Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének"

Átírás

1 Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. (1) bekezdésében és 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések A jelen rendelet hatálya a buji 05/6 hrsz alatt található köztemető területére terjed ki. 1. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele 2. (1) A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni. (2)Temetőt létesíteni csak a képviselő-testület által jóváhagyott szabályozási tervben az erre kijelölt területen lehet létesíteni. Temető fenntartása 3. (1)A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében biztosítja a temető rendeltetésszerű használatához a) a temetők megközelítéséhez szükséges utat, a bejárattól a ravatalozóhoz vezető utat, b) a temető bekerítését, c) az elhaltak felravatalozására alkalmas ravatalozót, d) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, e) a temetőben vízvételi lehetőségeket és illemhelyet, a hulladék tárolását, f) a temető területén a rendeltetésének és a helyi jellegeknek megfelelő módon történő parkosítását.

2 Temetkezési szolgáltatások, a temető ellenőrzése 4. (1) Temetkezési szolgáltatások biztosításáról a temetkezési szolgáltatón keresztül az önkormányzat gondoskodik. (2) Temetkezési szolgáltatás a temetés felvétel, a halott szállítás, az elhunyt temetésre való felkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás és ezen cikkek értékesítése, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés. (3) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Buj Község Jegyzője ellenőrzi. Temetés 5. (1) Temetni csak a temetőül kijelölt és temetésre még használatban lévő területen szabad. (2) Az elhaltakat a szállításnál, ravatalozásnál, eltemetésnél a legnagyobb gonddal és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni. (3) A temetésnek és a gyászszertartásnak az idejét a temető üzemeltetője állapítja meg. Ehhez az időponthoz alkalmazkodni kötelesek a szertartást végző személyek is. A temetés idejére vonatkozó hozzátartozói kívánságokat a lehetőséghez mérten figyelembe kell venni. (4) A temető ravatalozó épületében a halottat a temetésig a hűtőkamrában kell elhelyezni. A temetéskor a felravatalozás a ravatalozó helyiségben, illetve előtte történik. A ravatalra helyezettek koporsói nyitva tarthatók. (5) Ha a holttest oszlása előrehaladott, a család előzetes értesítése után a koporsót le kell zárni. Egyébként a végleges lezárás csak közvetlenül a temetés, vagy a gyászszertartás előtt történhet meg. Fertőző betegségben elhaltak holttestét légmentesen lezárt koporsókban kell ravatalozni. A halottak érintését meg kell akadályozni. (6) A ravatalozó helységet a temetés napján legalább ½ órával a temetés előtt, valamint a temetés előestéjén - virrasztás céljából - ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére kell bocsátani. (7) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi, illetve világi szertartás szerint. Sírok, sírboltok 6. (1) A köztemetőben a sírgödrök kiásását, betemetését és ezzel kapcsolatos egyéb munkákat csak a temetkezési szolgáltató által alkalmazott dolgozó végezheti. (2) A halott, vagy maradványai áthelyezése folytán más sírba történő áthelyezése során megürült sírhelyek a temető üzemeltetőjének rendelkezésére szállnak vissza. A jogosult részére az eredeti áron számított megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni. (3) Egyes sírhelyen rendszerint csak egy nagykoporsó, gyermeksírban pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethető. (4) Külön engedély alapján a már betemetett egyes felnőtt sírba még egy kis koporsó, a sír mélyítése esetén még egy nagy és kis koporsó temethető (rátemetés).

3 (5) Egy, már betemetett gyermeksírba a sírhely mélyítése mellett még egy további 10 éven aluli gyermek koporsója temethető. (6) A kettős sírhely két nagy koporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egyik-egyik részében ugyan olyan mértékben és módon történhet, mint az egyes sírba. (7) Rátemetésre vonatkozó engedélyt a sírok felnyitásáról szóló rendelkezések betartása mellett a városi tisztiorvos adja meg. (8) Sírgödröt kifalazni nem szabad. 7. (1)A temetőben kialakítható sírok méretei a következők: a) az egyes felnőtt sír 190 cm hosszú, 190 cm mély és 100 cm széles, b) a kettős sírhely 190 cm hosszú, 190 cm mély és 190 cm széles, c) a gyermeksír (10 éven aluli gyermek részére) 130 cm hosszú, 160 cm mély és 60 cm széles. (2) A síroknak egymástól legalább 60 cm távolságra kell lenniük, a sírdombok magassága 50 cm lehet. Sírhelyek, Sírboltok használati ideje 8. (1) A sírhely használati ideje a temetés napjától számított 25 év. Amennyiben a terület nem kerül átrendezésre, a sírhely használati idejét a sírhely újraváltása esetén az elhalt hozzátartozójának kérelmére az üzemeltető újabb 25 évre meghosszabbítja. (2) A sírbolt használati ideje megállapodástól függően - 65 év vagy 100 év. (3) A használati idő meghosszabbítása esetén az újra váltáskor érvényben lévő sírhely díját kell megfizetni. (4) A sírhely, sírbolthely használati díját az önkormányzat állapítja meg. A díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A síremlékek elhelyezésének rendje 9. (1) A síremlékek felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges. (2) A síremlékek alapozásának méreteit, továbbá síremlék anyagát, szerkezetével kapcsolatos előírásokat a temető üzemeltetője állapítja meg a későbbi betemethetőség biztosításával. (3) A temető komolyságát, vagy kegyeletet sértő síremlékek, feliratok nem engedélyezhetők, és nem készíthetők. A síremlék vagy a szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt méretére megállapított méreten. Épületnek minősülő sírbolt építése engedélyköteles. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető üzemeltetője határozza meg. Életveszélyes síremlékek felállítása tilos!

4 (4) A síron felállított síremlékkel a sír fennállása alatt a létesítő jogosult rendelkezni. A létesítő elhalálozása után a rendelkezésre jogosultak sorrendje a Ptk b) pontjában foglaltaknak megfelelően alakul. (5) Sírboltot építeni csak a temető tervében megjelölt helyen és a temető fenntartójának hozzájárulásával szabad. A sírboltot legalább kettő, de legfeljebb 12 koporsó számára lehet építeni. (6) A sírbolt birtokosának a sírbolt építtetőjét, illetőleg azt a személyt kell tekinteni, aki a temető fenntartójától a sírboltot megvásárolta. (7) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt birtokosának a hatósági engedélyezési eljáráskor, illetőleg a sírbolt vásárlásakor a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései irányadók. (8) Ha a sírbolt birtokosa a (7) bekezdés szerint nem rendelkezett, akkor, a sírboltba a birtokos házastársát (élettársát), egyenes ági rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet eltemetni. Az egyenes ági rokoni kapcsolatot hitelt érdemlő módon igazolni kell. (9) Sírboltot átruházni nem lehet. (10) A sírbolt birtokosa a sírboltról lemondhat a temető fenntartójának javára térítés ellenében is. Temetői munkák 10. (1) A temetőben végzendő munkákat a sírgondozás és a virágültetés kivételével a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. (2) A sírok növénnyel való díszítését, ápolását a hozzátartozók végzik, de megbízás alapján és térítés ellenében a temető üzemeltetőjének tudomásával más is végezheti. (3) A temetőt látogató közönség számára a temetőben panaszkönyvet kell tartani. Ha a panaszkönyvbe a temető üzemeltetőjének feladatait meghaladó bejegyzés kerül beírásra, akkor erről a fenntartót értesíteni kell. (4) A sírboltokért, sírhelyekért, továbbá az összes temető szolgáltatásért fizetendő díjak jegyzékét a közönség számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni. (5) Az olyan betelt egyes és kettes sírhelyek, ahol a betemetéstől számított tíz év eltelt ismételt megváltás mellett a rendelkező kérésére a maradványok egy koporsóba exhumálhatók és a sírba visszahelyezhetők, a fennmaradó üres férőhelyek az ismételt díj megfizetése mellett a rendelkező kérésére betemethetők. (6) 1 A temető területén az iparszerűen munkát végző vállalkozók(szolgáltatók) a temetői infrastruktúra használatáért, temető fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A temető rendje 11. (1) A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét valamint a temető részletes térképét ki kell függeszteni. 1 Beiktatta a 21/2001. (XII. 19.) KT. rendelet 1. -a.

5 (2) A temető nyitva tartási ideje: nyári időszámítás alatt 5 22 óráig. téli időszámítás alatt 7-20 óráig. (3) A nyitva tartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. 12. (1) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. A rendelet mellékletében megjelölt temetkezési szolgáltatási tevékenységek kizárólag az üzemeltető szakszemélyzete és berendezése igénybe vételével végezhető. 2 (2) A temetőbe kutyát, vagy más állatot (a vakvezető kutya kivételével) bevinne nem szabad. (3) A temető területének tisztántartásáról az üzemeltető a temetőgondnok útján gondoskodik. Szemetet lerakni csak a kijelölt helyen szabad. A szemétlerakó helyen összegyűlt szemét folyamatos elszállítása az üzemeltető feladata. (4) A temetőben tilos hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti és a látogatókat megbotránkoztatja! Tilos továbbá a temető környékén olyan tevékenységet folytatni, amely a temető nyugalmát indokolatlanul zavarhatja. (5) A sírokat, sírboltokat, az azon lévő tárgyakat, síremlékeket, a ravatalozó épületét, a temető fáit, cserjéit és egyéb növényzetet rongálni vagy beszennyezni tilos! (6) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat, koszorút, virágot, vázát stb. lehet elhelyezni. (7) Élő fák ültetéséhez a temető üzemeltetője ad engedélyt. A fás növények a síroktól olyan távolságra ültethetők, hogy azok növekedése közben a sírokban kár ne keletkezzék. (8) Engedély nélkül, vagy szabályellenesen elhelyezett síremlékek, tárgyak eltávolítására a polgármesteri hivatal felhívást ad ki, amennyiben az 15 napon belül nem történik meg, azt az érdekeltek költségére elvégezheti. (9) A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni az értékeit, azok eltűnéséért a temető üzemeltetője nem felelős. (10) A temető területén tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése. 13. (1) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki - nem temetkezésre kijelölt helyre temet /5. (1) bek./. - a temetkezésre előírt egészségügyi rendelkezéseket megsérti /5. (2), (4) és (5) bek./ - a síremlékek létesítésére, fenntartására vonatkozó rendelkezéseket nem tartja be /7, 8, 9. / - a temető rendjét megsérti /11., 12. / 2 Módosította a 18/2006. (XI. 28.) KT rendelet 1 -a.

6 Záró rendelkezések 14. (1) Ezen rendelet július 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat temetőről szóló 1/1992. (II. 1.) KT. számú rendelete, valamint az azt módosító 4/1999. (I. 21.) KT. számú rendelet érvényét veszti. Buj, június 26. Frank Sándor polgármester Laczják István jegyző Buj Község Önkormányzat Képviselő -testülete 13/2001. (VI. 26.) KT. rendeletének 1. számú melléklete 3 Buj község köztemetőjében lévő sírhelyek, valamint a temetkezési szolgáltatások díjait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: 1., Sírhelyek ( önkormányzat bevétele) a., egyes sírhely díja 25 évre b., kettős sírhely díja 25 évre c., Sírbolt díja 65 évre ( férőhelyek száma X) d., Sírbolt díja 100 évre ( férőhelyek száma X) e., Urnasírhely díja 25 évre : Forint Forint Forint Forint Forint 2., Köztemetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja ( üzemeltető bevétele) Tevékenység Új síremlék felállítása Régi síremlék felállítása Sírbolt építése Urna sírkő felállítása Egyéb munka( tisztítás, vésés) Sírgondozás, sírigazítás darab/alkalom Sírgondozás darab/ hónap Temető fenntartási hozzájárulás(forint) Áfa Áfa Áfa Áfa Áfa Áfa Áfa 3 Módosította a 3/2011. (II. 16.) KT. rendelet 1. -a.

7 3., A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak( a 3., pontban meghatározott díjak üzemeltető/ vállalkozó bevétele) a., Hűtő használata 48 órán túl: 1000 forint/ minden megkezdett nap + Áfa b., Ravatalozó használati díj: mely tartalmazza a hűtő használatát 48 óráig forint + Áfa c., Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj: Forint + Áfa( sírnyítás, hantolás, urnasírhely nyitás, halott kiadás, kellékkel történő halott átvétel, hulladék elszállítási díj, belső halott szállítás).

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben