Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december"

Átírás

1 Kedves Szülők! MKF Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető december 1

2 1. Adatok Házirend 1.1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság Kovács Margit óvoda Mónus Illés utcai tagóvoda Az óvoda címe: Győr, Mónus Illés utca 39. Az óvoda fenntartójának neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Az óvoda telefonszáma: 96/ / fax: 96/ cím: tagóvoda- vezető: Éger Tünde Az óvoda orvosa: Dr. Hajdú Olga Az óvoda logopédusa: Miltnerné Vadász Edit Nevelőtestület elfogadta /jegyzőkönyv mellékelve/ Az óvoda Pszichológusa: Kardos Péter Ezen házirend: o a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény o a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései alapján készült A házirend hatályba lépése A Mónus Illés utcai Óvoda részére készült házirend január 1-től hatályos. Készítette: Éger Tünde. Egyetértését nyilvánította az intézmény Szülői Szervezete /Jegyzőkönyv mellékelve/.. Szülői Szervezet elnöke Jóváhagyta az intézmény fenntartója Győr, december.. 2

3 2. Az óvodai munkarend A nevelési év meghatározása: Szeptember 1-től augusztus 31-ig. Az oktatási év meghatározása: Szeptember 1-től június 15-ig. A nevelésnélküli munkanapokkal és a nyári zárással kapcsolatos tudnivalók: A nyári szünet időpontja: A nyári időszakban az intézmény négy hétig zárva tart a fenntartó által meghatározott időpontban. Minden A napi nyitvatartás: Az óvoda reggel 6.3O-tól délután 17.OO-ig tart nyitva. 3. Gyermekek az óvodában A félnapos óvodások 6.3O-tól ig tartózkodnak az intézményben. A napközis gyermekek az óvodában maximum tíz órát tartózkodhatnak. A reggeli ügyelet rendje: Az ügyelet reggel 6.3O-tól 7.OO-ig óvodapedagógusa felügyeletével 3.1. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje: A szülő köteles gyermekét az óvodába bekísérni óvónőnek illetve technikai alkalmazottnak átadnia. Az óvónő csak ezekért a gyermekekért felel. A gyermekek reggel fél kilencig érkezzenek be az óvodába. Délután 15.OO-tól 17.OO-ig vihetők el. Kivételes eseteket az óvónővel kell megbeszélni. Amennyiben a szülő mást bíz meg gyermeke elvitelével, az óvónő felé jeleznie kell. A gyermekét egyedül nevelő szülők esetén érvényes bírósági végzés szerint vihetik el a gyermeket. A gyermek távolmaradását a szülő köteles bejelenteni és igazolni. Jó idő esetén a gyermekek az udvaron tartózkodnak. Ebben az esetben a szülő az udvarról viszi haza gyermekét. Ezt az óvónők a bejárati ajtón jelzik. évben február 15-e után az óvoda köteles tájékoztatni a szülőket a nyári leállás idejéről. Szükség esetén az óvoda helyet biztosít a környező óvodákban. Az oktatás nélküli napok: Az óvoda törvény adta lehetősége szerint öt nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe a 11/1994. Vl.8-i MKM sz. rendelet alapján. Az oktatás nélküli napokon szervezett ügyelet rendje: Ezeken a napokon az óvoda ügyeleti szolgálatot tart a nyitvatartásnak megfelelően. A szülőket egy héttel előbb tájékoztatja az időpontról Az óvodaköteles ötéves gyerekek óvodába járásának szabálya: Az intézmény körzetébe tartozó ötödik életévét betöltött gyermeket köteles felvenni. A gyermek abban a nevelési évben, amikor ötödik életévét betölti köteles óvodába járni, minimum 4 órát. Az óvónő köteles odafigyelni, hogy a tanköteles gyermek rendszeresen látogassa az intézményt, az óvodából csak indokolt esetben, és igazoltan hiányozhat. Az óvodavezető felszólíthatja a szülőt, hogy a gyermeke óvodába járásának tegyen eleget. Ha az óvodaköteles gyermek a nevelési évben 7 napnál igazolatlanul többet hiányzik, az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. Az óvodavezető indokolt esetben felmentheti a gyermeket az óvodába járás alól megfelelő szakértői vélemény birtokában, illetve a körülmények mérlegelésével. A gyermek igénybe veheti az óvodát: - A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, max. 8 éves korig - szobatiszta - óvodába kerülésekor orvosi igazolás szükséges - a szülő az étkezési térítési díjat befizeti Teendő, mikor nem jönnek egy gyermekért a zárás idején: Az óvónő feladata: 3

4 - 17.OO előtt öt perccel a szülő megkeresése telefonon O-ig az óvónő a zárós technikai alkalmazottal köteles az óvodában várni a szülőt - amennyiben 17.3O-ig nem jönnek a gyermekért, az óvodai kapura jól olvashatóan ki kell írni, hogy a gyermek az óvónő lakásán hol érhető el. - az óvónő 17.3O-kor a vezetőt ill. helyettesét értesíti 3.3. A gyermekek ruházata az óvodában, az óvodába behozható eszközök: - jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság - szükséges az átöltözéshez tartalékruha - legyen az óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője, - jó ha a ruhadarabokat a szülő jellel látja el legyen szem előtt az értékek behozatalának felelőssége (ékszerek, drágább ruhák, otthoni játékok) A szülő az óvodába bevitt dolgok körét jelentse be az óvónőnek, a gyermekek személyes holmiját az öltözőben kell elhelyezni. Drága játék és ékszer behozatala tilos, a behozott tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget, csak szándékos károkozás esetén A gyerekek étkezése az óvodában A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ) kivétel: születésnapi, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plussz gyümölcs, zöldség. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, banán) fogyaszt, nassol. Tejérzékenység esetén mód van az eltérő étkezés megrendelésére, melyet az óvodavezetőnek kell bejelenteni. Az étkezési térítési díjak befizetése minden hónap közepén a megjelölt időpontban, szerdai napokon reggel 7.OO-tól délután 16.OO-ig történik. A pótbefizetés rá 1 hetére 7.OO-től 12.OO-ig. A befizetési napok jegyzéke a szülők számára minden év elején az óvoda hirdető tábláján kifüggesztésre kerül. A térítési díjak központilag meghatározottak. A kedvezményezettek körét figyelembe vesszük. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 1O.OO-ig telefonon, vagy az óvoda főbejárata mellett elhelyezett lemondó füzetbe történő bejegyzéssel. A lemondás a következő naptól érvényes, és a következő havi befizetéskor irható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az óvodai napirend: tól 8.30-ig szabad játék, kezdeményezés lehetősége tól folyamatosan reggelizés - kezdeményezések, foglalkozások, szabad játék, levegőzés tól ebéd - délutáni pihenés tól folyamatosan felkelés, uzsonna, szabad játék, levegőzés, gyermekek folyamatos hazavitele 3.5. A gyermekek jogai /A Közoktatásról szóló 1993.évi LXXlX. törvény 10. / -A nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Az óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki /játékidő, étkezések, levegőzés, pihenőidő, testmozgás/. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végi pedagógus felügyelete alatt áll. -A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartsa érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. -A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. -Nemzeti ill. etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön/ több szülő együttes kérése alapján/. -Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. 4

5 -A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt. -A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéséhez való jogát. -Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. -A gyermek az intézmény eszközeit /játékok, foglalkozási, fejlesztő eszközök /berendezéseit/ bútor, rádió, magnó/ felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. -Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában A gyermekek értékelése, beiskolázása A gyermekekre vonatkozó pedagógiai tervezés és értékelés folyamatos, mely a Tevékeny Óvodai Élet nevelési programja alapján történik. A csoportnapló és a gyermekek személyiséglapja a mérés alapdokumentumai, nagycsoportban különös tekintettel a gyermekek beiskolázására. / Kidolgozva az óvoda MIP programjában fejezet alatt./ A 6-7 ébves gyermek beiskolázásakor az óvoda szakvéleményt állít ki a gyermekről, melyet a szülő részére át ad a gyermek egészségügyi törzskönyvével együtt A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvoda orvosa: Dr. Hajdú Olga Az óvoda védőnője: Hoffer Flóriánné Az óvoda orvosa beteg gyermeket nem vizsgál, gyógyszert nem ír fel. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő még lábadozó gyermek bevétele a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Az oktatási év alatt 3 napos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek. Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermekeknek. Kivéve allergia és a magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. Az óvónő teendője baleset vagy napközbeni megbetegedés esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletéről is gondoskodni kell. A baleset súlyosságától függően, ill. eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodni kell /mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz/. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból az óvodába. A gyermek az óvodába balesetveszélyes tárgyat nem hozhat. A konyhában idegen személy nem tartózkodhat. Az óvoda területén dohányozni csak a kijelölt helyen lehet. A csoportszobákba a szülő egészségügyi okok miatt nem léphet be, csak engedélyezett alkalmakkor. Gyermek és ifjúságvédelem az óvodában Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Tóthné Csiti Éva Gyermekvédelmi feladatokat részletesen a Tevékeny óvodai élet nevelési programban dolgoztuk ki. Ezen kívül a gyermekvédelmi felelős minden évben a problémák, az aktualitás tükrében munkatervet készít. Valamennyi óvodapedagógus is gyermekvédelmi feladatot lát el saját csoportjában. 4. A szülők az óvodában 4.1. A család és az óvoda közös nevelési elvei, pedagógiai munka az óvodában 5

6 Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el a többi gyermek egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk érdekében kérjük, hogy otthon is ezekez az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben. Ezen nevelési elveinket bővebben az óvoda Tevékeny óvodai élet című nevelési programja tartalmazza, mely a szülők számára nyilvános és az óvoda étkezőjében megtalálható. Együttműködés: Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Szeretnénk, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást A szülő és az óvoda kapcsolattartása Fórumok, kapcsolattartás: - szülőértekezletek, családlátogatások - játszódélutánok, nyílt napok, közös óvodai ünnepélyek, rendezvények - az óvónővel történő folyamatos ill. eseti megbeszélések - a csoportoknál elhelyezett hirdetőtáblákon a szülők folyamatos tájékoztatása - fogadóórát a szükség szerint a szülők kérésére tartunk - a beszoktatási időszakban a szülők egyéni kérésére lehetőséget biztosítunk a gyermekkel való közös csoportbeli tevékenykedésre - a szülő információt gyermekéről csak az óvodapedagógustól, vagy az óvoda vezetőjétől kérhet Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magán jellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A szülők által használható és nem használható területek: - a szülő az öltözőket és az óvoda folyosóit használja - az óvoda konyhájába, felnőtt öltözőibe belépni tilos - az óvodai csoportszobában engedélyezett alkalmakkor (nyílt nap, szülői értekezlet, rendezvények) tartózkodhat A szülők jogai / A közoktatásról szóló 1993.évi LXXlX. törvény / -A szülő joga a szabad óvodaválasztás -A szülő joga, hogy megismerje az óvoda saját Tevékeny óvodai élet című nevelési programját -Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről részletes és rendszeres érdemi tájékoztatást, a gyermeke neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. -Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon -Kezdeményezheti szülői szervezet létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet A szülő kötelességei /A közoktatásról szóló 1993.évi LXXlX. törvény 13,14 / -A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. -Biztosítsa gyermeke rendszeres és zavartalan óvodába járását -Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését -Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógussal és az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg 6

7 -Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus és az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelőoktató munka,ill. a gyermekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 5. Az óvoda nevelésen kívüli szolgáltatásai Óvodánkban a logopédus hetente a mindenkori órarendje szerint foglalkozik az előzőleg felmért nagy ill. középsős gyermekekkel Az Nevelési Tanácsadó pszichológusa havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontban segíti a nevelőmunkát, gyermeket csak szülői engedéllyel vizsgálhat, láthat el. Az óvoda fejlesztő pedagógusai hetente egy alkalommal foglalkoznak az arra rászoruló gyermekekkel. Nevelési időn túl,a szülők igény szerint az alábbi önköltséges tanfolyamokat vehetik igénybe: Tartásjavító torna, német, angol, balett stb, mindig igény alapján 6. Az intézmény biztonságát garantáló egyéb szabályok Az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülő az óvodavezető engedélyével látogathatja a csoportokat, kivéve a rendszeresen szervezett baba-mama játszóházak. A munkatársak hozzátartozói is jelezzék látogatásukat. Idegen, ismeretlen személy tartózkodását a munkatársak jelezzék a vezető felé A vezetői engedély megkérése után csak is az óvoda tevékenységével, működésével kapcsolatos, ill. azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. 7. A házirenddel kapcsolatos egyéb szabályok A házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával és a Szülői Szervezet együttműködésével. Jóváhagyás után a házirend mindenki számára kötelező. A házirendet a nevelőtestület fogadja el, a Szülői Szervezet egyetértését adja A házirendet minden nevelési év első szülői értekezletén ismerteti az óvoda vezető A házirendet új gyermekek beiratkozása esetén megkapja a szülő A házirend az óvodában jól látható helyen az egész nevelési év folyamán ki van függesztve. A házirendet évente felül kell vizsgálni, ha szükséges módosítani kell. A házirend módosításáról a nevelőtestület dönt. A házirend módisításakor újra kell kérni a Szülői Szervezet egyetértését. 7

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek):

Intézmény neve: Csillagszem Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény OM-azonosítója: 032854. Önkormányzata. Intézményvezető-helyettes(ek): Intézmény neve: Csillagszem Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2142 Nagytarcsa Sport utca 6 sz. Intézmény OM-azonosítója: 032854 Intézmény fenntartója: Nagytarcsa Község Önkormányzata

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 :

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 : Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend A házirend célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS Vasút u. 2. Házirend Készítette: Nyerges Pálné intézményvezető Kiskunhalas, 2013. június 19. 1 Óvodavezető : Nyerges Pálné Vezető helyettes : Varga Ferencné Tagóvodavezető

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves szülık!

HÁZIREND. Kedves szülık! 1 HÁZIREND Kedves szülık! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Sz. melléklet: A gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2014. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben