HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007."

Átírás

1 HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

2 Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? 4. Gyermekek az óvodában 5. Szülők az óvodában 6. Pedagógiai munka az óvodában 7. Jogorvoslat, nyilvánosságra hozatal, felülvizsgálat

3 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hermann Alice Óvoda Az óvoda címe: 6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 54. Telefon/fax: 62/ cím: Az óvoda OM azonosítószáma: Az óvoda vezetője: Borsiné Csontos Ilona Az óvoda vezető helyettese: Tóthné Kristó Ágnes Az óvoda ügyintézője: Sziroviczáné Gál Katalin Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Sebők Mária Telephelyek: Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Malom u. 25. Telefon: 62/ Szakmai vezető: Dr. Kőhegyi Ferencné Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Dezső Ilona Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41. Telefon: 62/ Szakmai vezető: Banka Katalin Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Sebők Mária Elérhetősége: Hmvhely. Agyag u. 11. Tel: 62/ Az óvoda fogorvosa: Dr. Vincze Nóra Elérhetősége: Hmvhely. Városház u. 1. Tel: 62/ Az óvoda logopédiai és gyermekpszichológiai szakrendelése: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Elérhetősége: Hmvhely, Szék u. 5. Telefon: Intézményvezető: Szabó Gáborné A Házirend az évi LXXIX. Közoktatási Törvény, valamint a 8/2000. (V.24.) OM Rendelet, a 11/1994. (VI.8.) a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló MKM rendelet figyelembevételével készült.

4 2. Az intézmény nyitva tartása A nevelési év meghatározása: szeptember 1-től - augusztus 31-ig Az oktatási év meghatározása: szeptember l-től - június 15-ig A nyári zárás időpontja: július vagy augusztus hónapokban, tagóvodánként váltakozva, melynek pontos időpontját, ütemezését a februári Szülői Esten ismertetjük a szülőkkel. Az oktatás nélküli napok: Az Oktatási Miniszter 8/2000. (V.24.) OM rendelet 2. (4) bekezdésében foglaltak alapján vehető igénybe. A pontos időpontokat 7 nappal előtte közöljük a szülőkkel, hogy gyermekük elhelyezéséről tudjanak gondoskodni. Szükség esetén felügyeletet biztosítunk. Az óvoda napi nyitva tartása: ig A közoktatási törvény 24. (4) bekezdésének értelmében egy gyermek, napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az intézményben. 3. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolc éves koráig. Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy és szobatiszta. Amikor a gyermek egészséges. Akkor, ha a szülő az étkezési díjat befizette. 4. Gyermekek az óvodában A gyermekek jogai. /Közoktatási törvény 10. / Az intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt álljon. Emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. Nevelésük az óvoda nevelési programja alapján történjék, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendbe tartásában.

5 A gyermekek ruházata az óvodában Ruházatukat jellemezze a praktikusság és a kényelem. Szükséges az esetleges átöltözéshez a váltóruha, valamint tornafelszerelés. A tisztaság megőrzése érdekében fontos a váltócipő használata. Kérjük a szülőket, hogy a ruhadarabokat, lábbeliket jellel lássák el. A gyermekek étkeztetése az óvodában Az étkezési térítési díjat mindig a tárgyhónapban kell befizetni a hirdetőtáblán feltüntetett időpontban. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek hiányzását és annak okát jelezzék az óvoda felé. Az étkezés lejelentése történhet személyesen vagy telefonon de. 10 óráig. Az első hiányzási napra nem lehet ebédet lemondani, mert annak megrendelése előző nap történik. Hiányzás után az óvodába érkezést, előző nap de: 10 óráig jelezni kell az étkezés biztosítása miatt. Nem etikus a többi gyermekkel szemben, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert, édességeket fogyaszt. A napi háromszori táplálkozás megszervezése mellett az élelmiszerekből vett ételmintát 48 órán keresztül megőrizzük (ÁNTSZ). Kivétel az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Szükség szerint (orvosi igazolás, zárójelentés alapján) biztosítjuk gyermekeink számára tej, lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés lehetőségét. Az étkezések időpontja: - folyamatos tízórai: között - ebéd: között - uzsonna: között Célszerű a nagyon korán (6 és 7 óra között) érkező gyermekeket otthon megreggeliztetni. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Nem látogathatja az óvodát a beteg gyermek, vagy akinél ennek gyanúja áll fenn. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Betegség után a gyermek egészségügyi állapotát orvosi igazolással kell tanúsítani. Ha a gyermek az óvodában lesz beteg, a szülőt a legrövidebb időn belül értesítjük. Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia (pipa). Az oktatási év alatt ( ) betegség esetén a háromnapos hiányzás után, orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén a gyermeket haladéktalanul el kell látni, s közben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén azonnal orvosról kell gondoskodni. (Mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz.) Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. A gyermekek egészségvédelmének érdekében az óvoda területén dohányozni tilos. Amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig egyéb ok miatt nem kívánja az óvodát gyermeke számára igénybe venni, azt az intézmény vezetőjének jelezze. Nagycsoportos tanköteles gyermek 7 napot meghaladó igazolatlan hiányzását az óvodavezető köteles a jegyzőnek jelenteni.

6 Egyéb szabályok: A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud jelenlétéről, akkor felelősséget sem vállalhat érte. A tanév elején a szülők írásban nyilatkozzanak arról, ha gyermekük egyedül, kíséret nélkül érkezik, vagy távozik az óvodából, valamint arról is, hogy ki viheti el, (testvér, nagyszülők, egyéb személy), illetve kinek adható ki az intézményből. A gyermekeket az óvodába és az óvodából olyankor hozza és vigye haza a szülő, hogy ne zavarják a csoportfoglalkozások menetét. A gyermekek otthonról nem hozhatnak olyan eszközöket az óvodába (üveg, kés, szög, gyufa, penge, stb.), melyek a közösségbe járó gyermekek testi épségét bármely formában is veszélyeztetik. Ha lehet, otthonról ne hozzanak az óvodába játékeszközöket (kivéve, a beszoktatási idő alatt), ne viseljenek ékszereket. Amennyiben mégis, ezekért az óvoda nem vállal felelősséget. A gyermekek, szülők nagyobb csoportjának meghatározása: Nagyobb csoport az azonos csoportba járó gyermekek 50 % + 1 fő. Az óvoda teljes területén tilos a dohányzás! 5. Szülők az óvodában A szülő jogai A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. Nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben: o ha a gyermek betöltötte a 3. életévét és hátrányos helyzetű, o ha a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény 41 szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére o ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, a szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. A szülő kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyermek a közoktatási törvény 24. (3) pontja értelmében, abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év napjától ( ) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.

7 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek vidámak, boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek. Pozitív gondolkodásmóddal, kellő kitartással, akarattal és toleranciával rendelkezzenek. Arra neveljük őket, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Tudják kifejezni magukat, igényeiket, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Ezen törekvéseink érdekében otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel Az együttműködésre alkalmas fórumok: - szülői estek (évente 3-4 alkalommal) - nyílt napok, közös rendezvények - az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések Kérjük a szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos vagy más jellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. 6. Pedagógiai munka az óvodában Nekem sikerül Helyi Nevelési Programunk kiemelt és egyedi területe a környezet megismerésére és védelmére nevelés. Elsődlegesnek és meghatározónak tartjuk ebben az életkorban az élmények, a közvetlen megtapasztalás és a szabad játék jelentőségét. Ehhez igyekszünk a feltételeket mindenkor biztosítani. Nevelési programunk hozzáférhető a szülők számára, előzetes egyeztetés után bármikor elkérhető az óvoda irodájában. Intézményünk, minőségirányítási programjának kidolgozását a COMENIUS I. modell alapján végzi. Megtekintésére a nevelési programunkhoz hasonlóan van lehetősége a szülőknek. A gyermekek értékelésének rendje, módja, ideje: Az óvodába kerüléstől kezdve A gyermek egyéni fejlődését mérő lapokat vezetünk. A gyermeket megfigyeljük és feljegyezzük, hogy önmagához, illetve a kiindulási ponthoz képest mennyit fejlődött a fizikai és szellemi képessége, mire elérte a tanköteles kort. Tartalma: anamnézis, beszoktatás értékelése, fejlettséget mérő lapok, gyermekrajz A beiskolázás óvodai feladatai: (Közoktatási törvény 24. (5) bekezdés) - A gyermekek iskolai alkalmasságának, iskolai érettségének, beszédképesség és készség állapotának szűrővizsgálata a Nevelési Tanácsadó és Logopédia által (szeptember). A szűrés a tanulási zavarok (főként dyslexia, dysgráfia veszélyeztetettség) felismerése céljából történik. - A mérések tapasztalatainak megbeszélése a szülőkkel, a csoportot vezető óvónőkkel - A szükséges szakellátás biztosítása, időpontok beosztása, a foglalkozásokon való folyamatos részvétel figyelemmel kísérése, segítése.

8 - Szülői est a nagycsoportos gyermekek szülei számára (február hónapban) Téma: iskolaérettség kritériumai - Óvodai szakvélemények kiállítása az iskolai beiratkozások előtt. 7. Jogorvoslat, nyilvánosságra hozatal, felülvizsgálat A Házirend kötelező érvényű a gyermekekre, szüleikre, az óvoda minden alkalmazottjára, az intézménybe belépő idegenekre. Be nem tartása a szülők esetén írásbeli felszólítást, az alkalmazottak esetén munkáltatói jogkörben való eljárást von maga után. Nyilvánosságra hozatalának rendje: Elfogadása után és minden tanév elején Szülői Esteken tájékoztatjuk róla a szülőket. Az óvodába felvett gyermekek szüleinek a házirend egy példányát átadjuk. Az óvoda faliújságára kifüggesztjük. Az intézmény döntései ellen az érintett felek a Közoktatási Törvény 83. alapján élhetnek jogorvoslattal. Felülvizsgálatára az érintett felek írásbeli javaslata esetén, ill. akkor kerül sor, ha azt jogszabály írja elő.

9 Legitimációs záradék A Hermann Alice Óvoda Házirendjét az óvoda Szülői Szervezete a június 20-án megtartott értekezletén megismerte, véleményezte, annak minden pontjával egyetért: Szülői Szervezet elnöke Az óvoda nevelőtestülete a Hermann Alice Óvodában június 19-én megtartott nevelőtestületi értekezletén a Házirend minden pontjával egyetértett, egyhangúlag elfogadta: A Házirend hatályba lépésének napja: július 01. A hatály tartama: a hatályba lépés napjától határozatlan időtartamú.

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben