SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D"

Átírás

1 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D

2 2 1. Általános információk az óvodáról: H Á Z I R E N D SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE Szentendre Pannónia utca 3. Tel, fax: / honlap: Intézményvezetı neve, elérhetısége: Szántosi Judit 06-20/ Óvoda-titkár: Zoltai Józsefné Tel: 06-26/ Gazdasági felelıs: Schneider Antalné Tel: 06-26/ Fejlesztı pedagógusok: Gyimesné Markó Etelka Tel: 06-20/ Németiné Ikvai Emıke Logopédus: Ujsághy Gyuláné Tel: 06-20/ Tagóvodák neve: Címe: Telefonszáma: 1. Hold utcai Tagóvoda 2000.Szentendre Hold u.10. T: , Tagóvoda-vezetı: Kerek Györgyné Szivárvány Tagóvoda 2000.Szentendre, Kálvária út 22. T: , Óvodavezetı-helyettes, egyben tagóvoda-vezetı: Bogdánné Szabó Éva 4. Püspökmajor ltp-i Tagóvoda 2000.Szentendre, Hamvas Béla u. 1. T: , Tagóvoda-vezetı: Fekete Miklósné 5. Vasvári Tagóvoda 2000.Szentendre, Vasvári Pál u.39. T: , Tagóvoda-vezetı: Hodoli Tünde 6. Bimbó utcai Tagóvoda Szentendre, Bimbó u T: , Tagóvoda-vezetı: Szigethy Miklósné 7. Hétszínvirág Tagóvoda Szentendre, Pannónia u.3. T: , Hétszínvirág Tagóvoda Szentendre, Pannónia u.40. T: , Tagóvoda-vezetı: Sverteczkiné Eıry Andrea 8. Izbégi Tagóvoda Szentendre, Szentlászlói út 92.T: , Tagóvoda-vezetı: Szabóné Csuhai Erzsébet Az óvoda orvosának neve, telefonszáma és rendelési ideje a tagóvodákban jól látható helyen, a faliújságon van kifüggesztve.

3 3 2. Az intézmény pontos nyitva tartása: A nevelési év meghatározása:. szeptember 1-jétıl. augusztus 31-ig A szervezett nyári élet:. június 15-tıl. augusztus 31-ig A Karácsony és Szilveszter közötti idıpontra felmérést végzünk és az igényeknek megfelelıen, ügyeletet tartunk. Általában a családi ünnepek miatt nincs szülıi igény az óvodára. 6 óvoda zárva tart, 1 ügyeletet tart. Ügyeletet tart: Minden évben a faliújságra kiírjuk A nyári zárás: június utolsó hete-július elsı 3 hete, vagy július utolsó hete, augusztus elsı hete, éves váltással Püspökmajor ltp-i Tagóvoda Vasvári Tagóvoda Bimbó utcai Tagóvoda június utolsó hete-július elsı 3 hete, vagy július utolsó hete, augusztus elsı hete, éves váltással Hold utcai Tagóvoda Szivárvány Tagóvoda Hétszínvirág Tagóvoda Izbégi Tagóvoda A nevelés nélküli napok száma: 5, melynek idıpontjáról a szülık értesülhetnek a faliújságról. / Legalább nyolc nappal korábban a kitőzött idıpontnál./ Ügyeletek megszervezésének rendje záráskor, illetve a nevelés nélküli munkanapokon: azok a szülık, akik gyermekük számára igénylik a másik óvodában történı elhelyezést, ügyeletet a fenti idıpontokban, azt a tagóvoda-vezetınek jelezzék, legalább 3 nappal korábban. A napi nyitva tartás: A tagóvodákban jól látható helyen van kitáblázva. (A szülık igényeinek felmérése alapján.) A reggeli és délutáni ügyelet rendje: A tagóvodákban a szülıi igényfelmérés alapján A gyerekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: a gyermek érdekében ajánljuk a napi 8 órát. (A közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében egy gyerek napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben, bár a nyitva tartás lehet 12 óra is.) 3. Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát? A harmadik életév betöltésétıl az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves koráig. Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. Amikor a gyermek egészséges. / Gyermekorvosi igazolás/ Akkor, ha a szülı az étkezési térítési díjat befizette. / fizetési hátralék miatt a gyermek óvodai elhelyezése a Közoktatási törvény 74. -a értelmében megszüntethetı/ 4. Különleges ellátást igénylı gyermekek az óvodában. Az óvoda, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı, illetve sajátos nevelési igényő gyermekek nevelését is ellátja. Nagyon fontos, elsısorban az óvodában dolgozók segítı hozzáállása, valamint a szülık toleráns együttmőködése, illetve a másság elfogadására nevelés a többi gyermek számára.

4 4 5. Gyerekek az óvodában A gyerekek jogai / Közoktatási törvény 10../ A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelıen alakítsák ki /játékidı, levegıztetés, pihenıidı, étkezés, testmozgás/ Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. A gyerek, emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethetı alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erıltetése, a levegıztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyerek joga, hogy képességének, érdeklıdésének megfelelı nevelésben részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön. /több (10) szülı együttes kérése alapján/ Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerek nevelése és oktatása az intézmény nevelési programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek mővelıdéshez, fejlıdéshez való jogát. /Amennyiben ennek a kritériumnak nem tesz eleget, az óvodából kizárható./ Családja anyagi helyzetétıl függıen ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyerek az intézmény eszközeit /játékok, foglalkozási, fejlesztıeszközök/ berendezéseit /bútorok, rádió, magnó, TV,/ felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerően használhatja, arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelıen a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. A gyerekek ruházata és egyéb eszközei az óvodában A gyermekek ruháit, cipıit jellel lássák el a szülık, s azt a gyermek öltözıszekrényébe helyezzék el. A gyermek és ruházata, cipıje legyen tiszta. A fertızés elkerülése érdekében fontos a rendezett, tiszta külsı, éppen ezért ápolatlan gyereket az óvodába nem veszünk be. Váltóruha, váltócipı szükséges, ami kényelmes, könnyen cserélhetı. A gyerekeket ne öltöztessék túl, mert így hamarabb megbetegszenek. Fontos a réteges öltözködés. / Az óvodába papucs és mamusz használata tilos! / Pótruha behozatala szükséges: bugyi, zokni, trikó, nadrág, pulóver Október hónaptól kezdve tornaruha, tornanadrág, trikó, tornacipı behozatalát kérjük jellel ellátva, tornazsákban. Tiszta pizsamát, takaró- és párnahuzatot, lepedıt havi rendszerességgel lehúzzuk, s kérjük a szülıket, hogy a következı hétfın tisztán szíveskedjenek visszahozni. Az év elején a gyermek számára fogkefét, fésőt, vagy hajkefét jellel ellátva kérjük behozni. /A fogkefét kérjük folyamatosan cserélni./

5 5 A gyerekek étkeztetése az óvodában Az étkezés befizetésének, lemondásának, jóváírásának rendje: Az étkezéstérítési díj befizetésnek idıpontjairól / 2 alkalommal / a Szülık írásban értesítést kapnak. Ez idıpontokban kötelesek a gyermek étkezéstérítési díját befizetni. Amennyiben a kijelölt idıpontokban valamilyen oknál fogva nem tudták befizetni az összeget - gyermek betegsége, egyéb távolléte miatt -, mielıtt a gyermek újra óvodába jönne, az óvoda gazdasági felelısénél a díjat be kell fizetni, az Óvoda Központban. /2000. Szentendre, Pannónia u.3./ Az étkezés lemondása és újra rendelése személyesen történik délelıtt 11 óráig a tagóvodákban. Minden tagóvodában ebéd le- és újrarendelı füzet van jól elérhetı helyen kirakva. Ebbe a füzetbe kell a szülınek beírnia, - dátummal, aláírással ellátva hogy a gyermeke hányadikától kér, illetve nem kér ebédet. Csak a füzetben leírt adatok alapján tudjuk a következı hónapban a hiányzásokat jóváírni. Telefonos le-, és bejelentés esetén reklamációt nem fogadunk el. Tej- vagy lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérı étkeztetésre nincs lehetıség, de az otthonról hozott ételt szívesen megmelegítjük, s lehetıséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek a többiekkel együtt étkezhessenek. Természetesen az étel minıségéért felelısséggel a szülı tartozik. A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekbıl ételmintát köteles 48 órán át a hőtıben megırizni. Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítı tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Egyéb élelmiszert hozni ÁNTSZ elıírások miatt nem szabad. Az óvoda területén a gyerek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek elıtt /csokoládé, túró-rudi, cukorka, keksz, banán/ nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását / öltözı, folyosó/ is zavarja. Az étkezések idıpontja: - folyamatos reggeli óra között - ebéd óra között - uzsonna óra között Célszerő a nagyon korán érkezı gyereket otthon megreggeliztetni, s az óvodai reggelit elfogyaszthatja 9 óra elıtt. A kultúrált étkezés szokásait a gyermekekkel igyekszünk betartatni; kérem, köszönöm, jó étvágyat, evıeszközök, szalvéta használata stb Kérelmek beadása és azok elbírálása A 100%-os, 50%-os, és egyéb helyi hozzájárulásokat a GYIV felelıs végzi. Az Önkormányzat által kiadott adatlapokat és igazolásokat szeptember hónapban, a tagóvodákban kiadjuk, majd azokat kitöltve és a szükséges igazolásokkal mellékelve a csoportos óvónıknek kell leadni, akik azt személyes véleményükkel, javaslatukkal a GYIV felelısnek továbbítanak. Az ı feladata a kérvényeket az Önkormányzat felé eljuttatni. Az elbírált határozatokat a szülı lakcímére és az óvodába is megküldik, s ennek megfelelıen tudjuk az étkezési díjakat megállapítani. Ameddig a határozat nem érkezik meg, a szülı köteles az étkezéstérítési díjat befizetni. Az étkezéssel kapcsolatos kedvezményekre való jogosultság és a juttatások, segélyek helyi szabályozásának konkrét rögzítése:/ A szabályozás a Kormány és az Önkormányzat rendeletei alapján történik/ - 3 és többgyermekes családoknak alanyi jogon jár az 50 %-os kedvezmény.

6 6 - Az alacsony jövedelmő, vagy munkanélküli szülık gyermekei rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülhetnek. Ez teljes ingyenességet von maga után. - Jövedelemtıl függıen az Önkormányzat a rászoruló családoknak 25, 50, 75, és 100 %-os kedvezményt adhat, elbírálás alapján. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- és köhögéscsillapítót szedı, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megırzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónı kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. A szülı köteles gyermeke gyógyszerérzékenységét, vagy egyéb, a gyermek egészségét befolyásoló tényt közölni az óvónıkkel, akik ezt a naplóba bejegyzik. A rendszeres egészségügyi felügyelet formái és rendje: A fenntartó Önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján. Az orvos és a védını az Önkormányzattal kötött megállapodás szerint látogatja az óvodákat. Szükség esetén azonnal. Az óvónıknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia /pipa/ és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. Háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által elıírt szabály. Az óvónı teendıje baleset, vagy napközben megbetegedı gyerek esetén: A gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függıen, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni kell /mentı, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz/. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónı megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülıt, hogy minél hamarabb vigye el a gyereket. Ezután a szülı gondoskodik az orvos felkeresésérıl. Ilyen esetben a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Fertızı betegség /rubeóla, bárányhimlı, skarlát, májgyulladás, tető/ esetén a szülınek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény, a bejelentést követıen jelez az ÁNTSZ felé, és fertıtlenítı takarítást végez. A gyermek fejtetvessége esetén csak ÁNTSZ igazolással jöhet újra a közösségbe. Egyéb szabályozások A gyerekek érkezésének és távozásának rendje reggel, ebéd után, délutáni pihenés után A gyereket óvodába érkezéskor a szülı minden esetben személyesen adja át az óvónınek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónı nem tud a gyerek jelenlétérıl, így felelısséget sem vállalhat érte. Az óvodából a szülıkön kívül csak írásbeli engedéllyel engedjük el a gyermeket. A kérvényben legyen benne a megbízott személy neve, hogy ellenırizhessük a személyazonosságát az igazolványa alapján. Válófélben lévı szülık lehetıségei a gyerek elvitelével kapcsolatban. Ameddig a bíróság nem hoz ítéletet, illetve a szülık gyámügyi papírokkal sem rendelkeznek a gyermek elhelyezését illetıen, egyik szülıtıl sem tagadhatjuk meg a gyermek

7 7 elvitelét. Amennyiben viszont, már a gyermek elhelyezése bírósági határozat útján megtörtént, vita esetén csak azt tudjuk elfogadni. Minden év elején felmérjük a szülıi igényeket, az óvoda nyitva tartását ennek alapján állapítjuk meg, s ennek megfelelıen biztosítjuk a gyermekek felügyeletét. Amennyiben a gyermekért az óvodazárásig nem jönnek, különleges eljárásra van szükség. A záráskor megkíséreljük a gyermek szüleit telefonon elérni, sikertelen kísérlet esetén zárás után 10 perccel is. Ha még ez ideig sem gondoskodott a szülı a gyermeke felügyeletérıl, a gyermeket elveszettnek tekintendı és a továbbiakban az intézménynek kötelessége a Rendırséget értesíteni, akik gondoskodnak az óvodás gyermek további felügyeletérıl. Az óvodai nyitva-tartást a szülık igénye alapján állapítjuk meg minden év elején. A gyerek érkezése, elvitele mindig a napirendhez igazodjon, hogy ne zavarja a többi gyereket sem a foglalatosságokban, és ı maga is részt tudjon venni mindenben. Igyekezzenek legkésıbb 9 óráig behozni a gyerekeket. Az óvodába járási kötelezettség A közoktatási törvény szabályai szerint az ötévesnél idısebb gyerek esetén napi négy óra óvodai foglalkozás kötelezı. A foglalkozások megtartásának rendje, ideje: A gyermekek reggeli beérkezésekor, már különféle tevékenységeket, játékokat kínál fel az óvónı számukra. / ábrázolás, bábozás, építkezés, babaszobai játék, orvos, fodrász, stb / Minden óvodának sajátos nevelési arculata van. Vannak kötelezı és kötetlen foglalkozások /kezdeményezések, tevékenykedtetések/, ezek mindenesetben tervszerőek. 9 óra után, már az óvónık munkáját zavarni nem lehet, a gyermekek figyelmének fenntartása érdekében. A mulasztás következményeinek meghatározása, az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása, az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje: A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai: Betegség esetén Egyéb esetben Amennyiben a szülı három napnál hosszabb ideig / üdülés, külföldön való tartózkodás miatt/ nem kívánja az óvodát igénybe venni, a tagóvoda vezetıjétıl írásban kell engedélyt kérni. Az igazolatlanul mulasztó gyermeket írásban szólítjuk fel az óvodába járásra. Amennyiben a felszólítás után sem jelenik meg a gyermek az óvodában, a az óvodai elhelyezést megszüntetjük. / Kivétel az óvodaköteles gyermekek, az ı hiányzásukat a jegyzınek jelezzük. Megszőnik az óvodai elhelyezés akkor, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodából. / 8 napon túl./ /Kt.74. / A gyerek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért, ékszerekért, és az estlegesen azokból eredı balesetekért az óvoda nem vállal felelısséget. Szúró-vágó eszközöket, rádiótelefont az óvodába behozni tilos!

8 8 A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: Nagyobb csoport lehet Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónıhöz tartozó gyerekek csoportja, az életkortól függetlenül. Az azonos életkorú gyerekek csoportja. Például óvodát kezdı, illetve iskolát kezdı gyerekek csoportja. Külön, speciális foglalkozásokon részt vevı gyerekek csoportja./ Például: a fejlesztı, felzárkóztató, logopédiai, gyógytornászi foglalkozásokon részt vevı gyerekek csoportja, továbbá az önköltséges tanfolyamokon úszás, torna, nyelv, sakk, néptánc, madarász ovi, hittan résztvevı gyermekek csoportja/. 6. Szülık az óvodában A szülı jogai A szülı joga a szabad óvodaválasztás / állami, egyházi, magán/ A gyereket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, melynek körzetében lakik, illetve ahol szülıje dolgozik. A felvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasítja vissza. A kötelezı felvételt biztosító óvoda /Villasori Tagóvoda, Hétszínvirág tagóvoda/ nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben: - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét és hátrányos, illetve veszélyeztetett, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzető, - ha a gyermek a gyermek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a szerint jogosult a napközbeni igénybevételére, - ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A szülı joga, hogy megismerje a nevelési intézmény nevelési programját, intézményi minıségirányítási programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülınek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. / Csak olyan idıpontban, amikor az óvónınek nem az a feladata, hogy a gyerekekkel foglalkozzon./ Az intézmény vezetıje és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti a szülıi szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közremőködhet. Az óvodai szülıi szervezet /közösség/ figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelıtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetıjétıl, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülıi szervezet képviselıje, tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestületi értekezleten. Amennyiben a szülı igényli, hogy más intézménybıl a gyermeket átvegyük, erre ha van hely, mindenképpen lehetıséget biztosítunk. Az egyik tagóvodából, a másik tagóvodába való átvétel ugyanígy lehetséges. Ezeket az átvételeket az intézményvezetınél kell kérvényezni. A szülı véleménynyilvánítási joga, alkotmányos jog, mértéke és igazságtartalmára tekintet nélkül. Azonban a véleménynyilvánításnak vannak korlátai: nem szabad, hogy olyan értékítéleteket kinyilvánítsanak, mely más gyermekek, az óvodában dolgozók

9 9 emberi méltóságát megsérti. Nem kötelezhetı senki arra, hogy olyan véleményt hallgasson meg, amely ıt hátrányosan érinti. Ezért választási lehetısége van a részvétel tekintetében azokon a fórumokon, ahol ıt véleményezni akarják. A szülı kötelességei A szülı kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyerek a közoktatási törvény 24. (3) pontja értelmében, abban az évben, amikor az ötödik életévét betölti, a nevelési év elsı napjától /09.01./ óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A fenti esetben a gyerek részére nem szőnhet meg az óvodai nevelés a szülı bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülı a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzıt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlıdését, és a tıle elvárható módon segítse a fejlıdés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ı munkáját segítı alkalmazottak a nevelımunka, illetve a gyerekekkel összefüggı tevékenysége során büntetıjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnıtteket, szeressék, fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erıszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erısítsék gyermekeikben. Például: - Ne tegyenek a gyerek elıtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnıttekre. - Ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha elızı nap az Önök gyerekét érte esetleg sérelem. Kapcsolattartás, együttmőködés lehetıségei a nevelıkkel A szülıknek lehetıségük van rá és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelı fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elı a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelıbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttmőködésre, nyitottságra és ıszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónıt, illetve az óvoda vezetıjét, és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttmőködésre alkalmas fórumok: - szülıi értekezletek

10 10 - játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények - fogadóórák /vezetıi, óvónıi, - elıre egyeztetett idıpontban/ - az óvónıvel való rövid, esetenkénti megbeszélések. - Egyéb információk a faliújságon - honlapunkon Kérjük a szülıket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegő beszélgetésekre az óvónıt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb idıre ne vonják el a csoporttól, mert az elıidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónıitıl, vagy az óvodavezetıtıl kérjenek. Az óvoda helyiségeinek /csoportszobáinak, konyhájának, vécéjének, udvarának/ a szülık által használhatóságának rendje A csoportszobákba a szülıknek belépni utcai cipıben nem szabad / Kivétel szülıi értekezletek/ Az óvoda melegítıkonyhájába belépni ÁNTSZ elıírás szerint tilos! A felnıtt WC a dolgozók számára van kialakítva, ezt a szülık nem használhatják, csak rendezvény esetén. Az óvoda udvara, játékai az óvodások számára van kialakítva. Az udvaron különösen nagy figyelmet kell fordítani a gyermekek biztonságára. A szülık jelenlétében megváltozik a gyermekek viselkedése, a szabályokat kevésbé tartják be. Amikor megérkeznek a szülık a gyerekekért, ezért minél elıbb vigyék haza ıket, ne álljanak le beszélgetni sem az óvó nénikkel, sem más szülıvel. 7. Pedagógiai munka az óvodában Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszervezni, hogy a szülık és a fenntartó igényei szerint, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon /Országos Óvodai Alapprogram/ eleget tudjon tenni a gyerekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggı feladatainak. A gyerekek értékelésének szempontjai, különös tekintettel az iskolaérettségre: A gyermekek értékelése: a dicséret, a sikerélményhez juttatás fontos a gyermeki személyiség kialakulásában. Elıfordulhat olyan eset, amikor a gyermekeket fegyelmezni kell, elengedhetetlen az Oktatási törvényben leírtak betartása. A gyermekek fejlettségének felmérése a fejlıdési naplóban történik. Kiscsoportban beszoktatás idején, és év végén, középsı csoportban év végén, nagycsoportban beiskolázás elıtt. Az óvodáskor végén a gyermek fejlettségi szintjét mérjük, és a szülıkkel megbeszéljük, hogy a gyermek az iskolára kellıen fel van-e készülve. Amennyiben felkészült, olyan óvodai szakvéleményt kap, hogy az iskolába felvehetı. Amennyiben még valamilyen téren elmaradást észlelünk, még egy évet óvodában maradhat, vagy vizsgálatra a Nevelési Tanácsadóba, illetve a Szakértıi Bizottság vizsgálatára küldjük el. A szülı köteles ezekre a vizsgálatokra gyermekét elvinni. Az óvodában az alábbi dokumentumok alapján végezzük pedagógia munkánkat: Nyolcforrás Óvodai Nevelési Program Intézmény Minıségirányítási Program Gyermekvédelmi munkaterv

11 11 Az óvodában a szülıi igényeknek megfelelıen hit és vallásoktatást szervezünk. Idıpontja: délután 4 óra és a zárás között van, olyan külön csoportszobában, amely az ügyelet miatt már megüresedett. 7. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok Az óvoda bejáratán lévı tolózárat kérjük, szíveskedjenek minden alkalommal bezárni, a gyermekek biztonsága érdekében. Idegenek az óvodában nem tartózkodhatnak, csak az óvodavezetı engedélyével. - Az óvoda iránt érdeklıdı, leendı szülık minden évben a z óvodai jelentkezés elıtt meglátogathatják a tagóvodákat. - A munkatársak hozzátartozói alkalomszerően felkeresheti a dolgozót, de a csoportszobába, konyhába nem mehetnek be. - Ügynökök, árusok az óvodába nem tevékenykedhetnek. /A biztosítást végzı üzletkötı kivétel ez alól/ A vezetı intézkedése a reklámjellegő anyagok elhelyezésérıl: A vezetı engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, mőködésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggı reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetıtáblájára. Az óvoda épületének hasznosítása egyéb célokra: A fenntartó engedélye alapján, mivel az alapító okiratban szerepel, lehetıség van az épület hasznosítására, kiadására. Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegő tevékenység nem folytatható. Az intézményben megszervezett önköltséges tanfolyamok, hitoktatás ideje alatt, a tanfolyamvezetı, hitoktató felelıs a gyerek biztonságáért, valamint a kiadott helyiségek felszereléséért, berendezéséért. A dohányzás szabályai Az óvoda egész területén a szülıknek dohányozni nem szabad, még az udvaron sem. /Kérjük, hogy a kapu elıtt a cigarettacsikkeket ne dobják el. Köszönjük!/ Rádiótelefon, telefon használata A vonalas telefont csak a legszükségesebb esetben lehet használni, s a telefonálás költségét ki kell fizetni. Gyerekek között a rádiótelefon használata tilos! Anyagi felelısség kérdése Az intézmény által okozott károkat meg kell fizetni a szülık részére, a gyermek által okozott szándékos kárt a szülınek kell megfizetnie az intézménynek. Az óvoda szervezeti és mőködési szabályzat, a nevelési program, a minıségirányítási program, valamint a házirend azok a dokumentumok, melyek az intézmény mőködését, jogi normáit meghatározzák. Minden tagintézmény, tag-óvodavezetıi irodájában kerül elhelyezésre az óvodavezetı által hitelesített másolati példány a fenti dokumentumokból. A házirendet a szülık a beiratkozásnál megkapják. A fenti dokumentumokat a szülık bármikor elkérhetik a tag-óvodavezetıktıl, s ezekrıl szóbeli tájékoztatást is kaphatnak.

12 12 A házirend területi hatálya kiterjed Szentendre Város Önkormányzati fenntartású óvodáira. A fenti házirend feladata azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása, amelyek összefüggésben állnak az óvodába felvett gyerekek és szüleik jogaival és kötelességeivel. A házirend jogszabályként fog funkcionálni a jövıben. A szabályzatban foglaltak be nem tartása számon kérhetı. A szülık és a gyerekek részére megfogalmazott házirend ismerete és betartása az óvoda dolgozóira nézve is kötelezı. A Házirendet az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület április 15. napján elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelıtestület képviselıi az alábbiakban hitelesítı aláírásukkal tanúsítják. Érvényességi rendelkezések A Házirend hatályba lépésének idıpontja: A Házirendet az óvoda nevelıtestülete fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Amennyiben a Házirend felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a felterjesztést követı 30. nap utáni elsı képviselı-testületi ülés napja. A hatálybalépéssel egyidejőleg érvényét veszti a ben elfogadott és jóváhagyott Házirend. A dokumentum nyilvánosságának biztosítása: A hatályba lépett Házirendet meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelıtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben használják a helyiségeit. A Házirend a Tagintézmények vezetıinél megtalálhatóak, de az óvodai beiratkozásnál minden szülı kézhez kapja. A módosítás lehetséges indokai: A rendeleti, jogszabályi, személyi változások - amennyiben a Házirendet érintik. A Házirend felülvizsgálata 2012-ben történik, amennyiben törvényi változások nem lépnek életbe a fent említett idıpontig. Szántosi Judit intézményvezetı közalkalmazotti képviselı Szentendre, A Házirendet megismertük, véleményeztük, egyetértettünk vele, és azt elfogadtuk Szentendre, április 15. Szülıi Közösség Elnöke

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2014. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Házirend Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az intézmény neve: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Az óvoda címe, telefonszáma: 5731

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25.

HÁZIREND Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodája GÁRDONYI TAGÓVODA. 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA. 2484 Agárd, Óvoda u. 25. GÁRDONYI TAGÓVODA 2483 Gárdony, Posta u. 20. Székhelye: GÁRDONYI ÓVODA 2484 Agárd, Óvoda u. 25. HÁZIREND Készítette: Gartainé Mérőfi Ilona intézményvezető Agárd, 2013. 1 HÁZIREND Az óvoda házirendje a

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 OM: 032965 Készítette: Bárczi Emese óvodavezető 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény fenntartója: Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány A fenntartó

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda

A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda 1 A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda H Á Z I R E N D JE 2013. 2 TARTALOM oldal I. Általános információk 3 1. Az óvodai jogviszony létrejöttének és megszűnésének feltételei 3 2. A nevelési év rendje 4 3. Az

Részletesebben