Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Janikovszky Éva ÁMK Óvoda"

Átírás

1 JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend

2 Tartalom 1. A házirend célja és feladata A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A házirend hatálya A házirend nyilvánossága A gyermekek jogai Szülői jogok és kötelességek A szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása Térítési díj befizetése, visszafizetése Kártérítési felelősség A gyermekek nagyobb csoportja és nagyobb közössége Az óvoda működési rendje Legitimációs záradék

3 1. A házirend célja és feladata 1. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az óvodai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek intézményi közösségi életének megszervezését. 2. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 1. A házirend tervezetét az óvodapedagógusok javaslatainak figyelembevételével az óvoda vezetője készíti el. 2. A házirend tervezetét megvitatja a nevelőtestület, és véleményüket eljuttatják az óvoda vezetőjéhez. 3. A házirend tervezetéről az óvodavezető beszerzi a szülői közösség véleményét. 4. Az óvodavezető, az óvodapedagógusok és a szülők, véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. 5. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. 6. Az érvényben levő házirend módosítását bármely óvodapedagógus, szülő javaslatára, ha azzal egyetért kezdeményezheti az intézményegység-vezető, az óvodai nevelőtestület vagy a szülői közösség vezetősége. 3. A házirend hatálya A házirend hatálya kiterjed az óvodai ellátásban lévő gyermekekre, szüleikre, az általuk megbízott személyekre, az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyekre, valamint az óvodában dolgozó segítőkre (pszichológus, logopédus, egyéb speciális segítőkre). 4. A házirend nyilvánossága 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. 2

4 2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető - a vezetői irodában - az óvodai csoportokban 3. Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatást adnak a házirendről. és a gyermekek szüleinek a Házirend fénymásolt példányait az átvétel szülő által történő aláírásával - átadják. Ez a dokumentum a Házirend 11. pontja: Az óvoda működési rendje. 4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden óvodapedagógusnak tájékoztatnia kell a szülőket szülői értekezleten. 5. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől. 5. A gyermekek jogai 1. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 2. A nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 3. Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 4. A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, részesüljön 5. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 6. A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 3

5 6. Szülői jogok és kötelességek Köteles gondoskodni: 1. Gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. 2. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. A szülő joga különösen, hogy: 1. Megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 2. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 3. Az óvodában, a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező, szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 7. A szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 1. A szülőket a gyermekek fejlődéséről, egyéni haladásáról az óvodapedagógusok folyamatosan tájékoztatják. 2. A szülőket az intézmény életéről, az óvodai munkatervről, az aktuális feladatokról - az óvodavezető: a szülői közösség ülésén, a csoportok öltözőjében elhelyezett hirdetőtáblán keresztül tájékoztatja, - az óvodapedagógusok: a csoportok szülői értekezletein tájékoztatják. 5. A szülők a gyermekek és a saját a jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján az intézmény vezetőségéhez, a gyermek óvodapedagógusához, vagy a szülők közösségéhez fordulhatnak. 4

6 8. Térítési díj befizetése, visszafizetése 1. Minden nevelési/tanév elején a szülő nyilatkozatot tesz a térítési díj megállapításához. 2. A hiányzás első napjára visszatérítés nem jár. 3. Az élelmezésvezető engedélyével a hiányzás első napján a szülő éthordóban elviheti az ebédet a főzőkonyháról, ha reggel 8 óráig bejelenti. 4. A térítési díjat készpénzben kell befizetni. 5. A befizetés időpontja a befizetés előtt egy héttel kifüggesztésre kerül. 6. A többletbefizetés a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül. 7. Az étkezés lemondását egy adott napra 1 nappal előre jelezni kell a szülőnek az irodában. 9. A befizetés határideje minden hónap első kedd és szerda óráig. 10. Befizetni az óvodában az óvodatitkári irodában lehet. 9. Kártérítési felelősség A gyermek gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a gyermek szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembevételével az intézmény vezetője határozza meg. 10. A gyermekek nagyobb csoportja és nagyobb közössége A szülői munkaközösségnek a köznevelésről szóló törvényben biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább 10 gyermeket érint. 5

7 11. Az óvoda működési rendje Az intézmény neve, címe: Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Kozármisleny, Alkotmány tér 54. (Tel/fax: 72/ ) Intézményvezető neve: Dobszai Istvánné 1. Óvodánk reggel 6 órától 17 óráig tart nyitva. A gyermek 10 óránál hosszabb időt nem tölthet az óvodában! 2. A gyermeket lehetőleg reggel 8 óráig hozzák be, annak érdekében, hogy a gyermek aktív részese lehessen az óvodai foglalkozásoknak. 3. A szülőnek írásbeli nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy a gyermeket ki viheti el az óvodából. 4. A gyermeket, vagy ebéd után, től, vagy uzsonna után, 15 és 17 óra között lehet hazavinni. 5. Lázas, kiütéses gyermek nem jöhet óvodába. 6. A betegséget 24 órán belül kell bejelenteni, és orvossal kell igazoltatni. Bejelentés esetén, a második naptól a térítési díjtöbbletet a következő hónapban visszatérítik. 7. Orvosi igazolás nélkül tilos betegség, hasmenés, hányás után a gyermeket óvodába hozni! 8. Az a gyermek, aki antibiotikumot szed, óvodába nem jöhet! Óvodában a gyermekek gyógyszeres kezelése tilos! /Kivéve olyan tartós betegség, amely nem fertőző. 9. A napközi befizetés időpontjáról előző héten kifüggesztett tájékoztatón értesülnek a szülők. 10. A gyermekek a teremben csak külön e célra rendszeresített cipőben tartózkodhatnak. Minden gyermeknek legyen a zsákjában pótruha. (alsónemű, nadrág, póló, pulóver, stb) 11. A ruhadarabokat és a gyermek egyéb használati tárgyait kérjük névvel ellátni. Ez a lábbelire is vonatkozik. Időként ellenőrizzék a ruhaneműk és lábbelik állapotát, és szükség esetén cseréljék ki. 12. Minden tanév elején új fogmosó poharakat és kb. félévenként új fogkefét kérünk! A törölközőt, kérjük, hetente cseréljék. 13. Érkezéskor, távozáskor a gyermekek jelentkezzenek óvónőjüknél. 14. A gyermekek által behozott kincseket kérem ellenőrizni, csak olyan tárgyakat, játékokat hozhassanak otthonról, melynek elvesztését, elromlását nem sajnálják. 15. A gyermekekkel kapcsolatos problémát, észrevételt kérjük, beszéljék meg a csoportban dolgozó óvónőkkel. 16. A Szülők Közössége a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. (legalább 10 gyermek) 6

8 12. Legitimációs záradék A kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ Óvoda házirendjének elfogadása és jóváhagyása Az óvodai házirendet a szülői közösség vezetősége véleményezte, és elfogadásra javasolta. Végi Melinda óvodai szülői közösség vezetője Az óvodai házirendet a nevelőtestület véleményezte és elfogadta elfogadta. Kelt: Kozármisleny, A nevelőtestület nevében: Ph. Dobszai Istvánné óvodavezető 7

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben