Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: 028524"

Átírás

1 Intézmény neve: Béke Telepi Óvodák Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: Ózd, Újváros tér 2. Intézmény OM-azonosítója: Intézmény fenntartója: Polgármesteri Hivatal Ózd Intézmény vezetıje: Intézményvezetı-helyettes(ek): Tagóvodavezetı: Török Józsefné Tóth Lászlóné Bencsik Zita

2 I. Általános információk Az óvoda neve: Béke Telepi Óvodák Újváros Téri Óvoda Az óvoda címe: 3600 Ózd Újváros tér 2. Árpád Úti Óvoda: 3600 Ózd, Árpád Vezér ut 33. A gazdasági iroda telefonszáma: 06-48/ Árpád: A vezetıi iroda telefonszáma: , faxszáma: , Az óvoda címe: Az óvodavezetı neve: Török Józsefné, tagintézményvezetı: Bencsik Zita Fogadóórája: szerda óráig Az óvodavezetı helyettes neve: Tóth Lászlóné Az óvoda ügyintézıjének neve: Nagy Katalin gondnok Az óvoda fejlesztıpedagógusa: Mogyorós Jánosné, Bencsik Zita Az óvoda gyermekvédelmi felelıse: Magyar Gyuláné, Bartáné Wéber Erzsébet Az óvoda gyerekorvosa: dr. Csízi Zoltán Az óvoda logopédusa: Zay Nárcisz, Benkıné Fejes Jolán II. Az intézmény pontos nyitva tartása 1. A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétıl augusztus 31-ig. A tanév év meghatározása: szeptember 1-jétıl június 15-ig. A nevelés nélküli napok száma öt: 1...., 2...., 3...., 4...., Nyári zárás ideje: (5 hét) Február 15.-ig tájékoztatást adunk a konkrét idıpontról. Egyéb szüneteken az önkormányzat jóváhagyása szükséges. Szünet idejére a gyermekek elhelyezési kérelmét a szülınek írásba kell jelezni. Az ügyeletek megszervezésének rendje zárás alatt, illetve a nevelés nélküli napokon: Az intézmény nyári, illetve téli zárásának ideje alatt a kerület egy másik, erre a célra kijelölt óvodájában, maximum 2 hétre ügyeleti ellátást lehet igénybe venni. Nyáron június 15-e után a gyerekeket összevont, ügyeleti csoportban helyezzük el, augusztus 31-ig. A nevelés nélküli munkanapokon legalább 7 nappal a zárvatartást megelızıen értesítjük a szülıket A gyerekek reggel fél 6 órától 6.30 óráig, délután fél 4 órától fél 5 óráig ügyeleti szobában tartózkodnak, egy ügyeletes óvónı felügyelete alatt. Hét óra után a gyerekeket saját szobájukban, a saját óvónıjüknek adják át. 2. Napi nyitva tartás: hétfıtıl péntekig reggel fél 6-tól délután ig. Az óvoda bejárati ajtaja zárva tartásának rendje: Reggel: fél 9 óra és 12 óra között Délben: 13 és óra között Délután: órától

3 A gyerekeket lehetıleg 8 óráig hozzák be ig érkezı gyermekeket lefektetjük A gyerek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. A közoktatási törvény 24. (4) pontjának értelmében egy gyerek napi tíz óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény nyitva tartás ideje ennél hosszabb. III. Az óvoda használatba vételének rendje 1. Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát? 1.1 A harmadik életév betöltésétıl az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig. 1.2 Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. 1.3 Amikor a gyerek egészséges, és errıl orvosi igazolást tud a szülı bemutatni az óvónınek. 1.4 Akkor, ha a szülı az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra. 2. Óvodai beiratkozás 2.1 A szülık számára egy szervezett nyílt nap során lehetıséget biztosítunk a gyermekek és a szülık számára az intézmény megtekintésére és a felmerülı kérdések megválaszolására. 2.2 A beiratkozás a szülı személyes megjelenésével történik. A felvételt nyert gyermekek névsorát a bejárati ajtókon tesszük közzé. 2.3 A felvételrıl vagy az esetleges elutasításról, átirányításról írásban értesítjük a szülıket. 2.4 A beiratkozás folyamatos, a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. Az adatok igazolása érdekében a gyerek és a szülık személyazonosságát igazoló dokumentumokat be kell mutatni. 3. Az elhelyezés megszőnése 3.1 Megszőnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra való felkészítı foglalkozások kivételével, ha a gyerek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, feltéve, ha az óvoda legalább kettı alkalommal írásban figyelmeztette a szülıket a hiányzás következményeirıl. 3.2 Amennyiben a szülı másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét. 3.3 Óvodaköteles gyerek 7 napnál többet mulaszt, igazolatlan hiányzásáról, illetve rendszeres késésérıl a jegyzıt is értesíteni kell. Az elıre bejelentett hiányzásokat a szülı igazolhatja.

4 IV. Gyermekek az óvodában 1. A gyermek jogai (Kt. 10. ) 1.1 A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelıen alakítsák ki (játékidı, levegıztetés, pihenıidı, étkezés, testmozgás...). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon. 1.2 A gyerek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása. 1.3 A gyerek joga, hogy képességének, érdeklıdésének megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön. 1.4 Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön. (Több szülı együttes kérése alapján.) 1.5 Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. 1.6 A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, amely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. 1.7 A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlıdéshez, mővelıdéshez való jogát. 1.8 A gyermek a család anyagi helyzetétıl függıen ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. 1.9 A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztıeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó...), felszereléseit ingyenesen használhatja. Neveléssel törekszünk arra, hogy ezekre vigyázzon, és azokat rendeltetésszerően használja Életkorának és fejlettségének megfelelıen a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 2. A gyerekek ápoltsága, ruházata az óvodában 2.1 A gyerek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelı méretőre le van vágva.

5 2.2 A szobai, udvari váltóruhát, cipıt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki. Nem célszerő a szoros, esetleg kinıtt ruházat. Kerülendı a mőszálas, illetve túl merev anyagú farmeröltözet, a zárt edzıcipı. 2.3 Az öltözék, cipı, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipıket a kijelölt helyen, az öltözıben, a gyerek saját polcán helyezzék el. Ennek hiányában az óvoda nem vállal felelısséget. 2.4 A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemő, zokni, póló). 2.5 Tornafelszerelés meglétérıl (az adott csoport óvónıinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak. 3. A gyerekek étkeztetése az óvodában 3.1 A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda köteles a felhasznált élelmiszerekbıl ételmintát 48 órán át a hőtıben megırizni (ÁNTSZ), kivéve a kirándulásokra készült tízórai és a vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 3.2 Házilag készített süteményt, tortát a szigorú HACCP-s elıírás miatt nem tudunk bevenni. A behozott sütemények, torták blokkját ırizzék meg. 3.3 A gyerek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek elıtt, az óvoda területén (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán...) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltözı, folyosó) is nehezíti. 3.4 Speciális étkeztetést igénylı gyermekek esetében a szülıknek kell gondoskodni az ellátásról. 3.5 Az étkezések idıpontja: folyamatos reggeli 8 és 8.45 óra között, ebéd és óra között, uzsonna fél 3-tól folyamatosan. 4. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 4.1 ÁNTSZ által elıírt szabály, hogy a tanév alatt (szeptember 1-jétıl június 15-ig) betegség esetén a hiányzás után be kell mutatni az orvosi igazolást. 4.2 Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedı, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megırzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónı kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. 4.3 Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónık részérıl tilos! Kivéve az allergia, amit a szülı aláírásával kérvényez.

6 4.4 Amennyiben a gyerek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötıhártya-gyulladása van, az óvónı köteles a szülıt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyereket a lehetı legrövidebb idı alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkeresésérıl a szülı gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 4.5 Az óvónı teendıje baleset, vagy napközben megbetegedı gyerek esetén: A gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függıen, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentı, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 4.6 Fertızı betegség (rubeóla, bárányhimlı, skarlát, májgyulladás, tető...) esetén a szülınek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követıen jelez az ÁNTSZ felé, és fertıtlenítı takarítást végez. 5. Egyéb szabályozások 5.1 A gyerekek érkezésének és távozásának rendje Az óvodába érkezésekor a szülı minden esetben személyesen adja át a gyermekét az óvónınek, egyébként az öltözıbıl elengedett gyerekért felelısséget nem tudunk vállalni, mivel az óvónı nem is tud a gyerek megérkezésérıl A szülı minden esetben ellenırizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tő, mobiltelefon...) A gyereket a szülık, ezenkívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett és az óvónınek bemutatott felnıtt, illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda! A válófélben lévı szülık esetében a gyerek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülı a másik rovására Amennyiben a gyerekért nem jönnek az óvoda zárásáig (16.30-ig), az ügyeletes óvónı kötelessége elıször telefonon keresni a szülıt, majd fél 6 óra után, ha ez nem vezetett eredményre, a gyermeket a Gyermekvédelmi és Ifjúsági Intézetbe kell elvinnie. 5.2 Az óvodába járási kötelezettség Az ötödik életévét betöltött gyerek számára kötelezı a délelıtti foglalkozásokon való részvétel. Amennyiben ezekrıl a gyerek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen távol marad, az óvodavezetınek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely szerinti jegyzı felé. A jegyzı ezután pénzbírságot szab ki a családra.

7 5.3 A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek Egyéb esetben, amennyiben a szülı három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön való tartózkodás...) nem kívánja az óvodát igénybe venni, a csoport óvónıjétıl Az öltözıben kifüggesztett füzetben rögzítse és engedélyeztesse az óvoda vezetıjével. 5.4 A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Az óvodának a Kt. 40. (8) pontja szerint lehetısége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni. Amennyiben a szülık az elıírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel. Behozható tárgyak: kiscsoport elsı három hónapjában olyan személyes szırös kisállat, takaró, párna..., amely a gyerek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, cumi, otthoni játékok, ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvónı ezeket elveszi a gyerektıl, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülınek. 1. A szülık jogai és kötelességei 1.1 A szülı jogai V. Szülık az óvodában A szülı joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). A gyereket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülı dolgozik. A felvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A körzeti óvodának helyhiány esetén az alábbi esetekben fel kell vennie a kapcsolatot a kerület további óvodájával, és segítenie kell a gyerek elhelyezését, ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzető, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, felvételét a gyámhatóság kezdeményezte A szülı joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi minıségirányítási programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.

8 1.1.3 Joga, hogy saját gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon Az intézmény vezetıje és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon Kezdeményezheti szülıi szervezet, óvodaszék létrehozását, és abban tevékenyen közremőködhet Az óvodai szülıi szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelıtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintı bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetıjétıl, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülıi szervezet képviselıje, tanácskozási joggal részt vehet a nevelıtestületi értekezleten. 1.2 A szülı kötelességei A szülı kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását; hátrányos helyzető gyermek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élı gyerek esetén ötéves kortól. A közoktatási törvény 24. (3) pontja értelmében, amikor a gyermek betölti az ötödik életévét, a nevelési év elsı napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején óvodai nevelésben kell részesülnie. A fenti két esetben nem szőnhet meg a gyermek óvodai nevelése a szülı bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülı másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzıt Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlıdését, és a tıle elvárható módon segítse a fejlıdés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg Tartsa tiszteletbe az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ı munkáját segítı alkalmazottak a nevelıi-oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggı tevékenysége során büntetıjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

9 2. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnıtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erıszakkal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erısítsék gyermekeikben. Például: ne tegyenek a gyerekeik elıtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnıttekre; ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha elızı nap az Ön gyerekét érte esetleg sérelem. Az óvodában történı konfliktusok megoldását bízzák a csoportban dolgozókra. A szülıi önbíráskodás helyett. 3. A nevelıkkel való kapcsolattartás, együttmőködés lehetıségei A szülıknek lehetıségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelı fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elı a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelıbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttmőködésre, nyitottságra és ıszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónıt, illetve az óvoda vezetıjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttmőködésre alkalmas fórumok: szülıi értekezletek, nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák (vezetıi, óvónıi), szükség szerint, elızetes egyeztetés alapján az óvónıvel való rövid, esetenkénti megbeszélések. Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegő beszélgetés miatt az óvónı figyelmét a gyerekekkel való foglalatossága közben hosszabb idıre ne vonják el, mert az elıidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónıitıl vagy az óvodavezetıtıl kérjenek. 4. Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülık általi használatának rendjét az ÁNTSZ-elıírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelıen alakítjuk. Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás! A csoportszobába csak váltócipıvel lehet bemenni! A óvoda konyhájában idegenek nem tartózkodhatnak! A szülık az óvoda WC-jét nem használhatják!

10 5. Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje [a közoktatási törvény 10. (4) és 118. (5) pontja alapján] 5.1A térítési díj befizetése minden hónap 2. hetében történik kiírás alapján. Pótbefizetésre a hónap utolsó hetében a kiírás idıpontjában van lehetıség. 5.2 Az ingyenes és az 50%-os étkezési díj a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén igényelhetı (rendszeres nevelési segélyrıl szóló határozat bemutatása, három gyerek megléte, orvosi igazolás, és a MÁK által kiadott igazolás). 5.3 Az önkormányzat további térítési kedvezményt adhat, amennyiben a család írásban igazolja jövedelmét, és az a megjelölt összeghatár alatt van. 5.4 Hiányzás esetén a következı napi étkezés lemondható 8.30 óráig. 5.5 A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az ötévesnél nagyobb gyerek óvodai ellátása nem szüneteltethetı! Ebben az esetben csak a délelıtti foglakozásokon vehet részt! VI. Pedagógiai munka az óvodában 1. Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie, hogy a szülık és a fenntartó igényeinek megfelelıen, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggı feladatainak. A vezetıi irodán bármikor elkérhetı betekintésre az óvoda saját pedagógiai programja és az intézmény minıségbiztosítási programja. 2. Nevelési alapelveink Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlıdjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem elıtt. VII. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 1. Az óvoda bejáratának napközbeni zárásának rendje a bejárati ajtón, mindenki számára jól látható helyen olvasható. 2. A vezetı szabályozza az óvoda épületében való tartózkodását, amely elıírás a szervezeti és mőködési szabályzatban található meg. 3. A vezetı intézkedése a reklám jellegő anyagok elhelyezésérıl: a vezetıi engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, mőködésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggı reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetıtáblájára.

11 4. Fontos és betartandó elıírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek felügyeletét, ilyen jellegő tevékenység nem folytatható. 5. Az óvoda területén nincs az elıírásoknak megfelelı, a dohányzásra kijelölhetı, erre alkalmas helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén tilos. Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás. 6. Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység kizárólag a vezetı engedélyével folytatható. 7. A tőz- és bombariadó esetén szükséges teendık felsorolását lásd az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában. 8. Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedı személyt az óvoda elhagyására. [Kt. 40. (12) bekezdés] VIII. A házirend nyilvánossága, megismerése Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a gyermekét beíratni kívánó szülı kezébe kell adni. A házirend ismertetése összevont és csoport szülıi értekezleteken történik, majd a megismerhetıség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. IX. Záró rendelkezések A házirend a képviselı-testület jóváhagyása után... év... hónap... napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A házirend módosítására javaslatot tehet bármely pedagógus, fenntartó, a szülık munkaközössége, illetve az óvodaszék. A házirend elkészítésérıl és közzétételérıl mint óvodavezetı gondoskodom. Kelt:...,... év... hónap... nap... óvodavezetı

12 XI. Legitimációs záradék 1. Elfogadó határozat A intézmény nevelıtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelıtestületi értekezleten megvitatta, és a módosítását elfogadta. Kelt:...,... év... hónap... nap... Közalkalmazotti Tanács elnöke 2. Egyetértési nyilatkozat A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 61. (3) bekezdés b) pontja értelmében biztosított jogánál fogva a... (intézmény neve) óvodaszéke kijelenti, hogy az intézmény házirendjének tartalmával egyetért. Kelt:...,... év... hónap... nap 3. Jóváhagyás... A Szülıi Szervezet elnöke... Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (9) bekezdésének utolsó mondata értelmében biztosított jogánál fogva a... (intézmény neve) házirendjét a... év... hónap... napján tartott ülésen hozott... számú határozatával jóváhagyta. Kelt:...,... év... hónap... nap... polgármester

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28.

Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015. Házirend OM: 201 258. Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda 2014-2015 Házirend OM: 201 258 Készült: Budapest, 2014. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozások Az intézmény adatai 3. o 3. o általános tudnivalók 4. o.

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

SZENT BENEDEK ÓVODA HÁZIRENDJE

SZENT BENEDEK ÓVODA HÁZIRENDJE SZENT BENEDEK ÓVODA HÁZIRENDJE OM azonosító: 034796 BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2014. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

A Fehér Kavics HÁZIRENDJE

A Fehér Kavics HÁZIRENDJE A Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda HÁZIRENDJE 2013. január 1-tıl visszavonásig érvényes Kedves Szülık! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Fehér Kavics óvodában! Az elkövetkezı években

Részletesebben

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Házirend Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az intézmény neve: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Az óvoda címe, telefonszáma: 5731

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004. 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők!

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők! ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is elfogadták. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda

A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda 1 A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda H Á Z I R E N D JE 2013. 2 TARTALOM oldal I. Általános információk 3 1. Az óvodai jogviszony létrejöttének és megszűnésének feltételei 3 2. A nevelési év rendje 4 3. Az

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben