Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról"

Átírás

1 Tiszasüly Község Önkormányzata 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról Tiszasüly Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy érvényesüljön a törvényben meghatározott tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga Tiszasüly község temetőjében. (2) A fentiek biztosítására az önkormányzat köztemetőt tart fenn, melyben felekezeti vagy egyéb szempontokra tekintet nélkül bárki eltemethető. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Tiszasüly községben lévő az önkormányzat tulajdonában álló köztemetőre terjed ki, mely természetben Tiszasüly DK-i részén a Kőtelek felé vezető út baloldalán található, hrsz-a: 061, területe 2 ha 8299 m A köztemető helyi, tárgyi, infrastrukturális feltételei 3. (1) A temető körbekerített. A bejárást két gyalogos bejárat, egy gépjármű bejárást biztosító nagykapu és egy széles munkagépek bejárására szolgáló hátsó nagykapu szolgálja. (2) Az első bejárattó betonjárda és kőlappal rendelkező bekötőút van a ravatalozóig. (3) A hulladék ideiglenes összegyűjtését két körbekerített hulladékgyűjtő hely biztosítja. (4) A temető vezetékes ivóvízzel ellátott. Két kerticsap áll rendelkezésre, vízhiány esetén egy ásott kerekes kút merülő vödörrel. Nyári időszakban temetéskor vízöblítéses illemhelyek állnak rendelkezésre akadálymentesített megoldással. (5) A temetési szertartások végzésére ravatalozó, a halottak tárolására halotthütő áll rendelkezésre. (6) A hűtő helyiségében hideg-meleg vizes kézmosó áll rendelkezésre. (7) A temetőlátogatók kényelmét öt pad biztosítja. (8) A talajvízszint ellenőrzésére egy ásott kút és egy észlelőkút áll rendelkezésre.

2 II. fejezet Egyes tevékenységekre vonatkozó szabályok 4. A köztemető fenntartása és üzemeltetése 4. (1) A köztemető létesítése, lezárása, megszüntetése, bővítése, újra használatba vétele, fenntartása, üzemeltetése Tiszasüly Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) feladata, melyre a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. (2) A köztemető fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. (3) Az Önkormányzat a köztemető fenntartásával kapcsolatban gondoskodik: a) a köztemető kerítésének folyamatos karbantartásáról, javításáról a hely építési szabályzatában foglaltaknak megfelelően b) a ravatalozó és egyéb helyiségek (hűtőkamra, öltöző) rendszeres karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról c) a zöldterületek, az utak rendszeres karbantartásáról. 5. (1) A köztemető üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat a rendelet mellékletét képező Temetői Szabályzat tartalmazza. (1. számú melléklet.) (2) A köztemetőben lévő sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség az Önkormányzatot nem terheli. 5. A köztemető használati szabályai 6. (1) A köztemetőben végzendő minden munkát (sírjel, síremlék és tartozékai építése, felújítása stb.) kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését az Önkormányzatnak be kell jelenteni. (2) A köztemető használatára vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet mellékletét képező Temetői Szabályzat tartalmazza. (1. számú melléklet) (3) A köztemetőben síremlék építést, javítást végző vállalkozó temető-fenntartási díjat köteles fizetni. Ennek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. A temetési helyek kialakítása, a gazdálkodás szabályai 7. (1) A köztemetőben a folyamatos temetés biztosítása érdekében a sírhelytáblák kialakítását és előkészítését az Önkormányzat végzi. (2) Az Önkormányzat sírhelytáblákat, a táblákban kialakított sorokat, temetési helyeket folyamatos számozással látja el. A sírhelytáblákat nagybetűkkel (A, B, C, D stb.), a sorokat római számokkal, a sírokat arab számmal kell megjelölni. (3) A köztemetőről, a kialakított sírhelytáblákról az Önkormányzat térképet és nyilvántartást vezet. A térképről készült másolatot a köztemető bejáratánál köteles elhelyezni. A változásokat a térképen évente januárban aktualizálja. (4) Az Önkormányzat a köztemetőben végzett temetésekről temető főkönyvet (nyilvántartó könyvet) vezet.

3 8. (1) A temetési hely (sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt) használatáért megváltási díjat kell fizetni. A megváltási díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A megváltási díjat megfizető a temetési hely tekintetében rendelkezési jogot szerez, melynek időtartama: a) egyes és kettes sírhely estén 25 év, illetőleg a váltás napjától számított 25 év, b) sírbolt estén 60 év, c) urnafülke, urnasírhely esetén 25 év, d) urnasírbolt esetén 60 év. A sírhelyek újraváltása esetén a lejárati időt, az eredeti váltás lejárta utáni naptól kell számítani, függetlenül attól, hogy az újraváltás a lejárat előtt vagy után történt. (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. Az erre irányuló kérelem csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. A temetési hely feletti rendelkezési jogot meg kell hosszabbítani, ha rátemetés vagy mellétemetés történik a rátemetés vagy mellétemetés időpontjától számított 25 évre. Ebben az esetben a megváltási díj arányos részét kell megfizetni, annak a résznek az arányában, amely a 25 évből korábban nem volt megváltva. (4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül temetkezés céljára díszsírhelyet adományozhat. Ennek helyéről, vagy szükség szerinti áthelyezéséről az önkormányzat dönt. A díszsírhellyel kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli. A díszsírhelyre az elhunyt özvegye is rátemethető. Amennyiben a rátemetés megtörténik a díszsírhelyet a 25 év elteltével újra kell váltani. (5) A hamvak szétszórására igény szerint a köztemetőben szóróhely alakítható ki. (6) Ismeretlen holttest esetén a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni az eljáró hatóság nevét és az eljárás ügyszámát. (7) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. (8) Az Önkormányzat a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődőknek. 7. A temetési szolgáltatás 9. (1) A község területén temetési szolgáltatást a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben előírt feltételekkel rendelkező, e célra alapított gazdálkodó szervezet (továbbiakban: temetkezési vállalkozó) végezhet, akit a temettető megbíz vele, valamint a temetéssel kapcsolatos adatokat a temető fenntartója részére a temetőfőkönyvbe való bevezetés végett rendelkezésre bocsátja és a ravatalozó használat díját a temettető megfizeti. (2) A ravatalozó, illetve a hűtő használatáért a temetkezési szolgáltató temetésenként a 2. számú mellékletben meghatározott díjat köteles megfizetni.

4 III. fejezet Záró rendelkezések 10. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Hatálybalépésével egyidejűleg Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselőtestületének a temető fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összhangban került elfogadásra, előírásainak megfelel. Pollák Tibor polgármester Munkácsi György jegyző

5 1. melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZTEMETŐJÉNEK T E M E T Ő I (1) A temető nyitva tartása: S Z A B Á L Y Z A T A a.) május 01. napjától szeptember 30. napjáig b.) október 01. napjától április 30. napjáig 07 órától 19 óráig 08 órától 16 óráig (2) A temető bejáratánál a nyitvatartási időt, a temetőgondnok nevét és elérhetőségét feltüntető táblát kell elhelyezni. (3) A temetőbe gépkocsival csak a temetési szolgáltatást végző, a síremlék építését, javítását végző vállalkozó és rokkant személy hajthat be a temetőgondnok engedélyével az általa megadott időpontban. A síremlék építő, javító vállalkozó kegyeleti okok miatt köteles a behajtási időpontot megelőzően 24 órával korábban időpontot egyeztetni a temetőgondnokkal. (4) A temetőbe állatot bevinni vakvezető kutya kivételével tilos. (5) A sírhelyek méretei: a.)egyes sírhely 2 x 1 m b.) kettes sírhely 2 x 2 m c.) gyermek sírhely 1,6 x 0,6 m d.) urnasírhely 0,8 x 0,6 m e.) kripták mérete 2 x 3 m, 3 x 4 m, 4 x 4 m f.) föld feletti sírbolt 2 X 1 m A sírhelyek egymástól való távolsága 0,6 m. (6) A sírhelyen olyan síremlék helyezhető el, amely a sírhely nagyságát nem haladja meg, magasságát a helyi építési szabályzat hatozza meg. (7) Fát, cserjét a köztemető területén az Önkormányzat ültethet. A sírhellyel rendelkező a sírra olyan örökzöld növényt ültethet, mely nem nő 1,5 m-nél magasabbra. A közlekedő út szélessége 2 méter. (8) Az elhunytat abba a sírba kell temetni, amelyre az eltemettető a rendelkezési jogosultságot megszerezet. Ennek hiányában az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő helyre kell temető. (9) Egy urnasírhelybe kettő db, egy egyes sírhelybe négy db urna helyezhető el. (10) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettes sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettes sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. (11) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

6 (12) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az Önkormányzat hozzájárulásával a talajban lebomló anyaggal burkolni lehet. (13) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettes sírhelyet nem szabad létesíteni. (14) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. (15) A sírboltok és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön parcellát vagy sorokat lehet kijelölni, ezt a temető térképen fel kell tüntetni. (16) Temetési helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb. (17) A halottat koporsós temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni, kivéve, ha: a.) a temetésre az eltemettető kívánsága szerint 8 napon belül kerül sor, feltéve, hogy a holttest hűtése folyamatosan biztosított, b.) a temetésre az eltemettető kívánsága szerint 15 napon belül kerül sor, feltéve, hogy a holttestnek az eltemetésig történő hűtése folyamatosan biztosított, illetve az illetékes Népegészségügyi Intézet engedélyével rendelkeznek. (18) Sírboltba (kriptába) temetéshez az elhunytat légmentesen zárt, fa, műanyag, fém vagy üveg koporsóba kell tenni. Fa koporsó használata esetén belső fém vagy műanyag koporsót is alkalmazni kell. A koporsó behelyezését követően a sírbolt 25 évig csak sírnyitási engedéllyel nyitható fel. Urna behelyezését követően a sírbolt további temetés céljából felnyitható. (19) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel további legfeljebb egy elhalt vagy a szabályzatba rögzített, az illetékes Népegészségügyi Intézet által engedélyezett számú 25 évnél régebbi holttest maradvány temethető rá. Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. (20) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a temető üzemeltetője, legkésőbb a munka megkezdése előtt 10 nappal a temetőben (hirdetőtáblán) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely számát, a sírjelen feltüntetett adatok körét, és az exhumálás idejét tartalmazó közleményt helyez el. (21) (22) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani a zárást megelőző egy órával szabad. Eltávozáskor gondoskodni kell arról, hogy a gyertya, mécses ne okozzon tüzet. (23) Szemetet az arra kijelölt helyre szabad lerakni. Síremlékek építése, javítása során keletkezett törmeléket a megrendelést teljesítő, vagy a megrendelő köteles eltakarítani. A szemétlerakó helyről a szemét kiszállítását a Közüzemi Gondnokság végzi.

7 (24) Az urnasírhelyes parcellában sírkert a temetőgondnokkal történő egyeztetést követően alakítható ki, meghagyva a közlekedő utakat. (25) A síremlék építésének tervét a temetőgondnoknak be kell mutatni, azt jóvá kell hagyatni. A síremlék a sírhely méreteit nem haladhatja meg. A sírfeliratok minden esetben a sírok közötti út felé néznek. A temetőben építési munka csak látogatási nyitvatartási időben végezhető, de nem végezhető a szertartások ideje alatt, hétvégén és ünnepnapokon.

8 2. melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez 1. Sírhelyek: a.) A tábla I-XX. sorig: b.) B tábla I. XV. sorig: c.) C tábla I-XV. sorig: d.) Urnasírhely: e.) Gyermeksírhely f.) Kriptasírhely Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA 2. Egyéb díjak a.) hűtőhasználati díj: b.) ravatalozó használat: Ft/nap + ÁFA Ft + ÁFA 3. A temetőben síremlék, sírbolt építést, javítást végző vállalkozó az alábbi temetőfenntartási hozzájárulást köteles fizetni: Ft + ÁFA/alkalom

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben