás Az olvasási készség, az érzelmek kifejezése, meseolvasó verseny Pontos, kifejező olvasás Tartalommondás szereplők nevében Tulajdonságok szereplőkhöz rendelése Tündérmesék jellemzőinek összegyűjtése A mesék tanulságának megfogalmazása (készségek, képességek) HÖT Ismeretek alkalmazása AK Szóbeli kifejezőképesség Tömörítés SZÁK Konfliktuskezelés Kompromisszumkészség KOG Lényeglátás KVK Kreativitás DK Keresőprogram használata AK Olvasási és beszédkészség HÖT Adatgyűjtés Rendszerezés KOG Lényegkiemelés SZÁK Igazmondás Becsület Ok o. Omf. 38. o. Kk. 75. o., 77. o. Ok o. Új cím adása Tanulság levonása Feleletválasztások Népmese megtekintése a neten A film és az olvasott mese összehasonlítása Véleményezés 44. Wass Albert: Mese az erdőről (részlet) Mondatpiramis olvasása Véleménynyilvánítás az olvasottak, ill. saját elképzelés alapján Szereplők cselekedeteinek csoportosítása Válogató olvasás mesebeli lények gyűjtése Kerekasztal: Mire tanított ez a mese? AK Szövegértelmezés Lényegkiemelés KOG Megfigyelőképesség Analízis-szintézis Rendszerlátás Problémamegoldás Ok. 72. o. Omf. 35. o., 38. o. Aa. 78. o.

18 Rejtvény: Jó tanács megfejtése, magyarázata Képzelet TTK A természet értékei SZÁK Normakövetés Az olvasástechnika Szünettartás a mondaton belül és a mondatok között Olvasásgyakorlás változatos módokon AK Olvasási képesség SZÁK Szabálykövetés 45. Vár és forrás (magyar népmonda, Benedek Elek gyűjtése) 46. Az elrejtett kincs (cigány népmese) Ismerkedés a monda fogalmával Válaszadás kérdésekre páros munkában Véleménynyilvánítás a vándor döntéséről Érvelés Mese és valóság kapcsolata Szakaszos szövegfeldolgozás Események sorba rendezése A mese továbbgondolása Állítások igazságtartalmának eldöntése Rajzkészítés, tulajdonságok gyűjtése 47. Gyakorlás A tündérmesékről szerzett tudás rendszerezése Mesejellemzők gyűjtése az olvasott mesékből Próbatételek a mesében (meseszámok) Mese valóság szembeállítása Mesei nyelvezet bizonyítása felolvasással Válogató olvasás AK Szövegértelmezés Kifejezőkészség KOG Megfigyelőképesség Összefüggések felfedezése SZÁK Empátia Segítségnyújtás AK Gondolatok, érzelmek megfogalmazása szóban KOG Megfigyelőképesség Képzelet Döntéshozatal SZÁK Alkalmazkodás AK Beszéd- és olvasáskészség HÖT Emlékezet Ismeretek alkalmazása KOG Sajátosságok megfigyelése Rendszerezés Összehasonlítás SZÁK Együttműködés Ok. 73. o. Ok o. Kk. 39. o. Ok o. Térképhasználat (Székelyföld megkeresése) Egyéni és csoportmunka: Az én három kívánságom A mi három kívánságunk Könyvajánlás

19 48. JELES NAPOK Advent Mikulás Kóródi Bence: Szent Miklós legendája Az adventi ünnepkör tartalma eredete szokások készülődés Mikulás-élmények felelevenítése Szógyűjtés (Mikulás) Elhelyezés fürtábrán Rímek pótlása találós kérdésben Adatgyűjtés kérdések alapján a szövegből AK Beszéd- és szókincsfejlesztés Érzelmek kifejezése olvasáskor SZÁK Ajándékozás Örömszerzés KOG Rendszerezés Ok o. Omf. 87. o. Aa o. Csoport v. frontális munka Adventi naptár készítése az osztálynak, apró meglepetésekkel 49. BARÁTUNK, A TERMÉSZET (TÉL) Móra Ferenc: Hulló pelyhek Mese és valóság megkülönböztetése Helyszínek megnevezése, sorrendbe áll. Nyelvi kifejezésmód megfigyelése, párosítása (írói hétköznapi) Válogató olvasás Tartalomelmondás képek segítségével Utánzó játékok TTK Ismeretszerző képesség KOG Lényegkiemelés Logikus gondolkodás Összehasonlítás AK Írói szóhasználat alk. Ok. 33. o. Omf. 26. o. Széf o. Kk. 40. o. Aa. 13. o. Egyéni munka Hópehelykészítő verseny Kié lesz a legszebb? 50. Verbőczy Antal: Hóember Játék: Jut eszembe (téllel kapcsolatban) Beszámoló saját élményekről A vers képvers tartalmi és formai jegyei Hangulat és tartalom összefüggése Hiányos mondatok kiegészítése AK Beszédkészség Szókincsbővítés EMTK Élmények, érzelmek kifejezése Ok. 35. o. Omf. 27. o. 51. Vásárhelyi Tamás Csiby Mihály: A madáretető téli vendégei Szakaszos szövegfeldolgozás Beszélgetés a téli madárgondozásról Információgyűjtés a szövegből A szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása Mondatbefejezés a szövegnek megfelelően A helyes tagolás gyakorlása olvasáskor Bekezdések mondanivalójának tömör megfogalmazása Vázlatírás TTK Környezettudatos magatartás Madárvédelem HÖT Ismeretszerző és alkalmazóképesség KOG Összefüggések keresése KVK Kreativitás SZÁK Segítségnyújtás Gondoskodás Ok. 36. o. Omf. 27. o. Széf. 27. o. Kk. 40. o. Egyszerű madáretető készítése csoportonként; elhelyezésük az iskolában Madáretetés télen Madárkalács készítése

20 Az olvasás technikájának A szöveghű olvasás gyakorlása A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok olvasásának gyakorlása Érzelmek kifejezése versolvasáskor 52. Gyakorlás A téli táj bemutatása a tanulók szókincsével összevetése az írói kifejezésmóddal Tematikus szógyűjtés Válaszadás kérdésekre Válogató olvasás Állítások igazságtartalmának eldöntése Adatok, tények gyűjtése, rendezése Mondatpiramisok olvasása Szöveghű olvasás gyakorlása Összefüggő mondatalkotás a téli tájról 53. Móra Ferenc: A csókai csóka Schmidt Egon: Mesél a téli erdő Spotters Guide: Erdei élővilág könyvajánló A verses meséről tanultak felidézése Az események időrendbe állítása Tartalomelmondás képsor segítségével prózában Szereplők jellemzése, tulajdonságok választásával Tanulság megfogalmazása szóban, írásban Érzelmek kifejezése hanglejtéssel, hangszínnel Szerepjáték párokban Zenehallgatás ritmuskíséret Differenciált szövegfeldolgozás Hangulati előkészítés: nyelvforgató Tematikus szógyűjtés párokban Vázlatpontok bekezdések, képek mondatok párosítása AK Olvasási készség Szóbeli kifejezőkészség TTK Ismeretek felidézése, alkalmazása AK Kifejező- és beszédkészség Olvasási képesség KOG Emlékezet HÖT Lényegkiemelés Rendszerezés AK Kifejezőkészség Érzelmeket kifejező olvasás KOG Válogatás Sorba rendezés Következtetés DK Interaktív tananyag alkalmazása TTK Információgyűjtés HÖT Ismeretszerzés, -beépítés KOG Analízis-szintézis Logikus gondolkodás Ok o. Kk. 78. o. Széf , 37. o. Ok. 37. o. Omf. 28. o. Széf. 33. o. Ok o. Omf o. Aa. 13. o. Kk. 80. o., 83. o. Kihelyezett madáretetők folyamatos feltöltése eleséggel Rímelő szópárok keresése A verses mesével kapcsolatos közmondások gyűjtése Egyéni munka Állati lábnyomok megfigyelése a hóban, lerajzolásuk (időjárásfüggő!)

21 56. Gárdonyi Géza: A tulipán Diós Márta: Tulipánból Jancsika Írói szóhasználat megfigyelése, magyarázata Az illusztráció és a szöveg kapcsolata A természetes beszéd tempójának megfelelő olvasás gyakorlása Szóbeli beszámoló az olvasottakról Találós kérdés megfejtése, lerajzolása Szereplők, időpont, helyszín megnevezése Írói szóhasználat megfigyelése Kislány és a virág párhuzamba állítása Mondatbefejezés kötőszónak megfelelően Kulcsszavak sorba rendezése Tartalomelmondás kulcsszavak, képsor segítségével Munkafolyamat tanulmányozása, folyamatábrával történő azonosítása Papírkép készítése, hajtogatása a mondóka alapján 57. Összefoglalás A télről szerzett tudásanyag rendszerezése Művek csoportosítása tartalom és forma szerint Szókapcsolatok kiegészítése, mondatba foglalása Köznapi és a költői szóhasználat összehasonlítása Téli időjárás-jelentés tanulmányozása, táblázat kitöltése Diagnosztizáló mérés (rövid állatmese) Szereplők, helyszín, téma Események sorrendje Szereplők tulajdonságai Figyelem AK Kifejezőkészség AK Beszédkészség Pontos olvasás KOG Megfigyelőképesség Alkalmazás HÖT Gyakorlati tapasztalat EMTK Nyelvi stílus megfigyelése KVK Kreativitás SZÁK Együttműködés Virágápolás TTK Ismeretek elmélyítése, rendszerezése HÖT Tudás megosztása AK Olvasás- és beszédkészség Ok o. Omf. 31. o. Kk. 40. o. Ok o. Omf. 32. o. Szókincsfejlesztés szinonimagyűjtéssel, összetett szavak keresésével könyvtárból Tulipánhagyma ültetése, nevelése az osztályban; a fejlődés megfigyelése Tavaszvárás Tulipán csendélet készítése festéssel vagy ragasztással Kiállítás rendezése a képekből

22 58. JELES NAPOK, ÜNNEPEK Karácsony Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony Vörsi Betlehem 59. Újév napja Weöres Sándor: Újévi kívánságok Újévi köszöntők (magyar népköltések) 60. A MESÉK BIRO- DALMA Gárdonyi Géza: Megjárta Jancsi Az ünnep tartalma, hagyományai Az ünnep egyházi és népi megközelítése Beszélgetés az ünnepi készülődésről A vers hangulata, üzenete Új információk szerzése a szövegekből A pásztorjáték felelevenítése Az ünnep alapgondolatának megfogalmazása Karácsonyi versek, dalok: zenehallgatás Információgyűjtés az interneten Véleménynyilvánítás: Mi adja az ajándék igazi értékét? Beszélgetés a szilveszteri élményekről Jókívánságok kigyűjtése a versből Rímkeresés, a ritmus érzékeltetése Újévi hagyományok, népi megfigyelések Újévhez kapcsolódó babonák, hiedelmek A reális mese fogalma Szereplők, helyszín, időpont megnev. Szereplők tetteinek csoportosítása Körmese mondása A főszereplő tetteinek megítélése Ok-okozat keresése a meséből Tanulság kifejezése önállóan, közmondással A szereplőkre jellemző tulajdonságok gyűjtése, bizonyítása szövegrész felolvasásával Közmondások, szólások magyarázata Szövegértelmezés a kép segítségével EMTK Érzelmek Műalkotások befogadása KVK Kreativitás SZÁK Segítségnyújtás Empátia KOG Érvelés Állásfoglalás Ismeretek rendszerezése DK Keresőprogram alkalmazása AK Megfigyelőképesség Versértelmezés Beszédkészség SZÁK Kulturált viselkedés Tolerancia KOG Összefüggések felismerése Következtetés Elvonatkoztatás Véleménynyilvánítás Beleélés, képzelet SZÁK A munka szerepe AK Kifejezőkészség Ok o. Aa. 17. o. Széf o. Ok o. Széf. 21. o., 26. o. Ok. 76. o. Omf. 36. o. Aa o. Kk. 85. o. Osztálym.: Az osztály karácsonyfájának feldíszítése saját díszekkel Ötletbörze Ajándék készítése saját kezűleg szeretteinknek Karácsonnyal kapcs. szógyűjtés - elhelyezésük fürtábrán Egyéni munka: Újévi jókívánság költése Gárdonyi Géza mesekötetek keresése, bemutatása A történet eljátszása vagy bábozása Lényegkiemelés feleletválasztással

23 61. Furulyavásár (magyar népmese nyomán) Asszociációs és érzékelő játékok Az emberi butaság kifigurázása Véleménynyilvánítás a szereplőkről Tömörítő tartalomelmondás Mondatok igazzá tétele szóválogatással Mondatok igazságtartalmának eldöntése Mgh.-k pótlása tulajdonságokban Szófordulatok hétköznapi kifejezése Részcímek fogalmazása A párbeszédes rész felolvasásának gyak. Szerepjáték, s annak értékelése SZÁK Erkölcsi ítéletalkotás Tolerancia KOG Gondolkodási képesség Érvelés Lényegkiemelés Memória Ok. 77. o. Omf. 37. o. Kik árulnak a vásárban? Különböző foglalkozások, érdekes termékek Helyszínábrázolás valós élmény vagy képzelet alapján 62. Gyakorlás Emberi kapcsolatok megfigyelése Mesék jeleneteinek dramatizálása Mindennapi szituációk eljátszása A reális mese ismérvei tapasztalat alapján Igaz állítások jelölése, hamisak igazzá tétele AK Megfigyelőképesség Reproduktív szövegalkotás KOG Logikai képesség Összehasonlítás Aa o. Omf. 38. o. Kk. 41. o. Próbálkozás rövid portékakínáló versikék írásával 63. A kakas és a pipe (magyar népmese, Illyés Gyula gyűjtéséből) A láncmese ismérvei A láncszemek szereplőkhöz rendelése Találós kérdések megfejtése, lerajzolása Utasítások udvariassá tétele Tartalomelmondás rajz segítségével A mese befejezésének átalakítása Olvasásgyakorlás tempófokozással KOG Megfigyelőképesség Analízis-szintézis Összefüggések felismerése HÖT Emlékezet AK Ok o. Omf. 39. o. Kk. 42. o. 64. Csalimese (magyar népmese) Lehetetlenségek a mesében Váratlan befejezés Jóslás a tartalomra vonatkozóan a címből és a rajzokból KVK Kreativitás, fantázia AK A mesehangulatot kifejező olvasás Szóbeli kifejezőkészség Ok. 80. o. Csalimese kitalálása, előadása Kinek a meséje a legjobb?

24 65. Kolozsvári G. E.: A pecsenye A tréfás mese jellemzői A mese mondanivalójának kibontása Beszédes nevek magyarázata Rokon értelmű szavak gyűjtése a szövegből Közmondás magyarázata Olvasásgyakorlás szerepek szerint KOG Problémamegoldás Következtetés AK Szókincsfejlesztés Kifejező olvasás DK Interaktív tananyag használata Ok. 81. o. Kérdésfeltevés gyakorlása Miből készülhet pecsenye? Új cím adása 66. Gyakorlás Mesék tanulságának, a humor forrásának kiemelése Állítások igazságtartalmának megállapítása Mese és valóság szembeállítása Mesemondás az egyik szereplő nevében HÖT Emlékezet KOG Sajátosságok megfigyelése Rendszerezés Összehasonlítás AK Helyes hangsúly, hanglejtés gyakorlása olvasás során Ok o. 67. Az időjós (magyar népmonda) A bölcs és igazságos uralkodó Találós kérdések megfejtése Következtetés az időpontra, bizonyítása a felolvasott szövegrésszel Szereplők, helyszínek, időpontok keresése betűhálóban Események sorba rendezése, vázlatkészítés Mesemondás körforgóval KOG Gondolkodási képesség Megfigyelőképesség AK Kifejezőképesség Szókincsbővítés Ok. 83. o. Omf. 46. o. Egyéni munka: Beszélgetés felnőttekkel: időjós állatok, viselkedésük Szinonimakeresés Címadás 68. Mátyást megvendégelik (magyar népmese nyomán) Illemkocka Étkezés Mátyás király mint mesehős Differenciált szövegfeldolgozás Kiemelt szórész keresése szavakban Szereplők, helyszínek, időpontok megnevezése Tulajdonságok keresése betűhálóban, csoportosítás, a válogatás indoklása Lényegkiemelés szövegkiegészítéssel AK Megfigyelőképesség Kreatív nyelvhasználat SZÁK Erkölcsi normák, ítéletalkotás DK Interaktív tananyag használata Ok. 85. o. Omf o. Adatgyűjtés Mátyás királyról ismeretek, képek Beszámoló a gyűjtőmunkáról

25 Ok-okozati összefüggés keresése Tartalomelmondás Mátyás nevében Folyamatos, kifejező olvasás gyakorlása Szerepjáték vendégvárás Jó tanácsok megfogalmazása Étkezés Időjárásra vonatkozó népi megfigyelések Helyes asztalterítés Dramatikus játék Mimetikus, utánzó- és fantáziagyakorlatok Kreativitás a szereplők párbeszédének megelevenítésével Kapcsolatfelvétel idegenekkel KVK Kreativitás AK Szóbeli kifejezőképesség 69. Az okos leány (magyar népmese) Szóértelmezés rajzok segítségével Szinonimakeresés adott szóhoz (okos) Kötőszó utáni mondatbefejezés Szereplők tulajdonságainak gyűjtése, leírása Válaszadás kérdésekre csoportmunkában Szöveg és rajz közötti kapcsolatok felfedezése Szólás- és közmondás-magyarázat Szereplők üzenetváltásainak eljátszása KOG Megfigyelőképesség Gondolkodási képesség Lényegkiemelés Elvonatkoztatás Képzelőerő AK Kreatív nyelvhasználat Szó eleji hangsúly gyakorlása DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok. 86. o. Omf. 43. o. Szereplők gyűjtése a mesékből 1. okos 2. buta 3. segítőkész 4. gonosz 70. Grimm testvérek: Az okos pásztorfiú A főszereplő jellemzése Próbatételek és válaszok megnevezése, felolvasása Hétköznapi és mesebeli kifejezések Mesemondás adott szavak segítségével Összehasonlítás az előző mesével A népmese és a műmese hasonlóságai HÖT Emlékezőképesség Összevetés DK Interaktív tananyag alkalmazása AK Kifejezőkészség KOG Asszociáció Ok. 87. o. Lexikon haszná- lat (pásztor) Tartalomelmondás az egyik szereplő nevében

26 71. Mese társasjáték Játékszabály tanulmányozása, alkalmazása Társasjáték kipróbálása Mesével kapcsolatos ismeretek elmélyítése HÖT Ismeretek alkalmazása SZÁK Együttműködés Normakövetés Omf o. Széf. 13., 16., 17. o. Társasjátékok kipróbálása 72. Színházbérlet gyerekeknek A bérlet tanulmányozása Információk gyűjtése kérdések alapján Állítások igazzá tétele kiválasztással Előadások rövid ismertetése (csoportmunka) Válogató olvasás Szereplők keresése Véleménynyilvánítás a kiválasztott darabról Indoklás HÖT Tájékozódás DK Keresőprogram alkalmazása SZÁK Együttműködés KOG Lényegkiemelés Állásfoglalás, érvelés Ok o. Kk. 42. o. Széf o o. Színházlátogatás az osztállyal 73. Összefoglalás A mesékről szerzett ismeretek elmélyítése, rendszerezése Keresztrejtvény A mesék csoportosítása fajta és eredet szerint Meseszereplők felismerése jellemző mondatok alapján Kérdésfeltevés gyakorlása Mesemondás, mesedramatizálás Szólások, közmondások értelmezése, kapcsolása a mesékhez KOG Rendszerezőképesség Logikus gondolkodás SZÁK Konfliktuskezelés Együttműködés AK Kreatív nyelvhasználat Nyelvi fordulatok használata Szókincsbővítés DK Interaktív tananyag alkalmazása Ok o. Omf. 46. o. Kk. 43. o. Egyéni munka: Saját mesekönyvek ajánlása Felkészülés kedvenc mese elmondására Nyelvi fordulatok keresése a mesékben 74. Félévi felmérés hangos olvasással Szabadon választott meserészlet felolvasása előzetes felkészülés után 75. Félévi felmérés néma olvasással Jojó mégiscsak tud valamit c. szöveg értelmezése feladatok segítségével Szövegértés bizonyítása önálló feladatmegoldással Kk o.

27 76. Mesemondó verseny A tanult mesék egyéni előadása A mesemondások értékelése KVK Kockázatvállalás Véleménynyilvánítás AK Kifejezőkészség Mesemondó verseny folytatása 77. Könyvtárlátogatás Ismerkedés régi és mai magyar költők versesköteteivel 78. JELES NAPOK, ÜNNEPEK Kóródi Bence: Farsangi hagyományok Nyulász Péter: Farsang 79. OTTHON CSALÁD SZERETET József Jolán: A család Az ünnep eredete, tartalma Legkedvesebb élmények felelevenítése Beszélgetés korábbi farsangokról Információszerzés a szövegből Az illusztráció és a tartalom kapcsolata Válogató olvasás kérdések alapján Vidám farsangi versek olvasása A versek hangulatának, ritmusának megfigyelése Hangulati-technikai előkészítés Ötletbörze család Információgyűjtés fotóról Következtetés Szókapcsolatok folyamatos olvasása, helyes időtartam Lényegkiemelés szövegkiegészítéssel Szinonimagyűjtés Szómagyarázatok a szövegből következtetéssel Válogató olv. Válaszok bizonyításának felolvasása Kérdésfeltevés gyakorlása KOG Megfigyelőképesség KVK Véleménynyilvánítás EMTK Érzelmek kifejezése HÖT Emlékezőképesség AK Beszédkészség Szókincsbővítés KOG Problémamegoldás Lényegkiemelés KVK Kreativitás AK Beszédkészség, Szókincsbővítés Szövegértelmezés Reproduktív szövegalk. Olvasási készség KOG Rész-egész Következtetés Lényegkiemelés KVK Képzelet Ok o. Széf. 11. o. Ok o. Omf. 47. o. Farsangi szokások gyűjtése, elmesélése (kép, fotó) Készülődés az iskolai farsangra Ötletbörze Hogyan lehetne állatbőrbe bújni? Szótárhasználat

28 142 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, 80. József Attila: Altató Beszámoló személyes élményekről A költemény hangulata, hatása a tanulókra Rímek, ritmus, refrén, költői képek megfigyelése Versolvasás a hangulat tükrözésével Szókincsgyarapítás a vers segítségével Költői szóhasználat megfigyelése, magyarázata Illusztráció készítése a versszakokhoz Verstanulás az illusztrációk segítségével EMTK Érzelmek kifejezése AK Versértelmezés Beszédkészség Szókincsbővítés Költői nyelv megfigyelése HÖT Verstanulás vizuális úton Emlékezet KOG Következtetés Ok. 93. o. Omf. 48. o. Egyéni munka: Altatódalok gyűjtése anya, nagymama, internet segítségével 81. Nagy Katalin: Kettőnk titka Egyéni élmények felelevenítése csecsemőkor Önismeret: külső és belső tulajdonságok gyűjtése Játék Mondat hízlalása A mondatba illő helyes kifejezések kivál. Véleménynyilvánítás a történet hangulatáról A szöveg hangulatának érzékeltetése olvasáskor Babákhoz kapcsolódó tárgyak csop. A történet elmondása képzeletbeli szülőként HÖT Emlékezet SZÁK Harmonikus életvitel Önismeret KOG Csoportosítás Válogatás KVK Képzelet Ok. 94. o. Omf. 49. o. Kk. 43. o. Tablókészítés kiskori képekből; egymás felismerése 82. Gyakorlás Beszélgetés a család mindennapjairól Mondatpiramis olvasásának gyakorlása Kifejező versmondás és olvasás gyakorlása Verstanulás képek, kulcsszavak segítségével Szerepjáték Ötsoros kitöltése AK Olvasás- és beszédkészség Írásbeli kifejezőkészség Kreatív olvasás HÖT Ismeretek alkalmazása KOG Ötsoros alkalmazása SZÁK Élményfelidézés Ok o. Omf. 47. o. Versek gyűjtése a családról, családtagokról

29 Az olvasás technikájának 83. Varró Dániel: Csukolgató Az érzelmeket kifejező olvasás gyakorlása A természetes beszéd tempójához való közelítés A vers hangulata, hatása a tanulókra A vers mondanivalójának kibontása Szereplők, helyszínek, időpontok megfigyelése Véleménynyilvánítás a humor forrásáról Versolvasás elképzelt kép alapján Rímelő szópárok keresése, felolvasása Beszélgetés az internetről (haszna, veszélyei) KVK Kockázatvállalás AK Hangos olvasási képesség SZÁK Harmonikus életvitel Normatudat AK Érzések, gondolatok értelmezése KOG Megfigyelőképesség Ismeretszerzés Ok. 95. o. 84. Janikovszky Éva: Ki játszik velem? Bartos Erika: Gyerekszoba Szereplők, helyszín bemutatása rajz al. Beszélgetés a családi munkamegosztásról Élménybeszámoló (játék, saját szoba) Cselekvések időrendje, kifejezésük mozgással Vélemények ütköztetése a fiúról Szituációs játék Fantáziajáték SZÁK Empátia Normakövetés AK Képzelet Érvelés szóban Ok o. Kk. 44. o. 85. A tíz kicsi barát (kínai mese) Fantáziajáték, a helyszín elképzelése Az események időbeli rendezése Tartalomelmondás a cselekvéssor segítségével A főszereplő jellemzése szókiegészítéssel A mese és a vers alapgondolatának megfogalmazása röviden Mimetikus és dramatikus játék Meséhez kapcsolódó közmondás, mondókák gyűjtése SZÁK Segítségnyújtás Önállóság Önismeret Érzelmek tudatossága AK Szövegértelmezés Szó- és írásbeli kifejezőkészség Ok. 98. o. Omf. 51. o. Kk. 44. o. Egyéni munka: Beszélgetés szülőkkel, nagyszülőkkel: kerti szerszámok munkálatok a kiskertben

30 Dramatikus játék 86. Fehér Klára: A beszélő ceruza Tartalomelmondás körmesével Mimetikus, utánzó- és fantáziagyakorlatok Kreativitás a szereplők párbeszédének megelevenítésével A szereplők cselekedeteinek értékelése Egyéni beszámoló a tanulók tapasztalatairól Szerepek szerinti pontos olvasás gyakorlása 87. Gyakorlás Családi fényképek bemutatása, élménybeszámoló Szituációs játék: családi jelenet eljátszása Önismereti játékok KVK Kreativitás AK Szóbeli kifejezőkészség Lényegkiemelés Kommunikációs képesség KOG Figyelemkoncentráció SZÁK Erkölcsi ítélőképesség Önértékelés Lelkiismeret KVK Állásfoglalás AK Olvasási és beszédkészség Kreatív nyelvhasználat SZÁK Empátia Közösségi érzés Ok. 99. o. Ok o. (Ki játszik velem?) 88. JELES NAPOK, ÜNNEPEK Március 15. Petőfi Sándor: Nemzeti dal Jókai Mór: Márciusi fiatalok Illemkockák Az ünnepi viselkedés és öltözködés A nemzeti ünnep tartalma Beszélgetés a haza fogalmáról A vers hangulata, mondanivalója Lényegkiemelés kérdések segítségével Betűrejtvény, rajz kiegészítése Illemtudó viselkedés, ünnepi öltözet Címszó kikeresése, értelmezése (kokárda) Zenehallgatás EMTK Ismeretszerzés Érzelmek tudatossága SZÁK Normakövetés HÖT Ismeretek alkalmazása Emlékezet Ok o. Omf. 88. o. Egyéni munka: Zászló és kokárda készítése, helyi hagyományok megfigy. 89. OTTHON CSA- LÁD SZERETET Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni? Tükörjáték, találós kérdések Beszélgetés a szülő-gyermek kapcsolatról Szereplők, helyszín, időpont megnevezése Vázlatmondatok befejezése Kérdésfeltevés gyakorlása SZÁK Érzelmek Empátia Tolerancia KOG Szövegértelmezés Ok o. Omf. 52. o. Egyéni munka: Régi gyűjtése nagyszülőktől, ismerősöktől

31 145 Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, 90. Móra Ferenc: A könyvvé vált kakas Írói kifejezések párosítása köznapival Válogató olvasás, kérdésekre válaszolva A természetes beszéd ütemének megfelelő folyamatos hangos olvasás gyakorlása Következtetés a címből a tartalomra Mondatbefejezés, összefüggések felism. Cselekvések csoportosítása, a történet továbbgondolása Szöveghangulat, szóértelmezés Szókincsbővítés rokon értelmű szavak gyűjtésével Ok-okozati összefüggések felismerése Érzelmek kifejezése olvasáskor Összetett mondatok olvasásának gyak. 91. Gyakorlás Találós kérdések megfejtése, kapcsolata A szövegek mondanivalójának kiemelése A szülő-gyerek kapcsolat a történetekben Aktualizálás Széttördelt mondatok párosítása Tartalomelmondás körmesével Film megtekintése, összehasonlítása az olvasottakkal Következtetés SZAK Empátia Érzelmek AK Kifejezőképesség Nyelvi kreativitás KOG Következtetés Érvelés AK Lényegkiemelés Beszédkészség Kommunikációs kép. SZÁK Érzelmek DK Keresőprogram alkalmazása HÖT Emlékezet Ismeretek alkalmazása KOG Problémamegoldás Ok o. Omf. 53. o. Ok o. Omf. 54. o. Egyéni munka: Kalendáriumok gyűjtése; tartalmuk, felosztásuk A könyv szerepe az életünkben 92. Petőfi Sándor: Arany Lacinak Kovács Zsolt: Az ürge A mű hangulatának megfigyelése A szereplő elképzelése a mű alapján Régies és költői kifejezések magyarázata, köznapi megfogalmazása Részcímek fogalmazása önállóan A játékosság érzékeltetése versolvasáskor AK Versértelmezés Kreativitás Olvasási készség Szókincsbővítés KOG Következtetés Ok o. Kk. 45. o. Ürge ismeretek gyűjtése, elhelyezése fürtábrán Rajzkészítés

32 A műből szerzett ismeretek tömör elmondása Állítások igazságtartalmának eldöntése Lényegkiemelés feleletválasztással Rendszerezés TTK Ismeretszerzés Lexikon használata (gémeskút) 93. Móra Ferenc: Nagyapó Kiemelt szókapcsolatok pontos, hangsúlyos olvasása A szereplők tulajdonságainak kiválogatása, bizonyítása felolvasással Ok-okozati összefüggések keresése Véleménynyilvánítás a főszereplő viselkedése Jó tanácsok megfogalmazása Szerepek szerint olvasás gyakorlása Új cím megfogalmazása Beszélgetés az idősekkel szembeni viselkedésről Helyzetgyakorlatok SZÁK Érzelmek Erkölcsi ítéletalkotás Tolerancia Tiszteletadás KOG Problémamegoldás AK Beszédkészség Kifejezőkészség HÖT Tájékozódás Ok o. Omf o. Kk. 46. o. Egyéni munka: Kedvenc történet elmesélése nagyszülőkről 94. Móricz Zsigmond: A nehéz kétgarasos Érzékelő játék; címből következtetés a tartalomra Találós kérdések megfejtése, rajzolása Események sorba rendezése képsor segítségével Ok-okozati összefüggések keresése olvasással Írói-hétköznapi kifejezések összevetése Kérdésfeltevés gyakorlása Közmondások értelmezése Állásfoglalás a történet főszereplőjéről Lényegkiemelés tartalomelmondással Új cím megfogalmazása SZÁK Konfliktuskezelés Választás, döntés Felelősségvállalás Becsületesség AK Szövegértelmező képesség Írásbeli kifejezőképesség Véleményalkotás Ok o. Omf o. Egyéni munka: Régi pénzek felkutatása a család, ismerősök segítségével

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség

Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP Tanmenetjavaslat. Készítette: szakmai munkaközösség Hétszínvarázs olvasókönyv 2. AP-020123 Tanmenetjavaslat Készítette: szakmai munkaközösség Bevezetés Az alábbi tanmenet javaslatként szolgál, amelyen tanító kollégáink osztályuk, a helyi óraszámok és egyéb

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere-

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere- Tematikus terv Felhasznált források: Nyiri Istvánné (2015): Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai Kiadó) Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné (2015): Hétszínvarázs munkafüzet 2. osztály (Apáczai

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről Beszámoló a Fenntarthatósági Témahétről 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban, az alsó tagozaton a Fenntarthatósági Témahetet Mit mesél a természet? címmel. A szervező pedagógus neve: Bodnárné Léport

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom OLVASÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása 83 óra Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés 25 óra Teljes óraszám

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

magyar nyelv és irodalom 3.o.

magyar nyelv és irodalom 3.o. ÓRATERV A pedagógus neve: Kiss Andrásné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: olvasás Évfolyam: 3. Résztvevők: a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló 4. b osztályos

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENET. magyar irodalom 3. osztály

TANMENET. magyar irodalom 3. osztály TANMENET Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné: HÉTSZÍNVIRÁG OLVASÓKÖNYV 3. (AP-030123) című tankönyvhöz magyar irodalom 3. osztály A tanmenetet adaptálta: Mazzagné Tóth Piroska tanító 2017. szept. Az ünnepeket

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT (éves óraszám: 111 óra)

TANMENETJAVASLAT (éves óraszám: 111 óra) 7sz-kktablak-1.qxd 2009. 08. 31. 13:13 Page 71 TANMENETJAVASLAT (éves óraszám: 111 óra) I. fejezet 1. Szeptemberi csengõszó Ismerkedés az új olvasókönyvvel és munkafüzettel. Nyári élmények felelevenítése.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT (Éves óraszám: 111 óra)

TANMENETJAVASLAT (Éves óraszám: 111 óra) TANMENETJAVASLAT A következő tanmenet javaslatként szolgál. Tudni kell élni a tanítónak az alkotói szabadságával. A tanmenet javaslattal segíteni szeretnénk az alkotó szabadság kibontakozását. Javaslatokat

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 4. osztály. Olvasás. Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP

Tanmenetjavaslat 4. osztály. Olvasás. Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP Tanmenetjavaslat 4. osztály Olvasás Bárány Jánosné-Nagyné Bonyár Edit: Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához AP-040116 Kecskemét, 2017. szept. 1. Somodi Sándorné Bevezetés A következő tanmenet

Részletesebben

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály)

Olvasás-szövegértés fejlesztése. Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Olvasás-szövegértés fejlesztése Ötletek saját gyakorlatból, az OFI újgenerációs olvasókönyvéhez kapcsolódva (1.osztály) Feladataink szókincs gyarapítása a használt szavak jelentésrétegeinek, stílusértékének

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok:

Osztály: Tananyag: Fejlesztési fókusz: Domináns didaktikai feladat: Hosszú távú célok: Osztály: 5. Tananyag: Ha én felnőtt volnék - Janikovszky Éva (Mesetárban: 10p a felolvasás) Fejlesztési fókusz: Értő olvasás Domináns didaktikai feladat: Tanult ismeretek gyakorlása Hosszú távú célok:

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2.

Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. Szövegértés-szövegalkotás 2. évf. Olvasás TANMENETI AJÁNLÁS Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. 1-2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet Szeptember Ismét együtt, ismételjünk! Tematika és tanmenet

Részletesebben

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné

1. osztály. Készítette: Jantner Pálné 1. osztály Írjunk hát egy medve-dalt! Minden medve tudja majd, minden medve megtanulja, két perc múlva fejből fújja: medve-dal, medve-dal, amit minden medve hall! (Nemzetközi medve-induló) Készítette:

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév

KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK. 2017/2018 tanév KÖNYV-ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK TANMENETEK 2017/2018 tanév Dobó István Általános Iskola Balatonszentgyörgy, 2017. szeptember.1. Készítette: Ottné Bene Teréz TANMENET Könyv- és könyvtárhasználati

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév

T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Éves óraszám: 36 óra Heti óraszám: 4 óra (Összesen: 144 óra) T a n m e n e t Olvasás 2. osztály 2016/2017.tanév Az Olvasókönyv és

Részletesebben

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14

3. ÉVFOLYAM SZKA_103_14 é n é s a v i l á g Állampolgársága magyar modul szerzôje: IF Mûhely (dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin,

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

szka105_35 É N É S A V I L Á G

szka105_35 É N É S A V I L Á G szka105_35 É N É S A V I L Á G A szabályok szerepe Szabályok a közösségben, iskolában, természetben, társadalomban Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Eltévedés útkeresés visszatalálás

Eltévedés útkeresés visszatalálás SZKB_101_05 z eltévedt kisveréb Eltévedés útkeresés visszatalálás Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 52 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam

Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Célok, feladatok: Gondolkodás- és tanulásfejlesztés 5. évfolyam Heti: 1 óra, Éves: 36 óra - Gondolkodási, tanulási, szociális kompetenciák fejlesztése. - Aktivizáló, kooperatív módszerek elsajátítása.

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM

FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM 12 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM Új tantárgyunk a fogalmazás Ismerkedés a munkafüzettel 1. óra fogalmazás, szóbeli kifejezés, írásbeli kifejezés Bevezetõ gondolatok és a versrészlet elolvasása,

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben