KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA"

Átírás

1 Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető

2 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok Az óvoda nyitva tartása 3. AZ ÓVODA NAPIRENDJE 4. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát A gyermekek jogai A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok, óvó-védő előírások Az óvodapedagógus feladata a gyermekek testi épségének védése, óvása a gyermekbalesetek elkerülése, helyi szabályok 4. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN Szülők jogai A szülők kötelessége Szülők és az óvoda együttműködésének formái Szülőkre vonatkozó szabályok, iránymutatások 5. TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL, KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÓVODAI SZABÁLYOK 6. AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK ZÁRADÉK 2

3 Készült a Köznevelésről szóló CXC törvény valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. és a z évi XXXI. Tv. (A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény alapján. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Intézményvezető: Kertvárosi Óvoda Székhely Weizer Józsefné Cím: Pécs, Testvérvárosok tere 1-3. /fax: 72/ cím: Tóka Erika Intézményvezető helyettes: (Németh L. Utcai Tagóvodája, Pécs, Németh L. u. 6/A) Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodája 7636 Pécs, Cím: Málomhegyi u. 1. /fax: 72/ cím: Honlap: Tagintézmény vezető: Temesi Ferencné 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. Június 1.-től augusztus 31.-ig nyári életrend szerint működik az óvoda, összevont csoportokkal. Nevelés nélküli munkanapok: A nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerül sor, melynek időpontjáról, a zárva tartást megelőzően legalább hét nappal tájékoztatjuk a szülőket. A szülők javaslatait, az iskolai szüneteket figyelembe vesszük. Óvodai szünetek: Az óvoda a nyári időszakban négy hétig zárva tart, melynek pontos időpontjáról február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. A téli zárva tartást, szükség estén a szülők igényei alapján határozzuk meg. Az ünnepek miatti, munkarendben bekövetkezett változásokról időben értesítést kapnak a szülők. 3

4 A szünetek időpontjában, valamint váratlan óvodapedagógus hiányzás esetén, ha a gyermekcsoport létszáma lehetővé teszi, összevont csoportot működtetünk. Ünnepek, hagyományok: Az óvoda Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata (későbbiekben SZMSZ) tartalmazza az ünnepek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat. A tagóvoda nyitva tartása: Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől péntekig. Nyitva tartás: óráig. Reggel: óra között egy csoportban gyülekeznek a gyermekek. Délután: óráig összevont csoport működik. A gyerekeket a nyitva tartás végéig, óráig el kell vinni az óvodából. A gyermekek nevelése a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 3. AZ ÓVODA NAPIRENDJE, ÉTKEZÉSEK, PIHENÉSEK IDŐPONTJAI 5 30 órától Folyamatos érkezés óráig - Gyülekezés, szabadon választott tevékenység, szabad játék - Szabadon választott tevékenység, szabad játék, csoportos foglalkozások a csoportszobában és az udvaron - Folyamatos tízórai ( ig) 7 00 órától Játékba ágyazott komplex ismeretnyújtás, egyéni készség és óráig képesség fejlesztés, tehetséggondozás. - Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kompenzált fejlesztése, tehetséggondozás - Mindennapi testnevelés órától óráig Gondozási teendők, előkészületek az étkezéshez, ebéd órától óráig, lépcsőzetesen órától óráig lépcsőzetesen órától óráig Tisztálkodás, készülődés a pihenéshez, pihenés előtti mesehallgatás, zenehallgatás, pihenés - Folyamatos ébredés, gondozási teendők ellátása - Uzsonna - Szabad játék, differenciált fejlesztés - Játék a szabadban vagy a csoportszobában (időjárástól függően) - Hazabocsátás Összevont csoportban szabad játék hazabocsátásig. (Tavasztól őszig időjárástól függően az udvaron) 4

5 Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a gyermeküket az óvodai tevékenységek zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvodába való beérkezés 8 30 óráig, a szülők előzetes bejelentés alapján, később is behozhatják gyermekeiket. A tagóvodánk rugalmas napirend szerint működik, amelyet a csoportok hirdető tábláján tesszük közzé. A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyéb esetben felelősség nem vállalható. A gyermek egyedül nem érkezhet, és nem távozhat az óvodából. A gyermekek biztonsága érdekében az óvodába tartózkodás ideje alatt a gyermekek, végig óvodapedagógus felügyelete alatt állnak. A szülőknek írásban kell jelezniük, hogy ki viheti haza a gyermeküket az óvodából. 14 év alatti kiskorú személy nem viheti el az óvodás gyermeket! Rendkívüli esetben az adott napra szóló, saját kézzel írt szülői engedéllyel adható ki a gyermek. Válóper ideje alatt a hivatalos Gyámhatósági vagy Bírósági végzésig egyik szülőtől sem tagadhatja meg az óvodapedagógus a gyermek elvitelét. Válást követően az óvodapedagógus a Bírósági határozatban foglaltak szerint jár el. 4. GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát Aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti és az intézmény férőhelyeinek száma, ezt lehetővé teszi, az iskolaérettség eléréséig maximum 8 éves korig Szakértői Bizottság véleménye alapján. Amennyiben megbízhatóan ágy és szobatiszta. Amikor a gyermek egészséges, és azt az orvos igazolja. Amikor a szülő az étkezési térítési díjat befizette. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi 4 órában köteles óvodai nevelésben részt venni. ( től 3. életév betöltése után) Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik évi egy alkalommal, de a gyermekek felvétele egész évben folyamatos. 5

6 A gyermekek jogai (Knt. 45. ): Intézményünkben a gyermekeket biztonságban és egészséges környezetben neveljük. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyermekek nevelése és oktatása az óvoda Pedagógiai Programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. A gyermekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát nem korlátozhatja, de a gyerek, ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, társai, illetve az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéséhez, fejlődéséhez való jogát. A gyermekek az óvoda eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok, óvó-védő előírások: A szülő köteles megadni telefonszámát annak érdekében, hogy a gyermek betegsége esetén értesíthető legyen. Az óvodás gyermek személyes felszerelése (amely az óvodai élethez szükséges) legyen tiszta és feleljen meg az egészségügyi szempontoknak. A gyermekek ruháit és minden egyéb személyes holmiját jellel szükséges ellátni. Az óvodába csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Betegségre gyanús, lázas gyermeket az óvodába bevenni nem szabad! A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni. Szükség estén orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve az allergia és láz csillapítására szolgáló készítményeket. Fertőző betegség estén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Betegség estén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt kötelező szabály. Egészségügyi ellátás keretén belül biztosított az orvosi, védőnői ellátás, mely kiterjed a gyermekek belgyógyászati szűrésére, szakrendelőbe utalásra. Egészségügyi szűrések területei: fogászat, szemészet, hallás vizsgálat. 6

7 A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszert biztosítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk, javításról gondoskodunk. A ránk bízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük, megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, ezek elsajátításáról meggyőződünk. Ha egy gyermek balesetet szenved, a szükséges intézkedéseket megtesszük, a szülőt értesítjük. Az óvodapedagógus feladata a gyermekek testi épségének védése, óvása a gyermekbalesetek elkerülése, helyi szabályok: Veszélyes anyagokat, tisztítószereket a gyermekek elől jól elzárható helyen kell tartani. Az óvodai tevékenységek során használt, esetleg balesetet, okozó tárgyakat, eszközöket (tű, olló, stb.) csak felügyelet mellett lehet gyermek kezébe adni. Az óvodába hozott saját játékok, könyvek, ékszerek, pénz behozatalát a szülők lehetőleg kerüljék. A behozott tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget. Mobil telefont a gyermek az óvodában nem használhat! Séták, kirándulások (szülői engedéllyel) előtt a gyermekekkel életkoruknak megfelelően tudatosítani kell azokat a szabályokat, melyet be kell tartaniuk, s ezt az óvodai csoportnaplóban rögzíteni kell. Az udvaron fel kell hívni a gyermekek figyelmét az udvari mozgásfejlesztő eszközök helyes használatára. A gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében 9 órakor a tagóvoda bejárati ajtaját bezárjuk, szükség esetén csengessenek. 5. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN A szülők jogai: (Knt. 72. ): Szülői jogok gyakorlásának módja: A szülő joga a szabad óvodaválasztás. Óvodánkba elsősorban azoknak a gyermekeknek a felvételét tudjuk biztosítani, akik az óvoda körzetében laknak, vagy a szülőjük a közelben dolgoznak. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyermeket csak helyhiány miatt utasítunk el. A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt az óvodapedagógusok és a szülők véleménye alapján. 7

8 A felvételt biztosítanunk kell: ha, a gyermek harmadik életévét betöltötte, és hátrányos helyzetű, ha, a gyermekvédelmi törvény szerint jogosult az ellátásra, ha, a felvételt a gyámhatóság kezdeményezi, ha, a férőhely száma lehetővé teszi A szülőket megismertetjük gyermekének felvétele során: Óvodánk Pedagógiai Programjával Szervezeti és Működési Szabályzatával Házirendjével Dokumentumainkat a szülők előzetes kérés alapján, az óvodai nevelői szobában részletesen tanulmányozhatják, az óvoda vezetőjétől felvilágosítást kaphatnak a benne foglaltakról. A Házirend egy példányát beiratkozáskor, a szülőnek átadunk. Fogadó órán, egyéni beszélgetések, családlátogatások alkalmával tájékoztatást adunk a gyermekek egyéni fejlődéséről, magatartásáról, óvodai beilleszkedéséről. A szülők kötelessége: Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a gyermek közösségbe való beilleszkedését. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal az együttnevelés érdekében. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A szülők óvodában tartózkodása: Az óvoda bejáratát napközben: óráig zárva tartjuk. Ezen idő alatt az óvodába bejönni az iskola portáján keresztül lehet. Óvodánk lehetőséget nyújt a szülőknek, hogy előzetes egyeztetés után betekintést nyerjenek óvodai életünk mindenapjaiba. Idegenek csak vezetői engedéllyel tartózkodhatnak az óvoda területén. 8

9 Tartsa tiszteletben az óvoda szabályait, az intézményben dolgozók és a szülők emberi méltóságát, jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. Az óvodapedagógus és az ő munkáját segítő alkalmazottak a gyermekekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából, közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. Óvodánkban szülői közösség működik: A szülői közösség képviselői figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek 50%-át érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől. Az adott kérdés tárgyalásakor a szülői közösség képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. A szülői közösség képviselőjén keresztül, véleményt nyilvánít az óvodai dokumentumok elfogadásáról, a szülőket anyagilag is érintő ügyekről, kapcsolattartási rendről. Az óvoda szintű szülői közösség vezetőjével a tagóvoda vezető, a csoport szintű ügyekben a csoport szülői közösségének képviselőjével az óvodapedagógusok tartanak kapcsolatot. A szülők és az óvoda együttműködésének formái Szülőkkel kialakítandó nevelési elveink: Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy: tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni, konfliktusaikat kulturáltan kezelni./ durvaság, erőszakosság, árulkodás mellőzése/. Ezen törekvésünk sikeressége érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerrel neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén kérjük, keressék fel az óvónőt, illetve a tagóvoda vezetőjét, és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá - és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítség elő a közös gondolkodást. 9

10 Fórumok: Szülői értekezletek: - évente 3-4 alkalommal Fogadóóra: havi rendszerességgel / tagóvoda vezetői, óvónői / Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények Az óvónővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések. Kérjük önöket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekkel az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés, a gyermekekkel való foglalkozás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőitől vagy a tagóvoda vezetőjétől kérjenek. 6. TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL, KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÓVODAI SZABÁLYOK Térítési díj befizetése, kedvezmények igénybe vétele: A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet A térítés díj mértékét a fenntartó határozza meg A térítési díjat előre, a faliújságon közzétett időpontban kell befizetni A térítési díj visszafizetésére a bejelentést követő naptól van lehetőség A hiányzást naponta 8 30 óráig lehet bejelenteni A bejelentés másnapjától van lehetőség a visszatérítésre A bejelentés elmulasztása estén nincs mód a visszatérítésre A térítési díj - kedvezményben a gyermek, családja anyagi helyzetétől függően, a szülő kérelmére részesülhet. Igazolás alapján ingyenes vagy kedvezményes étkezés biztosításával. Óvodánkban az étkezések időpontja: Folyamatos tízórai: ig Gyümölcs: kor Ebéd: ig Uzsonna: ig Nem tartjuk etikusnak a többi gyerekkel szemben, és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (pl. csokoládé, kakaós csiga stb.) fogyaszt. Célszerűnek tartjuk a korán érkező gyermekeket otthon megreggeliztetni. 10

11 7. AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK Egyéb rendelkezések: Az óvodába hozott illetve hagyott tárgyakért, játékokért felelősséget nem vállalunk. A szülő lakáscímét valamint elérhető telefonszámát, annak változásait köteles bejelenteni a csoportos óvónőnek. Az óvodai faliújságot kérjük, kísérjék figyelemmel pontos tájékozódás érdekében. Az intézmény egész területén (épület és udvar) és annak közvetlen környezetében tilos a dohányzás! Az óvodai dolgozók a mobiltelefonjukat a gyermekek között nem használhatják! Tűz és bombariadó esetén az intézmény SZMSZ-ben megfogalmazottak az irányadók. Ügynökök és árusok csak a vezető engedélyével folytathatnak kereskedelmi tevékenységet az óvoda területén. Az óvodában bármilyen ismertető anyag, reklámanyag elhelyezéséhez a vezető engedélye szükséges. Az óvoda területén szeszes italt fogyasztani tilos! Ha az előírt szabályokat megszegik, az intézményben bekövetkezett kárért, szándékos károkozás esetén a károkozót, vagy törvényes képviselőjét terheli anyagi felelősség (dolgozó, gyermek, szülő) A HÁZIREND SZABÁLYAI AZ ÓVODA DOLGOZÓIRA, GYERMEKEIRE, A SZÜLŐKRE VONATKOZNAK! KÉRJÜK, A HÁZIREND BETARTÁSÁT A GYERMEKEK, SZÜLŐK ÉS DOLGOZÓK ÉRDEKÉBEN! 11

12 ZÁRADÉK Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások Véleménynyilvánítás: I.- /2013 határozatszámon elfogadta: A Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodájának Szülői Szervezete nevében (7636. Pécs, Málomhegyi út 1.) Pécs, szeptember A Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodájának Nevelőtestülete nevében (7636. Pécs, Málomhegyi út 1.) Pécs, szeptember 12. I.- /2013 határozatszámon jóváhagyta: Pécs, szeptember 13. Ph... Intézményvezető Hatályos: szeptember 16.-tól A dokumentum nyilvános! Megtalálható: honlapon A vezetői irodában megtekinthető. Egy példány kifüggesztésre kerül az óvoda hirdetőtábláján. 12

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december Kedves Szülők! MKF Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek):

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek): Intézmény neve: Csillagszem Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6 sz. Intézmény OM-azonosítója: 032854 Intézmény fenntartója: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI ZENEVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI ZENEVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI ZENEVÁR ÓVODA HÁZIRENDJE 1 Vecsei Brigitta Intézményvezető 2014-09-01 Tartalom Bevezető A házirend hatálya Általános információk az óvodáról Az intézmény működési rendje, pontos nyitva

Részletesebben

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné

Házirend. p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető. A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné Ikt.szám: 144/2013. OM azonosító: 030872 Házirend p.h. Készítette: Erdélyi Edit Óvodavezető A nevelőtestület képviselőjének aláírása: Kelenik Istvánné ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A házirend: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült:

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: 1. Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja.

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben