Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati rendelete a temetők rendjéről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

2 2 Hantos Község Önkormányzata képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.) a 8./2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati rendelete a temetők rendjéről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésének felhatalmazása valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hantos községben lévő köztemetők fenntartásának, használatának, valamint a temetkezési tevékenység szabályozása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. Az ide vonatkozó központi jogszabályokkal összhangban biztosítani a temetők rendjét, a temetkezési tevékenységet A rendelet hatálya (1) 1 Jelen rendelet hatálya a Hantos község közigazgatási területén fekvő 0294 hrsz-ú és a 0253 hrsz-ú az önkormányzat tulajdonában álló működő és lezárt temetőkre, az ott folyó temetkezési és temető - fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki. A rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényt ( a továbbiakban Ttv. ) és annak végrehajtásáról rendelkező 145 /1999. (X.01.) Kormány rendelet ( a továbbiakban R. ) szabályait is. (2) A temetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható. 1. Módosította Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 1..(1) bekezdése Hatályos: április 2-tól

3 3 Temetők rendje (1) 2 A köztemető fenntartásáról Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban, mint fenntartó )temetőgondnok megbízásával gondoskodik. 3.. (2) A feladat ellátásához szükséges fedezet biztosításáról a fenntartó az éves költségvetés keretében gondoskodik. (3) A község közigazgatási területén található köztemetők ellenőrzése*** a jegyző hatáskörébe tartozik. (4) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie a temetési tevékenység lebonyolítására. Ennek érdekében a fenntartó tulajdonában lévő ravatalozó és berendezései állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról gondoskodik. (5) 3 Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket a következők szerint biztosítja : utat rendben tartja a parcellák megközelítésére, parkosítást, fásítást végez, egy ravatalozót, vízfelvételi lehetőséget, hulladéktárolót működtet. (6) 4 A ravatalozó és berendezései használatáért használati díjat nem kell fizetni. 4.. (1) A temető korlátozott használatú közterületnek minősül. (2) A temetőket sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokra kell osztani. A sírokat és a sorokat számozni kell. (3) A temetők ellenőrzője 5 a temetőről helyszínrajzot és nyilvántartást köteles felfektetni (4) Az elhaltakat általában az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő sírokba kell temetni, kivéve a kettős sírhelyeket. A temetéseket az üres helyeken kell megkezdeni. (5) Rátemetéshez sírnyitási engedély kell. Az engedélyt a fenntartónak be kell mutatni. 6 (6)Urnát urnasírba temetni, vagy sírhelybe rátemetni egyaránt szabad Rátemetés ezen esetben is csak egy alkalommal lehetséges. 2. Módosította Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 2..(1) bekezdése Hatályos: április 2-tól 3. Módosította Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 2..(3) bekezdése Hatályos: április 2-tól 4. A bekezdés számozását (5)-ről (6)bekezdésre módosította Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 2..(3) bekezdése Hatályos: április 2-tól 5. Módosította Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 2..(2) bekezdése Hatályos: április 2-tól 6. Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 3..(1) bekezdése Hatályos: április 2-tól

4 4 (7) 7 A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell jelenteni a fenntartónak.. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot. 5.. (1) A temetők állandóan nyitva tartanak, a nyitvatartási idő nincs korlátozva. (2) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. (3) A temetőkbe gépjárművel behajtani tilos. (4) A temetők és épületeinek valamint tartozékainak, a sírok, síremlékek, a parkok és azok növényzetének rongálása tilos. (5) A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. A temető fenntartója köteles biztosítani a szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet, s gondoskodik a szemét rendszeres elszállításáról. (6) A temető területére kutyát bevinni tilos., kivéve a vakvezető kutyát. (7) 8 A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét nyommentesítéssel, vagy fűnyírással rendben tartani. (8) 9 A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig, sírboltig tartó terület, út fele. Temetés 6.. (1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni, csak a temetés céljára kijelölt helyen szabad, amit ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmaz ( helyszínrajz ) (2) 10 Temetésre használt helyek : a.) egyes sírhelyek b.) kettes sírhelyek c.)gyermeksírhelyek d.)urnasírhelyek e.)urnafalban urnahely 7. Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 3..(2) bekezdése Hatályos: április 2-tól 8. Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 4..(1) bekezdése Hatályos: április 2-tól 9. Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendeletének 4..(1) bekezdése Hatályos: április 2-tól 10. Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 1. -a Hatályos: szeptember 1-től

5 5 (1) A sírhelyek méretei : - egyes sírhely 2,1 m x 0, 9 m - kettes sírhely 2,1m x 1,.9 m - gyermek sírhely : 1,3 m x 0,6 m Sírhelyek, urnasírok méretei 7.. (2) A sírok mélysége ( rátemetés lehetőségét is figyelembe véve 1,6 m 2,5 méterig terjedhet. (3) A sírok egymástól való távolságának legalább 50 cm-nek kell lennie gyermeksírok esetében is. A sorok közötti távolság minimálisan 80 cm. 11 (4)A korábbi temetések esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. (5) Az urnasírhely mérete általában 60x60 cm, mélysége legalább 1 m. A ravatalozó mellet kell kialakítani. Sírhelyek, urnasírhelyek használati ideje és díja 8.. (1) Sírhelyek használata 25 évre terjed a temetéstől számolva, illetve határozatlan időre. (2) Kettős sírhely használata az utolsó temetéstől számított 25 évre terjed. (3) Rátemetés esetén a sírhely használat a rátemetéstől számított 25 évre terjed. (4) Urnasírhelyek használata a temetéstől számított 10 évig terjed. (5) A használat ideje annak lejártakor a fenti időpontokra meghosszabbítható. (6) A használatért fizetendő térítési 11 díjat minden esetben a temetést, rátemetést megelőzően kell fizetni.. (7) 12 Térítési díjak : a.) egyes sírhely díja : Ft határozatlan időre, 25 évre : Ft b.) kettes sírhely díja : Ft határozatlan időre, 25 évre : Ft c.) rátemetés díja : Ft d.) annak, akinek halála után, de a temetése előtt váltják meg sírhelyét, annak egységesen Ft e.) urnasírhely díja : Ft f.) urnafalban urnahely díja: Ft határozatlan időre, 25 évre: Ft 11 Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat 5/2001.((IV.02.) számú rendeletének 5..(1) bekezdése Hatályos: 2001.IV:02-tól 12. Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 1. - (2) bekezdése Hatályos: szeptember 1-től

6 6 Kötelező nyilvántartások vezetése 9.. (1) Temetők ellenőrzését ellátó minden temetőről nyilvántartó és sírbolt könyvet tartozik vezetni. (2) A nyilvántartó könyvnek tartalmaznia kell : g.) folyószám h.) temetés napja i.) az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása 13 j.) az elhalálozás időpontja k.) a sírhelysor és a sírhely száma l.) eltemettető neve, lakcíme m.) temetkezési hely használati idejének lejárta n.) a síremlékre vonatkozó bejegyzések A sírbolt könyvet a nyilvántartó könyvvel megegyező tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. 14 (3) A nyilvántartáshoz névmutatót kell vezetni. (4) Azokat a sírhelyeket, amelyek a fenntartó tulajdonába vissza kerülnek leltárba kell venni. Temetői munkák 10.. (1) A temetőben végzendő minden munkát kivéve a sírok gondozását be kell jelenteni a temetőt fenntartónak. (2) A sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat térítés ellenében temetéssel megbízott vállalkozó végezhet, egyeztetve a temető fenntartójával. (3) Fákat, cserjéket a sírhelyen ( sírbolthelyen ) kívüli területre magánszemélynek ültetni nem szabad. A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető fenntartója eltávolíthatja. (4) Sír vagy sírbolt felnyitását az elhalt közeli hozzátartozója, vagy az kérheti, aki az eltemettetésről gondoskodott. Ezt indokolt esetben az ÁNTSZ engedélyezheti Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat 5/2001.((IV.02.) számú rendeletének 7..-a Hatályos: 2001.IV:02-tól

7 7 (5) 15 A temetőben : a./ sírgondozást : a temetkezési hellyel rendelkezésre jogosult, és az elhunyt hozzátartozói, b./ a temetkezési szolgáltatásokat ( Ttv.25.. (1) bekezdése szerint ) az arra jogosult vállalkozó illetve gazdálkodási szervezet, c/ egyéb munkákat : ( a síremlékbontási, állítási, sírboltépítési bontási, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat ) szabadon választott magán vagy jogi személy végezhet. Telepi temetőre vonatkozó külön rendelkezések 11.. (1) Ebben a temetőben történő temetés esetén a ravatalozás csak a másik temetőben történhet. (2) Csak az temethető ezen temetőbe, akinek síremléke már korábban itt került felállításra, illetve házastársa ide lett temetve (kettős sírhely ) (3) Rátemetés is engedélyezhető az előzőekben leírtak szerint. Záró rendelkezések 12.. (1) 17 (2 ) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 16. Hantos, március 24. /:Virág József:/sk. /:Szeip István:/sk. jegyző Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2001.(IV.02.) számú rendelete 2001.április 2-án lép hatályba. Hantos, /:Virág József:/sk. /:Gálné Papp Erika:/sk. jegyző Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2009.(IX.30.) számú rendelete 2009.szeptember 30-án lép hatályba. Hantos, 2009.szeptember 30. /:Virág József:/sk. /:Gálné Papp Erika:/sk. aljegyző 15. Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat 5/2001.((IV.02.) számú rendeletének 8.. (1) bekezdése Hatályos: 2001.IV:02-tól 16.. Kiegészítette Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(IX.30.) számú rendelete 2..-a Hatályos szeptember 30-tól 16.. Hatályon kívül helyezte Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendelete 4. -a Hatályos: november 16.-tól

8 8 Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8../2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 2011.szeptember 1- én lép hatályba. Hantos, szeptember 1. /:Fischer József:/sk. /:Gálné Papp Erika:/sk. körjegyző Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2012.(XI..15.) önkormányzati rendelete november 16-án lép hatályba. /:Fischer József:/sk. /:Gálné Papp Erika:/sk. körjegyző Egységes szerkezetbe foglalva november 15-én. Hantos, november 15. /:Gálné Papp Erika:/ körjegyző

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben