SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D"

Átírás

1 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

2 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: / honlap: Intézményvezetı neve, elérhetısége: Szántosi Judit 06-20/ Óvoda-titkár: Zoltai Józsefné Tel: 06-26/ Gazdasági felelıs: Schneider Antalné Tel: 06-26/ Fejlesztı pedagógusok: Gyimesné Markó Etelka Tel: 06-20/ Németiné Ikvai Emıke Logopédus: Ujsághy Gyuláné Tel: 06-20/ Tagóvodák neve: Címe: Telefonszáma: 1. Hold utcai Tagóvoda 2000.Szentendre Hold u.10. T: , Tagóvoda-vezetı: Kerek Györgyné Szivárvány Tagóvoda 2000.Szentendre, Kálvária út 22. T: , Óvodavezetı-helyettes, egyben tagóvoda-vezetı: Bogdánné Szabó Éva 4. Püspökmajor ltp-i Tagóvoda 2000.Szentendre, Hamvas Béla u. 1. T: , Tagóvoda-vezetı: Fekete Miklósné 5. Vasvári Tagóvoda 2000.Szentendre, Vasvári Pál u.39. T: , Tagóvoda-vezetı: Hodoli Tünde 6. Bimbó utcai Tagóvoda Szentendre, Bimbó u T: , Tagóvoda-vezetı: Szigethy Miklósné 7. Hétszínvirág Tagóvoda Szentendre, Pannónia u.3. T: , Hétszínvirág Tagóvoda Szentendre, Pannónia u.40. T: , Tagóvoda-vezetı: Sverteczkiné Eıry Andrea 8. Izbégi Tagóvoda Szentendre, Szentlászlói út 92.T: , Tagóvoda-vezetı: Szabóné Csuhai Erzsébet Az óvoda orvosának neve, telefonszáma és rendelési ideje a tagóvodákban jól látható helyen, a faliújságon van kifüggesztve.

3 3 2. Az intézmény pontos nyitva tartása: A nevelési év meghatározása:. szeptember 1-jétıl. augusztus 31-ig A szervezett nyári élet:. június 15-tıl. augusztus 31-ig A Karácsony és Szilveszter közötti idıpontra felmérést végzünk és az igényeknek megfelelıen, ügyeletet tartunk. Általában a családi ünnepek miatt nincs szülıi igény az óvodára. 6 óvoda zárva tart, 1 ügyeletet tart. Ügyeletet tart: Minden évben a faliújságra kiírjuk A nyári zárás: június utolsó hete-július elsı 3 hete, vagy július utolsó hete, augusztus elsı hete, éves váltással Püspökmajor ltp-i Tagóvoda Vasvári Tagóvoda Bimbó utcai Tagóvoda június utolsó hete-július elsı 3 hete, vagy július utolsó hete, augusztus elsı hete, éves váltással Hold utcai Tagóvoda Szivárvány Tagóvoda Hétszínvirág Tagóvoda Izbégi Tagóvoda A nevelés nélküli napok száma: 5, melynek idıpontjáról a szülık értesülhetnek a faliújságról. / Legalább nyolc nappal korábban a kitőzött idıpontnál./ Ügyeletek megszervezésének rendje záráskor, illetve a nevelés nélküli munkanapokon: azok a szülık, akik gyermekük számára igénylik a másik óvodában történı elhelyezést, ügyeletet a fenti idıpontokban, azt a tagóvoda-vezetınek jelezzék, legalább 3 nappal korábban. A napi nyitva tartás: A tagóvodákban jól látható helyen van kitáblázva. (A szülık igényeinek felmérése alapján.) A reggeli és délutáni ügyelet rendje: A tagóvodákban a szülıi igényfelmérés alapján A gyerekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: a gyermek érdekében ajánljuk a napi 8 órát. (A közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében egy gyerek napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben, bár a nyitva tartás lehet 12 óra is.) 3. Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát? A harmadik életév betöltésétıl az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves koráig. Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. Amikor a gyermek egészséges. / Gyermekorvosi igazolás/ Akkor, ha a szülı az étkezési térítési díjat befizette. / fizetési hátralék miatt a gyermek óvodai elhelyezése a Közoktatási törvény 74. -a értelmében megszüntethetı/ 4. Különleges ellátást igénylı gyermekek az óvodában. Az óvoda, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı, illetve sajátos nevelési igényő gyermekek nevelését is ellátja. Nagyon fontos, elsısorban az óvodában dolgozók segítı hozzáállása, valamint a szülık toleráns együttmőködése, illetve a másság elfogadására nevelés a többi gyermek számára.

4 4 5. Gyerekek az óvodában A gyerekek jogai / Közoktatási törvény 10../ A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelıen alakítsák ki /játékidı, levegıztetés, pihenıidı, étkezés, testmozgás/ Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. A gyerek, emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethetı alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erıltetése, a levegıztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyerek joga, hogy képességének, érdeklıdésének megfelelı nevelésben részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön. /több (10) szülı együttes kérése alapján/ Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerek nevelése és oktatása az intézmény nevelési programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek mővelıdéshez, fejlıdéshez való jogát. /Amennyiben ennek a kritériumnak nem tesz eleget, az óvodából kizárható./ Családja anyagi helyzetétıl függıen ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyerek az intézmény eszközeit /játékok, foglalkozási, fejlesztıeszközök/ berendezéseit /bútorok, rádió, magnó, TV,/ felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerően használhatja, arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelıen a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. A gyerekek ruházata és egyéb eszközei az óvodában A gyermekek ruháit, cipıit jellel lássák el a szülık, s azt a gyermek öltözıszekrényébe helyezzék el. A gyermek és ruházata, cipıje legyen tiszta. A fertızés elkerülése érdekében fontos a rendezett, tiszta külsı, éppen ezért ápolatlan gyereket az óvodába nem veszünk be. Váltóruha, váltócipı szükséges, ami kényelmes, könnyen cserélhetı. A gyerekeket ne öltöztessék túl, mert így hamarabb megbetegszenek. Fontos a réteges öltözködés. / Az óvodába papucs és mamusz használata tilos! / Pótruha behozatala szükséges: bugyi, zokni, trikó, nadrág, pulóver Október hónaptól kezdve tornaruha, tornanadrág, trikó, tornacipı behozatalát kérjük jellel ellátva, tornazsákban. Tiszta pizsamát, takaró- és párnahuzatot, lepedıt havi rendszerességgel lehúzzuk, s kérjük a szülıket, hogy a következı hétfın tisztán szíveskedjenek visszahozni. Az év elején a gyermek számára fogkefét, fésőt, vagy hajkefét jellel ellátva kérjük behozni. /A fogkefét kérjük folyamatosan cserélni./

5 5 A gyerekek étkeztetése az óvodában Az étkezés befizetésének, lemondásának, jóváírásának rendje: Az étkezéstérítési díj befizetésnek idıpontjairól / 2 alkalommal / a Szülık írásban értesítést kapnak. Ez idıpontokban kötelesek a gyermek étkezéstérítési díját befizetni. Amennyiben a kijelölt idıpontokban valamilyen oknál fogva nem tudták befizetni az összeget - gyermek betegsége, egyéb távolléte miatt -, mielıtt a gyermek újra óvodába jönne, az óvoda gazdasági felelısénél a díjat be kell fizetni, az Óvoda Központban. /2000. Szentendre, Pannónia u.3./ Az étkezés lemondása és újra rendelése személyesen történik délelıtt 11 óráig a tagóvodákban. Minden tagóvodában ebéd le- és újrarendelı füzet van jól elérhetı helyen kirakva. Ebbe a füzetbe kell a szülınek beírnia, - dátummal, aláírással ellátva hogy a gyermeke hányadikától kér, illetve nem kér ebédet. Csak a füzetben leírt adatok alapján tudjuk a következı hónapban a hiányzásokat jóváírni. Telefonos le-, és bejelentés esetén reklamációt nem fogadunk el. Tej- vagy lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérı étkeztetésre nincs lehetıség, de az otthonról hozott ételt szívesen megmelegítjük, s lehetıséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek a többiekkel együtt étkezhessenek. Természetesen az étel minıségéért felelısséggel a szülı tartozik. A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekbıl ételmintát köteles 48 órán át a hőtıben megırizni. Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítı tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Egyéb élelmiszert hozni ÁNTSZ elıírások miatt nem szabad. Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek elıtt /csokoládé, túró-rudi, cukorka, keksz, banán/ nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását / öltözı, folyosó/ is zavarja. Az étkezések idıpontja: - folyamatos reggeli óra között - ebéd óra között - uzsonna óra között Célszerő a nagyon korán érkezı gyereket otthon megreggeliztetni, s az óvodai reggelit elfogyaszthatja 9 óra elıtt. A kultúrált étkezés szokásait a gyermekekkel igyekszünk betartatni; kérem, köszönöm, jó étvágyat, evıeszközök, szalvéta használata stb Kérelmek beadása és azok elbírálása A 100%-os, 50%-os, és egyéb helyi hozzájárulásokat a GYIV felelıs végzi. Az Önkormányzat által kiadott adatlapokat és igazolásokat szeptember hónapban, a tagóvodákban kiadjuk, majd azokat kitöltve és a szükséges igazolásokkal mellékelve a csoportos óvónıknek kell leadni, akik azt személyes véleményükkel, javaslatukkal a GYIV felelısnek továbbítanak. Az ı feladata a kérvényeket az Önkormányzat felé eljuttatni. Az elbírált határozatokat a szülı lakcímére és az óvodába is megküldik, s ennek megfelelıen tudjuk az étkezési díjakat megállapítani. Ameddig a határozat nem érkezik meg, a szülı köteles az étkezéstérítési díjat befizetni. Az étkezéssel kapcsolatos kedvezményekre való jogosultság és a juttatások, segélyek helyi szabályozásának konkrét rögzítése:/ A szabályozás a Kormány és az Önkormányzat rendeletei alapján történik/ - 3 és többgyermekes családoknak alanyi jogon jár az 50 %-os kedvezmény.

6 6 - Az alacsony jövedelmő, vagy munkanélküli szülık gyermekei rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülhetnek. Ez teljes ingyenességet von maga után. - Jövedelemtıl függıen az Önkormányzat a rászoruló családoknak 25, 50, 75, és 100 %-os kedvezményt adhat, elbírálás alapján. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- és köhögéscsillapítót szedı, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megırzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónı kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. A szülı köteles gyermeke gyógyszerérzékenységét, vagy egyéb, a gyermek egészségét befolyásoló tényt közölni az óvónıkkel, akik ezt a naplóba bejegyzik. A rendszeres egészségügyi felügyelet formái és rendje: A fenntartó Önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján. Az orvos és a védını az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint látogatja az óvodákat. Szükség esetén azonnal. Az óvónıknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia /pipa/ és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. Háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által elıírt szabály. Az óvónı teendıje baleset, vagy napközben megbetegedı gyerek esetén: A gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függıen, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni kell /mentı, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz/. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónı megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülıt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ezután a szülı gondoskodik az orvos felkeresésérıl. Ilyen esetben a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Fertızı betegség /rubeóla, bárányhimlı, skarlát, májgyulladás, tető/ esetén a szülınek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény, a bejelentést követıen jelez az ÁNTSZ felé, és fertıtlenítı takarítást végez. A gyermek fejtetvessége esetén csak ÁNTSZ igazolással jöhet újra a közösségbe. Egyéb szabályozások A gyerekek érkezésének és távozásának rendje reggel, ebéd után, délutáni pihenés után A gyereket óvodába érkezéskor a szülı minden esetben személyesen adja át az óvónınek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónı nem tud a gyerek jelenlétérıl, így felelısséget sem vállalhat érte. Az óvodából a szülıkön kívül csak írásbeli engedéllyel engedjük el a gyermeket. A kérvényben legyen benne a megbízott személy neve, hogy ellenırizhessük a személyazonosságát az igazolványa alapján. Válófélben lévı szülık lehetıségei a gyerek elvitelével kapcsolatban. Ameddig a bíróság nem hoz ítéletet, illetve a szülık gyámügyi papírokkal sem rendelkeznek a gyermek elhelyezését illetıen, egyik szülıtıl sem tagadhatjuk meg a gyermek

7 7 elvitelét. Amennyiben viszont, már a gyermek elhelyezése bírósági határozat útján megtörtént, vita esetén csak azt tudjuk elfogadni. Minden év elején felmérjük a szülıi igényeket, az óvoda nyitva tartását ennek alapján állapítjuk meg, s ennek megfelelıen biztosítjuk a gyermekek felügyeletét. Amennyiben a gyermekért az óvodazárásig nem jönnek, különleges eljárásra van szükség. A záráskor megkíséreljük a gyermek szüleit telefonon elérni, sikertelen kísérlet esetén zárás után 10 perccel is. Ha még ez ideig sem gondoskodott a szülı a gyermeke felügyeletérıl, a gyermeket elveszettnek tekintendı és a továbbiakban az intézménynek kötelessége a Rendırséget értesíteni, akik gondoskodnak az óvodás gyermek további felügyeletérıl. Az óvodai nyitva-tartást a szülık igénye alapján állapítjuk meg minden év elején. A gyerek érkezése, elvitele mindig a napirendhez igazodjon, hogy ne zavarja a többi gyereket sem a foglalatosságokban, és ı maga is részt tudjon venni mindenben. Igyekezzenek legkésıbb 9 óráig behozni a gyerekeket. Az óvodába járási kötelezettség A közoktatási törvény szabályai szerint az ötévesnél idısebb gyerek esetén napi négy óra óvodai foglalkozás kötelezı. A foglalkozások megtartásának rendje, ideje: A gyermekek reggeli beérkezésekor, már különféle tevékenységeket, játékokat kínál fel az óvónı számukra. / ábrázolás, bábozás, építkezés, babaszobai játék, orvos, fodrász, stb / Minden óvodának sajátos nevelési arculata van. Vannak kötelezı és kötetlen foglalkozások /kezdeményezések, tevékenykedtetések/, ezek mindenesetben tervszerőek. 9 óra után, már az óvónık munkáját zavarni nem lehet, a gyermekek figyelmének fenntartása érdekében. A mulasztás következményeinek meghatározása, az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása, az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje: A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai: Betegség esetén Egyéb esetben Amennyiben a szülı három napnál hosszabb ideig / üdülés, külföldön való tartózkodás miatt/ nem kívánja az óvodát igénybe venni, a tagóvoda vezetıjétıl írásban kell engedélyt kérni. Az igazolatlanul mulasztó gyermeket írásban szólítjuk fel az óvodába járásra. Amennyiben a felszólítás után sem jelenik meg a gyermek az óvodában, a az óvodai elhelyezést megszüntetjük. / Kivétel az óvodaköteles gyermekek, az ı hiányzásukat a jegyzınek jelezzük. Megszőnik az óvodai elhelyezés akkor, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodából. / 8 napon túl./ /Kt.74. / A gyerek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért, ékszerekért, és az estlegesen azokból eredı balesetekért az óvoda nem vállal felelısséget. Szúró-vágó eszközöket, rádiótelefont az óvodába behozni tilos!

8 8 A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: Nagyobb csoport lehet Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónıhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül. Az azonos életkorú gyerekek csoportja. Például óvodát kezdı, illetve iskolát kezdı gyerekek csoportja. Külön, speciális foglalkozásokon részt vevı gyerekek csoportja./ Például: a fejlesztı, felzárkóztató, logopédiai, gyógytornászi foglalkozásokon részt vevı gyerekek csoportja, továbbá az önköltséges tanfolyamokon úszás, torna, nyelv, sakk, néptánc, madarász ovi, hittan résztvevı gyermekek csoportja/. 6. Szülık az óvodában A szülı jogai A szülı joga a szabad óvodaválasztás / állami, egyházi, magán/ A gyereket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, melynek körzetében lakik, illetve ahol szülıje dolgozik. A felvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza. A kötelezı felvételt biztosító óvoda /Villasori Tagóvoda, Hétszínvirág tagóvoda/ nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben: - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét és hátrányos, illetve veszélyeztetett, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzető, - ha a gyermek a gyermek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a szerint jogosult a napközbeni igénybevételére, - ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A szülı joga, hogy megismerje a nevelési intézmény nevelési programját, intézményi minıségirányítási programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülınek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. / Csak olyan idıpontban, amikor az óvónınek nem az a feladata, hogy a gyerekekkel foglalkozzon./ Az intézmény vezetıje és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti a szülıi szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közremőködhet. Az óvodai szülıi szervezet /közösség/ figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelıtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetıjétıl, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülıi szervezet képviselıje, tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestületi értekezleten. Amennyiben a szülı igényli, hogy más intézménybıl a gyermeket átvegyük, erre ha van hely, mindenképpen lehetıséget biztosítunk. Az egyik tagóvodából, a másik tagóvodába való átvétel ugyanígy lehetséges. Ezeket az átvételeket az intézményvezetınél kell kérvényezni. A szülı véleménynyilvánítási joga, alkotmányos jog, mértéke és igazságtartalmára tekintet nélkül. Azonban a véleménynyilvánításnak vannak korlátai: nem szabad, hogy olyan értékítéleteket kinyilvánítsanak, mely más gyermekek, az óvodában dolgozók

9 9 emberi méltóságát megsérti. Nem kötelezhetı senki arra, hogy olyan véleményt hallgasson meg, amely ıt hátrányosan érinti. Ezért választási lehetısége van a részvétel tekintetében azokon a fórumokon, ahol ıt véleményezni akarják. A szülı kötelességei A szülı kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyerek a közoktatási törvény 24. (3) pontja értelmében, abban az évben, amikor az ötödik életévét betölti, a nevelési év elsı napjától /09.01./ óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A fenti esetben a gyerek részére nem szőnhet meg az óvodai nevelés a szülı bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülı a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzıt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlıdését, és a tıle elvárható módon segítse a fejlıdés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ı munkáját segítı alkalmazottak a nevelımunka, illetve a gyerekekkel összefüggı tevékenysége során büntetıjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnıtteket, szeressék, fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erıszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erısítsék gyermekeikben. Például: - Ne tegyenek a gyerek elıtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnıttekre. - Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha elızı nap az Önök gyerekét érte esetleg sérelem. Kapcsolattartás, együttmőködés lehetıségei a nevelıkkel A szülıknek lehetıségük van rá és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelı fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elı a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelıbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttmőködésre, nyitottságra és ıszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónıt, illetve az óvoda vezetıjét, és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttmőködésre alkalmas fórumok: - szülıi értekezletek

10 10 - játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények - fogadóórák /vezetıi, óvónıi, - elıre egyeztetett idıpontban/ - az óvónıvel való rövid, esetenkénti megbeszélések. - Egyéb információk a faliújságon - honlapunkon Kérjük a szülıket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegő beszélgetésekre az óvónıt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb idıre ne vonják el a csoporttól, mert az elıidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónıitıl, vagy az óvodavezetıtıl kérjenek. Az óvoda helyiségeinek /csoportszobáinak, konyhájának, vécéjének, udvarának/ a szülık által használhatóságának rendje A csoportszobákba a szülıknek belépni utcai cipıben nem szabad / Kivétel szülıi értekezletek/ Az óvoda melegítıkonyhájába belépni ÁNTSZ elıírás szerint tilos! A felnıtt WC a dolgozók számára van kialakítva, ezt a szülık nem használhatják, csak rendezvény esetén. Az óvoda udvara, játékai az óvodások számára van kialakítva. Az udvaron különösen nagy figyelmet kell fordítani a gyermekek biztonságára. A szülık jelenlétében megváltozik a gyermekek viselkedése, a szabályokat kevésbé tartják be. Amikor megérkeznek a szülık a gyerekekért, ezért minél elıbb vigyék haza ıket, ne álljanak le beszélgetni sem az óvó nénikkel, sem más szülıvel. 7. Pedagógiai munka az óvodában Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszervezni, hogy a szülık és a fenntartó igényei szerint, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon /Országos Óvodai Alapprogram/ eleget tudjon tenni a gyerekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggı feladatainak. A gyerekek értékelésének szempontjai, különös tekintettel az iskolaérettségre: A gyermekek értékelése: a dicséret, a sikerélményhez juttatás fontos a gyermeki személyiség kialakulásában. Elıfordulhat olyan eset, amikor a gyermekeket fegyelmezni kell, elengedhetetlen az Oktatási törvényben leírtak betartása. A gyermekek fejlettségének felmérése a fejlıdési naplóban történik. Kiscsoportban beszoktatás idején, és év végén, középsı csoportban év végén, nagycsoportban beiskolázás elıtt. Az óvodáskor végén a gyermek fejlettségi szintjét mérjük, és a szülıkkel megbeszéljük, hogy a gyermek az iskolára kellıen fel van-e készülve. Amennyiben felkészült, olyan óvodai szakvéleményt kap, hogy az iskolába felvehetı. Amennyiben még valamilyen téren elmaradást észlelünk, még egy évet óvodában maradhat, vagy vizsgálatra a Nevelési Tanácsadóba, illetve a Szakértıi Bizottság vizsgálatára küldjük el. A szülı köteles ezekre a vizsgálatokra gyermekét elvinni. Az óvodában az alábbi dokumentumok alapján végezzük pedagógia munkánkat: Nyolcforrás Óvodai Nevelési Program Intézmény Minıségirányítási Program Gyermekvédelmi munkaterv

11 11 Az óvodában a szülıi igényeknek megfelelıen hit és vallásoktatást szervezünk. Idıpontja: délután 4 óra és a zárás között van, olyan külön csoportszobában, amely az ügyelet miatt már megüresedett. 7. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok Az óvoda bejáratán lévı tolózárat kérjük, szíveskedjenek minden alkalommal bezárni, a gyermekek biztonsága érdekében. Idegenek az óvodában nem tartózkodhatnak, csak az óvodavezetı engedélyével. - Az óvoda iránt érdeklıdı, leendı szülık minden évben a z óvodai jelentkezés elıtt meglátogathatják a tagóvodákat. - A munkatársak hozzátartozói alkalomszerően felkeresheti a dolgozót, de a csoportszobába, konyhába nem mehetnek be. - Ügynökök, árusok az óvodába nem tevékenykedhetnek. /A biztosítást végzı üzletkötı kivétel ez alól/ A vezetı intézkedése a reklámjellegő anyagok elhelyezésérıl: A vezetı engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, mőködésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggı reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetıtáblájára. Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra: A fenntartó engedélye alapján, mivel az alapító okiratban szerepel, lehetıség van az épület hasznosítására, kiadására. Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegő tevékenység nem folytatható. Az intézményben megszervezett önköltséges tanfolyamok, hitoktatás ideje alatt, a tanfolyamvezetı, hitoktató felelıs a gyerek biztonságáért, valamint a kiadott helyiségek felszereléséért, berendezéséért. A dohányzás szabályai Az óvoda egész területén a szülıknek dohányozni nem szabad, még az udvaron sem. /Kérjük, hogy a kapu elıtt a cigarettacsikkeket ne dobják el. Köszönjük!/ Rádiótelefon, telefon használata A vonalas telefont csak a legszükségesebb esetben lehet használni, s a telefonálás költségét ki kell fizetni. Gyerekek között a rádiótelefon használata tilos! Anyagi felelısség kérdése Az intézmény által okozott károkat meg kell fizetni a szülık részére, a gyermek által okozott szándékos kárt a szülınek kell megfizetnie az intézménynek. Az óvoda szervezeti és mőködési szabályzat, a nevelési program, a minıségirányítási program, valamint a házirend azok a dokumentumok, melyek az intézmény mőködését, jogi normáit meghatározzák. Minden tagintézmény, tag-óvodavezetıi irodájában kerül elhelyezésre az óvodavezetı által hitelesített másolati példány a fenti dokumentumokból. A házirendet a szülık a beiratkozásnál megkapják. A fenti dokumentumokat a szülık bármikor elkérhetik a tag-óvodavezetıktıl, s ezekrıl szóbeli tájékoztatást is kaphatnak.

12 12 A házirend területi hatálya kiterjed Szentendre Város Önkormányzati fenntartású óvodáira. A fenti házirend feladata azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása, amelyek összefüggésben állnak az óvodába felvett gyerekek és szüleik jogaival és kötelességeivel. A házirend jogszabályként fog funkcionálni a jövıben. A szabályzatban foglaltak be nem tartása számon kérhetı. A szülık és a gyerekek részére megfogalmazott házirend ismerete és betartása az óvoda dolgozóira nézve is kötelezı. A Házirendet az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület április 15. napján elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelıtestület képviselıi az alábbiakban hitelesítı aláírásukkal tanúsítják. Érvényességi rendelkezések A Házirend hatályba lépésének idıpontja: A Házirendet az óvoda nevelıtestülete fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Amennyiben a Házirend felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a felterjesztést követı 30. nap utáni elsı képviselı-testületi ülés napja. A hatálybalépéssel egyidejőleg érvényét veszti a ben elfogadott és jóváhagyott Házirend. A dokumentum nyilvánosságának biztosítása: A hatályba lépett Házirendet meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelıtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják a helyiségeit. A Házirend a Tagintézmények vezetıinél megtalálhatóak, de az óvodai beiratkozásnál minden szülı kézhez kapja. A módosítás lehetséges indokai: A rendeleti, jogszabályi, személyi változások - amennyiben a Házirendet érintik. A Házirend felülvizsgálata 2012-ben történik, amennyiben törvényi változások nem lépnek életbe a fent említett idıpontig. Szántosi Judit intézményvezetı közalkalmazotti képviselı Szentendre, A Házirendet megismertük, véleményeztük, egyetértettünk vele, és azt elfogadtuk Szentendre, április 15. Szülıi Közösség Elnöke

HÁZIREND. Kedves szülık!

HÁZIREND. Kedves szülık! 1 HÁZIREND Kedves szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Sz. melléklet: A gyermekek

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524

Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524 Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D. Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D. Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető VÁROSKÖZPONTI ÓVODA Aradi Vértanúk Úti Tagóvoda H Á Z I R E N D Készítette: Dr Kapitányné Móré Anna Óvodavezető 2009 1. Általános információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december Kedves Szülők! MKF Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje

Részletesebben

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ.

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. HÁZIREND Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület elfogadta: 2013.

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek):

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek): Intézmény neve: Csillagszem Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6 sz. Intézmény OM-azonosítója: 032854 Intézmény fenntartója: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Házirendje

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Házirendje Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonoító: 032889 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Házirendje Készítette: Szalontai Katalin óvodavezetı

Részletesebben

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde HÁZIREND Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsıdei ellátása 6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. Telefon: (62) 297-070 Az intézmény vezetıje: Egyesített

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA HÁZIREND 2013 márciusában módosított változata 1 i Óvoda I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend 1 BEVEZETÉS A házirend területi hatálya: kiterjed a Mosolykert Óvodára (Budapest, kavicsos köz 6.) valamint, tagóvodájára (Budapest,Páskom

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya HÁZIREND Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze

Részletesebben

HÁZIREND Készült: 2013.

HÁZIREND Készült: 2013. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84../2013. HÁZIREND Készült: 2013. 1 HÁZIREND 1. Általános adatok, rendelkezések 1.1. Az intézmény neve és székhelye Őrbottyáni Napközi Otthonos

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÓVODÁNK HÁZIRENDJE KEDVES SZÜLŐK! A házirend az óvoda egyik alapdokumentuma. Tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, melyek minden óvodahasználót érintenek. Kérjük a Kedves

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

HÁZIREND OM: 036563. 9791 Torony, Újvári utca 1. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1.

HÁZIREND OM: 036563. 9791 Torony, Újvári utca 1. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. HÁZIREND OM: 036563 9791 Torony, Újvári utca 1. Hatályba lépés időpontja: 2015. szeptember 1. 1 BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban nkt), valamint

Részletesebben

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: 102934 Legitimációs eljárás Készítette: Jones Zsuzsa intézményvezető. Elfogadta a nevelőtestület nevében: A dokumentum jellege:

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa:

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa: HÁZIREND 1. Az intézmény neve: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Székhelye: 2220 Vecsés Fő út 83. Telefon: 06 29 350 310 Mobil: 06 30 36 87 622 E-mail cím: info@falusiovi.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülık!

HÁZIREND. Kedves Szülık! HÁZIREND Kedves Szülık! Nagyon örülünk, hogy óvodánkat választották. Szeretettel köszöntjük apróságával a Maroshegyi Óvodában. Szeretnénk, ha együttmőködésünk a következı években a kölcsönös bizalomra

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18.

Házirend. Lehel utcai Óvoda. 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Házirend Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Intézmény neve: Eszterlánc Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 4.

Intézmény neve: Eszterlánc Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 4. Intézmény neve: Eszterlánc Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 4. Intézmény OM-azonosítója: 201096 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes(ek):

Részletesebben

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült:

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: 1. Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők!

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők! ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is elfogadták. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710

NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net NYITNIKÉK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034710 Készítette: Gyırné Varga Kornélia Hatályba lépés idıpontja: Fenntartó jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk óvodánkról: 2. Az óvoda nyitva tartása: 3. Mikor vehető igénybe az óvoda?

HÁZIREND. 1. Általános információk óvodánkról: 2. Az óvoda nyitva tartása: 3. Mikor vehető igénybe az óvoda? HÁZIREND 1. Általános információk óvodánkról: Az óvoda neve: BÁSTYA ÓVODA OM azonosító: 034323 Az óvoda fenntartója: Belváros-Lipótváros Önkormányzata Az óvoda címe: 1056. Bp. Bástya u. 4.-6. Tel./fax:

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és módosításai Nevelési munkával összefüggő hatályos jogszabályok

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és módosításai Nevelési munkával összefüggő hatályos jogszabályok HÁZIREND 2 0 0 5. 1. Bevezetés: A házirend célja: a különböző jogszabályban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója. Meghatározó

Részletesebben

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján Készítette: Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

A VASKÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODÁINAK HÁZIRENDJE

A VASKÚTI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODÁINAK HÁZIRENDJE Szeretettel köszöntjük a Vaskúti Óvoda és Bölcsőde Óvodájában. Az elkövetkező néhány évben a gyermekek nevelése közös felelősségünk lesz. Szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra, tiszteletre

Részletesebben

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás HÁZIREND Készítette és előterjesztette: Véleményezte: Elfogadta: Jóváhagyta: Varga Marianna. óvodavezető a szülői szervezet részéről Sipos Mariann a nevelőtestület képviseletében Varga Marianna ügyvezető

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat. Aprófalva Napközi Otthonos Óvoda INTÉZMÉNYI HÁZIREND

Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat. Aprófalva Napközi Otthonos Óvoda INTÉZMÉNYI HÁZIREND Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat Aprófalva Napközi Otthonos Óvoda XVII. ker. Egészségház u. 4. INTÉZMÉNYI HÁZIREND A Közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény óvodai házirendjére

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az óvoda logopédusa: Gál Mariann Telefon:06/20/426-2087 Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6,30 17 óráig.

H Á Z I R E N D. Az óvoda logopédusa: Gál Mariann Telefon:06/20/426-2087 Az óvoda nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 6,30 17 óráig. H Á Z I R E N D Az óvoda neve: Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi u 1. Telefonszáma:82/512-764, 82/512-765 Fax száma:82/512-765 Az óvodavezető neve: Máté Mártonné Korb Erzsébet

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 OM: 032965 Készítette: Bárczi Emese óvodavezető 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény fenntartója: Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány A fenntartó

Részletesebben

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Házirend Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az intézmény neve: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Az óvoda címe, telefonszáma: 5731

Részletesebben

RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA

RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító: 201554 Intézményvezető: Végváriné Kékhegyi Erika

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 100/2014.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

HÁZIREND Készült: Baja, 2013.

HÁZIREND Készült: Baja, 2013. HÁZIREND Készült: Baja, 2013. - 0 - Szent László Általános Művelődési Központ Óvodája 6500 Baja, Vöröskereszt tér 1/b. Tel/Fax: 79/324-923 ovoda@sztlaszlo.hu Óvodai házirend Tartalomjegyzék Házirend a

Részletesebben

Tátika Óvoda Házirend - 2009

Tátika Óvoda Házirend - 2009 Kedves Szülők! Kérjük, hogy intézményünk házirendjét figyelmesen olvassák el, és az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására. A házirendünkben megfogalmazott szabályok

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA

KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA KISKUNHALASI BÓBITA ÓVODA HÁZIREND Az intézmény OM azonosítója: 202318 Intézményvezető Szeriné Ferencsik Yvette Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: Ifkovics Zoltánné

Részletesebben

Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján

Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján Készítette: Buc Horváth Gabriella Hatályba lépés idıpontja: A Fenntartó jóváhagyásának napján 2 Gézengúz Óvoda HÁZIRENDJE BEVEZETİ Kedves Szülık! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Házirend Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Nevelési alapelvünk... 3 I. Bevezetés... 3 I.1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült... 3 I.2. Intézményi adatok... 3

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Bevezető

Részletesebben