Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről"

Átírás

1 Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya az Újrónafő község közigazgatási területén működő köztemetőre, valamint a köztemető fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. (2) Újrónafő község közigazgatási területén működő köztemető a Református Egyházközség tulajdonát képező, Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott, az Újrónafő, belterület, 1 hrsz. alatt található 6691 m 2 alapterületű temető. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek 2. (1) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik. (2) Az Önkormányzat a temető fenntartásával kapcsolatban gondoskodik a) a ravatalozó rendszeres karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról, illetve tisztántartásáról; b) a zöldterületek, az utak rendszeres karbantartásáról, az utak melletti fásításról; c) vízvételi lehetőség (közkifolyó) folyamatos biztosításáról; d) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról, a hulladéktároló karbantartásáról, szükség esetén annak felújításáról. (3) A temető üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 3. (1) A sírásás időpontját a temetkezési szándék bejelentésekor kell megjelölni. (2) A temetőben végzendő minden munkát kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, valamint a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését az Önkormányzat részére a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel. (3) A temetőben tilos: a) a sírhely körül fát, bokrot ültetni; b) lépcsőt építeni vagy egyéb, rögzített tárgyat elhelyezni; c) lebontott sírjelet, síremléket tárolni; d) a terepszinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel megváltoztatni;

2 e) a hirdetőtáblán kívül hirdetményt elhelyezni. (4) A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket az önkormányzathoz kell benyújtani. Az önkormányzat szabálytalanság vagy jogszabálysértés észlelése esetén arra a bejelentő figyelmét felhívja és a szükséges intézkedést megteszi. A temetési hely gazdálkodási szabályai 4. (1) A temetőben a kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni. (2) A köztemető sírhelysorokra és sírhelysoronként folyamatosan számozott temetési helyekre osztott. (3) A sírboltok, urnasírhelyek részére külön sírhelytábla vagy sírhelysor is kijelölhető. (4) A temetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak: a) koporsós temetésnél: aa) egyes sírhely; ab) kettős sírhely. b) hamvasztásos temetésnél: ba) urnafülke (kolumbárium); bb) urnasírhely. (6) Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése 5. (1) A temetőben lévő sírhelyek méretűk és az eltemethető személyek száma szerint a következők: a) Egyes sírhely: 2 m hosszú, 1 m széles, mélysége 2 m. Különleges esetekben a temető fenntartója ettől eltérést engedélyezhet. Koporsós rátemetésnél úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Egy koporsó helyezhető el benne. b) Kettős sírhely: 2 m hosszú, 2 m széles, mélysége: 2 m. Két koporsó helyezhető el benne. (2) A sírok egymástól való távolsága legalább 60 cm. A sorok közötti távolságnak 1 méternek kell lenni. (3) A sírjel nem foglalhat el a megváltott helynél nagyobb területet. (4) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet. (5) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezhető el. (6) A sírgödröt kifalazni nem szabad. (7) Urnasírhely és urnasírbolt az urna földbe történő elhelyezését szolgálja. (8) Urnasírboltot csak a hatályos építésügyi jogszabályok alapján lehet létesíteni. (9) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. A kötelezően biztosítandó urnafülke elölnézeti mérete: 30 x 30 cm. (10) Az urnasírhely mérete: 60 x 80 cm, mélysége 100 cm. (11) Urnasírba legfeljebb 4 urna helyezhető el. (12) Hagyományos sírhelybe legfeljebb további 2 urna rátemethető.

3 A sírgondozás szabályai 6. (1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani. (2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig, sírboltig tartó terület és az út fele. (3) A temetési hely környezetének karbantartásáért az érintett területtel közvetlenül határos temetési helyek felett rendelkezők egyetemlegesen felelnek. (4) A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni: a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit; b) a tevékenység mások sir-gondozási tevékenységét ne akadályozza; c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza; d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást; e) a keletkező növényi hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni (az építési, bontási hulladékot a vállalkozó köteles a temetőből elszállítani); f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sir felöltésre használni. (5) A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhely sorok közötti utak vagy más temetői létesítmények állapotát, állagát nem veszélyezteti (használatát nem korlátozza), valamint a növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg. (6) Az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén az üzemeltető köteles felhívni a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a közvetlen veszély elhárítására. A felhívást a temető hirdetőtábláján is ki kell függeszteni. (7) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult nem tesz eleget az (1) (6) bekezdésben foglalt előírásoknak, úgy a temető üzemeltetője határidő kitűzésével felhívja a szükséges munkálatok elvégzésére vagy szabályellenes tevékenységének abbahagyására. A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkálatokat az üzemeltető a rendelkezési jogosult költségére elvégzi (elvégezteti). A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja 7. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év; b) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, ebben az esetben a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. (3) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult vagy annak leszármazója, örököse által újból megváltható. (4) A térítési díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (5) A díjakat a temetést, kihantolást, vagy rátemetést megelőzően kell megfizetni. (6) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére, a kettős vagy a mélyített sírhelyek kivételével, temetési hely nem foglalható le. (7) Rátemetésnél a teljes sírhely díját kell megfizetni, a sírhelyhasználat ideje a temetési hely feletti rendelkezés lejártáig tart. (8) A hamvakat tartalmazó urnának az urna sírba temetése és rátemetés esetén is annak a sírhelynek a díját, illetve időarányos díját kell megfizetni, amelybe az urnát betemetik.

4

5 1. melléklet a 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez Újrónafő Község Önkormányzat köztemetőjének szabályzata 1.) A köztemető nyitvatartási ideje naponta: - április 1-jétől szeptember 30-ig 7 órától 20 óráig - október 1-jétől március 31-ig 8 órától 17 óráig - halottak napján (november 1-jén) 7 órától 22 óráig 2.) A nyitvatartási időt feltüntető táblát a temető bejáratánál kell elhelyezni. A temető nyitásáról és zárásáról az üzemeltető gondoskodik. 3.) A temetőt bárki látogathat, a sírokat gondozhatja, a temetőbe való belépés díjtalan. 4.) A temetőben mindenki köteles a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsítani. 5.) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. 6.) Kutyát a vakvezető kutya kivételével a temetőbe bevinni tilos. 7.) A temetőbe gépkocsival, motorkerékpárral behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra. 8.) A temetőben lévő kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő tárgyakat rongálni, eltávolítani tilos. 9.) A temető területén fát, cserjét csak üzemeltető ültethet. 10.) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani legkésőbb a zárást megelőző egy órával szabad. Eltávozáskor gondoskodni kell arról, hogy a gyertya, mécses ne okozzon tüzet. 11.) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. 12.) A temetőben elszáradt koszorút, virágmaradványt, avart égetni tilos 13.) A temetőben lévő sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében az önkormányzatot mint üzemeltetőt őrzési, illetve kártérítési felelősség nem terheli.

6 2. melléklet a 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez I. A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai 1.) Egyes sírhely díja: Ft 2.) Kettős sírhely díja: Ft 3.) Urnafülke díja: Ft 4.) Urnasírhely díja: Ft A fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. II. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások temetkezési szolgáltatók általi igénybevételének díja Ft/temetés A fenti díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben