Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra"

Átírás

1 Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Tördelés, nyomdai előkészítés: PolgART Kiadó, Hollósi Gábor Nyomta és kötötte: Kinizsi Nyomda Kft. Felelős vezető: Bördős János HEDERO Bt., 2005 PolgART Könyvkiadó, 2005 Tartalom

2 Ajánlás 5 Bevezetés 7 Preambulum 8 Alapelvek 8 A Tv. hatálya 9 Fogalmak 11 Temetõtulajdon 14 A temetõtulajdonos feladata 14 Temetõ létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele 16 A temetõ létesítményei 17 Lezárt temetõ létesítményei 20 Temetési helyek kialakítása 20 A temetési helyek fajtái 21 Sírjel 22 Temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idõ) 23 Temetõ, temetési hely lezárása 25 Temetõ, temetési hely megszüntetése, kiürítés 25 Temetõ, temetési hely újra használatba vétele, újra betemetés 27 Temetõi munkák 27 Temetõfenntartás 28 Hõsi temetõ fenntartása 28 Mûemléki temetõk fenntartása 29 Temetõüzemeltetés 30 Temetõi nyilvántartás 33 Sírásás 34 Sírhelygazdálkodás 34 A temetés módja 34 Eltemettetõ (eltemetésre kötelezett) 35 Köztemetés 36 A temetés feltételei 37 Hamvasztásos temetés 39 Temetkezési szolgáltatások 40 Temetésfelvétel 41 Elhunyt elõkészítése 42 Kellékellátás 43 Ravatalozás 45 Búcsúztatás 46 Sírhelynyitás és visszahantolás (sírnyitás) 47 Rátemetés 49 Sírba helyezés 49 Halottszállítás 50 Nemzetközi halottszállítás 53 Hamvasztás 54 Urnakiadás 56 Urnaelhelyezés 56 Hamvak szórása 57

3 Exhumálás 58 Újratemetés 59 A temetkezési szolgáltatás gyakorlásának feltételei 60 Szakmai alkalmasság 61 Pénzügyi teljesítõképesség 62 Telephely 63 Összeférhetetlenség 66 Reklám 66 Halottvizsgálati Bizonyítvány 67 Rendkívüli halálesettel kapcsolatos eljárás 69 Halotti anyakönyvi kivonat 70 Díjak 72 Kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés 74 A jegyzõ feladatai 78 Települési önkormányzat feladata 79 Helyi temetõrendelet 81 Megállapodás (önkormányzat és egyház között) 84 Temetõszabályzat 85 Nemzeti Kegyeleti Bizottság (Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság) 85 Kegyeleti jog 87 Kegyeleti park 88 Hûtés 89 Temetõkataszter 90 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) temetkezéssel összefüggõ feladatai 92 Építésügyi igazgatás, temetkezéssel kapcsolatos feladatai 94 Fogyasztóvédelem 95 Esélyegyenlõség 97 Versenyjog 97 Környezetvédelem a temetkezésben 98 Temetkezés szabványosítása. 101 Ajánlott jogszabályok 103

4 AJÁNLÁS Az 1990-es évek derekán jelentõs társadalmi igényként jelentkezett és vált szükségessé a temetõket és a temetkezési szolgáltatást szabályozó jogterület felülvizsgálata és korszerûsítése. Mint oly sok más területen a temetkezésben is megváltoztak a szolgáltatás körülményei, a temetkezési szolgáltatást is egyre inkább a piaci versenyviszonyok határozzák meg. Megváltoztak a tulajdonviszonyok, az állami köztemetõk az önkormányzatok tulajdonába kerültek. Ezen köztemetõk fenntartása kötelezõ települési önkormányzati feladattá vált. A temetkezés, igazgatási szempontból helyi közügy. Az 1999-es törvény korszakalkotó volt és annak tartjuk ma is, mégis szükségessé vált a módosítása. Minden jogalkotó köteles figyelemmel kísérni a megalkotott jogszabály gyakorlati végrehajtását, különösen, ha az olyan törvény, ami nagyon érzékeny mezsgyén végzi tevékenységét. A Belügyminisztérium is ezt tette a temetõ törvénnyel és a hozzá szorosan kapcsolódó jogszabályokkal. Szakmai szervezetek közremûködésével több regionális fórumot szervezett, ahol értékelték a szolgáltatók, a jegyzõk, a hatóságok az öt év alatt szerzett tapasztalatot és ma már a módosított törvény biztosítja a teljes jogbiztonságot. Ez év tavaszán kiadott Kegyeleti Adattárban a felelõs kiadó kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a kötet folytatásaként hamarosan megjelenik az a kiadvány is, ami tartalmazni fogja a kegyeleti tevékenységben eddig megjelent és hatályos jogszabályokat, a teljességre törekedve. Örömömre szolgál, hogy elkészült e jogszabály válogatás olyan elismert szakemberek magyarázataival, mint Horváth Csaba és Prutkay János. Bízom abban, amilyen széleskörû volt az alaptörvény és a módosítás szakmai véleményezése, úgy e kötet is eljut mindazokhoz, akiknek napi munkájukhoz az elengedhetetlen. Ennek tükrében ajánlom a kiadványt a temetkezési szolgáltatóknak, az önkormányzatok jegyzõinek, az egyházak vezetõinek, továbbá kiemelten fontosnak tartom, hogy a kórházak, illetve a szociális intézmények vezetõi és dolgozói is megismerjék a kötetet és segítõ információkkal szolgáljon számukra adott helyzetben. A Belügyminisztérium vezetése részérõl rendkívül fontosnak tartjuk, hogy EU konform törvényekkel, az utódok kegyeleti kötelességén túl, intézményesen is megteremtsük elhunytaink méltó nyughelyeit, mindannyiunk megelégedésére. Reményeink szerint a jelen kiadvány szakmaiságából fakadóan minél szélesebb kör számára szolgál majd méltó módon segítségül, a fent említett törekvések eredményeként született jogszabályok egy kötetben történõ közreadásával. Dudás Ferenc BM közigazgatási államtitkár

5 BEVEZETÉS A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló évi XLIII törvény (a továbbiakban: Tv.) korszakos jelentõségû a hazai temetkezés szabályozásában. A temetõ tulajdonosok, fenntartók, a temetkezési szolgáltatók, az eltemettetõk jogai és kötelezettségei, a tevékenység gyakorlásának keretei, jogalkalmazók számára egyformán azonos tartalmat nyertek. Az európai normákhoz igazodó egységes és áttekinthetõ szabályozás eredményeként javult a jogbiztonság, a kegyeleti igényeket kielégítõ szolgáltatások színvonala. A szabályok részletes kidolgozása segíti a temetõfenntartók (üzemeltetõk) tevékenységének ellátását, tisztább helyzetet teremt a szolgáltatások piacán. A Tv. keretjellegû, a részletszabályokat a Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet tartalmazza (a továbbiakban: Vhr.) A jogszabályok hatálybalépése óta szerzett tapasztalatok azonban a normaszöveg további pontosítását, kiegészítését tették szükségessé ezáltal segítve az elõírások gyakorlati végrehajtását. Az Országgyûlés 2005-ben fogadta el a Tv. módosítását, amely a évi XXI törvényben került kihirdetésre. A Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1) Korm. rendelet módosítását a kormány a 121/2005. (VI. 28) Korm. rendeletben hirdette ki. A két jogszabály 2005 július 1-én lépett hatályba. A szakma részérõl már korábban felmerült egyfajta olyan összeállítás, amely egy-egy témakörhöz tartozó szabályokat egybeszerkesztve tartalmazza. Adjon eligazítást témakörönként a jogszabály alkalmazásához. Tájékoztasson a kapcsolódó jogszabályokról, tárja fel az összefüggéseket. Ezt a célt szolgálja a kegyeleti jogtár. Egy-egy címszóban összefoglaltuk a legfontosabb rendelkezéseket, amelyeket rövid kommentár követ. A jogtár eligazodást nyújthat azok számára is, akik nem a temetkezési szakmában dolgoznak, azonban feladatuk, tevékenységük kapcsolódik hozzá (pl. civil szervezetek, önkormányzatok). A szerkesztés során elsõsorban a Tv.-ben és a Vhr.-ben megjelölt címszavakat használjuk (pl: alapelvek). Ennek hiányában szakmailag indokolt esetben kiemeljük a jogszabályból a témaköröket. (pl.: rátemetés) A fogalom címszónál a Tv.-nél több a szakterülethez kapcsolódó fogalom megjelölésére kerül sor. Jogszabályra vagy címszóra utalást: jellel és a jogszabály rövidítésével illetõleg a címszóval jelöljük. A Tv. szövegét vastag betûvel, a Vhr.-t illetõleg más jogszabályt dõlt betûvel írjuk. A témakörök tárgyalásának kiinduló alapja a Tv. és a Vhr. együtt kezelt normaszövege. Horváth Csaba Prutkay János

6 PREAMBULUM Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temetõ és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a következõ törvényt alkotja: A Tv. elsõ mondata három szabályozási célt tartalmaz: 1. A törvény segítse elõ a kegyelet érvényesülését 2. határozza meg a szakmai szempontokat 3. alapozza meg a temetõ, és a temetkezési kultúra értékeinek megõrzését és fejlesztését. Alapelvek Tv. 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye elõtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet. (2) A végsõ nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közremûködõk és az eltemettetõk, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek együttmûködni. (3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetõk határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik. (4) E törvényben foglalt rendelkezéseket a nemzeti és etnikai kisebbségek törvényben biztosított jogainak érvényesítésével kell végrehajtani. A Tv. általános rendelkezései körében négy alapelvet fogalmaz meg, amelyek meghatározzák a szabályozás lényegét, szellemiségét. A Tv.-ben lévõ konkrét normaszöveg tükrözi ezeket az elemeket. Betartásuk kötelezõ, amit a Tv. 26. (2) bekezdése ír elõ: Tv. 26. (2) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató az 1. -ban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani. 1. A Tv. 1. (1) utal a temetkezési szolgáltatás lényegére: a tisztességes és az ember méltóságához illõ temetésre. Az eltemetés tisztessége bármilyen megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. A hátrányos megkülönböztetés tilalmát az alkotmány 8. (1) bekezdése tartalmazza: 8. (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvetõ jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsõrendû kötelessége. E vonatkozásban utalnunk kell az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló évi CXXV. törvény rendelkezéseire is. 2. A Tv. 1. (2) bekezdése szerint az eltemetésben közremûködõk és az eltemettetõk kötelesek együttmûködni. Két elemet jelöl meg a Tv.: a nyughely megválasztását és a temetés lebonyolítását (temetés módja és a szertartás). Cél az, hogy az elhunyt még életében tett rendelkezése szerint történjék a temetés. A szolgáltató, a temetõtulajdonos, az eltemettetõk az elhunytnak a rendelkezését kötelesek figyelembe venni. A Tv. temetés fejezete kapcsolódik ehhez az alapelvhez: Tv. 19. (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás

7 nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint. (2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amenynyiben ez nem ró az eltemettetõ személyére aránytalanul nagy terhet. (3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésrõl gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésrõl más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. 3. A Tv. 1. (3) bekezdése szerint tiszteletben kell tartani a szertartásban kifejezett meggyõzõdést. A lelkiismereti meggyõzõdés, a gondolat, a vallás szabadságáról az Alkotmány a következõk szerint rendelkezik: 60. (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyõzõdés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyõzõdését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellõzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. Meggyõzõdése miatt (vagy annak gyakorlása miatt) hátrány senkit sem érhet. A Tv. a világi (polgári) és az egyházi szertartás vonatkozásában a különbséget abban jelzi, hogy a világi szertartás rendjét (forgatókönyvét és annak tartalmát) az eltemettetõ meghatározhatja. Az egyházi temetés az egyház rendje (liturgia, vallási elõírások, törvények ) szerint történik. A szolgáltató a szertartás zökkenõmentes lebonyolításában segítõ közremûködõ. 4. A Tv. 1. (4) bekezdése arra utal, hogy a temetkezés területén is érvényesüljenek a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai. Az önazonossághoz való jog az egyetemes emberi jogok része. A kisebbségek egyéni és közösségi jogai alapvetõ szabadságjogok. A saját kultúrájuk ápolása az Alkotmányban biztosított: 68. (1) A Magyar Köztársaságban élõ nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó tényezõk. (2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvû oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát. A másság joga törvényi jog, amelyrõl a Nemzeti és Etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXV. törvény rendelkezik. A sajátos halottkultuszt a temetésben közremûködõk ( temetõtulajdonos, üzemeltetõ, szolgáltató) kötelesek segíteni. A nemzeti és etnikai kisebbségek vonatkozásában is figyelemmel kell lenni az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló évi CXXV. törvény rendelkezéseire. Ez ez elv alapozta meg a Tv. 4. -ban azt a rendelkezést, mely szerint a helyi és országos kisebbségi önkormányzatok is lehetnek temetõtulajdonosok: A Tv. hatálya Tv. 2. (1) E törvény határozza meg a temetõkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggõ jogokat, kötelezettségeket és feladatokat. Tv. 4. (1) A temetõ tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, az egyház, a helyi és országos kisebbségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] és közhasznú szervezet lehet. (2) A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a) azoknak az egyházaknak, felekezeteknek és vallási közösségeknek (a továbbiakban együtt:

8 egyház), települési önkormányzatoknak, kisebbségi önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek [Ptk c) pont], közhasznú szervezeteknek, amelyek tulajdonában, kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében mûködõ vagy lezárt temetõ, illetõleg temetkezési emlékhely vagy halotthamvasztó van; b) a temetõ és temetkezési emlékhely fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzõ természetes és jogi személyeknek, illetõleg annak, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak. (3) A törvény rendelkezéseit a mûemlékvédelem alatt álló temetõk, temetkezési emlékhelyek és temetési helyek tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló törvénnyel összhangban kell alkalmazni. (4) A halvaszületett és elvetélt magzatok, csonkolt testrészek, emberi szervek, szervmaradványok eltemetésével összefüggésben ha jogszabály másként nem rendelkezik e törvényben foglaltakat kell alkalmazni. (5) A hõsi temetõre és hõsi temetési helyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén levõ más nemzetek hõsi temetõire, hõsi temetési helyeire is. A Tv. 2. -ik paragrafusa tartalmazza a jogszabály személyi és tárgyi hatályát. Tárgyi hatály: temetõk, temetkezési emlékhelyek, temetkezési tevékenység A temetõ és a temetkezési emlékhely fogalmát a Tv. 3. -a tartalmazza, amelyeket külön címszóban tárgyalunk. A temetkezési tevékenység összefoglaló fogalom: a temetõ (temetkezési emlékhely) fenntartását, kezelését, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást és a hamvasztóüzemi tevékenységet foglalja magába. Személyi hatály: egyház, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet, közhasznú szervezet. (E felsorolás azokra terjed ki, amelyek tulajdonában, üzemeltetésében, kezelésében mûködõ vagy lezárt temetõ, temetkezési emlékhely, hamvasztóüzem van.) természetes és jogi személyek (azokra a természetes és jogi személyekre terjed ki, akikre nézve a tárgyi hatályban megjelölt tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak). Az egyház fogalmát a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény tartalmazza: 8. (1) Az azonos hiteket követõk, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkezõ vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a továbbiakban: egyház) hozhatnak létre. Az egyház a jogi személyiséget a bírósági nyilvántartással szerzi meg. A helyi önkormányzatok (kerületi, települési) közül a települési önkormányzatra nézve keletkeznek jogok és kötelezettségek. A kisebbségi önkormányzatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény alapján hozhatók létre. A gazdálkodó szervezet fogalmát a polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. Ptk 685. c) (gazdálkodó szervezet) az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, vízgazdálkodásit társulat, az erdõbirtokossági társulat, továbbá az egyéni vállalkozás.

9 Közhasznú szervezet: a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a közhasznú társaság, a köztestület. Irányadó jogszabály a közhasznú szervezetekrõl szóló évi CLIV törvény. A Tv. hatálya kiterjed a mûemléki temetõkre, temetési helyekre, temetkezési emlékhelyekre. Irányadó jogszabály a kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV törvény (a továbbiakban Kötv). Temetõk, temetkezési emlékhelyek címszóban a következõ rendelkezést tartalmazza: Kötv. 37. (1) Mûemléki védelemben kell részesíteni azokat a temetõket vagy a temetõknek azokat a részeit, amelyek mûemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a kultúra és mûvészet sajátos kifejezõi, illetve emlékei. (2) Mûemléki védelemben részesíthetõ: a) a temetõ egész területe; b) a temetõ körülhatárolt területrésze; c) a síremlék, síremlékcsoportok, sírépítmények; d) a temetõ egyéb tartozéka, illetõleg eleme. (3) Mûemléki védelem alatt álló temetõ (temetõrész) felszámolására engedély nem adható. A kulturális örökség védelmérõl szóló törvény melléklete tartalmazza az országos kiemelt védettséget élvezõ temetõket. Ha a temetõbe vagy hamvasztóba szállítják a Tv. 2. (4) bekezdésében leírt jogtárgyakat, a Tv. rendelkezéseit szükséges alkalmazni elsõsorban közegészségügyi, esetleg kultikus megfontolásból. A Tv. hatálya a évi módosítást követõen kiterjed a Magyarországon lévõ más nemzetek hõsi temetõire, hõsi temetési helyeire. Vhr. 11. (2); 12. (6) sírjel Fogalmak A Tv. 3. -a értelmezõ rendelkezéseket tartalmaz. Tv. 3. E törvény alkalmazásában a) temetõ: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegû különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésû, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak; A fogalom építési igazgatási megközelítésû, beépítésre szánt különleges terület (Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/1997 (XII. 20) Korm. r. (a továbbiakban: OTÉK) 24. ) Megjelenik benne a temetõ hármas funkciója: közegészségügyi, kegyeleti, zöldfelületi. Utal a kétféle temetési módra és a folyamatos mûködésre és már nem mûködõ lezárt temetõre b) köztemetõ: az önkormányzat tulajdonában lévõ temetõ, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévõ temetõ is, amelyben az önkormányzat a temetõ tulajdonosával kötött

10 megállapodás alapján a köztemetõ fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti; Az önkormányzatokról szóló évi XLV törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelezõ feladata a köztemetõ fenntartása. Gondoskodni köteles az elhunytak temetõben való elhelyezésérõl. (Ilyen kötelezõ feladata az egyháznak nincs.) Ezt elláthatja saját tulajdonán, vagy megállapodik más temetõtulajdonossal (általában egyházzal) és azon a nem önkormányzati tulajdonon látja el kötelezõ feladatát. A kötelezõ feladat a gyakorlatban kegyeleti közszolgáltatást jelent. Használatára helyi rendeletet alkot. megállapodás az önkormányzat és az egyház között. c) temetkezési emlékhely: a temetõn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévõ, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál; Minden olyan temetõn kívüli ingatlan (építmény), amelyben elhunytakat eltemetnek, urnát helyeznek el, vagy ahol hamvak szórása történik. d) temetési hely: a temetõben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történõ elhelyezkedése alapján különböznek egymástól; Összefoglaló fogalom. A hagyományos koporsós eltetetés esetén a holttest elhelyezésének különféle formáit, illetve az urnaelhelyezés formáit tartalmazza, ideértve a hamvak szórására kijelölt helyet. E szabály utal a hamvasztóüzem ingatlanán az urnaelhelyezés lehetõségeire. Vhr. 10. ; 11. ; 12. ; temetési helyek e) nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által annak minõsített temetõ, hõsi temetõ, hõsi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek öszszessége; Nem tulajdonnév. Olyan virtuális azaz nem egy konkrét temetõhöz köthetõ Magyarországot lefedõ sírkert, amelybe a nemzet jeles halottainak temetési helyei tartoznak. Tv. 15. Nemzeti Kegyeleti bizottság f) hõsi temetõ, hõsi temetési hely: nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követõen, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temetõ (temetõrész), temetési hely; Tv. 11. (2); 14. ; 15. (1) Temetõfenntartás

11 g) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megõrzésére létesített építmény, emlékmû, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla; Kegyeleti emlékhelyen nincs elhunyt, illetve hamvakat tartalmazó urna h) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemetõ fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megõrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége; A kegyeleti közszolgáltatás azok a fenntartási és üzemeltetési tevékenységek, amelyeket a települési önkormányzat nyújt a település polgárainak (eltemettetõknek, hozzátartozóknak, temetõlátogatóknak). E fogalomtól teljesen eltérõ a temetkezési szolgáltatás, mely utóbbit a Tv a tartalmazza. Ötv. 8. (4), Tv. 5. (3), 39. Kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés i) egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ személy, illetõleg intézmény. Az egészségügyi szolgáltatás tartalmára az Egészségügyrõl szóló évi CLIV törvény (a továbbiakban : Eütv.) értelmezõ rendelkezés irányadó. A Tv. értelmezõ rendelkezésén túl a szakmát érintõ egyéb fogalmak: Halál: amikor a légzés, keringés, és az agymûködés teljes megszûnése miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul (Eütv c pont) Halottvizsgálat: Eütv.217. (1) A halál bekövetkezését halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a halál a) bekövetkezése tényének, b) bekövetkezése módjának (természetes módon bekövetkezett vagy rendkívüli halál), c) okának megítéléséhez szükséges. Rendkívüli halál: Eütv (3) Rendkívüli az a halál, amelynek természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségessé teszik. Hatósági boncolás: Eütv (1) Rendkívüli halál esetén hatósági eljárást kell lefolytatni és az elhunyt hatósági boncolását kell elrendelni. Kórboncolás : Eütv.219. (1) Az elhunyt személyt függetlenül attól, hogy fekvõbeteggyógyintézetben vagy azon kívül hunyt el kórbonctani vizsgálat alá kell vonni, ha a) a halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt megállapítható, b) perinatális halál esetén, c) az elhunyt szervátültetés donora vagy recipiense volt, d) az elhunyt foglalkozási eredetû megbetegedésben szenvedett, és annak gyanúja merült föl, hogy a halál oka ezzel van összefüggésben, e) az elhunyt szervezetébe újra felhasználható, nagy értékû mûszert vagy eszközt ültettek amennyiben az nem képezi az elhunyt tulajdonát, kivéve, ha a mûszer vagy eszköz jellege nem kívánja meg az elhunyt kórbonctani vizsgálatát, f) az esetnek tudományos vagy oktatási jelentõsége van, g) az elhunytat hamvasztani kívánják, kivéve a (3) bekezdés szerinti rendelkezéseket, h) a 16. (1) (2) bekezdése szerinti személy ezt kéri.

12 Halottkultusz: a halottakkal kapcsolatos hiedelmek és szokások összessége, a halottak tisztelete. Az egyén, a közösség, a társadalom halottakhoz való viszonya. A halottak iránt megnyilvánuló, az emberi történelem során elõforduló tiszteletnek, kegyeletnek, félelmeknek a kifejezései. Temetkezési kultúra: az egyetemes emberi kultúra része. Az elhunyt eltemetésével (elhamvasztásával) kapcsolatos szokások, módok és formák, magatartásbeli gyakorlatok. Tükrözi az ember (egyén, közösség, társadalom) halottakhoz való viszonyát. Ez a viszony a történelem során változó. A tudat, a gondolkozás, a világról alkotott kép alapvetõen meghatározza az egyének, kisebb-nagyobb közösségek elhunytakhoz való viszonyát (halottkultusz, temetõkultúra). Temetõkultúra: az ember mind a négy elemet felhasználta a történelem során az elhunytak eltemetésére: a tüzet, a vizet, a levegõt és a földet. Legelterjedtebb a földbe temetés. Ennek helye a temetõ. A temetõ mindig tükrözi az elhunytakhoz való viszont az eltemetési módokban, formákban, a sírok megjelölésében, nem utolsósorban a sírok gondozásában, összességében a temetõ vizuális megjelenésében, fenntartásában. A temetõben megjelenik a népi mûvészet és a szakrális mûvészet. A temetõ kifejezi a világról alkotott felfogásunkat. A modern temetõk a kertmûvészetnek, az építõ mûvészetnek, a szobrászmûvészetnek együttes alkotása. A temetõ alapvetõen egészségügyi funkciót tölt be, amelyhez kegyeleti funkció társul. Korunkban pedig a település zöldfelületi rendszerének jelentõs eleme, így zöldfelületi funkciója is van. Tanatológia: önálló határterületi tudomány, amely a halál, a haldoklás, a halálfélelem, a temetés és a gyász komplex élmény-együttesének vizsgálatát végzi. (dr. Erõss László, dr. Veér András: A halál enciklopédiája) Tanatopraxis: a funerális gyakorlatban az elhunyt konzerválása A tanatopraxis fogalmába az USA-ban és több európai országban beleértik és gyakorolják az ún. higiénés gyászszolgáltatást is. Eütv. 222./A (2) Hospice: a haldokló (beteg) gondozása, gyászmunka. Eütv. 99. (1 4) Osszárium: Csontfülke. A középkorban a templomból, illetõleg a templomkertben (cinterem) eltemetett elhunytak csontmaradványait a további temetések lehetõvé tétele érdekében kiszedték, és a kerítésben kiképzett fülkékbe helyezték. Sír: koporsós temetési hely, a koporsó befogadására kiásott sírgödör. Temetõtulajdon Tv. 4. (1) A temetõ tulajdonosa az állam, a települési önkormányzat, az egyház, a helyi és országos kisebbségi önkormányzat, gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] és közhasznú szervezet lehet. (2) Azon a településen, ahol nincs önkormányzati tulajdonú temetõ, gazdálkodó szervezet

13 vagy közhasznú szervezet a temetõtulajdonban tulajdoni hányadot akkor szerezhet, ha az önkormányzat legalább 51%-os tulajdoni hányadban tulajdonosa lesz a temetõnek. Az önkormányzat tulajdoni hányada a mûködés során sem csökkenthetõ 51% alá. Tv. 5. (1) A temetõ fenntartója a temetõ tulajdonosa, illetve az, aki kezelõi joggal rendelkezik. (2) Az állami tulajdonban lévõ temetõ kezelõjét az e törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogok és kötelezettségek a tulajdonossal megegyezõen illetik meg, illetve terhelik. (3) Köztemetõ fenntartója a települési önkormányzat, fõvárosban a fõvárosi önkormányzat. A temetõ fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetõleg együttmûködés útján is gondoskodhatnak. Magyarországon hosszú évtizedeken keresztül csak világi és egyházi temetõk voltak. Az állami temetõket a tanácsok kezelték. A Tv. kibõvítette a tulajdonosi kört. Jelenleg egy állami tulajdonú temetõ van Magyarországon (Bp. VIII. kerület, Fiumei úti temetõ). Kezelõje a Kincstári Vagyoni Igazgatóság. Vagyonátruházással (1999. évi XXXIII. Tv.) az állami tulajdonú temetõk a települési önkormányzatok tulajdonába kerültek. Továbbra is vannak egyházi temetõk. Új tulajdonosi kör: helyi és országos kisebbségi önkormányzatok (Nek. tv.) gazdálkodó szervezetek közhasznú szervezetek Gazdálkodó szervezet és közhasznú szervezet temetõ tulajdon szerzését garanciális szabály korlátozza. Ha nincs a településen köztemetõ, gazdálkodó szervezet csak olyan esetben szerezhet temetõ tulajdont, ha az önkormányzat legalább 51%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. Ha a település rendelkezik köztemetõvel, a gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonban is üzemeltethet temetõt. A Tv. szétválasztja és meghatározza, hogy ki tekinthetõ temetõtulajdonosnak, ki a temetõ fenntartója, a kezelõje, illetõleg ki a temetõ üzemeltetõje. A temetõ fenntartója: a temetõ tulajdonosa aki kezelõi joggal rendelkezik. A kezelõt a tulajdonossal megegyezõ jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. Az Ötv. 8. -val összhangban rendelkezik a Tv. a köztemetõ fenntartójáról. A köztemetõ fenntartója a települési önkormányzat, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat. Az önkormányzatok társulás útján, vagy együttmûködéssel is gondoskodhatnak a temetõ fenntartásáról. A temetõtulajdonos feladata Tv. 6. (1) A temetõ tulajdonosának feladata a temetõ tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetõleg kialakítása. (2) A temetõ tulajdonosának feladata a temetõ kegyeleti méltóságának õrzése. (3) A temetõ tulajdonosa ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik köteles a temetõ fenntartásáról, továbbá üzemeltetésérõl gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve szerzõdés alapján gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. (4) Köztemetõ esetében a temetõ használatának rendjérõl önkormányzati rendeletben, egyéb

14 temetõk esetében temetõszabályzatban kell rendelkezni. A Tv. négy feladatkört határoz meg. 1. A temetõ tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek zöldfelületeinek sírhelytábláinak megépítése, kialakítása Tv. 9. ; Vhr. 10. Temetõ létesítése 2. a temetõnek alkalmasnak kell lennie az elhunytak emlékének megõrzésére és ápolására. A kegyelet méltósága különösen akkor valósul meg, ha a temetõ rendelkezik a Tv.-ben elõírt létesítményekkel, ezek az építészeti és kertészeti szempontoknak megfelelnek. folyamatos a temetõ gondozása, ápolása, mûködik a fenntartás, üzemeltetés rend van a temetõben ( tisztaság, a temetõ használata szabályozott) 3. A temetõ tulajdonosa köteles a temetõ fenntartásáról üzemeltetésérõl gondoskodni. Tv. 13., Tv. 16. Temetõfenntartás, Temetõüzemeltetés E feladatokat elláthatja: saját maga, illetve szerzõdéssel gazdálkodó szervezet útján. Az önkormányzat több helyen, saját költségvetésében, költségvetési szervezet, városgondnokság útján végzi e feladatokat. Az egyház gyakran egyházi személlyel, vagy karitatív úton végzi a fenntartást, üzemeltetést. A legtöbb temetõben (egyházi temetõkben is) gazdálkodó szervezettel végzik e tevékenységeket. Ez esetben alapszabály a szerzõdési kötelezettség. Köztemetõben ennek formája a kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés. Egyházi temetõben a Ptk szerinti megbízási, vállalkozási szerzõdést kell kötni. Tv. 39. Kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés 4. A tulajdonos feladata az, hogy a temetõ használatának rendjét meghatározza. Köztemetõben önkormányzati rendeletet kell alkotni. Egyéb temetõkben gyakorlatilag az egyházi tulajdonú temetõkben temetõszabályzatot kell készíteni. Ha a településen több köztemetõ van, elegendõ egy helyi rendeletet készíteni, amely értelemszerûen az eltérésekkel minden temetõre szabályozást nyújt A kormányrendelet módosítása szerint a temetõszabályzatot minden egyházi temetõre vonatkozóan július 1-ig el kell készíteni. Tv. 41 (3) bekezdés, Vhr. 41/A

15 121/2005. (VI. 28.) Korm. rend 28. (2) a) pont Temetõ létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele Tv. 8. (1) A temetõ beépítési elõírásait a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell meghatározni. (2) A temetõ és a temetkezési emlékhely építményei, közmûvei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bõvítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban elõírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie. Az építési engedélyezési eljárás során a közegészségügyi, az örökségvédelmi, a környezetvédelmi, a közlekedésügyi, a vízügyi, a tûzvédelmi és energetikai szakhatóságok mûködnek közre. Védett természeti területen elhelyezkedõ temetõ esetén a természetvédelmi szakhatóság közremûködése is szükséges. (3) A köztemetõ létesítésérõl, bõvítésérõl, lezárásáról és megszüntetésérõl a települési önkormányzat (fõvárosban a fõvárosi önkormányzat) gondoskodik. Vhr. 1. (1) Koporsós földbetemetés céljára temetõt vagy temetkezési emlékhelyet (a továbbiakban együtt: temetõ) létesíteni, vagy bõvíteni, illetõleg ezekben sírmélyítést végezni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 m-nél nem emelkedik magasabbra. Temetési helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb. (2) Új temetõt, temetési helyet létesíteni vagy meglévõt bõvíteni a helyi építési szabályzatban, illetve szabályozási tervben a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével kijelölt helyen, illetõleg az építésügyi hatóság által meghatározott védõtávolságokra figyelemmel lehet. (3) A helykijelölés, illetõleg a védõtávolság meghatározása során figyelemmel kell lenni a temetõvel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is. Vhr. 2. (1) A temetõt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell õrizni kert jellegét. (2) A köztemetõ létesítésénél, bõvítésénél, sírhelytábla (parcella) újra betemetésénél a temetési helyek a temetõ (temetõrész) területének legfeljebb 65%-át foglalhatják el. (3) A temetõbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezetõ utat, a ravatalozó környezetét parkszerûen kell kialakítani és gondozni. (4) A temetõ területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést. A temetõ, temetkezési emlékhely helyének kijelölését a településrendezési tervek tartalmazzák. A beépítési elõírásokat a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell rendezni. Az ingatlannyilvántartásról szóló évi XXXI. Törvény szerint a temetõ területét mûvelés alól kivett területként kell kezelni és nyilvántartani. A temetõ és temetkezési emlékhely építményeinek (a temetkezési emlékhely maga is építmény) közmûveinek megépítése építési engedély köteles. A síremlék létesítéséhez nem kell építési engedély, azonban a sírbolt és urnafal építéséhez külön jogszabályban meghatározott esetekben engedélyt kell kérni. Étv; OTÉK; az egyes építményekkel, építési munkákkal és tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997 (XII. 29.) KTM rendelet. Vhr. 1., Vhr. 2.

16 Temetési helyek, Közegészségügyi és kegyeleti szempontokból kell meghatározni a talajvíz legmagasabb szintét. Az ANTSZ jogosult megtiltani a koporsós földbetemetést olyan területeken, ahol a talajvíz szintje magasra emelkedik. (Ilyenkor csak az urnaelhelyezés lehetséges). Törekedni kell a temetõnek (temetkezési emlékhelynek) a települési környezetbe való harmonikus beillesztésére. A temetõben megvalósuló kegyeletgyakorlás a temetkezési szolgáltatások, az üzemeltetés zavaró lehet az ingatlanszomszédokra. Ugyanakkor a temetõingatlan közelében gyakorolt tevékenységek is zavarhatják a temetõn belüli kegyelet gyakorlást. Ezért megfelelõ védõtávolságot kell biztosítani, amit helyi építésigazgatási eszközökkel kell biztosítani. Az OTÉK elõírja, hogy új, vagy újra megnyitott temetõ, temetkezési emlékhely területén belül legalább 30 méter széles fásított védõterületet kell kialakítani. Ezt a szabályt bõvítés esetén is érvényesíteni kell. Kívánatos szakmai cél, hogy a temetõ legyen kert jellegû. A temetõben is meg kell valósítani a környezet mûvi és természetes elemeinek harmóniáját. (E rendelkezés utal az Étv. Rendezõ elvére) A temetõ az egészségügyi és kegyeleti rendeltetése mellett zöldfelületi funkcióval is bír. A települési zöldfelületi rendszer egyik eleme. A zöld környezet, a természeti elemek megfelelõ mennyisége, minõsége kondicionáló hatású és segíti a kegyeletet. A fentieket szolgálja: a legfeljebb 65%-os beépíthetõség a kiemelt közösségi helyek (bejárat, fogadótér, ravatalozóhoz vezetõ út, ravatalozó környékének) parkosítása a fásítás a temetõ élõsövénnyel való lehatárolása. új (bõvített) temetõnél a fásított védõterület Temetkezési emlékhelyen is indokolt figyelembe venni a kegyelet érvényesülésének építészeti, kertészeti eszközökkel való megteremtését. OTÉK 9, 38. (8) bek., Tv. 9., Vhr az egyes építményekkel, építési munkákkal és tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997 (XII. 29.) KTM rendelet. A temetõi létesítmények A temetõ létesítményei Tv. 9. (1) A temetõ létesítése során a temetõtulajdonos a) utat, b) ravatalozót, c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hûtõt, d) boncolóhelyiség-csoportot, e) a temetõ bekerítését vagy élõsövénnyel való lehatárolását, f) vízvételi lehetõséget, illemhelyet, g) a temetõ területének rendeltetésének és a hely jellegének megfelelõ parkosítását, az utak sorfásítását, h) hulladéktárolót

17 a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani. Tv. 43. (2) A meglévõ temetõ tulajdonosának a 9. -ban meghatározott temetõi létesítményeket és közmûveket e törvény hatálybalépését követõ öt éven belül kell megépíteni. Emiatt azonban temetési helyek nem számolhatók fel a használati idõn belül, kivéve a temetõ tulajdonosának az eltemettetõvel történt kölcsönös megegyezését. Megegyezés hiányában a használati idõ lejártát követõ két éven belül kell az építést elvégezni évi XXI. Tv. 12 (6): Az a temetõtulajdonos, amely a Tv ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét a határidõn belül nem tudta teljesíteni, a 9. (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott temetõi létesítményeket és közmûveket december 31-ig, a 9. (1) bekezdés a) e), illetve g) pontjában meghatározott temetõi létesítményeket és közmûveket december 31-ig köteles megépíteni. Vhr. 3. (1) A temetõhöz vezetõ útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatnak gépjármûvel is járhatóknak kell lennie. Gépjármû várakozó helyet külön jogszabály szerint kell biztosítani. (2) Új temetõ létesítésénél vagy meglévõ temetõ bõvítésénél az akadálymentes közlekedésrõl gondoskodni kell. (3) A temetõ bekerítésének vagy élõ sövénnyel való lehatárolásának módját a helyi építési szabályzat határozza meg. Ha a temetõt tömör vagy áttört kerítéssel határolják, mellette a kerítés külsõ vagy belsõ oldalán cserje, illetõleg fa ültetvényt kell telepíteni. Ha a kerítés urna elhelyezését is szolgálja a cserje vagy fatelepítést úgy kell elvégezni, hogy az urnahelyek megközelítését ne akadályozza. Vhr. 4. (1) A temetõben keletkezett hulladék rendszeres gyûjtésérõl, elhelyezésérõl és kezelésérõl a köztemetõ fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletében, illetõleg a temetõszabályzatban (a továbbiakban együtt: szabályzat) foglaltak szerint kell gondoskodni. (2) A vízvételt (kút, közkifolyó) a csurgalékvíz megfelelõ elvezetésével legalább 150 m- enként biztosítani kell. Vhr. 5. (1) Temetõben temetkezési emlékhely kivételével ravatalozót kell építeni. (2) Ravatalozót úgy kell megépíteni, hogy az alkalmas legyen az elhunyt ravatalozásra való elõkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására. Egy épületegységen belül az üzemi-technikai és a búcsúztató helyiségeket úgy kell elválasztani egymástól, hogy az ne zavarja a gyászszertartást. (3) A temetõbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hûtésérõl halott hûtõ berendezésben a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. (4) 2000 fõ alatti lakónépességû településen a holttest hûtése (tárolása) a ravatalasztal hûtésével is megoldható. (5) Ravatalozó épületet úgy kell megépíteni, hogy az külsõ ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthetõ legyen. (6) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertõtlenítésérõl a temetõ üzemeltetõje gondoskodik. Vhr. 6. (1) Temetkezési emlékhelyen épített ravatalozót kizárólag a búcsúztatás idejéig lehet használni. A ravatalozóban az elhunytat ideiglenesen elhelyezni, búcsúztatásra elõkészíteni tilos. (2) Temetkezési emlékhelyen külsõ ravatalozás nem végezhetõ. Vhr. 7. (1) A városi önkormányzat által fenntartott köztemetõben boncoló-helyiségcsoportot kell építeni, ha a településen vagy annak 20 km-es körzetében mûködõ egészségügyi

18 intézményben, illetõleg más temetõben lévõ ilyen létesítmény nem áll rendelkezésre. (2) Boncoló-helyiségcsoportot a ravatalozó épületében, elkülönítetten kell létesíteni. (3) A boncoló-helyiségcsoportra az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekre (patológiára) külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket megfelelõen kell alkalmazni. A létesítményeket a temetõ tulajdonosának kell biztosítani a Vhr.-ben meghatározottak szerint. A felsorolt létesítményeket minden mûködõ temetõben biztosítani kell, függetlenül annak nagyságától, illetve attól, hogy az városban vagy községben van-e. Nincs különbség abban a tekintetben sem, hogy ki a temetõ tulajdonosa, tehát mindegy, hogy egyházi vagy önkormányzati temetõrõl van szó. Ez minimum követelmény. Abban az esetben nem sérül a kegyelet, a tisztességes és méltó temetés elve, ha ezek a létesítmények minden temetõben rendelkezésre állnak. A temetõ kegyeleti méltóságának ezek nélkülözhetetlen elemei. A temetõ létesítésekor biztosítani kell a megközelítéséhez szükséges utat. Továbbá a temetõi úthálózat adja meg a temetõ szerkezetét. Ezeknek olyan széleseknek kell lenni, hogy azon gépjármûvel is közlekedni lehessen. Helyhiány nem eredményezheti az utak temetési hely céljára való igénybevételét. Új temetõ létesítésénél, illetve bõvítésnél az utakat úgy kell kialakítani, hogy az akadálymentes közlekedést lehetõvé tegyék. Célszerû a temetõ bejáratánál gépjármûparkolót biztosítani. Minden 200 m2 temetõingatlanhoz egy autó parkolására alkalmas helyet kell kialakítani. A ravatalozó a temetõ fõ építménye. (A temetõnek két funkcionális létesítménye van: a ravatalozó és a temetési hely.) A jogszabály a ravatalozó építészeti kialakítására nézve tág teret ad. A helyi igények, lehetõségek az építészeti megoldások változatos és a hely méltóságának megfelelõ épület kialakítását teszi lehetõvé. Szabály, hogy a búcsúztató és az üzemi terület legyen elválasztva. Temetõben a külsõ ravatalozási lehetõséget is biztosítani kell. Temetkezési emlékhelyen a ravatal kizárólag a búcsúztatás céljára épülhet. Ezekben az esetekben üzemi-technikai terület nincs. A külsõ ravatalozás az ingatlan környezetében élõkre tekintettel tiltott. Meg kell jegyezni, hogy temetõn vagy temetkezési emlékhelyen kívül máshol is lehet ravatalozni, ha ehhez az ANTSZ hozzájárult. A temetõ ravatalozó épületében tároló-hûtõ létesítményt kell kialakítani. A hûtést a szállítás kivételével folyamatosan biztosítani kell. Általában egy vagy több elhunyt elhelyezésére használható hûtõberendezés terjedt el, ritkán teremhûtõt alkalmaznak. Kis lélekszámú településeken (2000 fõ alatt) elegendõ a tumba hûtése. Egyre terjed a koporsó hûtése, amely a tumba hûtésével egyenértékû. A hatósági boncolás céljára indokolt lehet a temetõben a boncoló helyiségcsoport kialakítása. Ez csak olyan városokban kötelezõ infrastrukturális elem, ahol a temetõ 20 km-es körzetében nincs ilyen létesítmény. A temetõt be kell keríteni, ennek módját a helyi építési szabályzat rögzíti. A kerítés lehet: tömör, vagy áttört építészeti-mûszaki lehatárolás. Ebben az esetben mindig kötelezõ cserje- vagy fasort is ültetni önálló élõsövény A cserje vagy fasor telepítése akkor is kötelezõ ha a kerítés urnafal célját is szolgálja. Ilyenkor

19 az ültetést úgy kell biztosítani, hogy az ne zavarja az urnafal megközelíthetõségét. Minden temetõben biztosítani kell vízvételi lehetõséget és illemhelyet. A kegyelet gyakorlásához, a sírok gondozásához legalább 150 m-ként vízvételi lehetõségre van szükség. A kulturált temetõ nem képzelhetõ el illemhely nélkül. A temetõ kiemelt közösségi helyeit parkosítani (kertészetileg rendezni), az utakat fásítani kell. A fák térben lehatárolják a sírmezõt, ezáltal emberléptékûvé teszik azt. A fasor eligazító, útvonal kijelölõ, funkciót kap. Az ültetvényezéssel, növénytelepítéssel biztosíthatjuk a természeti környezet megfelelõ arányát. A temetõben gondoskodni kell a keletkezett hulladék tárolásáról. A gyûjtés, szállítás, ártalmatlanítás a temetõben is követelmény. Célszerû ezt a tevékenységet összekapcsolni a település hulladékkezelési közszolgáltatásával, ellátható azonban önállóan is, a helyi szabályozástól függõen. Tv. 13 (2), 23 ; 41 (3); OTÉK 42 ; Vhr. 41/A ;55 Lezárt temetõ létesítményei Tv. 9. (2) Lezárt temetõben az (1) bekezdés e), f) és h) pontjában meghatározott temetõi létesítményeket kell biztosítani. A lezárt temetõ tulajdonosa a Vhr.-ben meghatározottak szerint köteles biztosítani a temetõ bekerítését vagy élõsövénnyel való lehatárolását vízvételi lehetõséget, illemhelyet hulladéktárolót Lezárt temetõben rendszerint a sírhelyek a porladási idejüket töltik, még folyamatos temetõlátogatás történik. Ezért a kegyeletgyakorlás szempontjából bizonyos létesítmények biztosítása szükséges. Gondoskodni kell a temetõ gondozásáról, hogy a hozzátartozó szerettei sírját megközelíthesse. Tv. 9. (1); 10 ; Vhr. 19. (1),(2),(4) A temetõ létesítményei; a temetõ lezárása Temetési helyek kialakítása Vhr. 10. (1) A temetõt nagyságától függõen sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temetõ üzemeltetõje jelöli ki. (2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni. (3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elõ kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése elõtt nem lehet használatba venni. (4) A szabályzatban a temetõ egyes területei de legalább sírhelytáblánként az egyes temetési helyek építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételei meghatározhatók. A feltételeket a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerzõdésben kell rögzíteni. (5) A temetõben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a szabályzatban kell elõírni.

20 Tv. 13. (2) A temetõ területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthetõ. A tulajdonos feladata a temetési helyek kialakítása, amelyeket sírhelytáblákba kell szervezni. (A gyakorlatban a sírhelytáblákat parcellának nevezzük, több parcella alkotja a sírmezõt) Az eligazodás, a nyilvántartás céljából a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokat és benne a temetési helyeket számozni kell. A parcella számát annak sarkán meg kell jelölni. Fontos, hogy minden parcellában azonos rend szerint, azonos módon számozzunk. (Elfogadott gyakorlat, ha a bejárathoz viszonyítva a parcellák balról jobbra emelkedõ számúak, a sorok számozása balról jobbra növekszik a parcellán belül. Fej-fej melletti elrendezésnél mindegyik szakasz elsõ sor. A szakaszok római számozásúak.) A számozási rendet nem szabad megváltoztatni. Kegyeleti követelmény, hogy a temetõben rend legyen. A sírhelytáblákat ezért a betemetés elõtt elõ kell készíteni. Ezért elõírás, hogy a tereprendezés, az ültetvényezés, a fásítás, a parcellát határoló utak már az elsõ betemetés elõtt rendelkezésre álljanak. Ha a parcella elõkészítése hiányos, a tulajdonos kegyeletsértõ állapotokat teremt. Az európai gyakorlatot követve nálunk is egyre több temetõben alakítanak ki egyedi tervezésû (például hant nélküli) parcellákat. Ennek az a célja, hogy táj- és kertépítészeti eszközökkel szép sírmezõk alakuljanak ki. Ezt azonban, mint választási lehetõséget lehet felkínálni az eltemettetõnek. Az ilyen parcellákba való temetés és gondozás, fenntartás, sírjelállítás feltételeit a szabályzatban, és szerzõdésben kell rendezni. A temetési helyek horizontális méretét helyi rendeletben (illetõleg temetõszabályzatban) kell meghatározni. Ez a tulajdonos szabadsága. A sírgödör mélysége azonban központilag szabályozott. Esetleges helyhiány sem eredményezheti, hogy az utakat elfoglalják a temetési helyek. A temetõ összképe, a forgalom, a zöldfelületi igény legalább olyan szakmai, jogi követelmény, mint a sírhelyekrõl való gondoskodás Tv. 3. (1) d pont, 6. (1) bekezdés, 41. (3) c pont A temetési helyek fajtái A temetési helyek fajtái Vhr. 11. (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettõs sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettõs sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. (2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemettetõ ettõl eltérõen rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy idõben történik. (3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülõ koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltetõ hozzájárulásával természetes a talajban lebomló anyaggal burkolni lehet. (4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettõs sírhelyet nem szabad létesíteni. (5) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészbõl álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetõn belüli elhelyezését a temetõ tulajdonosa (üzemeltetõje) jelöli ki. Sírbolt a temetõ tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhetõ. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtetõ a sírbolt helyét megváltotta.

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyömrő Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. december 9-én tartandó ülésére A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 33/2007.(XII.13.) Önk. rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csány Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(IV.27.)rendelet a temetőről és a temetkezésről

Csány Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(IV.27.)rendelet a temetőről és a temetkezésről Csány Községi Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(IV.27.)rendelet a temetőről és a temetkezésről Csány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről A jogszabály mai napon hatályos állapota 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatainak áttekintése,

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete A temetőkről és a temetkezésről Tetétlen község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 1 / 13 2012.09.10. 15:59 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének

Részletesebben

BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMETŐSZABÁLYZAT

BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMETŐSZABÁLYZAT BOGYISZLÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMETŐSZABÁLYZAT A Bogyiszlói Református Egyházközség Presbiteriuma; a temetőktől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. -ában foglaltak alapján, figyelemmel

Részletesebben

2. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

2. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 2. napirendi pont Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2003. (X.08.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-102/2013. Előterjesztés

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a 11/2007.(VII. 18.), 12/2012. (VI.1.) és a 22/2014.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. /V.8./ RENDELETE

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. /V.8./ RENDELETE DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. /V.8./ RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat / a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15./ önkormányzati r e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről (

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 3/2010. (III.23.) sz. rendelettel módosított 15/2007. (XII.20.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Pilisszentlászló Község Önkormányzata

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról

Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.

Részletesebben

Boda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(VI.03.)Kt. számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről.

Boda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(VI.03.)Kt. számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről. Boda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(VI.03.)Kt. számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről Preambulum: Boda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről 1 Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról.

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. 16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. Vácduka Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testület 2008. augusztus 14-i rendkívüli ülésének számú A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2005. (XII.11.) sz. rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. NOVEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 1128-13/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI/8. NAPIREND Tárgy: Temető

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

5/2002. ( VI.28.) ÖR.SZ. RENDELETE. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről. 1..

5/2002. ( VI.28.) ÖR.SZ. RENDELETE. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről. 1.. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2002. ( VI.28.) ÖR.SZ. RENDELETE A temetőkről és a temetkezési tevékenységről. Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben) Általános rendelkezések Érsekvadkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(V.27.) számú rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben) Érsekvadkert Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 29 / 2000. ( XII.05.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSEK RENDJÉRŐL 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezés rendjéről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4./ számú rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11212. számú törvényjavaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2013. május 1 1999.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. /VIII. 30./ rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2007. (VII.31.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL 1

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2007. (VII.31.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2007. (VII.31.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL 1 Szólád Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény(továbbiakban

Részletesebben